15/2007

(Suomennos)

Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välinen

SOPIMUS

instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista

Suomen hallitus ja Euroopan metsäinstituutti, jotka

ottavat huomioon, että Euroopan metsäinstituuttia koskevalla yleissopimuksella (jäljempänä "yleissopimus") perustettu Euroopan metsäinstituutti sijaitsee Joensuussa Suomessa;

haluavat yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti määrätä instituutin oikeudellisesta asemasta sekä eräistä erioikeuksista ja vapauksista, jotka ovat tarpeen instituutin tehokkaan toiminnan kannalta, sekä toimenpiteistä näiden täytäntöönpanemiseksi;

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

a) "hallitus" tarkoittaa Suomen hallitusta;

b) "instituutti" tarkoittaa Euroopan metsäinstituuttia;

c) "johtaja" tarkoittaa instituutin johtajaa tai hänen puolestaan toimimaan määrättyä virkamiestä, jonka johtaja ilmoittaa hallitukselle;

d) "asianomaiset viranomaiset" tarkoittavat asianyhteyden edellyttämiä Suomen lainsäädännön mukaisia valtion viranomaisia tai alue- tai paikallisviranomaisia;

e) "instituutin toimitilat" tarkoittavat kiinteistöjä, rakennuksia ja rakennusten osia, jotka ovat tavallisesti instituutin hallinnassa sen virallisten tehtävien hoitamiseksi;

f) "neuvosto" tarkoittaa instituutin neuvostoa;

g) "johtokunta" tarkoittaa instituutin johtokuntaa;

h) "konferenssi" tarkoittaa instituutin konferenssia;

i) "instituutin henkilöstö" tarkoittaa johtajan ilmoittamaa ammattihenkilöstöä ja hallinnollista henkilöstöä;

j) "tehtävää suorittava asiantuntija" tarkoittaa instituutin henkilöstöön kuulumatonta henkilöä, joka on nimitetty suorittamaan määrätty tehtävä instituutille tai sen puolesta;

k) "Suomessa asuva henkilö" tarkoittaa sellaista henkilöä, jota Suomen lainsäädännön mukaisesti pidetään Suomessa asuvana;

l) "perheenjäsen" tarkoittaa henkilöä, joka sisältyy Suomen ulkomaalaislaissa olevaan perheen määritelmään, jonka muutoksista ajoittain ilmoitetaan Helsingissä sijaitseville vieraiden valtioiden diplomaattisille edustustoille sekä instituutille;

m) "sopimuspuoli" tarkoittaa yleissopimuksen sopimuspuolta.

II artikla
Oikeudellinen asema

Instituutilla, joka on kansainvälinen järjestö, on tehtäviensä suorittamista ja tarkoitustaan varten tarvittava oikeustoimikelpoisuus. Instituutilla on erityisesti kelpoisuus tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta ja olla osapuolena oikeudenkäynnissä.

III artikla
Akateeminen vapaus

Instituutilla on tarkoituksensa toteuttamista varten tarvittava akateeminen vapaus, erityisesti tutkimuskohteiden ja -menetelmien ja koulutuksen, instituutin tehtävissä avustavien henkilöiden ja laitosten valinnan sekä sananvapauden osalta.

IV artikla
Lainkäytöllinen koskemattomuus

Instituutilla ja sen omaisuudella on tämän sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta koskemattomuus kaikkeen lainkäyttöön nähden, paitsi siltä osin kuin instituutti on yksittäistapauksessa nimenomaisesti luopunut koskemattomuudestaan. Tällaisen koskemattomuudesta luopumisen ei kuitenkaan katsota koskevan täytäntöönpanotoimia. Instituutin omaisuudella on tämän sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta myös koskemattomuus etsintään, pakko-ottoon, takavarikkoon, pakkolunastukseen ja muuhun omaisuuteen puuttumiseen nähden, riippumatta siitä perustuuko se täytäntöönpanotoimiin tai hallinnollisiin, oikeudellisiin tai lainsäädännöllisiin toimiin.

V artikla
Toimitilat

1. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, instituutin toimitiloissa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Instituutin toimitilat ovat kuitenkin johtokunnan välittömässä valvonnassa ja johtokunta voi vahvistaa toimitiloissa suoritettavia instituutin tehtäviä varten tarvittavat määräykset.

