21/2007

Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehdot

1 artikla
Yleisiä määräyksiä
1 §

Näihin Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen Matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtoihin (jäljempänä Kuljetusehdot) perustuvat matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetukset hoidetaan Suomen tasavallan rautateiden (jäljempänä VR) ja Venäjän federaation rautateiden (jäljempänä RZD) välillä.

2 §

Näiden Kuljetusehtojen muutoksista ja lisäyksistä päätetään Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennekonferenssissa. Muutosten ja lisäysten voimaansaattamisajankohta määritellään niistä päätettäessä ja ajankohta ilmoitetaan julkaisemisen yhteydessä.

Näiden Kuljetusehtojen muutokset ja lisäykset julkaistaan rautateillä voimassa olevien sisäisten määräysten mukaisesti. Mainitut muutokset ja lisäykset on julkaistava viimeistään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa.

2 artikla
Matkustajien, matkatavaran ja kiitotavaran kuljetus

Tariffiasemat

1 §

Matkustajia kuljetetaan seuraavien rauta-tieasemien (jäljempänä asemien) välillä:

1) RZD:llä

Moskva-Passazhirskaja, Murmansk, Novgorod, Petrozavodsk, Pskov, Sankt-Peterburg-Ladozhski, Tver, Vyborg, Zabaikalsk.

2) VR:llä

Helsinki, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pieksämäki, Pori, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku satama, Vaasa, Vainikkala.

Kuljetusmaksut

2 §

Kuljetus- ja lisämaksut matkustajien ja matka- ja kiitotavaran kuljetuksesta VR:llä ja RZD:llä lasketaan euroina Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä voimassa olevien hinnastojen mukaan.

3 §

Maksu matkustajien ja matka- ja kiitotavaran kuljetuksesta peritään lähtöasemalla matkustajalta tai matkatavaran, kiitotavaran lähettäjältä kuljetusmatkalta lähtöasemalta määräasemalle lähtömaan valuutassa rautateillä maksupäivänä sovellettavan kurssin mukaan.

Matkatavaran ja käsimatkatavaran tarkastus
4 §

Matkustajan on noudatettava itseään sekä matka- ja käsimatkatavaransa tarkastamista koskevia tulli- ja muita viranomaismääräyksiä. Matkustajan on oltava läsnä matkatavaran ja käsimatkatavaran tarkastuksessa.

Rautatie ei vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat siitä, ettei matkustaja ole noudattanut näitä määräyksiä.

Raja-asemat

5 §

Matkustajien ja matka- ja kiitotavaran kuljetus tapahtuu seuraavien raja-asemien kautta:

VR:llä RZD:llä

Vainikkala Buslovskaja

Muita raja-asemia voidaan avata matkustajaliikenteelle kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

I MATKUSTAJIEN KULJETUS

Lippujen myynti

6 §

Matkustajat matkustavat lipuilla, jotka myydään matkustajan koko matkalle lähtöasemalta määräasemalle. Lippu on lippuvihko, johon kuuluvat lippuvihkon kannet, matkalippu, paikkalippu ja tarvittaessa lisälippu.

Lippuja myyvät:

1) Venäjällä: RZD:n lipputoimistot ja RZD:n valtuuttamat organisaatiot;

2) Suomessa: VR ja VR:n kanssa sopimuksen tehneet yritykset.

Matka- ja paikkaliput

7 §

Matkustajalle myydään matkaa varten:

1) RZD:n asemilta VR:n asemille SMPS-lippuvihko, jossa on RZD:n paikanvarausjärjestelmän kautta tai käsin kirjoitettu avolippu yksittäisiä tai ryhmämatkoja varten.

SMPS-lippuvihkoissa ja avolipuissa oleva merkintä "MC" yliviivataan;

2) VR:n asemilta RZD:n asemille VR-lippuvihko, jossa on avolippu, valmiiksi painettu lippu tai VR:n myyntijärjestelmän kautta myyty lippu yksittäisiä tai ryhmämatkoja varten.

Jos matkustaja haluaa, voidaan 1) ja 2) kohdissa mainitut matkaliput myydä hänelle lähtömaassa joko menomatkaa tai meno-paluumatkaa varten;

3) sähköisen paikanvarausjärjestelmän kautta tulostettu tai käsin kirjoitettu SMPS- tai CIV-paikkalippu;

4) tarvittaessa sähköisen paikanvarausjärjestelmän kautta tulostettu tai käsin kirjoitettu lisälippu.

Matkustamista varten matkustajalla on oltava matkalipun lisäksi paikkalippu. Paikkalippua ostettaessa on oltava voimassa oleva matkalippu joko koko matkalle tai sille osuudelle, jolle paikkalippu ostetaan. Paikkalippu kelpaa vain sinä päivänä, siinä junassa ja siinä vaunussa, joka on merkitty lippuun.

Lippulomakkeet painatetaan VR:n ja RZD:n keskenään sopimilla kielillä. Liput täytetään latinalaisin kirjaimin.

Lippumallit ovat näiden Kuljetusehtojen liitteessä 1.

Lippujen voimassaoloaika

8 §

Lippuvihkojen voimassaoloaika on kaksi kuukautta.

Lippuvihkojen voimassaoloaika alkaa myyntipäivästä ja päättyy kahden kuukauden kuluttua myyntipäivää vastaavana päivänä klo 24. Jos siinä kuussa, jossa matkalipun voimassaoloaika päättyy, ei ole myyntipäivää vastaavaa päivää, niin voimassaoloaika päättyy kyseisen kuukauden viimeisenä päivänä klo 24.

Jos ennakolta myytyjen matkalippujen voimassaoloaika alkaa myyntipäivän jälkeen, ilmoitetaan ensimmäinen voimassaolopäivä lippuvihkon kannessa erikseen. Matkustaja voi ostaa tällaisen matkalipun aikaisintaan kaksi kuukautta ennen sen voimassaolon alkamista.

Myyntipäivä merkitään myyntipaikassa lippuvihkon kanteen ja kaikkiin lippuvihkossa oleviin lippuihin.

Lisäksi manuaalisesti myytyyn matka- ja paikkalippuun RZD:llä on merkittävä lähtöpäivän tiedot (päivä, kuukausi ja vuosi) ja sen junan numero, jolla matka tapahtuu. Merkintä tehdään lippukassoilla.

Matkalipun voimassaoloaikana matkustaja voi keskeyttää matkansa matkan varrella olevalla asemalla. Saadakseen merkinnän matkan keskeytymisestä matkustajan on esitettävä matka- ja paikkalippunsa tällä asemalla rautatielle viimeistään 3 tunnin kuluttua käyttämänsä junan saapumisesta. Tällöin paikkalipun voimassaolo lakkaa, eikä maksua matkan käyttämättä jääneeltä osuudelta palauteta. Matkaa jatkaessaan matkustajan on esitettävä matkalippunsa 6 §:ssä mainitussa lipunmyyntipaikassa junan ja vaunun numeron sekä lähtöpäivän merkitsemistä varten ja hankittava uusi paikkalippu. Keskeyttäminen ei pidennä matkalipun voimassaoloaikaa.

Matkalippujen voimassaoloajan pidentäminen

9 §

Jos sairauden, matkustajaa kohdanneen onnettomuuden tai muun pakottavan syyn takia matkustaja ei voi suorittaa matkaansa loppuun matkalipun voimassaoloaikana, hänellä on oikeus pyytää rautatietä pidentämään matkalipun voimassaoloaikaa esittämällä asiakirjat, jotka vahvistavat edellä mainitut syyt. Lipputoimiston virkailija VR:llä tai henkilöaseman asemapäällikkö RZD:llä, jonka puoleen matkustaja kääntyy matkalipun voimassaoloajan pidentämiseksi, voi pidentää voimassaoloaikaa enintään 30 vuorokautta todettuaan voimassaoloajan pidentämisen perustelut aiheellisiksi.

Lippujen kelpoisuus

10 §

Lippuvihkon kannet ilman matkalippua tai matkalippu ilman kansia eivät oikeuta matkaan. Matkustajan esittämä irrallinen matkalippu katsotaan kelpaamattomaksi.

Liputon matkustaja

11 §

Jos vaunussa todetaan matkustajan olevan ilman lippua tai käyttävän väärää tai kelpaamatonta lippua, menetellään sen maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, missä liputon matkustaja on todettu.

Lasten matkustaminen

12 §

Alle 6-vuotiaat lapset, joille ei varata omaa paikkaa, matkustavat maksutta.

Kuusi vuotta täyttäneet ja alle 17-vuotiaat lapset maksavat puolet aikuisen matkalipun hinnasta. 17 vuotta täyttäneet lapset maksavat aikuisen matkalipun hinnan.

Lapsen ikä määritellään matkan lähtöpäivän mukaan.

Yhdellä paikalla saa matkustaa kaksi henkilöä, jos toinen heistä on alle 10-vuotias.

Jos alle 10-vuotiaille lapsille varataan oma paikka, maksetaan puolet aikuisen matkalipun hinnasta ja paikkalipun hinta.

Yli 10-vuotiaille lapsille on ostettava matkalipun lisäksi paikkalippu.

Alennukset

13 §

6―24 hengen matkustajaryhmille myönnetään 40 %, 25 - 35 hengen ryhmille 50 % ja vähintään 36 hengen ryhmille 60 % alennusta matkalipun hinnasta (ei paikkalipuista). Tällöin kaksi matkalipun lunastanutta lasta vastaa yhtä aikuista.

Ryhmälipulle kirjoitetaan osallistumistodistukset, jokaista ryhmän osanottajaa varten, lukuun ottamatta ryhmälipun haltijaa. Osallistumistodistukset kirjoitetaan yhdensuuntaista matkaa tai menopaluumatkaa varten. Osallistumistodistuksella matkustaja todistaa kuuluvansa ryhmään. Osallistumistodistukset kelpaavat ainoastaan ryhmälipun kanssa. Osallistumistodistusta ei laiteta lippuvihkon kansiin.

Yli 60-vuotiaalle henkilölle myönnetään 30 % alennusta matkalipun hinnasta hänen esittäessään asiakirjan, joka todistaa hänen ikänsä.

Alennukset miniryhmille: Miniryhmässä on oltava vähintään yksi aikuinen ja yksi alle 17-vuotias lapsi ja enintään viisi aikuista ja vähintään yksi alle 17-vuotias lapsi. Miniryhmään kuuluvalle aikuiselle matkustajalle myönnetään 30 % alennus. Miniryhmään kuuluvalle lapselle myönnetään 50 % alennus aikuisen matkalipun perushinnasta.

Kaikissa tapauksissa aikuinen matkustaja on oikeutettu vain yhteen alennukseen, esimerkiksi: matkustajalla, joka matkustaa ryhmässä, ei ole oikeutta sarjalippualennukseen.

Lippuja tarkastettaessa matkustajan on vaadittaessa esitettävä asiakirja, joka todistaa hänen ikänsä.

Matkalippu katsotaan puuttuvaksi, ellei matkustaja pysty todistamaan kuuluvansa alennukseen oikeutettuun matkustajaryhmään.

Sarjamatkaliput

14 §

Käytössä on 20 matkan sarjamatkalippuja, joiden voimassaoloaika on 4 kuukautta. Näillä lipuilla matkustaville myönnetään 30 % alennusta matkalipun hinnasta.

Jos matkustaja sarjamatkalipun voimassaoloaikana ei ole käyttänyt kaikkia matkoja, ei matkan (matkalipun) hintaa palauteta käyttämättömistä matkoista.

Matkustajan on hankittava jokaista sarjamatkalippua kohden paikkalippu ennen kunkin matkan alkua.

Koko vaunuosaston varaaminen

15 §

Matkustajan pyytäessä rautatie voi antaa hänen käyttöönsä vapaan 1. luokan makuuvaunuosaston. Tällöin matkustaja maksaa yhden 1. luokan matkalipun ja single-paikkalipun hinnan.

Matkustajan (matkustajien) pyytäessä rautatie voi antaa hänen (heidän) käyttöönsä 2. luokan makuuvaunusta koko vaunuosaston. Tällöin matkustaja (matkustajat) maksaa (maksavat) vaunuosaston jokaisesta paikasta matka- ja paikkalipun hinnan.

Jos matkustajilla on matka- ja paikkaliput 1. luokan makuuvaunun kahden hengen osastoon, eikä heidän lippujaan vastaavia paikkoja ole saatavissa, voidaan heille antaa oma neljän hengen osasto 2. luokan makuuvaunusta.

Lippujen näyttö matkan aikana

16 §

Vaununhoitaja tai konduktööri tarkastaa liput matkustajan noustessa junaan.

VR:n junissa konduktööri leimaa liput ja palauttaa ne matkustajalle.

RZD:n junissa vaununhoitaja kerää liput ja palauttaa matkustajalle Suomen alueella matkustamista varten lippuvihkon kannet, matkalipun ja paikkalipun kuittiosan (jos sellainen on). Venäjän alueella matkustettaessa liput ovat vaununhoitajalla ja matkan päättyessä RZD:llä vaununhoitaja palauttaa ne paikkalippua lukuun ottamatta matkustajille.

Takaisinmaksu

17 §

Matkustajalla on oikeus saada takaisin maksamansa lipun hinta tai osa siitä, jos

1) matkalippu on kokonaan käyttämätön;

2) matkalippu on osittain käyttämätön;

3) ryhmälipulla ei ole matkustanut täyttä määrää ryhmän osanottajia;

4) matka on tapahtunut rautatiestä johtuen alemman luokan vaunussa kuin matkalippuun on merkitty. Tällöin vaununhoitaja, junapäällikkö tai konduktööri tekee matkustajan pyynnöstä asiaa koskevan merkinnän matkalippuun.

Jos matka- ja paikkalippu jää kokonaan tai osittain käyttämättä henkilökohtaisesta syystä (lukuun ottamatta sairaustapauksia), matkustajan on esitettävä ne asiaa koskevan merkinnän saamiseksi lähtöaseman lipputoimistoon VR:llä tai lähtöaseman asemapäällikölle RZD:llä seuraaviin määräaikoihin mennessä:

matkalippu - viimeistään 3 tuntia paikkalippuun merkityn junan lähdön jälkeen tai ennen lipun voimassaoloajan päättymistä, jos lipussa ei ole merkintää junasta;

paikkalippu - viimeistään 6 tuntia ennen paikkalippuun merkityn junan lähtöä.

Matkan aikana liput esitetään vastaavan merkinnän saamiseksi vaununhoitajalle tai konduktöörille.

Jos miniryhmästä peruuntuu lasten matka henkilökohtaisesta syystä ja jos ryhmään ei jää yhtään lasta, kaikki matka- ja paikkaliput on kirjoitettava uudelleen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos miniryhmälipulla on matkustettu ilman lapsia, lipusta ei suoriteta takaisinmaksua eikä lippuun tehdä merkintää ilman lapsia tapahtuneesta matkustamisesta.

Maksun palautus osittain tai kokonaan käyttämättä jääneistä ryhmälipuista sekä yksittäisten matkustajien lipuista suoritetaan ainoastaan kyseisten matkalippujen myyntipaikassa.

Paikkalipun hintaa ei makseta takaisin, jos

1) matkustaja peruuttaa matkan henkilökohtaisista syistä ja esittää liput rautatielle merkinnän tekemistä varten alle 6 tuntia ennen paikkalippuun merkityn junan lähtöä;

2) matkustaja keskeyttää matkan jollakin väliasemalla rautatiestä johtumattomista syistä.

18 §

Maksettaessa takaisin matka- ja paikkalipun hintaa vähennetään toimitusmaksut ja muut maksut, joita lipun myyneellä rautatiellä voimassa olevat määräykset edellyttävät. Näitä maksuja ei vähennetä, jos takaisinmaksu johtuu rautatiestä.

Käsimatkatavaran kuljetus

19 §

Matkustajalla on oikeus kuljettaa mukanaan helposti kannettavia esineitä käsimatkatavarana, jos tämä ei ole ristiriidassa tulli- tai muiden viranomaismääräysten kanssa ja jos nämä esineet eivät likaa tai vahingoita vaunua tai toisten matkustajien tavaroita.

Käsimatkatavarana aikuisen matkalipulla saa kuljettaa 100 x 60 x 40 cm:n kokoisia tai pienempiä esineitä enintään kolme kollia yhteispainoltaan 35 kg, joista kaksi kollia maksutta, ja lapsen matkalipulla enintään kaksi kollia yhteispainoltaan 15 kg, joista yhden kollin maksutta. Käsimatkatavaran kokonaispainoa ja kollilukua laskettaessa ei huomioida pikkuesineitä, esim. salkkua, naisten käsilaukkua tai kannettavaa tietokonetta.

Käsimatkatavarakollista, joka ylittää maksutta kuljetettavan kollimäärän, peritään matkatavaratariffin mukainen maksu. Jos matkustaja kuljettaa käsimatkatavaraa enemmän kuin mitä määräysten mukaan on sallittu, hänen on maksettava jokaisesta ylimääräisestä kollista matkatavaratariffin mukainen maksu kolminkertaisena. Jos matkustaja kieltäytyy maksamasta ylimääräisestä käsimatkatavarasta, rautatiellä on oikeus kieltäytyä sen kuljettamisesta.

Matkustajien on käytettävä käsimatkatavaransa säilytykseen tähän tarkoitukseen varattuja tiloja.

20 §

Diplomaattipostia saa kuljettaa enintään 200 kg erillisessä vaunuosastossa, jossa diplomaattikuriiri matkustaa. 60 kg:n ylittävän määrän kuljetus maksetaan tariffin mukaan kuten matkatavaran kuljetus ja matkustajalle annetaan matkatavaramatkakirja, jossa on oltava merkintä "Matkatavara matkustajalla". Tässä tapauksessa matkustajalle ei anneta matkatavararahtikirjaa.

Kun urheilujoukkue matkustaa ampumakilpailuihin, matkustajajunassa saa kuljettaa käsimatkatavarana pistoolin- ja kiväärinpatruunoita metallirasioissa, jotka on pakattu puulaatikoihin. Patruunoita saa kuljettaa enintään 100 kg ja ainoastaan yhdessä vaunuosastossa. Yksi kolli saa painaa enintään 20 kg. Patruunoiden tulee olla siten pakattuja, että vaunun turvallisuus on taattu. Vaunuosaston kaikki paikat on lunastettava, ja osastossa saavat matkustaa ainoastaan joukkueen jäsenet.

21 §

Rautatie ei vastaa käsimatkatavaran katoamisesta tai vahingoittumisesta.

Käsimatkatavaraa koskevat rajoitukset

22 §

Matkustajavaunussa ei saa kuljettaa seuraavia esineitä:

1) pahanhajuisia, tulenarkoja, helposti syttyviä, itsestään syttyviä, räjähdysherkkiä, myrkyllisiä, syövyttäviä tai radioaktiivisia aineita;

2) ladattuja aseita;

3) lintuja tai eläimiä, paitsi koiria ja kissoja;

4) esineitä, joiden kuljetus on tullimääräysten mukaan kielletty.

Käsimatkatavaraa koskevien rajoitusten rikkominen

23 §

Jos rautatie epäilee, että 22 §:n määräyksiä on rikottu, sillä on oikeus tarkastaa käsimatkatavara kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jos rautatie toteaa, että 19 §:n, 20 §:n ja 22 §:n määräyksiä on rikottu, se toimii kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

24 §

Matkustajan on korvattava kaikki vahingot, jotka hän on aiheuttanut käsimatkatavaraa kuljettaessaan.

