2/2010

Annettu: 14.01.2010

Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä Washingtonissa 25 päivänä kesäkuuta 2003 tehty sopimus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 11 päivänä joulukuuta 2007 ja valtioneuvosto 3 päivänä tammikuuta 2008. Suomen hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle 16 päivänä tammikuuta 2008. Sopimuksen hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä 28 päivänä lokakuuta 2009.

2 §

Rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 11 päivänä tammikuuta 2008 annettu laki (9/2008) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2010.

Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2010

Sopimustekstit

SOPIMUS

rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä

EUROOPAN UNIONI JA AMERIKAN YHDYSVALLAT, jotka

HALUAVAT entisestään helpottaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen välistä yhteistyötä,

HALUAVAT torjua rikoksia tehokkaammin demokraattisten yhteiskuntiensa ja yhteisten arvojensa suojaamiseksi,

OTTAVAT samalla yksilöiden oikeudet ja oikeusvaltion periaatteen

ASIANMUKAISELLA TAVALLA HUOMIOON,

OTTAVAT HUOMIOON oikeusjärjestelmiinsä sisältyvät takeet siitä, että luovutetulla henkilöllä on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, mukaan lukien oikeus lain mukaisesti perustetun riippumattoman tuomioistuimen antamaan tuomioon,

HALUAVAT tehdä sopimuksen rikosten johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla
Tavoite ja tarkoitus

Sopimuspuolet kehittävät tämän sopimuksen määräysten mukaisesti yhteistyötään jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen välillä sovellettavien, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista sääntelevien suhteidensa puitteissa.

2 artikla
Määritelmät

1. "Sopimuspuolilla" tarkoitetaan Euroopan unionia ja Amerikan yhdysvaltoja,

2. "Jäsenvaltiolla" tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltiota.

3. "Oikeusministeriöllä" tarkoitetaan Amerikan yhdysvaltojen kohdalla Yhdysvaltojen oikeusministeriötä (Department of Justice) ja jäsenvaltion osalta sen oikeusministeriötä, paitsi jos 3, 5, 6, 8 tai 12 artiklassa kuvatuista tehtävistä huolehtii jäsenvaltiossa yleinen syyttäjä, missä tapauksessa kyseinen elin voidaan nimetä 19 artiklan mukaisesti huolehtimaan kyseisistä tehtävistä oikeusministeriön sijaan, elleivät Amerikan yhdysvallat ja asianomainen jäsenvaltio sovi jonkin toisen elimen nimeämisestä.

3 artikla
Tämän sopimuksen soveltamisala suhteessa rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta jäsenvaltioiden kanssa tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin

1. Euroopan unioni Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti ja Amerikan yhdysvallat varmistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen välillä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin, jotka ovat voimassa tämän sopimuksen tullessa voimaan, seuraavasti:

(a) 4 artiklaa sovelletaan kahdenvälisen sopimuksen niiden määräysten sijasta, jotka sallivat luovuttamisen ainoastaan tiettyjen, erikseen lueteltujen rikosten johdosta;

(b) 5 artiklaa sovelletaan kahdenvälisen sopimuksen niiden määräysten sijasta, jotka koskevat pyynnön esittäneen valtion toimittaman luovutuspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen toimittamista, varmentamista, aitouden osoittamista tai oikeaksi todistamista;

(c) 6 artiklaa sovelletaan, kun kahdenvälisessä sopimuksessa ei ole määräyksiä, jotka sallivat väliaikaista säilöönottamista koskevan pyynnön toimittamisen suoraan Yhdysvaltojen oikeusministeriön ja asianomaisen jäsenvaltion oikeusministeriön välillä;

(d) 7 artiklaa sovelletaan niiden kahdenvälisen sopimuksen niiden määräysten lisäksi, jotka koskevat luovuttamispyynnön toimittamista;

(e) 8 artiklaa sovelletaan, kun kahdenvälisessä sopimuksessa ei ole määräyksiä lisätietojen toimittamisesta; jos kahdenvälisen sopimuksen määräyksissä ei täsmennetä käytettävää kanavaa, sovelletaan myös kyseisen artiklan 2 kohtaa;

(f) 9 artiklaa sovelletaan, kun kahdenvälisessä sopimuksessa ei ole määräyksiä, jotka sallivat sellaisen henkilön tilapäisen luovuttamisen, jota vastaan on vireillä oikeudenkäynti tai joka kärsii tuomiota pyynnön vastaanottaneessa valtiossa.

