30/2007

Annettu: 30.03.2007

Tasavallan presidentin asetus Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Genevessä 19 päivänä joulukuuta 2003 Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehty pöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 22 päivänä helmikuuta 2005 ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 18 päivänä maaliskuuta 2005 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Unescon pääjohtajan huostaan 8 päivänä huhtikuuta 2005, on voimassa 22 päivästä helmikuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2005 annettu laki (175/2005) tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2007.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2007.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

(Suomennos)

Pöytäkirja Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja vapauksista

Johdanto-osa

Tämän pöytäkirjan osapuolina olevat valtiot, jotka

katsovat, että yleissopimus Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön (CERN) perustamisesta ja sen liitteenä oleva rahoitusta koskeva pöytäkirja, jotka allekirjoitettiin 1 päivänä heinäkuuta 1953, tulivat voimaan 29 päivänä syyskuuta 1954 ja niitä muutettiin 17 päivänä tammikuuta 1971,

katsovat, että järjestön päämaja sijaitsee Genevessä, Sveitsissä, ja että sen asema Sveitsissä määritellään 11 päivänä kesäkuuta 1955 tehdyllä Sveitsin liittoneuvoston ja järjestön välisellä sopimuksella,

katsovat, että järjestö on sijoittautunut myös Ranskaan, jossa sen asema määritellään 13 päivänä syyskuuta 1965 tehdyllä, 16 päivänä kesäkuuta 1972 tarkistetulla Ranskan tasavallan hallituksen ja järjestön välisellä sopimuksella,

ottavat huomioon myös 13 päivänä syyskuuta 1965 tehdyn Sveitsin valaliiton liittoneuvoston ja Ranskan tasavallan hallituksen välisen sopimuksen, jolla järjestön toimialue ulotetaan käsittämään Ranskan alue,

katsovat, että järjestön toiminta ulottuu yhä enemmän kaikkien yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden alueelle, mikä lisää huomattavasti järjestön tutkimusohjelmiin osoitettujen ja niissä käytettävien henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta,

haluavat varmistaa järjestölle yleissopimuksella, erityisesti järjestön päämäärät määrittelevällä II artiklalla, annettujen tehtävien tehokkaan suorittamisen ja taata sille yhtäläisen kohtelun kaikkien yleissopimuksen osapuolina olevien valtioiden alueella,

ovat päättäneet tämän vuoksi yleissopimuksen IX artiklan mukaisesti antaa järjestölle ne erioikeudet ja vapaudet, jotka se tarvitsee virallisen toimintansa harjoittamiseksi,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa

a) "yleissopimus" tarkoittaa yleissopimusta Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön perustamisesta ja sen liitteenä olevaa rahoitusta koskevaa pöytäkirjaa, jotka allekirjoitettiin 1 päivänä heinäkuuta 1953, jotka tulivat voimaan 29 päivänä syyskuuta 1954 ja joita muutettiin 17 päivänä tammikuuta 1971,

b) "järjestö" tarkoittaa Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestöä,

c) "virallinen toiminta" tarkoittaa yleissopimuksella, erityisesti sen II artiklalla, määrättyä järjestön toimintaa, mukaan lukien sen hallinnollinen toiminta,

d) "virkamiehet" tarkoittavat järjestön henkilökuntaa koskevissa säännöissä ja määräyksissä määriteltyjä "henkilökunnan jäseniä",

e) "yhteistyösopimus" tarkoittaa kahdenvälistä sopimusta, jonka järjestö ja muu valtio kuin jäsenvaltio tai kyseisessä valtiossa oleva tutkimuslaitos ovat tehneet keskenään ja jossa määritellään ehdot tämän valtion tai tutkimuslaitoksen osallistumiselle järjestön toimintaan,

f) "assosiaatiosopimus" tarkoittaa kahdenvälistä sopimusta, jonka järjestö ja jäsenvaltioksi kelpaamaton valtio ovat tehneet keskenään ja jolla luodaan kyseisen valtion ja järjestön välille tiivis institutionaalinen kumppanuus, jotta tämä valtio voisi osallistua syvällisemmin järjestön toimintaan.