Koirien ja kissojen kuljetus

25 §

Matkustajalla on oikeus kuljettaa mukanaan koira tai kissa (yksi/matkustaja), mikäli eläinlääkinnälliset määräykset eivät kiellä kuljetusta. Koiria ja kissoja saa kuljettaa vain erillisessä vaunuosastossa, jolloin matkustajan ja hänen kanssaan yhdessä matkustavien on ostettava matka- ja paikkaliput vaunuosaston kaikille paikoille. Mikäli tällaisessa tapauksessa kaikilla maksetuilla paikoilla on matkustaja, koiran tai kissan kanssa matkustavan on maksettava lisäksi koiran tai kissan kuljetuksesta puolet 2. luokan matkalipun hinnasta, mistä kirjoitetaan matkalippu. Mikäli jollain maksetulla paikalla ei ole matkustajaa, lisämaksua koiran tai kissan kuljetuksesta ei suoriteta.

VR:n junissa koiria ja kissoja voidaan kuljettaa joko matkatavarakonduktöörivaunussa tai tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Kuljetuksesta kirjoitetaan matkatavararahtikirja. Matkustaja maksaa koiran ja kissan kuljetuksesta kahden matkatavarakollin (60 kg) maksun.

Vastuu vaunun vahingoittamisesta

26 §

Jos matkustaja vahingoittaa vaunua, hänen on korvattava vaunun omistajalle kaikki aiheuttamansa vahingot.

II MATKATAVARAN KULJETUS

27 §

Matkatavaraa kuljetetaan 1 §:n 1) -kohdassa luetelluilta RZD:n tariffiasemilta (lukuun ottamatta Zabaikalskin asemaa) Vainikkalan, Kouvolan, Lahden, Riihimäen ja Helsingin itsepalveluasemille sekä toisessa suunnassa Helsingin, Riihimäen, Lahden ja Kouvolan itsepalveluasemilta edellä mainitussa kohdassa luetelluille RZD:n tariffiasemille (lukuun ottamatta Zabaikalskin asemaa) sillä edellytyksellä, että matkustaja itse ottaa matkatavarat vastaan suoraan junalta tai tuo itse matkatavarat junaan kyseessä olevilla VR:n itsepalveluasemilla.

Matkatavaran kuljetusasiakirjat

28 §

Matkatavaralle laaditaan koko kuljetusmatkalle lähetysasemalta määräasemalle näiden Kuljetusehtojen liitteen 2 mallin mukainen matkatavararahtikirja. Matkatavararahtikirjalomakkeet painatetaan suomen ja venäjän kielellä ja täytetään lähetysmaan kielellä.

Matkatavaran kuljetettavaksi ottaminen

29 §

Matkatavara otetaan kuljetettavaksi ja lähetetään lähetysrautatien sisäisten määräysten mukaisesti.

Matkatavarana otetaan kuljetettavaksi matkustajan tavaroita kestävässä ja ehjässä päällyksessä, jossa lähetys säilyy vahingoittumattomana koko kuljetuksen ajan.

30 §

Lisäksi ilman päällystä otetaan matkatavarana kuljetettavaksi seuraavia esineitä, jos ne voidaan helposti ja nopeasti kuormata ja sijoittaa matkatavaravaunuun:

1) pyörätuoleja;

2) lastenvaunuja;

3) näyttämölavasteita, nuottitelineitä yms.;

4) enintään 3 metrin pituisia mittauslaitteita sekä työkaluja;

5) polkupyöriä;

6) enintään 3 metrin pituisia suksia ja muita urheiluvälineitä.

Ottaessaan matkatavaralähetyksen kuljetettavaksi lähetysasema täyttää 3-osaisen matkatavararahtikirjan, jonka ensimmäinen osa annetaan matkustajalle.

Matkatavaralähetyksen hinnoittelupaino

31 §

Matkatavaralähetyksen pienin hinnoittelupaino on 30 kg. Matkatavaran painaessa yli 30 kg, kuljetusmaksu on kaksinkertainen, ja yli 60 kg, kuljetusmaksu on kolminkertainen jne., lukuun ottamatta seuraavia esineitä, joiden kuljetusmaksu peritään seuraavasti:

1) VR:llä 1 - 300 km matkan mukaan:

- suksiparista (sauvoineen) 30 kg:lta;

- polkupyörästä ja lastenvaunuista 60 kg:lta;

- tandempolkupyörästä 120 kg:lta;

- pyörätuolista 0 kg:lta.

2) RZD:llä:

- polkupyörästä, lastenvaunuista, pyörätuolista, urheilukelkoista ja suksiparista (sauvoineen) 30 kg:lta.

Matkatavarakollin paino

32 §

Matkatavarakollin paino saa olla enintään 30 kg (lukuun ottamatta 30 §:ssä lueteltuja esineitä, joita ei voida jakaa osiin).

Yhdellä lipulla kuljetettavan matkatavaran paino

33 §

Yhdellä lipulla kuljetettavaksi luovutetun matkatavaran kokonaispaino saa olla enintään 90 kg. Jos useampi henkilö matkustaa samalla lipulla, lisääntyy edellä mainittu paino ryhmän jäsenten lukumäärän mukaisesti.

Matkatavarasta suoritetaan kaksinkertainen maksu, jos sen paino ylittää yhdellä lipulla kuljetettavaksi luovutetun matkatavaran painorajan.

Jos matkatavaravaunussa on tilaa ja jos siitä ei ole haittaa muiden matkustajien matkatavaralle, voidaan yhden henkilön lipulla jättää matkatavaraa kuljetettavaksi enemmän kuin 90 kg.

Matkatavaraa koskevat rajoitukset

34 §

Matkatavarana kielletään kuljettamasta:

1) tulenarkoja, helposti syttyviä, itsestään syttyviä, räjähdysherkkiä, myrkyllisiä, syövyttäviä ja radioaktiivisia aineita, samoin kuin tuliaseita, ampumatarvikkeita ja esineitä, jotka voivat tuottaa vahinkoa muiden matkustajien matkatavaralle tai rautatielle;

2) tartunnan aiheuttavia ja pahanhajuisia tavaroita;

3) kultaa, hopeaa, platinaa ja niistä valmistettuja esineitä, arvopapereita, metalli- ja setelirahoja, aitoja helmiä, jalokiviä ja muita arvoesineitä sekä taide-esineitä;

4) lintuja ja eläimiä, paitsi koiria ja kissoja;

5) Venäjän postilaitoksen yksinoikeuteen kuuluvia tavaroita (ks. näiden Kuljetusehtojen 4 artiklan 1 §:n 1) kohta).

Matkatavaran lähettäjä on vastuussa tämän pykälän määräysten rikkomisesta.

Hankintaetu

35 §

Matkustaja voi halutessaan ilmoittaa kuljetettavaksi jätettävän matkatavaran hankintaedun. Hankintaedun ilmoittamisesta peritään maksu. Maksu on 0,10 euroa matkatavaralle ilmoitetun hankintaedun jokaiselta 10 eurolta. Vähimmäismaksu hankintaedun ilmoittamisesta on 12,00 euroa.

Matkatavaran luovutus

36 §

Matkatavara luovutetaan matkatavararahtikirjan esittäjälle. Rautatie ei ole velvollinen varmistamaan, onko matkatavararahtikirjan esittäjällä oikeus saada matkatavara haltuunsa.

37 §

Kun juna, jonka vaunuun matkatavara oli jätetty kuljetettavaksi, on saapunut, matkatavararahtikirjan esittäjällä on oikeus vaatia matkatavara luovutettavaksi hänelle määräasemalla heti, kun se on purettu junasta ja tulli- ja muut viranomaismuodollisuudet on hoidettu.

38 §

Matkatavararahtikirjan puuttuessa rautatie on velvollinen luovuttamaan matkatavaran vain silloin, kun matkatavaraa vaativa henkilö voi todistaa siihen oikeutensa. Jos tätä todistusta ei pidetä riittävänä, matkatavara luovutetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

39 §

Matkatavara luovutetaan sillä määräasemalla, joka on merkitty matkatavaramatkakirjaan. Kuitenkin, jos matkatavararahtikirjan esittäjä on esittänyt vaatimuksensa ajoissa ja mikäli olosuhteet sen sallivat eikä se ole tulli- tai muiden viranomaismääräysten vastaista, matkatavara voidaan luovuttaa takaisin lähetysasemalla tai luovuttaa jollakin väliasemalla matkatavararahtikirjaa vastaan. Tällöin matkustajan on esitettävä matkalippunsa.

40 §

Matkatavararahtikirjan esittäjällä, joka ei ole saanut matkatavaraansa 37 §:ssä mainituilla ehdoilla, on oikeus vaatia, että matkatavararahtikirjaan tehdään siitä merkintä.

41 §

Muissa tapauksissa matkatavara luovutetaan luovuttavalla rautatiellä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

42 §

Luovuttaessaan matkatavaraa määräasema perii vastaanottajalta kuljetuksen aikana ja määräasemalla syntyneet kustannukset.

Matkatavaraa koskevien rajoitusten rikkominen

43 §

Jos rautatie epäilee, että 34 §:n määräyksiä on rikottu, sillä on oikeus tarkastaa matkatavara kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

44 §

Jos 34 §:ssä mainittuja määräyksiä on rikottu, matkatavaran lähettäjä on velvollinen maksamaan matkatavaran tarkastuskulut. Lisäksi hän on velvollinen maksamaan virhemaksuna viisinkertaisen matkatavaran kuljetusmaksun rikkomuksen havainneen rautatien kuljetusosuudelta, mikäli rikkomuksen havainneen rautatien valtion kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää. Matkatavaran lähettäjän on myös korvattava kaikki ne vahingot, joita rautatielle on aiheutunut 34 §:n määräysten rikkomisesta.

Jos mainittuja määräyksiä on rikottu, matkatavaran suhteen menetellään sen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jonka rautateillä 34 §:ssä mainittujen määräysten rikkominen on havaittu

III KIITOTAVARAN KULJETUS

45 §

Kiitotavaraa kuljetetaan suunnassa Moskova – Helsinki ja Pietari – Helsinki RZD:n junilla.

Kiitotavaran kuljetusasiakirjat

46 §

Kiitotavaralle laaditaan koko kuljetusmatkalle lähetysasemalta määräasemalle näiden Kuljetusehtojen liitteen 3 mallin mukainen kiitotavararahtikirja. Kiitotavara-rahtikirjalomakkeet painatetaan suomen ja venäjän kielellä ja täytetään lähetysmaan kielellä.

Kiitotavaran kuljetettavaksi ottaminen

47 §

Kiitotavarana otetaan kuljetettavaksi tavaroita, jotka voidaan kuljettaa matkatavaravaunussa. Kiitotavara otetaan kuljetettavaksi kestävässä ja ehjässä päällyksessä, jossa lähetys säilyy vahingoittumattomana koko kuljetuksen ajan.

48 §

Kiitotavara otetaan kuljetettavaksi, jos matkatavaravaunussa on tilaa ja jos se ei estä matkatavaroiden kuljetusta.

Rajoitus ei koske sopimuksilla yritysten käyttöön luovutettua tilaa.

49 §

Jätettäessä kiitotavaraa kuljetettavaksi täytetään jokaista kiitotavaralähetystä varten kiitotavararahtikirja.

Kiitotavararahtikirja muodostuu kolmesta osasta:

- KIITOTAVARARAHTIKIRJA (lähettäjää varten);

- KIITOTAVARAMATKAKIRJA (määräasemaa varten);

- KIITOTAVARARAHTIKIRJAN KANTA (lähetysasemaa varten).

Kiitotavararahtikirjassa ilmoitetaan seuraavat tiedot:

1) lähetys- ja määräaseman nimi;

2) tavaran nimi ja päällys;

3) kollien lukumäärä ja kunkin kollin paino;

4) hankintaedun määrä;

5) lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja tarkka osoite;

6) bruttopaino.

50 §

Jokaiseen kuljetettavaksi jätettyyn kiitotavarakolliin lähettäjä merkitsee selvästi seuraavat tiedot:

1) lähettäjän nimi ja tarkka osoite;

2) vastaanottajan nimi ja tarkka osoite;

3) lähetysasema ja -rautatie;

4) määräasema ja -rautatie;

5) kollimerkinnät.

Jättäessään kiitotavaraa kuljetettavaksi lähettäjä antaa lähetysasemalle kiitotavaran mukana lähetettäväksi asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tullin tai muun viranomaisen edellyttämien muodollisuuksien hoitamiseksi.

Jos tullimuodollisuuksien hoitamista varten tarvittavat asiakirjat ovat raja-aseman tullissa, lähettäjä mainitsee kiitotavararahtikirjassa kunkin asiakirjan numeron ja antopäivän, samoin kuin tullin ja raja-aseman, missä asiakirjat ovat.

Lähettäjän on hoidettava tullimuodollisuudet ennen kiitotavaran lähettämistä.

Lähettäjä on vastuussa rautatielle kaikista niistä vahingoista, jotka johtuvat asiakirjojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta tai lähettäjän antamien tietojen virheellisyydestä.

Kiitotavaran hinnoittelupaino

51 §

Kiitotavaralähetyksen pienin hinnoittelupaino on 20 kg. Tämän painorajan ylittyessä kuljetuksesta peritään maksu jokaiselta alkavalta 10 kg:lta, lukuun ottamatta päällyksettä kuljetettavia esineitä, joiden kuljetuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) RZD:llä:

- suksiparista (sauvoineen) 10 kg:lta;

- polkupyörästä, lastenvaunuista, pyörätuolista, urheilukelkoista 20 kg:lta;

- moottoripyörästä ja mopedista 150 kg:lta;

- sivuvaunullisesta moottoripyörästä 200 kg:lta.

2) VR:llä:

- polkupyörästä 70 kg:lta;

- tandempolkupyörästä 100 kg:lta;

- mopedista todellisen painon mukaan, kuitenkin vähintään 150 kg:lta;

- moottoripyörästä todellisen painon mukaan, kuitenkin vähintään 200 kg:lta.

Kiitotavarakollin suurin sallittu paino

52 §

Kuljetettaessa kiitotavaraa yksi kolli saa painaa enintään 165 kg.

Jos kiitotavarakollin paino ylittää edellä mainitun painon, kuljettamisesta on sovittava molempien rautateiden kesken tapauskohtaisesti. Jos kuljetetaan yli sallitun painoista kiitotavaraa, lähettäjän (vastaanottajan) on itse hoidettava kiitotavaran kuormaus (purkaminen). Mikäli lähettäjä (vastaanottaja) ei pysty itse hoitamaan kuormausta (purkamista), rautatie suorittaa nämä toimenpiteet erillisen sopimuksen perusteella.

Kiitotavaraa koskevat rajoitukset

53 §

Kiitotavarana kielletään kuljettamasta:

1) tulenarkoja, helposti syttyviä, itsestään syttyviä, räjähdysherkkiä, myrkyllisiä, syövyttäviä ja radioaktiivisia aineita, samoin kuin tuliaseita, ampumatarvikkeita ja esineitä, jotka voivat tuottaa vahinkoa muulle kuljetettavalle matka- tai kiitotavaralle taikka rautatielle;

2) tartunnan aiheuttavia ja pahanhajuisia tavaroita;

3) kultaa, hopeaa, platinaa ja niistä valmistettuja esineitä, arvopapereita, metalli- ja setelirahoja, aitoja helmiä, jalokiviä ja muita arvoesineitä sekä taide-esineitä;

4) lintuja ja eläimiä;

5) Venäjän postilaitoksen yksinoikeuteen kuuluvia tavaroita (ks. näiden Kuljetusehtojen 4 artiklan 1 §:n 1) kohta).

Kiitotavaran lähettäjä on vastuussa tämän pykälän määräysten rikkomisesta.

Hankintaetu

54 §

Jättäessään kiitotavaraa kuljetettavaksi lähettäjän on ilmoitettava sen hankintaetu. Hankintaedun ilmoittamisesta peritään maksu. Maksu on 0,10 euroa kiitotavaralle ilmoitetun hankintaedun jokaiselta 10 eurolta. Vähimmäismaksu hankintaedun ilmoittamisesta on 12,00 euroa.

Kiitotavaran luovutus

55 §

Kiitotavara voidaan luovuttaa kiitotavaramatkakirjassa mainitulle vastaanottajalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Valtakirja laaditaan sen maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, missä kiitotavaran luovutus tapahtuu.

Kiitotavaran vastaanottavan henkilön on esitettävä asiakirja, joka todistaa hänen henkilöllisyytensä.

Vastaanottaja vahvistaa kiitotavaramatkakirjan kääntöpuolelle tekemällään kuittauksella kiitotavaran vastaanoton.

56 §

Kiitotavaran saavuttua aseman on ilmoitettava siitä vastaanottajalle viimeistään seuraavana päivänä. Ilmoituksen lähettämisestä peritään luovuttavalla rautatiellä voimassa olevien sisäisten määräysten mukainen maksu.

57 §

Muissa tapauksissa kiitotavara luovutetaan luovuttavalla rautatiellä voimassa olevien määräysten mukaan.

58 §

Luovuttaessaan kiitotavaraa määräasema veloittaa vastaanottajalta kuljetuksen aikana ja määräasemalla syntyneet kustannukset.

Kiitotavaran kuljetusmääräajat

59 §

Kiitotavaran kuljetusmääräajat eivät saa ylittää seuraavia määräaikoja:

1) toimitusaika (kuljetettavaksi ottamiseen ja vastaanottajalle luovuttamiseen varattu aika) - 1 vrk;

2) kuljetusaika jokaista alkavaa 500 tariffikilometriä kohti - 1 vrk.

Kuljetusmääräajan laskeminen alkaa kiitotavaran kuljetettavaksi ottamispäivää seuraavana päivänä klo 00.00 ja se lasketaan todelliselta kuljetusmatkalta kiitotavaran lähetys- ja määräaseman välillä. Toimitusaika lasketaan vain kerran.

Kuljetusmääräajan laskeminen keskeytyy:

1) tulli- ja viranomaismuodollisuuksien hoitamisen ajaksi;

2) sellaisen rautatiestä johtumattoman liikennekatkoksen ajaksi, joka tilapäisesti estää kuljetuksen alkamisen tai jatkumisen rautatiellä;

3) kiitotavaran tarkastukseen liittyvien toimenpiteiden ajaksi, jos tarkastuksen tuloksena todetaan, että lähetys ei vastaa kiitotavararahtikirjan tietoja.

Kuljetusmääräaikaa on noudatettu, jos määräasema on ennen kuljetusmääräajan päättymistä ilmoittanut vastaanottajalle lähetyksen saapumisesta ja lähetys on ollut valmis luovutettavaksi vastaanottajalle.

Kiitotavaraa koskevien rajoitusten rikkominen

60 §

Jos rautatie epäilee, että 53 §:n määräyksiä on rikottu, sillä on oikeus tarkastaa kiitotavara kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

61 §

Jos 53 §:ssä mainittuja määräyksiä on rikottu, kiitotavaran lähettäjä on velvollinen:

1) maksamaan kiitotavaran tarkastuskulut;

2) maksamaan virhemaksuna viisinkertaisen kiitotavaran kuljetusmaksun rikkomuksen havainneen rautatien kuljetusosuudelta, mikäli rikkomuksen havainneen rautatien valtion kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää;

3) korvaamaan kaikki rautatielle aiheutuneet vahingot, jotka ovat syntyneet 53 §:n määräysten rikkomisen seurauksena.

Jos 53 §:n määräyksiä on rikottu, kiitotavaran suhteen menetellään sen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jonka rautateillä rikkominen on

IV AUTOJEN KULJETUS

62 §

Autoja kuljetetaan matkustajajunissa välillä Helsinki - Moskova - Helsinki näiden Kuljetusehtojen liitteen 4 määräysten mukaisesti.

V RUUMIINKULJETUS

63 §

Jättäessään kuljetettavaksi ruumiin arkkuineen lähettäjän on lähetysasemalla esitettävä paikallisilta hallinto- ja terveysviranomaisilta saatu kuljetuslupa sekä konsulaatista saatu selvitys, ettei arkussa ole asiaankuulumattomia esineitä. Ruumis kuljetetaan huolellisesti umpeen juotetussa metalliarkussa, joka on sijoitettu puulaatikkoon, ja puulaatikon tyhjäksi jäänyt osa on täytetty sahanpuruilla, hiilimurskalla, turpeella, kalkilla tms.

