93/2007

Annettu: 30.11.2007

Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Münchenissä 29 päivänä marraskuuta 2000 tehty Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 14 päivänä lokakuuta 2005 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä marraskuuta 2005 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Saksan liittotasavallan hallituksen huostaan 23 päivänä joulukuuta 2005, tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 18 päivänä marraskuuta 2005 annettu laki (894/2005) tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2007.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2007.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Liite

SOPIMUSTEKSTIT

ASIAKIRJA 5 LOKAKUUTA 1973 TEHDYN JA 17 JOULUKUUTA 1991 VIIMEKSI TARKISTETUN YLEIS-SOPIMUKSEN EUROOPPA-PATENTTIEN MYÖNTÄMISESTÄ (EUROOPAN PATENTTISOPIMUS) TARKISTAMISEKSI

JOHDANTO

EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN SOPIMUSVALTIOT, jotka

KATSOVAT, että Euroopan maiden yhteistyö Euroopan patenttisopimuksen ja siten luodun yhden patenttienmyöntämismenettelyn pohjalta edistää omalta osaltaan huomattavasti Euroopan oikeudellista ja taloudellista yhdentymistä,

HALUAVAT edistää innovaatiota ja taloudellista kasvua Euroopassa yhä tehokkaammin luomalla pohjan Euroopan patenttijärjestelmän edelleen kehittämiseksi,

PYRKIVÄT patenttijärjestelmän yhä kasvavan kansainvälisyyden perusteella mukauttamaan Euroopan patenttisopimuksen sen tekemisen jälkeen tapahtuneisiin teknisiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 ARTIKLA

EUROOPAN PATENTTISOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Euroopan patenttisopimusta muutetaan seuraavasti:

1. Lisätään 4 artiklan jälkeen seuraava uusi artikla 4a:

4a artikla
Sopimusvaltioiden ministerien konferenssi

Sopimusvaltioiden patenttiasioista vastaavien ministerien konferenssi kokoontuu vähintään joka viides vuosi keskustelemaan järjestöä ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevista kysymyksistä.

2. Muutetaan 11 artikla kuulumaan seuraavasti:

11 artikla
Ylempien työntekijöiden nimittäminen

1. Euroopan patenttiviraston pääjohtajan nimittää hallintoneuvosto.

2. Varapääjohtajat nimittää hallintoneuvosto pääjohtajaa kuultuaan.

3. Valituslautakuntien sekä laajennetun valituslautakunnan jäsenet, puheenjohtajat mukaan lukien, nimittää hallintoneuvosto Euroopan patenttiviraston pääjohtajan esityksestä. Heidät voidaan nimittää uudelleen hallintoneuvoston päätöksellä, kun Euroopan patenttiviraston pääjohtajaa on kuultu.

4. Hallintoneuvostolla on kurinpitovalta 1―3 kappaleessa mainittuihin työntekijöihin nähden.

5. Hallintoneuvosto voi Euroopan patenttiviraston pääjohtajaa kuultuaan nimittää laajennetun valituslautakunnan jäseniksi myös sopimusvaltioiden kansallisten tuomioistuinten tai muiden lainkäyttöelinten lainoppineita jäseniä, jotka voivat edelleen jatkaa tehtävissään kansallisella tasolla. Heidät nimitetään kolmivuotiskaudeksi ja voidaan nimittää uudelleen.

3. Muutetaan 14 artikla kuulumaan seuraavasti:

14 artikla
Euroopan patenttiviraston, eurooppapatenttihakemuksen ja muiden asiakirjojen kielet

1. Euroopan patenttiviraston viralliset kielet ovat englanti, ranska ja saksa.

2. Eurooppapatenttihakemus on tehtävä jollakin virallisista kielistä tai, jos se on tehty jollakin muulla kielellä, käännettävä jollekin näistä kielistä, sen mukaan kuin soveltamismääräyksissä määrätään. Tällainen käännös voidaan saattaa Euroopan patenttivirastossa tapahtuvan käsittelyn aikana vastaamaan tehtyä hakemusta. Jos vaadittua käännöstä ei anneta määräajassa, hakemus katsotaan peruutetuksi.

3. Sitä Euroopan patenttiviraston virallisista kieltä, jolla eurooppapatenttia koskeva hakemus on tehty tai jolle se on käännetty, käytetään käsittelykielenä kaikissa Euroopan patenttiviraston käsittelyissä, ellei soveltamismääräyksistä muuta johdu.

4. Luonnolliset tai oikeushenkilöt, joiden kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka sijaitsee sellaisessa sopimusvaltiossa, jonka virallisena kielenä on jokin muu kuin englanti, ranska tai saksa, sekä tämän valtion ulkomailla oleskelevat kansalaiset voivat antaa määräajassa annettavat asiakirjat kyseisen valtion virallisella kielellä. Heidän on kuitenkin annettava käännös Euroopan patenttiviraston virallisella kielellä siten kuin soveltamismääräyksissä määrätään. Jos jotakin sellaista asiakirjaa, joka ei ole osa eurooppapatenttia koskevaa hakemusta, ei anneta osoitetulla kielellä tai jos jotakin vaadittua käännöstä ei anneta määräajassa, asiakirjaa ei katsota annetuksi.

5. Eurooppapatenttia koskevat hakemukset julkaistaan hakemuksen käsittelykielellä.

6. Eurooppapatenttijulkaisut julkaistaan hakemuksen käsittelykielellä ja niihin tulee sisältyä patenttivaatimusten käännökset kahdelle muulle Euroopan patenttiviraston viralliselle kielelle.

7. Euroopan patenttiviraston kolmella virallisella kielellä julkaistaan:

a) Euroopan patenttilehti,

b) Euroopan patenttiviraston virallinen lehti.

8. Merkinnät Euroopan patenttirekisteriin on tehtävä Euroopan patenttiviraston kolmella virallisella kielellä. Epäselvissä tapauksissa käsittelykielellä tehtyä merkintää pidetään todistusvoimaisena merkintänä.

4. Muutetaan 16 artikla kuulumaan seuraavasti:

16 artikla
Vastaanottojaosto

Vastaanottojaosto vastaa eurooppapatenttia koskevien hakemusten tarkastamisesta hakemusta vastaanotettaessa sekä niiden tarkastamisesta muotovaatimusten osalta.

5. Muutetaan 17 artikla kuulumaan seuraavasti:

17 artikla
Uutuustutkimusosastot

Uutuustutkimusosastot vastaavat Euroopan uutuustutkimusselontekojen laatimisesta.

6. Muutetaan 18 artikla kuulumaan seuraavasti:

18 artikla
Patentoitavuustutkimusosastot

1. Patentoitavuustutkimusosastot vastaavat eurooppapatenttia koskevien hakemusten patentoitavuustutkimuksesta.

2. Patentoitavuustutkimusosaston muodostaa kolme teknistä tutkijaa. Eurooppapatenttihakemuksesta tehtävää päätöstä edeltävä patentoitavuustutkimus osoitetaan kuitenkin yleensä yhdelle osaston jäsenelle. Suullinen käsittely suoritetaan itse patentoitavuustutkimusosastossa. Jos patentoitavuustutkimusosasto katsoo päätöksen sitä edellyttävän, sitä laajennetaan lainoppineella tutkijalla. Äänten mennessä tasan osaston puheenjohtajan ääni ratkaisee.

7. Muutetaan 21 artikla kuulumaan seuraavasti:

21 artikla
Valituslautakunnat

1. Valituslautakunnat vastaavat vastaanottojaoston, patentoitavuustutkimusosastojen, väiteosastojen ja oikeudellisen osaston päätöksistä tehtyjen valitusten tutkimisesta.

2. Käsiteltäessä vastaanottojaoston tai oikeudellisen osaston päätöksiä koskevia valituksia valituslautakunnan muodostaa kolme lainoppinutta jäsentä.

3. Patentoitavuustutkimusosaston päätöksiä koskevien valitusten käsittelemiseksi valituslautakunnan muodostaa:

a) kaksi teknisen pätevyyden omaavaa jäsentä ja yksi lainoppinut jäsen, kun päätös koskee eurooppapatenttia koskevan hakemuksen hylkäämistä tai eurooppapatentin myöntämistä, rajoittamista taikka lakkauttamista ja sen on tehnyt patentoitavuustutkimusosasto, johon on kuulunut vähemmän kuin neljä jäsentä,

b) kolme teknisen pätevyyden omaavaa ja kaksi lainoppinutta jäsentä, kun päätöksen on tehnyt patentoitavuustutkimusosasto, jossa on ollut neljä jäsentä, tai kun valituslautakunta katsoo valituksen olevan luonteeltaan tämänkaltaista menettelyä vaativan,

c) kaikissa muissa tapauksissa kolme lainoppinutta jäsentä.

4. Väiteosaston päätöksiä koskevien valitusten käsittelemiseksi valituslautakunnan muodostaa:

a) kaksi teknisen pätevyyden omaavaa ja yksi lainoppinut jäsen, kun päätöksen on tehnyt väiteosasto, jossa on ollut kolme jäsentä,

b) kolme teknisen pätevyyden omaavaa ja kaksi lainoppinutta jäsentä, kun päätöksen on tehnyt väiteosasto, jossa on ollut neljä jäsentä, tai kun valituslautakunta katsoo valituksen olevan luonteeltaan tämänkaltaista menettelyä vaativan.

8. Muutetaan 22 artikla kuulumaan seuraavasti:

22 artikla
Laajennettu valituslautakunta

1. Laajennettu valituslautakunta vastaa:

a) valituslautakuntien sille osoittamien oikeuskysymysten ratkaisemisesta,

b) lausuntojen antamisesta Euroopan patenttiviraston pääjohtajan sille 112 artiklan mukaisesti osoittamista oikeuskysymyksistä,

c) valituslautakuntien päätöksistä 112a artiklan mukaisesti tehtyjen tarkastuspyyntöjen ratkaisemisesta.

2. Laajennetun valituslautakunnan kokoonpanoon 1 kappaleen a ja b kohdan mukaisessa menettelyssä kuuluu viisi lainoppinutta ja kaksi teknisen pätevyyden omaavaa jäsentä. Laajennetun valituslautakunnan kokoonpanoon 1 kappaleen c kohdan mukaisessa menettelyssä kuuluu kolme tai viisi jäsentä siten kuin soveltamismääräyksissä määrätään. Kaikissa menettelyissä puheenjohtajana toimii lainoppinut jäsen.

9. Muutetaan 23 artikla kuulumaan seuraavasti:

23 artikla
Lautakuntien jäsenten riippumattomuus

1. Laajennetun valituslautakunnan ja valituslautakuntien jäsenet nimitetään viisivuotiskaudeksi, eikä heitä voida erottaa virastaan toimikauden aikana, ellei sellaiseen erottamiseen ole vahvoja perusteita ja ellei hallintoneuvosto laajennetun valituslautakunnan esityksestä tee tällaista päätöstä. Sen estämättä, mitä ensimmäisessä virkkeessä määrätään, lautakuntien jäsenten toimikausi päättyy, jos he eroavat virastaan tai jäävät eläkkeelle Euroopan patenttiviraston vakinaisten työntekijöiden palvelussääntöjen mukaisesti.

2. Lautakuntien jäsenet eivät voi toimia vastaanottojaoston, patentoitavuustutkimusosastojen, väiteosastojen eivätkä oikeudellisen osaston jäseninä.

3. Lautakuntien jäseniä eivät päätöksenteossa sido mitkään ohjeet, vaan ainoastaan tämän yleissopimuksen määräykset.

4. Valituslautakuntien ja laajennetun valituslautakunnan menettelysäännöt hyväksytään soveltamismääräysten mukaisesti. Niiden on saatava hallintoneuvoston hyväksyminen.

10. Muutetaan 33 artikla kuulumaan seuraavasti:

33 artikla
Hallintoneuvoston toimivalta tietyissä tapauksissa

1. Hallintoneuvosto on toimivaltainen muuttamaan seuraavia määräyksiä:

a) tässä yleissopimuksessa vahvistettuja määräaikoja,

b) tämän yleissopimuksen II-VIII sekä X osia saattaakseen ne yhdenmukaisiksi patentteja koskevan kansainvälisen sopimuksen tai patentteja koskevan Euroopan yhteisön lainsäädännön kanssa,

c) soveltamismääräyksiä.

