80/2008

ORGANISATION FOR JOINT

ARMAMENT CO-OPERATION

Asiakirja nro 324/41/4120

Madridissa 17. heinäkuuta 2007

PoC: Reyes TORRES, puh. +34913955261

Jyri Häkämies

Puolustusministeri

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL 31

FIN-00131 Helsinki, Suomi

Asia: ESSOR-teknologiademonstraattoriohjelma – Tarjouskirje

Liitteet: A. Hyväksymiskirjeen malli

B. Integrointipäätös

Arvoisa ministeri,

sen johdosta, että edustajiemme väliset keskustelut ovat tehneet mahdolliseksi määritellä edellytykset, joilla Suomen hallitus voi osallistua ESSOR-teknologiademonstraattoriohjelmaan (ESSOR TDP), ja että OCCARin johtokunta on 5. kesäkuuta 2007 tehnyt ESSOR TDP -ohjelmaa koskevan integrointipäätöksen, jolla se on hyväksynyt ESSOR TDP -ohjelman OCCARin hallinnoitavaksi, ja edellyttäen, että Suomen hallitus osallistuu ohjelmaan sen sopimuksen mukaisesti, jonka osallistuvat valtiot aikanaan allekirjoittavat, minulla on kunnia ehdottaa OCCARin puolesta seuraavia määräyksiä:

1. ESSOR TDP -ohjelmaa hallinnoidaan kaikkien OCCARin sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

2. ESSOR TDP -ohjelmaa hallinnoimaan perustetaan ohjelmajohtoryhmä ja ohjelmakomitea, ja nämä hallinnoivat ohjelmaa OCCARin hallintomääräyksiä koskevissa asiakirjoissa OMP 1, OMP 2, OMP 3 ja OMP 4 tarkoitetulla tavalla. ESSOR TDP -ohjelmaan sovelletaan OCCARista tehdyn yleissopimuksen liitteissä I ja II olevia määräyksiä erioikeuksista ja vapauksista sekä välitysmenettelylauseketta. Suomen tasavalta sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat kansalliset menettelyt, joilla ESSOR TDP ohjelmaa sovellettaessa myönnetään OCCARin henkilöstölle yleissopimuksen liitteessä I määrätyt erioikeudet ja vapaudet sekä pannaan täytäntöön yleissopimuksen liitteessä II määrätty välitysmenettelylauseke.

3. Tämän sopimuksen tultua voimaan Suomen tasavalta neuvottelee ohjelmapäätöksen muiden ESSOR TDP ohjelmaan osallistuvien valtioiden kanssa, ja ohjelmapäätöksen on ehdottomasti oltava OCCARin sääntöjen ja määräysten mukainen, ja osallistuessaan ohjelmaan Suomen tasavallan on ehdottomasti noudatettava asiakirjan OMP 2 liitteessä D määrättyjä suuntaviivoja. Allekirjoittamalla ohjelmapäätöksen Suomen tasavalta sitoutuu oikeudellisesti ohjelmaan samassa määrin kuin ohjelmaan osallistuvat OCCARin jäsenvaltiot. Ohjelmapäätös muodostaa OCCARista tehdyn yleissopimuksen 38 artiklassa tarkoitetun päätöksen.

4. Tämä kirje ja teidän vastauksenne muodostavat yhdessä yleissopimuksen 37 artiklan mukaisesti OCCARin ja Suomen hallituksen välisen sopimuksen ESSOR TDP -ohjelman hallinnoinnista OCCARissa. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona OCCARin johtokunnan puheenjohtaja ottaa vastaan hyväksymiskirjeenne.

Olisin kiitollinen, jos vahvistaisitte Suomen hallituksen hyväksyvän edellä olevat määräykset.

Kunnioittavasti"

José Antonio Alonso Suárez

Espanjan puolustusministeri

Hyväksymiskirje

Arvoisa ministeri,

kiitän päivätystä kirjeestänne, joka kuuluu seuraavasti:

Arvoisa ministeri,

sen johdosta, että edustajiemme väliset keskustelut ovat tehneet mahdolliseksi määritellä edellytykset, joilla Suomen hallitus voi osallistua ESSOR-teknologiademonstraattoriohjelmaan (ESSOR TDP), ja että OCCARin johtokunta on 5. kesäkuuta 2007 tehnyt ESSOR TDP -ohjelmaa koskevan integrointipäätöksen, jolla se on hyväksynyt ESSOR TDP -ohjelman OCCARin hallinnoitavaksi, ja edellyttäen, että Suomen hallitus osallistuu ohjelmaan sen sopimuksen mukaisesti, jonka osallistuvat valtiot aikanaan allekirjoittavat, minulla on kunnia ehdottaa OCCARin puolesta seuraavia määräyksiä:

1. ESSOR TDP -ohjelmaa hallinnoidaan kaikkien OCCARin sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

2. ESSOR TDP -ohjelmaa hallinnoimaan perustetaan ohjelmajohtoryhmä ja ohjelmakomitea, ja nämä hallinnoivat ohjelmaa OCCARin hallintomääräyksiä koskevissa asiakirjoissa OMP 1, OMP 2, OMP 3 ja OMP 4 tarkoitetulla tavalla. ESSOR TDP -ohjelmaan sovelletaan OCCARista tehdyn yleissopimuksen liitteissä I ja II olevia määräyksiä erioikeuksista ja vapauksista sekä välitysmenettelylauseketta. Suomen tasavalta sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat kansalliset menettelyt, joilla ESSOR TDP ohjelmaa sovellettaessa myönnetään OCCARin henkilöstölle yleissopimuksen liitteessä I määrätyt erioikeudet ja vapaudet sekä pannaan täytäntöön yleissopimuksen liitteessä II määrätty välitysmenettelylauseke.

3. Tämän sopimuksen tultua voimaan Suomen tasavalta neuvottelee ohjelmapäätöksen muiden ESSOR TDP ohjelmaan osallistuvien valtioiden kanssa, ja ohjelmapäätöksen on ehdottomasti oltava OCCARin sääntöjen ja määräysten mukainen, ja osallistuessaan ohjelmaan Suomen tasavallan on ehdottomasti noudatettava asiakirjan OMP 2 liitteessä D määrättyjä suuntaviivoja. Allekirjoittamalla ohjelmapäätöksen Suomen tasavalta sitoutuu oikeudellisesti ohjelmaan samassa määrin kuin ohjelmaan osallistuvat OCCARin jäsenvaltiot. Ohjelmapäätös muodostaa OCCARista tehdyn yleissopimuksen 38 artiklassa tarkoitetun päätöksen.

4. Tämä kirje ja teidän vastauksenne muodostavat yhdessä yleissopimuksen 37 artiklan mukaisesti OCCARin ja Suomen hallituksen välisen sopimuksen ESSOR TDP -ohjelman hallinnoinnista OCCARissa. Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona OCCARin johtokunnan puheenjohtaja ottaa vastaan hyväksymiskirjeenne.

Olisin kiitollinen, jos vahvistaisitte Suomen hallituksen hyväksyvän edellä olevat määräykset.

Kunnioittavasti

Minulla on kunnia ilmoittaa teille, että Suomen hallitus hyväksyy edellä ehdotetut määräykset.

Tämän mukaisesti teidän kirjeenne ja minun vastauskirjeeni muodostavat yhdessä Suomen hallituksen ja OCCARin välisen sopimuksen ESSOR TDP -ohjelman hallinnoinnista OCCARissa.

Kunnioittavasti

ORGANISATION FOR JOINT

ARMAMENT CO-OPERATION

INTEGROINTIPÄÄTÖS

OCCARin johtokunta, joka

ottaa huomioon puolustusmateriaalialan yhteistyöjärjestö OCCARin (Organisation for Joint Armament Cooperation/Organisation Conjointe de Coopération en matière d"Armement) perustamisesta 9 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn yleissopimuksen, joka tuli voimaan 28 päivänä tammikuuta 2001, ja erityisesti sen 12 artiklan b kappaleen sekä 37 ja 38 artiklan,

panee merkille ESSOR-teknologiademonstraattoriohjelman integroimista OCCARiin koskevan pyynnön, jonka Euroopan puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (European Secure Software Radio, ESSOR) osallistuvat valtiot (Espanja, Italia, Ranska, Ruotsi, Suomi) esittivät 25 päivänä toukokuuta 2007 päivätyllä kirjeellä nro 07-107445 DGA/DSA,

panee merkille, että myös Puola saattaa myöhemmin osallistua ESSOR-projektiin,

panee merkille ESSOR-projektiin osallistuvien valtioiden tahdon kutsua Euroopan puolustusvirasto osallistumaan ESSOR-teknologiademonstraattoriohjelman hallintokokouksiin,

on päättänyt seuraavaa:

1. Sallitaan ESSOR-teknologiademonstraattoriohjelman, johon osallistuvat Espanja, Italia, Ranska, Ruotsi, Suomi ja mahdollisesti Puola, määrääminen OCCARin hallinnoitavaksi OCCARista tehdyn yleissopimuksen sekä OCCARin sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

2. Annetaan Euroopan puolustusvirastolle ohjelmapäätöksessä määrättävin ehdoin tarkkailijan asema ohjelmajohtoryhmässä ja ohjelmakomiteassa.