(g) 10 artiklaa sovelletaan, ellei muuta ole erikseen määrätty, samaa henkilöä koskeviin kilpaileviin luovutuspyyntöihin liittyvien päätösten tekemistä koskevien kahdenvälisen sopimuksen määräysten sijaan tai niiden puuttuessa;

(h) 11 artiklaa sovelletaan, kun kahdenvälisessä sopimuksessa ei ole määräyksiä, jotka sallivat luovutusmenettelyistä luopumisen tai yksinkertaistetun luovutusmenettelyn;

(i) 12 artiklaa sovelletaan, kun kahdenvälisessä sopimuksessa ei ole kauttakuljetusta koskevia määräyksiä; myös kyseisen artiklan 3 kohtaa sovelletaan silloin, kun kahdenvälisen sopimuksen määräyksissä ei ole täsmennetty ilma-aluksen reittisuunnitelmasta poikkeavan välilaskun suhteen noudatettavaa menettelyä;

(j) pyynnön vastaanottanut valtio voi soveltaa 13 artiklaa kahdenvälisen sopimuksen kuolemantuomiota koskevien määräysten sijaan tai niiden puuttuessa.

(k) 14 artiklaa sovelletaan, kun kahdenvälisessä sopimuksessa ei ole pyynnön sisältämien arkaluonteisten tietojen käsittelyä koskevia määräyksiä.

2. (a) Euroopan unioni varmistaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti, että kukin jäsenvaltio hyväksyy Amerikan yhdysvaltojen kanssa tekemällään kirjallisella välineellä, että sen Amerikan yhdysvaltojen kanssa rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta tekemää, voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta sovelletaan tämän artiklan mukaisesti.

(b) Euroopan unioni varmistaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti, että uudet jäsenvaltiot jotka liittyvät Euroopan unioniin tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen, ja jotka ovat tehneet Amerikan yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisen sopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta, toteuttavat a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

(c) Sopimuspuolet pyrkivät saattamaan b alakohdassa kuvatun prosessin päätökseen ennen uuden jäsenvaltion suunniteltua liittymistä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Euroopan unioni ilmoittaa Amerikan yhdysvalloille uusien jäsenvaltioiden liittymispäivämäärät.

3. Jos 2 kohdan b alakohdassa kuvattua prosessia ei ole saatu päätökseen liittymisajankohtaan mennessä, tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan kyseisen uuden jäsenvaltion ja Amerikan yhdysvaltojen suhteisiin siitä päivästä, jolloin ne ilmoittavat toisilleen ja Euroopan unionille tätä koskevien sisäisten menettelyjensä saattamisesta päätökseen.

4 artikla
Rikokset, joista voidaan luovuttaa

1. Rikos katsotaan sellaiseksi, että sen johdosta rikoksentekijä voidaan luovuttaa, jos se on sekä luovutuspyynnön esittäneen että sen vastaanottaneen valtion lainsäädännön mukaan teko, josta voidaan tuomita vankeusrangaistus, jonka enimmäispituus on yli yksi vuosi, tai ankarampi rangaistus. Rikoksesta voidaan luovuttaa myös, jos kyse on yrityksestä tehdä sellainen rikos, josta voidaan luovuttaa, tai jos kyseessä on tällaisen rikoksen suorittamiseen tähtäävä salahanke tai osallistuminen tällaisen rikoksen tekemiseen. Jos pyyntö koskee sellaisesta rikoksesta tuomitun henkilön rangaistuksen täytäntöönpanoa, josta voidaan luovuttaa, vapausrangaistuksesta on oltava jäljellä vähintään neljä kuukautta.

2. Jos luovutukseen suostutaan sellaisen rikoksen ollessa kyseessä, josta voidaan luovuttaa, luovutukseen suostutaan myös kaikkien muiden sellaisten luovutuspyynnössä mainittujen rikosten osalta, joista voidaan tuomita enintään vuoden mittainen vankeusrangaistus, olettaen, että kaikki muut luovuttamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät.

