4/2010

Annettu: 14.01.2010

Valtioneuvoston asetus Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2004 tehty pöytäkirja tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 11 päivänä joulukuuta 2007 ja valtioneuvosto 3 päivänä tammikuuta 2008. Pöytäkirjan hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 28 päivänä toukokuuta 2008.

2 §

Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 11 päivänä tammikuuta 2008 annettu laki (10/2008) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.  

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.  

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2010

Pöytäkirja

Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen

1. Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä 25 päivänä kesäkuuta 2003 allekirjoitetun luovutussopimuksen (jäljempänä EU-USA luovutussopimus) 3 artiklan 2 kohdan nojalla Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen hallitukset hyväksyvät, että tämän pöytäkirjan määräysten mukaisesti EU-USA luovutussopimusta sovelletaan 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoitettuun Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta tehtyyn sopimukseen (jäljempänä 1976 luovutussopimus) seuraavasti:

(a) Tämän pöytäkirjan tarkoituksena on edistää Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tapahtuvaa luovuttamista täydentämällä 1976 luovutussopimuksen määräyksiä jäljempänä esitetyn mukaisesti;

(b) EU-USA luovutussopimuksen 4 artikla, sellaisena kuin se on tämän pöytäkirjan liitteen 1 artiklassa, koskee luovutuskelpoisia rikoksia ja se korvaa 1976 luovutussopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 3 kohdan;

(c) EU-USA luovutussopimuksen 5 artikla, sellaisena kuin se on tämän pöytäkirjan liitteen 2 artiklassa, koskee luovutuspyynnön toimittamistapaa ja luovutuspyynnön sekä sitä täydentävien asiakirjojen kelpuuttamista, oikeaksi todistamista tai laillistamista koskevia vaatimuksia ja se korvaa 1976 luovutussopimuksen 13 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan;

(d) EU-USA luovutussopimuksen 6 artikla, sellaisena kuin se on tämän pöytäkirjan liitteen 3 artiklassa, valtuuttaa käyttämään väliaikaista säilöönottamista koskevien pyyntöjen toimittamiseen vaihtoehtoista reittiä;

(e) EU-USA luovutussopimuksen 7 artiklan 1 kohta, sellaisena kuin se on tämän pöytäkirjan liitteen 4 artiklassa, mahdollistaa käytettäväksi väliaikaisen säilöönottamsen jälkeen tapahtuvalle luovutuspyynnön ja sekä sitä täydentävien asiakirjojen toimittamiselle vaihtoehtoisen toimittamistavan;

(f) EU-USA luovutussopimuksen 8 artiklan 2 kohta, sellaisena kuin se on tämän pöytäkirjan liitteen 5 artiklassa, koskee lisätietojen toimittamiseen käytettävää reittiä;

(g) EU-USA luovutussopimuksen 9 artikla, sellaisena kuin se on tämän pöytäkirjan liitteen 6 artiklassa, koskee sellaisen henkilön tilapäistä luovuttamista, jota vastaan on vireillä oikeudenkäynti tai joka kärsii tuomiota pyynnön vastaanottaneessa valtiossa;

(h) EU-USA luovutussopimuksen 10 artikla, sellaisena kuin se on tämän pöytäkirjan liitteen 7 artiklassa, koskee samaa henkilöä koskevaa useiden valtioiden tekemiin luovutuspyyntöihin liittyvää päätöstä ja se korvaa 1976 luovutussopimuksen 18 artiklan;

(i) EU-USA luovutussopimuksen 11 artikla, sellaisena kuin se on tämän pöytäkirjan liitteen 8 artiklassa, koskee yksinkertaistetun luovutusmenettelyn käyttöä;

(j) EU-USA luovutussopimuksen 12 artiklan 3 kohta, sellaisena kuin se on tämän pöytäkirjan liitteen 9 artiklassa, koskee kauttakulkua koskevaa menettelyä ilma-aluksen tehdessä reittisuunnitelmasta poikkeavan välilaskun;

(k) EU-USA luovutussopimuksen 14 artikla, sellaisena kuin se on tämän pöytäkirjan liitteen 10 artiklassa, koskee neuvotteluja, jos pyynnön esittävä valtio harkitsee poikkeuksellisen arkaluontoisten tietojen toimittamista luovutuspyyntönsä tueksi.

2. Liitteestä ilmenevät ne määräykset, joita sovelletaan 1976 luovutussopimukseen tämän pöytäkirjan voimaantullessa. Tämä pöytäkirja ei vaikuta muihin 1976 luovutus-sopimuksen määräyksiin.