2 artikla
Kansainvälinen oikeushenkilöllisyys

1. Järjestöllä on kansainvälinen oikeushenkilöllisyys ja oikeustoimikelpoisuus tämän pöytäkirjan osapuolina olevien valtioiden alueilla.

2. Järjestöllä on erityisesti kelpoisuus tehdä sopimuksia, hankkia irtainta ja kiinteää omaisuutta ja määrätä vapaasti sen käytöstä sekä osallistua oikeudenkäynteihin.

3 artikla
Maa-alueiden, rakennusten ja toimitilojen loukkaamattomuus

1. Järjestön maa-alueet, rakennukset ja toimitilat ovat loukkaamattomia.

2. Viranomaisten edustaja ei saa mennä järjestön maa-alueille, rakennuksiin ja toimitiloihin ilman pääjohtajan tai hänen asianmukaisesti valtuutetun edustajansa nimenomaista suostumusta.

3. Tulipalon tai muun välittömiä suojelutoimia vaativan onnettomuuden yhteydessä, kun tällaisen nimenomaisen suostumuksen pyytäminen on mahdotonta, pääjohtajan voidaan katsoa antaneen suostumuksensa.

4. Järjestö ei salli rakennuksiaan tai toimitilojaan käytettävän turvapaikkana henkilölle, joka on etsintäkuulutettu rikoksen tekemisestä tai yrityksestä tai josta on annettu pidätys- tai karkotusmääräys tai jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat tuominneet rikoksesta.

4 artikla
Arkistojen ja asiakirjojen loukkaamattomuus

Järjestön arkistot ja kaikki järjestön hallussa olevat tai sille kuuluvat asiakirjat missä tahansa muodossa ovat loukkaamattomia riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat ja kenen hallussa ne ovat.

5 artikla
Vapautus lainkäytöstä ja täytäntöönpanosta

1. Järjestö nauttii virallista toimintaansa harjoittaessaan vapautusta lainkäytöstä, paitsi

a) jos järjestön neuvosto yksittäistapauksessa luopuu tällaisesta vapautuksesta,

b) sellaisen kolmannen osapuolen esittämän korvausvaateen osalta, joka perustuu järjestölle kuuluvan tai sen puolesta käytettävän moottoriajoneuvon aiheuttamaan vahinkoon, tai sellaisen moottoriajoneuvorikoksen osalta, jossa tällainen ajoneuvo on osallisena,

c) pantaessa täytäntöön tämän pöytäkirjan 16 tai 18 artiklan mukaisesti annettua välitystuomiota,

d) sellaisen vastavaateen osalta, joka liittyy suoraan järjestön esittämään vaateeseen ja esitetään tällaiseen kanteeseen perustuvan oikeudenkäynnin yhteydessä.

2. Järjestön omaisuus ja varat nauttivat sijaintipaikastaan riippumatta vapautusta kaikenlaisesta pakkoluovutuksesta, menetetyksi tuomitsemisesta, pakkolunastuksesta, hukkaamiskiellosta ja muusta takavarikoinnista tai puuttumisesta riippumatta siitä, suoritetaanko se täytäntöönpanoon liittyvin, hallinnollisin, oikeudellisin tai lainsäädännöllisin toimin, paitsi

a) jos järjestön neuvosto yksittäistapauksessa luopuu tällaisesta vapautuksesta,

b) jos se on väliaikaisesti tarpeen estettäessä tai tutkittaessa onnettomuuksia, joissa on osallisina järjestölle kuuluvia tai sen puolesta käytettäviä moottoriajoneuvoja,

c) järjestön virkamiehen velan vuoksi toimitettavan palkan ulosmittaamisen yhteydessä edellyttäen, että ulosmittaaminen perustuu lopulliseen ja täytäntöönpanokelpoiseen päätökseen täytäntöönpanoalueella voimassa olevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

6 artikla
Verotus- ja tullijärjestelyt

1. Järjestön virallisessa toiminnassa sen omaisuus ja tulot vapautetaan välittömistä veroista.

2. Kun järjestö virallisessa toiminnassaan ostaa tai käyttää huomattavan kalliita tavaroita tai palveluja, joiden hintaan sisältyy veroja, tulleja tai muita maksuja, nämä verot, tullit tai muut maksut kantanut tämän pöytäkirjan osapuolena oleva valtio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet maksaakseen tai palauttaakseen näiden verojen, tullien tai muiden maksujen määrät, jos ne ovat määritettävissä.