3. Tässä artiklassa rikos katsotaan sellaiseksi, että sen johdosta voidaan luovuttaa:

(a) riippumatta siitä, luokittelevatko pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädäntö kyseisen rikoksen samalla tavalla tai kuvaavatko ne sitä samalla terminologialla;"

(b) riippumatta siitä, onko kyse rikoksesta, joka Yhdysvaltojen liittovaltion lainsäädännön mukaan edellyttää sellaisten asioiden osoittamista kuten kuljetus valtiosta toiseen, postipalvelujen tai muiden valtioiden väliseen tai kansainväliseen kauppaan liittyvien palvelujen käyttö, koska näiden tekijöiden ainoana tarkoituksena on tuomiovallan määrittäminen Yhdysvaltojen liittovaltion tuomioistuimessa; ja

(c) verotukseen, tullimaksuihin, valuuttavalvontaan ja hyödykkeiden tuontiin tai vientiin liittyvät rikostapaukset riippumatta siitä, säädetäänkö pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännössä samankaltaisista veroista, tullimaksuista ja valuutan valvonnasta tai samankaltaisten hyödykkeiden tuonnin tai viennin valvonnasta.

4. Jos rikos on tehty luovutuspyynnön esittäneen valtion alueen ulkopuolella, luovutukseen suostutaan, ellei muista sovellettavista rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevista vaatimuksista muuta johdu siinä tapauksessa, että pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännössä säädetään sellaisesta rikoksesta rankaisemisesta, joka on tehty kyseisen valtion alueen ulkopuolella vastaavissa olosuhteissa. Jos pyynnön vastaanottaneen valtion lainsäädännössä ei säädetä kyseisen valtion alueen ulkopuolella vastaavissa olosuhteissa tehdystä rikoksesta rankaisemisesta, pyynnön vastaanottaneen valtion täytäntöönpanoviranomainen voi harkintansa mukaan suostua luovuttamiseen, edellyttäen, että kaikki muut luovuttamiselle asetetut vaatimukset täyttyvät.

5 artikla
Asiakirjojen toimittaminen ja niiden aitouden toteaminen

1. Luovutuspyynnöt ja niitä tukevat asiakirjat toimitetaan diplomaattiteitse, mukaan lukien toimittaminen 7 artiklan mukaisesti.

2. Asiakirjat, joissa on pyynnön esittäneen valtion oikeusministeriön tai ulkoasioista vastaavan ministeriön leima tai sinetti, hyväksytään luovutuspyynnön käsittelyyn pyynnön vastaanottaneessa valtiossa ilman muuta varmentamista tai aitouden toteamista tai muuta oikeaksi todistamista.

6 artikla
Väliaikaista säilöönottamista koskevien pyyntöjen toimittaminen

Vaihtoehtona pyynnön toimittamiselle diplomaattiteitse pyynnön esittävän valtion oikeusministeriö voi toimittaa väliaikaista säilöönottamista koskevat pyynnöt suoraan pyynnön vastaanottavan valtion oikeusministeriölle. Pyyntö voidaan toimittaa myös kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) välityksellä.

7 artikla
Asiakirjojen toimittaminen väliaikaisen säilöönoton jälkeen

1. Jos pyynnön vastaanottaneen valtion viranomaiset ovat ottaneet väliaikaisesti säilöön henkilön, jonka luovuttamista pyydetään, voi pyynnön esittävä valtio toimittaa luovutuspyynnön ja sitä tukevat asiakirjat diplomaattiteitse 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamalla luovutuspyynnön ja asiakirjat pyynnön vastaanottavan valtion suurlähetystöön pyynnön esittävässä valtiossa. Tässä tapauksessa sen varmistamiseksi, että henkilö pysyy vangittuna, sovelletaan asiaankuuluvan luovuttamista koskevan sopimuksen aikarajoja siten, että pyynnön vastaanottavan valtion katsotaan ottaneen luovutuspyynnön vastaan sinä päivänä, jona suurlähetystö otti sen vastaan.

2. Jos jäsenvaltio ei voi tämän sopimuksen allekirjoittamispäivänä soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, johtuen mainitussa jäsenvaltiossa kyseisenä ajankohtana sovellettavasta kansallisen oikeusjärjestelmän mukaisesta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, tätä artiklaa ei sovelleta kyseiseen jäsenvaltioon siihen saakka kunnes kyseinen jäsenvaltio ja Amerikan yhdysvallat diplomaattinootteja vaihtaen sopivat toisin.

8 artikla
Lisätiedot

1. Pyynnön vastaanottanut valtio voi pyytää pyynnön esittänyttä valtiota toimittamaan lisätietoja ilmoittamansa kohtuullisen määräajan puitteissa, jos se katsoo, että luovutuspyynnön tueksi toimitetut tiedot eivät täytä sovellettavan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen vaatimuksia.

2. Asianomaisten valtioiden oikeusministeriöt voivat toimittaa tällaiset lisätiedot ja niitä koskevat pyynnöt suoraan toisilleen.