2. Hallintoneuvosto on toimivaltainen hyväksymään tai muuttamaan sopusoinnussa tämän yleissopimuksen kanssa seuraavia määräyksiä:

a) taloutta koskevia määräyksiä,

b) Euroopan patenttiviraston vakinaisten työntekijöiden palvelussääntöjä sekä muiden viraston työntekijöiden työehtoja, mainittujen vakinaisten tai muiden työntekijöiden palkkataulukoita sekä myös muiden lisäetujen luonnetta ja myöntämisperusteita,

c) eläkesäännöstöä sekä asianmukaisia myönnettyjen eläkkeiden korotuksia vastaamaan palkkoihin tehtyjä korotuksia,

d) maksuja koskevia sääntöjä,

e) menettelysääntöjään.

3. Hallintoneuvosto on 18 artiklan 2 kappaleesta huolimatta toimivaltainen päättämään kokemukseensa perustuen, että tietyn tyyppisissä tapauksissa patentoitavuustutkimusosasto käsittää vain yhden teknisen tutkijan. Tällainen päätös voidaan kumota.

4. Hallintoneuvosto on toimivaltainen valtuuttamaan Euroopan patenttiviraston pääjohtajan neuvottelemaan ja sen suostumuksella tekemään Euroopan patenttijärjestön puolesta sopimuksia valtioiden, hallitustenvälisten järjestöjen sekä tällaisten järjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten nojalla perustettujen dokumentaatiokeskusten kanssa.

5. Hallintoneuvosto ei voi tehdä 1 kappaleen b alakohdan nojalla päätöstä:

― joka koskee kansainvälistä sopimusta ennen sen voimaantuloa,

― joka koskee Euroopan yhteisön lainsäädäntöä ennen sen voimaantuloa tai, mikäli lainsäädännön täytäntöönpanolle on asetettu määräaika, ennen tämän määräajan päättymistä.

11. Muutetaan 35 artikla kuulumaan seuraavasti:

35 artikla
Äänestyssäännöt

1. Hallintoneuvosto tekee muut kuin 2 ja 3 kappaleessa mainitut päätöksensä edustettuina olevien ja äänestävien sopimusvaltioiden yksinkertaisella enemmistöllä.

2. Hallintoneuvostossa 7 artiklan, 11 artiklan 1 kappaleen, 33 artiklan 1 kappaleen a ja c kohdan sekä 2―4 kappaleen, 39 artiklan 1 kappaleen, 40 artiklan 2 ja 4 kappaleen, 46 artiklan, 134a artiklan, 149a artiklan 2 kappaleen, 152 artiklan, 153 artiklan 7 kappaleen, 166 artiklan ja 172 artiklan nojalla tehtäviin päätöksiin vaaditaan edustettuina olevien ja äänestävien sopimusvaltioiden kolmen neljäsosan enemmistö.

3. Hallintoneuvostossa 33 artiklan 1 kappaleen b kohdan nojalla tehtäviin päätöksiin vaaditaan äänestävien sopimusvaltioiden yksimielisyys. Hallintoneuvosto voi tehdä tällaisia päätöksiä ainoastaan silloin kun kaikki sopimusvaltiot ovat edustettuina. Päätös, joka perustuu 33 artiklan 1 kappaleen b kohtaan, ei tule voimaan, jos jokin sopimusvaltio ilmoittaa kahdentoista kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä, ettei se halua päätöksen sitovan itseään.

4. Äänestyksestä pidättäytymisiä ei lasketa ääniksi.

12. Muutetaan 37 artikla kuulumaan seuraavasti:

37 artikla
Talousarvion rahoitus

Järjestön talousarvio rahoitetaan:

a) järjestön omista varoista,

b) sopimusvaltioiden suorittamista näissä valtioissa kerätyistä eurooppapatenttien vuosimaksuista,

c) tarpeen vaatiessa sopimusvaltioiden suorittamasta lisäavustuksesta;

d) tarpeen vaatiessa 146 artiklan mukaisista tuloista,

e) tarpeen vaatiessa ja vain aineellisen omaisuuden ollessa kyseessä, ulkopuolisella lainanotolla, jonka vakuutena on maa-alueita tai rakennuksia,

f) tarpeen vaatiessa ulkopuolisella rahoituksella erityishankkeiden osalta.

13. Muutetaan 38 artikla kuulumaan seuraavasti:

38 artikla
Järjestön omat varat

Järjestön omat varat muodostuvat:

a) kaikista järjestön maksu- ja muista tuloista sekä varoista,

b) erityisenä omaisuuseränä käsiteltävistä eläkevararahaston varoista, joiden tehtävänä on tukea järjestön eläkejärjestelmää toimimalla tarkoituksenmukaisena vararahastona.

14. Muutetaan 42 artikla kuulumaan seuraavasti:

42 artikla
Talousarvio

1. Järjestön talousarvion tulee olla tasapainossa. Se tulee laatia taloutta koskevissa määräyksissä vahvistetun tilinpäätösnormiston mukaisella tavalla. Tarvittaessa talousarviota muutetaan tai laaditaan lisätalousarvio.

2. Talousarvio laaditaan taloutta koskevissa määräyksissä vahvistetussa laskentayksikössä.

15. Muutetaan 50 artikla kuulumaan seuraavasti:

50 artikla
Taloutta koskevat määräykset

Taloutta koskevissa määräyksissä vahvistetaan etenkin:

a) talousarvion laatimiseen ja toimeenpanoon sekä tilityksiin ja tilien tarkastamiseen liittyvä menettely,

b) se tapa ja menettely, jolla sopimusvaltiot asettavat 37 artiklassa määrätyt maksut ja 41 artiklassa määrätyt ennakkomaksut järjestön käytettäviksi,

c) säännöt virkailijoiden maksujen hyväksymiseen ja kirjanpitoon liittyvistä velvoitteista sekä valvontajärjestelyistä,

d) edellä 39, 40 ja 47 artiklassa määrättyjen korkojen suuruus,

e) menetelmät 146 artiklan nojalla suoritettavien avustusten suuruuden laskemiseksi,

f) hallintoneuvoston asettaman talousarvio- ja raha-asiainkomitean kokoonpano ja komitealle kuuluvat velvollisuudet,

g) vahvistettu tilinpäätösnormisto, johon talousarvion ja tilinpäätöksen tulee perustua.

16. Muutetaan 51 artikla kuulumaan seuraavasti:

51 artikla
Maksut

1. Euroopan patenttivirasto voi periä maksun kaikista niistä virallisista tehtävistä tai menettelyistä, joita se tämän sopimuksen mukaan suorittaa.

2. Muiden kuin tässä sopimuksessa määriteltyjen maksujen suorittamisen määräajasta säädetään soveltamismääräyksissä.

3. Kun soveltamismääräyksissä säädetään maksun suorittamisesta, tulee niissä myös säätää maksun oikea-aikaisen suorittamisen laiminlyönnin seurauksista.

4. Maksuja koskevissa säännöissä määritellään etenkin maksujen suuruus ja niiden maksutapa.

17. Muutetaan 52 artikla kuulumaan seuraavasti:

52 artikla
Patentoitavissa olevat keksinnöt

1. Eurooppapatentteja myönnetään kaikkiin keksintöihin, miltä tekniikan alalta tahansa, jos ne ovat uusia, eroavat olennaisesti ennalta tunnetuista ja niiden voidaan katsoa olevan teollisesti käyttökelpoisia.

2. Etenkään seuraavia ei pidetä 1 kappaleessa tarkoitettuina keksintöinä:

a) löytöjä, tieteellisiä teorioita ja matemaattisia menetelmiä,

b) taiteellisia luomuksia,

c) suunnitelmia, sääntöjä tai menetelmiä älyllistä toimintaa, pelejä tai liiketoimintaa varten ja tietokoneohjelmia,

d) tietojen esittämistä.

3. Edellä olevan 2 kappaleen määräykset ovat esteenä patentin myöntämiselle siinä mainittujen kohteiden tai toimintojen osalta vain siinä määrin, kuin eurooppapatenttia koskeva hakemus tai eurooppapatentti liittyy noihin kohteisiin tai toimintoihin sinänsä.

18. Muutetaan 53 artikla kuulumaan seuraavasti:

53 artikla
Keksinnöt, joihin ei myönnetä patenttia

Eurooppapatenttia ei myönnetä:

a) keksintöihin, joiden kaupallinen hyödyntäminen olisi yleisen järjestyksen tai siveellisyyden vastaista; tällaista hyödyntämistä ei kuitenkaan katsota sellaiseksi pelkästään sillä perusteella, että se on säännöksellä tai määräyksellä kielletty joissakin sopimusvaltioissa tai kaikissa niissä,

b) kasvilajikkeisiin tai eläinrotuihin taikka olennaisesti biologiseen menetelmään kasvien tai eläinten tuottamiseksi; tätä määräystä ei sovelleta mikrobiologiseen menetelmään tai sellaisella menetelmällä aikaansaatuihin tuotteisiin,

c) kirurgiseen tai terapeuttiseen ihmisiin tai eläimiin kohdistettuun käsittelyyn tai diagnoosia tarkoittavaan menetelmään; tätä määräystä ei sovelleta sellaisiin tuotteisiin, etenkään aineisiin tai seoksiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi jossakin näistä menetelmistä.

19. Muutetaan 54 artikla kuulumaan seuraavasti:

54 artikla
Uutuus

1. Keksinnön katsotaan oleva uusi, jos se ei kuulu tekniikan tasoon.

2. Tekniikan tasoon kuuluvaksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi ennen eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tekemispäivää, joko kirjoituksen tai suullisen esityksen välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.

3. Tekniikan tasoon kuuluvaksi katsotaan myös sellaisten eurooppapatenttia koskevien hakemusten sisältö, joiden tekemispäivä on 2 kappaleessa tarkoitettua päivää aikaisempi ja jotka on julkaistu tuona päivänä taikka sen jälkeen.

4. Edellä olevan 2 ja 3 kappaleen määräykset eivät estä myöntämästä patenttia tunnettuun 53 artiklan c kohdassa tarkoitetussa menetelmässä käytettävään aineeseen tai seokseen, edellyttäen että sen käyttö ei ole ollut tunnettua tällaisessa menetelmässä.

5. Edellä olevan 2 ja 3 kappaleen määräykset eivät myöskään estä myöntämästä patenttia 53 artiklan c kohdassa tarkoitetussa menetelmässä tapahtuvaan 4 kappaleessa mainitun aineen tai seoksen erityiseen käyttöön, jos tällainen käyttö ei ole ollut tunnettua.

20. Muutetaan 60 artikla kuulumaan seuraavasti:

60 artikla
Oikeus eurooppapatenttiin

1. Oikeus eurooppapatenttiin kuuluu keksijälle tai sille, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt. Jos keksijä on työntekijä, määräytyy oikeus eurooppapatenttiin sen valtion lain mukaan, jossa työntekijä pääasiallisesti työskentelee; jos valtiota, jossa työntekijä pääasiallisesti työskentelee, ei voida määritellä, sovelletaan sen valtion lakia, jossa työnantajalla on se toimipaikka, jonka palveluksessa työntekijä on.

2. Jos kaksi henkilöä tai useampi henkilö on tehnyt keksinnön toisistaan riippumatta, oikeus eurooppapatenttiin kuuluu sille, jonka eurooppapatenttia koskevalla hakemuksella on aikaisin tekemispäivä edellyttäen, että tämä ensimmäinen hakemus on julkaistu.

3. Euroopan patenttivirastossa suoritettavaa käsittelyä varten hakijalla katsotaan olevan oikeus eurooppapatenttiin.

21. Muutetaan 61 artikla kuulumaan seuraavasti:

61 artikla
Eurooppapatenttia koskevat hakemukset, joihin niiden hakijoilla ei ole ollut oikeutta

1. Jos lopullisella päätöksellä on ratkaistu, että henkilö, joka ei ole hakija, on oikeutettu saamaan eurooppapatentin, voi kyseinen henkilö soveltamismääräysten mukaisesti:

a) ajaa eurooppapatenttihakemusta omanaan hakijan sijasta,

b) tehdä samasta keksinnöstä uuden eurooppapatenttihakemuksen, tai

c) vaatia eurooppapatenttihakemuksen hylkäämistä.

2. Jäljempänä olevan 76 artiklan 1 kappaletta sovelletaan vastaavasti 1 kappaleen b kohdan mukaisesti tehtyyn uuteen eurooppapatenttihakemukseen.

