76/2009

Annettu: 03.12.2009

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 2008 tehtyä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 30 päivästä kesäkuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 17 päivänä marraskuuta 2009 ja valtioneuvosto 26 päivänä marraskuuta 2009.

2 §

Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annettua lakia (955/2009) sovelletaan väliaikaisesti ennen sopimuksen kansainvälistä voimaantuloa 30 päivästä kesäkuuta 2008.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä joulukuuta 2009.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

Euroopan unionin ja Australian välinen Sopimus lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle

EUROOPAN UNIONI JA AUSTRALIA, jotka

HALUAVAT estää ja torjua tehokkaasti terrorismia ja siihen liittyvää rikollisuutta sekä muuta vakavaa luonteeltaan kansainvälistä rikollisuutta, mukaan lukien järjestäytynyt rikollisuus, suojellakseen kumpikin demokraattista yhteiskuntaansa ja yhteisiä arvojaan,

TOTEAVAT, että tietojenvaihto on olennainen osa terrorismin ja siihen liittyvän rikollisuuden sekä muun vakavan luonteeltaan kansainvälisen rikollisuuden, mukaan lukien järjestäytynyt rikollisuus, torjuntaa ja että tässä yhteydessä PNR- eli matkustajarekisteritietojen käyttö on tärkeä väline,

TUNNUSTAVAT, että yleisen turvallisuuden varmistamiseksi ja lainvalvontatarkoituksia varten olisi laadittava säännöt, jotka koskevat lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR-tietojen siirtämistä Australian tullilaitokselle,

TUNNUSTAVAT, että on tärkeää estää ja torjua terrorismia ja siihen liittyvää rikollisuutta sekä muuta vakavaa luonteeltaan kansainvälistä rikollisuutta, mukaan lukien järjestäytynyt rikollisuus, kunnioittaen samalla perusoikeuksia ja -vapauksia sekä erityisesti yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa,

TOTEAVAT, että Euroopan unionin ja Australian tietosuojaa koskevalla lainsäädännöllä sekä sitä koskevilla menettelytavoilla ja periaatteilla on yhteinen perusta ja että näiden periaatteiden täytäntöönpanossa mahdollisesti ilmenevien erojen ei pitäisi estää Euroopan unionin ja Australian välistä yhteistyötä tämän sopimuksen mukaisesti,

OTTAVAT HUOMIOON kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 17 artiklan oikeudesta yksityisyyteen,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan perusoikeuksien arvossa pitämisestä ja erityisesti yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskevat perusoikeudet,

OTTAVAT HUOMIOON vuonna 1901 annetun tullilain (Customs Act) asiaankuuluvat säännökset ja erityisesti sen 64AF pykälän, jonka mukaan kaikkien kansainvälisten matkustajalentoliikenteenharjoittajien, jotka lentävät Australiaan, Australiasta tai Australian kautta, on pyynnöstä annettava Australian tullilaitokselle PNR-tiedot tietyllä tavalla ja tietyssä muodossa siinä määrin, kuin ne on kerätty ja ne säilytetään lentoliikenteenharjoittajan varaus- ja lähtöselvitysjärjestelmissä, sekä vuonna 1985 annetun tullihallintolain (Customs Administration Act), vuonna 1958 muuttoliikkeestä annetun lain (Migration Act), vuonna 1914 annetun rikoslain (Crimes Act), yksityisyyden suojasta vuonna 1988 annetun lain (Privacy Act) ja tiedonvälityksen vapaudesta vuonna 1982 annetun lain (Freedom of Information Act),

PANEVAT MERKILLE Euroopan unionin sitoumuksen varmistaa, että varausjärjestelmiä, lähtöselvitysjärjestelmiä ja/tai Euroopan unionissa käsiteltyjä PNR-tietoja käyttäviä lentoliikenteenharjoittajia ei estetä noudattamasta Australian lainsäädäntöä, joka liittyy tämän sopimuksen mukaiseen Euroopan unionista peräisin olevien PNR-tietojen siirtoon Australian tullilaitokselle,

VAHVISTAVAT, ettei tämä sopimus muodosta ennakkotapausta Euroopan unionin ja Australian välisille tai jommankumman sopimuspuolen ja jonkin toisen valtion välisille keskusteluille tai neuvotteluille, joita käydään tulevaisuudessa Euroopan unionista peräisin olevien PNR-tietojen tai muunlaisten tietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä, ja

