25/2008

Annettu: 15.02.2008

Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Romanian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä päästökaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2006 Suomen tasavallan hallituksen ja Romanian hallituksen välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä päästökaupasta tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 23 päivänä marraskuuta 2007 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä tammikuuta 2008, on voimassa 17 päivästä helmikuuta 2008 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2008.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2008

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA

ROMANIAN HALLITUKSEN VÄLINEN

SOPIMUS

ILMASTONMUUTOSTA KOSKEVAN YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN PUITESOPIMUKSEN KIOTON PÖYTÄKIRJAN MUKAISESTA YHTEISTOTEUTUKSESTA JA KANSAINVÄLISESTÄ PÄÄSTÖKAUPASTA

Suomen tasavallan hallitus ja Romanian hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet", jotka

palauttavat mieliin, että Suomen tasavalta ja Romania ovat ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sopimuspuolia ja sen Kioton pöytäkirjan osapuolia,

pitävät mielessä, että Kioton pöytäkirjan 6 artikla sallii siirtää osapuolelta toiselle osapuolelle päästövähennysyksikköjä yhteistoteutushankkeista, joiden tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasujen lähteistä syntyviä ihmisen toiminnan aiheuttamia päästöjä tai edistää ihmisen toiminnan aikaansaamia kasvihuonekaasujen nielujen aiheuttamia poistumia,

palauttavat mieliin Kioton pöytäkirjan 17 artiklan, joka mahdollistaa osallistumisen kansainväliseen päästökauppaan tarkoituksena täyttää päästöjen määrälliset rajoitus- ja vähennysvelvoitteet,

alleviivaavat kotimaisten politiikkojen ja toimien tärkeyttä Kioton pöytäkirjan velvoitteiden täyttämisessä ja Kioton pöytäkirjan 6 ja 17 artiklaa täydentävää roolia tässä toiminnassa,

ottavat huomioon Kioton pöytäkirjan 6 ja 17 artiklaa koskevat Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan sopimuspuolten konferenssin hyväksymät päätökset, ohjeet, menetelmät ja menettelyt ja ottavat myös huomioon tulevat osapuolten kokouksena toimivan sopimuspuolten konferenssin velvoitteiden noudattamista koskevat päätökset,

ottavat huomioon päätöksen 9/CMP.1, jolla perustetaan yhteistoteutuksen ohjauskomitea sekä ohjauskomitean hyväksymät säännöt, päätökset, ohjeet, menetelmät ja menettelyt,

katsovat, että yhteistyö Kioton pöytäkirjan 6 artiklan mukaisessa yhteistoteutuksessa ja 17 artiklan mukaisessa kansainvälisessä päästökaupassa tuovat tehokkaan panoksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen,

ottavat huomioon sopimuspuolten yhteisen prioriteetin suojella ympäristöä ja edistää kestävää kehitystä,

haluavat ilmaista poliittisen tahdon tehdä yhteistyötä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen ja sen Kioton pöytäkirjan tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti helpottaakseen yhteistoteutusta ja tutkiakseen kansainvälisen päästökaupan mahdollisuuksia,

Ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Tavoite

Tämä sopimus luo puitteet suomalais-romanialaiselle yhteistyölle Kioton pöytäkirjan 6 ja 17 artiklan toimeenpanossa.

2 artikla
Soveltamisala

1. Tämä sopimus koskee menettelyjä, jotka Kioton pöytäkirjan 6 ja 17 artiklan mukaisesti helpottavat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämishankkeiden kehittämistä ja toteuttamista Romaniassa ja näissä hankkeissa syntyvistä päästövähennysyksiköistä sovitun osan siirtoa Suomen sopimuspuolelle.

2. Jos sopimuspuolet sopivat, voidaan ennen vuotta 2008 syntyneet yhteistoteutushankkeiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset muuntaa sallituiksi päästömääräyksiköiksi kaudelle 2008-2012 ja myydä Suomen sopimuspuolelle Kioton pöytäkirjan 17 artiklan perusteella.

3. Sopimuspuolet sopivat tutkivansa mahdollisuuksia ja kehittävänsä menettelyjä Kioton pöytäkirjan 17 artiklan mukaisen kansainvälisen päästökaupan käyttämiseksi vihreän päästökaupan muodossa.