Ruumiinkuljetukselle laaditaan matkatavararahtikirja.

Ruumiinkuljetus on mahdollista matkatavaravaunussa Helsingistä Viipuriin, Pietariin ja Moskovaan. Moskovasta, Pietarista ja Viipurista ruumiinkuljetus on mahdollista matkatavaravaunussa Vainikkalaan ja Helsinkiin.

Maksu ruumiinkuljetuksesta peritään 300 kg:lta matkatavaratariffin mukaan.

Ruumiinkuljetuksella on oltava junassa saattaja, ja hänellä on oltava matka- ja paikkalippu.

VI TILAUSLIIKENNE

64 §

Asiakas (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) voi tilata omaan käyttöönsä junia, matkustaja-, salonki-, matkatavara- ja ravintolavaunuja. Tilaukset tehdään rautateille. Junien ja vaunujen toimitus- ja käyttöehdot asiakas sopii sen rautatien kanssa, jolle tilaus on tehty.

3 artikla
Tavaroiden kuljetus

1 §

Näitä Kuljetusehtoja sovelletaan Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen rahtikirjoilla lähetettävissä tavarakuljetuksissa.

2 §

Tavaroita kuljetetaan ilman raja-asemilla tapahtuvaa siirtokuormausta kaikkien niiden VR:n ja RZD:n rautatieasemien (jäljempänä asemat) välillä, jotka on rautatien sisäisessä liikenteessä avattu tavaraliikenteelle.

3 §

Lähetysrautatie on velvollinen lähettämään ja vastaanottava rautatie vastaanottamaan tavaran sen raja-aseman kautta, jonka lähettäjä on merkinnyt rahtikirjaan.

4 §

Vaunun suurin sallittu akselipaino on 22,5 tonnia. Jos vaunun akselipaino ylittää 22,5 tonnia, tällaisesta kuljetuksesta on sovittava lähetysrautatien kanssa.

5 §

Tavaroiden kuljetus konteissa tapahtuu Konttien kuljetusmääräysten (näiden Kuljetusehtojen liite 5) mukaisesti.

6 §

Tavarakuljetukset hoidetaan seuraavien raja-asemien kautta:

VR RZD
Vainikkala Buslovskaja
Imatrankoski Svetogorsk
Niirala Värtsilä
Vartius Kivijärvi

Näiden raja-asemien kautta kuljetetaan seuraavia tavaralähetyksiä:

Vainikkala-Buslovskaja Kaikki vaunukuorma-, kontti- ja kappaletavaralähetykset
Imatrankoski-Svetogorsk Vaunukuormalähetykset1,2VR:n asemille
Niirala-Värtsilä Vaunukuormalähetykset1
Vartius-Kivijärvi Vaunukuormalähetykset1,2
1Kuormauspiirustuksia ja lujuuslaskelmia edellyttävistä tavarakuljetuksista sovitaan tapauskohtaisesti.
2Vaarallisten aineiden kuljetuksista sovitaan tapauskohtaisesti.
4 artikla
Tavarat, joita ei oteta kuljetettavaksi

1 §

Kuljetettavaksi ei oteta:

1) esineitä ja tavaroita, joiden kuljetus on Venäjän postilaitoksen yksinoikeutena (kaikki kirjelähetykset, rahaosoitukset ja postipaketit);

2) tavaroita, joita kokonsa, painonsa tai muiden ominaisuuksiensa vuoksi ei voida kuljettaa, vaikka se johtuisi vain toisen rautatien liikkuvan kaluston tai laitteiden teknisistä erityisominaisuuksista;

3) tavaroita, joiden kuljetukset on lakien tai yleisen järjestyksen vuoksi kielletty vaikka vain toisessa maassa, jonka rautatiet osallistuvat näihin kuljetuksiin;

4) lähetyksiä, joiden paino ylittää vaunun tai kontin suurimman sallitun kantavuuden, ottaen huomioon näiden Kuljetusehtojen 3 artiklan 4 §:n mukaisen vaunun suurimman sallitun akselipainon;

5) räjähtäviä ammuksia tai tuli- ja ampuma-asetarvikkeita, lukuun ottamatta metsästys- ja urheilukäyttöön tarkoitettuja;

6) räjähdysaineita, puristettuja, nesteytettyjä tai paineen alaisena liuotettuja kaasuja, itsestään syttyviä aineita tai radioaktiivisia aineita, jos niitä ei ole mainittu Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavissa vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksissä;

7) kappaletavarana kuljetettavia tavaroita, joiden kollipaino on alle 10 kg; tämä rajoitus ei koske niitä tavaroita, joiden kollitilavuus on yli 0,1 m3.

2 §

Jos kuljetussopimusta toteutettaessa huomataan, että on lähetetty tavaroita, joiden kuljetus ei ole sallittua, niiden suhteen toimitaan sen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jonka rautateillä määräysten rikkominen on todettu.

5 artikla
Erityisehdoin kuljetettavat tavarat

1 §

Vaaralliset aineet kuljetetaan Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavien vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten mukaisesti.

Jos kuljetussopimusta toteutettaessa havaitaan, että tavara, jonka kuljetus on sallittu noudattamalla ensimmäisessä kappaleessa mainittujen määräysten erityisehtoja, on otettu kuljetettavaksi oikealla nimellä, mutta noudattamatta kyseessä olevia ehtoja, niin tämän tavaran kuljetus keskeytetään ja sen suhteen menetellään sen maan lakien mukaan, missä tavaran kuljetus on keskeytetty.

2 §

Helposti pilaantuvat tavarat kuljetetaan Helposti pilaantuvien tavaroiden kuljetusmääräysten (näiden Kuljetusehtojen liite 6) mukaisesti.

3 §

Alla lueteltuja tavaroita otetaan kuljetettavaksi vasta sen jälkeen kun rautatiet ovat tästä etukäteen sopineet keskenään:

1) kuormaulottuman ylittävät tavarat;

2) suurkuorma- ja syväkuormausvaunuissa kuljetettavat tavarat;

3) tavarat, joiden kollipaino on 30 tonnia tai suurempi, tai jos yhden kollin paino ylittää Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavissa kuormausmääräyksissä määritellyn painon;

4) avovaunuissa kuljetettavat tavarat, joiden kollipaino on alle 100 kg;

5) tavarat, joiden pituus on 18 metriä tai enemmän;

6) tavarat, joiden kuormaus- ja kiinnitystapaa ei ole esitetty Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavissa kuormausmääräyksissä;

7) tavarat, joiden kuormaus tai kuljettaminen tuottaa vaikeuksia toisen kuljetukseen osallistuvan rautatien liikkuvan kaluston tai laitteiden teknisten erityisominaisuuksien takia;

8) Sahalinin saaren asemille kuljetettavat tavarat. Tällaisten tavarakuljetusten sopimista varten lähettäjän on esitettävä lähetysrautatielle seuraavat tiedot:

- huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan nimi, jolla on sopimus RZD:n kanssa rautatiekuljetuksesta;

- tavaran nimi;

- tavaran paino tonneina;

- vaunujen lukumäärä;

- vastaanottaja;

- kuljetusajankohta.

Alakohdissa 1―6 mainittujen tavaroiden kuljetusehtojen sopimista varten lähettäjän on esitettävä lähetysrautatielle ajoissa ennen tavaroiden lähettämistä tavaran painoa ja tärkeimpiä mittoja koskevat tiedot sekä tavaran kuormausta ja kiinnittämistä koskevat piirustukset ja lujuuslaskelmat. Erikoiskuljetusanomusten käsittelyaika lähetys- ja määrärautatiellä on yhteensä 2―4 viikkoa.

4 §

Omilla pyörillään kuljetettava tavara (rautatien liikkuva kalusto) otetaan kuljetettavaksi, jos lähetysrautatie on todennut liikkuvan kaluston kulkukelpoisuuden, mistä tämän on tehtävä merkintä rahtikirjan kenttään 93 "Rautatien merkintöjä".

Jos liikkuva kalusto omilla pyörillään tarvitsee kuljetuksen aikana saattajan, on se lähettäjän asetettava.

6 artikla
Tavaran saattajat

1 §

Lähettäjän tai vastaanottajan asettamien saattajien seuraamina kuljetetaan tavaroita, jotka on mainittu näiden Kuljetusehtojen 5 artiklan 4 §:ssä ja näiden Kuljetusehtojen liitteen 6 3 §:n toisessa kappaleessa, tai muita tavaroita, joiden saattamiseen lähetysrautatie on antanut lähettäjälle tämän pyytämän luvan sovittuaan siitä määrärautatien kanssa.

Jos sisäisten määräysten mukaisesti myös muita tavaroita on kuljetettava saattajien seuraamina ja vartioituina, lähettäjä tai vastaanottaja on velvollinen varmistamaan tällaisten tavaroiden saattamisen. Tällöin määrärautatiellä saattajien seuraamana kuljetettavan tavaran vastaanottajan on varmistettava tavaran saattaminen määrärautatien vastaanottavalta raja-asemalta määräasemalle.

Tavarat, joilla on saattaja, kuljetetaan vaunukuorma- tai konttilähetyksinä.

Jos tavaran lähettäjä ja vastaanottaja ovat sopineet keskenään, sallitaan, että lähettäjän saattaja seuraa tavaraa raja- tai väliasemalle, ja vastaanottajan saattaja tältä asemalta määräasemalle, mistä lähettäjä tekee merkinnän rahtikirjaan.

Jos lähettäjän tai vastaanottajan asettamalta saattajalta puuttuu lupa valtakunnan rajan ylittämiseen, vaunujen luovutus tapahtuu raja-asemien välillä ilman saattajaa.

Tällöin luovuttavan rautatien raja-asema kiinnittää lähettäjän asettaman saattajan läsnä ollessa vaunuun sinetit tarkastamatta tavaran määrää tai laatua. Vastuu tavaran painosta ja laadusta sekä kaikki näiden tavaroiden kuljetussopimuksia koskevat korvausvaatimukset hoidetaan tavaran lähettäjän ja vastaanottajan kesken.

2 §

Toisen maan alueella matkustettaessa tavaran saattajien on noudatettava sen maan tulli-, passi-, rautatie- ja muita määräyksiä.

3 §

Maksu saattajien matkasta lasketaan ja peritään näiden Kuljetusehtojen 12 ja 18 artiklojen mukaisesti.

4 §

Saattajan asettanut lähettäjä tai vastaanottaja vastaa vahingosta, jonka saattaja aiheuttaa rautatielle.

7 artikla
Rautateiden kuljetusvelvollisuus

1 §

VR ja RZD ovat velvollisia kuljettamaan kaikkia näiden Kuljetusehtojen mukaan kuljetettavaksi sallittuja tavaroita, jos

1) lähettäjä noudattaa näiden Kuljetusehtojen määräyksiä;

2) kuljetusta eivät estä sellaiset seikat, joita rautatie ei voi välttää tai poistaa.

2 §

Rautatie on velvollinen viipymättä lähettämään tavarat, jotka se on ottanut kuljetettavaksi. Poikkeuksena ovat tapaukset, jolloin lähetysrautatiellä voimassa olevissa määräyksissä on säännelty, että tämän rautatien lähetysasemat ovat velvollisia ottamaan tavaroita ennakolta säilytettäväksi, jos niitä ei voida lähettää viipymättä.

3 §

Tavarat luovutetaan ja otetaan kuljetettavaksi sekä lähetetään lähetysrautatien sisäisten määräysten mukaisesti. Tavarat kuljetetaan vaunukuorma-, kappaletavara- tai konttilähetyksinä.

Vaunukuormalähetys on yhdellä rahtikirjalla lähetettävä tavaraerä, jonka kuljettamiseen näiden Kuljetusehtojen määräysten perusteella tarvitaan tai lähettäjän pyynnöstä varataan erillinen vaunu.

Kappaletavaralähetys on yhdellä rahtikirjalla lähetettävä tavaraerä, jonka paino ei ylitä 20 000 kg eikä tilavuus yhtä kolmasosaa vaunun tilavuudesta. Kappaletavaralähetyksen kollipaino:

- katetuissa vaunuissa kuljetettaessa vähintään 10 kg ja enintään 1 500 kg. Yli 75 kg:n painoiset kollit on pakattava siten, että niiden koneellinen purkaminen vaunusta on mahdollista;

- avovaunuissa kuljetettaessa vähintään 100 kg ja enintään 10 000 kg.

Konttilähetys on yhdellä rahtikirjalla yleis- tai erityiskontissa lähetettävä tavaraerä tai tyhjä kontti.

Lähettäjän on rastitettava rahtikirjan kentässä 21 "Lähetyksen laji: "Kpl-tavara", "Vaunukuorma" tai "Kontti"."

Kuljetettavaksi ei saa ottaa samaan vaunuun:

- useita vaunukuormalähetyksiä;

- vaunukuormalähetystä yhdessä kappaletavaralähetyksen kanssa;

- vaunukuormalähetystä yhdessä konttilähetyksen kanssa;

- konttilähetystä yhdessä kappaletavaralähetyksen kanssa.

4 §

Jos yleinen etu tai rautatien liikenteenhoitoon liittyvät syyt niin vaativat tai jos syntyy olosuhteet, joita rautatie ei voi estää ja joiden poistaminen ei ole riippuvainen rautatiestä (esim. luonnonvoimat), VR tai RZD voi määrätä:

1) että liikenne on keskeytettävä kokonaan tai osittain;

2) että joitakin tavaroita ei väliaikaisesti oteta kuljetettavaksi tai ne otetaan kuljetettavaksi tietyin ehdoin;

3) että joidenkin tavaroiden kuljetuksille annetaan väliaikaisesti etusija.

Tällaiset määräykset on julkaistava, jos sisäiset määräykset edellyttävät sitä. Rautatie, joka on asettanut edellä mainitun rajoituksen, on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tästä toiselle rautatielle viimeistään seitsemän vuorokautta ennen rajoituksen voimaanastumista sekä tiedottamaan ajoissa myös rajoituksen peruuttamisesta.

Kumpikin rautatie voi kieltäytyä ottamasta tavaraa kuljetettavaksi, jos kuljetusta on rajoitettu edellä mainitun määräyksin.

8 artikla
Rahtikirja. Rahtikirjan täyttö.

Rahtikirjan sisältö ja muoto

1 §

Luovuttaessaan tavaran kuljetettavaksi lähettäjän on annettava lähetysasemalle jokaista tavaralähetystä varten näiden Kuljetusehtojen liitteessä 7 esitetyn mallin mukainen rahtikirja, joka on täytetty Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen rahtikirjan täyttöohjeiden mukaisesti (näiden Kuljetusehtojen liite 8).

Rahtikirja muodostuu seuraavista osista:

osa 1 RAHTIKIRJA vastaanottajalle
osa 2 MATKAKIRJA määrärautatielle
osa 3 MATKAKIRJA lähetysrautatien raja-asemalle
osa 4 MATKAKIRJA lähetysasemalle
osa 5 RAHTIKIRJAN KAKSOIS-KAPPALE lähettäjälle

Lähetettäessä tavaroita Suomesta rahtikirjan liitteenä on rahtikirjan mallin mukainen "VAUNULISTA määräasemalle" (seuraa lähetystä määräasemalle ja jää tälle asemalle).

Kuljetettaessa tavaroita Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjalla osoitettuna niiden muiden maiden rautateiden asemille, jotka osallistuvat kuljetuksiin ja soveltavat näitä Kuljetusehtoja, lähettäjä liittää rahtikirjaan tarpeellisen määrän näiden Kuljetusehtojen liitteenä 9 olevan mallin mukaisia matkakirjan lisäkappaleita, jotka on tarkoitettu kauttakuljetusrautateiden luovuttavia raja-asemia varten. Matkakirjan lisäkappaleelle annetaan sama numero, joka on rahtikirjalla.

2 §

Rahtikirjalomakkeet painatetaan suomen ja venäjän kielellä. Suomen ja venäjän kielen lisäksi voidaan kenttien otsikkoteksteissä käyttää jotain kolmatta kieltä. Kolmikielisen rahtikirjan valmistuskustannuksista vastaa tällaisten rahtikirjojen tilaaja.

Rahtikirjalomakkeet painatetaan valkoiselle A4-kokoiselle paperille sinisellä värillä. Rahtikirjalomakkeiden painattamisessa saa käyttää vesileimapaperia ja rahtikirjalomakkeisiin saa painattaa rahtikirjan numeron valmiiksi ja käyttää mikrokirjoitusta.

Rahtikirjalomakkeessa osaa ilmoittavan numeron yläpuolelle ja matkakirjan lisäkappaleeseen painatetaan lähetysrautatien tunnus (kirjaintunnus tai logo).

Rahtikirja voidaan korvata sähköisellä kuljetusasiakirjalla, jos lähettäjä, vastaanottaja ja rautatiet ovat tästä tapauskohtaisesti sopineet.

Kuljetusnopeus

3 §

Lähettäjä valitsee, kuljetetaanko tavara rahti- vai pikatavarana RZD:llä.

VR:llä tavaroita ei kuljeteta pikatavarana.

Jos lähettäjä haluaa, että tavara kuljetetaan RZD:llä pikatavarana, hänen on tehtävä rahtikirjan kenttään 4 "Lähettäjän erityisiä ilmoituksia" seuraava merkintä: "Kuljetettava RZD:llä pikatavarana".

Rahtikirjan täyttö ja korjaus

4 §

Lähettäjä täyttää rahtikirjan sekä lähetys- että määrämaan kielellä. Jos lähettäjä ei ole täyttänyt rahtikirjaa määrämaan kielellä, käännöksen suorittaa hänen puolestaan määrärautatien raja-asema.

Rahtikirjaan merkittävät tiedot kirjoitetaan käsin tai koneella selvästi, pysyvästi ja samansisältöisesti rahtikirjan kaikkiin osiin. Lähettäjän ja lähetysrautatien on merkittävä kaikki rahtikirjalomakkeessa tarvittavat tiedot asianomaisiin kenttiin.

Lähettäjä täyttää kaikki kentät lukuun ottamatta vahvennetulla viivalla ympäröityjä kenttiä. Rahtikirjaan lyötävien leimojen on oltava luettavissa.

Lähettäjän rahtikirjaan merkitsemissä tiedoissa ei saa olla korjauksia. Poikkeustapauksessa lähettäjä voi tehdä korjauksia enintään rahtikirjan yhteen kenttään tai kahteen kenttään, jos ne sisällöltään liittyvät toisiinsa. Tällöin lähettäjän on varmennettava tekemänsä korjaus allekirjoituksellaan ja leimalla.

Rautatien rahtikirjaan merkitsemien tietojen muutokset ja lisäykset tehdään asianomaisen rautatievirkailijan allekirjoittamina ja ne varmennetaan aseman leimalla.

5 §

Lähettäjän on Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjan täyttöohjeiden mukaisesti ilmoitettava rahtikirjassa:

1) Lähetysasema ja -rautatie.

2) Määräasema ja -rautatie.

3) Raja-asemat, joiden kautta tavara on kuljetettava. Lähettäjän merkitsemät raja-asemat määrittelevät kuljetusreitin.

4) Lähettäjän nimi ja osoite ja sen henkilön allekirjoitus, joka luovuttaa tavaran kuljetettavaksi.

Lähettäjänä saa olla vain yksi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Lähettäjän allekirjoitus voidaan tehdä leimasimella, jos lähetysmaan lait sen sallivat.

Jos tavaran lähettäjänä on luonnollinen henkilö, ilmoitetaan hänen etu- ja sukunimensä ja osoitteensa.

5) Vastaanottajan nimi ja osoite.