2. a) Instituutin toimitilat ovat loukkaamattomat. Virkamiehellä tai muulla Suomessa julkista valtaa käyttävällä henkilöllä on pääsy instituutin toimitiloihin virkatehtäviensä suorittamiseksi ainoastaan johtajan nimenomaisella suostumuksella ja tämän hyväksymien ehtojen mukaisesti tai johtajan pyynnöstä. Lupa oletetaan annetuksi tulipalon tai muun hätätilanteen yhteydessä, jolloin nopeat suojelutoimet ovat tarpeen.

b) Instituutti ei salli pidätystä tai tiedoksiantoa oikeudenkäynnissä pakoilevien henkilöiden tai asianomaisen viranomaisen antaman, rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista tai karkotusta koskevan määräyksen kohteena olevien henkilöiden käyttää toimitilojaan pakopaikkana.

3. Hallituksella on velvollisuus ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin suojellakseen instituutin toimitiloja tunkeutumiselta tai vahingolta sekä estääkseen instituutin rauhan häiritsemisen tai sen kunnianloukkauksen.

VI artikla
Arkiston loukkaamattomuus

Instituutin arkisto on loukkaamaton. "arkiston" käsite sisältää kaikki asiakirjat, kirjeenvaihdon, käsikirjoitukset, valokuvat, filmit ja tallenteet, jotka kuuluvat instituutille tai ovat sen hallussa niiden sijaintipaikasta riippumatta.

VII artikla
Julkiset palvelut

1. Hallitus varmistaa, että instituutin toimitiloihin toimitetaan tarvittavat julkiset palvelut ja niihin liittyvät laitteet ja että nämä palvelut ja laitteet toimitetaan kohtuullisin ehdoin.

2. Sellaisessa tapauksessa, että edellä tarkoitetut palvelut keskeytyvät tai uhkaavat keskeytyä, asianomaiset viranomaiset pitävät instituutin tarpeita yhtä tärkeinä kuin oleellisten valtion virastojen tarpeita ja ryhtyvät sen mukaisesti toimenpiteisiin varmistaakseen, että instituutin työlle ei aiheudu haittaa.

3. Johtaja toteuttaa pyynnöstä sopivat järjestelyt, jotta asianomaisilla julkisilla palvelulaitoksilla on mahdollisuus tarkastaa, korjata, huoltaa ja rakentaa tai sijoittaa uudelleen palveluihin liittyvät laitteet vesijohdot, sähköjohdot ja viemäriputket instituutin toimitiloissa.

VIII artikla
Viestintä ja julkaisut

1. Kaikki instituutille tai sen henkilöstölle osoitetut viralliset viestit sekä kaikki instituutin lähettämät viralliset viestit ovat koskemattomia ennakkotarkastukseen nähden ja muihin niiden yksityisyyden suojaan puuttuviin valvontatoimiin tai muihin toimenpiteisiin nähden.

2. a) Hallitus tunnustaa instituutin oikeuden harjoittaa vapaasti tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää julkaisutoimintaa Suomessa.

b) Instituutin odotetaan kuitenkin noudattavan aineettomiin oikeuksiin liittyviä Suomen lakeja ja määräyksiä ja kansainvälisiä yleissopimuksia, joissa Suomi on sopimuspuolena.

IX artikla
Rahoitusjärjestelyt

Instituutti voi rahoitusta koskevan valvonnan ja määräysten tai maksuajan pidennysten rajoittamatta:

a) pitää hallussaan varoja, kultaa tai mitä tahansa valuuttaa sekä käyttää mitä tahansa valuuttatilejä;

b) vapaasti siirtää varojaan, kultaansa tai valuuttaansa Suomeen tai pois Suomesta sekä vaihtaa hallussaan olevan valuutan mihin tahansa muuhun valuuttaan.

X artikla
Verovapaus

1. Instituutti ja sen tulot, varat ja muu virkakäyttöön tarkoitettu omaisuus sekä instituutin viralliset toimenpiteet ja tilitapahtumat sekä muu toiminta on vapautettu kaikista välittömistä veroista, joihin sisältyvät muun muassa tulovero, varallisuusvero ja yhteisövero sekä paikallis- ja alueviranomaisten perimät välittömät verot. Instituutilla ei kuitenkaan katsota olevan oikeutta vaatia vapautusta veroista, jotka ovat tosiasiallisesti pelkästään maksuja annetuista julkisista palveluista, joista peritään maksu palveluiden määrään perustuvan kiinteän taksan mukaisesti ja jotka ovat tarkasti yksilöitävissä ja määritettävissä. Omaisuutta, jonka instituutti tarjoaa henkilöstönsä yksityiseen käyttöön, ei pidetä instituutin virkakäyttöön tarkoitettuna omaisuutena.