3 artikla
Molempien sopimuspuolten velvoitteet

1. Sopimuspuolet sopivat tekevänsä yhteistyötä Kioton pöytäkirjan 6 ja 17 artiklan toimeenpanossa ja noudattavansa niihin perustuvia asiaan kuuluvia sääntöjä, päätöksiä, ohjeita, menetelmiä ja menettelyjä.

2. Molemmat sopimuspuolet sopivat noudattavansa Kioton pöytäkirjaa ja siihen perustuvia, asiaan kuuluvia sääntöjä, päätöksiä, ohjeita, menetelmiä ja menettelyjä täyttääkseen kelpoisuusvaatimukset hankkiakseen, luovuttaakseen ja siirtääkseen päästövähennysyksiköitä ja sallittuja päästömääräyksiköitä tammikuun 1 päivästä 2008 alkaen tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. Mikäli jommankumman sopimuspuolen Kioton pöytäkirjan 6 ja 17 artiklan soveltamisen edellyttämä kelpoisuus on keskeytynyt, kyseessä oleva sopimuspuoli tekee kaikkensa palauttaakseen kelpoisuutensa niin pian kuin mahdollista.

3. Sopimuspuolet tiedottavat toisilleen yhteistoteutushankkeiden arviointi- ja hyväksymisprosessiin liittyvistä kansallisista menettelyistä.

4. Sopimuspuolet sopivat helpottavansa oikeustoimihenkilöiden osallistumista yhteistoteutushankkeisiin.

5. Jotta Romanian sopimuspuoli toteuttaisi tehokkaasti välttämättömät toimet ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen ja Kioton pöytäkirjan vaatimusten täyttämiseksi, sopimuspuolet selvittävät miten ne voivat toimia yhteistyössä Romanian valmiuksien kehittämisessä.

4 artikla
Romanian sopimuspuolen velvoitteet

1. Romanian sopimuspuoli helpottaa hankkeiden kehittämistä ja toteuttamista tukemalla kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien hankkeiden toteuttamisesta kiinnostuneita oikeustoimihenkilöitä antamalla tietoja ja virallisesti hyväksymällä hankkeita yhteistoteutushankkeiksi Kioton pöytäkirjan 6 artiklan ja kansallisten menettelyjen mukaisen hyväksymiskirjeen muodossa. Hyväksymiskirje tulee joko myöntää tai evätä kuudenkymmenen (60) päivän sisällä kirjettä koskevan kirjallisen pyynnön saapumisesta. Perustellut syyt hyväksymiskirjeen epäämiselle on annettava kirjallisesti.

2. Romanian sopimuspuoli varmistaa, että päästövähennysyksiköiden myynnistä saatavat tulot käytetään niiden nimenomaisten hankkeiden rahoittamiseen, joista päästövähennysyksiköt syntyvät.

3. Romanian sopimuspuoli siirtää sovitun ja ennakolta maksetun määrän päästövähennysyksiköitä ja sallittuja päästömääräyksiköitä Suomen sopimuspuolelle kussakin hankkeessa sovitulla aikavälillä Kioton pöytäkirjan 6 ja 17 artiklan mukaisesti niin kauan kuin yhteistoteutushanke tuottaa päästövähennyksiä, mutta viimeistään vuonna 2012. Siirtojen tulee olla vapaita kaikista muista ylimääräisistä maksuista sen lisäksi mitä on sovittu päästövähennysyksiköiden ja sallittujen päästömääräyksiköiden maksuista. Näiden siirtojen tulee perustua kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen todentamisraportteihin.

4. Mikäli isäntämaan kansallinen politiikka ja lainsäädäntö muuttuvat merkittävästi ja aiheuttavat hankekehittäjälle vaikeuksia päästövähennyksien syntymisessä ja luovuttamisessa, Romanian sopimuspuoli tekee kaikkensa, jotta hyväksymiskirjeessä sovitut päästövähennysyksiköt ja sallitut päästömääräyksiköt voidaan myydä sallittujen päästömääräyksikköjen muodossa käytännöllisellä tavalla Suomen sopimuspuolelle.