Vastaanottajana saa olla vain yksi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Jos tavaran vastaanottajana on luonnollinen henkilö, ilmoitetaan hänen etu- ja sukunimensä ja osoitteensa.

6) Tiedot kuljetusmaksujen maksajista.

7) Tavaran nimi ja koodi.

8) Tavaran paino ja kollien lukumäärä.

9) Päällystetyistä tavaroista päällyksen laatu ja kollien merkit ja numerot.

10) Vaunun numero, vaunun rekisteröineen rautatien numerokoodi, vaunun kantavuus ja muut vaunutiedot.

11) Luettelo viranomaisten vaatimista asiakirjoista, jotka on liitetty rahtikirjaan. Lisäksi rahtikirjaan on tehtävä tarvittavat merkinnät tavaran tulliselvityksestä.

12) Muut tarvittavat tiedot.

6 §

Jos rahtikirjan kentissä 9―13 ei ole riittävästi tilaa luetella sillä lähetettäviä tavaroita, lähettäjä liittää rahtikirjaan viitenä kappaleena rahtikirjan kokoisen lisälehden, jossa luetellaan kollien merkit ja numerot, kollien lukumäärä, päällys, tavaroiden nimet ja painot. Lähettäjä allekirjoittaa tämän lisälehden kaikki kappaleet. Allekirjoitus vaaditaan alkuperäisenä vain rahtikirjan osaan 1 liitettävään lisälehden kappaleeseen. Kollien kokonaislukumäärä ja tavaroiden yhteispaino merkitään rahtikirjan kenttiin 10, 16 ja 14, 17 ja kenttään 12 "Tavaran nimi ja koodi" tehdään merkintä "Tavarat on lueteltu liitteenä olevassa lisälehdessä".

Lähettäjä voi liittää lisälehtiä rahtikirjaan myös kentän 4 "Lähettäjän erityisiä ilmoituksia" ja kentän 23 "Lähettäjän liitteet" tietoja varten.

Lisälehden viidestä kappaleesta yksi liitetään rahtikirjaan, yksi rahtikirjan kaksoiskappaleeseen ja yksi kuhunkin matkakirjaan. Lisäksi yksi lisälehden kappale on liitettävä myös kaikkiin matkakirjan lisäkappaleisiin.

Lähettäjän on merkittävä rahtikirjan kenttään 23 "Lähettäjän liitteet" rahtikirjaan liitettyjen lisälehtien lukumäärä.

7 §

Rahtikirjaa ei saa korvata muilla asiakirjoilla, eikä siihen saa liittää muita kuin näiden Kuljetusehtojen edellyttämiä asiakirjoja.

Merkinnät, jotka eivät sido rautatietä

8 §

Lähettäjällä on oikeus tehdä rahtikirjan kenttään 6 "Merkinnät, jotka eivät sido rautatietä" lähetystä koskevia merkintöjä, jotka on tarkoitettu ainoastaan tavaran vastaanottajalle tiedoksi ja jotka eivät aseta rautatielle mitään velvollisuuksia tai vastuuta.

Yhdellä rahtikirjalla kuljetettava tavara

9 §

Yhdellä rahtikirjalla kuljetettava tavaramäärä ei saa ylittää vaunun kantavuutta tai tilavuutta, paitsi jos kuljetetaan pitkää tavaraa kahteen tai useampaan yhteenkytkettyyn vaunuun kuormattuna. Tällöin rahtikirjan kenttään 12 "Tavaran nimi ja koodi" tehdään merkintä "Yhteenkytkettyjä vaunuja ei saa irrottaa".

Lähettäjän kirjallisen pyynnön perusteella voidaan yhdellä rahtikirjalla kuljettaa kokojunana tai vaunuryhmänä samanlaista tavaraa (malmia, hiiltä yms.) samalle määräasemalle ja samalle vastaanottajalle, jos kaikki kuljetukseen osallistuvat rautatiet ovat siihen suostuneet. Tällöin lähettäjän on merkittävä tarvittavat tiedot lomakkeelle "Vaunuluettelo yhdellä rahtikirjalla kokojunana tai vaunuryhmänä kuljetettavista vaunuista" (näiden Kuljetusehtojen liite 10) ja annettava rahtikirjan mukana tämän vaunuluettelon yksi kappale kutakin rahtikirjan osaa sekä matkakirjan lisäkappaletta kohti. Yksi kappale vaunuluetteloa palautetaan lähettäjälle yhdessä rahtikirjan kaksoiskappaleen (osa 5) kanssa. Vaunuluettelon täyttöohjeet ovat näiden Kuljetusehtojen liitteenä 10.1.

Rahtikirjan kentissä 27 "Vaunu", 28 "Kantavuus", 29 "Akseliluku" ja 30 "Taarapaino" lähettäjä ilmoittaa kokojunassa tai vaunuryhmässä olevien vaunujen lukumäärän ja tekee merkinnän: " vaunua. Katso liitteenä olevaa vaunuluetteloa."

Jos vaunu irrotetaan junasta kuljetuksen aikana, rautatie tekee siitä merkinnän vaunuluetteloon, yliviivaa irrotetun vaunun tiedot vaunuluettelossa ja korjaa vaunuluettelon Yhteensä-rivillä vaunujen lukumäärän ja tavaroiden painon. Vastaavat muutokset tehdään rahtikirjan kaikkiin osiin ja vaunulistaan. Tehdyt muutokset varmennetaan vaunun irrottaneen aseman päiväleimalla ja asemavirkailijan allekirjoituksella.

Kun irrottamisen syy on poistunut, vaunu lähetetään määräasemalle vaunun irrottaneen aseman laatimalla erillisellä rahtikirjalla. Tämän rahtikirjan kenttään 12 "Tavaran nimi ja koodi" tehdään merkintä "Kuuluu rahtikirjaan nro .. pvm .., lähetysasema .., lähettäjä ..".

Samassa vaunussa yhdellä tai useammalla rahtikirjalla ei saa kuljettaa yhdessä seuraavia tavaroita:

1) helposti pilaantuvia tavaroita muiden helposti pilaantuvien tavaroiden kanssa, jos ne kuljetetaan eri lämpötiloissa;

2) helposti pilaantuvia tavaroita muiden tavaroiden kanssa, jos helposti pilaantuvat tavarat vaativat lämpötilan valvontaa tai muuta erityistä hoitoa;

3) Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavissa vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksissä mainittuja tavaroita muiden tavaroiden kanssa, jos niiden yhteenkuormaus samaan vaunuun on kielletty;

4) lähettäjän kuormaamia tavaroita rautatien kuormaamien tavaroiden kanssa.

Tavaroiden kuljetukset Suomesta Sahalinin saaren asemille sekä meri- ja jokisatamiin vesiteitse tapahtuvaa edelleen lähettämistä varten Venäjällä sijaitseviin määräpaikkoihin.

10 §

Lähetettäessä tavaraa Sahalinin saaren asemille tai meri- ja jokisatamiin lähettäjän on annettava lähetysasemalle jokaista lähetystä varten Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirja, joka on täytetty rahtikirjan täyttöohjeiden sekä seuraavien lisäohjeiden mukaisesti:

1) Kun kuljetetaan tavaraa Sahalinin saaren asemille, osoitetaan se saarella olevalle vastaanottajalle ja siellä sijaitsevalle määräasemalle.

Lähettäjän on tehtävä rahtikirjan kaikkien osien etusivulle sininen, vinoittain sivun yli kulkeva viiva sekä liitettävä mukaan näiden Kuljetusehtojen liitteen 9 mallin mukainen matkakirjan lisäkappale, jolle annetaan sama numero, joka on rahtikirjalla. Lisäkappale on tarkoitettu junalauttasatamalle. Rahtikirjan kenttään 8 "Määräasema ja -rautatie" lähettäjän on merkittävä määräaseman ja -rautatien lisäksi sen satama-aseman ja junalauttasataman nimi, jonka kautta tavara tullaan kuljettamaan. Rahtikirjan kenttään 20 "Kuljetusmaksut suorittaa" lähettäjän on merkittävä sen huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan nimi ja koodi, joka maksaa RZD:n kuljetusosuuden junalauttasatamaan saakka.

Kuljetettaessa tavaroita Sahalinin saaren asemille rahtikirjan kenttään 44 "Kuljetuslupa" merkitään näiden Kuljetusehtojen 5 artiklan 3 §:ssä edellytetyn RZD:n luvan numero.

2) Tavaroita kuljetetaan Suomesta Venäjän meri- ja jokisatamiin vain purjehduskauden aikana, jonka alkamis- ja päättymisajat RZD ilmoittaa VR:lle hyvissä ajoin.

Kun kuljetetaan tavaraa meri- ja jokisatamiin vesiteitse tapahtuvaa edelleenkuljetusta varten, tavara osoitetaan Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjalla meri- tai jokisataman asemalle satamahuolitsijalle.

Lähettäjän on ilmoitettava rahtikirjassa seuraavat tiedot:

Kentässä 5 "Vastaanottaja, postiosoite" - sen satamahuolitsijan nimi ja postiosoite, joka ottaa tavaran vastaan rautatieltä ja lähettää sen vesikuljetuksena edelleen.

Kentässä 8 "Määräasema ja -rautatie" - satama-aseman, rautatien ja meri- tai jokisataman nimi.

Kentässä 4 "Lähettäjän erityisiä ilmoituksia" - lopullisen määräsataman nimi sekä lopullisen vastaanottajan nimi ja postiosoite.

Kentässä 20 "Kuljetusmaksut suorittaa" - sen huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan nimi ja koodi, joka maksaa RZD:n kuljetusosuuden.

3) Kuljetettaessa tavaraa Sahalinin saaren asemille sekä meri- ja jokisatamiin vesiteitse tapahtuvaa edelleen lähettämistä varten Venäjällä sijaitseviin määräpaikkoihin lähettäjän on päällystettävä tavarat näiden Kuljetusehtojen 14 artiklan 1 §:n mukaisesti ja merkittävä jokaiseen tavarakolliin seuraavat rahtikirjan mukaiset tiedot:

a) lähettäjän nimi;

b) lähetysasema ja –rautatie;

c) lopullisen vastaanottajan nimi;

d) Sahalinin saarella oleva määräasema tai meri- ja jokisatamiin kuljetettaessa satama-asema sekä lopullinen määräpaikka;

e) rahtikirjan numero ja väliviivalla erotettuna rahtikirjan mukainen kollien kokonaislukumäärä osoittajaksi ja kollin järjestysnumero nimittäjäksi.

Tavaroiden kuljetukset Suomesta Venäjälle Kaliningradin rautatien asemille ja päinvastaiseen suuntaan

11 §

Lähetettäessä tavaroita Suomesta Venäjälle Kaliningradin rautatien asemille ja päinvastaiseen suuntaan lähettäjä laatii rahtikirjan näiden Kuljetusehtojen liitteen 11.2 "Tavaroiden kuljetusmääräykset Suomesta Venäjän kautta maihin, joiden rautatiet kuuluvat sopimukseen kansainvälisestä rautatietavaraliikenteestä (SMGS) tai soveltavat sitä, ja päinvastaiseen suuntaan" mukaisesti.

Tavaroiden edelleen lähettäminen

12 §

Lähettäjä voi tehdä rahtikirjaan merkinnän, jolla hän antaa rautatielle tai huolitsijalle toimeksiannon lähettää tavara edelleen näiden Kuljetusehtojen liitteen 11 "Tavaroiden kauttakuljetusmääräykset rautateitse Venäjän ja/tai Suomen kautta" mukaisesti.

9 artikla
Hankintaedun ilmoittaminen tavaroille

1 §

Lähettäjän on ilmoitettava hankintaetu jättäessään kuljetettavaksi seuraavia tavaroita:

1) kulta-, hopea- ja platinavalmisteet;

2) jalokivet;

3) arvokkaat turkikset (majava, sinikettu, kärppä, näätä, minkki, saukko, kriminnahka, hylje, merikarhu, hopeakettu, skunkki, soopeli) ja näistä turkiksista valmistetut tuotteet;

4) kuvatut elokuvanauhat;

5) taulut;

6) veistokset;

7) taideteokset;

8) antiikkiesineet;

9) tavarat, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, kodin käyttöön tai muuhun käyttöön, joka ei liity yritystoiminnan harjoittamiseen. Näitä tavaroita voidaan ottaa kuljetettavaksi hankintaetua ilmoittamatta, jos lähettäjä tekee rahtikirjan kenttään 4 "Lähettäjän erityisiä ilmoituksia" merkinnän: "Hankintaetua ei ilmoiteta" ja varmentaa merkinnän allekirjoituksellaan;

10) optiset erikoislaitteet.

2 §

Lähettäjä voi ilmoittaa hankintaedun myös muille kuljetettavaksi jätetyille tavaroille.

Lähettäjä merkitsee tavaran hankintaedun määrän lähetysmaan valuutassa rahtikirjan kenttään 24 "Hankintaetu".

Lähetys- ja määrärautatie perii kumpikin omalta osuudeltaan lisämaksun hankintaedun ilmoittamisesta kansainvälisessä tavaraliikenteessä soveltamiensa tariffien mukaisesti.

Lisämaksun perimiseksi lähetysasema muuntaa hankintaedun määrän, joka on ilmoitettu rahtikirjan kentässä 24 lähetysmaan valuutassa, euroiksi lähetysmaassa muuntopäivänä voimassa olevan virallisen kurssin mukaan ja merkitsee sen kauttaviivalla erotettuna tähän samaan rahtikirjan kenttään. Euroissa ilmoitettu tavaran hankintaetu määrärautatietä varten muunnetaan määrämaan valuutaksi muuntopäivänä tässä maassa voimassa olevan virallisen kurssin mukaan.

Hankintaedun määrä ei saa ylittää tavaran käypää arvoa.

3 §

Ottaessaan kuljetettavaksi tavaroita, joille on ilmoitettu hankintaetu, rautatiellä on oikeus tarkistaa, vastaako hankintaedun määrä tavaroiden arvoa. Jos rautatien ja lähettäjän kesken syntyy erimielisyys hankintaedun määrästä, erimielisyys ratkaistaan asiantuntijalausunnon perusteella.

10 artikla
Kuljetussopimuksen solmiminen

1 §

Kuljetussopimus katsotaan solmituksi, kun lähetysasema on ottanut tavaran rahtikirjoineen kuljetettavaksi.

Tavaran vastaanotto kuljetettavaksi todistetaan lyömällä lähetysaseman päiväleima rahtikirjan kaikkiin osiin ja matkakirjan lisäkappaleisiin. Päiväleima lyödään myös rahtikirjaan liitetyn lisälehden kaikkiin kappaleisiin.

Kuljetussopimuksen solmimisen jälkeen rahtikirjan kaksoiskappale (osa 5) annetaan lähettäjälle. Tällä osalla ei ole samaa todistusvoimaa kuin rahtikirjalla (osa 1), joka seuraa tavaran mukana.

2 §

Leimaamisen on tapahduttava heti, kun lähettäjä on antanut kaikki rahtikirjaan merkityt tavarat kuljetettavaksi ja suorittanut lähetysrautatien sisäisten määräysten mukaisesti maksut, jotka hän on ottanut maksaakseen. Lähettäjän pyytäessä rahtikirja on leimattava tämän läsnä ollessa.

3 §

Leimattu rahtikirja on todisteena kuljetussopimuksen solmimisesta.

11 artikla

Vastuu rahtikirjaan merkityistä tiedoista. Virhemaksut. Liikakuormaa koskevat toimenpiteet.

Vastuu rahtikirjaan merkityistä tiedoista

1 §

Lähettäjä on vastuussa siitä, että hänen rahtikirjaan merkitsemänsä tiedot ja ilmoitukset ovat oikeita. Lähettäjä vastaa kaikista seurauksista, jos nämä tiedot ja ilmoitukset on merkitty väärin, epätarkasti, epätäydellisesti tai muuhun kuin niille varattuihin rahtikirjan kenttiin.

2 §

Rautatiellä on oikeus tarkastaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, vastaako lähetys rahtikirjaan merkittyjä tietoja.

Lähetys tarkastetaan lähetys- tai määräasemalla joko lähettäjän tai vastaanottajan läsnä ollessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Lähetyksen saa tarkastaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti kuljetuksen aikana, jos liikenne- tai tavaraturvallisuus edellyttävät sitä, tai viranomaiset vaativat sitä.

Jos lähetysasemalla tehdyssä tarkastuksessa todetaan, ettei lähetys vastaa rahtikirjan tietoja, niin kuormattu vaunu tai kontti palautetaan yhdessä rahtikirjan kanssa lähettäjälle uuden rahtikirjan laatimista varten. Lähettäjä korvaa palauttamisesta aiheutuneet kustannukset.

Jos kuljetuksen aikana tai määräasemalla suoritetussa tarkastuksessa todetaan, ettei lähetys vastaa rahtikirjan tietoja, tarkastuksen suorittaneen aseman on laadittava kaupallinen tarkastuspöytäkirja ja tehtävä rahtikirjan kenttään 94 merkintä tarkastuspöytäkirjan laatimisesta. Tällainen merkintä on tehtävä myös rahtikirjan kaksoiskappaleeseen, jos se on mahdollista. Rautatiestä riippumattomista syistä suoritetusta tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset ovat tavaran rasitteena, ellei niitä korvata välittömästi.

3 §

Otettaessa tavaraa kuljetettavaksi tavaran paino, kollien lukumäärä ja vaunun todellinen taarapaino määritellään ja tarkastetaan lähetysrautatiellä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Rautatie on velvollinen merkitsemään rahtikirjaan tavaran painon, kollien lukumäärän ja vaunun todellisen taarapainon, jos se on todennut ne tavaraa kuljetettavaksi otettaessa, mistä on oltava merkintä rahtikirjassa.

4 §

Jos kuormattu vaunu punnitaan vaunuvaa"alla, mistä tehdään merkintä rahtikirjaan, tavaran paino määritellään vähentämällä kuormatun vaunun bruttopainosta vaunua punnittaessa todettu taarapaino, tai, ellei vaunun taaraa ole punnittu, vaunuun merkitty taarapaino.

Virhemaksut

5 §

Virhemaksu määrätään seuraavissa tapauksissa:

1) jos rahtikirjaan on merkitty vääriä, epätarkkoja tai epätäydellisiä tietoja tai ilmoituksia, joista johtuen:

a) on otettu kuljetettavaksi tavaroita, joiden kuljetus on kielletty;

b) on otettu kuljetettavaksi yleisillä ehdoilla tavaroita, joiden kuljetus on sallittu erityisehdoin;

c) on sovellettu halvempaa tariffia;

d) rahti on halvempi, koska paino on ilmoitettu epätarkasti, mutta vaunun kantavuutta ei ole ylitetty;

2) jos lähettäjä ei ole noudattanut erityisehdoin kuljetettavien tavaroiden edellyttämiä varotoimenpiteitä;

3) jos lähettäjä on kuormannut vaunun tai kontin yli sen kantavuuden.

6 §

Virhemaksut perii kumpikin rautatie kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti tariffikilometrien mukaiselta kuljetusosuudeltaan, lähetysrautatien osuudelta lähettäjältä tai määrärautatien osuudelta vastaanottajalta.

Virhemaksun lisäksi peritään lähettäjän rahtikirjassa ilmoittamien tietojen ja todellisten tietojen perusteella laskettujen rahtien ero, sekä kaikki rautatielle aiheutuneet muut kustannukset.

Lähettäjä on myös vastuussa 5 §:ssä mainittujen tapausten johdosta aiheutuneista vahingoista.