3. Järjestön virallisessa toiminnassaan harjoittama tai sen puolesta harjoitettu tavaroiden ja tarvikkeiden tuonti ja vienti vapautetaan kaikista tuontiin ja vientiin liittyvistä veroista, tulleista ja muista maksuista.

4. Vapautusta tai palautusta ei myönnetä minkäänlaisista tulleista, veroista tai muista maksuista, jotka ovat yksinomaan vastikkeita suoritetuista palveluista.

5. Tämän artiklan 2 ja 3 kappaleen määräyksiä ei sovelleta sellaisten tavaroiden tai palvelujen ostamiseen tai käyttöön taikka sellaisten tavaroiden tuontiin, jotka on tarkoitettu järjestön virkamiesten ja pääjohtajan henkilökohtaiseen käyttöön.

6. Järjestölle kuuluvia tavaroita ja tarvikkeita, jotka on hankittu tai tuotu maahan tämän artiklan 2 tai 3 kappaleen määräysten mukaisesti, saa myydä tai lahjoittaa vapautuksen myöntäneen valtion alueella ainoastaan tämän valtion määräämillä ehdoilla.

7 artikla
Vapaus määrätä varojen käytöstä

Järjestö saa vapaasti ottaa vastaan, pitää hallussaan ja siirtää kaikenlaisia varoja, valuuttoja ja käteisvaroja, ja se saa vapaasti määrätä niiden käytöstä viralliseen toimintaansa ja pitää minkä tahansa valuutan määräisiä tilejä velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavassa laajuudessa.

8 artikla
Virallinen viestintä

Järjestön virallisessa toiminnassaan missä tahansa muodossa vastaanottamien tai lähettämien julkaisujen ja muun tiedotusaineiston levittämistä ei rajoiteta millään tavoin.

9 artikla
Valtioiden edustajien erioikeudet ja vapaudet

1. Tämän pöytäkirjan osapuolina olevien valtioiden edustajat nauttivat tehtäviään suorittaessaan sekä matkustaessaan järjestön kokouspaikoille ja palatessaan sieltä seuraavia erioikeuksia ja vapauksia:

a) vapautus henkilökohtaisesta pidättämisestä, vangitsemisesta ja henkilökohtaisen irtaimiston takavarikoinnista,

b) vapautus lainkäytöstä heidän tehtäviään suorittaessaan tekemiensä tekojen osalta, myös heidän tehtävänsä päätyttyä, mukaan lukien puhutut tai kirjoitetut lausunnot; tätä vapautusta ei kuitenkaan sovelleta pöytäkirjan osapuolena olevan valtion edustajan tekemään moottoriajoneuvorikokseen eikä vahinkoon, jonka hänelle kuuluva tai hänen ohjaamansa moottoriajoneuvo on aiheuttanut,

c) kaikkien virallisten asiakirjojen loukkaamattomuus riippumatta siitä, missä muodossa niitä pidetään hallussa,

d) oikeus käyttää koodeja ja vastaanottaa asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöitynä matkatavarana,

e) edustajien ja heidän puolisojensa osalta vapautus maahantuloa rajoittavista toimenpiteistä ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista muodollisuuksista,

f) samat valuutta- ja valuutanvaihtomääräyksiä koskevat helpotukset kuin vieraiden valtioiden hallitusten edustajille myönnetään tilapäisissä virallisissa tehtävissä,

g) samat henkilökohtaisia matkatavaroita koskevat tullijärjestelyt kuin diplomaattisille edustajille myönnetään.