22. Muutetaan 65 artikla kuulumaan seuraavasti:

65 artikla
Eurooppapatentin käännös

1. Sopimusvaltio voi vaatia patenttioikeuden haltijaa toimittamaan sen kansalliselle patenttiviranomaiselle käännöksen myönnetystä, muutetusta tai rajoitetusta patentista valitsemallaan sopimusvaltion virallisella kielellä tai, jos valtio on määrännyt käyttämään yhtä tiettyä virallista kieltä, tällä kielellä, jos Euroopan patenttiviraston myöntämän, muuttaman tai rajoittaman eurooppapatentin asiakirjoja ei ole laadittu jollakin sen virallisista kielistä. Määräaika käännöksen toimittamiseksi päättyy kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona Euroopan patenttilehdessä on kuulutettu eurooppapatentin myöntämisestä, pysyttämisestä voimassa muutetussa muodossa tai rajoittamisesta, ellei asianomainen valtio salli pitempää määräaikaa.

2. Edellä olevan 1 kappaleen määräyksiä soveltanut sopimusvaltio voi määrätä patenttioikeuden haltijan maksamaan asettamassaan määräajassa tällaisen käännöksen julkaisemisesta aiheutuneet kulut kokonaan tai osittain.

3. Jos 1 ja 2 kappaleen mukaisesti annettuja määräyksiä ei noudateta, sopimusvaltio voi määrätä, että eurooppapatentti katsotaan alusta lähtien mitättömäksi siinä valtiossa.

23.Muutetaan 67 artikla kuulumaan seuraavasti:

67 artikla
Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen julkaisemisen jälkeen syntyneet oikeudet

1. Eurooppapatenttia koskeva hakemus tuottaa väliaikaisesti hakijalle 64 artiklassa tarkoitetun suojan julkaisemispäivästä lukien niissä sopimusvaltioissa, jotka hakemuksessa on nimetty.

2. Sopimusvaltio voi määrätä, ettei eurooppapatenttia koskeva hakemus saa 64 artiklassa tarkoitettua suojaa. Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen julkaisemiseen liittyvä suoja ei ole kuitenkaan vähäisempi kuin kansallisille patenttihakemuksille, joiden tutkimusta ei ole suoritettu, asianomaisen valtion lain nojalla pakollisen julkaisemisen yhteydessä annettu suoja. Jokaisen valtion on joka tapauksessa varmistettava ainakin, että hakija voi vaatia eurooppapatenttia koskevan hakemuksen julkaisemispäivästä lähtien olosuhteisiin nähden kohtuullista korvausta sellaiselta henkilöltä, joka on hyödyntänyt keksintöä kyseisessä valtiossa siten, että hän olisi kansallisen lain nojalla vastuussa kansallisen patentin loukkauksesta.

3. Sopimusvaltio, jonka virallisena kielenä ei ole hakemuksen käsittelykieli, voi määrätä, että edellä olevan 1 ja 2 kappaleen mukainen väliaikainen suoja tulee voimaan vasta, kun patenttivaatimusten käännös yhdellä hakijan valitsemalla sen valtion virallisella kielellä tai, jos valtio on määrännyt käyttämään yhtä tiettyä virallista kieltä, niin silloin sillä kielellä:

a) on asetettu yleisön saataville kansallisessa laissa määrätyllä tavalla tai,

b) on annettu tiedoksi kyseisessä valtiossa keksintöä käyttävälle henkilölle.

4. Jos eurooppapatenttia koskeva hakemus peruutetaan, katsotaan peruutetuksi tai lopullisesti hylätään, sillä ei katsota koskaan olleen edellä 1 ja 2 kappaleessa mainittuja vaikutuksia. Sama on voimassa eurooppapatenttia koskevan hakemuksen vaikutusten osalta sopimusvaltiossa, jonka nimeäminen peruutetaan tai katsotaan peruutetuksi.

24. Muutetaan 68 artikla kuulumaan seuraavasti:

68 artikla
Eurooppapatentin kumoamisen tai rajoittamisen vaikutus

Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen ja siitä seuraavan patentin katsotaan olleen alusta lähtien vailla 64 ja 67 artiklassa määriteltyjä vaikutuksia niiltä osin kuin patentti on kumottu tai sitä on rajoitettu väitemenettelyssä tai rajoittamis- tai lakkauttamismenettelyssä.

25. Muutetaan 69 artikla kuulumaan seuraavasti:

69 artikla
Patenttisuojan laajuus

1. Eurooppapatentin tai eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tuottaman suojan laajuus määräytyy patenttivaatimusten mukaan. Patenttivaatimusten tulkitsemisessa käytetään kuitenkin myös selitystä ja piirustuksia.

2. Eurooppapatentin myöntämiseen asti eurooppapatenttia koskevan hakemuksen antaman suojan laajuus määräytyy julkaistuun hakemukseen sisältyvien patenttivaatimusten perusteella. Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen antama suoja määräytyy kuitenkin myönnetyn tai väite-, rajoittamis- tai mitätöintimenettelyssä muutetun eurooppapatentin perusteella takautuvasti niiltä osin kuin sen suojaa ei ole laajennettu.

26. Muutetaan 70 artikla kuulumaan seuraavasti:

70 artikla
Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tai eurooppapatentin todistusvoimainen teksti

1. Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tai eurooppapatentin käsittelykielellä olevaa tekstiä pidetään todistusvoimaisena tekstinä kaikissa Euroopan patenttivirastossa tai sopimusvaltioissa toimitettavissa käsittelyissä.

2. Jos kuitenkin eurooppapatenttia koskeva hakemus on tehty kielellä, joka ei ole Euroopan patenttiviraston virallinen kieli, on kyseinen teksti hakemus sellaisena kuin se on tehty tämän yleissopimuksen tarkoittamassa mielessä.

3. Sopimusvaltio voi määrätä, että tämän yleissopimuksen mukaista kyseisen valtion virallisella kielellä olevaa käännöstä pidetään siinä valtiossa todistusvoimaisena tekstinä mitätöintikäsittelyä lukuun ottamatta, jos eurooppapatenttihakemuksen tai eurooppapatentin käännöksen mukainen suoja on suppeampi kuin käsittelykielen mukainen suoja.

4. Edellä olevan 3 kappaleen määräystä soveltavan sopimusvaltion on:

a) sallittava patentin hakijan tai patenttioikeuden haltijan antaa eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tai eurooppapatentin korjattu käännös. Tällaisella korjatulla käännöksellä ei ole oikeusvaikutuksia ennen kuin sopimusvaltion 65 artiklan 2 kappaleen ja 67 artiklan 3 kappaleen mukaisesti asettamat ehdot on vastaavasti täytetty,

b) mahdollista määrätä, että jokainen kyseisessä valtiossa keksintöä hyvässä uskossa käyttämään tai sen käyttämiseksi tarpeellisiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin ryhtynyt, kun käyttö ei loukkaa alkuperäisen käännöksen mukaista hakemusta tai patenttia, voi korjatun käännöksen voimaan tultuakin jatkaa korvausta suorittamatta tällaista käyttöä liiketoiminnassaan tai sen tarpeita varten.

27. Muutetaan 75 artikla kuulumaan seuraavasti:

75 artikla
Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tekeminen

1. Eurooppapatenttia koskeva hakemus voidaan tehdä:

a) Euroopan patenttivirastoon, tai

b) jos se on sopimusvaltion lain mukaan mahdollista, eikä 76 artiklan 1 kappaleesta muuta johdu, kyseisen valtion kansalliselle patenttiviranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle. Näin tehdyllä hakemuksella on sama vaikutus kuin samana päivänä Euroopan patenttivirastoon tehdyllä hakemuksella.

2. Edellä oleva 1 kappale ei ole esteenä sellaisten sopimusvaltioiden säännösten tai määräysten soveltamiselle, joissa:

a) säädetään sellaisista keksinnöistä, joista ei voida antaa tietoja ulkomaille niiden kohteen luonteesta johtuen ilman näiden valtioiden toimivaltaisten viranomaisten ennakolta antamaa lupaa, tai

b) määrätään, että hakemus on annettava ensin kansalliselle viranomaiselle tai että mikäli ne tehdään suoraan muulle viranomaiselle, tähän tarvitaan ennakolta saatu lupa.

28. Muutetaan 76 artikla kuulumaan seuraavasti:

76 artikla
Jaetut eurooppapatenttia koskevat hakemukset

1. Jaettu eurooppapatenttia koskeva hakemus on tehtävä suoraan Euroopan patenttivirastoon soveltamismääräysten mukaisesti. Se voidaan tehdä vain niiltä osin kuin sen kohde ei ole laajempi kuin aikaisemmin tehdyn hakemuksen sisältö; niiltä osin kuin jaettu hakemus on tämän vaatimuksen mukainen, jaettu hakemus katsotaan tehdyksi samana päivänä kuin aikaisempi hakemus ja sille kuuluu mahdollinen aikaisemman hakemuksen etuoikeus.

2. Jaetussa hakemuksessa katsotaan nimetyiksi kaikki ne sopimusvaltiot, jotka on nimetty aikaisemmassa hakemuksessa jaettua eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tekemispäivänä.

29. Muutetaan 77 artikla kuulumaan seuraavasti:

77 artikla
Eurooppapatenttia koskevien hakemusten edelleen toimittaminen

1. Sopimusvaltion kansallisen patenttiviranomaisen on toimitettava Euroopan patenttivirastoon sille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle asianomaisessa valtiossa tehty eurooppapatenttia koskeva hakemus soveltamismääräysten mukaisesti.

2. Eurooppapatenttia koskevaa hakemusta, jonka kohde on julistettu salaiseksi, ei toimiteta Euroopan patenttivirastoon.

3. Eurooppapatenttia koskeva hakemus, jota ei toimiteta Euroopan patenttivirastolle määräpäivään mennessä, katsotaan peruutetuksi.

30. Muutetaan 78 artikla kuulumaan seuraavasti:

78 artikla
Eurooppapatenttia koskevalle hakemukselle asetettavat vaatimukset

1. Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tulee sisältää seuraavat:

a) eurooppapatenttia koskeva hakemuskirja,

b) keksinnön selitys,

c) yksi tai useampi patenttivaatimus,

d) piirustukset, joihin patenttiselityksessä tai -vaatimuksissa viitataan,

e) tiivistelmä,

sekä täyttää soveltamismääräyksissä vahvistetut ehdot.

2. Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tekeminen edellyttää hakemusmaksun ja uutuustutkimusmaksun suorittamista. Jos hakemusmaksua tai uutuustutkimusmaksua ei suoriteta määräpäivään mennessä, hakemus katsotaan peruutetuksi.

31. Muutetaan 79 artikla kuulumaan seuraavasti:

79 artikla
Sopimusvaltioiden nimeäminen

1. Eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa katsotaan nimetyiksi kaikki ne sopimusvaltiot, jotka ovat tämän sopimuksen osapuolia eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tekemispäivänä.

2. Sopimusvaltion nimeäminen voi edellyttää nimeämismaksun suorittamista.

3. Sopimusvaltion nimeäminen voidaan peruuttaa milloin tahansa eurooppapatentin myöntämiseen saakka.

32. Muutetaan 80 artikla kuulumaan seuraavasti:

80 artikla
Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tekemispäivä

Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tekemispäivä on se päivä, jolloin hakemukselle soveltamismääräyksissä vahvistetut vaatimukset täyttyvät.

33. Muutetaan 86 artikla kuulumaan seuraavasti:

86 artikla
Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen vuosimaksut

1. Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen vuosimaksut tulee suorittaa Euroopan patenttivirastolle soveltamismääräysten mukaisesti. Nämä maksut erääntyvät kolmantena ja jokaisena sitä seuraavana vuotena hakemuksen tekemispäivästä lukien. Jos vuosimaksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, hakemus katsotaan peruutetuksi.

2. Vuosimaksujen maksuvelvollisuus päättyy, kun sen vuoden vuosimaksu on suoritettu, jona eurooppapatentin myöntämisestä on julkaistu kuulutus.

34. Muutetaan 87 artikla kuulumaan seuraavasti:

87 artikla
Etuoikeus

1. Jokainen, joka on asianmukaisesti tehnyt

a) jossain Pariisin teollisoikeuden suojelemista koskevan sopimuksen sopimusvaltiossa tai

b) Maailman kauppajärjestön jäsenvaltiossa

tai tällaisia valtioita varten patenttia, hyödyllisyysmallia tai hyödyllisyystodistusta koskevan hakemuksen tai se, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, voi tehdessään samaa keksintöä koskevan eurooppapatenttihakemuksen pyytää etuoikeutta kahdentoista kuukauden aikana ensimmäisen hakemuksen tekemispäivästä.