Alkuperäiskappaleen allekirjoittaja

Kontra-amiraali Jacques Rosiers, ir

Belgian edustaja johtokunnassa

Alkuperäiskappaleen allekirjoittaja

IGA Laurent Giovachini

Ranskan edustaja johtokunnassa

Alkuperäiskappaleen allekirjoittaja

MinDirig. Tjark Happach

Saksan edustaja johtokunnassa

Alkuperäiskappaleen allekirjoittaja

Kenraaliluutnantti Carmine Pollice

kenraaliluutnantti Gianni Botondin

valtuuttamana

Italian edustaja johtokunnassa

Alkuperäiskappaleen allekirjoittaja

Kenraaliluutnantti José Julio Rodriguez Fernandez

Espanjan edustaja johtokunnassa

Alkuperäiskappaleen allekirjoittaja

Ilmavoimien kenraaliluutnantti Barry Thornton

Yhdistyneen kuningaskunnan edustaja

johtokunnassa

5 päivänä kesäkuuta 2007

SUOMEN PUOLUSTUSMINISTERI

Helsinki 30. marraskuuta 2007

Viitteet: Asiakirja nro 324/41/4120, kirjeenne 17. heinäkuuta 2007, PoC: Reyes TORRES

HYVÄKSYMISKIRJE

Arvoisa ministeri,

kiitän 17. heinäkuuta 2007 päivätystä kirjeestänne, joka kuuluu seuraavasti:

-------------------------------------

OCCARin edellä olevan kirjeen sisältämä teksti

-------------------------------------

Minulla on kunnia ilmoittaa teille, että Suomen hallitus hyväksyy edellä ehdotetut määräykset.

Tämän mukaisesti teidän kirjeenne ja minun vastauskirjeeni muodostavat yhdessä Suomen hallituksen ja OCCARin välisen sopimuksen ESSOR TDP -ohjelman hallinnoinnista OCCARissa.

Kunnioittavasti

Jyri Häkämies

Puolustusministeri

SUOMEN PUOLUSTUSMINISTERI

Helsinki 30. marraskuuta 2007

Viitteet: OCCARin tarjouskirje 17. heinäkuuta 2007, OCCARin ohjekirje ESSOR-yhteyshenkilöille 30. lokakuuta 2007 (asiakirjat nro 324/41/4120, CO/200/2176/LE/100)

ESSOR-TEKNOLOGIADEMONSTRAATTORIOHJELMAA KOSKEVAN HYVÄKSYMISKIRJEEN SAATE

Arvoisa ministeri,

ilmoitamme oheisella hyväksymiskirjeellä (Liite 1) kiinnostuksemme ESSOR TDP -ohjelmaa kohtaan. Suomen hallituksen on kuitenkin vielä täytettävä perustuslain edellyttämät kansalliset vaatimukset, jotka koskevat erioikeuksia ja vapauksia, välitysmenettelyä ja vastuita.

Lokakuun 30. päivänä 2007 päivätyn kirjeenne mukaan varaumaa koskeva kirje voitaisiin lähettää samanaikaisesti hyväksymiskirjeen kanssa, mutta hyväksymiskirjettä ei voitaisi muuttaa. Varauma voitaisiin ilmaista hyväksymiskirjeen saatteessa. OCCARin johtokunta ilmoittaisi molempien kirjeiden vastaanottamisesta. Heti, kun tehdyt kansalliset toimenpiteet mahdollistavat varauman poistamisen, muut valtiot kuin jäsenvaltiot lähettäisivat kukin virallisen kirjeen OCCARin johtokunnalle, ja täten hyväksymiskirje tulisi kokonaisuudessaan voimaan.

Tämän johdosta Suomen hallitus ilmoittaa seuraavaa:

Ennen tämän ESSOR-ohjelmaa koskevan sopimuksen voimaantuloa Suomen hallitus soveltaa väliaikaisesti OCCARin sääntöjä ja määräyksiä, lukuun ottamatta erioikeuksia ja vapauksia (OCCARista tehdyn yleissopimuksen liite I), välitysmenettelyä (OCCARista tehdyn yleissopimuksen liite II) ja vastuita (asiakirja OMP 4) koskevia sääntöjä ja määräyksiä.

Kunnioittavasti

Jyri Häkämies

Suomen puolustusministeri

José Antonio Alonso Suárez

Espanjan puolustusministeri

Espanjan puolustusministeriö

ESPANJA

Liite 1

ERIOIKEUDET JA VAPAUDET

1 artikla

OCCARin rakennukset ja toimitilat ovat loukkaamattomat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän liitteen 3 ja 4 artiklan soveltamista.

2 artikla

OCCARin arkistot ovat loukkaamattomat.

3 artikla

1. OCCAR on vapautettu tuomiovallasta ja täytäntöönpanosta paitsi:

(a) siltä osin kuin se on johtokunnan päätöksellä nimenomaisesti luopunut tästä vapaudesta yksittäistapauksessa; johtokunta on velvollinen luopumaan tästä vapaudesta kaikissa tapauksissa, joissa sen säilyttäminen estäisi oikeuden toteutumista ja siitä voidaan luopua haittaamatta OCCARin etuja;

(b) kolmannen osapuolen nostaman siviilikanteen osalta, kun kanne koskee OCCARille kuuluvalla tai sen lukuun käytetyllä moottoriajoneuvolla aiheutetusta onnettomuudesta johtuvaa vahinkoa, tai sellaisen liikennerikoksen osalta, jossa on käytetty tällaista ajoneuvoa;

(c) OCCARin tekemän sopimuksen mukaisesti annetun välitystuomion täytäntöönpanon osalta;

(d) oikeusviranomaisten päätökseen perustuvan ulosmittauksen osalta, kun ulosmittaus koskee OCCARin henkilöstön jäsenen palkka- tai palkkiosaamisia OCCARilta.

2. OCCARin omaisuus ja varat on sijaintipaikastaan riippumatta vapautettu kaikenlaisesta pakko-otosta, menetetyksi tuomitsemisesta, pakkolunastuksesta ja takavarikoinnista. Ne on vapautettu myös kaikenlaisista hallinnollisista tai väliaikaisista oikeudellisista rajoituksista, jolleivät nämä ole tilapäisesti välttämättömiä estettäessä ja tutkittaessa onnettomuuksia, joissa on osallisina OCCARille kuuluvia tai sen lukuun käytettyjä moottoriajoneuvoja.

4 artikla

1. OCCARin virallisessa toiminnassa OCCAR, sen omaisuus ja tulot on vapautettu välittömistä veroista.

2. OCCARin hankkiessa tai käyttäessä sen virallisessa toiminnassa välttämättä tarvittavia huomattavan arvokkaita tavaroita tai palveluja, joiden hintaan sisältyy veroja tai maksuja, jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan toteutettava asianmukaiset toimet, joilla myönnetään vapautus tällaisista veroista tai maksuista taikka mahdollistetaan niiden palauttaminen.

5 artikla

OCCARin maahan tuomat tai maasta viemät taikka sen puolesta tuodut tai viedyt tavarat, joita se tarvitsee välttämättä virallisessa toiminnassaan, on vapautettu kaikista tuonti- ja vientimaksuista sekä kaikista tuonti- ja vientikielloista ja -rajoituksista.

6 artikla

1. Tämän liitteen 4 ja 5 artiklaa sovellettaessa katsotaan OCCARin virallisen toiminnan sisältävän sen hallinnollisen toiminnan, mukaan lukien sen sosiaaliturvajärjestelmään liittyvä toiminta.

2. Liitteen 4 ja 5 artiklan määräyksiä ei sovelleta veroihin ja maksuihin, jotka ovat pelkästään maksuja julkisista yleishyödyllisistä palveluista.

7 artikla

Liitteen 4 ja 5 artiklan mukaista vapautusta ei myönnetä OCCARin henkilöstön jäsenten henkilökohtaiseksi hyödyksi hankittavista tai maahan tuotavista tavaroista tai suoritettavista palveluista.

8 artikla

1. Liitteen 4 artiklan mukaisesti hankittuja tai 5 artiklan mukaisesti maahan tuotuja tavaroita saa myydä tai luovuttaa ainoastaan vapautukset myöntäneiden jäsenvaltioiden määräämin ehdoin.

2. Tavaroiden ja palvelujen siirto OCCARin päämajan ja sen muiden yksiköiden välillä tai sen eri jaostojen välillä taikka niiden ja jäsenvaltion kansallisen laitoksen välillä OCCARin jonkin ohjelman toteuttamiseksi on vapautettu kaikenlaisista maksuista ja rajoituksista; jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa kaikki asianmukaiset toimet myöntääkseen vapautuksen maksuista tai niiden palautuksen taikka poistaakseen rajoitukset.

9 artikla

OCCARin lähettämien tai sille lähetettävien julkaisujen ja muiden tietoaineistojen levittämistä ei rajoiteta millään tavoin.