7 §

Virhemaksua ei määrätä:

1) vaikka tavaran paino on ilmoitettu epätarkasti, jos rautatie on lähetysrautatiellä voimassa olevien määräysten mukaan velvollinen punnitsemaan tavaran;

2) vaikka tavaran paino on ilmoitettu epätarkasti tai vaunussa on liikakuormaa, jos rahtikirjassa on mainittu, että rautatie on suorittanut punnitsemisen;

3) jos tavaran paino on lisääntynyt kuljetuksen aikana ja jos lähettäjä näyttää toteen, että painon lisäys on johtunut sään vaikutuksesta;

4) vaikka tavaran paino on ilmoitettu väärin eikä liikakuormaa ole, jollei rahtikirjaan merkityn painon ja todetun painon välinen ero ylitä 2 %:a.

Liikakuormaa koskevat toimenpiteet

8 §

Liikakuormaksi katsotaan kuorman paino, joka ylittää vaunuun tai konttiin merkityn kantavuuden. VR:n vaunuissa kuorman paino saa ylittää vaunuun merkityn kantavuuden enintään 5 %:lla.

Kuljetuksen aikana todettu liikakuorma puretaan ja lähetetään lähettäjältä kysymättä määräasemalle liikakuorman lähettävän aseman laatimalla uudella rahtikirjalla, mikäli mahdollista samanaikaisesti varsinaisen lähetyksen kanssa. Rahti puretun liikakuorman kuljetuksesta lasketaan erillisenä kuljetuksena liikakuorman todelliselta painolta.

Liikakuorman edelleen lähettämisestä ilmoitetaan lähettäjälle.

12 artikla
Tariffit. Kuljetusmaksujen laskeminen.

1 §

Kuljetusmaksut, joilla tarkoitetaan rahtia, maksua saattajan matkasta, lisämaksuja ja muita tavaran kuljetettavaksi ottamisen ja vastaanottajalle luovuttamisen välisenä aikana syntyneitä kustannuksia, laskee kumpikin rautatie omalta kuljetusosuudeltaan kansainvälisissä tavarakuljetuksissa käyttämiensä tariffien mukaisesti. Kuljetusmaksut lasketaan tariffien mukaisesti, jotka ovat voimassa RZD:n kuljetusosuudella kuljetussopimuksen solmimishetkellä ja VR:n kuljetusosuudella suunnassa Suomi-Venäjä kuljetussopimuksen solmimishetkellä ja suunnassa Venäjä-Suomi sinä päivänä, kun tavara saapuu Suomen raja-asemalle.

Kuljetettaessa tavaroita rautateitse Suomen ja/tai Venäjän kautta kuljetusmaksut lasketaan näiden Kuljetusehtojen liitteen 11 mukaisesti.

2 §

Rahti lasketaan lyhimmältä välimatkalta niiden raja-asemien kautta, jotka lähettäjä on merkinnyt rahtikirjan kenttään 7 "Raja-asemat". Jos tavara kuljetetaan muutettua kuljetusreittiä näiden Kuljetusehtojen 21 artiklan perusteella, rahti lasketaan todelliselta välimatkalta tähän kuljetukseen sovelletun tariffin mukaisesti.

3 §

Rautatielle korvataan sille aiheutuneet kustannukset, jotka liittyvät viranomaistarkastusten suorittamiseen, tavaran kuormauksen ja kiinnityksen korjaamiskustannukset, tavaraturvallisuuden kannalta välttämättömän päällyksen korjaamiskustannukset sekä muut vastaavat kustannukset.

Nämä kustannukset on vahvistettava asianmukaisilla asiakirjoilla, mistä tehdään merkintä rahtikirjan kenttään 93 "Rautatien merkintöjä". Kustannukset korvaa lähettäjä, jos ne ovat syntyneet lähetysrautatiellä, tai vastaanottaja, jos ne ovat syntyneet määrärautatiellä, tai muu rahdinmaksaja. Jos kustannukset ovat syntyneet kauttakuljetusrautatiellä, ne korvaa kyseisen rautatieosuuden rahdinmaksaja.

Asiakirjat, jotka vahvistavat lähetysrautatielle aiheutuneet kustannukset, lähetetään lähetysasemalle. Asiakirjat, jotka vahvistavat määrä- tai kauttakuljetusrautatielle aiheutuneet kustannukset, liitetään rahtikirjaan.

4 §

Kuljetettaessa tavaraa koneellisella jäähdytysjärjestelmällä varustetuilla vakio-lämpövaunuilla peritään lähettäjältä tai vastaanottajalta Suomessa rahdin lisäksi omistajarautatien hyväksi vakiolämpövaunumaksuna 108 euroa kultakin vaunulta. Jos vaunut viipyvät Suomessa yli 5 vuorokautta, peritään lisäksi kultakin seuraavalta alkavalta vuorokaudelta ja vaunulta 22 euroa.

5 §

Vastaanottajan on purkamisen jälkeen huolellisesti puhdistettava ja pestävä koneellisella jäähdytysjärjestelmällä varustetut tyhjät vakiolämpövaunut. Rautatie voi sopimuksesta lisämaksua vastaan suorittaa vakiolämpövaunujen pesun.

VR:n palauttaessa tyhjiä vakiolämpövaunuja pesemättöminä RZD suorittaa niiden pesun. Tällöin vastaanottaja maksaa RZD:lle vaunukohtaisen 9 euron suuruisen pesumaksun VR:n välityksellä.

6 §

VR:lle kuormattavaksi luovutettavan katetun vaunun varustamisen kamiinalla RZD hoitaa erillisellä sopimuksella VR:n kanssa.

7 §

VR:lle kuormattavaksi luovutettavan eläintenkuljetusvaunun valmistelusta (pesu, desinfiointi) lähettäjä maksaa RZD:lle 9 euron suuruisen maksun VR:n välityksellä.

8 §

Jos tariffeja on sovellettu virheellisesti tai kuljetusmaksuissa huomataan laskuvirhe, puuttuva erä on suoritettava ja liikaa peritty erä maksettava takaisin.

13 artikla
Kuljetusmääräajat

1 §

Kuljetusmääräaika määräytyy tavaran koko kuljetusmatkalta seuraavasti:

1) Pikatavara:

a) toimitusaika (kuljetettavaksi ottamiseen ja vastaanottajalle luovuttamiseen varattu aika) - 1 vrk;

b) kappaletavaralähetysten kuljetusaika kunkin kuljetukseen osallistuvan rautatien jokaista alkavaa 200 tariffikilometriä kohti - 1 vrk;

c) vaunukuorma- ja konttilähetysten kuljetusaika kunkin kuljetukseen osallistuvan rautatien jokaista alkavaa 320 tariffikilometriä kohti - 1 vrk.

2) Rahtitavara:

a) toimitusaika (kuljetettavaksi ottamiseen ja vastaanottajalle luovuttamiseen varattu aika) - 1 vrk;

b) kappaletavaralähetysten kuljetusaika kunkin kuljetukseen osallistuvan rautatien jokaista alkavaa 150 tariffikilometriä kohti - 1 vrk;

c) vaunukuorma- ja konttilähetysten kuljetusaika kunkin kuljetukseen osallistuvan rautatien jokaista alkavaa 200 tariffikilometriä kohti - 1 vrk.

Kuljetusmääräajan laskeminen alkaa tavaran kuljetettavaksi ottamispäivää seuraavana päivänä klo 00.00.

Jos tavara on otettu kuljetettavaksi, mutta sitä säilytetään ennen lähettämistä, kuljetusmääräajan laskeminen alkaa tavaran kuormauspäiväksi määrättyä päivää seuraavana päivänä klo 00.00. Tavaran kuormauspäivästä on tehtävä merkintä rahtikirjaan.

Toimitusaika lasketaan vain kerran.

2 §

Jos tavara kuljetetaan lähettäjän määräyksestä toisen rautatien osuudella rahtitavarana ja toisen rautatien osuudella pikatavarana, kuljetusmääräaika lasketaan erikseen kummankin rautatien osuudelta.

3 §

Kuljetusmääräajan laskeminen keskeytyy:

1) viranomaismuodollisuuksien hoitamisen ajaksi;

2) rautatiekuljetuksen alkamista tai jatkumista väliaikaisesti estävän liikenteen keskeytyksen ajaksi, jos keskeytys ei johdu rautatiestä;

3) näiden Kuljetusehtojen 11 artiklan 2 §:ssä ja 3 §:ssä mainittujen toimenpiteiden ajaksi;

4) kuljetussopimuksen muuttamisesta aiheutuneen viivästyksen ajaksi;

5) asemilla tapahtuvasta eläinten juottamisesta, jaloittelusta tai eläinlääkärin tarkastuksesta aiheutuvien viivästysten ajaksi;

6) toiseen vaunuun tapahtuvan siirtokuormauksen ajaksi, jos siirtokuormaus johtuu lähettäjästä;

7) ajaksi, joka joudutaan odottamaan, kunnes vastaanottajan vartiointiorganisaatio ottaa tavaran vastaan;

8) kahden vuorokauden ajaksi sellaisten tavaroiden kuormauksen ja kiinnityksen tarkastamiseksi, joiden edelleen lähettäminen ja kuljettaminen tiettyä reittiä pitkin edellyttää vastaanottavan rautatien lupaa (matalalaitaisiin avovaunuihin tai 4―8 -akselisiin suurkuorma- tai syväkuormausvaunuihin kuormatut tavarat, joiden ylimitta-aste on alhaalla 3―6, sivulla 4―6 ja ylhäällä 3, sekä kaikki 12-akselisiin tai sitä suurempiin suurkuorma- tai syväkuormausvaunuihin kuormatut tavarat);

9) kuormauksen ja kiinnityksen korjaamisen ajaksi, jos ne eivät vastaa ennalta hyväksyttyjä piirustuksia. Tällaisista virheellisyyksistä on ilmoitettava luovuttavalle raja-asemalle vuorokauden kuluessa ja kuormaus on voitava tarvittaessa tarkastaa jommallakummalla raja-asemalla niin yhteisesti sovittaessa;

10) lähettäjästä tai vastaanottajasta johtuvien muiden viivästysten ajaksi.

Kuljetusmääräajan laskemisen keskeytymisen syistä ja kestosta rautatie tekee merkinnät rahtikirjan kenttään 93 "Rautatien merkintöjä".

4 §

Kuljetettaessa kuormaulottuman ylittäviä tavaroita, joiden ylimitta-aste on 3―5, tämän artiklan 1 §:ssä mainittu kuljetusmääräaika pitenee kaksinkertaiseksi. Kuormaulottuman ylittävien tavaroiden, joiden ylimitta-aste on 6, ja ylimitta-asteet ylittävien tavaroiden kuljetusmääräaikaa ei määritellä.

5 §

Kuljetus katsotaan suoritetuksi määräajassa:

1) RZD:llä, jos ennen kuljetusmääräajan päättymistä rautatie on purkanut tavaran määräasemalla tai jos rautatie on asettanut vaunun vastaanottajan purettavaksi;

2) VR:llä, jos ennen kuljetusmääräajan päättymistä tavara on luovutettu vastaanottajalle tai hänen valtuuttamalleen tai rautatie on asettanut vaunun vastaanottajan purettavaksi tai vastaanottajalle on ilmoitettu tavaran saapumisesta.

14 artikla
Pakkaus ja päällys. Kollimerkinnät. Tavaran painon ja kollimäärän määritteleminen. Tavaroiden kuormaus. Vaunujen ja konttien sinetöinti. Autojen, traktoreiden ja muiden omalla konevoimallaan kulkevien koneiden sinetöinti ja ilmoituksen laatiminen.

Pakkaus ja päällys

1 §

Tavara, joka vaatii pakkauksen tai päällyksen suojaamaan sitä katoamiselta kokonaan tai osittain, vähenemiseltä, pilaantumiselta tai vahingoittumiselta kuljetuksen aikana, samoin kuin estämään sitä vahingoittamasta muita tavaroita ja kuljetuskalustoa tai aiheuttamasta vahinkoa ihmisille, on luovutettava kuljetettavaksi tavaran ominaisuuksien sekä edellä mainittujen vaa-timusten mukaisessa pakkauksessa tai päällyksessä.

Kuljetettaessa tavaroita meri- ja jokisatamiin vesiteitse tapahtuvaa edelleen kuljettamista varten, lukuun ottamatta junalautalla tapahtuvia kuljetuksia osoitettuna Sahalinin saaren asemille, pakkauksen tai päällyksen on oltava erityisen tiivis ja sellainen, että tavara säilyy vahingoittumattomana epäsuotuisissakin purjehdusolosuhteissa.

Jos tavara luovutetaan kuljetettavaksi viallisessa pakkauksessa tai päällyksessä ja tämä voidaan ulkoisen tarkastuksen perusteella todeta, rautatie kieltäytyy ottamasta tavaraa kuljetettavaksi.

Rautatie on velvollinen suorittamaan tavaran pakkauksen tai päällyksen ulkoisen tarkastuksen vain, jos kuormauksen suorittaa rautatie tai lähettäjä rautatievirkailijan läsnä ollessa (valvonnassa).

Lähettäjä on vastuussa kaikista pakkauksen tai päällyksen puuttumisen tai puutteellisuuksien aiheuttamista seurauksista.

Kollimerkinnät

2 §

Lähettäjän on tehtävä kolleihin selvät ja kestävät merkinnät tai kiinnitettävä osoitelaput, ja niissä on oltava seuraavat rahtikirjan mukaiset tiedot:

1) kollien merkit ja numerot;

2) määräasema ja -rautatie;

3) vastaanottajan nimi;

4) lähetysasema ja -rautatie;

5) lähettäjän nimi;

6) kappaletavaralähetyksissä kollien lukumäärä.

Jos joidenkin tavaroiden kuljetus vaatii erityisiä varotoimenpiteitä, lähettäjän on tavaran ominaisuudet huomioonottaen varustettava tavarakollit tavaran varovaista käsittelyä osoittavilla merkinnöillä tai lipukkeilla, esimerkiksi "Varovasti", "Tämä puoli ylöspäin", "Ei saa kallistaa".

Kuljetettaessa tavaraa kappaletavaralähetyksinä jokainen tavarakolli varustetaan merkinnöillä.

Kuljetettaessa tavaraa vaunukuormalähetyksinä merkinnöillä varustetaan vähintään 4 kollia. Umpivaunukuljetuksissa vaunun kummankin oven kohdalle sijoitetaan 2 kollia merkinnät ulospäin ja avovaunukuljetuksissa merkityt kollit sijoitetaan ylimpään kuormauskerrokseen merkinnät ylöspäin.

Kuljetettaessa tavaroita meri- ja jokisatamiin vesiteitse tapahtuvaa edelleenkuljettamista varten, lukuun ottamatta junalautalla tapahtuvia kuljetuksia osoitettuna Sahalinin saaren asemille, lähettäjän on tehtävä merkinnät kestovärillä pakkaukseen, päällykseen tai osoitelappuun, joka on lujasti kiinnitettävä tavarakolliin.

Merkinnät tehdään latinalaisin kirjaimin ja RZD:n asemille osoitettuihin tavarakolleihin myös venäläisin kirjaimin.

Tavaran kollimäärän ja painon määritteleminen

3 §

Lähettäjä määrittelee ja merkitsee rahtikirjaan tavaroiden kollimäärän ja painon, kuitenkin:

1) nipuiksi sidotuista esineistä nippujen lukumäärän ja yhteispainon;

2) pienistä pakkaamattomista esineistä yhteispainon kappalelukua laskematta. Rahtikirjan kenttään 10 "Kollimäärä" tehdään merkintä "Irrallaan";

3) kuormalavoilla olevista tavaroista lavojen lukumäärän ja yhteisbruttopainon.

Avovaunuissa kuljetettavista tavaroista, jos kollien lukumäärä on yli 100, rahtikirjan kenttään 10 "Kollimäärä" merkitään "Irrallaan".

Tavaroiden kuormaus

4 §

Tavaroiden kuormaus suoritetaan Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavien kuormausmääräysten ja näiden Kuljetusehtojen 5 artiklan mukaisesti.

Jos lähettäjä ei ole noudattanut kuormausmääräyksiä, hän on velvollinen korvaamaan edellä mainittujen määräysten noudattamatta jättämisestä rautatielle aiheutuneen vahingon.

5 §

Lähettäjän on lähettäessään kappaletavaralähetyksinä pieniä esineitä, joiden kuormaamiseen ja purkamiseen kuluisi huomattavasti aikaa, yhdistettävä ne suuremmiksi tavarakolleiksi esimerkiksi sitomalla tai päällystämällä.

Vaunujen ja konttien sinetöinti

6 §

Lähetysrautatien sisäisten määräysten mukaisesti sinetöinnin suorittaa lähettäjä tai lähetysasema. Vaunut sinetöidään Vaunujen sinetöintiohjeiden (näiden Kuljetusehtojen liite 12) mukaisesti ja kontit sinetöidään Konttien kuljetusmääräysten (näiden Kuljetusehtojen liite 5) mukaisesti.

Jos vaunua tai konttia sinetöitäessä havaitaan, että siihen on jäänyt aikaisempiin kuljetuksiin kuuluvia sinettejä, lähettäjän tai rautatien on poistettava ne riippuen siitä, kumpi suorittaa sinetöinnin kuormauksen jälkeen.

Sinetöintiin voidaan käyttää lukkosinettejä, metallisia nauhasinettejä tai lyijykkeitä.

Vaunujen ja konttien sinetöinti on suoritettava sellaisilla sineteillä, joiden irrottaminen ei ole mahdollista niitä rikkomatta.

Suomessa ja Venäjällä kuormattujen konttien sinetöintiin saa käyttää vain lukkosinettejä.

RZD:llä käytettävissä lukkosineteissä on oltava, riippumatta siitä suorittaako sinetöinnin lähettäjä vai rautatie, seuraavat merkinnät:

1) lähetysrautatien kirjaintunnus;

2) lukkosinetin nimi;

3) tarkastusnumero;

4) lukkosinetin valmistajan tunnus ja valmistusvuoden viimeinen numero.

Lisäksi lukkosineteissä voi olla lähetysaseman ja lähettäjän nimi tai nimilyhenne.

Suomessa asetettavissa sineteissä on oltava seuraavat merkinnät:

1) maan tunnus - FI;

2) Suomen rautateiden tunnus - VR tai Suomessa olevan lähettäjän tai hänen edustajansa nimi tai nimilyhenne;

3) tarkastusnumero.

Sineteissä olevien tarkastusnumeroiden käyttötapa määritellään lähetysrautatien sisäisissä määräyksissä.

Eläviä eläimiä kuljetettaessa vaunuja ei sinetöidä.

Jos kuljetuksen aikana huomataan, että vaunun tai kontin sinetti on rikkoutunut tai puuttuu, niin tämän havainnut asema asettaa vaunuun tai konttiin uuden sinetin.

Kun uudet sinetit asetetaan:

1) VR:llä - rahtikirjaan, matkakirjaan ja sen lisäkappaleisiin sekä vaunulistaan tehdään merkinnät uusista sineteistä ja niiden vaihtamisen syystä;

2) RZD:llä - laaditaan yleispöytäkirja, jonka yksi kappale liitetään matkakirjaan (rahtikirjan osa 2). Yleispöytäkirjan laatimisesta tehdään merkintä matkakirjan kenttään 93 "Rautatien merkintöjä".

Edellä mainitut merkinnät varmennetaan päiväleimalla ja asemavirkailijan nimikirjoituksella.

Jos sinetit poistetaan viranomaisten vaatimaa tarkastusta varten, toimitaan näiden Kuljetusehtojen 15 artiklan 4 §:n mukaisesti.

Autojen, traktoreiden ja muiden omalla konevoimallaan kulkevien koneiden sinetöinti ja ilmoituksen laatiminen

7 §

Kuljetettaessa avovaunuissa autoja, traktoreita ja muita omalla konevoimallaan kulkevia koneita lähettäjän on lukittava ja sinetöitävä korin ovet ja kattoluukut, konepelti ja auton tavaratilan kansi sekä myös akku, varapyörä ja työkalu- ja varaosalaatikot, jos niihin on esteetön pääsy. Sinetöinti suoritetaan lähetysrautatien sisäisten määräysten mukaisesti.