2. Tämän pöytäkirjan osapuolena oleva valtio ei ole velvollinen myöntämään tässä artiklassa määrättyjä erioikeuksia ja vapauksia omille kansalaisilleen tai henkilöille, jotka aloittaessaan tehtävänsä tässä valtiossa asuvat pysyvästi tässä valtiossa.

10 artikla
Järjestön virkamiesten erioikeudet ja vapaudet

1. Järjestön virkamiehet nauttivat vapautusta lainkäytöstä tehtäviään suorittaessaan ja tehtäviensä rajoissa tekemiensä tekojen osalta, myös tehtäviensä päätyttyä, mukaan lukien puhutut tai kirjoitetut lausunnot. Tätä vapautusta ei kuitenkaan sovelleta järjestön virkamiehen tekemään moottoriajoneuvorikokseen eikä vahinkoon, jonka hänelle kuuluva tai hänen ohjaamansa moottoriajoneuvo on aiheuttanut,

2. Järjestön virkamiehet nauttivat seuraavia erioikeuksia:

a) oikeus tuoda maahan tullitta huonekalujaan ja muuta henkilökohtaista irtaimistoaan aloittaessaan tehtävänsä järjestössä kyseisessä valtiossa sekä oikeus viedä ne maasta tullitta lopettaessaan tehtävänsä tässä valtiossa, kummassakin tapauksessa sen valtion laissa ja määräyksissä määrätyin edellytyksin, jossa oikeutta käytetään,

b)

i) järjestön neuvoston määräämiä edellytyksiä ja menettelyjä noudattaen järjestön virkamiehiltä ja pääjohtajalta kannetaan järjestön eduksi veroa järjestön maksamista palkoista ja palkkaeduista. Nämä palkat ja palkkaedut vapautetaan kansallisesta tuloverosta.

ii) Tämän pöytäkirjan osapuolina olevat valtiot eivät ole velvollisia vapauttamaan tuloverosta eläkkeitä tai elinkorkoja, jotka järjestö maksaa entisille virkamiehilleen ja pääjohtajilleen näiden palvelussuhteesta järjestössä.

c) omalta osaltaan ja talouteensa kuuluvien perheenjäsentensä osalta sama vapautus maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista muodollisuuksista kuin normaalisti myönnetään kansainvälisten järjestöjen virkamiehille,

d) kaikkien virallisten asiakirjojen loukkaamattomuus riippumatta siitä, missä muodossa niitä pidetään hallussa,

e) omalta osaltaan ja talouteensa kuuluvien perheenjäsentensä osalta samat kansainvälisiin kriiseihin liittyvät kotiuttamisjärjestelyt kuin diplomaattisten edustustojen jäsenillä,

f) varojen siirron, valuutanvaihdon ja tullijärjestelyjen osalta ne erioikeudet, jotka yleensä myönnetään kansainvälisten järjestöjen virkamiehille.

3. Tämän pöytäkirjan osapuolena oleva valtio ei ole velvollinen myöntämään tämän artiklan 2 kappaleen a, c, e ja f kohdassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia omille kansalaisilleen tai henkilöille, jotka aloittaessaan tehtävänsä tässä valtiossa asuvat pysyvästi tässä valtiossa.

11 artikla
Sosiaaliturva

Järjestö ja sen palveluksessa olevat virkamiehet vapautetaan kaikista pakollisista maksuista kansallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin edellyttäen, että järjestö antaa näille henkilöille vastaavan sosiaaliturvan.

12 artikla
Pääjohtajan erioikeudet ja vapaudet

1. Tämän pöytäkirjan 10 ja 11 artiklassa määrättyjen erioikeuksien ja vapauksien lisäksi pääjohtaja nauttii tehtäviensä koko keston ajan niitä erioikeuksia ja vapauksia, jotka 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehdyllä diplomaattisia suhteita koskevalla Wienin yleissopimuksella myönnetään vastaavassa asemassa oleville diplomaattisille edustajille.

2. Tämän pöytäkirjan osapuolena oleva valtio ei ole velvollinen myöntämään tässä artiklassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia omille kansalaisilleen tai henkilöille, jotka aloittaessaan tehtävänsä tässä valtiossa asuvat pysyvästi tässä valtiossa.

