92/2006

SUOMEN TASAVALLAN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLINEN PÖYTÄKIRJA TULO- JA VARALLISUUSVEROJA KOSKEVAN KAKSINKERTAISEN VEROTUKSEN VÄLTTÄMISEKSI HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN SOPIMUKSEN JA PÖYTÄKIRJAN MUUTTAMISESTA

Suomen tasavallan hallitus

ja

Sveitsin liittoneuvosto,

jotka haluavat muuttaa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1991 tehtyä sopimusta ja pöytäkirjaa (jäljempänä "sopimus" ja "pöytäkirja"),

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Sopimuksen 10 artiklan 2, 3 ja 4 kappale korvataan seuraavalla:

"2. Osingosta voidaan kuitenkin verottaa myös siinä sopimusvaltiossa, jossa osingon maksava yhtiö asuu, tämän valtion lainsäädännön mukaisesti, mutta jos osinkoetuuden omistaja on toisessa sopimusvaltiossa asuva henkilö, näin määrätty vero ei saa olla suurempi kuin 10 prosenttia osingon kokonaismäärästä. Osinko on kuitenkin vapaa verosta ensiksi mainitussa valtiossa, jos etuudenomistaja on yhtiö (lukuun ottamatta yhtymää), joka välittömästi omistaa vähintään 20 prosenttia osingon maksavan yhtiön pääomasta.

Sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sopivat keskenään näiden rajoitusten soveltamistavasta.

Tämä kappale ei vaikuta yhtiön verottamiseen siitä voitosta, josta osinko maksetaan."

2. Sopimuksen 10 artiklan 5―7 kappaleista tulee 3―5 kappaleet.

2 artikla

1. Sopimuksen 23 artiklan 1 kappaleen c) kohta poistetaan.

2. Sopimuksen 23 artiklan 1 kappaleen d) kohdasta tulee c) kohta.

3 artikla

Sopimuksen 26 artiklan 1 kappale korvataan seuraavalla:

"1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaihdettava tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden merkityksellisiä

a) tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi;

b) tässä sopimuksessa tarkoitettuja veroja koskevan kansallisen lainsäädännön hallinnoimiseksi tai täytäntöönpanemiseksi holdingyhtiöiden osalta, mutta vain pyynnöstä;

c) veropetosta koskevan kansallisen lainsäädännön määräysten täytäntöönpanemiseksi tässä sopimuksessa tarkoitettujen verojen osalta, mutta vain pyynnöstä.

Tällä tavalla vaihdettuja tietoja on käsiteltävä salaisina ja niitä saadaan ilmaista vain henkilöille tai viranomaisille (mukaan lukien tuomioistuimet ja hallintoelimet), jotka määräävät, kantavat, perivät tai hallinnoivat sopimuksen piiriin kuuluvia veroja tai käsittelevät niitä koskevia syytteitä tai valituksia. Näiden henkilöiden tai viranomaisten on käytettävä tietoja vain näihin tarkoituksiin. Tietoja, jotka paljastaisivat liikesalaisuuden tai teollisen taikka ammatillisen salaisuuden tai elinkeinotoiminnassa käytetyn menettelytavan, ei vaihdeta. He saavat ilmaista tietoja julkisessa oikeudenkäynnissä tai tuomioistuimen ratkaisuissa."

4 artikla

A. Pöytäkirjan 2 kappale poistetaan.

B. Pöytäkirjan 3 kappaleesta tulee pöytäkirjan 2 kappale.

C. Pöytäkirjan uusi 3 kappale kuuluu seuraavasti:

"3. Sopimuksen 26 artikla

3.1 Sopimuksen 26 artiklan 1 kappaleen b) kohdan osalta on sovittu siitä, että vain sellaisia tietoja voidaan vaihtaa, jotka ovat veroviranomaisten hallussa tai joiden on määrä säännöllisesti tulla veroviranomaisille ja olla niiden saatavilla tavanomaisen menettelyn puitteissa ja jotka eivät vaadi erityisiä tutkimistoimia.

3.2 Sopimuksen 26 artiklan 1 kappaleen b) kohdan osalta katsotaan, että holdingyhtiöitä ovat 14 päivältä joulukuuta 1990 olevan Tax Harmonisation Actin 28 artiklan 2 kappaleen mukaiset sveitsiläiset yhtiöt ja näitä sveitsiläisiä yhtiöitä vastaavat suomalaiset yhtiöt.

3.3 Ilmaisun "veropetos" katsotaan tarkoittavan petollista menettelyä, jota pidetään rikoksena kummankin maan lainsäädännössä ja josta voidaan rangaista vankeudella.

3.4 Veropetostapausten osalta katsotaan, että pankkisalaisuus ei saa estää pankkeja antamasta asiakirjatodisteita eikä se saa estää niiden lähettämistä tietoja pyytävän valtion toimivaltaiselle viranomaiselle. Tietojen antaminen kuitenkin edellyttää suoraa yhteyttä petollisen menettelyn ja pyydetyn hallinnollisen virka-aputoimen välillä.

3.5 Sopimusvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että 26 artiklan 1 kappaleen c) kohdan määräysten samoin kuin pöytäkirjan määräysten käyttäminen edellyttää oikeudellista ja tosiasiallista vastavuoroisuutta. Ne ovat lisäksi yhtä mieltä siitä, että hallinnollinen virka-apu kyseisen kohdan tarkoittamassa mielessä ei saa sisältää toimia, jotka palvelevat vain näytön tutkimista ("tietojen kalastelu")."

5 artikla

1. Sopimusvaltioiden hallitukset ilmoittavat toisilleen diplomaattista tietä täyttäneensä valtiosäännössään tämän pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

2. Tämä pöytäkirja, joka on sopimuksen ja pöytäkirjan olennainen osa, tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona myöhempi 1 kappaleessa tarkoitetuista ilmoituksista on tehty, ja sen määräyksiä sovelletaan molemmissa valtioissa:

a) jollei b) kohdasta muuta johdu, lähteellä kannettavien verojen osalta osinkoon, joka erääntyy tämän pöytäkirjan voimaantuloa lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

b) sellaisesta osingosta lähteellä kannettavien verojen osalta, jonka saa yhtiö (lukuun ottamatta yhtymää), joka omistaa välittömästi vähintään 20 prosenttia osingon maksavan yhtiön pääomasta, osinkoon, joka erääntyy 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, edellyttäen, että tämä pöytäkirja tulee voimaan vuonna 2006;

c) 26 artiklan 1 kappaleen a) kohtaan perustuvassa tietojen vaihtamisessa tietoja on vaihdettava tämän pöytäkirjan voimaantuloa lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

d) 26 artiklan 1 kappaleen b) kohtaan perustuvaa tietojen vaihtamista koskevien pyyntöjen osalta tietoja on vaihdettava jokaiselta sellaiselta verovuodelta, joka alkaa tämän pöytäkirjan voimaantuloa lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivänä tai sen jälkeen;

e) 26 artiklan 1 kappaleen c) kohtaan perustuvaa tietojen vaihtamista koskevien pyyntöjen osalta tietoja on vaihdettava rikoksista, jotka on tehty tämän pöytäkirjan voimaantuloa lähinnä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivän jälkeen;

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2006 kahtena suomen-, saksan- ja englanninkielisenä kappaleena. Tulkintaerimielisyyden sattuessa on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta:

Sveitsin liittoneuvoston puolesta:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.