10 artikla

OCCAR saa ottaa vastaan ja pitää hallussaan kaikenlaisia varoja, valuuttoja, käteisvaroja tai arvopapereita; se saa määrätä vapaasti niiden käyttämisestä yleissopimuksen mukaiseen tarkoitukseen ja pitää minkä tahansa valuutan määräisiä tilejä sen mukaan kuin on tarpeen sen velvoitteiden täyttämiseksi.

11 artikla

1. OCCARin virallisessa viestinnässä ja kaikkien sen asiakirjojen siirrossa sille myönnetään vähintään yhtä edullinen kohtelu kuin se kohtelu, jonka kukin jäsenvaltio myöntää muille kansainvälisille järjestöille.

2. OCCARin virallista viestintää ei sensuroida minkään viestintävälineen osalta.

12 artikla

Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki asianmukaiset toimet helpottaakseen OCCARin henkilöstön jäsenten saapumista alueelleen, oleskelua siellä ja poistumista sieltä.

13 artikla

1. Jäsenvaltioiden edustajilla on tehtäviään suorittaessaan sekä kokouspaikalle ja kokouspaikalta matkustaessaan seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

(a) vapaus pidättämisestä ja muusta vapaudenriistosta sekä henkilökohtaisten matkatavaroiden takavarikoinnista;

(b) myös tehtäviensä päätyttyä vapaus tuomiovallasta tehtävissään suorittamiensa toimien osalta, suulliset ja kirjalliset lausunnot mukaan lukien; tämä vapaus ei kuitenkaan koske jäsenvaltion edustajan tekemää liikennerikosta eikä hänelle kuuluvalla tai hänen kuljettamallaan moottoriajoneuvolla aiheutettua vahinkoa;

(c) kaikkien virallisten asiakirjojensa loukkaamattomuus;

(d) oikeus käyttää koodeja ja ottaa vastaan asiakirjoja tai kirjeenvaihtoa erityiskuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä;

(e) henkilökohtainen sekä puolisonsa ja alaikäisten lastensa vapaus kaikista maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintimuodollisuuksista;

(f) samat valuuttoja ja valuuttasäännöstelyä koskevat helpotukset, jotka myönnetään vieraiden valtioiden hallitusten edustajille tilapäisten virkatehtävien yhteydessä;

(g) samat henkilökohtaisia matkatavaroita koskevat tullihelpotukset, jotka myönnetään diplomaattisille edustajille.

2. Erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä jäsenvaltioiden edustajille heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen vaan tarkoituksena varmistaa heidän täydellinen riippumattomuutensa OCCARiin liittyvien tehtävien suorittamisessa. Siksi jäsenvaltio on velvollinen luopumaan edustajan vapaudesta, jos sen säilyttäminen estäisi oikeuden toteutumista ja siitä voidaan luopua haittaamatta niitä tarkoituksia, joita varten se myönnettiin.

14 artikla

Liitteen 15 artiklassa määrättyjen erioikeuksien ja vapauksien lisäksi johtajalla ja johtajan tehtävän ollessa avoinna hänen sijaisekseen nimetyllä henkilöllä on samat erioikeudet ja vapaudet, joihin vastaavan tason diplomaattisilla edustajilla on oikeus.

15 artikla

OCCARin henkilöstön jäsenillä on seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

(a) myös OCCARin palveluksesta poistuttuaan vapaus tuomiovallasta tehtävissään suorittamiensa toimien osalta, kirjalliset ja suulliset lausunnot mukaan lukien; tämä vapaus ei kuitenkaan koske OCCARin henkilöstön jäsenen tekemää liikennerikosta eikä hänelle kuuluvalla tai hänen kuljettamallaan ajoneuvolla aiheutettua vahinkoa;

(b) vapaus kaikista asepalvelukseen liittyvistä velvoitteista;

(c) kaikkien virallisten asiakirjojensa loukkaamattomuus;

(d) samat kaikkiin maahanmuuttorajoituksiin ja ulkomaalaisten rekisteröintitoimiin liittyvät helpotukset, jotka tavallisesti myönnetään kansainvälisten järjestöjen henkilöstön jäsenille; samat helpotukset myönnetään heidän talouteensa kuuluville perheenjäsenille;

(e) samat valuuttamääräyksiä koskevat erioikeudet, jotka tavallisesti myönnetään kansainvälisten järjestöjen henkilöstön jäsenille;

(e) kansainvälisten kriisien yhteydessä samat kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin diplomaattisilla edustajilla; samat helpotukset myönnetään heidän talouteensa kuuluville perheenjäsenille;

(f) oikeus tuoda maahan tullitta huonekalunsa ja henkilökohtainen omaisuutensa ottaessaan vastaan tehtävänsä kyseisessä jäsenvaltiossa sekä oikeus viedä maasta tullitta huonekalunsa ja henkilökohtainen omaisuutensa päättäessään tehtävänsä tässä jäsenvaltiossa, kummassakin tapauksessa heidän on noudatettava sen jäsenvaltion tarpeellisiksi katsomia ehtoja, jonka alueella näitä oikeuksia harjoitetaan.

16 artikla

Muilla asiantuntijoilla kuin 15 artiklassa tarkoitetuilla henkilöstön jäsenillä on OCCARiin liittyviä tehtäviään tai OCCARin määräämiä erityistehtäviä suorittaessaan seuraavat erioikeudet ja vapaudet siltä osin kuin nämä ovat tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi, myös sellaisten matkojen aikana, joita he tekevät suorittaessaan tehtäviään tai erityistehtäviä:

(a) vapaus tuomiovallasta tehtävissään suorittamiensa toimien osalta, kirjalliset ja suulliset lausunnot mukaan lukien, paitsi jos on kyse asiantuntijan tekemästä liikennerikoksesta tai hänelle kuuluvalla taikka hänen kuljettamallaan moottoriajoneuvolla aiheutetusta vahingosta; asiantuntijoilla on tämä vapaus senkin jälkeen, kun heidän palvelussuhteensa OCCARiin on päättynyt;

(b) kaikkien virallisten asiakirjojen loukkaamattomuus;

(c) samat raha- ja valuuttamääräyksiä sekä henkilökohtaisia matkatavaroita koskevat helpotukset, jotka myönnetään vieraiden valtioiden virkamiehille tilapäisten virkatehtävien yhteydessä.

17 artikla

1. Johtokunnan määräämiä ehtojen ja menettelyjen mukaisesti OCCARin johtajalta ja henkilöstön jäseniltä kannetaan OCCARille menevää veroa OCCARin maksamista palkoista ja palkkioista. Nämä johtajan ja henkilöstön jäsenten palkat ja palkkiot on vapautettu kansallisesta tuloverosta; jäsenvaltioilla on kuitenkin oikeus ottaa nämä palkat ja palkkiot huomioon arvioidessaan muista lähteistä saatavista tuloista kannettavien verojen määrää.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä ei sovelleta elinkorkoihin ja eläkkeisiin, joita OCCAR maksaa entisille johtajilleen ja entisille henkilöstönsä jäsenille.

18 artikla

Liitteen 15 ja 17 artiklaa sovelletaan kaikkiin henkilöstön jäsenten ryhmiin, joihin sovelletaan OCCARin henkilöstösääntöjä. Jollei henkilöstösääntöjen 22 artiklan 1 kappaleesta muuta johdu, johtokunta päättää, mihin asiantuntijoiden ryhmiin 16 artiklaa sovelletaan. Tässä artiklassa tarkoitettujen henkilöstön jäsenten ja asiantuntijoiden nimet, asemat ja osoitteet ilmoitetaan ajoittain jäsenvaltioille.

19 artikla
Jos OCCAR perustaa oman sosiaaliturvajärjestelmän, OCCARin johtaja ja henkilöstön jäsenet vapautetaan kaikista pakollisista kansallisille sosiaaliturvaelimille suoritettavista maksuista, jollei jäsenvaltioiden kanssa 24 artiklan mukaisesti tehtävistä sopimuksista muuta johdu.
20 artikla

1. Tässä liitteessä määrättyjä erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä OCCARin johtajalle, henkilöstön jäsenille ja asiantuntijoille heidän henkilökohtaiseksi hyödykseen. Ne myönnetään yksinomaan tarkoituksena varmistaa kaikissa olosuhteissa OCCARin esteetön toiminta ja niitä nauttivien henkilöiden täydellinen riippumattomuus.

2. Johtaja on velvollinen luopumaan yksittäisestä vapaudesta kaikissa tapauksissa, joissa sen säilyttäminen estäisi oikeuden toteutumista ja siitä voidaan luopua haittaamatta OCCARin etuja. Johtokunnalla on valtuudet luopua johtajan vapaudesta.

21 artikla

1. OCCAR toimii kaikkina aikoina yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen asianmukaista oikeudenkäyttöä, varmistaakseen poliisin määräysten sekä räjähteiden ja helposti syttyvän materiaalin käsittelyä, kansanterveyttä ja ammattientarkastusta koskevien määräysten tai muun vastaavan kansallisen lainsäädännön noudattamisen sekä estääkseen tässä liitteessä määrättyjen erioikeuksien, vapauksien ja helpotusten väärinkäytön.