PYRKIVÄT tehostamaan ja edistämään sopimuspuolten välistä yhteistyötä EU–Australia-kumppanuuden hengessä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a) "sopimuspuolilla" Euroopan unionia (EU) ja Australiaa;

b) "sopimuksella" tätä sopimusta ja sen liitettä sekä niihin ajoittain tehtäviä muutoksia, joista sopimuspuolet ovat sopineet. Tätä sopimusta kutsutaan EU:n ja Australian väliseksi PNR-sopimukseksi;

c) "lentoliikenteenharjoittajilla" lentoliikenteenharjoittajia, joilla on varausjärjestelmiä EU:n jäsenvaltioiden alueella ja/tai siellä käsiteltyjä PNR-tietoja ja jotka harjoittavat kansainvälistä matkustajalentoliikennettä Australiaan, Australiasta tai Australian kautta;

d) "tullilaitoksella" Australian tullilaitosta;

e) "matkustajarekisteritiedoilla" (PNR-tiedoilla) kunkin matkustajan matkustustiedot käsittävää rekisteriä, joka sisältää kaikki ne tiedot, jotka lippuvarauksia tekevät ja kuljetukseen osallistuvat lentoliikenteenharjoittajat tarvitsevat varausten käsittelyä ja valvontaa varten, sellaisina kuin ne ovat lentoliikenteenharjoittajien varausjärjestelmissä;

f) "australialaisella PNR-järjestelmällä" PNR-järjestelmää, jota tullilaitos käyttää 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden päätyttyä käsitelläkseen EU:sta peräisin olevia tietoja, jotka lentoliikenteenharjoittajat ovat siirtäneet tullilaitokselle sopimuksen nojalla liitteen 11 kohdassa täsmennetyllä tavalla;

g) "varausjärjestelmällä" lentoliikenteenharjoittajien varaus- ja lähtöselvitysjärjestelmiä;

h) "käsittelyllä" kaikenlaisia sellaisia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai muutoin, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, tutkiminen, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen taikka suojaaminen, poistaminen tai tuhoaminen;

i) "EU:sta peräisin olevilla PNR-tiedoilla" tämän sopimuksen mukaisesti tullilaitokselle siirrettyjä PNR-tietoja;

j) "vakavalla rikollisuudella" käyttäytymistä, joka täyttää sellaisen rikoksen tunnusmerkistön, josta langetettava enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta tai ankarampi rangaistus.

2 artikla
Soveltamisala

1. Australia varmistaa, että tullilaitos käsittelee EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja tämän sopimuksen mukaisesti.

2. EU varmistaa, että lentoliikenteenharjoittajia ei estetä noudattamasta Australian lainsäädäntöä, joka liittyy tämän sopimuksen mukaiseen EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen siirtoon tullilaitokselle.

3 artikla
Tietosuojan riittävyys

Se, että tullilaitos noudattaa tätä sopimusta, tarkoittaa riittävän suojatason takaamista asiaan liittyvässä EU:n tietosuojalainsäädännössä tarkoitetulla tavalla EU:sta peräisin oleville PNR-tiedoille, jotka siirretään tämän sopimuksen mukaisesti tullilaitokselle.

4 artikla
Tietoihin pääsyä koskeva menetelmä

1. Tullilaitos siirtyy EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen osalta 1 artiklan f kohdassa tarkoitettuun australialaiseen PNR-järjestelmään kahden vuoden kuluessa tämän sopimuksen allekirjoituspäivästä. Siirtymäkautena tämän sopimuksen mukaiseen PNR-tietojen siirtoon katsotaan kuuluvan tullilaitoksen pääsy PNR-tietoihin 2 kohdassa kuvatun nykyisen järjestelmän avulla.

2. Siirtymäkautena tullilaitos käyttää nykyistä PNR-järjestelmäänsä, jossa PNR-tietoja tallennetaan ainoastaan sellaisissa tilanteissa, kun lentoasemalla suoritetaan tulotarkastuksia tai on havaittu rikos. Nykyisellä järjestelmällä päästään verkon välityksellä reaaliajassa liitteen 9 kohdassa tarkoitettuihin tietokenttiin, sellaisina kuin ne ovat lentoliikenteenharjoittajien varausjärjestelmissä.

5 artikla
EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen käyttötarkoituksen rajoittaminen

1. Tullilaitos käsittelee EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja ja niistä saatuja muita henkilötietoja ainoastaan estääkseen ja torjuakseen

i) terrorismia ja siihen liittyviä rikoksia;

ii) vakavia ja luonteeltaan kansainvälisiä rikoksia, mukaan lukien järjestäytynyt rikollisuus; ja

iii) edellä mainituista rikoksista johtuvien pidätysmääräysten ja säilöönoton välttelyä.

2. EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja voidaan käsitellä lisäksi tapauskohtaisesti, jos se on tarpeen rekisteröidyn henkilön tai muiden henkilöiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi ja erityisesti jos kyseessä on rekisteröidyn henkilön tai muiden henkilöiden kuoleman tai vakavan loukkaantumisen riski tai huomattava riski kansanterveydelle, erityisesti sellainen, jota tarkoitetaan kansainvälisesti tunnustetuissa normeissa, kuten Maailman terveysjärjestön kansainvälisissä terveyssäännöissä (2005).

3. Lisäksi EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja voidaan käsitellä tapauskohtaisesti, jos tuomioistuimen päätöksellä tai Australian lainsäädännössä sitä erityisesti vaaditaan julkishallinnon valvonnan ja vastuuvelvollisuuden vuoksi; mukaan luetaan tiedonvälityksen vapaudesta vuonna 1982 annetussa laissa (Freedom of Information Act), vuonna 1986 annetussa ihmisoikeuksien ja yhtäläisten oikeuksien komission laissa (Human Rights and Equal Opportunity Commission Act), yksityisyyden suojasta vuonna 1988 annetussa laissa (Privacy Act 1988), päätilintarkastajasta vuonna 1997 annetussa laissa (Auditor-General Act) tai oikeusasiamiehestä vuonna 1976 annetussa laissa (Ombudsman Act 1976) säädetyt vaatimukset. Jos tulevaisuudessa Australian lainsäädäntöön tehdyillä muutoksilla, joista Australia on ilmoittanut 6 artiklan nojalla, laajennetaan 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti käsiteltävien EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen alaa, EU voi vedota 10 ja 13 artiklan määräyksiin.

6 artikla
Sopimusta koskevaan lainsäädäntöön liittyvät ilmoitukset

Tullilaitos ilmoittaa EU:lle kaikesta uudesta Australiassa annetusta lainsäädännöstä, joka on suorassa yhteydessä tämän sopimuksen mukaiseen EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen suojaan.

7 artikla
Luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suojaaminen

1. Australia laatii järjestelmän, jota voivat kansalaisuudestaan tai asuinvaltiostaan riippumatta käyttää henkilöt, jotka haluavat hakea tai oikaista omia henkilötietojaan. Australian valtion laitokset soveltavat tallentamiinsa EU:sta peräisin oleviin PNR-tietoihin yksityisyyden suojasta vuonna 1988 annetun lain (Privacy Act) mukaista suojaa henkilöiden kansalaisuudesta tai asuinvaltiosta riippumatta.

2. Tullilaitos käsittelee saamiaan EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja ja kohtelee henkilöitä, joiden tietoja kyseinen käsittely koskee, tähän sopimukseen sisältyvien tietosuojavaatimusten ja sovellettavan Australian lainsäädännön mukaisesti harjoittamatta etenkään kansalaisuuteen tai asuinvaltioon perustuvaa syrjintää.

8 artikla
Ilmoittaminen yksittäisille henkilöille ja yleisölle

Tullilaitos saattaa julkisesti ja myös matkustavan yleisön saataville PNR-tietojen käsittelyä koskevat tiedot, mukaan lukien yleiset tiedot siitä, mikä viranomainen vastaa tietojen keruusta, tietojen keruun tarkoitus, tiedoille annettu tietosuoja, tietojen luovuttamisen tapa ja laajuus, käytettävissä olevat muutoksenhakukeinot sekä yhteystiedot tiedusteluja ja valituksia varten.

9 artikla
Täytäntöönpanon yhteinen arviointi

Australia ja EU suorittavat määräajoin tämän sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon keskinäiseksi varmistamiseksi tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteisen arvioinnin, johon kuuluvat tietosuoja- ja tietoturvallisuustakuut. Arvioinnissa EU:ta edustaa Euroopan komission oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosasto, mukaan lukien tietosuoja- ja lainvalvontaviranomaisten edustajat, ja Australiaa edustaa tilanteen edellyttämin tavoin Australian hallituksen korkea virkamies tai viranomainen tai molempien yhteisesti nimeämä virkamies. EU ja Australia päättävät keskenään arviointien suorittamisen yksityiskohdista.

10 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Kaikki mahdolliset tämän sopimuksen tulkinnasta, soveltamisesta tai täytäntöönpanosta johtuvat riidat sopimuspuolten välillä ratkaistaan sopimuspuolia kuullen tai sopimuspuolten välisin neuvotteluin, eikä riidan ratkaisemiseksi vedota kolmanteen osapuoleen tai tuomioistuimeen.