2. Instituutti on vapautettu kaikista tullimaksuista ja tuontiin ja vientiin liittyvistä veroista instituutin viralliseen käyttöön tuotujen tai vietyjen tavaroiden osalta sekä instituutin julkaisujen osalta.

3. Tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun vapautuksen nojalla tuotuja tai hankittuja tavaroita ei saa myydä tai muutoin luovuttaa, paitsi asianomaisten viranomaisten kanssa sovituin ehdoin.

4. Kun instituutti tekee hankintoja tai käyttää palveluita, jotka ovat arvoltaan huomattavia ja jotka tarvitaan instituutin virkakäyttöön, ja jos näiden hankintojen tai palveluiden hinta sisältää veron ja vero on yksilöitävissä, hallitus huolehtii veron hyvityksestä Suomen arvonlisäverolain säännösten mukaisesti siltä osin kuin lakia sovelletaan Helsingissä sijaitseviin diplomaattisiin edustustoihin.

5. Instituutin johtaja ja henkilöstö, jotka eivät ole Suomen kansalaisia eivätkä ole asuneet Suomessa kolmen instituutissa työskentelyn aloittamista edeltävän vuoden aikana, on vapautettu verotuksesta Suomessa instituutin heille maksamien palkkojen ja palkkioiden osalta. Hallitus voi ottaa nämä palkat ja palkkiot huomioon arvioidessaan muista lähteistä saatuun tuloon kohdistuvan veron määrää. Jos henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen, on kerran vapautettu Suomen verotuksesta instituutin hänelle maksamien palkkojen ja palkkioiden osalta, häneen ei sovelleta kolmen vuoden karenssiaikaa.

6. Hallituksella ei ole velvollisuutta vapauttaa tuloverosta instituutin henkilöstön aiempia jäseniä ja heidän huollettavanaan olevia henkilöitä eläkkeen tai elinkorkojen osalta.

XI artikla
Sosiaaliturva

1. Instituutti on vapautettu kaikista pakollisista Suomen sosiaaliturvamaksuista siltä osin kuin kyse on johtajasta ja instituutin henkilöstöstä, joihin ei sovelleta Suomen sosiaaliturvajärjestelmää.

2. Johtajaan ja instituutin henkilöstöön, jotka asuvat Suomessa tämän sopimuksen voimaantulon ajankohtana tai palvelukseen ottamisen ajankohtana ja joihin sovelletaan Suomen sosiaaliturvajärjestelmää, sovelletaan kuitenkin tätä järjestelmää edelleen. Instituutti vastaa kaikista pakollisista Suomen sosiaaliturvajärjestelmän mukaisista maksuista tällaisten henkilöiden osalta.

3. Johtaja ja instituutin henkilöstö, jotka eivät ole Suomen sosiaaliturvajärjestelmän alaisia, on vapautettu kaikista pakollisista Suomen sosiaaliturvamaksuista koko sen ajan, kun he hoitavat tehtäviään instituutissa.

4. Instituutti järjestää sosiaaliturvan johtajan ja instituutin henkilöstön osalta silloin, kun he eivät ole minkään valtion sosiaaliturvajärjestelmän alaisia.

XII artikla
Maahantulo, kauttakulku ja maassa oleskelu

1. a) Hallitus ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti helpottaakseen alla lueteltujen henkilöiden maahantuloa, maassa oleskelua ja Suomen alueen kautta kulkua heidän instituuttiin liittyvien virkatehtäviensä hoitoa varten:

i) neuvoston ja johtokunnan jäsenet ja konferenssin liitännäisjäsenten edustajat;

ii) johtaja ja instituutin henkilöstö sekä heidän perheenjäsenensä;

iii) tehtävää suorittavat asiantuntijat, tutkijat ja instituutin harjoittelijat sekä heidän perheenjäsenensä;

iv) muut instituutin kutsumat viralliseen toimintaan liittyvät henkilöt.

b) Tämän kappaleen määräysten mukaisiin helpotuksiin kuuluvat viisumien ja oleskelulupien myöntäminen työntekijälle maksutta ja mahdollisimman nopeasti sekä pääsy muihin oppilaitoksiinja kirjastoihin silloin, kun se on tässä kappaleessa tarkoitettujen henkilöiden osalta tarpeen.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun henkilön instituuttiin liittyvän, virka-asemansa perusteella suorittaman toimenpiteen ei katsota olevan syy estää hänen maahantulonsa tai Suomen alueelta poistumisensa taikka vaatia hänen poistuvan Suomen alueelta.