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitetun yhteistyön menettelyistä voidaan määrätä 24 artiklassa tarkoitetuilla täydentävillä sopimuksilla.

22 artikla

Kullakin jäsenvaltiolla on oikeus toteuttaa kaikki asianmukaiset varotoimet turvallisuutensa varmistamiseksi.

23 artikla

Jäsenvaltiot eivät ole velvollisia myöntämään 13 ja 14 artiklassa, 15 artiklan b, e ja g kohdassa ja 16 artiklan c kohdassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia omille kansalaisilleen tai henkilöille, jotka ottaessaan vastaan tehtävänsä kyseisessä jäsenvaltiossa oleskelevat siellä pysyvästi.

24 artikla

Johtokunnan päätöksellä OCCAR voi tehdä yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa täydentäviä sopimuksia tämän liitteen määräysten täytäntöön panemiseksi kyseisten valtioiden osalta sekä muita järjestelyjä, joilla turvataan OCCARin tehokas toiminta ja sen edut.

25 artikla

OCCARin omistamilla tai käyttämillä ajoneuvoilla on niiden käyttöjäsenvaltion lakien ja määräysten edellyttämä vastuuvakuutus. OCCAR vaatii palvelussuhteesta sopimisen ehtona, että sen henkilöstön jäsenten omistamilla tai käyttämillä ajoneuvoilla on niiden käyttöjäsenvaltion lakien ja määräysten edellyttämä vastuuvakuutus.

Liite 2

VÄLITYSMENETTELY

1 artikla

Välitysmenettelyä koskeva pyyntö osoitetaan tallettajalle, ja siinä todetaan riidan luonne. Tallettaja välittää tämän tiedon kaikille jäsenvaltioille.

2 artikla

1. Välimiesoikeudessa on kolme jäsentä:

(a) kaksi välimiestä, joista kumpikin riidan osapuoli nimeää yhden;

(b) kolmas välimies, jonka kaksi ensimmäistä välimiestä nimeävät keskinäisellä sopimuksella ja joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana;

(c) jollei välimiesoikeuden puheenjohtajaa ole nimetty kolmenkymmenen päivän kuluessa kahdesta välimiehestä jälkimmäisen nimeämisestä, riidan osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajaa valitsemaan puheenjohtajan mahdollisimman pian. Hän ei saa valita puheenjohtajaa, jolla on ollut tai on sama kansalaisuus kuin jommallakummalla riidan osapuolella, jollei toinen osapuoli anna tähän suostumustaan.

2. Jollei jompikumpi riidan osapuoli ole nimennyt välimiestä kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun tallettaja on ottanut vastaan välitysmenettelyä koskevan pyynnön, toinen osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtajaa valitsemaan tämän välimiehen mahdollisimman pian.

3. Jos välimies kuolee, tulee kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä tai laiminlyö tehtävänsä, hänet nimennyt riidan osapuoli nimeää hänelle seuraajan kolmenkymmenen päivän kuluessa kuolemasta tai kykenemättömyyden taikka laiminlyönnin ilmenemisestä. Jos puheenjohtaja kuolee, tulee kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä tai laiminlyö tehtävänsä, hänelle nimetään seuraaja yhdeksänkymmenen päivän kuluessa kuolemasta tai kykenemättömyyden taikka laiminlyönnin ilmenemisestä 1 kappaleen c kohdassa määrätyin ehdoin.

3 artikla

Välimiesoikeus voi tutkia ja ratkaista riidan aiheeseen välittömästi liittyviä vastavaateita.

4 artikla

Välimiesoikeus voi riidan jommankumman osapuolen pyynnöstä suosittaa toteutettavaksi suojatoimia.

5 artikla

Kumpikin riidan osapuoli vastaa oman asiansa valmistelusta aiheutuvista kuluista. Välimiesoikeuden jäsenten palkkakulut ja kaikki välimiesoikeudelle aiheutuvat kulut jaetaan tasapuolisesti riidan osapuolten kesken. Välimiesoikeus kirjaa kaikki menot ja toimittaa osapuolille loppulaskelman.

6 artikla

Osapuoli, jonka etuihin päätös saattaa vaikuttaa, voi asiasta kirjallisesti riidan osapuolille ilmoitettuaan tulla väliin välitysmenettelyssä välimiesoikeuden suostumuksella ja omalla kustannuksellaan. Väliin tullut osapuoli voi esittää todisteita tai asiakirjoja taikka suullisia lausuntoja väliintulon perusteena olevista kysymyksistä tämän liitteen 7 artiklan mukaisesti vahvistettuja menettelyjä noudattaen, mutta tällä osapuolella ei ole välimiesoikeuden kokoonpanoon liittyviä oikeuksia.

7 artikla

Välimiesoikeus vahvistaa työjärjestyksensä itse.

8 artikla

1. Välimiesoikeus tekee päätökset menettelystään ja istuntojensa paikasta sekä antaa tuomionsa jäsentensä äänten enemmistöllä.

2. Riidan osapuolet helpottavat välimiesoikeuden työskentelyä; tätä varten osapuolet

(a) toimittavat välimiesoikeudelle kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat ja tiedot; ja

(b) sallivat välimiesoikeuden vierailla alueellaan, kuulla todistajia tai asiantuntijoita ja matkustaa paikkoihin, joissa riitaa voidaan selvittää paikalla.

3. Välimiesoikeus voi tehdä päätöksen tai antaa tuomion, vaikka riidan osapuoli ei noudattaisikaan 2 kappaleen määräyksiä tai ajaisi asiaansa.

9 artikla

Välimiesoikeus tekee päätöksensä kuuden kuukauden kuluessa muodostamispäivästään, jollei se katso tarpeelliseksi pidentää tätä määräaikaa ajanjaksolla, joka ei saa olla viittä kuukautta pitempi. Välimiesoikeus perustelee tuomionsa. Tuomio on lopullinen, eikä siihen saa hakea muutosta, ja tuomio ilmoitetaan tallettajalle, joka antaa sen tiedoksi osapuolille. Riidan osapuolet panevat tuomion täytäntöön viipymättä.

Liite 3

OCCARin hallinnointimääräykset

Oikeudelliset kysymykset

OMP 4

1. Johdanto

1.1 OCCAR on kansainvälinen järjestö, jolla on OCCARista tehdyn yleissopimuksen 39 artiklassa määritelty täysi oikeushenkilöllisyys. Yleissopimus tuli voimaan 28 päivänä tammikuuta 2001 kaikkien neljän perustajajäsenvaltion ratifioitua sen.

1.2 Yleissopimuksessa määrätään muun muassa OCCARin oikeushenkilöllisyydestä, sen organisaatiosta ja hallinnosta, sen suhteista jäsenvaltioihin sekä sen erioikeuksista ja vapauksista.

2. Hallinnointimääräysten soveltamisala

Kuten yleissopimuksen 7 artiklassa todetaan, OCCAR perustettiin koordinoimaan, valvomaan ja panemaan täytäntöön jäsenvaltioiden sille määräämiä puolustusmateriaalialan yhteistyöohjelmia. Nämä OCCARin hallinnointimääräykset koskevat merkittäviä oikeudellisia kysymyksiä, joita tässä toiminnassa voi syntyä, mutta ne eivät koske palvelussuhdeasioita. Nämä hallinnointimääräykset koskevat OCCARin suhteita

- jäsenvaltioihin,

- ohjelmaan osallistuviin valtioihin (joita voivat olla myös muut kuin jäsenvaltiot),

- ohjelmaosapuoliin,

- kolmansiin osapuoliin (mukaan lukien alihankkijat ja toimittajat).

3. Suhteet

3.1 Suhde jäsenvaltioihin

OCCARin ja sen jäsenvaltioiden välinen suhde määritellään yleissopimuksessa. OCCARin ja jäsenvaltion välinen riita ratkaistaan neuvotteluteitse johtokuntatasolla.

3.2 Ohjelmaan osallistuvien valtioiden välinen suhde

3.2.1 Asiakirjat

3.2.1.1 Jokaista OCCARin hallinnoimaa ohjelmaa varten vaaditaan seuraavat asiakirjat (ks. myös asiakirja OMP 2):

- yhteistyömuistio – osallistuvien valtioiden allekirjoittama yhteistyömuistio, jolla ne sitoutuvat ohjelmaan,

- johtokunnan integrointipäätös – kaikkien jäsenvaltioiden edustajien tekemä johtokunnan päätös, jolla sallitaan ohjelman integrointi OCCARiin,

- ohjelmapäätös – ohjelmajohtoryhmän edustajien hyväksymä ja allekirjoittama oikeudellisesti sitova asiakirja. Ohjelmapäätöksessä määrätään yksityiskohtaisesti, miten OCCAR hallinnoi ohjelmaa, ja siinä määrätään sovellettavat säännöt ja periaatteet sekä tarvittaessa niitä koskevat poikkeukset. Ohjelmapäätöksen voimaantulo integroi ohjelman virallisesti OCCARiin.