11 artikla
Sopimuksen muuttaminen ja uudelleentarkastelu

1. Sopimuspuolet voivat kirjallisesti sopia tämän sopimuksen muuttamisesta. Muutos tulee voimaan sopimuspuolten sopimana päivänä vasta sen jälkeen, kun sopimuspuolet ovat täyttäneet kaikki tarvittavat sisäiset vaatimukset.

2. Sopimuspuolet voivat tarkastella uudelleen sopimusehtoja neljän vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Jos PNR-järjestelmä pannaan täytäntöön Euroopan unionissa, sopimusta tarkastellaan mainitusta määräajasta huolimatta uudelleen, jos ja kun uudelleentarkastelu edistää Euroopan unionin PNR-järjestelmän toimintaa tai tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.

3. Australia pyrkii parhaansa mukaan edistämään Euroopan unionin PNR-järjestelmän toimintaa uudelleentarkastelun yhteydessä.

12 artikla
Tietojensiirron keskeyttäminen

1. EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat olemassa olevia valtuuksiaan käyttäen keskeyttää tullilaitokselle suunnatun tietojensiirron suojellakseen yksityishenkilöitä näiden henkilötietojen käsittelyssä, jos on erittäin todennäköistä, että tämän sopimuksen mukaisia tietosuojavaatimuksia ei noudateta, ja on perusteltua olettaa, että tullilaitos ei parhaillaan tai vastaisuudessa viipymättä toteuta vaadittavia toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi, ja tiedonsiirron jatkaminen aiheuttaisi välittömästi uhkaavan vakavan vaaran rekisteröidyille henkilöille.

2. EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on olosuhteet huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimet toimittaakseen tullilaitokselle ilmoituksen keskeyttämisestä ja antaakseen sille mahdollisuuden vastata: kaikkia keskeytyksiä tulee edeltää ilmoitus, jossa tullilaitokselle ja asiaankuuluville EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille annetaan riittävästi aikaa pyrkiä pääsemään ratkaisuun, josta, jos sellainen löydetään, EU:n on ilmoitettava Australialle. EU ilmoittaa Australialle kaikista päätöksistä turvautua tämän artiklan mukaisiin valtuuksiin.

3. Tietojensiirron keskeyttäminen lakkaa heti, kun tietosuojavaatimukset on täytetty Australiaa ja asiaankuuluvia EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla ja Australia tekee siitä ilmoituksen EU:lle.

13 artikla
Sopimuksen päättäminen

1. Kumpikin sopimuspuoli voi päättää tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä diplomaattiteitse. Sopimuksen päättäminen tulee voimaan yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua päivästä, jona asiasta ilmoitettiin toiselle sopimuspuolelle.

2. Tämän sopimuksen päättämisestä huolimatta kaikkien niiden EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen käsittelyä, jotka Australian toimivaltaiset viranomaiset ovat saaneet tämän sopimuksen mukaisesti, jatketaan tähän sopimukseen sisältyvien tietosuojavaatimusten mukaisesti.

3. Tämän sopimuksen ja kaikkien sen mukaisten velvoitteiden voimassaolo, lukuun ottamatta 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua velvoitetta, päättyy eikä sopimusta ja sen mukaisia velvoitteita sovelleta enää seitsemän vuoden kuluttua allekirjoituspäivästä, jolleivät sopimuspuolet yhdessä sovi sopimuksen korvaamisesta.

14 artikla
Lainsäädännöstä poikkeamattomuus

Tällä sopimuksella ei poiketa Australian tai Euroopan unionin tai sen jäsenvaltioiden lainsäädännöstä. Tällä sopimuksella ei luoda tai tarjota millekään yksityiselle tai julkiselle henkilölle tai osapuolelle minkäänlaisia oikeuksia tai etuja eikä muita oikeuskeinoja kuin ne, jotka sopimuksessa nimenomaisesti mainitaan.

15 artikla
Voimaantulo – Väliaikainen soveltaminen – Kielet

1. Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen asiaa koskevien sisäisten menettelyjensä päätökseen saamisesta.

2. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä lähtien.

3. Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta 2008 kahtena alkuperäiskappaleena englannin kielellä. Sopimus laaditaan myös bulgarian, tžekin, tanskan, hollannin, viron, suomen, ranskan, saksan, kreikan, unkarin, italian, latvian, liettuan, maltan, puolan, portugalin, romanian, slovakin, sloveenin, espanjan ja ruotsin kielellä, ja sopimuspuolet hyväksyvät nämä kielitoisinnot sopimuspuolten välisellä diplomaattisten noottien vaihdolla. Kun nämä kielitoisinnot on hyväksytty, ne ovat kaikki yhtä todistusvoimaisia.