9 artikla
Tilapäinen luovuttaminen

1. Jos luovutuspyyntö koskee henkilöä, jota vastaan on vireillä oikeudenkäynti tai joka kärsii tuomiota pyynnön vastaanottaneessa valtiossa, kyseinen valtio voi luovuttaa henkilön tilapäisesti pyynnön esittäneeseen valtioon syytteeseenpanoa varten.

2. Tilapäisesti luovutettu henkilö pidetään vangittuna pyynnön esittäneessä valtiossa ja palautetaan pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen valtion yhdessä sopimien ehtojen mukaisesti pyynnön vastaanottaneeseen valtioon häntä vastaan käydyn oikeudenkäynnin päätyttyä. Aika, jonka henkilö on viettänyt vangittuna pyynnön esittäneessä valtiossa odottaessaan syytteeseenpanoa kyseisessä valtiossa, voidaan vähentää pyynnön vastaanottaneessa valtiossa jäljellä olevasta vankeustuomiosta.

10 artikla
Useiden valtioiden tekemät luovutuspyynnöt

1. Jos pyynnön vastaanottanut valtio vastaanottaa pyynnön esittäneen valtion lisäksi joltakin toiselta valtiolta tai valtioilta saman henkilön luovuttamista koskevia pyyntöjä, jotka koskevat joko samaa rikosta tai eri rikoksia, pyynnön vastaanottaneen valtion täytäntöönpanoviranomainen päättää, mihin valtioon se luovuttaa kyseisen henkilön tai luovutetaanko häntä mihinkään niistä.

2. Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio vastaanottaa samaa henkilöä koskevan luovutuspyynnön Amerikan yhdysvalloista ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella, jotka pyynnöt koskevat joko samaa rikosta tai eri rikoksia, pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltainen viranomainen päättää, mihin valtioon se luovuttaa kyseisen henkilön tai luovutetaanko häntä mihinkään niistä. Tällöin toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion täytäntöönpanoviranomaista, jos Amerikan yhdysvaltojen ja jäsenvaltion välillä voimassaolevan kahdenvälisen luovutussopimuksen mukaisesti päätöksen kilpailevista pyynnöistä tekee kyseinen viranomainen; jos kahdenvälisessä luovutussopimuksessa ei ole tästä määräystä, asianomainen jäsenvaltio nimeää toimivaltaisen viranomaisen 19 artiklan mukaisesti.

3. Päätöstä 1 ja 2 kohdan mukaisesti tehdessään pyynnön vastaanottanut valtio ottaa huomioon kaikki merkitykselliset seikat, mukaan lukien, niihin kuitenkaan rajoittumatta, sovellettavassa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevassa sopimuksessa esitetyt tekijät, ja sikäli kuin niitä ei ole kyseisessä sopimuksessa esitetty, seuraavat tekijät:

(a) onko luovutuspyynnöt tehty jonkin sopimuksen nojalla;

(b) kunkin rikoksen tekopaikka;

(c) pyynnön esittäneiden valtioiden edut;

(d) tehtyjen rikosten vakavuus;

(e) rikoksen uhrin kansallisuus;

(f) mahdollisuus, että kyseinen henkilö luovutetaan myöhemmin pyynnön esittäneestä valtiosta johonkin toiseen pyynnön esittäneeseen valtioon;

(g) aikajärjestys, jossa luovutuspyynnöt vastaanotettiin pyynnön esittäneiltä valtioilta.

11 artikla
Yksinkertaistetut luovutusmenettelyt

Jos henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, suostuu siihen, että hänet luovutetaan pyynnön esittäneeseen valtioon, pyynnön vastaanottanut valtio voi, oikeusjärjestelmänsä mukaisten periaatteiden ja menettelyjen mukaisesti, luovuttaa henkilön niin pian kuin mahdollista ilman eri menettelyjä. Henkilö, jonka luovuttamista pyydetään, voi ilmoittaa suostuvansa luopumaan erityissäännön suojasta.

12 artikla
Kauttakuljetus

1. Jäsenvaltio voi antaa luvan sellaisen henkilön kauttakuljetukselle alueensa kautta, jonka kolmas valtio luovuttaa Amerikan yhdysvaltoihin tai jonka Amerikan yhdysvallat luovuttaa johonkin kolmanteen valtioon. Amerikan yhdysvallat voi antaa luvan sellaisen henkilön kauttakuljetukselle alueensa kautta, jonka kolmas valtio luovuttaa jäsenvaltioon, tai jonka jäsenvaltio luovuttaa kolmanteen valtioon.