2. Etuoikeus voi perustua jokaiseen sellaiseen hakemukseen, joka vastaa asianmukaisesti tehtyä kansallista hakemusta sen valtion, jossa se tehtiin, kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai kahden- tai monenvälisen sopimuksen mukaisesti, tämä yleissopimus mukaanlukien.

3. Asianmukaisesti tehdyllä kansallisella hakemuksella tarkoitetaan sellaista hakemusta, jolle voidaan antaa hakemuksen tekemispäivä riippumatta siitä, mihin hakemus johtaa.

4. Samassa valtiossa tai samaan valtioon tehtyä myöhempää hakemusta, joka koskee samaa asiaa kuin aikaisempi hakemus, pidetään ensimmäisenä hakemuksena päätettäessä etuoikeuden myöntämisestä edellyttäen, että myöhemmän hakemuksen tekemispäivänä aikaisempi hakemus oli peruutettu, jätetty sillensä tai hylätty sen tulematta julkiseksi ja ettei siitä ollut jäänyt oikeuksia eikä sitä ollut käytetty etuoikeuden perusteena. Aikaisempaa hakemusta ei voida käyttää tämän jälkeen perusteena etuoikeutta vaadittaessa.

5. Jos ensimmäinen hakemus on tehty teollisoikeusviranomaiselle, jota teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin sopimus tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimus eivät sido, sovelletaan 1―4 kappaletta, jos kyseinen viranomainen Euroopan patenttiviraston pääjohtajan julkaiseman tiedonannon mukaan tunnustaa, että Euroopan patenttivirastoon tehty ensimmäinen hakemus antaa etuoikeuden Pariisin sopimuksessa vahvistettuja ehtoja vastaavin edellytyksin ja vaikutuksin.

35. Muutetaan 88 artikla kuulumaan seuraavasti:

88 artikla
Etuoikeuspyyntö

1. Hakijan, joka haluaa käyttää hyväkseen aikaisemman hakemuksen etuoikeutta, on annettava etuoikeusselvitys ja muut vaadittavat asiakirjat soveltamismääräysten mukaisesti.

2. Eurooppapatenttia koskevalle hakemukselle voidaan pyytää usean eri maissa tehdyn hakemuksen perusteella etuoikeutta. Tarvittaessa voidaan yksittäiselle patenttivaatimukselle pyytää etuoikeutta useista hakemuksista. Jos etuoikeutta pyydetään useasta hakemuksesta, etuoikeuspäivästä laskettavat määräajat lasketaan aikaisimmasta etuoikeuspäivästä.

3. Jos eurooppapatenttia koskevassa hakemuksessa pyydetään yhtä tai useampaa etuoikeutta, etuoikeus käsittää ainoastaan ne eurooppapatenttia koskevan hakemuksen osat, jotka sisältyvät siihen hakemukseen tai niihin hakemuksiin, joista etuoikeutta pyydetään.

4. Vaikka tiettyjä osia siitä keksinnöstä, johon etuoikeutta pyydetään, ei esiinnykään aikaisemman hakemuksen patenttivaatimuksissa, voidaan etuoikeus silti myöntää, jos tällaiset osat käyvät nimenomaisesti ilmi aikaisemman hakemuksen asiakirjojen kokonaisuudesta.

36. Muutetaan 90 artikla kuulumaan seuraavasti:

90 artikla
Hakemusta vastaanotettaessa toimitettava tutkimus ja muotovaatimusten tutkiminen

1. Euroopan patenttivirasto tutkii soveltamismääräysten mukaisesti täyttääkö hakemus tekemispäivän vahvistamiselle asetetut vaatimukset.

2. Jos tekemispäivää ei voida vahvistaa 1 kappaleessa tarkoitetun tutkimuksen perusteella, hakemusta ei käsitellä eurooppapatenttia koskevana hakemuksena.

3. Jos eurooppapatenttihakemukselle on vahvistettu tekemispäivä, Euroopan patenttivirasto tutkii soveltamismääräysten mukaisesti, täyttääkö hakemus 14, 78 ja 81 artiklassa ja soveltuvin osin 88 artiklan 1 kappaleessa ja 133 artiklan 2 kappaleessa sekä soveltamismääräyksissä asetetut muut vaatimukset.

4. Jos Euroopan patenttivirasto suorittaessaan 1 tai 3 kappaleessa tarkoitettua tutkimusta havaitsee korjattavissa olevia puutteita, sen on annettava hakijalle mahdollisuus korjata ne.

5. Jos tutkimuksessa havaittua 3 kappaletta koskevaa puutetta ei korjata, eurooppapatenttihakemus hylätään. Kun puute koskee etuoikeutta, tämä oikeus menetetään hakemuksen osalta.

37. Kumotaan 91 artikla.

38. Muutetaan 92 artikla kuulumaan seuraavasti:

92 artikla
Euroopan uutuustutkimusselonteon laatiminen

Euroopan patenttivirasto laatii ja julkaisee soveltamismääräysten mukaisesti eurooppapatenttihakemusta koskevan patenttivaatimuksiin perustuvan Euroopan uutuustutkimusselonteon, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon patenttiselitys ja piirustukset.

39. Muutetaan 93 artikla kuulumaan seuraavasti:

93 artikla
Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen julkaiseminen

1. Euroopan patenttiviraston on julkaistava eurooppapatenttia koskeva hakemus mahdollisimman pian

a) sen jälkeen, kun on kulunut kahdeksantoista kuukautta hakemuksen tekemispäivästä tai, jos etuoikeutta on pyydetty, etuoikeuspäivästä, tai

b) hakijan pyynnöstä jo ennen tuon ajan päättymistä.

2. Jos patentin myöntämispäätös tulee voimaan ennen 1 kappaleen a kohdassa tarkoitetun ajan päättymistä, tulee eurooppapatenttihakemus julkaista samanaikaisesti eurooppapatenttijulkaisun kanssa.

40. Muutetaan 94 artikla kuulumaan seuraavasti:

94 artikla
Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen patentoitavuustutkimus

1. Euroopan patenttivirasto tutkii soveltamismääräysten mukaisesti sitä pyydettäessä, täyttääkö eurooppapatenttia koskeva hakemus ja siinä esitetty keksintö tässä yleissopimuksessa asetetut vaatimukset. Pyyntöä ei katsota tehdyksi ennen kuin patentoitavuustutkimusmaksu on suoritettu.

2. Jos patentoitavuustutkimuspyyntöä ei ole tehty määräajassa, hakemus katsotaan peruutetuksi.

3. Jos tutkittaessa käy ilmi, ettei hakemus tai siinä tarkoitettu keksintö täytä tämän yleissopimuksen vaatimuksia, on patentoitavuustutkimusosaston kehotettava, niin usein kuin tarvitaan, hakijaa antamaan lausuntonsa ja muuttamaan hakemusta 123 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetulla tavalla.

4. Jos hakija ei vastaa patentoitavuustutkimusosaston lähettämiin tiedonantoihin määräajassa, katsotaan hakemus peruutetuksi.

41. Kumotaan 95 ja 96 artiklat.

42. Muutetaan 97 artikla kuulumaan seuraavasti:

97 artikla
Patentin myöntäminen tai hakemuksen hylkääminen

1. Patentoitavuustutkimusosaston katsoessa, että eurooppapatenttia koskeva hakemus ja siinä esitetty keksintö täyttävät tässä yleissopimuksessa asetetut vaatimukset, sen on tehtävä päätös eurooppapatentin myöntämisestä edellyttäen, että soveltamismääräyksissä asetetut ehdot täyttyvät.

2. Patentoitavuustutkimusosaston katsoessa, että eurooppapatenttia koskeva hakemus tai keksintö, jota se koskee, eivät vastaa tässä yleissopimuksessa asetettuja vaatimuksia, sen on hylättävä hakemus, ellei tässä yleissopimuksessa määrätä muunlaista seuraamusta.

3. Päätös eurooppapatentin myöntämisestä tulee voimaan sinä päivänä, jona ilmoitus päätöksestä julkaistaan Euroopan patenttilehdessä.

43. Muutetaan 98 artikla kuulumaan seuraavasti:

98 artikla
Eurooppapatenttijulkaisua koskeva julkaiseminen

Euroopan patenttiviraston on julkaistava eurooppapatenttijulkaisu mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ilmoitus eurooppapatentin myöntämisestä on julkaistu Euroopan patenttilehdessä.

44. Muutetaan V osan otsikko kuulumaan seuraavasti:

V OSA

VÄITE- JA RAJOITTAMISMENETTELY

45. Muutetaan 99 artikla kuulumaan seuraavasti:

99 artikla
Väite

1. Yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus eurooppapatentin myöntämispäätöksestä on julkaistu Euroopan patenttilehdessä, on jokaisella mahdollisuus tehdä Euroopan patenttivirastoon väite kyseistä patenttia vastaan soveltamismääräysten mukaisesti. Väitettä ei katsota tehdyksi ennen kuin väitemaksu on suoritettu.

2. Väite koskee eurooppapatenttia kaikissa niissä sopimusvaltioissa, joissa se on voimassa.

3. Väitteentekijät ovat väitemenettelyn osapuolia samoin kuin patenttioikeuden haltija.

4. Kun henkilö osoittaa, että hänet on merkitty lainvoimaisella päätöksellä sopimusvaltion patenttirekisteriin aikaisemman patentinhaltijan sijaan, voi tällainen henkilö sitä vaatiessaan syrjäyttää aikaisemman patentinhaltijan kyseiseen valtioon nähden. Jäljempänä olevasta 118 artiklasta poiketen aikaisempaa patentinhaltijaa ja vaatimuksen esittävää henkilöä ei katsota patentin yhteishaltijoiksi, elleivät he molemmat sitä pyydä.

46. Muutetaan 101 artikla kuulumaan seuraavasti:

101 artikla
Väitteen tutkiminen ― Eurooppapatentin kumoaminen tai voimassapysyttäminen

1. Jos väite hyväksytään otettavaksi tutkittavaksi, väiteosasto tutkii soveltamismääräysten mukaisesti, muodostaako vähintään yksi 100 artiklassa tarkoitettu väiteperuste esteen eurooppapatentin voimassapysyttämiselle. Väiteosaston on tutkimuksen aikana pyydettävä, niin usein kuin on tarpeen, asianosaisia antamaan lausuntonsa toisen osapuolen tai väiteosaston asiaa koskeviin lausuntoihin.

2. Jos väiteosasto katsoo, että vähintään yksi väiteperuste muodostaa esteen eurooppapatentin voimassapysyttämiselle, sen on kumottava patentti. Muussa tapauksessa sen on hylättävä väite.

3. Jos väiteosasto katsoo, patentinhaltijan väitekäsittelyn kuluessa tekemät muutokset huomioon ottaen, että patentti ja siinä esitetty keksintö:

a) täyttää tässä yleissopimuksessa asetetut vaatimukset, sen on pysytettävä patentti voimassa muutettuna edellyttäen, että soveltamismääräysten mukaiset edellytykset täyttyvät,

b) eivät täytä tässä yleissopimuksessa asetettuja vaatimuksia, sen on kumottava patentti.

47. Kumotaan 102 artikla.

48. Muutetaan 103 artikla kuulumaan seuraavasti:

103 artikla
Uutta eurooppapatenttijulkaisua koskeva julkaiseminen

Jos eurooppapatentti pysytetään voimassa muutettuna 101 artiklan 3 kappaleen a kohdan nojalla, Euroopan patenttiviraston on julkaistava uusi eurooppapatenttijulkaisu mahdollisimman pian sen jälkeen kun maininta väitemenettelyn johdosta annetusta päätöksestä on julkaistu Euroopan patenttilehdessä.

49. Muutetaan 104 artikla kuulumaan seuraavasti:

104 artikla
Kulut

1. Kukin väitemenettelyn osapuoli vastaa omista kuluistaan, ellei väiteosasto soveltamismääräysten mukaisesti päätä, että on kohtuullista määrätä kulujen jakamisesta muulla tavalla.