5 artikla
Suomen sopimuspuolen velvoitteet

Suomen sopimuspuoli osallistuu päästövähennyshankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen hyväksymällä hankkeet, valtuuttamalla oikeustoimihenkilöitä osallistumaan yhteistoteutushankkeisiin ja hankkimalla näistä hankkeista syntyvän päästövähennysyksiköiden ja sallittujen päästömääräyksiköiden sovitun osan Romanian sopimuspuolelta, joka on näiden yksiköiden perimmäinen omistaja kunnes ne siirretään Suomen sopimuspuolelle. Suomen hyväksyntä hankkeelle tapahtuu Kioton pöytäkirjan 6 artiklan ja kansallisten menettelyjen mukaisesti myöntämällä virallinen hyväksymiskirje.

6 artikla
Todentaminen

Sopimuspuolten tarkoituksena on käyttää yhteistoteutuksen ensimmäisen raiteen sääntöjä ja menettelyjä niin pian kuin ovat kelpoisia näitä käyttämään. Kumpi tahansa sopimuspuoli tai mikä tahansa toisen sopimuspuolen valtuuttama oikeustoimihenkilö voi milloin tahansa valita käyttävänsä yhteistoteutuksen toisen raiteen menettelyä, niin kuin yhteistoteutuksen ohjauskomitea on määritellyt.

7 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset

1. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset tämän sopimuksen ehtojen toteuttamisessa ovat:

Suomi:

Suomen ympäristöministeriö

PL 35

FIN-00023 VALTIONEUVOSTO

Puh. +358-9-16007

Faksi: +358-9-16039545

Romania:

Romanian ympäristö- ja vesienhallintaministeriö

Bd. Libertatii no. 12

Bukarest, 040129

Romania

Puh. +40 21 316 02 15

Faksi: +40 21 312 42 27

2. Toimivaltaiset viranomaiset, toimivaltansa rajoissa ja huolellisen harkinnan mukaisesti:

a) hyväksyvät yhteistoteutushankkeet ja myöntävät hyväksymiskirjeet;

b) valtuuttavat oikeustoimihenkilöt osallistumaan yhteistoteutushankkeisiin sopimuspuolten asianomaisen kansallisen lainsäädännön puitteissa;

c) sopivat päästövähennysyksiköiden ja sallittujen päästömääräyksiköiden siirroista niin kuin tässä sopimuksessa on määritelty;

d) koordinoivat yhteistoteutushankkeista tiedottamista ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen sihteeristölle; ja

e) tiedottavat muista yhteistoteutushankkeiden toimeenpanoon liittyvistä asioista.

8 artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä päivästä, jona molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen mukaiset edellytykset sopimuksen voimaantulolle on täytetty.

9 artikla
Muutokset

Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten välisellä kirjallisella sopimuksella. Muutos tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä päivästä, jona molemmat sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, että niiden valtiosääntöjen mukaiset edellytykset muutoksen voimaantulolle on täytetty.

10 artikla
Riitojen ratkaisu

1. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan diplomaattiteitse.

2. Riita, jota ei ole ratkaistu neuvotteluin, tulee toisen sopimuspuolen pyynnöstä saattaa välimiesmenettelyyn. Sopimuspuolet sopivat saattavansa riidan lopulliseen ja sitovaan välimiesmenettelyyn Pysyvän välitystuomioistuimen valtioiden välisiä riitoja koskevien valinnaisten välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti, sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä.

11 artikla
Voimassaolo ja irtisanominen

1. Tämä sopimus on solmittu seitsemäksi (7) vuodeksi, minkä jälkeen voimassaolo jatkuu automaattisesti viiden (5) vuoden jaksoissa.

2. Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen toiselle sopimuspuolelle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona ilmoitus on vastaanotettu.

3. Irtisanominen ei vaikuta ennen irtisanomisen voimaantuloa ja tämän sopimuksen mukaisesti hyväksyttyjen yhteistoteutushankkeiden päästövähennysyksiköiden ja sallittujen päästömääräyksiköiden siirtoihin ja hankintoihin.

12 artikla
Loppumääräykset

Tämä sopimus ei vaikuta sellaisiin sopimuspuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat muista kansainvälisistä asiakirjoista joissa tämän sopimuksen sopimuspuolet ovat sopimuspuolia.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2006 kahtena suomen-, romanian- ja englanninkielisenä alkuperäiskappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia. Tulkintojen poiketessa toisistaan on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Romanian hallituksen puolesta

Jan-Erik ENESTAM

Ympäristöministeri

Sulfina BARBU

Ympäristö- ja vesienhallintaministeri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.