3. EU-USA luovutussopimuksen 16 artiklan mukaisesti tätä pöytäkirjaa sovelletaan sekä ennen sen voimaantuloa että sen voimaantulon jälkeen tehtyihin rikoksiin.

4. Tätä pöytäkirjaa ei sovelleta ennen sen voimaantuloa tehtyihin pyyntöihin, kuitenkin niin, että EU-USA luovutussopimuksen 16 artiklan mukaisesti tämän pöytäkirjan liitteen 1 ja 6 artiklaa sovelletaan ennen edellä mainittua voimaantuloa tehtyihin pyyntöihin.

5. (a) Tämä pöytäkirja edellyttää, että Suomen tasavalta ja Amerikan yhdysvallat saattavat päätökseen pöytäkirjan voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelynsä. Sen jälkeen Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen hallitukset vaihtavat tiedonantoja, joilla ne ilmoittavat kyseisten menettelyjen saattamisesta päätökseen. Tämä pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin EU-USA luovutussopimus.

(b) EU-USA luovutussopimuksen voimassaolon mahdollisesti päättyessä myös tämän pöytäkirjan voimassaolo päättyy ja sovelletaan 1976 luovutussopimusta. Siitä huolimatta Suomen tasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen hallitukset voivat sopia tämän pöytäkirjan eräiden tai kaikkien määräysten soveltamisen jatkamisesta.

TODISTUKSENA TÄSTÄ, allekirjoittaneet, asianmukaisesti hallitustensa valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty kahtena kappaleena Brysselissä 16 joulukuuta 2004 suomen- ja englanninkielisenä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia.

SUOMEN TASAVALLAN PUOLESTA:

AMERIKAN YHDYSVALTOJEN PUOLESTA:

1 artikla
Rikokset, joista voidaan luovuttaa

A. Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 2 artiklan tekstin sekä luovutus-sopimukseen liitetyn luettelon sijasta:

"1. Rikos katsotaan sellaiseksi, että sen johdosta rikoksentekijä voidaan luovuttaa, jos se on sekä luovutuspyynnön esittäneen että sen vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaan teko, josta voidaan tuomita vankeusrangaistus, jonka enimmäispituus on yli yksi vuosi, tai ankarampi rangaistus. Rikoksesta voidaan luovuttaa myös, jos kyse on yrityksestä tehdä sellainen rikos, josta voidaan luovuttaa, tai jos kyseessä on tällaisen rikokseen suorittamiseen tähtäävä salahanke tai osallistuminen tällaisen rikoksen tekemiseen. Jos pyyntö koskee sellaisesta rikoksesta tuomitun henkilön rangaistuksen täytäntöönpanoa, josta voidaan luovuttaa, vapausrangaistuksesta on oltava jäljellä vähintään neljä kuukautta.

2. Jos luovutukseen suostutaan sellaisen rikoksen ollessa kyseessä, josta voidaan luovuttaa, luovutukseen suostutaan myös kaikkien muiden sellaisten luovutuspyynnössä mainittujen rikosten osalta, joista voidaan tuomita enintään vuoden mittainen vankeus-rangaistus, olettaen, että kaikki muut luovuttamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät.

3. Tässä artiklassa rikos katsotaan sellaiseksi, että sen johdosta voidaan luovuttaa:

a. riippumatta siitä, luokittelevatko pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädäntö kyseisen rikoksen samalla tavalla tai kuvaavatko ne sitä samalla terminologialla;

b. riippumatta siitä, onko kyse rikoksesta, joka Yhdysvaltojen liittovaltion lainsäädännön mukaan edellyttää sellaisten asioiden osoittamista kuin kuljetus osavaltiosta toiseen, postipalvelujen tai osavaltioiden väliseen tai kansainväliseen kauppaan vaikuttavien palvelujen käyttö, koska näiden tekijöiden ainoana tarkoituksena on tuomio-vallan määrittäminen Yhdysvaltojen liittovaltion tuomioistuimessa; ja

c. verotukseen, tullimaksuihin, valuuttavalvontaan ja hyödykkeiden tuontiin tai vientiin liittyvät rikostapaukset riippumatta siitä, säädetäänkö pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännössä samankaltaisista veroista, tullimaksuista ja valuutan valvonnasta tai samankaltaisten hyödykkeiden tuonnin tai viennin valvonnasta."

B. Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 3 artiklan (3) kohdan tekstin sijasta:

"3. Jos rikos on tehty pyynnön esittäneen valtion alueen ulkopuolella, luovutukseen suostutaan, ellei muista sovellettavista rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevista vaatimuksista muuta johdu siinä tapauksessa, että pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännössä säädetään rangaistus sellaisesta rikoksesta, joka on tehty kyseisen valtion alueen ulkopuolella vastaavissa olosuhteissa. Jos pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännössä ei säädetä kyseisen valtion alueen ulkopuolella vastaavissa olosuhteissa tehdystä rikoksesta rankaisemisesta, pyynnön vastaanottaneen valtion täytäntöönpanoviranomainen voi harkintansa mukaan suostua luovuttamiseen, edellyttäen, että kaikki muut luovuttamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät."

2 artikla
Asiakirjojen toimittaminen ja niiden oikeaksi todistaminen

A. Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 13 artiklan (1) kohdan sijasta:

"1. Luovutuspyynnöt ja niitä tukevat asiakirjat toimitetaan diplomaattiteitse, mukaan lukien toimittaminen tämän artiklan 7 kohdan mukaisesti."

B. Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 13 artiklan (5) kohdan sijasta:

"5. Asiakirjat, joissa on pyynnön esittäneen valtion oikeusministeriön tai ulkoasioista vastaavan ministeriön leima tai sinetti, hyväksytään luovutuspyynnön käsittelyyn pyynnön vastaanottaneessa valtiossa ilman enempää kelpuuttamista, oikeaksi todistamista tai muuta laillistamista. "Oikeusministeriöksi" katsotaan Suomen osalta Suomen oikeusministeriö ja Amerikan yhdysvaltojen osalta Yhdysvaltojen Department of Justice."

3 artikla
Väliaikaista säilöönottamista koskevien pyyntöjen toimittaminen

Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 14 artiklan (4) kohtana:

"4. Vaihtoehtona pyynnön toimittamiselle diplomaattiteitse väliaikaista säilöönottamista koskevat pyynnöt voidaan toimittaa suoraan Suomen oikeusministeriön ja Yhdysvaltojen oikeusministeriön välillä. Pyyntö voidaan toimittaa myös kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) välityksellä."

4 artikla
Asiakirjojen toimittaminen väliaikaisen säilöönoton jälkeen

Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 13 artiklan (7) kohtana:

"7. Jos pyynnön vastaanottaneen valtion viranomaiset ovat ottaneet väliaikaisesti säilöön henkilön, jonka luovuttamista pyydetään, voi pyynnön esittävä valtio toimittaa luovutuspyynnön ja sitä tukevat asiakirjat diplomaattiteitse tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamalla luovutuspyynnön ja asiakirjat pyynnön vastaanottavan valtion suurlähetystöön pyynnön esittävässä valtiossa. Tässä tapauksessa sen varmistamiseksi, että henkilö pysyy vangittuna, sovelletaan tämän sopimuksen 14 artiklan aikarajoja siten, että pyynnön vastaanottavan valtion katsotaan ottaneen luovutuspyynnön vastaan sinä päivänä, jona suurlähetystö otti sen vastaan."

5 artikla
Lisätiedot

Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 15 artiklan (3) kohtana:

"3. Suomen ja Yhdysvaltojen oikeusministeriöt voivat toimittaa tällaiset lisätiedot ja niitä koskevat pyynnöt suoraan toisilleen."

6 artikla
Tilapäinen luovuttaminen

Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 16 (bis) artiklana:

"16 bis artikla

1. Jos luovutuspyyntö koskee henkilöä, jota vastaan on vireillä oikeudenkäynti tai joka kärsii tuomiota pyynnön vastaanottaneessa valtiossa, kyseinen valtio voi luovuttaa henkilön tilapäisesti pyynnön esittäneeseen valtioon syytteeseenpanoa varten.

2. Tilapäisesti luovutettu henkilö pidetään vangittuna pyynnön esittäneessä valtiossa ja palautetaan pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen valtion yhdessä sopimien ehtojen mukaisesti pyynnön vastaanottaneeseen valtioon häntä vastaan käydyn oikeudenkäynnin päätyttyä. Aika, jonka henkilö on viettänyt vangittuna pyynnön esittäneessä valtiossa odottaessaan syytteeseenpanoa kyseisessä valtiossa, voidaan vähentää pyynnön vastaanottaneessa valtiossa jäljellä olevasta vankeustuomiosta."