2. Kulujen vahvistamista koskeva menettely vahvistetaan soveltamismääräyksissä.

3. Euroopan patenttiviraston lopullista päätöstä, jolla vahvistetaan kulujen suuruus, pidetään päätöksen sopimusvaltioissa tapahtuvassa täytäntöönpanossa sen valtion siviilituomioistuimen lainvoimaiseen päätökseen verrattavana, jonka alueella päätös pannaan täytäntöön. Tällaisen päätöksen osalta todistelu on rajoitettu koskemaan vain päätöksen alkuperäisyyttä.

50.Muutetaan 105 artikla kuulumaan seuraavasti:

105 artikla
Mahdollisen patentinloukkaajan väliintulo

1. Kolmas osapuoli voi soveltamismääräysten mukaisesti tulla väliin väitemenettelyyn väitteen tekemisen määräajan päätyttyä, jos hän osoittaa, että

a) häntä vastaan on nostettu kyseisen patentin loukkausta koskeva kanne, tai

b) patenttioikeuden haltijan vaadittua häntä lopettamaan väitetyn patentinloukkaamisen, hän on nostanut vahvistuskanteen sen toteamiseksi, ettei hän loukkaa patenttia.

2. Jos väliintulo voidaan ottaa käsiteltäväksi, sitä käsitellään samoin kuin väitettä.

51. Lisätään 105 artiklan jälkeen seuraavat uudet artiklat 105a, 105b ja 105c:

105a artikla
Rajoittamis- tai lakkauttamispyyntö

1. Eurooppapatentin haltijan pyynnöstä patentti voidaan lakkauttaa tai patenttia voidaan rajoittaa muuttamalla patenttivaatimuksia. Pyyntöä koskeva hakemus tehdään Euroopan patenttivirastoon soveltamismääräysten mukaisesti. Se katsotaan tehdyksi vasta kun rajoittamis- tai lakkauttamismaksu on suoritettu.

2. Pyyntöä koskevaa hakemusta ei voida tehdä niin kauan kuin eurooppapatenttia koskeva väitemenettely on vireillä.

105b artikla
Eurooppapatentin rajoittaminen tai lakkauttaminen

1. Euroopan patenttivirasto tutkii, täyttyvätkö soveltamismääräyksissä tarkoitetut edellytykset eurooppapatentin rajoittamiselle tai lakkauttamiselle.

2. Jos Euroopan patenttivirasto katsoo eurooppapatenttia koskevan rajoittamis- tai lakkauttamispyynnön täyttävän nämä edellytykset, se päättää eurooppapatentin rajoittamisesta tai lakkauttamisesta soveltamismääräysten mukaisesti. Muussa tapauksessa sen on hylättävä pyyntö.

3. Eurooppapatenttia koskeva rajoittamis- tai lakkauttamispäätös on voimassa kaikissa niissä sopimusvaltioissa, joita koskemaan eurooppapatentti on myönnetty. Päätös tulee voimaan siitä päivästä lukien, jona se julkaistaan Euroopan patenttilehdessä.

105c artikla
Muutetun eurooppapatenttijulkaisun julkaiseminen

Jos eurooppapatenttia rajoitetaan 105b artiklan 2 kappaleen nojalla, Euroopan patenttiviraston on julkaistava muutettu eurooppapatenttijulkaisu mahdollisimman pian sen jälkeen kun ilmoitus rajoittamisesta on julkaistu Euroopan patenttilehdessä.

52.Muutetaan 106 artikla kuulumaan seuraavasti:

106 artikla
Päätökset, joista voidaan valittaa

1. Valitus voidaan tehdä vastaanottojaoston, patentoitavuustutkimusosastojen, väiteosastojen ja oikeudellisen osaston päätöksistä. Valituksen tekemisellä on lykkäävä vaikutus.

2. Päätöksestä, joka ei päätä käsittelyä jonkin osapuolen osalta, voidaan valittaa vain yhdessä lopullisen päätöksen kanssa, ellei päätöksessä myönnetä erillistä valitusmahdollisuutta.

3. Oikeutta valittaa väitekäsittelyn kulujen jakamista tai vahvistamista koskevasta päätöksestä voidaan rajoittaa soveltamismääräyksissä.

53. Muutetaan 108 artikla kuulumaan seuraavasti:

108 artikla
Valituksen määräaika ja muoto

Valitus tulee tehdä soveltamismääräysten mukaisesti Euroopan patenttivirastoon kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Valitusta ei katsota tehdyksi ennen kuin valitusmaksu on suoritettu. Lausunto valituksen perusteista tulee antaa soveltamismääräysten mukaisesti neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

54. Muutetaan 110 artikla kuulumaan seuraavasti:

110 artikla
Valitusten tutkiminen

Jos valitus voidaan ottaa käsiteltäväksi, on valituslautakunnan tutkittava onko se hyväksyttävissä. Valitus on tutkittava soveltamismääräysten mukaisesti.

55. Lisätään seuraava uusi 112a artikla 112 artiklan jälkeen:

112a artikla
Laajennetulle valituslautakunnalle esitettävä tarkastuspyyntö

1. Valituskäsittelyn osapuoli, jolle valituslautakunnan päätös on vastainen, voi tehdä päätöksestä tarkastuspyynnön laajennetulle valituslautakunnalle.

2. Tarkastuspyynnön voi tehdä vain seuraavilla perusteilla:

a) valituslautakunnan jäsen osallistui päätöksen tekemiseen 24 artiklan 1 kappaleen vastaisesti tai huolimatta esteellisyydestään 24 artiklan 4 kappaleen mukaisesti tehdyllä päätöksellä,

b) valituslautakunnassa oli mukana henkilö, jota ei oltu nimitetty valituslautakunnan jäseneksi,

c) käsittelyssä meneteltiin olennaisesti 113 artiklan vastaisesti,

d) valitusmenettelyssä on tapahtunut soveltamismääräyksissä määritelty muu olennainen menettelyvirhe, tai

e) päätökseen on voinut vaikuttaa soveltamismääräysten mukaisesti todettava rikollinen teko.

3. Tarkastuspyynnöllä ei ole lykkäävää vaikutusta.

4. Tarkastuspyyntö on tehtävä soveltamismääräysten mukaisesti ja siihen tulee oheistaa perustelut. Jos pyyntö perustuu 2 kappaleen a―d kohtaan, se on tehtävä kahden kuukauden kuluessa valituslautakunnan päätöksen tiedoksi antamisesta. Jos pyyntö perustuu 2 kappaleen e kohtaan, se on tehtävä kahden kuukauden kuluessa rikollisen teon toteamisesta, mutta viimeistään viiden vuoden kuluessa valituslautakunnan päätöksen tiedoksi antamisesta. Pyyntöä ei katsota tehdyksi ennen kuin säädetty maksu on suoritettu.

5. Laajennettu valituslautakunta tutkii tarkastuspyynnön soveltamismääräysten mukaisesti. Jos pyyntö voidaan ottaa käsiteltäväksi, laajennettu valituslautakunta kumoaa tarkastuksenalaisen päätöksen ja palauttaa sen soveltamismääräysten mukaisesti valituslautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

6. Jokainen, joka on nimetyssä sopimusvaltiossa valituslautakunnan tarkastuksenalaisen päätöksen käsittelyn ja laajennetun valituslautakunnan tarkastuspyyntöä koskevan päätöksen Euroopan patenttilehdessä julkaisemisen välisenä aikana käyttänyt julkaistun eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tai eurooppapatentin kohteena olevaa keksintöä hyvässä uskossa tai ryhtynyt oleellisiin toimenpiteisiin sen käyttämiseksi, voi jatkaa korvausta suorittamatta tällaista käyttöä liiketoiminnassaan tai sen tarpeita varten.

56. Muutetaan 115 artikla kuulumaan seuraavasti:

115 artikla
Kolmannen osapuolen tekemä muistutus

Euroopan patenttivirastossa toimitettavissa käsittelyissä kolmannella osapuolella on eurooppapatenttia koskevan hakemuksen julkaisemisen jälkeen soveltamismääräysten mukaisesti oikeus esittää patenttihakemuksen tai patentin kohteena olevan keksinnön patentoitavuutta koskevia muistutuksia. Tällainen henkilö ei saa olla osallisena asian käsittelyissä.

57. Muutetaan 117 artikla kuulumaan seuraavasti:

117 artikla
Todistuskeinot ja todistusaineiston vastaanottaminen

1. Euroopan patenttivirastossa toimitettavassa asian käsittelyssä todistusaineiston antamiseen tai hankkimiseen kuuluu:

a) osapuolien kuuleminen,

b) pyynnöt tietojen saamiseksi,

c) asiakirjojen esittäminen,

d) todistajien kuuleminen,

e) asiantuntijalausunnot,

f) katselmukset,

g) valaehtoiset kirjalliset lausunnot.

2. Todistusaineiston vastaanottamisessa noudatettava menettely määritellään soveltamismääräyksissä.

58. Muutetaan 119 artikla kuulumaan seuraavasti:

119 artikla
Tiedoksiantaminen

Euroopan patenttivirasto antaa viran puolesta tiedoksi päätökset, haasteet, ilmoitukset ja tiedonannot soveltamismääräysten mukaisesti. Tiedoksiantaminen voidaan toimittaa sopimusvaltioiden kansallisen patenttiviranomaisen välityksellä, kun poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät.

59. Muutetaan 120 artikla kuulumaan seuraavasti:

120 artikla
Määräajat

Soveltamismääräyksissä määritellään:

a) muut kuin tässä yleissopimuksessa vahvistetut määräajat, joita tulee noudattaa Euroopan patenttivirastossa toimitettavissa käsittelyissä;

b) määräaikojen laskentatapa ja ne edellytykset, joilla määräaikoja voidaan pidentää;

c) Euroopan patenttiviraston määrittelemien määräaikojen lyhyin ja pisin mahdollinen kesto.

60.Muutetaan 121 artikla kuulumaan seuraavasti:

121 artikla
Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen ottaminen uudelleen käsittelyyn

1. Jos hakija ei noudata Euroopan patenttivirastoon nähden säädettyä määräaikaa, hän voi pyytää eurooppapatenttia koskevan hakemuksen ottamista uudelleen käsittelyyn.

2. Euroopan patenttivirasto hyväksyy pyynnön edellyttäen, että soveltamismääräyksissä määritellyt vaatimukset täyttyvät. Muussa tapauksessa se hylkää pyynnön.

3. Jos pyyntö hyväksytään, määräajan noudattamatta jättämisestä aiheutuvien oikeudellisten seuraamusten ei katsota toteutuneen.

4. Uudelleen käsittely ei koske 87 artiklan 1 kappaleessa, 108 artiklassa ja 112a artiklan 4 kappaleessa tarkoitettuja määräaikoja eikä myöskään uudelleen käsittelyä tai oikeuksien ennalleen palauttamista koskevien pyyntöjen määräaikoja. Soveltamismääräyksissä voidaan määritellä myös muita määräaikoja, joita uudelleen käsittely ei koske.

61.Muutetaan 122 artikla kuulumaan seuraavasti:

122 artikla
Oikeuksien ennalleen palauttaminen

1. Eurooppapatentin hakija tai patenttioikeuden haltija, joka olosuhteiden edellyttämästä huolellisesta toiminnastaan huolimatta ei ole kyennyt noudattamaan määräaikaa Euroopan patenttivirastoon nähden, saa pyynnöstä oikeutensa palautetuiksi, jos kyseisen määräajan noudattamatta jättämisen välittömänä seurauksena aiheutuu eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tai pyynnön hylkääminen tai hakemuksen katsominen peruutetuksi tai eurooppapatentin kumoaminen taikka jonkin muun oikeuden tai oikaisukeinon menetys.

2. Euroopan patenttivirasto hyväksyy pyynnön edellyttäen, että 1 kappaleessa ja soveltamismääräyksissä määritellyt muut edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa se hylkää pyynnön.

3. Jos pyyntö hyväksytään, määräajan noudattamatta jättämisestä aiheutuvien oikeudellisten seuraamusten ei katsota toteutuneen.

4. Oikeuksien ennalleen palauttaminen ei koske oikeuksien ennalleen palauttamista koskevalle pyynnölle asetettuja määräaikoja. Soveltamismääräyksissä voidaan määritellä myös muita määräaikoja, joita oikeuksien ennalleen palauttaminen ei koske.