3.2.1.2 Yleissopimuksen 37 ja 38 artiklan mukaisesti muut valtiot kuin jäsenvaltiot voivat osallistua OCCARin hallinnoimaan ohjelmaan. Sellaisten muiden valtioiden kuin jäsenvaltioiden, jotka aikovat osallistua OCCARin ohjelmaan, on vastauksessaan johtokunnan puheenjohtajan lähettämään tarjouskirjeeseen ilmaistava suostuvansa siihen, että ohjelmaa hallinnoidaan OCCARin sääntöjä ja määräyksiä noudattaen. Tässä vastauksessa niiden on myös ilmaistava suostuvansa siihen, että ohjelmaa hallinnoimaan perustetaan ohjelmajohtoryhmä ja ohjelmakomitea. Tämä kirjeenvaihto muodostaa yleissopimuksen 37 artiklassa tarkoitetun sopimuksen. Allekirjoittamalla ohjelmapäätöksen ohjelmaan osallistuvina valtioina muut valtiot kuin jäsenvaltiot sitoutuvat oikeudellisesti ohjelmaan samassa määrin kuin osallistuvat jäsenvaltiot. Ohjelmapäätös muodostaa yleissopimuksen 38 artiklassa tarkoitetun päätöksen.

3.2.1.3 OCCARin hallinnoimaan ohjelmaan osallistuvilla muilla valtioilla kuin jäsenvaltioilla ei ole äänioikeutta OCCARin hallintoa tai menettelytapoja koskevissa asioissa. Päätökset, jotka liittyvät yksinomaan kyseiseen ohjelmaan, tehdään siihen osallistuvien muiden valtioiden kuin jäsenvaltioiden suostumuksella, noudattaen ohjelmapäätöksessä sovittua päätöksentekomenettelyä.

3.2.2 Riidat

3.2.2.1 Ohjelmaan osallistuvien valtioiden välinen riita, joka koskee ohjelmapäätöksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan mahdollisuuksien mukaan neuvotteluteitse. Jollei riitaa saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, se saatetaan riidan osapuolen pyynnöstä ratkaistavaksi välitysmenettelyssä OCCARista tehdyn yleissopimuksen liitteessä II määrättyjä edellytyksiä noudattaen.

3.2.2.2 OCCARin hallintoryhmän ja ohjelmaan osallistuvien valtioiden välinen erimielisyys, joka koskee ohjelmapäätöksen tulkintaa tai soveltamista, ratkaistaan neuvotteluteitse johtokuntatasolla, eikä sitä saateta ratkaistavaksi kolmannelle osapuolelle eikä kansainväliseen tuomioistuimeen.

3.2.3 Vastuut

Jos ohjelmaan osallistuva valtio aiheuttaa ohjelman yhteydessä vahinkoa OCCARille, sen henkilöstölle tai sen asiantuntijoille, vahingosta aiheutuneista kuluista vastataan seuraavasti:

- jos ja siltä osin kuin ohjelmaan osallistuva valtio, sen henkilöstö tai sen edustaja on aiheuttanut vahingon piittaamattomalla teolla tai laiminlyönnillä, tahallisella rikkomuksella tai törkeällä huolimattomuudella, kyseinen ohjelmaan osallistuva valtio vastaa vahingosta aiheutuneista kuluista yksin,

- muussa tapauksessa vahingosta aiheutuneista kuluista vastaavat ohjelmaan osallistuvat valtiot kyseistä ohjelmaa koskevan ohjelmapäätöksen vastuumääräyksissä määrätyssä ja vahingon aiheuttamisajankohtana sovellettavassa suhteessa.

3.3 Suhde ohjelmaosapuoliin

3.3.1 Asiakirjat

OCCARin ja/tai ohjelmaan osallistuvien valtioiden ja ohjelmaosapuolen väliset oikeudelliset suhteet luodaan ohjelmasopimuksella. Kuhunkin ohjelmaan osallistuvat valtiot päättävät, tekeekö OCCAR kyseistä ohjelmaa koskevan pääsopimuksen

- omissa nimissään ja ohjelmaan osallistuvien valtioiden eduksi siten, että ohjelmasopimuksen osapuolina ovat OCCAR ja ohjelmaosapuoli, vai

- ohjelmaan osallistuvien valtioiden nimissä ja/tai puolesta siten, että ohjelmasopimuksen osapuolina ovat ohjelmaan osallistuvat valtiot ja ohjelmaosapuoli.

Ohjelmapäätöksessä määrätään, miten OCCAR tekee ohjelmasopimukset. OCCAR varmistaa, että ohjelmasopimus sisältää tarvittavat määräykset ohjelmapäätöksessä määrättyjen sitoumusten ja viitattujen OCCARin hallinnointimääräysten täytäntöön panemiseksi.

3.3.2 Viestintä ohjelmaosapuolten kanssa

Jollei OCCARin hallintoryhmä muuta sovi, se on ohjelmaosapuolten ainoa yhteystaho kaikissa ohjelmasopimuksiin liittyvissä asioissa. Jotta OCCARin hallintoryhmä voisi täyttää ohjelmaan osallistuvien valtioiden edellyttämät hallintotehtävänsä mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti, ohjelmaan osallistuvat valtiot ja ohjelmaosapuoli eivät viesti suoraan keskenään ohjelman hallinnointia koskevista asioista, etenkään ohjelmasopimuksen osalta. Kaikki viestintä käydään OCCARin hallintoryhmän ja ohjelmaosapuolen kesken. Tiedot välitetään ohjelmaan osallistuville valtioille OCCARin raportointijärjestelmän kautta.

3.3.3 Riidat ohjelmaosapuolten kanssa

3.3.3.1 OCCARin oikeudelliset toimet ohjelmaosapuolta vastaan

3.3.3.1.1 Kaikkiin oikeudenkäynteihin, jotka pannaan vireille ohjelmaosapuolta vastaan yksinomaan ohjelmaan liittyvässä asiassa, osallistuu yksinomaan OCCARin hallintoryhmä riippumatta siitä, toimiiko OCCAR ohjelmasopimuksen perusteella omissa nimissään vai ohjelmaan osallistuvien valtioiden puolesta. Ohjelmaan osallistuva valtio panee vireille tällaisen oikeudenkäynnin ainoastaan OCCARin hallintoryhmän välityksellä.

3.3.3.1.2 OCCARin hallintoryhmä ilmoittaa kaikille ohjelmaan osallistuville valtioille sellaisista ohjelmaosapuolten kanssa syntyneistä riidoista, jotka saattavat johtaa oikeudenkäyntien vireillepanoon.

3.3.3.1.3 Kun oikeudenkäynti pannaan vireille, OCCARin hallintoryhmä tiedottaa kaikille ohjelmaan osallistuville valtioille kaikesta riidassa ja oikeudenkäynnissä tapahtuvasta kehityksestä, riippumatta siitä, ovatko nämä valtiot osallisina oikeudenkäynnissä. OCCARin hallintoryhmän on myös saatava riidassa osallisina olevien ohjelmaan osallistuvien valtioiden suostumus kaikkiin oikeudenkäyntiin liittyviin asioihin, mukaan lukien oikeudenkäynnin vireillepano, jatkaminen, peruuttaminen ja ratkaiseminen sovinnollisesti.

3.3.3.2 Ohjelmaosapuolten oikeudelliset toimet

3.3.3.2.1 Riippumatta siitä, toimiiko OCCAR omissa nimissään vai ohjelmaan osallistuvien valtioiden puolesta, kaikissa ohjelmasopimuksissa on määrättävä, että haaste kyseistä sopimusta koskevaan oikeudenkäyntiin, jonka ohjelmaosapuoli panee vireille ohjelmaan osallistuvia valtioita tai OCCARia vastaan, annetaan tiedoksi ainoastaan OCCARille.

3.3.3.2.2 Tällaiseen oikeudenkäyntiin osallistuu yksinomaan OCCARin hallintoryhmä.

3.3.3.2.3 Jos haaste tällaiseen oikeudenkäyntiin annetaan tiedoksi ohjelmaan osallistuvalle valtiolle, tämä valtio ilmoittaa asiasta viipymättä kirjallisesti muille ohjelmaan osallistuville valtioille ja määrää OCCARin hallintoryhmän osallistumaan oikeudenkäyntiin.

3.3.3.2.4 Edellä olevan 3.3.3.1.3 kohdan määräyksiä sovelletaan ohjelmaosapuolen esittämään vaateeseen samalla tavoin kuin ohjelmaosapuoleen kohdistettuun vaateeseen.

3.3.3.3 Riitojen ratkaiseminen

Kuten yleissopimuksen 49 artiklassa määrätään, kaikissa OCCARin tekemissä sopimuksissa on määrättävä sovittelusta, ja niihin on sisällytettävä välitysmenettelyä koskeva lauseke. Jollei riitaa saada ratkaistuksi neuvotteluteitse, noudatetaan seuraavaa menettelyä:

- yhteisesti sopimalla riita voidaan saattaa soviteltavaksi,

- jos riitaa ei voida saattaa soviteltavaksi tai saada sovitelluksi, se saatetaan ratkaistavaksi välitysmenettelyssä.

