91/2009

Liite 1

PÄÄTÖSLAUSELMA MSC.262(84)

(annettu 16 päivänä toukokuuta 2008)

KANSAINVÄLISEN VAARALLISTEN AINEIDEN KAPPALETAVARAKULJEUSSÄÄNNÖSTÖN (IMDG) MUUTOKSET

Luku 1.3

1.3.0 Korvataan johdantohuomautuksessa "tämä luku on suosituksenomainen" tekstillä "kappaleet 1.3.1.4 – 1.3.1.7 ovat suosituksenomaisia"

1.3.1.1 Korvataan "tulisi" verbillä "tulee"

Lisätään uusi toinen kappale:

"Maissa työskentelevän henkilöstön yritysten tulee päättää, ketkä henkilökunnasta koulutetaan, minkä tasoista koulutusta heiltä vaaditaan sekä mitä koulutusmenetelmiä käytetään, jotta henkilöstö pystyy noudattamaan IMDG-säännöstön sääntöjä. Tämä koulutus tulee tarjota tai varmistaa työhönoton yhteydessä, kun tehtävät liittyvät vaarallisten aineiden kuljetukseen. Yritysten tulee varmistaa, että henkilöt, jotka eivät ole vielä saaneet vaadittavaa koulutusta, saavat työskennellä ainoastaan koulutetun henkilön suorassa valvonnassa. Koulutus tulee täydentää määräajoin, jotta muutokset määräyksissä ja käytännössä tulevat huomioon otetuiksi. Toimivaltainen viranomainen tai sen hyväksymä taho voi tarkastaa yrityksen järjestelmän tehokkuuden ja koulutuksen tarjoamisen suhteessa henkilöstön tehtäviin ja vastuuseen kuljetusketjussa."

1.3.1.2 Korvataan "pakkaa vaarallisia aineita kolleihin" tekstillä "pakkaa vaarallisia aineita"

Korvataan "pakkaa/purkaa lastinkuljetusyksiköitä" tekstillä " kuormaa/purkaa lastinkuljetusyksiköitä"

Korvataan "tulisi" verbillä "tulee"

1.3.1.2.1.1 Korvataan "tulisi" verbillä "tulee"

1.3.1.2.1.2 Korvataan "tulisi" verbillä "tulee"

1.3.1.2.2 Korvataan "tulisi" verbillä "tulee"

Lisätään " Kappaleessa 1.3.1.6 on suuntaa-antava lista tyypillisistä vaarallisten aineiden merikuljetukseen liittyvistä tehtävistä ja koulutusvaatimuksista."

1.3.1.2.3 Poistetaan kappale

1.3.1.3 Korvataan kappale tekstillä "Sekä työnantajan että työntekijän tulee säilyttää yksityiskohtaiset tiedot kaikesta saadusta koulutuksesta. Tiedot koulutuksesta tulee pyydettäessä toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle."

1.3.1.4 Korvataan kappale tekstillä "Turvallisuuskoulutus: Jokaisen henkilön tulee saada koulutusta seuraavista aiheista suhteessa päästötilanteen altistumisriskiin ja suoritettaviin tehtäviin:

.1 onnettomuuden välttämiseen liittyvät keinot ja menetelmät, kuten pakkausten käsittelyvälineiden oikea käyttö ja vaarallisten aineiden asianmukaiset ahtausmenetelmät;

.2 käytettävissä oleva tieto hätätilanteessa toimimisesta ja tiedon käyttämisestä;

.3 yleiset vaarat, joita erilaisiin vaarallisten aineiden luokkiin liittyy ja miten näille vaaroille altistuminen estetään; tämä sisältää tarvittaessa henkilökohtaisten suojavaatteiden ja -välineiden käytön; ja

.4 välittömät toimenpiteet vaarallisten aineiden tahattomassa päästötilanteessa tämä sisältää kaikki hätätilanteen toimintamenettelyt, joista henkilö on vastuussa sekä noudatettavat henkilökohtaiset suojautumismenettelyt."

1.3.1.5 Lisätään uusi kappale ennen taulukkoa "Seuraava suuntaa-antava taulukko on tarkoitettu ainoastaan tiedotustarkoitukseen, sillä yritykset ovat erilaisia ja yrityksissä voi olla eri tehtäviä ja velvollisuuksia."

Poistetaan Tehtävä-sarakkeessa rivillä 2 "kolleissa"

Lisätään Erityiset koulutusvaatimukset –sarakkeeseen riville 2 "ja poikkeusmäärät" tekstin "rajoitetut määrät" jälkeen

Lisätään Erityiset koulutusvaatimukset –sarakkeeseen riville 3 "ja poikkeusmäärät" tekstin "rajoitetut määrät" jälkeen

Korvataan Tehtävä-sarakkeen riville 4 "pakata/purkaa pakkauksesta" tekstillä "kuormata/purkaa"

1.3.1.6 Korvataan otsikko tekstillä "Suuntaa-antava taulukko kuvaa IMDG-säännöstön osia tai muita asiaankuuluvia sääntöjä, jotka voivat soveltua vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvään koulutukseen"

Korvataan "Ohjeet lastinkuljetusyksikköjen pakkaamiseen" tekstillä "Lastinkuljetusyksikköjen pakkausohjeet"

Korvataan Tehtävä-sarakkeen riville 4 "pakata/purkaa pakkauksesta" tekstillä "kuormata/purkaa"