5. Henkilö, joka on nimetyssä sopimusvaltiossa 1 kappaleessa tarkoitetun oikeuksien menetyksen ja noiden oikeuksien palauttamismaininnan julkaisemisen välisenä aikana käyttänyt julkaistun eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tai eurooppapatenttijulkaisun kohteena olevaa keksintöä hyvässä uskossa tai ryhtynyt oleellisiin toimenpiteisiin sen käyttämiseksi, voi jatkaa korvausta suorittamatta tällaista käyttöä liiketoiminnassaan tai sen tarpeita varten.

6. Tämän artiklan määräykset eivät rajoita sopimusvaltion oikeutta myöntää oikeuksien palautus niiden määräaikojen osalta, jotka on vahvistettu tässä yleissopimuksessa ja joita on noudatettava tällaisen valtion viranomaisiin nähden.

62. Muutetaan 123 artikla kuulumaan seuraavasti:

123 artikla
Muutokset

1. Eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia voidaan muuttaa Euroopan patenttivirastossa toimitettavassa käsittelyssä soveltamismääräysten mukaisesti. Hakijalle on kuitenkin annettava ainakin yksi mahdollisuus hakemuksen muuttamiseen haluamallaan tavalla.

2. Eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia ei saa muuttaa siten, että hakemuksen kohde laajenee siitä, mikä on esitetty hakemuksessa sitä tehtäessä.

3. Eurooppapatenttia ei saa muuttaa niin, että sen suojapiiri laajenee.

63.Muutetaan 124 artikla kuulumaan seuraavasti:

124 artikla
Tekniikan tasoa koskevat tiedot

1. Euroopan patenttivirasto voi soveltamismääräysten mukaisesti kehottaa hakijaa toimittamaan tekniikan tasoa koskevat tiedot, jotka on otettu huomioon kansallisessa tai alueellisessa patenttikäsittelyssä ja jotka koskevat eurooppapatenttihakemuksen kohteena olevaa keksintöä.

2. Jos hakija jättää vastaamatta määräajassa 1 kappaleen mukaiseen kehotukseen, eurooppapatenttia koskeva hakemus katsotaan peruutetuksi.

64. Kumotaan 126 artikla.

65. Muutetaan 127 artikla kuulumaan seuraavasti:

127 artikla
Eurooppapatenttirekisteri

Euroopan patenttivirasto pitää eurooppapatenttirekisteriä, johon talletetaan soveltamismääräyksissä määritellyt yksityiskohtaiset tiedot. Eurooppapatenttirekisteriin ei tehdä merkintää ennen eurooppapatenttia koskevan hakemuksen julkaisemista. Eurooppapatenttirekisteri on julkinen.

66. Muutetaan 128 artikla kuulumaan seuraavasti:

128 artikla
Asiakirjojen julkisuus

1. Eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen liittyvät asiakirjat, joita ei ole vielä julkaistu, eivät ole yleisön saatavissa ilman hakijan suostumusta.

2. Henkilö, joka osoittaa hakijan vedonneen eurooppapatenttihakemuksen mukaisiin oikeuksiin häntä vastaan, voi saada tutustua asiakirjoihin ennen hakemuksen julkaisemista ilman hakijan suostumusta.

3. Kun jaettu eurooppapatenttihakemus tai 61 artiklan 1 kappaleen mukaisesti tehty uusi eurooppapatenttihakemus on julkaistu, jokainen voi tutustua ilman hakijan suostumusta aikaisemman hakemuksen asiakirjoihin ennen hakemuksen julkaisemista.

4. Eurooppapatenttia koskevan hakemuksen julkaisemisen jälkeen voi hakemukseen ja sen perusteella myönnettyyn eurooppapatenttiin liittyviin asiakirjoihin päästä pyynnöstä tutustumaan soveltamismääräyksissä vahvistetuin rajoituksin.

5. Euroopan patenttivirasto voi jo ennen eurooppapatenttia koskevan hakemuksen julkaisemista antaa kolmannelle osapuolelle tai julkaista soveltamismääräyksissä määritellyt yksityiskohtaiset tiedot.

67. Muutetaan 129 artikla kuulumaan seuraavasti:

129 artikla
Säännöllisesti ilmestyvät aikakausjulkaisut

Euroopan patenttivirasto julkaisee säännöllisesti:

a) Euroopan patenttilehteä, joka sisältää tässä yleissopimuksessa, soveltamismääräyksissä tai Euroopan patenttiviraston pääjohtajan julkaistavaksi määritellyt yksityiskohdat,

b) virallista lehteä, joka sisältää Euroopan patenttiviraston pääjohtajan antamat tiedonannot ja yleisluontoiset tiedot sekä muut tämän yleissopimuksen tai sen soveltamisen kannalta oleelliset tiedot.

68. Muutetaan 130 artikla kuulumaan seuraavasti:

130 artikla
Tietojen vaihtaminen

1. Ellei tässä yleissopimuksessa tai kansallisissa säädöksissä toisin määrätä, Euroopan patenttivirasto ja sopimusvaltion kansallinen patenttiviranomainen välittävät pyynnöstä toisilleen eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen tai kansalliseen patenttihakemukseen ja eurooppapatenttiin tai kansalliseen patenttiin sekä näiden käsittelyyn liittyviä tarpeellisia tietoja.

2. Edellä olevaa 1 kappaletta sovelletaan myös tietojen vaihtamiseen niiden sopimusten nojalla, jotka on tehty Euroopan patenttiviraston ja

a) muun valtion kansallisen patenttiviranomaisen välillä,

b) sellaisen hallitusten välisen järjestön välillä, jonka tehtävänä on patenttien myöntäminen,

c) muiden järjestöjen välillä.

3. Edellä 128 artiklassa vahvistetut rajoitukset eivät koske 1 kappaleen eivätkä 2 kappaleen a ja b kohdan mukaista tietojen vaihtoa. Hallintoneuvosto voi päättää, etteivät tällaiset rajoitukset koske 2 kappaleen c kohdan mukaista tietojen vaihtoa edellyttäen, että asianomainen järjestö käsittelee sille toimitettuja tietoja ei-julkisina eurooppapatenttia koskevan hakemuksen julkaisemiseen saakka.

69. Muutetaan 133 artikla kuulumaan seuraavasti:

133 artikla
Yleiset edustamista koskevat periaatteet

1. Ketään ei saa pakottaa, 2 kappaleessa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta, käyttämään tässä yleissopimuksessa tarkoitetuissa käsittelyissä ammattimaisesti toimivaa asiamiestä.

2. Niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden, joilla ei ole kotipaikkaa tai pääasiallista toimipaikkaa jossakin sopimusvaltiossa, tulee käyttää ammattimaisesti toimivaa asiamiestä ja toimia hänen välityksellään kaikissa tässä yleissopimuksessa tarkoitetuissa käsittelyissä, lukuun ottamatta eurooppapatenttia koskevan hakemuksen tekemistä; soveltamismääräyksissä voidaan esittää muita poikkeuksia.

3. Ne luonnolliset tai oikeushenkilöt, joilla on kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka jossakin sopimusvaltiossa, voivat käyttää tässä yleissopimuksessa tarkoitetuissa käsittelyissä edustajanaan työntekijää, jonka ei tarvitse olla ammattimaisesti toimiva asiamies, mutta jolla tulee olla soveltamismääräysten mukainen lupa toimintaansa. Soveltamismääräyksissä voidaan määrätä siitä, voiko tällaisen oikeushenkilön työntekijä toimia myös muiden sellaisten oikeushenkilöiden edustajana, joilla on pääasiallinen toimipaikka jossakin sopimusvaltiossa ja joilla on taloudellisia yhteyksiä ensin mainittuun oikeushenkilöön, ja millaisin edellytyksin tämä on mahdollista.

4. Soveltamismääräyksissä voidaan antaa yhteisesti toimivien osapuolien yhteisedustusta koskevia erityismääräyksiä.

70. Muutetaan 134 artikla kuulumaan seuraavasti:

134 artikla
Edustaminen Euroopan patenttivirastossa

1. Luonnollisten tai oikeushenkilöiden asiamiehinä tässä yleissopimuksessa tarkoitetuissa käsittelyissä voivat toimia vain sellaiset ammattimaisesti toimivat asiamiehet, jotka ovat Euroopan patenttivirastossa tätä tarkoitusta varten pidettävässä patenttiasiamiesluettelossa.

2. Luonnollinen henkilö,

a) joka on sopimusvaltion kansalainen,

b) jolla on toimi- tai työpaikka sopimusvaltiossa ja

c) joka on suorittanut Euroopan kelpoisuuskokeen

voidaan merkitä patenttiasiamiesluetteloon.

3. Valtion liityttyä tähän yleissopimukseen liittymispäivästä alkavan vuoden pituisen määräajan kuluessa merkintää edellä mainittuun luetteloon voi pyytää myös luonnollinen henkilö,

a) joka on sopimusvaltion kansalainen,

b) jolla on toimi- tai työpaikka mainitussa yleissopimukseen liittyneessä valtiossa ja

c) jolla on oikeus edustaa luonnollista tai oikeushenkilöä patenttiasioissa tuon valtion kansallisessa patenttiviranomaisessa. Jos tällaisen oikeuden edellytyksenä ei ole erityinen ammatillinen kelpoisuus, henkilöllä on oltava vähintään viiden vuoden kokemus patenttiasioiden säännöllisestä toimittamisesta tuossa valtiossa.

4. Merkintä patenttiasiamiesluetteloon tehdään pyynnöstä, johon on liitetty todistus siitä, että hakija täyttää 2 tai 3 kappaleessa esitetyt vaatimukset.

5. Henkilöillä, joiden nimi on merkitty ammattimaisesti toimivien asiamiesten luetteloon, on oikeus toimia kaikissa tässä yleissopimuksessa tarkoitetuissa käsittelyissä.

6. Jokaisella 1 kappaleessa tarkoitettuun patenttiasiamiesluetteloon merkityllä on ammattimaisesti toimivana asiamiehenä toimimista varten oikeus perustaa toimipaikka sopimusvaltioon, jossa tässä yleissopimuksessa tarkoitettuja käsittelyjä voidaan toimittaa, tähän yleissopimukseen liitetty keskittämistä koskeva pöytäkirja huomioon ottaen. Tällaisen valtion viranomaiset voivat rajoittaa tätä oikeutta yksittäistapauksissa vain yleisen turvallisuuden sekä lain ja järjestyksen turvaamiseksi tapahtuvaan lain soveltamiseen perustuen. Euroopan patenttiviraston pääjohtajaa on kuultava ennen tällaiseen toimenpiteeseen ryhtymistä.

7. Euroopan patenttiviraston pääjohtaja voi myöntää erivapauden:

a) 2 kappaleen a kohdan tai 3 kappaleen a kohdan vaatimuksesta erityistapauksissa,

b) 3 kappaleen c kohdan toisen lauseen vaatimuksesta, jos hakija pystyy osoittamaan hankkineensa vaadittavan pätevyyden muulla tavoin.

8. Asiamieheksi tässä yleissopimuksessa tarkoitetuissa käsittelyissä voi ryhtyä, samalla tavoin kuin ammattimaisesti toimiva asiamieskin, jossakin sopimusvaltiossa pätevyyden ja siellä toimipaikan omaava lakimies siinä laajuudessa kuin hän on oikeutettu toimimaan ammattimaisesti toimivana asiamiehenä patenttiasioissa kyseisessä valtiossa. Edellä olevaa 6 kappaletta sovelletaan vastaavasti.

71. Lisätään 134 artiklan jälkeen seuraava uusi artikla 134a:

134a artikla
Euroopan patenttivirastossa ammattimaisesti toimivien patenttiasiamiesten järjestö

1. Hallintoneuvosto on toimivaltainen antamaan ja muuttamaan määräyksiä, jotka koskevat:

a) Euroopan patenttivirastossa toimivien patenttiasiamiesten järjestöä, jäljempänä Järjestö,

b) Euroopan kelpoisuuskokeen suorittamiseen osallistuvilta vaadittavia tietoja ja koulutusta sekä sitä, miten tämä koe järjestetään,

c) kurinpitovaltaa, jota Järjestö tai Euroopan patenttivirasto voivat kohdistaa patenttiasiamiehiin,

d) patenttiasiamiehen salassapitovelvollisuutta ja oikeutta olla julkituomatta Euroopan patenttivirastossa toimitettavassa käsittelyssä yhteydenpitoa toimeksiantajansa tai jonkun muun henkilön kanssa.

2. Järjestön jäseneksi katsotaan henkilö, joka on merkitty 134 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuun patenttiasiamiesluetteloon.