13 artikla
Vapauksien tarkoitus ja rajat

1. Tämän pöytäkirjan 9, 10 ja 12 artiklassa määrätyt erioikeudet ja -vapaudet myönnetään yksinomaan järjestön toiminnan esteettömyyden sekä erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden täydellisen riippumattomuuden varmistamiseksi. Niitä ei myönnetä kyseisten henkilöiden henkilökohtaiseksi eduksi.

2. Näistä vapauksista voivat luopua seuraavat:

a) pääjohtajan osalta järjestön neuvosto,

b) virkamiesten osalta pääjohtaja tai yleissopimuksen VI artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaisesti hänen puolestaan toimiva henkilö,

c) valtion edustajien osalta kyseinen osapuolena oleva valtio,

ja vapauksista on luovuttava tapauksessa, jossa ne estäisivät oikeuden toteutumisen, ja niistä voidaan luopua rajoittamatta tarkoitusta, jota varten ne on myönnetty.

14 artikla
Yhteistyö tämän pöytäkirjan osapuolina olevien valtioiden kanssa

Järjestö toimii yhteistyössä tämän pöytäkirjan osapuolina olevien valtioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen asianmukaista oikeudenkäyttöä ja poliisia, kansanterveyttä, työturvallisuutta ja ympäristöä koskevien lakien ja määräysten noudattamista sekä estääkseen tässä pöytäkirjassa määrättyjen erioikeuksien, vapauksien ja järjestelyjen väärinkäytön.

15 artikla
Turvallisuus ja yleinen järjestys

1. Tämän pöytäkirjan määräykset eivät rajoita tämän pöytäkirjan osapuolena olevan valtion oikeutta toteuttaa varotoimenpiteitä turvallisuutensa vuoksi.

2. Jos tämän pöytäkirjan osapuolena oleva valtio katsoo tarpeelliseksi toteuttaa toimenpiteitä turvallisuutensa vuoksi tai yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi, sen on, paitsi jos tämä on mahdotonta, otettava yhteyttä järjestöön niin pian kuin olosuhteet sen sallivat, jotta voidaan keskinäisellä sopimuksella päättää järjestön etujen turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

3. Järjestö toimii yhteistyössä kyseisen tämän pöytäkirjan osapuolena olevan valtion hallituksen kanssa välttääkseen haittaamasta toiminnallaan tämän valtion turvallisuutta tai yleistä järjestystä.

16 artikla
Yksityisluonteiset riidat

1. Järjestö huolehtii asianmukaisista keinoista, joilla ratkaistaan

a) sellaisista sopimuksista johtuvat riidat, joissa järjestö on osapuolena,

järjestö sisällyttää kaikkiin muihin tekemiinsä kirjallisiin sopimuksiin kuin tämän artiklan 1 kappaleen d kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin välityslausekkeen, jonka mukaan sopimuksen tulkinnasta tai täytäntöönpanosta johtuvat riidat annetaan jommankumman osapuolen pyynnöstä ratkaistaviksi välimiesmenettelyllä, tai jos osapuolet niin sopivat, muulla asianmukaisella ratkaisumenettelyllä,

b) riidat, jotka johtuvat järjestön aiheuttamista vahingoista tai joihin liittyy muu sopimukseen perustumaton järjestön vastuu,

c) riidat, joihin liittyy järjestön virkamies, joka nauttii vapautusta lainkäytöstä, jos tästä vapautuksesta ei ole luovuttu tämän pöytäkirjan 5 artiklan määräysten mukaisesti,

d) järjestön ja sen virkamiesten väliset riidat,

järjestö saattaa kaikki riidat, jotka johtuvat järjestön virkamiesten kanssa järjestön henkilökuntaa koskevien sääntöjen ja määräysten perusteella tehtyjen sopimusten soveltamisesta ja tulkinnasta, ratkaistaviksi Kansainvälisen työjärjestön hallintotuomioistuimessa tai muussa asianmukaisessa kansainvälisessä hallintotuomioistuimessa, jonka tuomiovaltaan järjestö kuuluu neuvoston päätöksen johdosta.