Jokaiseen työkalu- ja varaosalaatikkoon on sijoitettava luettelo laatikossa olevista työkaluista ja varaosista.

Lähettäjän on täytettävä autosta, traktorista tai muusta omalla konevoimallaan kulkevasta koneesta kahtena kappaleena lähetysmaan kielellä näiden Kuljetusehtojen liitteen 13 mukainen ilmoitus. Ilmoitukseen on merkittävä autoon, traktoriin tai muuhun omalla konevoimallaan kulkevaan koneeseen asetettujen sinettien lukumäärä ja niiden merkinnät, työkalu- ja varaosalaatikoiden lukumäärä sekä niiden sijaintipaikat. Ilmoituksen toinen kappale kiinnitetään ajoneuvon korin sivuikkunan sisäpuolelle ja toinen liitetään rahtikirjaan.

Toisen ja kolmannen kappaleen määräykset koskevat myös katetuissa vaunuissa tapahtuvia kuljetuksia.

Kolmansista maista Suomen kautta rautateitse Venäjälle lähetettävät autot voidaan ottaa kuljetettavaksi ilman edellä mainittua ilmoitusta ja työkalu- ja varaosalaatikoita koskevaa luetteloa.

15 artikla
Tulli- ja muita viranomaismuodollisuuksia varten mukaan liitettävät asiakirjat. Avauspöytäkirja.

1 §

Lähettäjän on liitettävä rahtikirjaan asiakirjat, jotka tarvitaan tulli-, kasvinsuojelu-, eläinlääkintä-, terveys- ja muiden viranomaismuodollisuuksien hoitamiseksi kuljetuksen aikana.

Lähettäjän on lueteltava kaikki rahtikirjaan liitetyt asiakirjat rahtikirjan kentässä 23 "Lähettäjän liitteet".

Jos tarvittavien asiakirjojen esittämistä edellytetään vastaanottajalta, lähettäjän on tehtävä tästä merkintä rahtikirjan kenttään 4 "Lähettäjän erityisiä ilmoituksia".

Rahtikirjaan voidaan liittää enintään viisi lehteä asiakirjoja, jotka on tarkoitettu vain tavaran vastaanottajalle. Jos näiden asiakirjojen lukumäärä ylittää viisi lehteä, lähettäjän on sijoitettava ne vaunuun, konttiin tai niissä olevaan tavarakolliin ja tehtävä tästä merkintä rahtikirjan kenttiin 9―13.

2 §

Rautatie ei ole velvollinen tarkastamaan mukaan liitettyjen asiakirjojen oikeellisuutta tai riittävyyttä. Lähettäjä on rautatielle vastuussa seurauksista, jotka ovat johtuneet siitä, että asiakirjat puuttuvat tai asiakirjoihin merkityt tiedot ovat riittämättömiä tai virheellisiä. Rautatie on vastuussa seurauksista, jotka johtuvat siitä, että se on kadottanut lähettäjän rahtikirjaan liittämät ja rahtikirjan kentässä 23 "Lähettäjän liitteet" luettelemat asiakirjat.

3 §

Jos tavaran edelleenkuljetus tai luovutus viivästyy sen johdosta, että asiakirjat puuttuvat tai asiakirjoihin merkityt tiedot ovat riittämättömiä tai virheellisiä, peritään lähettäjältä, vastaanottajalta tai muulta rahdinmaksajalta näiden Kuljetusehtojen 18 artiklan 1 §:n mukaisesti viivästymisen ajalta kansallisen lainsäädännön tai rautatiellä voimassa olevien sisäisten määräysten edellyttämä vaunun tai kontin seisontamaksu tai tavaroiden säilytysmaksu.

4 §

Vaunujen, konttien, autojen, traktoreiden ja muiden omalla konevoimallaan kulke-vien koneiden avaaminen raja-, tulli-, terveys-, kasvinsuojelu- ja muita viranomaistarkastuksia varten tapahtuu valtion viranomaisten toimesta kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Avaamisesta ja sinettien vaihtamisesta on todisteena näiden Kuljetusehtojen liitteen 14 mallin mukainen "Vaunun, kontin, auton, traktorin tai muun omalla konevoimallaan kulkevan koneen avauspöytäkirja raja-, tulli-, terveys-, kasvinsuojelu- tai muiden tarkastusten suorittamisesta" (jäljempänä avauspöytäkirja), tai rahtikirjan kenttään 93 "Rautatien merkintöjä" tehdyt vastaavat merkinnät avaamisesta.

Avauspöytäkirja varmennetaan viranomaistarkastuksen suorittaneiden henkilöiden ja rautatien edustajan allekirjoituksilla ja sen aseman päiväleimalla, jolla avaaminen on suoritettu.

Avauspöytäkirjan laatineen aseman on tehtävä rahtikirjan kenttään 93 "Rautatien merkintöjä" merkintä avauspöytäkirjan laatimisesta. Merkintä varmennetaan asemavirkailijan allekirjoituksella ja aseman päiväleimalla.

Avauspöytäkirjan kappaleista yksi jää pöytäkirjan laatineelle asemalle ja yksi liitetään rahtikirjaan ja annetaan vastaanottajalle määräasemalla tavaran luovutuksen yhteydessä.

Jos avauspöytäkirjan asemesta rahtikirjan kenttään 93 "Rautatien merkintöjä" tehdään vastaavat merkinnät avaamisesta ja sinettien vaihtamisesta, merkinnät varmennetaan rautatien edustajan allekirjoituksella ja sen aseman päiväleimalla, jolla sinetit on vaihdettu.

Viranomaistarkastusten suorittamiseksi vaunusta, kontista, autosta, traktorista tai muusta omalla konevoimallaan kulkevasta koneesta poistetut sinetit säilytetään asemalla, jolla avaaminen on suoritettu.

Sinetit, jotka tulliviranomainen tai rautatie asettaa viranomaistarkastusten vuoksi tehdyn vaunun, kontin, auton, traktorin tai muun omalla konevoimallaan kulkevan koneen avaamisen yhteydessä, rinnastetaan lähettäjän tai lähetysaseman sinetteihin.

Jos määräasemalla tai väliasemalla laaditaan kaupallinen tarkastuspöytäkirja, siihen merkitään vaunusta, kontista, autosta, traktorista tai muusta omalla konevoimallaan kulkevasta koneesta poistettujen sinettien tiedot ja sinetit liitetään kaupalliseen tarkastuspöytäkirjaan.

16 artikla
Tavaran luovuttaminen vastaanottajalle

1 §

Rautatie on velvollinen luovuttamaan vastaanottajalle rahtikirjan ja tavaran kuittausta vastaan määräasemalla sen jälkeen, kun kaikki rahtikirjassa olevat maksut on suoritettu ja luovuttamiselle on tulliviranomaisen lupa.

Rahtikirjan vastaanottaminen velvoittaa vastaanottajan suorittamaan rautatielle kaikki rahtikirjasta ilmenevät maksut. Rahtikirjan mukainen rahti on maksettava kokonaan myös silloin, kun osa tavaroista puuttuu. Tällöin vastaanottajalla on oikeus saada takaisin puuttuvista tavaroista suoritettu rahti vahingonkorvausmenettelyn kautta.

Jos osa rahtikirjassa mainituista kappaletavarana kuljetetuista tavarakolleista puuttuu tavaraa luovutettaessa, niin rahtikirjan kenttään 98 "Tavaran luovuttaminen vastaanottajalle" tehdään merkintä luovutetun tavaran määrästä.

2 §

Tavara luovutetaan vastaanottajalle määrärautatiellä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Lähettäjän kuormaamat tavarat, jotka saapuvat määräasemalle ehjissä vaunuissa, joissa on lähettäjän ehjät sinetit, tai avovaunuissa, joissa ei ole jälkiä tavaran häviämisestä tai vahingoittumisesta, luovutetaan vastaanottajalle tarkastamatta lähetystä. Lähetystä tarkastamatta luovutetaan vastaanottajalle myös tavarat, jotka ovat saapuneet määräasemalle ehjissä vaunuissa tai konteissa, joissa on tulliviranomaisten tai rautatien ehjät sinetit, mikäli viranomaistarkastuksen vuoksi vaunu tai kontti on avattu ja sen seurauksena alkuperäiset sinetit on vaihdettu ja asiasta on laadittu vaunun tai kontin avauspöytäkirja tai rahtikirjaan on tehty näiden Kuljetusehtojen 15 artiklan 4 §:n mukainen merkintä.

3 §

Tavara katsotaan luovutetuksi vastaanottajalle, jos tavara on kansallisen lainsäädännön mukaisesti luovutettu tullin tai muun viranomaisen haltuun.

17 artikla
Vaunujen kunnon säilyttäminen

Vaunujen kuormaamiseen, purkamiseen ja vaunuilla tehtäviin vaihtotöihin osallistuvien oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden on noudatettava "Ohjeita vaunujen kunnon säilyttämiseksi kuormaamisessa, purkamisessa ja vaihtotöissä" (näiden Kuljetusehtojen liite 15).

18 artikla
Kuljetusmaksujen maksaminen

1 §

Kuljetusmaksut peritään:

1) tavaran lähettäjältä kuljetuksesta lähetysasemalta valtakunnanrajalle;

2) tavaran vastaanottajalta kuljetuksesta valtakunnanrajalta määräasemalle;

3) huolitsijalta, rahtiagentilta tai muulta maksajalta lähetysrautatien kuljetusosuudelta, määrärautatien kuljetusosuudelta tai koko kuljetusmatkalta, jos maksajalla on tästä sopimus asianomaisen rautatien kanssa.

Kun kuljetusmaksut RZD:n osuudelta maksetaan huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan välityksellä, lähettäjän on tehtävä rahtikirjan kenttään 20 "Kuljetusmaksut suorittaa" seuraava merkintä: "RZD. (maksajan nimi ja koodi) cherez. (tilitysorganisaatio, jonka välityksellä maksu suoritetaan)".

Kun kuljetetaan tavaraa Suomesta Venäjälle osoitettuna Sahalinin saaren asemille tai meri- ja jokisatamiin edelleen lähetettäväksi vesiteitse lopulliseen määräpaikkaan, kuljetusmaksut RZD:n osuudelta maksetaan huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan välityksellä.

2 §

Kuljetettaessa tavaroita rautateitse Suomen ja/tai Venäjän kautta kuljetusmaksut peritään näiden Kuljetusehtojen liitteen 11 mukaisesti.

19 artikla
Jälkivaatimukset ja etuannit

Jälkivaatimuksia tai etuanteja ei sallita.

20 artikla
Kuljetussopimuksen muuttaminen

Oikeus kuljetussopimuksen muuttamiseen

1 §

Oikeus kuljetussopimuksen muuttamiseen on lähettäjällä ja vastaanottajalla.

2 §

Lähettäjä voi muuttaa kuljetussopimusta seuraavasti:

1) ottaa tavaran takaisin lähetysasemalta;

2) muuttaa määräasemaa;

3) muuttaa tavaran vastaanottajaa;

4) palauttaa tavaran lähetysasemalle;

5) pysäyttää tavaran matkalla ja antaa myöhemmin täydentävän määräyksen.

3 §

Vastaanottaja voi muuttaa määrämaassa kuljetussopimusta seuraavasti:

1) muuttaa määräasemaa;

2) muuttaa tavaran vastaanottajaa;

3) pysäyttää tavaran matkalla ja antaa myöhemmin täydentävän määräyksen.

Vastaanottajalla on oikeus muuttaa kuljetussopimusta vasta sen jälkeen, kun tavara on saapunut määrärautatien raja-asemalle.

4 §

Lähettäjän oikeus kuljetussopimuksen muuttamiseen lakkaa vastaanottajan saatua rahtikirjan tai tavaran saavuttua määrärautatien vastaanottavalle raja-asemalle, jolla on vastaanottajan kirjallinen muutosmääräys tai määräaseman sähke tai telefaksi kuljetussopimuksen muuttamisesta. Raja-asema ilmoittaa lähettäjälle, jos lähettäjän muutosmääräystä ei ole mahdollista toteuttaa edellä mainituista syistä.

Lähettäjä ei vastaa seurauksista, jotka ovat aiheutuneet vastaanottajan kirjallisen muutosmääräyksen tai määräaseman lähettämän sähkeen tai telefaksin perusteella tehdystä kuljetussopimuksen muuttamisesta.

5 §

Sekä lähettäjällä että vastaanottajalla on oikeus muuttaa kuljetussopimusta vain kerran.

Kuljetussopimuksen muutoksen toimeenpano

6 §

Kuljetussopimuksen muutos toimeenpannaan lähettäjän tai vastaanottajan kirjallisen muutosmääräyksen perusteella, jonka malli on näiden Kuljetusehtojen liitteenä 16. Kun vastaanottaja antaa muutosmääräyksen, voidaan käyttää määrärautatien sisäisten määräysten mukaista mallia.

Muutosmääräys on tehtävä yhtenä kappaleena kullekin lähetykselle erikseen, ja lähettäjän on annettava se lähetysasemalle ja vastaanottajan määrämaan rautatien raja-asemalle. Lähettäjän on merkittävä muutosmääräyksensä teksti myös rahtikirjan kaksoiskappaleen kenttään 12 "Tavaran nimi ja koodi". Kaksoiskappale on esitettävä rautatielle yhtä aikaa muutosmääräyksen kanssa.

Lähetysasema vahvistaa saaneensa muutosmääräyksen rahtikirjan kaksoiskappaleeseen lähettäjän kirjoittaman muutosmääräyksen alle lyötävällä aseman päiväleimalla ja muutosmääräyksen vastaanottaneen asemavirkailijan allekirjoituksella, minkä jälkeen asema palauttaa rahtikirjan kaksoiskappaleen lähettäjälle. Jos rautatie on toteuttanut lähettäjän muutosmääräyksen vaatimatta rahtikirjan kaksoiskappaleen esittämistä, se on vastuussa vahingosta, joka tämän johdosta aiheutuu vastaanottajalle, jolle lähettäjä on luovuttanut kyseisen kaksoiskappaleen.

Vastaanottaja voi antaa muutosmääräyksen esittämättä rahtikirjan kaksoiskappaletta.

7 §

Lähetysaseman tai raja-aseman siinä tapauksessa, että tavara on ohittanut sen, on ilmoitettava sähkeellä tai telefaksilla lähettäjän kustannuksella kuljetusmatkan varrella oleville asemille sekä tavaran alkuperäiselle ja uudelle määräasemalle lähettäjän antamasta kuljetussopimuksen muutosmääräyksestä. Asema, jolla tavara on pysäytetty, muuttaa kuljetussopimuksen lähetys- tai raja-aseman ilmoituksen perusteella odottamatta lähettäjän kirjallista muutosmääräystä. Rautatie ei ole vastuussa, jos lähettäjän antama muutosmääräys saa sähkeessä virheellisen muodon. Ilmoitus on vahvistettava lähettämällä alkuperäinen kuljetussopimuksen muutosmääräys sille asemalle, jolla tavara pysäytettiin ilmoituksen mukaisesti.

Kuljetussopimuksen muutos hyväksytetään tulliviranomaisella kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

8 §

Tavaralähetystä ei saa jakaa osiin kuljetussopimusta muutettaessa.

9 §

Rautatiellä on oikeus kieltäytyä tai pidättäytyä toimeenpanemasta kuljetussopimuksen muutosmääräystä, jos:

1) muutosmääräyksen toimeenpano saattaa aiheuttaa häiriötä rautatieliikenteelle tai se ei ole toteutettavissa syistä, jotka on mainittu näiden Kuljetusehtojen 7 artiklan 4 §:ssä;

2) muutosmääräyksen toimeenpanon esteenä ovat lait tai viranomaismääräykset niissä maissa, joiden rautatiet osallistuvat kuljetukseen;

3) määräasemaa muutettaessa tavaran arvo ei kata kaikkia arvioituja tavaran kuljetuskustannuksia uudelle määräasemalle, paitsi jos nämä kustannukset maksetaan välittömästi tai niiden maksamisesta annetaan vakuus.

Rautatien on ilmoitettava lähettäjälle tai vastaanottajalle esteistä, joiden vuoksi kuljetussopimuksen muutosmääräystä ei voida toteuttaa.

Jos rautatie ei ole voinut ennakoida näitä esteitä ja se on ryhtynyt toteuttamaan lähettäjän tai vastaanottajan antamaa kuljetussopimuksen muutosmääräystä, lähettäjä tai vastaanottaja vastaa kaikista tästä aiheutuvista seurauksista.

10 §

Kuljetussopimusta muutettaessa kuljetusmaksut lasketaan ja peritään näiden Kuljetusehtojen 12 ja 18 artiklojen mukaisesti sekä lisäksi:

1) jos tavara on luovutettava vastaanottajalle kuljetusreitin varrella olevalla asemalla, kuljetusmaksut lasketaan ja peritään vain kuljetuksesta tälle asemalle saakka. Jos tavara on jo ohittanut uuden määräaseman ja rautatie palauttaa sen tälle asemalle, pysäytysasemalle asti kertyneiden kuljetusmaksujen lisäksi lasketaan ja peritään erikseen rahti kuljetuksesta pysäytysasemalta uudelle määräasemalle;

2) jos tavara on lähetettävä uudelle asemalle, joka sijaitsee alkuperäistä määräasemaa kauempana, tai lähetettävä asemalle, joka ei ole tavaran alkuperäisen kuljetusreitin varrella, kuljetusmaksut lasketaan ja peritään erikseen kuljetuksesta alkuperäiselle määräasemalle tai pysäytysasemalle ja tältä asemalta uudelle määräasemalle;

3) jos tavara on palautettava takaisin lähetysasemalle, kuljetusmaksut lasketaan ja peritään lähettäjältä kuljetuksesta asemalle, jolta tavara palautetaan, ja erikseen kuljetuksesta tältä asemalta lähetysasemalle.

11 §

Lähettäjän tai vastaanottajan on korvattava kuljetussopimuksen muutosmääräyksen toimeenpanosta rautatielle aiheutuneet kustannukset.

Maksu kuljetussopimuksen muuttamisesta peritään muutosmääräystä annettaessa.

12 §

Jos kuljetussopimuksen muutosmääräyksen toimeenpano viivästyttää kuljetusta tai tavaran luovutusta vastaanottajalle eikä tämä viivästys johdu rautatiestä, lisämaksut viivästyksen ajalta, muun muassa tavaran säilytysmaksu tai vaunun seisontamaksu, lasketaan kuljetussopimuksen muutoksen toimeenpanneella rautatiellä voimassa olevien tariffien mukaisesti. Nämä maksut merkitään rahtikirjaan lähettäjältä, vastaanottajalta tai muulta rahdinmaksajalta perittäviksi.

21 artikla
Kuljetusesteet

1 §

Jos tavaran kuljetukselle syntyy este, rautatie päättää, pyydetäänkö lähettäjältä ohjeita vai kuljetetaanko tavara määräasemalle muuttamalla kuljetusreittiä. Rautatiellä on oikeus periä rahti muutetusta kuljetusreitistä ja soveltaa vastaavaa kuljetusmääräaikaa, lukuun ottamatta niitä tapauksia, jolloin kuljetusreittiä muutetaan rautatiestä johtuvista syistä.

2 §

Jos toista kuljetusreittiä ei ole tai jos muista syistä kuljetusta on mahdotonta jatkaa, asema, jolla este on syntynyt, pyytää sähkeellä tai telefaksilla lähettäjältä ohjeita. Asema ei ole velvollinen pyytämään ohjeita, jos kyseessä on tilapäinen este, joka johtuu näiden Kuljetusehtojen 7 artiklan 4 §:ssä mainituista syistä.

Lähettäjän on annettava vastaus lähetysasemalle kolmen vuorokauden kuluessa.