72. Muutetaan 135 artikla kuulumaan seuraavasti:

135 artikla
Pyyntö kansallisen menettelyn soveltamiseksi

1. Nimetyn sopimusvaltion kansallisen patenttiviranomaisen tulee soveltaa kansallisen patentin myöntämismenettelyä eurooppapatentin hakijan tai patenttioikeuden haltijan pyynnöstä seuraavissa tilanteissa:

a) kun eurooppapatenttia koskeva hakemus katsotaan peruutetuksi 77 artiklan 3 kappaleen nojalla,

b) muissa kansallisten säädösten edellyttämissä tapauksissa, joissa eurooppapatenttia koskeva hakemus tämän yleissopimuksen mukaisesti hylätään, peruutetaan tai katsotaan peruutetuksi, tai jos eurooppapatentti kumotaan.

2. Edellä 1 kappaleen a kohdassa tarkoitetussa tapauksessa muuntamista koskeva pyyntö on tehtävä sille kansalliselle patenttiviranomaiselle, jolle eurooppapatenttia koskeva hakemus on tehty. Ellei kansallista turvallisuutta koskevista määräyksistä muuta johdu, kyseisen viranomaisen on toimitettava pyyntö suoraan niiden sopimusvaltioiden kansallisille patenttiviranomaisille, jotka on mainittu pyynnössä.

3. Edellä 1 kappaleen b kohdassa tarkoitetussa tapauksessa muuntamista koskeva pyyntö on annettava Euroopan patenttivirastoon soveltamismääräysten mukaisesti. Pyyntöä ei katsota annetuksi ennen kuin muuntamismaksu on suoritettu. Euroopan patenttivirasto toimittaa pyynnön edelleen niiden sopimusvaltioiden kansallisille patenttiviranomaisille, jotka on mainittu pyynnössä.

4. Edellä 66 artiklassa tarkoitettu eurooppapatenttihakemuksen vaikutus raukeaa, jos muuntamispyyntöä ei tehdä määräajassa.

73. Kumotaan 136 artikla.

74. Muutetaan 137 artikla kuulumaan seuraavasti:

137 artikla
Muuntamisen muotovaatimukset

1. Edellä olevan 135 artiklan 2 tai 3 kappaleen mukaisesti edelleen toimitettuun eurooppapatenttia koskevaan hakemukseen ei saa soveltaa sellaisia kansallisten säädösten muotovaatimuksia, jotka poikkeavat yleissopimuksessa esitetyistä muotovaatimuksista tai ovat niitä laajempia.

2. Kansallinen patenttiviranomainen, johon hakemus on toimitettu, saa vaatia, että hakija vähintään kahden kuukauden määräajassa:

a) suorittaa kansallisen hakemusmaksun, ja

b) antaa käännöksen eurooppapatenttia koskevan hakemuksen alkuperäisasiakirjoista jollakin kyseisen valtion virallisella kielellä ja tarvittaessa niistä Euroopan patenttiviraston käsittelyssä muutetuista asiakirjoista, jotka hakija haluaa saattaa kansalliseen käsittelyyn.

75. Muutetaan 138 artikla kuulumaan seuraavasti:

138 artikla
Eurooppapatentin mitätöiminen

1. Eurooppapatentti voidaan mitätöidä sopimusvaltioon ulottuvin vaikutuksin, ellei 139 artiklasta muuta johdu, vain seuraavin perustein:

a) patentin kohde ei ole patentoitavissa 52―57 artiklan määräysten mukaisesti,

b) keksintö ei käy patentista ilmi niin selvästi ja täydellisesti, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä,

c) eurooppapatentti käsittää sellaista, mikä ei käynyt ilmi patenttihakemuksesta sitä tehtäessä, tai jos patentti on myönnetty jaettuun hakemukseen tai 61 artiklan mukaisesti tehdyn uuden hakemuksen perusteella siten, että se käsittää sellaista, mikä ei käynyt ilmi aikaisemmin tehdystä hakemuksesta,

d) eurooppapatentin tuottamaa patenttisuojaa on laajennettu, tai

e) eurooppapatentin oikeudenhaltija ei ole 60 artiklan 1 kappaleen nojalla oikeutettu patenttiin.

2. Jos mitätöintiperusteet koskevat vain osaa eurooppapatentista, patenttia tulee rajoittaa tekemällä vastaava muutos patenttivaatimuksiin ja mitätöidä patentti osittain.

3. Käsiteltäessä eurooppapatentin voimassaoloa toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai viranomaisessa, patentinhaltijalla on oikeus rajoittaa patenttia muuttamalla patenttivaatimuksia. Tällä tavoin rajoitettu patentti on käsittelyn perustana.

76. Muutetaan 140 artikla kuulumaan seuraavasti:

140 artikla
Kansalliset hyödyllisyysmallit ja hyödyllisyysmallitodistukset

Edellä olevaa 66, 124, 135, 137 ja 139 artiklaa sovelletaan hyödyllisyysmalleihin ja hyödyllisyysmallitodistuksiin sekä hyödyllisyysmalleja ja hyödyllisyysmallitodistuksia koskeviin hakemuksiin, jotka on rekisteröity tai esitetty niissä sopimusvaltioissa, joiden lainsäädännössä on niitä koskevia määräyksiä.

77. Muutetaan 141 artikla kuulumaan seuraavasti:

141 artikla
Eurooppapatenttien vuosimaksut

1. Eurooppapatentin vuosimaksuja voidaan periä vain 86 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettua vuotta seuraavilta vuosilta.

2. Kahden kuukauden kuluessa eurooppapatentin myöntämispäätöksen julkaisemisesta maksettaviksi erääntyvät vuosimaksut katsotaan suoritetuiksi, jos ne maksetaan tuona aikana. Kansallisissa säädöksissä määrättyjä lisämaksuja ei veloiteta.

78. Lisätään 149 artiklan jälkeen seuraava uusi 149a artikla:

149a artikla
Muut sopimusvaltioiden väliset sopimukset

1. Tämä yleissopimus ei rajoita joidenkin tai kaikkien sopimusvaltioiden oikeutta tehdä erityissopimuksia tämän yleissopimuksen nojalla kansallisen oikeuden alaan kuuluvista eurooppapatenttihakemuksia tai eurooppapatentteja koskevista kysymyksistä, kuten erityisesti:

a) sopimusta, jolla perustetaan sen osapuolina olevien valtioiden yhteinen eurooppapatenttituomioistuin,

b) sopimusta, jolla perustetaan sen osapuolina olevien valtioiden yhteinen elin antamaan kansallisten tuomioistuinten tai muiden lainkäyttöelinten pyynnöstä eurooppapatenttioikeutta tai siihen sopeutettua kansallista patenttioikeutta koskevia lausuntoja,

c) sopimusta, jonka perusteella sen osapuolina olevat valtiot luopuvat kokonaan tai osittain 65 artiklassa tarkoitetuista eurooppapatentin asiakirjojen käännöksistä,

d) sopimusta, jonka perusteella sen osapuolina olevat valtiot määräävät, että 65 artiklassa edellytetyt eurooppapatentin asiakirjojen käännökset voidaan antaa Euroopan patenttivirastoon ja julkaista sen toimesta.

2. Hallintoneuvosto on toimivaltainen päättämään siitä, että:

a) valituslautakuntien tai laajennetun valituslautakunnan jäsenet saavat toimia eurooppapatenttituomioistuimessa tai yhteisessä elimessä ja ottaa osaa tässä tuomioistuimessa tai elimessä tapahtuvaan käsittelyyn tätä koskevan sopimuksen mukaisesti,

b) Euroopan patenttiviraston tulee toimittaa yhteiselle elimelle sen tehtävien täyttämiseen tarvittava henkilökunta, toimitilat ja välineistö sekä siitä, että järjestö vastaa kokonaan tai osittain tämän elimen aiheuttamista kustannuksista.

79. Yleissopimuksen X osa muutetaan kuulumaan seuraavasti:

X OSA

PATENTTIYHTEISTYÖSOPIMUKSEN MUKAINEN KANSAINVÄLINEN HAKEMUS ― EURO-PCT -HAKEMUS

150 artikla
Patenttiyhteistyösopimuksen soveltaminen

1. Patenttiyhteistyösopimusta, joka on tehty 19 päivänä kesäkuuta 1970 ja jota jäljempänä kutsutaan PCT:ksi, sovelletaan tämän osan määräysten mukaisesti.

2. PCT:n mukaisesti tehtyjä kansainvälisiä hakemuksia voidaan ottaa käsiteltäväksi Euroopan patenttivirastossa. Sellaisessa käsittelyssä PCT:tä sekä sen sovellutussääntöjä sovelletaan täydennettynä tämän yleissopimuksen määräyksillä. Ristiriitatilanteissa PCT:n tai sen sovellutussääntöjen määräykset ovat ratkaisevia.

151 artikla
Euroopan patenttivirasto vastaanottavana viranomaisena

Euroopan patenttivirasto toimii PCT:ssä tarkoitettuna vastaanottavana viranomaisena soveltamismääräysten mukaisesti. Edellä olevaa 75 artiklan 2 kappaletta sovelletaan vastaavasti.

152 artikla
Euroopan patenttivirasto kansainvälisenä uutuustutkimusviranomaisena tai kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavana viranomaisena

Euroopan patenttivirasto toimii PCT:ssä tarkoitettuna kansainvälisenä uutuustutkimusviranomaisena ja kansainvälisiä patentoitavuuden esitutkimuksia suorittavana viranomaisena järjestön ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälisen toimiston välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti niille hakijoille, jotka ovat tähän yleissopimukseen liittyneen valtion kansalaisia tai joiden kotipaikka on kyseisessä valtiossa. Mainitussa sopimuksessa voidaan määrätä siitä, että Euroopan patenttivirasto toimii myös sanottuna viranomaisena muillekin hakijoille.

153 artikla
Euroopan patenttivirasto nimettynä tai valittuna viranomaisena

1. Euroopan patenttivirasto on

a) nimetty viranomainen niiden kansainvälisessä hakemuksessa nimettyjen tämän yleissopimuksen sopimusvaltioiden osalta, joihin nähden PCT on voimassa ja joihin hakija ilmoittaa toivomuksensa eurooppapatentin saamiseksi, ja

b) valittu viranomainen, jos hakija on valinnut a kohdassa tarkoitetun valtion.

2. Kansainvälisellä hakemuksella, jossa nimettynä tai valittuna viranomaisena on Euroopan patenttivirasto ja jolle on myönnetty kansainvälisen hakemuksen tekemispäivä, on sama vaikutus kuin tavallisella eurooppapatenttihakemuksella (Euro-PCT-hakemus).

3. Euro-PCT-hakemuksen kansainvälinen julkaiseminen yhdellä Euroopan patenttiviraston virallisista kielistä korvaa eurooppapatenttihakemuksen julkaisemisen ja se tulee kuuluttaa Euroopan patenttilehdessä.

4. Jos Euro-PCT-hakemus julkaistaan muulla kielellä, Euroopan patenttivirastoon tulee antaa käännös yhdellä sen virallisista kielistä, ja viraston tulee julkaista se. Ellei 67 artiklan 3 kappaleessa toisin määrätä, 67 artiklan 1 ja 2 kappaleen mukainen väliaikainen suoja on voimassa kyseisestä julkaisemisesta lähtien.

5. Euro-PCT-hakemusta käsitellään eurooppapatenttihakemuksena ja se katsotaan tekniikan tasoon kuuluvaksi 54 artiklan 3 kappaleen mukaisesti, jos 3 ja 4 kappaleessa ja soveltamismääräyksissä määrätyt edellytykset täyttyvät.

6. Euro-PCT-hakemusta koskeva kansainvälinen uutuustutkimusselonteko tai sen korvaava selitys sekä niiden kansainvälinen julkaiseminen korvaavat Euroopan uutuustutkimusselonteon sekä ilmoituksen sen julkaisemisesta Euroopan patenttilehdessä.

7. Edellä 5 kappaleessa tarkoitetusta Euro-PCT-hakemuksesta laaditaan täydentävä Euroopan uutuustutkimusselonteko. Hallintoneuvosto voi päättää, että täydentävää uutuustutkimusselontekoa ei laadita tai, että uutuustutkimusmaksua alennetaan.