2. Kauttakuljetusta koskeva pyyntö tehdään diplomaattiteitse tai suoraan Yhdysvaltojen oikeusministeriön ja asianomaisen jäsenvaltion oikeusministeriön välillä. Pyyntö voidaan toimittaa myös Interpolin välityksellä. Pyynnön on sisällettävä kuvaus kuljetettavasta henkilöstä sekä lyhyt kuvaus tapauksesta. Kauttakuljetettava henkilö pidetään huostassa koko kauttakuljetuksen ajan.

3. Lupaa ei vaadita, jos käytetään ilmakuljetusta eikä reittisuunnitelmaan kuulu välilaskua kauttakulkuvaltion alueella. Jos reittisuunnitelmasta poikkeava välilasku tapahtuu, voi valtio, jonka alueella reittisuunnitelmasta poikkeava välilasku tapahtuu, vaatia että kauttakulkulupa pyydetään 2 kohdan mukaisesti. Henkilön pakenemisen estämiseksi toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet siihen saakka, kunnes kauttakulku on suoritettu, sillä edellytyksellä, että pyyntö vastaanotetaan 96 tunnin sisällä reittisuunnitelmasta poikkeavan välilaskun tapahtumisesta.

13 artikla
Kuolemantuomio

Jos rikoksesta, jonka johdosta luovuttamista pyydetään, on pyynnön esittäneen valtion lakien mukaan mahdollista langettaa kuolemantuomio ja jos samasta rikoksesta ei pyynnön vastaanottaneessa valtiossa voida langettaa kuolemantuomiota, pyynnön vastaanottanut valtio voi suostua luovuttamiseen sillä edellytyksellä, että kuolemantuomiota ei langeteta henkilölle, jonka luovuttamista on pyydetty, tai jos pyynnön esittänyt valtio ei oikeudenkäyntimenettelyihin liittyvistä syistä voi noudattaa kyseistä ehtoa, sillä edellytyksellä, että mahdollisesti langetettavaa kuolemantuomiota ei panna täytäntöön. Jos pyynnön esittänyt valtio hyväksyy rikoksen johdosta tapahtuvan luovuttamisen tämän artiklan mukaisesti asetetuin ehdoin, sen on noudatettava kyseisiä ehtoja. Jos pyynnön esittänyt valtio ei hyväksy ehtoja, voidaan luovuttamista koskeva pyyntö evätä.

14 artikla
Luovutuspyynnön sisältämät arkaluontoiset tiedot

Jos pyynnön esittävä valtio harkitsee poikkeuksellisen arkaluontoisten tietojen toimittamista luovutuspyyntönsä tueksi, se voi pyytää pyynnön vastaanottavaa valtiota määrittelemään, missä määrin pyynnön vastaanottava valtio voi suojata luovutuspyynnön sisältämät tiedot. Jos pyynnön vastaanottava valtio ei voi suojata tietoja pyynnön esittävän valtion toivomalla tavalla, pyynnön esittävä valtio päättää siitä, onko tiedot tästä huolimatta toimitettava.

15 artikla
Kuuleminen

Sopimuspuolet kuulevat tarvittaessa toisiaan mahdollistaakseen tämän sopimuksen mahdollisimman tehokkaan soveltamisen muun muassa helpottamalla tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevien mahdollisten kiistojen ratkaisemista.

16 artikla
Ajallinen soveltaminen

1. Tätä sopimusta sovelletaan rikoksiin, jotka on tehty sekä ennen sen voimaantuloa että sen jälkeen.

2. Tätä sopimusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtäviin luovutuspyyntöihin. Edellä olevia 4 ja 9 artiklaa sovelletaan kuitenkin luovutuspyyntöihin, jotka odottavat käsittelyä pyynnön vastaanottaneessa valtiossa tämän sopimuksen tullessa voimaan.

17 artikla
Poikkeamattomuus

1. Tämä sopimus ei estä pyynnön vastaanottanutta valtiota käyttämästä pyynnön epäämisen perusteena asiaa, joka ei kuulu tämän sopimuksen piiriin, mutta josta säädetään jonkin jäsenvaltion ja Amerikan yhdysvaltojen välisessä voimassa olevassa kahdenvälisessä rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevassa sopimuksessa.

2. Jos pyynnön vastaanottaneen valtion perustuslain periaatteet tai valtiota sitovat lopulliset oikeudelliset päätökset estävät sitä täyttämästä sen luovuttamisvelvoitetta ja jos tässä sopimuksessa tai sovellettavassa kahdenvälisessä sopimuksessa ei ole asian ratkaisua koskevia määräyksiä, pyynnön vastaanottanut ja pyynnön esittänyt valtio kuulevat toisiaan.