2. Niiden riitojen osalta, joita varten tämän artiklan 1 kappaleessa ei määrätä erityistä ratkaisukeinoa, järjestö voi käyttää mitä tahansa asianmukaiseksi katsomaansa ratkaisukeinoa, erityisesti välimiesmenettelyä tai saattamista kansallisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

3. Tämän artiklan mukaisesti valitun ratkaisukeinon on perustuttava oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteisiin, jotta riita ratkaistaan oikea-aikaisesti, oikeudenmukaisesti, puolueettomasti ja sitovasti.

17 artikla
Tämän pöytäkirjan osapuolina olevien valtioiden väliset riidat

1. Tämän pöytäkirjan soveltamista tai tulkintaa koskevan erimielisyyden, jota ei ratkaista sovinnollisesti osapuolten kesken, voi jompikumpi osapuoli saattaa kansainvälisen välitystuomioistuimen ratkaistavaksi tämän pöytäkirjan 19 artiklan mukaisesti.

2. Jos tämän pöytäkirjan osapuolena oleva valtio aikoo saattaa riidan ratkaistavaksi välimiesmenettelyllä, sen on ilmoitettava asiasta pääjohtajalle, jonka on välittömästi annettava ilmoitus tiedoksi kaikille tämän pöytäkirjan osapuolina oleville valtioille.

18 artikla
Tämän pöytäkirjan osapuolina olevien valtioiden ja järjestön väliset riidat

1. Yhden tai useamman tämän pöytäkirjan osapuolena olevan valtion ja järjestön välisen erimielisyyden, joka koskee tämän pöytäkirjan soveltamista tai tulkintaa ja jota ei ratkaista sovinnollisesti osapuolten kesken (yhden tai useamman tämän pöytäkirjan osapuolena olevan valtion ollessa riidan toisena osapuolena ja järjestön ollessa toisena osapuolena) voi kumpi tahansa osapuoli saattaa kansainvälisen välitystuomioistuimen ratkaistavaksi tämän pöytäkirjan 19 artiklan mukaisesti.

2. Pääjohtajan on välittömästi annettava välimiesmenettelyä hakevan osapuolen ilmoitus tiedoksi muille tämän pöytäkirjan osapuolina oleville valtioille.

19 artikla
Kansainvälinen välitystuomioistuin

1. Tämän pöytäkirjan 17 ja 18 artiklassa tarkoitettuun kansainväliseen välitystuomioistuimeen ("tuomioistuin") sovelletaan tämän artiklan määräyksiä.

2. Kumpikin riidan osapuoli nimeää tuomioistuimeen yhden jäsenen. Näin nimetyt jäsenet valitsevat yhdessä kolmannen jäsenen, joka toimii tuomioistuimen puheenjohtajana. Jos tuomioistuimen jäsenet ovat erimielisiä puheenjohtajan valinnasta, puheenjohtajan nimeää Kansainvälisen tuomioistuimen presidentti välitystuomioistuimen jäsenten pyynnöstä.

3. Jos jompikumpi riidan osapuolista jättää nimeämättä jäsenen tuomioistuimeen eikä ole ryhtynyt toimenpiteisiin jäsenen nimeämiseksi kahden kuukauden kuluessa toisen osapuolen esittämästä pyynnöstä, toinen osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä nimeämään jäsenen.

4. Tuomioistuin päättää itse työjärjestyksestään.

5. Tuomioistuimen päätökseen ei saa hakea muutosta, vaan se on lopullinen ja osapuolia sitova. Jos riita koskee päätöksen sisältöä tai soveltamisalaa, tuomioistuimen on annettava asiasta tulkinta jommankumman osapuolen pyynnöstä.

20 artikla
Pöytäkirjan täytäntöönpano

Jos järjestön neuvosto niin päättää, järjestö voi tehdä muita sopimuksia yhden tai useamman tämän pöytäkirjan osapuolena olevan valtion kanssa pannakseen tämän pöytäkirjan määräykset täytäntöön.