EUROOPAN UNIONIN PUOLESTA AUSTRALIAN PUOLESTA

Liite

EU:sta peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittely Australiassa

1. Tullilaitos vaatii EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja vain niiden matkustajien osalta, jotka matkustavat Australiaan, Australiasta tai Australian kautta. Tähän sisältyvät matkustajat, jotka kulkevat Australian kautta viisumin kanssa tai ilman viisumia. EU:sta peräisin olevat PNR-tiedot ovat tullilaitoksen käytettävissä aina, kun kyseisen matkustajan matkareitin tai tietyn lennon tavanomaisen reitin määränpää tai välilasku on Australiassa.

EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen luovuttaminen

Luovuttaminen Australian hallinnossa

2. Tullilaitos luovuttaa EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja ainoastaan sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisiin tarkoituksiin Australiassa tässä liitteessä olevassa luettelossa mainituille Australian viranomaisille tai virastoille, joiden tehtävät liittyvät suoraan tämän sopimuksen 5 artiklaan.

3. Tätä luetteloa voidaan muuttaa vaihtamalla diplomaattisia nootteja sopimuspuolten välillä, jotta siihen voidaan sisällyttää

i) luettelossa jo mainittujen viranomaisten tai virastojen seuraajat ja

ii) tämän sopimuksen soveltamisen aloittamisen jälkeen perustetut uudet viranomaiset tai virastot,

joiden tehtävät liittyvät suoraan tämän sopimuksen 5 artiklan 1 kohtaan.

4. EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja luovutetaan luettelossa mainituille viranomaisille ainoastaan tarvittaessa ja tapauskohtaisesti erityisen kirjallisen pyynnön perusteella. Tullilaitos luovuttaa 7 ja 8 kohdan mukaisesti EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja vasta sen jälkeen, kun se on arvioinut yksittäisen pyynnön aiheellisuuden tämän sopimuksen tarkoitusten kannalta. Tullilaitos pitää rekisteriä tällaisista luovuttamisista.

5. Tullilaitos ei saa luovuttaa massaluovutuksena luettelossa mainituille viranomaisille muita kuin sellaisia EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja, jotka on anonymisoitu siten, ettei rekisteröityä voida enää tunnistaa. Luettelossa mainitut viranomaiset käsittelevät tällaisia anonymisoituja tietoja ainoastaan sellaisten tilastojen, syvä- ja kehitysanalyysien, pitkäaikaistutkimuksien ja profiilien laatimiseen, jotka liittyvät tämän sopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa mainittuun tarkoitukseen. Joka tapauksessa tullilaitos ei saa luovuttaa massaluovutuksena seuraavia EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja luettelossa mainituille viranomaisille:

iv) nimi/nimet;

vi) muut PNR-tiedoista saadut nimet, myös PNR-tiedoissa olevien matkustajien määrä;

vii) kaikki käytettävissä olevat yhteystiedot (mukaan lukien tietojen luovuttajan tiedot);

xvii) yleiset merkinnät, mukaan lukien tiedot muista palveluista (OSI), tiedot erityispalveluista (SSI) ja tiedot erityispalvelua koskevista pyynnöistä (SSR), siinä määrin kuin niihin sisältyy luonnollisen henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja; ja

xviii) mahdollisesti kootut APP (Advance Passenger Processing) tai API (Advance Passenger Information) -tiedot.

Luovuttaminen kolmansien maiden hallituksille

6. Tullilaitos luovuttaa EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja ainoastaan tietyille kolmansien maiden hallitusten viranomaisille, joiden tehtävät liittyvät suoraan tämän sopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa mainittuun tarkoitukseen. Tällainen luovuttaminen tapahtuu tarvittaessa ja tapauskohtaisesti sopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa lueteltujen rikosten estämiseksi tai torjumiseksi. Tullilaitos pitää rekisteriä tällaisista luovuttamisista.

Luovuttaminen – vuoden 1985 tullihallintolaki (Customs Administration Act 1985)

7. Edellä 2-6 kohdan mukaisen luovuttamisen on oltava myös vuoden 1985 tullihallintolain 16 pykälän ja vuoden 1988 yksityisyydensuojalain (Privacy Act 1988) mukainen, joissa yhdessä säädetään, että henkilö, elin tai virasto, jolle henkilötiedot luovutetaan, saa käyttää tai luovuttaa tietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon tiedot annettiin henkilölle, elimelle tai virastolle.