(Yksityiskohtaisista riitoja koskevista sopimuslausekkeista määrätään asiakirjassa OMP 6 Sopimusehdot).

3.3.4 Vastuut

Jos yksinomaan yksittäiseen ohjelmaan liittyvän asian yhteydessä OCCARille tai ohjelmaan osallistuville valtioille OCCARin menettelyn johdosta syntyy vastuita tai kuluja, jotka liittyvät ohjelmaosapuolen esittämään tai ohjelmaosapuoleen kohdistettuun vaateeseen, tästä aiheutuvista kuluista vastaavat ohjelmaan osallistuvat valtiot kyseistä ohjelmaa koskevan ohjelmapäätöksen vastuumääräyksissä määrätyssä ja vastuun syntymisen ajankohtana sovellettavassa suhteessa.

3.4 Suhde kolmansiin osapuoliin

3.4.1 Riidat kolmansien osapuolten kanssa

OCCARin periaatteena on pyrkiä mahdollisuuksien mukaan ratkaisemaan OCCARin ja kolmansien osapuolten väliset riidat neuvotteluteitse. OCCAR voi jäsenvaltioiden suostumuksella (kuitenkin ainoastaan ohjelmaan osallistuvien valtioiden suostumuksella, jos asia liittyy yksinomaan yksittäiseen ohjelmaan) sopia kolmannen osapuolen kanssa tällaisen riidan saattamisesta ratkaistavaksi välitysmenettelyssä.

3.4.1.1 Kolmansien osapuolten oikeudelliset toimet OCCARia vastaan

3.4.1.1.1 OCCARin hallintoryhmä ilmoittaa viipymättä jäsenvaltioille (kuitenkin ainoastaan ohjelmaan osallistuville valtioille, jos asia liittyy yksinomaan yksittäiseen ohjelmaan) OCCARin ja kolmannen osapuolen välisestä riidasta, joka voi johtaa kolmannen osapuolen OCCARiin kohdistamaan vaateeseen, sekä neuvottelee näiden valtioiden kanssa ja pyytää niiltä riidan ratkaisumenettelyä koskevaa suostumusta.

3.4.1.1.2 Jollei riitaa saada ratkaistuksi OCCARin hallintoryhmän ja kolmannen osapuolen välisillä neuvotteluilla, ei kolmas osapuoli voi panna vireille oikeudenkäyntiä OCCARia vastaan sovellettaessa OCCARin vapautta tuomiovallasta, ellei johtokunta luovu OCCARin vapaudesta (ks. OCCARista tehdyn yleissopimuksen liitteessä I oleva 3 artikla).

3.4.1.1.3 Johtokunta on velvollinen luopumaan vapaudesta, jos sen säilyttäminen estäisi oikeuden toteutumista ja siitä voidaan luopua haittaamatta OCCARin etuja (ks. OCCARista tehdyn yleissopimuksen liitteessä I olevan 3 artiklan 1 kappaleen a kohta).

3.4.1.1.4 Jollei OCCAR luovu vapaudesta, johtokunta toteuttaa kaikki asianmukaiset toimet vaateen käsittelemiseksi ja, jos vaade on perusteltu, sen ratkaisemiseksi (ks. OCCARista tehdyn yleissopimuksen 50 artikla).

3.4.1.1.5 Jos OCCAR luopuu vapaudesta tai suostuu välitysmenettelyyn kolmannen osapuolen kanssa tai kohdistaa vaateen kolmanteen osapuoleen, OCCARin hallintoryhmä ilmoittaa asiasta kaikille jäsenvaltioille (kuitenkin ainoastaan ohjelmaan osallistuville valtioille, jos asia liittyy yksinomaan yksittäiseen ohjelmaan) kaikesta riidassa ja sen käsittelyssä tapahtuvasta kehityksestä riippumatta siitä, ovatko nämä valtiot osallisina käsittelyssä. OCCARin hallintoryhmän on myös saatava jäsenvaltioiden suostumus (kuitenkin ainoastaan ohjelmaan osallistuvien valtioiden suostumus, jos asia liittyy yksinomaan yksittäiseen ohjelmaan) kaikkiin tällaiseen käsittelyyn liittyviin asioihin, mukaan lukien käsittelyn vireillepano, jatkaminen, peruuttaminen tai ratkaiseminen sovinnollisesti.

3.4.1.2 OCCARin oikeudelliset toimet kolmatta osapuolta vastaan

3.4.1.2.1 OCCARin hallintoryhmä ilmoittaa viipymättä jäsenvaltioille (kuitenkin ainoastaan ohjelmaan osallistuville valtioille, jos asia liittyy yksinomaan yksittäiseen ohjelmaan) OCCARin ja kolmannen osapuolen välisestä riidasta, joka voi johtaa OCCARin kolmanteen osapuoleen kohdistamaan vaateeseen, sekä neuvottelee näiden valtioiden kanssa ja pyytää niiltä riidan ratkaisumenettelyä koskevaa suostumusta.

3.4.1.2.2 Jos OCCARin kolmanteen osapuoleen kohdistama vaade johtaa välitystuomioon tai ratkaisuun OCCARin eduksi, OCCAR antaa asiasta selonteon jäsenvaltioille (kuitenkin ainoastaan ohjelmaan osallistuville valtioille, jos asia liittyy yksinomaan yksittäiseen ohjelmaan) niiden määräämällä tavalla.

3.4.2 Vastuut

3.4.2.1 Jos yksinomaan yksittäiseen ohjelmaan liittyvän asian yhteydessä OCCARille tai ohjelmaan osallistuville valtioille OCCARin menettelyn johdosta syntyy vastuita tai kuluja, jotka liittyvät kolmannen osapuolen esittämään tai kolmanteen osapuoleen kohdistettuun vaateeseen, tästä aiheutuvista kuluista vastaavat ohjelmaan osallistuvat valtiot kyseistä ohjelmaa koskevan ohjelmapäätöksen vastuumääräyksissä määrätyssä ja vastuun syntymisen ajankohtana sovellettavassa suhteessa.

3.4.2.2 Jos muussa yhteydessä OCCARille tai ohjelmaan osallistuville valtioille OCCARin menettelyn johdosta syntyy vastuita tai kuluja, jotka liittyvät kolmannen osapuolen esittämään tai kolmanteen osapuoleen kohdistettuun vaateeseen, tästä aiheutuvista kuluista vastaavat jäsenvaltiot samassa suhteessa kuin ne vastaavat OCCARin hallintoryhmän keskustoimiston hallintobudjetin menoista vastuun syntymisen ajankohtana.

3.4.3 Ohjelmaan osallistuvien valtioiden toteuttamat tai niihin kohdistetut oikeudelliset toimet

Kun on kyse kolmansien osapuolten esittämistä tai niihin kohdistetuista vaateista, jotka liittyvät ohjelmaan osallistuvan valtion, sen henkilöstön tai sen edustajien suoraan tai välillisesti aiheuttamaan henkilö- tai omaisuusvahinkoon ja joissa OCCAR ei ole osallisena, viitataan ohjelmaa koskevaan yhteistyömuistioon.

4. Omistusoikeus tietoihin sekä tietojen luovuttaminen, käyttö ja suojaaminen

4.1 Yleistä

4.1.1 OCCAR hankkii riittävät oikeudet tietoihin, mukaan lukien tekniset tiedot, jotta ohjelmaan osallistuvilla valtioilla säilyy vähintään yksi toimitusten lähde. Lisäksi OCCAR pyrkii hankkimaan riittävät oikeudet tietoihin mahdollistaakseen tarvittaessa kilpailun hankittavien puolustusmateriaalien tai -palvelujen elinkaaren ajan.

4.1.2 Omistusoikeutta tietoihin sekä niiden luovuttamista, käyttöä ja suojaamista koskevista yksityiskohtaisista sopimuslausekkeista (ks. asiakirja OMP 6 Sopimusehdot) sovitaan ohjelmaosapuolen kanssa ohjelmaan osallistuvien valtioiden eduksi ohjelmaa koskevan yhteistyömuistion ja ohjelmapäätöksen määräysten mukaisesti.

4.1.3 Yleisesti ottaen on toteutettava seuraavat vaatimukset:

4.2 Ohjelmaosapuolen toimittamat tiedot

4.2.1 Luovuttaminen ja käyttö ohjelmaan osallistuvissa valtioissa

Tehdessään ohjelmasopimuksia tai sopiessaan luvista OCCAR hankkii ohjelmaan osallistuville valtioille oikeuden luovuttaa ja käyttää tai antaa käytettäväksi ohjelmamääräyksissä määriteltyihin tarkoituksiin kaikkia tarvittavia tietoja, jotka toimitetaan tai syntyvät ohjelmasopimusten ja alihankintasopimusten tai lupien mukaisesti. Tähän sisältyy oikeus ottaa vastaan, kopioida ja käyttää tai antaa käytettäväksi tai muuttaa tällaisia tietoja. Tämän mukaisesti ohjelmasopimuksissa tai luvissa määrätään laillisista ja välittömästi täytäntöön pantavista tällaiseen oikeuteen liittyvistä järjestelyistä kyseisten ohjelmaosapuolten tai alihankkijoiden ja ohjelmaan osallistuvien valtioiden välillä. Tällaisten tietojen väärinkäytöstä asetetaan vastuuseen väärinkäytöstä vastuussa oleva yksi tai useampi ohjelmaan osallistuva valtio, jollei ohjelmamääräyksissä toisin määrätä. Jotta ohjelmaan osallistuvat valtiot pystyisivät käyttämään edellä tarkoitettuja oikeuksiaan, OCCAR toimittaa kullekin ohjelmaan osallistuvalle valtiolle kopiot ohjelmasopimuksesta tai luvasta sekä niiden muutokset.