3 §

Jos lähettäjältä, jolle on ilmoitettu tavaran kuljetusesteestä, ei saada toteuttamiskelpoisia ohjeita viiden vuorokauden kuluessa siitä, kun asema, jolla este on syntynyt, on lähettänyt hänelle tiedon, tavaran suhteen menetellään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jos helposti pilaantuvan tavaran kuljetukselle syntyy este ja tavara uhkaa pilaantua, sen suhteen toimitaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti odottamatta viiden vuorokauden määräajan päättymistä.

4 §

Jos kuljetuseste on poistunut ennen lähettäjän ohjeiden saapumista, tavaran pysäyttänyt asema lähettää tavaran määräasemalle ja ilmoittaa tästä välittömästi lähettäjälle.

5 §

Kun tavaran kuljettamisessa syntyy esteitä, noudatetaan lisäksi näiden Kuljetusehtojen 20 artiklan määräyksiä.

22 artikla
Tavaran luovuttamisen esteet

1 §

Jos määräasemalla ei löydy vastaanottajaa tai vastaanottaja kieltäytyy ottamasta tavaraa vastaan taikka syntyy muu vastaanottajasta johtuva luovuttamiseste, tämän todennut asema on velvollinen ilmoittamaan siitä lähettäjälle sähkeellä tai telefaksilla. Ilmoitus annetaan raja-aseman välityksellä tavaran lähetysasemalle, jonka on viipymättä pyydettävä lähettäjän ohjeita. Ilmoittamiskulut ovat tavaran rasitteena.

Lähettäjän on annettava ohjeensa kirjallisesti, miten tavaran suhteen menetellään, ja esitettävä rahtikirjan kaksoiskappale lähetysasemalle viimeistään kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun lähetysasema on lähettänyt kirjallisen ilmoituksen lähettäjälle.

Jos vastaanottaja on kieltäytynyt vastaanottamasta tavaraa, lähettäjällä on määräysoikeus tavaraan myös siinä tapauksessa, ettei hän voi esittää rahtikirjan kaksoiskappaletta.

Jos vastaanottaja peruu kieltäytymisensä tavaran vastaanotosta, tavara luovutetaan hänelle, ellei asema, jolla luovuttamiseste on syntynyt, ole saanut lähettäjältä muita ohjeita. Tavaran luovuttamisesta on viipymättä ilmoitettava lähettäjälle. Ilmoittamiskulut ovat tavaran rasitteena.

Lähettäjä voi ilmoittaa rahtikirjassa, että luovuttamisesteiden syntyessä tavara palautetaan hänelle ilman hänen lisäohjeitaan.

2 §

Jos määrärautatie ei saa lähetysaseman kautta lähettäjän toteuttamiskelpoista ohjetta 8 vuorokauden kuluessa siitä lukien, kun tavaran määrärautatie on lähettänyt ilmoituksen, tavaran suhteen menetellään kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Jos helposti pilaantuvan tavaran luovuttamiselle syntyy este ja tavara uhkaa pilaantua, rautatie menettelee tavaran suhteen kansallisen lainsäädännön mukaisesti odottamatta 8 vuorokauden määräajan päättymistä.

Jos tavara on myyty, on myynnistä saatu summa, josta on vähennetty tavaraa rasittavat maksut, annettava korvausvaatimusmenettelyn mukaisesti lähettäjälle, kun hän esittää rahtikirjan kaksoiskappaleen.

Jos myynnistä saatu summa ei peitä tavaraa rasittavia maksuja, lähettäjän on maksettava erotus.

Jos määräasemalla ei löydy vastaanottajaa tai vastaanottaja kieltäytyy ottamasta tavaraa vastaan ja vastaanottamatta jääneen tavaran myymisessä ilmaantuu vaikeuksia, määrärautatie palauttaa sen lähetysrautatielle lähettäjälle palautettavaksi.

3 §

Jos tavara palautetaan, määrärautatie merkitsee rahtikirjaan kaikki omat kustannuksensa, jotka liittyvät palautettavan tavaran kuljetukseen määrämaan osuudella.

Lähettäjän on korvattava kuljetukseen osallistuneille rautateille kaikki tavaran palauttamisesta aiheutuneet kustannukset.

4 §

Kun tavaran luovuttamisessa vastaanottajalle syntyy esteitä, noudatetaan lisäksi näiden Kuljetusehtojen 20 artiklan määräyksiä.

23 artikla
Matkatavaran, kiitotavaran ja tavaran pidätys

Kaikkien kuljetussopimuksesta johtuvien maksujen vakuudeksi rautatiellä on oikeus pidättää kyseisen lähetyksen matkatavara, kiitotavara tai tavara. Tämä oikeus pysyy voimassa niin kauan kuin matkatavara, kiitotavara ja tavara on rautatien hallussa.

Pidätys tapahtuu sen maan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, missä matkatavara, kiitotavara tai tavara olisi pitänyt luovuttaa vastaanottajalle.

24 artikla
Rautateiden yhteinen vastuu

Lähetysmaan rautatie, joka on ottanut kuljetettavaksi matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran, on vastuussa kuljetussopimuksen toteuttamisesta koko kuljetuksen ajan matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran vastaanottajalle luovuttamiseen asti.

Vastaanottaessaan matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran kuljetusasiakirjoineen lähetysmaan rautatieltä määrämaan rautatie tulee osalliseksi kuljetussopimukseen ja sitoutuu siitä johtuviin velvollisuuksiin.

Rautateiden vastuu lakkaa silloin, kun matkatavara, kiitotavara tai tavara on luovutettu vastaanottajalle määräasemalla.

25 artikla
Vastuun laajuus

1 §

Rautatie on vastuussa näiden Kuljetusehtojen mukaisesti kiitotavaran ja tavaran kuljetusmääräajan ylittämisestä ja vahingosta, joka aiheutuu matkatavaran, kiitotavaran ja tavaran katoamisesta kokonaan tai osittain taikka vahingoittumisesta niiden kuljetettavaksi ottamisesta alkaen vastaanottajalle luovuttamiseen asti.

2 §

Rautatie vapautuu vastuusta matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran kadotessa kokonaan tai osittain taikka vahingoittuessa, jos se näyttää toteen, että vahinko on aiheutunut matkustajan tai kiitotavarasta tai tavarasta määräämään oikeutetun syystä, tai matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran ominaisuuksista (itsestään tapahtuva pilaantuminen, luonnollinen väheneminen) tai ylivoimaisesta esteestä.

3 §

Rautatie vapautuu kiitotavaran ja tavaran kuljetusmääräajan ylittämisvastuusta, jos se näyttää toteen, että kuljetusmääräajan ylittäminen on aiheutunut syistä, joita rautatie ei ole voinut estää eikä poistaa.

4 §

Rautatie ei ole vastuussa:

1) tavaran painovajauksesta, jos kollien lukumäärä on oikea ja päällys ehjä ja jos tavaran paino on lähettäjän ilmoittama;

2) avovaunussa kuljetettavan irtotavaran painovajauksesta, jos tavaran saapuessa määräasemalle siinä ei ole merkkejä häviämisestä ja jos tavaran paino on lähettäjän ilmoittama;

3) puuttuvista irto- tai varaosista, jotka ovat sijainneet sinetöidyissä autoissa, traktoreissa tai muissa omalla konevoimallaan kulkevissa koneissa, jos niissä on ollut vastaanottajalle luovutettaessa lähettäjän asettamat ehjät sinetit;

4) tavaran kuormaamiseen tai purkamiseen liittyvistä seurauksista, jos kuormaamisen tai purkamisen on suorittanut lähettäjä tai vastaanottaja.

5 §

Lähettäjän rahtikirjaan tekemät tavaran painoa ja tavarakollien lukumäärää koskevat merkinnät voivat olla todisteina rautatietä vastaan, jos rautatie on tarkastanut tavaran painon ja kollien lukumäärän ja vahvistanut ne rahtikirjaan.

6 §

Jos vastaanottaja, jolla ei ole oikeutta muuttaa kuljetussopimusta, lähettää tavaran määräasemalta edelleen, tavara on luovutettava vastaanottajalle, jonka on tarkastettava tavara ja jätettävä se edelleen kuljetettavaksi uudella rahtikirjalla.

Jos tavaran todetaan pilaantuneen, vahingoittuneen tai kadonneen osittain, katsotaan sen tapahtuneen viimeistä kuljetussopimusta toteutettaessa.

26 artikla
Vastuun rajoitukset erityissyistä johtuvasta vahingosta

1 §

Rautatie vapautuu vastuusta sellaisesta vahingosta, joka on syntynyt matkatavara-, kiitotavara- tai tavarakuljetuksessa seuraavien syiden takia:

1) matkatavaran tai kiitotavaran päällys on puutteellinen, tai esineitä, joiden kuljettaminen on kielletty, on kuitenkin lähetetty matkatavarana tai kiitotavarana;

2) tavaroille aiheutuva erityisvaara, joka liittyy niiden kuljetukseen avovaunuissa, jos ne kuljetetaan tällä tavalla rautateillä voimassa olevien sisäisten määräysten mukaisesti tai sopimuksen perusteella, jonka rautatie on tehnyt lähettäjän kanssa, mistä on oltava merkintä rahtikirjassa.

Tämän kohdan määräyksiä ei sovelleta, jos kokonaisia kolleja on kadonnut;

3) tavaroiden päällys puuttuu tai se on puutteellinen, jos tavaroiden on oltava päällystettyjä sen vuoksi, että ne ominaisuuksiensa vuoksi ovat alttiita vähentymiselle tai vahingoittumiselle;

4) tavaroiden ominaisuuksista johtuva väheneminen (vuotaminen, kuivuminen tai variseminen) tai vahingoittuminen (esim. rikkoutuminen, ruostuminen) tai tavaroille ominainen sisäinen pilaantuminen;

5) lähettäjä on jättänyt kuljetettavaksi erityisehdoin kuljetettavia tavaroita ilmoittamalla virheellisen, epätarkan tai epätäydellisen tavaran nimen tai lähettäjä ei ole noudattanut määräysten mukaisia varotoimia;

6) erityisvaara, jonka rautatiekuljetus voi aiheuttaa kuljetettaville eläville eläimille;

7) tavaroiden kuljetus ilman saattajia, jos näiden Kuljetusehtojen mukaisesti tällainen kuljetus on hoidettava saattajien seuraamana;

8) tavaroiden kuljetus lähettäjän tai vastaanottajan asettamien saattajien seuraamana;

9) pakkauksen tai päällyksen puutteellisuudet, joita ei ole voitu havaita ulkoisen tarkastuksen yhteydessä otettaessa tavaraa kuljetettavaksi, tai sellaisen pakkauksen käyttäminen, joka ei ole tavaran ominaisuuksien mukainen, tai pakkauksen luonnolliset ominaisuudet (esim. paperi- tai kangaspäällys, joka ei suojaa tavaraa hankautumiselta, repeytymiseltä tai särkymiseltä).

2 §

Jos vahinko on voinut tapahtua 1 §:ssä mainituista syistä, katsotaan vahingon tapahtuneen näistä syistä, ellei matkatavarasta, kiitotavarasta tai tavarasta määräämään oikeutettu todista toisin.

3 §

Jos lähettäjä käyttää tavaroiden avovaunukuljetuksissa vaununpeitteitä, se ei sido rautateitä suurempaan vastuuseen kuin kuljetettaessa tavaroita avovaunussa ilman vaununpeitteitä.

27 artikla
Vastuun rajoitukset kiitotavaran tai tavaran painovajauksissa

1 §

Sellaisen kiitotavaran ja tavaran suhteen, joka erityisominaisuuksiensa vuoksi on kuljetuksen aikana altis painon vähenemiselle, rautatie vastaa ainoastaan painovajauksen siitä määrästä, joka ylittää alla luetellun vähenemisvaran, kuljetusmatkasta riippumatta:

1) 2 % käsittelemättöminä (tuoreina) tai kosteina kuljetettavaksi jätettyjen tavaroiden, nestemäisten aineiden ja seuraavien tavaroiden painosta:

- mangaanimalmi; suola;

- liha; kala, kuivattu, suolattu tai savustettu; rasvat;

- vuodat; nahat; nahkapalat;

- humala; tupakanlehdet, tuoreet tai silputut; juuret;

- vihannekset, tuoreet; hedelmät, tuoreet tai kuivatut;

- hevosen jouhet; lampaanvilla; harjakset (sian); sarvet ja kaviot; luut, kokonaiset ja jauhetut;

- saippua ja tiivistetyt öljyt.

2) 1 % - muut kuivat tavarat, jotka ovat kuljetuksen aikana alttiita painon vähenemiselle.

2 §

Tämän artiklan 1 §:n mukaista vastuun rajoitusta ei sovelleta, jos kiitotavaran tai tavaran lähettäjä tai vastaanottaja näyttää toteen, että kiitotavaran tai tavaran painon väheneminen on aiheutunut rautatiestä johtuvista syistä.

3 §

Jos useita kiitotavarakolleja on kuljetettu samalla kiitotavararahtikirjalla tai useita tavarakolleja samalla rahtikirjalla, lasketaan painon vähenemisvara jokaisesta kiitotavarakollista tai tavarakollista erikseen, jos kuljetettavaksi otettaessa erillisten kollien painot on merkitty kiitotavararahtikirjaan tai rahtikirjaan tai jos kollipainot voidaan todeta muulla tavalla.

4 §

Jos kiitotavara tai tavara on kokonaan kadonnut tai yksittäisiä kolleja on kadonnut, niin vahingonkorvausta laskettaessa kadonneiden kollien osalta ei huomioida painon vähenemistä.

5 §

Tämä artikla ei kumoa näiden Kuljetusehtojen 26 artiklan 1 §:n 4) kohdan määräyksiä.

28 artikla
Matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran katoaminen. Kadonneen matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran löytyminen.

1 §

Matkatavara katsotaan kadonneeksi, jos sitä ei ole luovutettu matkatavararahtikirjan esittäjälle 10 vuorokauden kuluessa sen junan saapumispäivästä lukien, jolla matkatavaran olisi pitänyt saapua (ellei tulliviranomainen ole pidättänyt matkatavaraa).

Kiitotavara katsotaan kadonneeksi, jos sitä ei ole luovutettu vastaanottajalle tai annettu tämän määrättäväksi 10 vuorokauden kuluessa näiden Kuljetusehtojen 2 artiklan 59 §:n perusteella lasketun määräajan päättymisestä.

Tavara katsotaan kadonneeksi, jos sitä ei ole luovutettu vastaanottajalle tämän vaatimuksesta 30 vuorokauden kuluessa kuljetusmääräajan päättymisestä.

2 §

Saatuaan korvauksen kadonneesta matkatavarasta, kiitotavarasta tai tavarasta korvaukseen oikeutettu voi kirjallisesti vaatia, että rautatien on ilmoitettava hänelle, jos matkatavara, kiitotavara tai tavara löydetään vuoden kuluessa vahingonkorvauksen suorittamisesta.

3 §

Saatuaan ilmoituksen siitä, että matkatavara, kiitotavara tai tavara on löytynyt, korvauksen saaja voi 30 vuorokauden kuluessa vaatia, että matkatavara, kiitotavara tai tavara luovutetaan hänelle jollakin kuljetusreitin varrella olevalla asemalla. Tällöin hänen on maksettava ainoastaan maksu kuljetuksesta alkuperäiseltä lähetysasemalta sille asemalle, jolla matkatavara, kiitotavara tai tavara luovutetaan, ja palautettava saamansa korvaussumma, josta on vähennetty korvaukseen mahdollisesti sisällytetty maksu kuljetuksesta. Hän säilyttää kuitenkin oikeutensa vaatia vahingonkorvausta kiitotavaran tai tavaran kuljetusmääräajan ylittämisestä.

4 §

Jos 2 §:ssä mainittua kirjallista vaatimusta ei ole esitetty tai jos 30 vuorokauden kuluessa ei ole esitetty 3 §:n mukaista luovuttamisvaatimusta tai jos kadonnut matkatavara, kiitotavara tai tavara löytyy yli vuoden kuluttua vahingonkorvauksen maksamisesta, rautatiellä on oikeus määrätä matkatavarasta, kiitotavarasta ja tavarasta kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

29 artikla
Matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran osittaisen katoamisen tai vahingoittumisen toteaminen

1 §

Jos rautatie huomaa tai olettaa tai matkatavarasta, kiitotavarasta tai tavarasta määräämään oikeutettu väittää, että matkatavara, kiitotavara tai tavara on kadonnut osittain tai vahingoittunut, rautatien on tarkistettava sen kunto ja tarvittaessa myös sen paino ja laadittava ilman viivytystä kaupallinen tarkastuspöytäkirja, johon on kirjattava matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran kunto ja merkittävä vahingoittumisen tai osittaisen katoamisen syyt ja suuruus. Mikäli mahdollista, määräämään oikeutettu on läsnä tarkastuksessa.

Jos määräämään oikeutettu pyytää tarkastuspöytäkirjan yhtä kappaletta itselleen, se annetaan hänelle maksutta.

Matkatavarasta, kiitotavarasta tai tavarasta määräämään oikeutettu voi kieltäytyä vastaanottamasta matkatavaraa, kiitotavaraa tai tavaraa, kunnes havaittu vahingoittuminen tai osittainen katoaminen on todettu kaupallisella tarkastuspöytäkirjalla.

Jos rautatie ei laadi kaupallista tarkastuspöytäkirjaa, tavarasta määräämään oikeutettu voi kieltäytyä vastaanottamasta tavaraa, vaikka olisikin vastaanottanut rahtikirjan ja maksanut kuljetusmaksut.

2 §

Jos matkatavarasta, kiitotavarasta tai tavarasta määräämään oikeutettu ei tunnusta kaupallisessa tarkastuspöytäkirjassa todettuja seikkoja tai rautatie on kieltäytynyt laatimasta kaupallista tarkastuspöytäkirjaa matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran luovuttamisen yhteydessä, määräämään oikeutetulla on oikeus vaatia matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran kunnon ja painon tarkastamista sekä vahingoittumisen tai osittaisen katoamisen syiden ja suuruuden toteamista asiantuntijoita käyttäen tai oikeusteitse.

30 artikla
Korvauksen määrä matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran katoamisesta kokonaan tai osittain

1 §

Jos matkatavara tai tavarat, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, kodin käyttöön tai muuhun käyttöön, joka ei liity yritystoiminnan harjoittamiseen, ovat kadonneet kokonaan tai osittain eikä niille ole ilmoitettu hankintaetua, rautatie korvaa bruttopainon puuttuvan määrän 3 euron kilohinnan mukaan.

2 §

Jos matkatavara, kiitotavara tai tavara on kadonnut kokonaan tai osittain ja sille on ilmoitettu hankintaetu, rautatie korvaa kadonneen matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran arvon ilmoitettuun hankintaedun määrään asti tai niiden kadonnutta osaa vastaavan hankintaedun määrän, kuitenkin enintään niiden käyvän arvon.

3 §

Jos rautatien on näiden Kuljetusehtojen mukaisesti korvattava tavaran kokonaan tai osittain katoamisesta aiheutunut vahinko, korvauksen määrä lasketaan tavarantoimittajan laskussa tai laskun otteessa mainitun hinnan mukaan. Otteen on oltava varmennettu sen maan määräysten mukaan, missä korvausvaatimus esitetään.

Jos kokonaan tai osittain kadonneen tavaran arvoa ei voida määritellä edellä mainitulla tavalla, arvo määritellään asiantuntijalausunnon perusteella.