8. Luovuttaessaan EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja Australian viranomaisille tai kolmansien maiden viranomaisille 1985 tullihallintolain 16 jakson mukaisesti tullilaitos ilmoittaa luovuttamisen ehtona vastaanottajalle,

i) että EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja ei saa luovuttaa edelleen ilman tullilaitoksen lupaa, jonka tullilaitos saa antaa ainoastaan sopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa mainittuun tarkoitukseen tai Australian viranomaisten osalta sopimuksen 5 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla;

ii) että vastaanottajan on käsiteltävä tällaisia EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja rekisteröidyn henkilön luottamuksellisina lainvalvontaan liittyvinä henkilötietoina;

iii) että muulloin kuin hätätilanteissa, joissa rekisteröidyn tai muiden henkilöiden henki tai fyysinen turvallisuus on vaarassa, vastaanottajan on sovellettava EU:sta peräisin oleviin PNR-tietoihin sopimuksessa vahvistettuja tietosuojavaatimuksia vastaavia vaatimuksia, myös tietojen säilyttämisajan osalta.

Kerättävät tiedot

9. Kerättävät EU:sta peräisin olevat PNR-tiedot:

i) PNR-varaustunnus;

ii) lipun varaus- tai kirjoituspäivä;

iii) suunniteltu matkustuspäivä tai suunnitellut matkustuspäivät;

iv) nimi/nimet;

v) käytettävissä olevat kanta-asiakasohjelmaa ja etuja koskevat tiedot (vapaaliput, matkustusluokan korotus jne.);

vi) muut PNR-tiedoista saadut nimet, myös PNR-tiedoissa olevien matkustajien määrä;

vii) kaikki käytettävissä olevat yhteystiedot (mukaan lukien tietojen luovuttajan tiedot);

viii) kaikki käytettävissä olevat maksu- tai laskutustiedot (lukuun ottamatta muita luottokorttiin tai tiliin liittyviä maksutapahtumatietoja, joilla ei ole yhteyttä matkaa koskevaan maksutapahtumaan);

ix) matkareitti tiettyjen PNR-tietojen osalta;

x) matkatoimisto tai matkatoimistovirkailija;

xi) yhteistunnusten käyttöä koskevat tiedot;

xii) ositetut tai jaetut tiedot;

xiii) matkustajan matkustustilanne (mukaan lukien vahvistukset ja lähtöselvitystilanne);

xiv) lipputiedot, mukaan lukien lipun numero, yksisuuntainen lippu ja sähköisten lippujen hinnan ilmoittaminen;

xv) kaikki matkatavaratiedot;

xvi) paikkatiedot, mukaan lukien paikan numero;

xvii) yleiset merkinnät, mukaan lukien tiedot muista palveluista (OSI), tiedot erityispalveluista (SSI) ja tiedot erityispalvelua koskevista pyynnöistä (SSR);

xviii) mahdollisesti kootut APP- tai API-tiedot;

xix) kaikki aiemmin tehdyt muutokset i-xviii kohdassa lueteltuihin PNR-tietoihin.

10. PNR-tiedot sisältävät toisinaan arkaluonteisia tietoja, esimerkiksi henkilötietoja, joista käyvät ilmi rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiyhdistyksen jäsenyys, ja tietoja henkilön terveydentilasta tai seksuaalisesta käyttäytymisestä ("arkaluonteiset EU:sta peräisin olevat tiedot"). Tullilaitos suodattaa tällaiset arkaluonteiset EU:sta peräisin olevat tiedot ja poistaa ne viipymättä ilman edelleenkäsittelyä.

EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen siirtäminen

11. Tullilaitos tekee yhteistyötä yksittäisten lentoyhtiöiden kanssa varmistaakseen, että EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen siirtämistä koskevat vaatimukset ovat asianmukaisia ja oikeasuhteisia sekä vastaavat tarvetta varmistaa EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen ajantasaisuus, tarkkuus ja täydellisyys.

Normaaleissa olosuhteissa tullilaitos vaatii EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen alustavaa siirtoa 72 tuntia ennen lennon suunniteltua lähtöaikaa ja voi vaatia ainoastaan enintään viisi EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen rutiinisiirtoa yksittäisen lennon osalta. Tullilaitos voi lisäksi vaatia 72 tunnin määräajasta riippumatta tarvittaessa ad hoc -"työntösiirtoja", jotta voidaan auttaa vastaamaan lentoon, lentojen sarjaan tai reittiin kohdistuviin erityisiin uhkiin tai tämän sopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin liittyviin muihin olosuhteisiin. Tullilaitos toimii kyseistä harkintavaltaa käyttäessään harkitusti ja oikeasuhteisesti.