4.2.2 Käyttö OCCARissa

Tehdessään ohjelmasopimuksia OCCAR varaa itselleen ohjelman hallinnoimista varten oikeuden käyttää kaikkia tarvittavia tietoja, jotka toimitetaan tai syntyvät ohjelmasopimuksen mukaisesti. Tähän sisältyy oikeus ottaa vastaan, kopioida, muuttaa tai siirtää tällaisia tietoja neuvottelutarkoituksiin. OCCAR käyttää näitä tietoja ainoastaan ohjelmamääräyksissä määriteltyihin tarkoituksiin, jolleivät ohjelmaan osallistuvat valtiot anna lupaa muuhun ja jolleivät ohjelmaosapuoli tai alihankkijat tarvittaessa tätä hyväksy. OCCAR ei sovi järjestelyistä, jotka estävät OCCARia toimittamasta ohjelman tietoja ohjelmaan osallistuville valtioille.

4.3 Hallitusten toimittamat tiedot

Ohjelmaa hallinnoidessaan OCCAR saattaa tarvita tietoja, joita ainoastaan ohjelmaan osallistuvat valtiot voivat toimittaa. Auttaakseen OCCARia tarvittavalla tavalla ohjelman hallinnoinnissa ohjelmaan osallistuvat valtiot helpottavat kaikkien käytettävissään olevien tarvittavien tietojen toimittamista OCCARille (ks. ohjelmapäätös). OCCAR luovuttaa tai käyttää näitä tietoja ainoastaan niitä koskevien luovutusehtojen mukaisesti, jollei tietojen luovuttaja muuhun suostu. Jos tällaisia ohjelman tietoja myöhemmin siirretään ohjelmaosapuolelle, niitä käsitellään luovutusehtoja noudattaen.

4.4 Omistusoikeus OCCARin tuottamiin tietoihin

4.4.1 Omistusoikeus kaikkiin tietoihin, jotka OCCAR tuottaa ohjelmaa toteutettaessa, on ohjelmaan osallistuvilla valtioilla yhteisesti, riippumatta siitä, onko tiedot luonut OCCARin henkilöstö vai ohjelmaan osallistuvien valtioiden lähettämä lainattu henkilöstö. OCCARilla on oikeus kopioida, luovuttaa, muuttaa ja käyttää tai antaa käytettäväksi näitä tietoja kyseisen ohjelman hallinnoimista varten, muuta kyseiseen ohjelmaan liittyvää työtä varten sekä muuhun ohjelmaan osallistuvien valtioiden sallimaan tarkoitukseen.

4.4.2 OCCAR voi luovuttaa ohjelmassa tuottamiaan tietoja toiseen ohjelmaan, jos kyseiseen ohjelmaan osallistuvat valtiot suostuvat siihen ja jos vastaanottavat valtiot suostuvat olemaan luovuttamatta näitä ohjelmatietoja edelleen ja käyttämään niitä ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on luovutettu.

4.4.3 Omistusoikeus kaikkiin tietoihin, jotka OCCARin hallintoryhmän keskustoimisto tuottaa ja jotka eivät ole ohjelmakohtaisia, on jäsenvaltioilla yhteisesti. OCCARilla on oikeus kopioida, luovuttaa, muuttaa, käyttää ja antaa käytettäväksi näitä tietoja.

4.4.4 Ohjelmaan osallistuvat muut valtiot kuin jäsenvaltiot eivät saa luovuttaa tai käyttää OCCARin tietoja, jotka OCCAR on tuottanut kyseisen ohjelman ulkopuolella, jollei OCCAR anna siihen kirjallista ennakkosuostumusta.

4.5 Patenttihakemusten tekeminen

4.5.1 Ohjelmaosapuolen keksinnöt ja patentit

Jollei asiaa koskevista laeista ja määräyksistä muuta johdu, OCCARin tekemissä ohjelmasopimuksissa edellytetään, että ohjelmaosapuoli (alihankkijat mukaan lukien) tekee ensimmäiset ohjelmassa tehtyä keksintöä koskevat patenttihakemukset siinä ohjelmaan osallistuvassa valtiossa, jossa keksintö on tehty. OCCAR vaatii ohjelmaosapuolta ilmoittamaan sille ohjelmasopimuksen osalta tehdyistä patenttihakemuksista. Lisäksi OCCAR varmistaa, että ohjelmaan osallistuvilla valtioilla on oikeus maksutta käyttää keksintöä tai antaa se käytettäväksi puolustustarkoituksiin. Patenttihakemuksiin, jotka koskevat turvallisuusluokiteltuihin teknisiin tietoihin perustuvia keksintöjä, liitetään asianmukainen ilmoitus asiasta kyseiselle patenttivirastolle.

4.5.2 OCCARin ohjelmajaoston keksinnöt ja patentit

4.5.2.1 Jollei asiaa koskevista laeista ja määräyksistä muuta johdu, OCCAR tekee ohjelmaan osallistuvien valtioiden puolesta ensimmäisen keksintöä koskevan patenttihakemuksen ohjelmajaoston sijaintivaltiossa. OCCAR ilmoittaa ohjelmaan osallistuville valtioille keksintöä koskevan patenttihakemuksen tekemisestä. Omistusoikeus näihin keksintöihin ja patentteihin on ohjelmaan osallistuvilla valtioilla yhteisesti, jollei ohjelmaa koskevassa yhteistyömuistiossa muuta määrätä. Patenttihakemuksiin, jotka koskevat turvallisuusluokiteltuihin teknisiin tietoihin perustuvia keksintöjä, liitetään asianmukainen ilmoitus asiasta kyseiselle patenttivirastolle. OCCAR tekee sopimuksen yhteisestä omistusoikeudesta.

4.5.2.2 OCCARin hallintoryhmä varmistaa, että asianomaisten ohjelmaan osallistuvien valtioiden patentti- ja patenttihakemusmaksut maksetaan tarvittaessa patentin tai hakemuksen pitämiseksi voimassa.

4.5.2.3 OCCARin hallintoryhmä varmistaa, että mahdollisesti syntyvä tuotto nostetaan ja hyvitetään osallistuvien valtioiden asianmukaisille kansallisille tileille.

4.5.3 OCCARin keskustoimiston keksinnöt ja patentit

4.5.3.1 OCCAR tekee jäsenvaltioiden puolesta ensimmäiset OCCARin liiketoimintaan liittyvää keksintöä koskevat patenttihakemukset Saksan liittotasavallassa (jossa OCCARin hallintoryhmän keskustoimisto sijaitsee). OCCAR ilmoittaa jäsenvaltioille tällaisen hakemuksen tekemisestä. OCCAR myöntää jäsenvaltioille maksuttoman luvan käyttää keksintöä tai antaa se käytettäväksi mihin tahansa tarkoitukseen. Omistusoikeus tällaisiin keksintöihin ja patentteihin on OCCARilla, jollei johtokunta muuta sovi.

4.5.3.2 OCCARin hallintoryhmä varmistaa, että jäsenvaltioiden patentti- ja patenttihakemusmaksut maksetaan tarvittaessa patentin tai hakemuksen pitämiseksi voimassa.

4.5.3.3 OCCARin hallintoryhmä varmistaa, että mahdollisesti syntyvä tuotto nostetaan ja jaetaan johtokunnan määräämällä tavalla.

4.6 Tietojen suojaaminen OCCARissa

4.6.1 OCCAR varmistaa, että kaikkia OCCARin käytettävissä olevia hallitusten toimittamia tietoja käsitellään salassa pidettävinä eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle eikä kolmas osapuoli käytä niitä ilman tietojen toimittajan lupaa.

4.6.2 OCCAR varmistaa, että OCCARin käytettävissä olevia ohjelmasopimusten mukaisesti syntyviä tietoja käsitellään salassa pidettävinä ja niitä luovutetaan kolmannelle osapuolelle tai kolmas osapuoli käyttää niitä ainoastaan, jos se on ohjelmasopimusten mukaan sallittua, ja tällöinkin ainoastaan ohjelmamääräyksiä noudattaen.

4.6.3 Ohjelmaan osallistuvat valtiot ja OCCAR käsittelevät kaikkia kolmannen osapuolen tietoja salassa pidettävinä ja noudattavat sovellettavia voimassa olevia salassapitomerkintöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta olemassa olevia oikeuksia tai niitä oikeuksia, joita OCCAR hankkii ohjelmaan osallistuvien valtioiden eduksi.

