64/2006

Annettu: 18.08.2006

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

New Yorkissa 31 päivänä maaliskuuta 1999 Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 2 päivänä kesäkuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä kesäkuuta 2006 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 28 päivänä heinäkuuta 2006, tulee voimaan 27 päivänä elokuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 29 päivänä kesäkuuta 2006 annettu laki (598/2006) tulee voimaan 27 päivänä elokuuta 2006.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä elokuuta 2006.

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

(Suomennos)

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN MERIOIKEUSTUOMIOISTUIMEN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

hyväksytty 23 päivänä toukokuuta 1997

Tämän sopimuksen sopimusvaltiot, jotka

ottavat huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksella perustetaan Kansainvälinen merioikeustuomioistuin,

tunnustavat, että tuomioistuimella tulisi olla sellainen oikeustoimikelpoisuus ja sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen sen tehtävien hoitamiseksi,

palauttavat mieleen tuomioistuimen perussäännön 10 artiklan, jossa määrätään, että tuomioistuimen jäsenillä on tuomioistuimen tehtävissä diplomaattiset erioikeudet ja vapaudet;

tunnustavat, että oikeudenkäynteihin osallistuvilla henkilöillä ja tuomioistuimen virkamiehillä tulisi olla sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen, jotta he voivat hoitaa tuomioistuimeen liittyvät tehtävänsä riippumattomasti,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

a) "yleissopimus" tarkoittaa 10 päivänä joulukuuta 1982 tehtyä Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimusta;

b) "perussääntö" tarkoittaa yleissopimuksen VI liitteeseen sisältyvää Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen perussääntöä;

c) "sopimusvaltiot" tarkoittavat tämän sopimuksen sopimusvaltioita;

d) "tuomioistuin" tarkoittaa Kansainvälistä merioikeustuomioistuinta;

e) "tuomioistuimen jäsen" tarkoittaa tuomioistuimeen valittua jäsentä tai perussäännön 17 artiklan nojalla yksittäistä juttua varten valittua henkilöä;

f) "pääsihteeri" tarkoittaa tuomioistuimen pääsihteeriä tai muuta pääsihteerin tehtäviä hoitamaan määrättyä tuomioistuimen virkamiestä;

g) "tuomioistuimen virkamiehet" tarkoittaa pääsihteeriä ja muita kirjaamon henkilökunnan jäseniä;

h) "Wienin yleissopimus" tarkoittaa 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehtyä diplomaattisia suhteita koskevaa Wienin yleissopimusta.

2 artikla
Tuomioistuimen oikeushenkilöllisyys

Tuomioistuin on oikeushenkilö. Sillä on kelpoisuus:

a) tehdä sopimuksia;

b) hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta;

c) ryhtyä oikeudenkäyntitoimiin.

3 artikla
Tuomioistuimen toimitilojen loukkaamattomuus

Tuomioistuimen toimitilat ovat loukkaamattomat, jollei kyseisen sopimusvaltion kanssa mahdollisesti sovittavista ehdoista muuta johdu.

4 artikla
Lippu ja tunnus

Tuomioistuimella on oikeus pitää esillä lippuaan ja tunnustaan toimitiloissaan ja virkakäyttöön tarkoitetuissa ajoneuvoissaan.

5 artikla
Tuomioistuimen, sen omaisuuden ja varojen koskemattomuus

1. Tuomioistuin on vapautettu lainkäytöstä, mikäli se ei jossakin erityisessä tapauksessa ole nimenomaisesti luopunut tästä koskemattomuudesta. Koskemattomuudesta luopumisen ei kuitenkaan katsota tarkoittavan täytäntöönpanotoimia.

2. Tuomioistuimen omaisuus ja varat, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat ja kenen hallussa ne ovat, on vapautettu etsinnästä, pakko-otosta, menetetyksi tuomitsemisesta, takavarikosta, pakkolunastuksesta sekä kaikista muista täytäntöönpano-, hallinto-, oikeus- ja lainsäädäntötoimenpiteistä.

3. Tuomioistuimen omaisuus ja varat ovat vapaat kaikenlaisista rajoituksista, valvonta- ja sääntelymääräyksistä ja maksuaikarajoituksista, siltä osin kuin se on tarpeen tuomioistuimen tehtävien hoitamiseksi.