18 artikla
Jäsenvaltioiden kanssa myöhemmin rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta tehtävät kahdenväliset sopimukset

Tämä sopimus ei estä jäsenvaltiota ja Amerikan yhdysvaltoja tekemästä tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen kahdenvälisiä sopimuksia, jotka ovat tämän sopimuksen mukaisia.

19 artikla
Nimeäminen ja ilmoittaminen

Euroopan unionin on ilmoitettava Amerikan yhdysvalloille 2 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan mukaisista nimeämisistä ennen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua asiakirjojen vaihtoa jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen välillä.

20 artikla
Alueellinen soveltaminen

1. Tätä sopimusta sovelletaan:

(a) Amerikan yhdysvaltoihin;

(b) Euroopan unionin osalta:

- jäsenvaltioihin,

- alueisiin, joiden ulkosuhteista vastaa jokin jäsenvaltio tai maihin, jotka eivät ole jäsenvaltioita ja joiden suhteen jollakin jäsenvaltiolla on ulkosuhteisiin liittyviä muita velvoitteita, jos sopimuspuolet sopivat asiasta diplomaattinoottien vaihdolla, jonka asianomainen jäsenvaltio asianmukaisesti vahvistaa.

2. Kumpikin sopimuspuoli voi lakata soveltamasta tätä sopimusta alueeseen tai maahan, jotka on sisällytetty tämän sopimuksen soveltamisalaan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle diplomaattiteitse ja kun asianomainen jäsenvaltio ja Amerikan yhdysvallat ovat vahvistaneet sen asianmukaisesti.

21 artikla
Arviointi

Sopimuspuolet sopivat siitä, että tämän sopimuksen yhteinen arviointi suoritetaan tarpeen mukaan ja joka tapauksessa viimeistään viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Arvioinnissa käsitellään erityisesti sopimuksen käytännön täytäntöönpanoa, ja siinä saatetaan myös käsitellä sellaisia aiheita kuten Euroopan unionin kehitys siltä osin, kuin se liittyy tämän sopimuksen aiheeseen, 10 artikla mukaan lukien.

22 artikla
Voimaantulo ja päättäminen

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolme kuukautta ja yksi päivä sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat vaihtaneet asiakirjat, joilla ne ilmoittavat toisilleen saattaneensa voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelynsä päätökseen. Näissä asiakirjoissa on myös ilmoitettava, että 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on saatettu päätökseen.

2. Kukin sopimuspuoli voi päättää tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle, ja sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua kyseisen ilmoituksen tekopäivästä.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Washington D.C.:ssä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Selitysmuistio sopimukseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä

Tämä selitysmuistio kuvaa rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, jäljempänä "sopimus", tiettyjen määräysten soveltamista koskevia käsityksiä, joista on sovittu sopimuspuolten kesken.

10 artiklan osalta
10 artiklan tarkoituksena ei ole vaikuttaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön osapuolina olevien valtioiden velvollisuuksiin eikä vaikuttaa Amerikan yhdysvaltojen, joka ei ole osapuolena, oikeuksiin suhteessa Kansainväliseen rikostuomioistuimeen.
18 artiklan osalta
18 artiklassa määrätään, että sopimus ei estä Euroopan unionin jäsenvaltiota ja Amerikan yhdysvaltoja tekemästä tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevia kahdenvälisiä sopimuksia, jotka ovat sopimuksen mukaisia.

Jos jokin sopimukseen perustuva toimenpide aiheuttaa toiminnallisia vaikeuksia joko yhdelle tai usealle jäsenvaltiolle tai Amerikan yhdysvalloille, on tällainen vaikeus mahdollisuuksien mukaan ratkaistava ensisijaisesti sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden, joita asia koskee, ja Amerikan yhdysvaltojen välisen kuulemisen avulla, tai, jos se on tarpeellista, tässä sopimuksessa määriteltyjä kuulemismenettelyjä noudattaen. Jos tällaisia toiminnallisia vaikeuksia ei voida ratkaista yksinomaan kuulemisen avulla, olisi sopimuksen kannalta johdonmukaista, jos tulevissa jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa määrättäisiin vaihtoehtoisesta, toiminnallisesti toteuttamiskelpoisesta järjestelmästä, joka täyttäisi sen tietyn määräyksen tavoitteet, jota toiminnalliset vaikeudet koskivat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.