4.6.4 Sisäisesti OCCARin hallintoryhmä luovuttaa hallitusten toimittamia tietoja ja ohjelmaosapuolen tai alihankkijan tietoja ainoastaan sellaiselle OCCARin henkilöstölle (mukaan lukien lainattu henkilöstö sekä sopimus- ja vuokrahenkilöstö), joka joko suoraan osallistuu ohjelmaan tai jolla on yksittäisten tehtävien hoitamiseen liittyvä tiedonsaantitarve (esimerkiksi keskustoimiston henkilöstö). Tietojen suojaamiseksi OCCARin sisällä kaikkien tällaisten OCCARin henkilöstön jäsenten on yksilöllisesti allekirjoitettava salassapitositoumus ennen kuin he aloittavat työskentelyn OCCARin palveluksessa.

4.7 Turvamerkinnät

OCCARin ja ohjelmaosapuolen (mukaan lukien alihankkijat) tai OCCARin ja ohjelmaan osallistuvien valtioiden keskenään vaihtamiin tietoihin tehdään tarvittaessa turvamerkinnät, joista ilmenevät omistajan nimi sekä tietoja koskevat luovutus- ja käyttöehdot.

4.8 Toimet luvattoman luovuttamisen tai käytön johdosta

4.8.1 OCCAR voi toteuttaa kaikki asianmukaiset toimet, mukaan lukien oikeudenkäynnin vireillepano, jos joku muu kuin sellainen toimija, josta ohjelmaan osallistuva valtio on vastuussa, luovuttaa tai käyttää tietoja luvatta. Oikeudenkäyntiä ei panna vireille ilman johtokunnan ennakkosuostumusta.

4.8.2 Jos ohjelman tietojen väärinkäytön tai luvattoman luovuttamisen aiheuttaa joku, josta ohjelmaan osallistuva valtio on vastuussa, OCCARin sijasta asianomaiset viranomaiset toteuttavat mahdolliset toimet.

4.9 Maksu tietojen käyttämisestä

OCCAR voi sitoutua maksamaan taustatietojen tai kolmannen osapuolen tietojen käytöstä ainoastaan ohjelmaan osallistuvien valtioiden ennakkosuostumuksella.

4.10 Lupa tietojen käyttämiseen

4.10.1 OCCARin neuvottelemat luvat kolmannen osapuolen tietojen käyttämiseen edellyttävät ohjelmaan osallistuvien valtioiden kirjallista ennakkosuostumusta.

4.10.2 OCCAR varmistaa, että sopimuksiin ja alihankintasopimuksiin liittyvissä luvissa määrätään vaihtoehtoisen lähteen mahdollisuudesta valmistaa tai muuntaa pitkälle kehitettyjä tarvikkeita.

4.10.3 Jos tällaisissa valmistus- tai muuntamisluvissa määrätään ohjelmaosapuolen taustatietojen käyttöön liittyvistä maksuista, OCCAR neuvottelee näiden lupien ehdot. Jollei muuta sovita, lupiin liitettävät maksut perustuvat yksinomaan ennen sopimuksen tekemistä ilmoitettuihin ohjelmaosapuolen taustatietoihin.

4.10.4 Mahdollisuuksien mukaan OCCAR neuvottelee tällaisten lupien ehdot ennen kyseisten sopimusten tekemistä tai mahdollisimman pian sen jälkeen, ja ennen sopimuksen tekemistä vaaditaan ohjelmaan osallistuvien valtioiden kirjallinen ennakkosuostumus.

4.10.5 Lupiin liittyviä maksuja voidaan määrätä maksettaviksi siitä, että taustatietoja käytetään vaihtoehtoisen ohjelmaosapuolen harjoittamaan valmistukseen tai muuntamiseen. Näiden tietojen käyttämisen muihin tarkoituksiin, mukaan lukien toimitetun varustuksen huoltotuki, käyttö ja integrointi, on oltava maksutonta.

5. Sopimuksia koskevat erityiskysymykset

5.1 OCCARin ehdot

5.1.1 Asiakirjassa OMP 5 määrätään ohjelmasopimusta tehtäessä sovellettavista periaatteista ja menettelystä; tähän sisältyvät sopimuksen tekemistä edeltävät tarjousmenettelyt ja valitusmenettelyt.

5.1.2 Asiakirjassa OMP 6 määrätään sopimusten vakioehdoista.

5.2 EU:n asetukset ja direktiivit

Sovellettavan lain noudattamisen lisäksi OCCARin toimintaperiaatteena on noudattaa EU:n asetusten ja direktiivien henkeä, vaikka nämä eivät sido OCCARia.

5.3 Sopimukseen sovellettava laki

5.3.1 Sopimuksen osapuolet määräävät, mitä lakia sopimukseen sovelletaan.

5.3.2 OCCARin toimintaperiaatteena on, että kaikkiin ohjelmaan liittyviin sopimuksiin, jotka OCCAR tekee, sovelletaan samaa kansallista lakia. Mahdollisuuksien mukaan sovelletaan jonkin ohjelmaan osallistuvan valtion lakia.

5.3.3 Laki, jota sovelletaan sellaisiin sopimuksiin, jotka OCCAR tekee toimiessaan ohjelmaan osallistuvien valtioiden nimissä, voidaan valita seuraavien joukosta seuraavassa järjestyksessä:

- ohjelmaan osallistuvien valtioiden etusijalle asettama laki, tavallisesti jonkin ohjelmaan osallistuvan valtion laki,

- OCCARin etusijalle asettama laki, tavallisesti sopimuksen tekevän ohjelmajaoston sijaintipaikassa sovellettava kansallinen laki, tai jos muita sopimuksia on jo tehty, näihin sovellettava laki,

- ohjelmaosapuolen rekisteröidyssä toimipaikassa tai pääasiallisessa toimipaikassa sopimusta toteutettaessa sovellettava kansallinen laki; tällöin tarjouskilpailun tarjouspyynnössä on selvästi mainittava, että mahdolliseen sopimukseen sovellettavan lain valintaan on saatava OCCARin hallintoryhmän suostumus.

5.3.4 Laki, jota sovelletaan sellaisiin OCCARin tekemiin sopimuksiin, joissa se toimii omissa nimissään, voidaan valita seuraavien joukosta seuraavassa järjestyksessä:

- CARin etusijalle asettama laki, tavallisesti sopimuksen tekevän ohjelmajaoston sijaintipaikassa sovellettava kansallinen laki, tai jos muita sopimuksia on jo tehty, näihin sovellettava laki,

- ohjelmaosapuolen rekisteröidyssä toimipaikassa tai pääasiallisessa toimipaikassa sopimusta toteutettaessa sovellettava kansallinen laki; tällöin tarjouskilpailun tarjouspyynnössä on selvästi mainittava, että mahdolliseen sopimukseen sovellettavan lain valintaan on saatava OCCARin hallintoryhmän suostumus.

5.3.5 OCCARille siirrettyihin sopimuksiin sovellettavaa lakia ei vaihdeta.

5.4 Kieli

Kaikki OCCARin tekemät sopimukset laaditaan jollakin yleissopimuksen 4 artiklassa mainituista virallisista kielistä, ja tämä kieli on sopimusta tulkittaessa ratkaiseva kieli riippumatta siitä, vastaako sopimukseen sovellettava laki mitään virallisista kielistä.

5.5 Arvonlisävero

Ennen kuin OCCAR tekee ohjelmasopimuksen, ohjelmaosapuoli ja asianomaiset kansalliset viranomaiset määrittävät sen verovaikutukset, ja nämä vaikutukset otetaan huomioon ohjelmasopimuksissa.

5.6 Vientimaksut

Ohjelmapäätöksen mukaisesti OCCARin hallintoryhmä varmistaa, että ohjelmasopimukset sisältävät asianmukaiset määräykset siitä, että jos ohjelmaosapuolet harjoittavat myyntiä muihin valtioihin kuin ohjelmaan osallistuviin valtioihin, tästä ilmoitetaan OCCARille, ja myynnistä mahdollisesti määrättävät maksut kannetaan ja hyvitetään asianmukaisille kansallisille tileille kunkin osallistuvan valtion antamien ohjeiden mukaisesti.

5.7 OCCARin etiikka

Jäsenvaltioiden toimintaperiaatteiden perusteella OCCAR laatii eettisten periaatteiden luettelon. Jokaisessa OCCARin tekemässä sopimuksessa on määräykset, joissa edellytetään sopimuksen noudattamista, ja ohjelmaosapuolta vaaditaan toistamaan nämä vaatimukset myös alihankintasopimuksissa.

6. Viiteasiakirjat

OCCARista tehty yleissopimus

OMP 2: Ohjelman integrointimenettelyt

OMP 5: Sopimuksentekomenettely

OMP 6: Sopimusehdot

7. Hallinnointimääräysten tarkistusaikataulu

Tarvittaessa kolmen vuoden välein.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.