80. Kumotaan 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ja 163 artikla.

81. Muutetaan 164 artikla kuulumaan seuraavasti:

164 artikla
Soveltamismääräykset ja pöytäkirjat

1. Soveltamismääräykset, tunnustamista koskeva pöytäkirja, erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja, keskittämistä koskeva pöytäkirja, 69 artiklan tulkintaa koskeva pöytäkirja sekä henkilöstövahvuutta koskeva pöytäkirja ovat tämän yleissopimuksen erottamattomia osia.

2. Tämän yleissopimuksen määräysten ja soveltamismääräysten ollessa ristiriidassa tämän yleissopimuksen määräykset ovat määrääviä.

82. Kumotaan 167 artikla.

2 ARTIKLA

PÖYTÄKIRJAT

1. Muutetaan pöytäkirja yleissopimuksen 69 artiklan soveltamisesta kuuluman seuraavasti:

PÖYTÄKIRJA YLEISSOPIMUKSEN 69 ARTIKLAN SOVELTAMISESTA

1 artikla
Yleiset periaatteet

Yleissopimuksen 69 artiklaa ei tulisi tulkita siten, että eurooppapatentin tuottaman suojan laajuus ymmärrettäisiin suppean kirjaimellisesti patenttivaatimusten perusteella tai että patenttiselitystä ja piirustuksia käytettäisiin vain patenttivaatimuksissa ilmenevien epäselvyyksien ratkaisemiseksi. Sitä ei tulisi tulkita myöskään siten, että patenttivaatimuksia käytetään ainoastaan ohjeena ja että myönnetty suoja tosiasiallisesti kattaisi sen, mitä alan ammattimies patenttiselityksen ja piirustusten pohjalta päättelee patentinhaltijan tarkoittaneen. Pikemminkin tulkinnalla tulisi määritellä suojan laajuus näiden kahden äärimmäisyyden välillä tavalla, joka yhdistää patentinhaltijalle myönnettävän kohtuullisen suojan ja kolmansille osapuolille taattavan kohtuullisen oikeusvarmuuden.

2 artikla
Ekvivalenssi

Eurooppapatentin suojan laajuutta määriteltäessä on asianmukaisesti otettava huomioon osatekijät, jotka ovat ekvivalentit patenttivaatimuksissa määriteltyjen osatekijöiden kanssa.

2. Seuraava pöytäkirja on liitettävä Euroopan patenttisopimukseen sen erottamattomana osana:

EUROOPAN PATENTTIVIRASTON HAAGIN TOIMIPISTEEN HENKILÖSTÖVAHVUUTTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

(HENKILÖSTÖVAHVUUTTA KOSKEVA PÖYTÄKIRJA)

Euroopan patenttijärjestön tulee varmistaa, että suhdeluku Haagin toimipisteeseen sijoitetun ja Euroopan patenttiviraston muun henkilöstön välillä säilyy olennaisesti vuoden 2000 henkilöstösuunnitelman ja virkaluettelon mukaisena. Sellaisesta Haagin toimipisteen virkojen määrän muutoksesta, jonka tuloksena suhdeluku muuttuu yli kymmenellä prosentilla ja joka on välttämätön Euroopan patenttiviraston asianmukaisen toiminnan järjestämiseksi, päättää hallintoneuvosto Euroopan patenttiviraston pääjohtajan ehdotuksesta ja Saksan liittotasavallan sekä Alankomaiden kuningaskunnan hallitusta kuultuaan.

3. Keskittämispöytäkirjan I osasto muutetaan kuulumaan seuraavasti:

PÖYTÄKIRJA EUROOPAN PATENTTIJÄRJESTELMÄN KESKITTÄMISESTÄ JA KÄYTTÖÖNOTOSTA (KESKITTÄMISPÖYTÄKIRJA)

I osasto

1. a) Yleissopimuksen tultua voimaan kaikki ne sen osapuolina olevat valtiot, jotka ovat myös Haagin sopimuksella 6 päivänä kesäkuuta 1947 perustetun Kansainvälisen patenttilaitoksen jäseniä, ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin laitoksen kaikkien varojen ja velvoitteiden ja sen kaikkien toimihenkilöiden siirtämiseksi Euroopan patenttivirastoon yleissopimuksen 162 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuun ajankohtaan mennessä. Siirto toteutetaan Kansainvälisen patenttilaitoksen ja Euroopan patenttijärjestön välisellä sopimuksella. Kyseisten valtioiden samoin kuin muidenkin yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sopimuksen saattamiseksi täytäntöön yleissopimuksen 162 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuun ajankohtaan mennessä. Kansainvälisen patenttilaitoksen jäsenvaltiot, jotka ovat myös yleissopimuksen jäseniä, sitoutuvat sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä lisäksi irtautumaan Haagin sopimuksesta.

b) Yleissopimuksen osapuolina olevat valtiot ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että kaikki Kansainvälisen patenttilaitoksen varat ja velvoitteet samoin kuin kaikki sen toimihenkilöt otetaan Euroopan patenttivirastoon a kohdassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen Euroopan patenttivirasto ottaa hoitaakseen Kansainväliselle patenttilaitokselle sinä päivänä, jona yleissopimus avataan allekirjoitettavaksi, kuuluvat tehtävät ja niistä erityisesti ne, jotka on otettu hoidettavaksi jäsenvaltioihin nähden siitä riippumatta, tuleeko näistä yleissopimuksen osapuolia vai ei, samoin kuin sellaiset tehtävät, jotka kyseinen toimipaikka on yleissopimuksen voimaan tullessa ottanut hoitaakseen niihin valtioihin nähden, jotka ovat sanottuna päivänä sekä Kansainvälisen patenttilaitoksen jäseniä että yleissopimuksen osapuolia. Lisäksi Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvosto voi osoittaa Euroopan patenttivirastolle lisätehtäviä uutuustutkimuksen alalta.

c) Yllä olevat velvoitteet koskevat soveltuvin osin myös Haagin sopimuksen nojalla perustettua sivutoimipaikkaa Kansainvälisen patenttilaitoksen ja asianomaisen sopimusvaltion hallituksen välisessä sopimuksessa asetettujen ehtojen mukaisesti. Kyseinen hallitus sitoutuu täten solmimaan Euroopan patenttijärjestön kanssa uuden sopimuksen Kansainvälisen patenttilaitoksen kanssa jo tekemänsä sopimuksen sijaan sivutoimipaikan organisaatiota, toimintaa ja rahoitusta koskevien sopimuksen kohtien yhdenmukaistamiseksi tämän pöytäkirjan määräysten kanssa.

2. Jollei III osaston määräyksistä muuta johdu, yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden tulee teollisoikeudellisten keskusvirastojensa puolesta luopua yleissopimuksen 162 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetusta ajankohdasta lukien Euroopan patenttiviraston hyväksi kaikesta toiminnastaan patenttiyhteistyösopimuksen mukaisina kansainvälisinä uutuustutkimusviranomaisina.

3. a) Euroopan patenttiviraston sivutoimipaikka perustetaan Berliiniin yleissopimuksen 162 artiklan 1 kappaleessa mainitusta ajankohdasta lukien. Se on toimiva Haagissa olevan sivutoimipaikan alaisuudessa.

b) Hallintoneuvosto määrää Berliinissä olevalle sivutoimipaikalle osoitettavat tehtävät yleisten näkökohtien sekä niiden vaatimusten perusteella, joita Euroopan patenttivirasto on asettanut.

c) Viimeistään Euroopan patenttiviraston toimialan laajennusta seuraavan ajanjakson alkaessa kyseiselle sivutoimipaikalle annetun työmäärän on riitettävä täysin työllistämään Saksan patenttiviraston Berliinin-toimiston patentoitavuustutkimuksia suorittava henkilöstö sellaisena kuin se on sinä päivänä, jona yleissopimus avataan allekirjoitusta varten.

d) Saksan liittotasavalta vastaa kaikkien niiden lisäkustannusten suorittamisesta, joita aiheutuu Euroopan patenttijärjestölle sivutoimipaikan perustamisesta Berliiniin ja sen ylläpitämisestä siellä.

3 ARTIKLA

UUSI SOPIMUSTEKSTI

1. Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvosto valtuutetaan täten laatimaan Euroopan patenttiviraston pääjohtajan esityksestä Euroopan patenttisopimuksen uusi teksti. Uudessa tekstissä sopimuksen määräysten sanamuodot on tarvittaessa saatettava vastaamaan toisiaan kolmella virallisella kielellä. Sopimuksen määräykset voidaan myös numeroida juoksevasti uudelleen ja viittaukset muihin määräyksiin voidaan muuttaa uuden numeroinnin mukaisiksi.

2. Hallintoneuvoston on hyväksyttävä uusi sopimusteksti kolmen neljäsosan enemmistöllä edustettuina olevien ja äänestykseen osallistuvien sopimusvaltioiden äänistä. Kun uusi sopimusteksti on hyväksytty, siitä tulee tämän uudistamiskirjan erottamaton osa.

4 ARTIKLA

ALLEKIRJOITTAMINEN JA RATIFIOINTI

1. Tämä uudistamiskirja on avoinna allekirjoittamista varten sopimusvaltioille 1 päivään syyskuuta 2001 asti Euroopan patenttivirastossa Münchenissä.

2. Tämä uudistamiskirja on ratifioitava: ratifioimiskirjat talletetaan Saksan liittotasavallan huostaan.

5 ARTIKLA

LIITTYMINEN

1. Tämä uudistamiskirja on voimaan tuloonsa asti avoinna sopimukseen liittymistä varten sopimusvaltioille ja valtioille, jotka ratifioivat sopimuksen tai liittyvät siihen.

2. Liittymiskirjat talletetaan Saksan liittotasavallan hallituksen huostaan.

6 ARTIKLA

VÄLIAIKAINEN SOVELTAMINEN

Väliaikaisesti sovelletaan tämän uudistamiskirjan 1 artiklan 4―6 ja 12―15 kohtaa, 2 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä 3 ja 7 artiklaa.

7 ARTIKLA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

1. Yleissopimuksen uudistettua versiota sovelletaan kaikkiin eurooppapatenttihakemuksiin, jotka on tehty sopimuksen voimaantulon jälkeen, samoin kuin kaikkiin sellaisten hakemusten perusteella myönnettyihin patentteihin. Sitä ei sovelleta eurooppapatentteihin, jotka on jo myönnetty sen tullessa voimaan tai tuohon aikaan vireillä oleviin eurooppapatenttihakemuksiin, ellei Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvosto toisin päätä.

2. Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvosto tekee ensimmäisen kappaleen mukaisen päätöksen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2001 kolmen neljäsosan enemmistöllä edustettuina olevien ja äänestykseen osallistuvien sopimusvaltioiden äänistä. Tällaisesta päätöksestä tulee tämän uudistamiskirjan erottamaton osa.

8 ARTIKLA

VOIMAANTULO

1. Euroopan patenttisopimuksen uudistettu teksti tulee voimaan kaksi vuotta sen jälkeen kun viidestoista sopimusvaltio on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa, tai ensimmäisenä päivänä kolmatta kuukautta, joka seuraa viimeisenä kaikista sopimusvaltioista ratifioimis- tai liittymiskirjansa tallettaneen sopimusvaltion tallettamista, jos tämä ajankohta on aikaisempi.

2. Yleissopimuksen uudistetun tekstin tullessa voimaan siihen saakka voimassa ollutta tekstiä ei enää sovelleta.

9 ARTIKLA

EDELLEEN TOIMITTAMINEN JA ILMOITUKSET

1. Saksan liittotasavallan hallitus laatii oikeaksi todistetut kappaleet tästä uudistamiskirjasta ja toimittaa ne edelleen sopimusvaltioiden ja niiden valtioiden hallituksille, jotka voivat liittyä Euroopan patenttisopimukseen 166 artiklan 1 kappaleen nojalla.

2. Saksan liittotasavallan hallitus ilmoittaa 1 kappaleessa mainituille hallituksille:

a) kaikista ratifioimis- tai liittymiskirjojen tallettamisista,

b) tämän uudistamiskirjan voimaantulopäivästä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat, siihen valtuutettuina, täydet voimassaolevat ja muodoltaan asianmukaiset valtuutuksensa esitettyään, ovat allekirjoittaneet tämän uudistamiskirjan.

TEHTY Münchenissä 29 päivänä marraskuuta kaksi tuhatta yhtenä alkuperäisenä kappaleena englannin, ranskan ja saksan kielellä, kaikkien kolmen kielen ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tämä alkuperäinen teksti talletetaan Saksan liittotasavallan arkistoon.

------

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.