Tietojen säilyttäminen

12. Tullilaitos säilyttää EU:sta peräisin olevat PNR-tiedot enintään kolme ja puoli vuotta PNR-tietojen vastaanottopäivästä, minkä ajan jälkeen tiedot voidaan arkistoida vielä kahdeksi vuodeksi. Arkistoituihin tietoihin sallitaan pääsy ainoastaan tapauskohtaisesti tutkintatarkoituksiin.

13. Sen estämättä, mitä 12 kohdassa määrätään, tullilaitoksen anonymisoimia EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja ei tarvitse arkistoida, mutta joka tapauksessa tullilaitos tai muut virastot saavat säilyttää niitä enintään viisi ja puoli vuotta siitä, kun tullilaitos vastaanotti ne.

14. Tullilaitoksen on poistettava EU:sta peräisin olevat PNR-tiedot tämän määräajan päätyttyä, paitsi 15 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

15. Käynnissä olevaan oikeudelliseen menettelyyn tai rikostutkintaan liittyvät tiedot voidaan säilyttää, kunnes menettely tai tutkinta on saatu päätökseen. Tietojen säilyttämistä koskevaa kysymystä tutkitaan tämän sopimuksen 11 artiklan mukaisesti suoritettavassa uudelleentarkastelussa.

Pääsy tietoihin ja muutoksenhaku

Yksityisyydensuoja

16. Vuoden 1988 yksityisyydensuojalaki (Privacy Act) sääntelee Australian useimpien viranomaisten ja virastojen hallussa olevien henkilötietojen keruuta, käyttöä, tallennusta ja luovuttamista, turvallisuutta ja niihin pääsyä sekä niiden muuttamista. Tullilaitos on yksityisyydensuojalain alainen, ja sen on käsiteltävä EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja mainitun lain mukaisesti.

PNR-tietojen luovuttaminen

17. Henkilön toimittamat tai hänen puolestaan toimitetut PNR-tiedot luovutetaan henkilölle yksityisyydensuojalain ja vuoden 1982 tiedonvälityksen vapautta koskevan lain (Freedom of Information Act 1982) (FOI Act) mukaisesti pyynnöstä. Tullilaitos ei luovuta PNR-tietoja yleisölle, paitsi rekisteröidyille tai heidän edustajilleen Australian lainsäädännön mukaisesti. Tullilaitokselle voidaan esittää pyyntö tutustua henkilötietoihin, jotka sisältyvät pyytäjän toimittamiin PNR-tietoihin.

Tietosuojatoimenpiteet – Vuoden 1988 yksityisyydensuojalaki (Privacy Act)

18. Tullilaitoksen hallussa olevien henkilötietojen, jotka ovat yksityisyydensuojalaissa tarkoitettuja ja sen soveltamiseksi määriteltyjä "henkilötietoja", on täytettävä yksityisyydensuojalain vaatimukset kyseisten tietojen suojaamisesta. Tullilaitoksen on käsiteltävä PNR-tietoja yksityisyydensuojalain mukaisesti, erityisesti tällaisten tietojen keruun, käytön, tallennuksen, turvallisuuden, tietoihin pääsyn ja niiden muuttamisen sekä luovuttamisen osalta.

19. Henkilöt voivat tehdä valituksen PNR-tietojen käsittelystä tullilaitoksessa suoraan tullilaitokselle ja sitten yksityisyydensuojalain nojalla yksityisyydensuojavaltuutetulle.

Tietosuojatoimenpiteet – Yksityisyydensuojaa koskevat tarkastukset

20. Australian riippumaton yksityisyydensuojavaltuutettu voi tutkia yksityisyydensuojalain noudattamista virastoissa sekä seurata ja tutkia, noudattaako tullilaitos sitä.

21. Tullilaitos on toteuttanut yksityisyydensuojalain nojalla järjestelyjä, joiden ansiosta yksityisyydensuojavaltuutetetun toimisto voi suorittaa säännöllisiä virallisia tarkastuksia, jotka koskevat tullilaitoksen politiikan ja menettelyjen kaikkia näkökohtia EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen käytön ja käsittelyn sekä niihin pääsyn osalta. Lisäksi tullilaitoksella on oma sisäisen tarkastuksen ohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa mahdollisimman korkeatasoinen matkustajatietojen ja EU:sta peräisin olevien PNR-tietojen suoja.