Huomautus: Lisätään "." tekstin "soveltuvat" jälkeen

1.3.1.7 Lisätään "jotka voivat soveltua" tekstin "julkaisuja" jälkeen

1.3.1.7.10 Korvataan "Suositukset turvallisesta tuholaistorjunta-aineiden käytöstä laivoissa, muutoksineen" tekstillä "MSC.1/Circ.1265 Tuholaistorjunta-aineiden turvallisesta käytöstä laivoissa annetut suositukset, jotka soveltuvat lastinkuljetusyksikköjen desinfiointiin kaasulla"

Liite 2

(Suomennos)

IMDG-säännöstön 1.3 luku SELLAISENA KUIN SE ON MUUTETTUNA 16 päivänä toukokuuta 2008 tehDYLLÄ PÄÄTÖKSELLÄ

Koulutus

1.3.0 Johdantohuomautus

Vaarallisten aineiden kuljettamista koskevien määräysten onnistunut soveltaminen ja niiden tavoitteiden saavuttaminen riippuu suuresti siitä, että kaikki henkilöt ymmärtävät asiaan liittyvät riskit ja tuntevat määräykset yksityiskohtaisesti. Tämä voidaan saavuttaa vain järjestämällä oikein suunniteltuja ja pidettyjä alku- ja jatkokoulutuksia kaikille vaarallisten aineiden kuljetusten parissa työskenteleville. Kappaleiden 1.3.1.4 – 1.3.1.7 säännöt ovat suositeltavia (katso 1.1.1.5).

1.3.1 Maissa työskentelevän henkilöstön koulutus

1.3.1.1. Maissa työskentelevän henkilöstön* (englanniksi shore-based personnel), joka osallistuu meritse kuljetettavien vaarallisten aineiden kuljettamiseen, tulee saada koulutusta vaarallisten aineiden säännöistä suhteessa velvollisuuksiin. Kappaleessa 1.4 esitellyt koulutusvaatimukset koskien vaarallisten aineiden kuljetuksen turva-asioita tulee myös käsitellä.

Maissa työskentelevän henkilöstön yritysten tulee päättää, ketkä henkilökunnasta koulutetaan, minkä tasoista koulutusta heiltä vaaditaan sekä mitä koulutusmenetelmiä käytetään, jotta henkilöstö pystyy noudattamaan IMDG-säännöstön sääntöjä. Tämä koulutus tulee tarjota tai varmistaa työhönoton yhteydessä, kun tehtävät liittyvät vaarallisten aineiden kuljetukseen. Yritysten tulee varmistaa, että henkilöt, jotka eivät ole vielä saaneet vaadittavaa koulutusta, saavat työskennellä ainoastaan koulutetun henkilön suorassa valvonnassa. Koulutus tulee täydentää määräajoin, jotta muutokset määräyksissä ja käytännössä tulevat huomioon otetuiksi. Toimivaltainen viranomainen tai sen hyväksymä taho voi tarkastaa yrityksen järjestelmän tehokkuuden ja koulutuksen tarjoamisen suhteessa henkilöstön tehtäviin ja vastuuseen kuljetusketjussa.

1.3.1.2 Maissa työskentelevän henkilöstön, kuten henkilöstön, joka:

· luokittelee vaarallisia aineita ja identifioi vaarallisten aineiden virallisia nimiä

· pakkaa vaarallisia aineita

· merkitsee vaarallisia aineita

· kuormaa/purkaa lastinkuljetusyksiköitä

· laatii vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjoja

· tarjoaa vaarallisia aineita kuljetettavaksi

· ottaa vastaan vaarallisia aineita kuljetettavaksi

· käsittelee vaarallisia aineita kuljetuksessa

· laatii vaarallisten aineiden lastaus- ja ahtaussuunnitelmia

· kuormaa/purkaa vaarallisia aineita laivoihin/laivoista

· kuljettaa vaarallisia aineita

· toimeenpanee, selvittää tai tutkii sovellettavien sääntöjen ja määräysten noudattamista tai

· muulla toimivaltaisen viranomaisen määrittelemällä tavalla osallistuu vaarallisten aineiden kuljettamiseen

tulee saada seuraava koulutus:

1.3.1.2.1 Yleinen tieto/perehdytyskoulutus

1. jokaisen henkilön tulee saada perehdytyskoulutusta vaarallisten aineiden kuljettamisen yleisistä säännöksistä

2. tämän koulutuksen tulee sisältää kuvaus vaarallisten aineiden luokista, merkitsemiseen, pakkaamiseen, ahtaamiseen, erotteluun ja yhteensopivuuteen liittyvistä säännöksistä, vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjojen tarkoituksesta ja sisällöstä (kuten vaarallisten aineiden eri kuljetusmuodoissa käytettävä lomakemalli ja kontin/ajoneuvon pakkaustodistus) ja kuvaus käytettävistä hätätilanneohjeista.

1.3.1.2.2 Tehtäväkohtainen koulutus:

Jokaisen henkilön tulee saada yksityiskohtaista koulutusta niistä vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvistä säännöksistä, jotka koskevat henkilön tehtävää. Kappaleessa 1.3.1.6 on suuntaa-antava lista tyypillisistä vaarallisten aineiden merikuljetukseen liittyvistä tehtävistä ja koulutusvaatimuksista.

1.3.1.3 Sekä työnantajan että työntekijän tulee säilyttää yksityiskohtaiset tiedot kaikesta saadusta koulutuksesta. Tiedot koulutuksesta tulee pyydettäessä toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle.

* Koulutuksesta päällystölle ja miehistölle, jotka vastaavat vaarallisia ja haitallisia aineita kuljettavien alusten rahdin käsittelystä, katso merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva kansainvälinen STCW-yleissopimus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.