4. Tuomioistuimen omistamilla tai käyttämillä ajoneuvoilla tulee olla vakuutus kolmansille aiheutuvien vahinkojen varalta sen valtion lainsäädännön ja määräysten mukaisesti, jossa ajoneuvoa käytetään.

6 artikla
Arkisto

Tuomioistuimen arkisto sekä sille kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat kaikkina aikoina loukkaamattomat, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat. Sopimusvaltiolle, jonka alueella tuomioistuimen arkisto sijaitsee, ilmoitetaan arkiston ja asiakirjojen sijainti.

7 artikla
Tuomioistuimen tehtävien hoitaminen toimipaikan ulkopuolella

Siinä tapauksessa, että tuomioistuin katsoo tarpeelliseksi pitää istuntonsa tai muutoin hoitaa tehtäviään toimipaikkansa ulkopuolella, se voi sopia kyseisen valtion kanssa tarkoituksenmukaisista palveluista tehtäviensä hoitamista varten.

8 artikla
Viestintä

1. Tuomioistuimella on kunkin sopimusvaltion alueella virallisen viestintänsä ja kirjeenvaihtonsa osalta oikeus vähintään yhtä edulliseen kohteluun kuin kyseinen sopimusvaltio myöntää mille tahansa hallitustenväliselle järjestölle tai diplomaattiselle edustustolle postiin ja muuhun viestintään ja kirjeenvaihtoon sovellettavien etuoikeuksien, tariffien ja maksujen osalta, siltä osin kuin tämä on kyseisen valtion kansainvälisten velvoitteiden mukaista.

2. Tuomioistuin voi käyttää kaikkia tarvittavia viestintäkeinoja ja se voi käyttää virallisessa viestinnässään ja kirjeenvaihdossaan koodeja ja salakirjoitusta. Tuomioistuimen virallinen viestintä ja kirjeenvaihto ovat loukkaamattomat.

3. Tuomioistuimella on oikeus lähettää ja vastaanottaa kirjeenvaihtonsa ja muuta aineistoa tai tiedonantoja kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä, joilla on samat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset kuin diplomaattikuriireilla ja kuriirisäkeillä.

9 artikla
Vapautus veroista, tullimaksuista ja tuonti- tai vientirajoituksista

1. Tuomioistuin, sen varat, tulot ja muu omaisuus sekä sen toimenpiteet ja oikeustoimet on vapautettu kaikista välittömistä veroista. Tuomioistuin ei kuitenkaan vaadi vapautusta veroista, jotka tosiasiallisesti ovat luonteeltaan pelkästään julkisista palveluista perittäviä maksuja.

2. Tuomioistuin on vapautettu kaikista tullimaksuista, tuontiveroista ja tuonti- ja vientikielloista ja -rajoituksista sellaisten tavaroiden osalta, jotka tuomioistuin tuo tai vie virkakäyttöön.

3. Edellä mainitun vapautuksen perusteella tuotuja tai hankittuja tavaroita saa myydä tai muutoin luovuttaa sopimusvaltion alueella ainoastaan kyseisen sopimusvaltion hallituksen kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti. Tuomioistuin on myös vapautettu kaikista tullimaksuista, tuontiveroista ja tuonti- ja vientikielloista ja rajoituksista julkaisujensa osalta.

10 artikla
Maksujen ja/tai verojen palautus

1. Tuomioistuimen ei pääsääntöisesti tule pyytää vapautusta maksuista ja veroista, jotka sisältyvät kiinteän tai irtaimen omaisuuden hintaan, eikä palvelumaksuihin liittyvistä veroista. Sopimusvaltioiden on kuitenkin silloin, kun tuomioistuin hankkii virkakäyttöön merkittäviä määriä omaisuutta, tavaroita tai palveluja, joista peritään tai voidaan periä maksuja ja veroja, ryhdyttävä tarvittaviin hallinnollisiin järjestelyihin tuomioistuimen vapauttamiseksi sellaisista maksuista tai suoritetun maksun ja/tai veron palauttamiseksi.