3. Tämä artikla ei estä kohtuullisen selvityksen vaatimista siitä, että tämän artiklan määräysten mukaista kohtelua vaativat henkilöt kuuluvat 1 kappaleessa tarkoitettuihin henkilöryhmiin.

XIII artikla
Henkilöllisyyden todistaminen

1. Johtaja lähettää ulkoasiainministeriölle ajoittain luettelon neuvoston ja johtokunnan jäsenistä sekä instituutin henkilöstöstä ja asiantuntijoista, ja ilmoittaa ulkoasiainministeriölle viipymättä kaikista luettelon muutoksista tai lisäyksistä.

2. Saatuaan johtajan ja instituutin henkilöstön nimittämisilmoituksen, ulkoasiainministeriö antaa heille ja heidän perheenjäsenilleen valokuvallisen kortin, joka todistaa kortin haltijan olevan johtaja tai instituutin henkilöstön jäsen tai perheenjäsen. Asianomaiset viranomaiset hyväksyvät kortin todistuksena nimityksestä. Kortti palautetaan ulkoasiainministeriöön kyseisen henkilön tehtävien päätyttyä.

XIV artikla
Neuvoston, johtokunnan ja henkilöstön jäsenet sekä tehtävää suorittavat asiantuntijat

1. Instituutin koolle kutsumiin kokouksiin osallistuvilla neuvoston ja johtokunnan jäsenillä on tehtäviensä hoidon ja kokoukseen matkustamisen ja sieltä pois matkustamisen yhteydessä kansainvälisiä konferensseja koskevista erioikeuksista ja vapauksista 15 päivänä kesäkuuta 1973 annetussa ja myöhemmin muutetussa laissa säädetyt erioikeudet ja vapaudet.

2. a) Konferenssin liitännäisjäsenten edustajilla, johtajalla ja instituutin henkilöstöllä sekä tehtävää suorittavilla asiantuntijoilla on lainkäytöllinen koskemattomuus heidän virka-asemansa perusteella antamien suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja sen perusteella suorittamiensa toimenpiteiden osalta.

b) Lisäksi tehtävää suorittavilla asiantuntijoilla ja henkilöstöllä, jotka eivät ole Suomen kansalaisia tai asu Suomessa, on:

i) vapautus kansallisista palvelusvelvoitteista;

ii) yhdessä perheenjäsentensä kanssa vapautus maahanmuuttoa koskevista rajoituksista;

iii) samat erioikeudet valuutanvaihtoa koskevien muodollisuuksien osalta kuin myönnetään vastaavassa asemassa oleville Suomessa sijaitsevien diplomaattisten edustustojen virkamiehille;

iv) yhdessä perheenjäsentensä kanssa samat kansainvälisessä kriisitilanteessa tapahtuvaan kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin annetaan diplomaattisille edustajille.

3. Jollei tämän artiklan 4 kappaleesta muuta johdu, johtajalle sekä hänen puolisolleen ja alaikäisille lapsilleen myönnetään samat erioikeudet ja vapaudet, vapautukset ja helpotukset kuin diplomaattisille edustajille myönnetään kansainvälisen oikeuden mukaisesti, jos johtaja ei ole Suomen kansalainen tai asu Suomessa. Tämän kappaleen ei kuitenkaan katsota olevan sovellettavissa johtajan puolesta toimimaan määrätyn virkamiehen tuomiin tavaroihin tai moottoriajoneuvoihin.

4. Lainkäytöllistä koskemattomuutta ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun on kyse liikennerikoksista, johon tämän artiklan 1, 2 ja 3 kappaleessa tarkoitetut henkilöt ovat syyllistyneet, tai kun on kyse tällaisten henkilöiden omistaman tai ajaman moottoriajoneuvon aiheuttamasta vahingosta.

5. Tämän sopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet myönnetään instituutin edun mukaisesti eikä kyseessä olevien henkilöiden henkilökohtaisen edun vuoksi. Asianomaisella sopimuspuolella on oikeus ja velvollisuus luopua neuvoston jäsenen koskemattomuudesta silloin, kun sopimuspuolen mielestä koskemattomuus haittaisi lainkäyttöä ja kun koskemattomuudesta voidaan luopua ilman, että siitä on haittaa instituutin eduille. Johtokunnan puheenjohtajalla on vastaava oikeus ja velvollisuus silloin, kun kyse on johtokunnan jäsenestä tai johtajasta. Kyseen ollessa instituutin henkilöstöstä tai tehtävää suorittavista asiantuntijoista, sama oikeus ja velvollisuus on johtajalla.