21 artikla
Pöytäkirjan muuttaminen

1. Yleissopimuksen osapuolena oleva valtio voi ehdottaa muutoksia tähän pöytäkirjaan, ja järjestön pääjohtajan on annettava ne tiedoksi muille tämän pöytäkirjan osapuolina oleville valtioille.

2. Pääjohtaja kutsuu koolle tämän pöytäkirjan osapuolina olevien valtioiden kokouksen. Jos kokous hyväksyy ehdotetun muutoksen tekstin läsnä olevien ja äänestävien valtioiden kahden kolmasosan enemmistöllä, pääjohtaja toimittaa sen tämän pöytäkirjan osapuolina oleville valtioille hyväksyttäväksi näiden perustuslakien vaatimusten mukaisesti.

3. Tällainen muutos tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun kaikki tämän pöytäkirjan osapuolina olevat valtiot ovat ilmoittaneet pääjohtajalle sen ratifioimisesta tai hyväksymisestä.

22 artikla
Erityiset sopimukset

1. Tämän pöytäkirjan määräykset eivät rajoita tai estä muiden sellaisten kansainvälisten sopimusten määräysten soveltamista, joita järjestö ja tämän pöytäkirjan osapuolena oleva valtio ovat tehneet sillä perusteella, että järjestön päämaja, aluetoimistoja, laboratorioita tai muita laitoksia sijaitsee kyseisen valtion alueella. Jos tämän pöytäkirjan määräykset ja tällaisen kansainvälisen sopimuksen määräykset ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan kyseisen kansainvälisen sopimuksen määräyksiä.

2. Mikään tässä pöytäkirjassa ei estä tämän pöytäkirjan osapuolina olevia valtioita tekemästä järjestön kanssa muita kansainvälisiä sopimuksia, joilla vahvistetaan, täydennetään, laajennetaan tai tehostetaan tämän pöytäkirjan määräyksiä.

23 artikla
Allekirjoittaminen, ratifiointi ja liittyminen

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten 19 päivästä joulukuuta 2003 19 päivään joulukuuta 2004 yleissopimuksen osapuolina oleville valtioille sekä valtioille, jotka ovat tehneet järjestön kanssa yhteistyö- tai assosiaatiosopimuksen.

2. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä pöytäkirja. Ratifioimis- tai hyväksymisasiakirjat talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) pääjohtajan huostaan.

3. Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä varten yleissopimuksen osapuolina oleville valtioille sekä valtioille, jotka ovat tehneet järjestön kanssa yhteistyö- tai assosiaatiosopimuksen. Liittymisasiakirjat talletetaan Unescon pääjohtajan huostaan.

24 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua päivästä, jona kahdestoista yleissopimuksen osapuolena olevan valtion ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirja talletetaan.

2. Niiden valtioiden osalta, jotka ratifioivat tai hyväksyvät tämän pöytäkirjan tai liittyvät siihen sen voimaantulon jälkeen, tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, kun niiden ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjat talletetaan Unescon pääjohtajan huostaan.

25 artikla
Tiedottaminen

Unescon pääjohtaja tiedottaa kaikille tämän pöytäkirjan allekirjoittaneille ja siihen liittyville valtioille ja järjestön pääjohtajalle kaikkien ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjojen tallettamisesta, tämän pöytäkirjan voimaantulosta sekä kaikista sen irtisanomista koskevista ilmoituksista.

26 artikla
Kirjaaminen

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön pääjohtaja kirjaa tämän pöytäkirjan sen tullessa voimaan Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristöön Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

27 artikla
Irtisanominen

Tämän pöytäkirjan osapuolena oleva valtio voi milloin tahansa irtisanoa tämän pöytäkirjan Unescon pääjohtajalle osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua päivästä, jona ilmoitus on vastaanotettu, jollei ilmoituksessa määrätä myöhemmästä ajankohdasta.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet edustajat, hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Genevessä 19 päivänä joulukuuta 2003 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön arkistoon. Unescon pääjohtaja lähettää oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.