7 artikla
Useiden valtioiden tekemät luovutuspyynnöt

Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 18 artiklan tekstin sijasta:

"1. Jos pyynnön vastaanottanut valtio vastaanottaa pyynnön esittäneen valtion lisäksi joltakin toiselta valtiolta tai valtioilta saman henkilön luovuttamista koskevia pyyntöjä, jotka koskevat joko samaa rikosta tai eri rikoksia, pyynnön vastaanottaneen valtion täytäntöönpanoviranomainen päättää, mihin valtioon se luovuttaa kyseisen henkilön tai luovutetaanko häntä mihinkään niistä.

2. Jos Suomi vastaanottaa samaa henkilöä koskevan luovutuspyynnön Amerikan yhdysvalloista ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella, jotka pyynnöt koskevat joko samaa rikosta tai eri rikoksia, Suomen oikeusministeriö päättää, mihin valtioon se luovuttaa kyseisen henkilön tai luovutetaanko häntä mihinkään niistä.

3. Päätöstä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tehdessään pyynnön vastaanottanut valtio voi ottaa huomioon kaikki merkitykselliset seikat, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat tekijät:

a. onko luovutuspyynnöt tehty jonkin sopimuksen nojalla;

b. kunkin rikoksen tekopaikka;

c. pyynnön esittäneiden valtioiden edut;

d. tehtyjen rikosten vakavuus;

e. rikoksen uhrin kansalaisuus;

f. pyynnön kohteena olevan henkilön kansalaisuus;

g. mahdollisuus, että kyseinen henkilö luovutetaan myöhemmin pyynnön esittäneestä valtiosta johonkin toiseen pyynnön esittäneeseen valtioon; ja

h. aikajärjestys, jossa luovutuspyynnöt vastaanotettiin pyynnön esittäneiltä valtioilta."

8 artikla
Yksinkertaistetut luovutusmenettelyt

Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 15 (bis) artiklana:

"15 bis artikla

Jos henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, suostuu siihen, että hänet luovutetaan pyynnön esittäneeseen valtioon, pyynnön vastaanottanut valtio voi, oikeusjärjestelmänsä mukaisten periaatteiden ja menettelyjen mukaisesti, luovuttaa henkilön niin pian kuin mahdollista ilman eri menettelyjä. Henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, voi ilmoittaa suostuvansa luopumaan erityissäännön suojasta."

9 artikla
Kauttakuljetus ja reittisuunnitelmaan kuulumaton välilasku

Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 20 artiklan (3) kohtana:

"3. Lupaa ei vaadita, jos käytetään ilmakuljetusta eikä reittisuunnitelmaan kuulu välilaskua kauttakulkuvaltion alueella. Jos reittisuunnitelmasta poikkeava välilasku tapahtuu, voi valtio, jonka alueella reittisuunnitelmasta poikkeava välilasku tapahtuu, vaatia kauttakulkuluvan, jonka on sisällettävä kuvaus kuljetettavasta henkilöstä, ja lyhyen kuvauksen tapauksesta. Kauttakuljetusta koskeva pyyntö tehdään diplomaattiteitse tai suoraan Suomen oikeusministeriön ja Yhdysvaltojen oikeusministeriön välillä. Pyyntö voidaan toimittaa myös kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) välityksellä. Henkilön pakenemisen estämiseksi toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet siihen saakka, kunnes kauttakulku on suoritettu, sillä edellytyksellä, että pyyntö vastaanotetaan 96 tunnin sisällä reittisuunnitelmasta poikkeavan välilaskun tapahtumisesta."

10 artikla
Luovutuspyynnön sisältämät arkaluontoiset tiedot

Seuraavaa sovelletaan 1976 luovutussopimuksen 20 (bis) artiklana:

"20 artikla bis

Luovutuspyynnön sisältämät arkaluontoiset tiedot

Jos pyynnön esittävä valtio harkitsee poikkeuksellisen arkaluontoisten tietojen toimittamista luovutuspyyntönsä tueksi, se voi pyytää pyynnön vastaanottavaa valtiota määrittelemään, missä määrin pyynnön vastaanottava valtio voi suojata luovutuspyynnön sisältämät tiedot. Jos pyynnön vastaanottava valtio ei voi suojata tietoja pyynnön esittävän valtion toivomalla tavalla, pyynnön esittävä valtio päättää siitä, onko tiedot tästä huolimatta toimitettava."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.