96/2006

TANSKAN, SUOMEN, ISLANNIN, NORJAN JA RUOTSIN VÄLINEN VÄESTÖN REKISTERÖINTIÄ KOSKEVA SOPIMUS

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset ovat helpottaakseen väestön rekisteröintiä sopimusvaltioissa sopineet seuraavaa:

1 artikla

1. Tämä sopimus koskee henkilöitä, jotka on rekisteröity jossakin sopimusvaltiossa asuviksi ja joilla on aikomus muuttaa tai jotka ovat muuttaneet johonkin toiseen näistä valtioista. Määräaikaista oleskelua, joka kestää alle kuusi kuukautta, ei yleensä pidetä muuttona.

2. Sopimus ei koske muuttoa, jos lähtövaltio ei ole saanut 2 artiklan 2 kappaleen kolmannen kohdan mukaista ilmoitusta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ilmoitetusta maastamuutosta.

2 artikla

1. Henkilön, joka muuttaa sopimusvaltiosta johonkin toiseen näistä valtioista, on muuttoilmoituksen tekemistä tässä valtiossa koskevan määräajan kuluessa ilmoitettava maahanmuutostaan asianomaiselle paikalliselle rekisteriviranomaiselle. Ilmoituksen yhteydessä kyseisen henkilön on annettava tulovaltion vaatimat tiedot ja esitettävä henkilöllisyyden osoittava asiakirja, josta ilmenee myös kansalaisuus (passi tai vastaava), sekä ilmoitettava henkilötunnus sekä lähtövaltiossa muuttoon asti voimassa ollut osoite ja asuinkunta.

2. Tulovaltion paikallinen rekisteriviranomainen päättää, rekisteröidäänkö henkilö tulovaltiossa asuvaksi.

Jos paikallinen rekisteriviranomainen on sitä mieltä, että henkilö on rekisteröitävä tulovaltiossa asuvaksi, hänet rekisteröidään siellä asuvaksi ja hänelle annetaan henkilötunnus mahdollisimman pian niiden sääntöjen mukaan, jotka koskevat Pohjoismaiden ulkopuolelta valtioon muuttavia.

Samalla kun tehdään päätös siitä, rekisteröidäänkö henkilö tulovaltiossa vai ei, tulovaltion rekisteriviranomaisen on ilmoitettava päätöksestä kyseiselle henkilölle ja lähtövaltion keskusrekisteriviranomaiselle tai muulle erikseen nimetylle rekisteriviranomaiselle.

Lähtövaltion viranomaiselle toimitettavassa ilmoituksessa on mainittava henkilön henkilötunnus lähtövaltiossa, nimi, syntymäaika, sukupuoli ja, mikäli rekisteröinti on suoritettu, maahanmuuttopäivä, henkilötunnus, asuinkunta ja osoite tulovaltiossa. Vastaava ilmoitus lähetetään, jos tulovaltion rekisteriviranomainen jälkikäteen peruuttaa aikaisemmin tehdyn päätöksen muuton rekisteröinnistä.

Jos paikallisella rekisteriviranomaisella on syytä olettaa, että henkilön, joka on ilmoittanut muuttavansa valtioon, on katsottava asuvan jollakin toisella paikkakunnalla tulovaltiossa, tämä henkilö on ohjattava kyseisen paikkakunnan paikallisen rekisteriviranomaisen luokse.

3. Vasta kun ilmoitus tulovaltiossa suoritetusta rekisteröinnistä on otettu vastaan, lähtövaltion paikallinen rekisteriviranomainen poistaa muuttaneen henkilön rekisteristä. Maastamuuttopäivänä käytetään tulovaltiossa rekisteröityä maahanmuuttopäivää.

3 artikla

Kysymys siitä, onko henkilön tämän sopimuksen mukaan katsottava asuvan tulovaltiossa vai ei, ratkaistaan tämän valtion maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Jos lähtövaltion paikallinen rekisteriviranomainen on eri mieltä rekisteröinnin perusteena olevista todellisista olosuhteista, voidaan asiasta neuvotella tulovaltion paikallisen rekisteriviranomaisen kanssa. Elleivät nämä pääse yksimielisyyteen asiasta, lähtövaltion paikallinen rekisteriviranomainen voi siirtää asian valtion keskusrekisteriviranomaiselle, joka puolestaan voi neuvotella asiasta tulovaltion keskusrekisteriviranomaisen kanssa.

Tulovaltiona pidetään sitä valtiota, johon henkilö on asettunut asumaan muutettuaan toisesta valtiosta. Tämä pätee niin kauan kuin tosiasiallinen asumistilanne on sama kuin henkilön muuttaessa valtioon.

4 artikla

Sopimusvaltiot sitoutuvat vastavuoroisesti ilmoittamaan tiedusteltaessa muuttajan nimen, syntymäajan, henkilötunnuksen, syntymäpaikan, sukupuolen, asunto-osoitteen, paikallisen rekisteriviranomaisen, kansalaisuuden, siviilisäädyn ja sen muutospäivän, puolison/rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen nimen ja syntymäajan, (alle 18-vuotiaiden lasten) vanhempien nimet ja syntymäajat, (alle 18-vuotiaiden) lasten nimet ja syntymäajat ja mahdollisen muuttopäivän sekä muut tiedot, joita pidetään tärkeinä asuinpaikkakysymystä arvioitaessa, sekä tiedottamaan tehdyistä päätöksistä.

Sopimuksen 2 artiklan mukaiset ilmoitukset ja vastaukset tämän artiklan mukaisiin kyselyihin voidaan hoitaa suoraan sähköisesti asiasta sopineiden sopimusvaltioiden keskusrekisteriviranomaisten kesken.

5 artikla

Sopimusvaltioiden keskusrekisteriviranomaiset ovat velvollisia pitämään ajan tasalla ja saatavilla tiedot toisten sopimusvaltioiden paikallisista rekisteriviranomaisista.

6 artikla

Sopimus tulee voimaan seuraavana tammikuun 1 päivänä, huhtikuun 1 päivänä, heinäkuun 1 päivänä tai lokakuun 1 päivänä kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Norjan ulkoasiainministeriölle sopimuksen hyväksymisestä.

Färsaarten ja Grönlannin osalta sopimus tulee kuitenkin voimaan vasta seuraavana tammikuun 1 päivänä, huhtikuun 1 päivänä, heinäkuun 1 päivänä tai lokakuun 1 päivänä kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Tanskan hallitus on ilmoittanut Norjan ulkoasiainministeriölle, että tätä koskevat edellytykset on täytetty.

Norjan ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimusvaltioille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja sopimuksen voimaantulon ajankohdasta.

7 artikla

Tämän sopimuksen tullessa voimaan kumoutuu 8 päivänä toukokuuta 1989 tehty pohjoismainen väestörekisteriä koskeva sopimus.

8 artikla

Kukin sopimusvaltio voi irtisanoa sopimuksen minkä tahansa muun sopimusvaltion osalta kuuden kuukauden irtisanomisajalla siten, että sopimuksen voimassaolo päättyy 1 päivänä tammikuuta tai 1 päivänä heinäkuuta. Irtisanominen tehdään kirjallisella ilmoituksella asianomaiselle valtiolle ja Norjan ulkoasiainministeriölle, joka ilmoittaa muille sopimusvaltioille ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen sisällöstä.

9 artikla

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale talletetaan Norjan ulkoasiainministeriöön, joka lähettää siitä muille sopimuspuolille oikeaksi todistetut jäljennökset.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Tukholmassa 1 päivänä marraskuuta 2004 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.