2. Vapautuksen tai palautuksen perusteella hankittuja tavaroita saa myydä tai muutoin luovuttaa ainoastaan vapautuksen tai palautuksen myöntäneen sopimusvaltion määräämien ehtojen mukaisesti. Vapautusta tai palautusta ei myönnetä tuomioistuimelle annetuista julkisista palveluista perityistä maksuista.

11 artikla
Verotus

1. Tuomioistuimen jäsenille ja virkamiehille maksetut palkat, palkkiot ja korvaukset on vapautettu verosta.

2. Jos jokin verotusmuoto perustuu asumiseen, ajanjaksoa, jonka tuomioistuimen jäsenet tai virkamiehet ovat valtiossa hoitaakseen tehtäviään, ei katsota asumiseksi, jos näille jäsenille tai virkamiehille myönnetään diplomaattiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset.

3. Sopimusvaltioilla ei ole velvollisuutta vapauttaa tuomioistuimen entisille jäsenille ja virkamiehille maksettuja eläkkeitä tai elinkorkoja tuloverosta.

12 artikla
Tuomioistuimen varat ja vapaus valuuttarajoituksista

1. Rahaliikettä koskevien valvonta- ja sääntelymääräysten sekä maksuaikarajoitusten estämättä tuomioistuin voi toimintaansa liittyen:

a) pitää hallussaan varoja, mitä tahansa valuuttaa ja kultaa sekä pitää tilejä missä tahansa valuutassa;

b) vapaasti siirtää varojaan, kultaansa tai valuuttaansa maasta toiseen tai jonkin maan sisällä sekä vaihtaa jonkin hallussaan olevan valuutan mihin tahansa toiseen valuuttaan;

c) ottaa vastaan, pitää hallussaan, diskontata, siirtää, vaihtaa tai muuten käydä kauppaa velkakirjoilla ja muilla arvopapereilla.

2. Käyttäessään 1 kappaleen mukaisia oikeuksiaan tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki sopimusvaltion sille tekemät esitykset, mikäli tuomioistuin katsoo sen olevan mahdollista tuomioistuimen etuja vahingoittamatta.

13 artikla
Tuomioistuimen jäsenet

1. Tuomioistuimen jäsenillä on tuomioistuimen toimintaan liittyvissä asioissa samat erioikeudet, vapaudet, helpotukset ja etuudet kuin diplomaattisten edustustojen päälliköillä Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

2. Tuomioistuimen jäsenille ja heidän talouteensa kuuluville perheenjäsenille myönnetään kaikki maasta poistumiseen liittyvät helpotukset siinä maassa, jossa he ovat, sekä maahantuloon ja maasta poistumiseen liittyvät helpotukset siinä maassa, jossa tuomioistuin kokoontuu. Virkatehtäviinsä liittyvien matkojen aikana tuomioistuimen jäsenillä on kaikkien niiden maiden alueilla, joiden kautta he joutuvat kulkemaan, kaikki ne erioikeudet, vapaudet ja helpotukset, jotka nämä maat myöntävät vastaavissa olosuhteissa diplomaattikunnan edustajille.

3. Jos tuomioistuimen jäsen oleskelee jossakin muussa maassa kuin siinä valtiossa, jonka kansalainen hän on tai jossa hän asuu pysyvästi, ollakseen tuomioistuimen käytettävissä, hänelle sekä hänen talouteensa kuuluville perheenjäsenille myönnetään oleskelun ajaksi diplomaateille kuuluvat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset.

4. Tuomioistuimen jäsenille ja heidän talouteensa kuuluville perheenjäsenille myönnetään kansainvälisen kriisitilanteen aikana samat kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin diplomaattikunnan edustajille myönnetään Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

5. Tuomioistuimen jäsenten omistamilla tai käyttämillä ajoneuvoilla tulee olla vakuutus kolmansille aiheutuvien vahinkojen varalta sen valtion lainsäädännön ja määräysten mukaisesti, jossa ajoneuvoa käytetään.

6. Tämän artiklan 1―5 kappaletta sovelletaan tuomioistuimen jäseniin myös sen jälkeen, kun heidän tilalleen on tullut toinen jäsen, jos he jatkavat tehtäviensä hoitamista perussäännön 5 artiklan 3 kappaleen mukaisesti.