4 §

Lisäksi korvataan kadonneen matkatavaran, kiitotavaran, tavaran tai niiden kadonneen osan kuljetusmaksut, jos ne eivät sisälly matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran hintaan ja jos ne on jo maksettu. Tullimaksut ja muut kuljetukseen liittyvät maksut korvataan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Rautatie ei korvaa sellaisia lähettäjän tai vastaanottajan kustannuksia ja tappioita, jotka eivät ole aiheutuneet kuljetussopimuksesta.

Kokonaan tai osittain kadonneesta matkatavarasta, kiitotavarasta tai tavarasta suoritettava korvaus ei saa ylittää niiden käypää arvoa.

5 §

Jos korvaussumman perusteena olevissa asiakirjoissa matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran arvoa ei ole ilmoitettu sen maan valuutassa, missä korvausvaatimus esitetään, valuutta muunnetaan tämän maan valuutaksi korvauksen maksupäivän ja -maan kurssin mukaan.

31 artikla
Korvauksen määrä matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran vahingoittumisesta

1 §

Jos matkatavara, kiitotavara tai tavara on vahingoittunut, rautatien on korvattava määräämään oikeutetulle matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran arvon alentumisen määrä, korvaamatta muita vahinkoja.

Korvaus ei saa kuitenkaan ylittää määrää:

1) joka korvataan matkatavara-, kiitotavara- tai tavaralähetyksen kokonaan kadotessa, jos koko lähetyksen arvo on vahingoittumisen johdosta alentunut;

2) joka korvataan matkatavara-, kiitotavara- tai tavaralähetyksen osan kadotessa, jos ainoastaan lähetyksen osan arvo on vahingoittumisen johdosta alentunut.

2 §

Jos matkatavara, kiitotavara tai tavara, jolle on ilmoitettu hankintaetu, vahingoittuu, rautatie maksaa arvon alentumista vastaavan korvauksen, kuitenkin enintään ilmoitettuun hankintaedun määrään asti.

32 artikla
Korvauksen määrä kiitotavaran tai tavaran kuljetusmääräajan ylittämisestä

1 §

Rautatie maksaa tavarasta määräämään oikeutetulle tavaran kuljetusmääräajan ylittämisestä korvausta, joka lasketaan viivästymisen aiheuttaneen rautatien kuljetusosuuden rahdista seuraavasti:

- 6 % rahdista viivästymisen ollessa enintään 1/10 koko kuljetusmääräajasta;

- 12 % rahdista viivästymisen ollessa yli 1/10, mutta enintään 2/10 koko kuljetusmääräajasta;

- 18 % rahdista viivästymisen ollessa yli 2/10, mutta enintään 3/10 koko kuljetusmääräajasta;

- 24 % rahdista viivästymisen ollessa yli 3/10, mutta enintään 4/10 koko kuljetusmääräajasta;

- 30 % rahdista viivästymisen ollessa yli 4/10 koko kuljetusmääräajasta.

Jos kiitotavaran kuljetusmääräaika ylitetään, rautatie on velvollinen maksamaan 2,5 % kuljetusmaksusta jokaiselta näiden Kuljetusehtojen 2 artiklan 59 §:n mukaisesti määritellyn kuljetusmääräajan ylittäneeltä vuorokaudelta.

Korvaus kiitotavaran tai tavaran kuljetusmääräajan ylittämisestä saa olla enintään 30 % rahdista, lukuun ottamatta tämän artiklan 2 §:ssä mainittua tapausta.

2 §

Jos näytetään toteen, että kuljetusmääräajan ylittämisestä on aiheutunut kiitotavarasta tai tavarasta määräämään oikeutetulle vahinkoa, viivästymiseen liittyvistä seurauksista suoritettava kokonaiskorvaus ei saa ylittää koko rahdin määrää.

3 §

Kiitotavaran tai tavaran kokonaan katoamisesta maksettavan korvauksen lisäksi ei tämän artiklan 1 §:ssä ja 2 §:ssä mainittuja korvauksia suoriteta.

Jos kiitotavara tai tavara on kadonnut osittain, rautatie maksaa korvauksen kuljetusmääräajan ylittämisestä kiitotavaran tai tavaran siitä osasta, joka on jäljellä.

Jos kiitotavara tai tavara on vahingoittunut, korvaus kuljetusmääräajan ylittämisestä lisätään näiden Kuljetusehtojen 31 artiklan mukaiseen korvausmäärään.

Näiden Kuljetusehtojen tämän artiklan sekä 30 ja 31 artiklan mukaisten korvausten kokonaismäärä ei saa ylittää korvauksen määrää, joka maksetaan kiitotavaran tai tavaran kokonaan kadotessa.

Kiitotavaran tai tavaran kuljetusmääräajat määritellään näiden Kuljetusehtojen 12 artiklan 2 §:n mukaiselta kuljetusreitiltä. Korvausvaatimus kuljetusmääräajan ylittämisestä voidaan esittää vain silloin, kun kiitotavaran tai tavaran koko kuljetusmääräaika on ylitetty.

33 artikla
Korvausvaatimukset

1 §

Kuljetussopimukseen perustuvien korvausvaatimusten esittämisoikeus on:

1) lähettäjällä niin kauan kuin hänellä on oikeus muuttaa tavaran kuljetussopimusta;

2) vastaanottajalla siitä lähtien, kun hän on näiden Kuljetusehtojen 20 artiklan 6 §:n mukaisesti muuttanut tavaran kuljetussopimuksen tai hän on saanut rahtikirjan taikka näyttänyt rautatielle oikeutensa esittämällä rahtikirjan kaksoiskappaleen;

3) henkilöllä, joka esittää matkatavararahtikirjan tai kiitotavararahtikirjan;

4) maksettujen summien palauttamisen osalta henkilöllä, joka on suorittanut maksut.

2 §

Kirjalliset, asianmukaisesti perustellut matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran kuljetusta koskevat korvausvaatimukset vahinkosummineen lähettäjän on esitettävä lähetysrautatielle ja vastaanottajan määrärautatielle:

1) Venäjän rautateillä - Lokakuun rautatielle Pietarissa (OAO RZD:n filiaali);

2) Suomen rautateillä - VR:n pääkonttoriin Helsingissä.

Maksettujen summien palauttamista koskevat korvausvaatimukset on esitettävä sille rautatielle, joka on perinyt nämä maksut.

Korvausvaatimukset on esitettävä lähetyskohtaisesti.

3 §

Matkustajat esittävät matka- ja paikkalippuja koskevat korvausvaatimukset Suomessa VR:lle ja Venäjällä sille rautatielle, jolta liput on hankittu.

4 §

Korvausvaatimuksen voi esittää lähettäjän tai vastaanottajan puolesta kolmas henkilö sen maan kansallisen lainsäädännön mukaisella lähettäjän tai vastaanottajan valtuutuksella, jonka rautatielle korvausvaatimus esitetään.

5 §

Tehtäessä tavaran kuljetusta koskeva korvausvaatimus lähettäjän on esitettävä rahtikirjan kaksoiskappale ja vastaanottajan rahtikirja tai sen kadottua kuljetuksen aikana rahtikirjan kaksoiskappale.

Jos tavara on kadonnut kokonaan, rahtikirjan kaksoiskappaleen tai rahtikirjan kentässä 97 "Ilmoitettu vastaanottajalle" on oltava määräaseman päiväleimalla varmennettu merkintä siitä, ettei tavara ole saapunut.

Jos tavara on kadonnut osittain tai vahingoittunut, on lisäksi esitettävä rautatien vastaanottajalle määräasemalla antama kaupallinen tarkastuspöytäkirja.

Korvausvaatimuksiin on liitettävä edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi näiden Kuljetusehtojen artiklassa 30 edellytetyt asiakirjat, jotka vahvistavat tavaran arvon tai sen arvon vähenemisen sekä tarvittaessa myös muut asiakirjat, joilla korvausvaatimusta perustellaan (esimerkiksi lähetyksen sisällön erittely, pakkauslistat).

6 §

Määrältään alle 15 euron korvausvaatimuksia, jotka koskevat yhdellä rahtikirjalla tapahtuvaa tavarakuljetusta, ei voi esittää eikä niitä hyväksytä.

Jos korvausvaatimus, jonka määrä on 15 euroa tai enemmän, tutkittaessa todetaan hyväksyttäväksi alle 15 euron suuruisena, niin korvaussummaa ei makseta korvausvaatimuksen esittäjälle.

7 §

Tehtäessä korvausvaatimus matka- tai kiitotavaran kuljetuksesta on esitettävä matkatavararahtikirja tai kiitotavararahtikirja ja lisäksi, jos matka- tai kiitotavara on kadonnut osittain tai vahingoittunut, rautatien laatima kaupallinen tarkastuspöytäkirja osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta.

8 §

Matkatavararahtikirja, kiitotavararahtikirja, rahtikirja, rahtikirjan kaksoiskappale, rautatien laatima kaupallinen tarkastuspöytäkirja matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta sekä muut asiakirjat on liitettävä korvausvaatimukseen alkuperäisinä tai asianmukaisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä.

Korvausvaatimusta lopullisesti ratkaistessaan rautatie voi vaatia edellä luetellut asiakirjat esitettäviksi alkuperäisinä.

9 §

Jos luovutettaessa vastaanottajalle tavaraa, joka nimeltään ja laadultaan on samankaltaista ja joka kuljetetaan samalta lähettäjältä samalle vastaanottajalle kokojunana tai vaunuryhmänä yhdellä rahtikirjalla, toisissa vaunuissa havaitaan vajausta ja toisissa vaunuissa liikakuormaa, on liikakuorma laskettava vajauksen peittämiseen korvausvaatimusta käsiteltäessä.

10 §

Rautatien on käsiteltävä korvausvaatimus ja annettava vastaus korvauksen hakijalle tai suoritettava tälle kuuluva korvaus 180 päivän kuluessa korvausvaatimuksen jättöpäivästä, joka on vahvistettu postileimalla tai rautatien kuittauksella korvausvaatimuksen vastaanotosta.

11 §

Ilmoittaessaan hakijalle tämän korvausvaatimuksen osittain tai kokonaan tapahtuneesta hylkäämisestä rautatien on ilmoitettava hänelle korvausvaatimuksen hylkäämisen perustelut ja samalla palautettava korvausvaatimukseen liitetyt asiakirjat.

Rautatien hyväksyessä korvausvaatimuksen suoritettavaksi kokonaan sen käsitellyt rautatie menettelee korvausvaatimuksessa esitettyjen asiakirjojen suhteen tällä rautatiellä voimassa olevien sisäisten määräysten mukaisesti.

34 artikla
Kanteet

1 §

Kuljetussopimukseen perustuva kanneoikeus on sillä henkilöllä, jolla on oikeus esittää korvausvaatimus rautatielle. Kanne voidaan esittää vasta sen jälkeen, kun korvausvaatimus on esitetty näiden Kuljetusehtojen 33 artiklan mukaisesti.

2 §

Henkilö, jolla on kanneoikeus, voi esittää kanteen vain sitä rautatietä vastaan, jolle korvausvaatimus on esitetty, ja vain siinä tapauksessa, ettei rautatie ole noudattanut näiden Kuljetusehtojen 33 artiklassa korvausvaatimuksen käsittelylle määriteltyä aikaa tai jos rautatie on tämän määräajan kuluessa ilmoittanut hakijalle korvausvaatimuksen osittain tai kokonaan tapahtuneesta hylkäämisestä.

3 §

Kanne voidaan esittää vain sen maan asianmukaisessa tuomioistuimessa, jonka rautatielle korvausvaatimus on esitetty.

35 artikla
Korvausvaatimus- ja kanneoikeuden raukeaminen rautatietä vastaan

1 §

Kuljetussopimukseen perustuva oikeus esittää korvausvaatimuksia tai kanteita rautatietä vastaan raukeaa, kun määräämään oikeutettu on vastaanottanut matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran, lukuun ottamatta tämän artiklan 2 §:ssä mainittuja tapauksia.

2 §

Oikeus korvausvaatimuksen ja kanteen esittämiseen rautatielle ei raukea:

1) kiitotavaran ja tavaran kuljetusmääräajan ylittämisestä;

2) matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran osittaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta:

a) jos osittainen katoaminen tai vahingoittuminen on todettu näiden Kuljetusehtojen 29 artiklan mukaisesti kaupallisella tarkastuspöytäkirjalla ennen kuin määräämään oikeutettu on vastaanottanut matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran;

b) jos rautatien olisi pitänyt täyttää näiden Kuljetusehtojen 29 artiklan vaatimukset;

3) ulkoapäin huomaamattomista vahingoista, joiden olemassaolon tavarasta määräämään oikeutettu toteaa vasta tavaran vastaanoton jälkeen, kuitenkin vain kaikkien alla lueteltujen ehtojen täyttyessä:

a) rautatie ei ole antanut tavarasta määräämään oikeutetulle mahdollisuutta todeta tavaran kuntoa määräasemalla;

b) tavarasta määräämään oikeutettu on tavaraa vastaanottaessaan tehnyt näiden Kuljetusehtojen 29 artiklan mukaisen, tavaran kunnon toteamista koskevan pyynnön kirjallisesti;

c) tavarasta määräämään oikeutettu näyttää toteen, että vahinko on syntynyt tavaran kuljetettavaksi ottamisen ja sen luovuttamisen välisenä aikana;

4) matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran kuljetussopimuksen mukaisten maksujen palauttamisesta.

36 artikla
Korvausvaatimuksen ja kanteen vanhentuminen

1 §

Kuljetussopimukseen perustuvat korvausvaatimukset ja kanteet rautateitä kohtaan, kuten myös rautatien korvausvaatimukset ja kanteet lähettäjää, vastaanottajaa tai matkustajaa kohtaan voidaan esittää vuoden kuluessa.

2 §

Korvausvaatimuksen ja kanteen vanhentumisaika lasketaan alkavaksi:

1) siitä päivästä, jolloin matkatavara, kiitotavara tai tavara on luovutettu vastaanottajalle, kun kysymyksessä on korvausvaatimus tai kanne matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran osittaisesta katoamisesta, vahingoittumisesta taikka kiitotavaran tai tavaran kuljetusmääräajan ylittämisestä;

2) kun kysymyksessä on korvausvaatimus tai kanne kokonaan katoamisesta:

- matkatavaran osalta 10 vuorokauden kuluttua sen junan saapumispäivästä, jolla matkatavaran piti saapua;

- kiitotavaran osalta 10 vuorokauden kuluttua kuljetusmääräajan päättymisestä;

- tavaran osalta 30 vuorokauden kuluttua kuljetusmääräajan päättymisestä;

3) maksupäivästä tai, jos maksua ei ole suoritettu, siitä päivästä, jolloin matkatavara, kiitotavara tai tavara otettiin kuljetettavaksi, kun kysymyksessä on korvausvaatimus tai kanne rahdin, lisämaksujen tai virhemaksujen suorittamisesta tai palauttamisesta tai tilitysten oikaisemisesta tariffin väärän soveltamisen tai laskuvirheen takia;

4) maksujen palauttamispäivästä, kun kysymyksessä on rautatien korvausvaatimus rautatien palauttamista maksuista;

5) myyntipäivästä, kun kysymyksessä on korvausvaatimus tai kanne, joka koskee matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran myynnistä saadun summan palauttamista;

6) matkalipun voimassaoloajan päättymisestä, kun kysymyksessä on matkustajan korvausvaatimus tai kanne.

Vanhentumisajan alkamispäivää ei lasketa vanhentumisaikaan.

3 §

Vanhentumisaika keskeytyy, jos rautatielle on näiden Kuljetusehtojen 33 artiklan mukaisesti esitetty kirjallinen korvausvaatimus. Vanhentumisaika jatkuu siitä päivästä, jona rautatie on antanut kirjallisen vastauksen korvausvaatimuksen hylkäämisestä osittain tai kokonaan tai jättänyt vastaamatta korvausvaatimukseen näiden Kuljetusehtojen 33 artiklan 10 §:n edellyttämässä 180 päivän määräajassa.

Uudelleen esitetyt, samansisältöiset korvausvaatimukset eivät keskeytä vanhentumisaikaa.

4 §

Vanhentuneita korvausvaatimuksia tai kanteita ei saa esittää.

37 artikla
Takautumisoikeus korvauksesta, joka on suoritettu matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran katoamisesta kokonaan tai osittain taikka vahingoittumisesta

Rautatiellä, joka näiden Kuljetusehtojen perusteella on suorittanut korvausta matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran katoamisesta kokonaan tai osittain taikka vahingoittumisesta, on takautumisoikeus toista kuljetukseen osallistunutta rautatietä kohtaan seuraavasti:

- rautatie, joka on aiheuttanut vahingon, on siitä yksin vastuussa;

- jos vahinko on molempien rautateiden aiheuttama, kumpikin rautatie vastaa aiheuttamastaan vahingosta;

- jos olosuhteiden vuoksi vastuun erittely on mahdotonta tai jos ei voida osoittaa, kumpi rautatie on aiheuttanut vahingon, jaetaan vastuu kummankin rautatien kuljetusosuutta vastaavien matkatavaran, kiitotavaran tai tavaran tariffikilometrien mukaisessa suhteessa.

38 artikla
Takautumisoikeus korvauksesta, joka on suoritettu kuljetusmääräajan ylittämisestä

1 §

Näiden Kuljetusehtojen 37 artiklan määräyksiä sovelletaan myös kiitotavaran tai tavaran kuljetusmääräajan ylittämisestä maksettavaan korvaukseen.

Jos kuljetusmääräajan ylitys on tapahtunut molemmilla rautateillä, jaetaan maksettava korvaussumma näiden rautateiden kesken kummallakin rautatiellä tapahtuneen viivästymisen pituuden mukaisessa suhteessa.

2 §

Näiden Kuljetusehtojen 2 ja 13 artiklassa mainitut kiitotavaran ja tavaran kuljetusmääräajat jaetaan kuljetukseen osallistuneiden rautateiden kesken seuraavasti:

1) toimitusaika jaetaan tasan;

2) kuljetusaika jaetaan kummankin rautatien kuljetusosuutta vastaavien tariffikilometrien mukaisessa suhteessa.

3 §

Kuljetusmääräajan keskeytyminen luetaan sen rautatien hyväksi, jolla keskeytyminen on tapahtunut.

4 §

Edellä mainittuja määräyksiä sovelletaan ainoastaan silloin, kun kokonaiskuljetusmääräaikaa ei ole noudatettu.

39 artikla
Rautateiden keskinäiset takautumisvaatimukset

1 §

Sillä rautatiellä, jolle on esitetty maksettua korvausta koskeva takautumisvaatimus, ei ole oikeutta kiistää sen korvauksen oikeellisuutta, jonka vaatimuksen esittävä rautatie on suorittanut, jos tuomioistuin on sen vahvistanut ja jos vaatimuksen saaneelle rautatielle on annettu tieto haasteesta niin hyvissä ajoin, että sillä on ollut mahdollisuus esiintyä väliintulijana oikeudenkäynnissä.

2 §

Maksettuja korvauksia koskevat takautumisvaatimukset on esitettävä 75 vuorokauden kuluessa korvauksen todellisesta maksupäivästä lukien.

Takautumisvaatimuksen saaneen rautatien on ilmoitettava päätöksensä 75 vuorokauden kuluessa vaatimuksen saamisesta.

3 §

Rautateiden kesken erimielisyyttä aiheuttavat takautumisvaatimukset on asiaan osallisen rautatien pyynnöstä käsiteltävä joko rautateiden johdon välisissä neuvotteluissa tai kanteen muodossa sen rautatien, jolle takautumisvaatimus on esitetty, kotipaikan tuomioistuimessa.

40 artikla
Kansallisen lainsäädännön soveltaminen

Rautatiekuljetuksiin sovellettavien säännösten tai määräysten puuttuessa näistä Kuljetusehdoista sovelletaan sen valtion kansallista lainsäädäntöä, jonka alueella kuljetus tapahtuu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.