XV artikla
Riitojenratkaisu ja lainvalinta

1. Instituutti laatii määräykset asianmukaisista menettelyistä instituutin ja sen lähetetyn henkilöstön tai tehtävää suorittavien asiantuntijoiden välisten riitojen ratkaisemiseksi. Paikalta palkatun henkilöstön työsopimuksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

2. Hallituksen ja instituutin väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tai sitä mahdollisesti täydentävän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista taikka instituutin toimitiloihin tai hallituksen ja instituutin välisiin suhteisiin vaikuttavaa kysymystä, ja joita ei onnistuta ratkaisemaan neuvotteluin tai muuta sovittua menettelyä noudattaen, saatetaan lopullisen ratkaisun saamiseksi kolmen välimiehen muodostaman välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Yhden jäsenistä nimittää Suomen ulkoasiainministeri ja toisen jäsenen johtokunnan puheenjohtaja, ja nämä kaksi ensin nimitettyä jäsentä nimittävät kolmannen jäsenen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana. Jos kaksi ensin nimitettyä välimiestä eivät pääse sopimukseen kolmannesta välimiehestä kuuden kuukauden kuluttua nimityksestään, kolmannen välimiehen nimittää hallituksen tai instituutin pyynnöstä Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja. Välimiesoikeuden päätös tehdään äänten enemmistöllä ja se on lopullinen ja sitoo riidan osapuolia.

XVI artikla
Yleiset määräykset

1. Instituutilla ja kaikilla erioikeuksia ja vapauksia nauttivilla henkilöillä on velvollisuus noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tällä sopimuksella myönnettyjä erioikeuksia ja vapauksia. Kyseisillä henkilöillä on myös velvollisuus olla puuttumatta Suomen valtionsisäisiin asioihin.

2. a) Johtaja ryhtyy kaikkiin varotoimiin varmistaakseen sen, että tällä sopimuksella myönnettyjä erioikeuksia tai vapauksia ei käytetä väärin, ja laatii tätä tarkoitusta varten tarpeellisiksi ja asianmukaisiksi katsottavat säännöt ja määräykset instituutin henkilöstön ja muiden asianomaisten henkilöiden osalta.

b) Jos hallitus katsoo, että tällä sopimuksella myönnettyä erioikeutta tai vapautta on käytetty väärin, johtaja neuvottelee pyynnöstä asianomaisten viranomaisten kanssa ratkaistakseen sen, onko väärinkäytös tapahtunut. Jos nämä neuvottelut eivät johda tyydyttävään tulokseen, asia ratkaistaan XV artiklan 2 kappaleessa mainitun menettelyn mukaisesti.

3. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin sen soveltamisalaan kuuluviin henkilöihin riippumatta siitä, onko hallituksella diplomaattiset suhteet kyseisen henkilön kotivaltion kanssa, ja riippumatta siitä, myöntääkö kyseisen henkilön kotivaltio vastaavat erioikeudet ja vapaudet Suomen diplomaattisille edustajille tai kansalaisille.

4. Tätä sopimusta tulkitaan sen mukaisesti, että sopimuksen ensisijainen tarkoitus on antaa instituutille mahdollisuus hoitaa tehtävänsä täysimääräisesti ja tehokkaasti.

5. Tämän sopimuksen muutoksia koskevat neuvottelut aloitetaan hallituksen tai instituutin pyynnöstä. Mahdolliset muutokset tehdään yhteisestä sopimuksesta.

6. Hallitus ja instituutti voivat tehdä tarvittavia täydentäviä sopimuksia.

7. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy:

a) hallituksen ja instituutin yhteisestä sopimuksesta, tai

b) jos instituutti siirretään pois Suomen alueelta tai jos Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen voimassaolo päättyy, lukuun ottamatta niitä määräyksiä, joita voidaan soveltaa instituutin Suomessa tapahtuvan toiminnan lopettamiseen asianmukaisesti sekä sen omaisuuden luovuttamiseen Suomessa.

8. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona Suomen hallitus on ilmoittanut instituutille hyväksyneensä sopimuksen.

N:o 15

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä kahtena englanninkielisenä kappaleena 22 päivänä joulukuuta 2005.

Suomen hallituksen puolesta

Euroopan metsäinstituutin puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.