Tietosuojatoimenpiteet – Vuoden 1982 tiedonvälityksen vapautta koskeva laki (FOI Act)

22. Tullilaitos on tiedonvälityksen vapautta koskevan lain alainen. Sen mukaan tullilaitoksen on luovutettava asiakirjoja niitä pyytäville henkilöille tietyin poikkeuksin. Mainitussa laissa säädetään, että poikkeuksia koskevat päätökset on tehtävä tapauskohtaisesti. Siinä on joukko poikkeuksia arkaluonteisten tietojen suojelemiseksi luovuttamiselta, mukaan lukien poikkeukset sellaisten asiakirjojen luovuttamisen osalta, jotka koskevat kansallista turvallisuutta, puolustusta, kansainvälisiä suhteita, lainvalvontaa, yleisen turvallisuuden suojelemista ja yksityisyyttä. Tullilaitoksen on ilmoitettava EU:lle kaikista päätöksistään luovuttaa yleisölle mainitun lain mukaisesti EU:sta peräisin olevia PNR-tietoja kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

23. Pyynnöt tullilaitoksen tietokannassa olevien PNR-tietojen oikaisemisesta voidaan tehdä suoraan tullilaitokselle tiedonvälityksen vapautta koskevan lain tai yksityisyydensuojalain nojalla.

Muut suojatoimenpiteet – Vuoden 1976 laki oikeusasiamiehestä (Ombudsman Act 1976)

24. Lentomatkustajilla on oikeus tehdä vuoden 1976 oikeusasiamieslain nojalla valitus Kansainyhteisön oikeusasiamiehelle siitä, miten tullilaitos on kohdellut heitä rajanylityksen yhteydessä.

PNR-tietoihin sovellettavat tullilaitoksen tietoturvatoimet

25. Tullilaitoksen on jatkettava seuraavien tietoturvatoimien soveltamista:

i) pääsy PNR-tietoihin rajoitetaan vähäiseen määrään tullilaitoksen virkailijoita, jotka tullilaitoksen pääjohtaja on erityisesti valtuuttanut vuoden 1901 tullilain (Customs Act 1901) mukaisesti käsittelemään PNR-tietoja; ja

ii) käytetään kattavaa fyysistä ja sähköistä PNR-tietoja koskevaa turvallisuusjärjestelmää eli tietokone- ja verkkojärjestelmää, joka

a) eristää PNR-tiedot tullilaitoksen yleisestä ympäristöstä ja on erillinen tullilaitoksen muista TT-järjestelmistä ja -verkoista;

b) sijaitsee Australiassa tullilaitoksen turvatulla alueella, johon on rajoitettu pääsy; ja

c) edellyttää turvattua, monikerroksista sisäänkirjausta PNR-tietoihin pääsemiseksi.

Täytäntöönpano

26. Australian lainsäädännössä säädetään hallinnollisista, siviili- ja rikosoikeudellisista täytäntöönpanotoimenpiteistä, mukaan lukien rekisteröityjen oikeus hallinnolliseen muutoksenhakuun tai oikeussuojakeinoihin, jotka ovat käytettävissä tapauksissa, joissa Australian yksityisyyden suojaa koskevia lakeja ja määräyksiä on rikottu tai tietoja on luovutettu luvattomasti. Esimerkiksi vuoden 1914 rikoslaissa (Crimes Act 1914), vuoden 1999 laissa julkisista palveluista (Public Service Act 1999), vuoden 1985 tullihallintolaissa (Customs Administration Act 1985), vuoden 1979 laissa Australian liittovaltion poliisista (Australian Federal Police Act 1979) ja liitteenä olevassa luettelossa mainittujen viranomaisten ja virastojen sisäisissä kurinpitosäännöksissä säädetään mainittujen säännösten rikkomisesta rangaistuksia aina vankeusrangaistukseen saakka.

Yhteistyö

27. Poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön edistämiseksi tullilaitos kannustaa Australian toimivaltaisia viranomaisia toimittamaan PNR-tiedoista peräisin olevaa analyyttista tietoa asianomaisten EU:n jäsenvaltioiden poliisi- ja oikeusviranomaisille ja tarvittaessa Europolille ja Eurojustille ottaen huomioon Australian hallituksen arvion EU:n oikeusjärjestelmissä käytettävissä olevien tietosuojatoimenpiteiden riittävyydestä.

Liitteen luettelo

Seuraavassa on luettelo tämän liitteen 2 kohdan soveltamiseksi:

1. Australian rikosasiainkomitea (Australian Crime Commission)

2. Australian liittovaltion poliisi (Australian Federal Police)

3. Australian turvallisuustiedustelupalvelu (Australian Security Intelligence Organisation)

4. Kansainyhteisön ylisyyttäjä (Commonwealth Director of Public Prosecutions)

5. Maahanmuutto- ja kansalaisuusosasto (Department of Immigration and Citizenship).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.