7. Sen varmistamiseksi että tuomioistuimen jäsenillä on tehtäviään hoitaessaan täydellinen sananvapaus ja riippumattomuus, heille myönnetään edelleen oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus virkatehtäviensä yhteydessä antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen ja kaikkien virkatehtävien yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta, vaikka kyseiset henkilöt eivät enää olisi tuomioistuimen jäseniä tai hoitaisi tuomioistuimeen liittyviä tehtäviä.

14 artikla
Virkamiehet

1. Pääsihteerille myönnetään tuomioistuimen toimintaan liittyvissä asioissa diplomaattiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset.

2. Muilla tuomioistuimen virkamiehillä on niissä maissa, joissa ovat tuomioistuimeen toimintaan liittyvissä asioissa, tai niissä maissa, joiden läpi he joutuvat näissä asioissa kulkemaan, heidän tehtäviensä riippumattoman hoitamisen kannalta tarvittavat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset. Erityisesti heille myönnetään:

a) koskemattomuus pidättämistä ja vangitsemista vastaan sekä henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikointia vastaan;

b) oikeus tuoda maahan huonekalunsa ja henkilökohtaiset tavaransa tullivapaasti, kun he ensimmäisen kerran tulevat kyseiseen maahan ottaakseen tehtävänsä vastaan, ja viedä huonekalunsa ja henkilökohtaiset tavaransa takaisin pysyvään kotimaahansa tullivapaasti;

c) vapautus henkilökohtaisten matkatavaroiden tarkastuksesta, jollei ole painavaa syytä epäillä, että matkatavaroihin sisältyy tavaroita, joita ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai joiden maahantuonti tai maasta vienti on kielletty kyseisen sopimusvaltion lainsäädännössä tai säänneltyä sen karanteenia koskevien määräysten mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa matkatavarat tarkastetaan kyseisen virkamiehen läsnä ollessa;

d) oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus virkatehtävien yhteydessä antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen ja virkatehtävien yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta. Tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun he ovat lopettaneet tehtäviensä hoitamisen;

e) koskemattomuus kansallisten palvelusvelvoitteiden osalta;

f) vapautus maahantuloa koskevista rajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista vaatimuksista, samoin kuin heidän talouteensa kuuluville perheenjäsenille;

g) samat erioikeudet valuuttaa ja valuutanvaihtoa koskevien helpotusten osalta kuin kyseisessä maassa olevien diplomaattisten edustustojen vastaavantasoisille virkamiehille myönnetään;

h) kansainvälisen kriisitilanteen aikana samat kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin diplomaattikunnan edustajille myönnetään Wienin yleissopimuksen mukaisesti, samoin kuin heidän talouteensa kuuluville perheenjäsenille.

3. Tuomioistuimen virkamiesten omistamilla tai käyttämillä ajoneuvoilla tulee olla vakuutus kolmansille aiheutuvien vahinkojen varalta sen valtion lainsäädännön ja määräysten mukaisesti, jossa ajoneuvoa käytetään.

4. Tuomioistuin antaa kaikille sopimusvaltioille tiedoksi ne virkamiesluokat, joihin tämän artiklan määräyksiä sovelletaan. Näihin luokkiin kuuluvien virkamiesten nimet annetaan ajoittain tiedoksi kaikille sopimusvaltioille.

15 artikla
Yleissopimuksen 289 artiklan nojalla nimetyt asiantuntijat

Yleissopimuksen 289 artiklan nojalla nimetyille asiantuntijoille myönnetään heidän tehtäviensä aikana, mukaan lukien tehtäviin liittyvät matkat, heidän tehtäviensä riippumattoman hoitamisen kannalta tarvittavat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset. Erityisesti heille myönnetään:

a) koskemattomuus pidättämistä ja vangitsemista vastaan sekä henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikointia vastaan;

b) vapautus henkilökohtaisten matkatavaroiden tarkastuksesta, jollei ole painavaa syytä epäillä, että matkatavaroihin sisältyy tavaroita, joita ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai joiden maahantuonti tai maasta vienti on kielletty kyseisen sopimusvaltion lainsäädännössä tai säänneltyä sen karanteenia koskevien määräysten mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa matkatavarat tarkastetaan kyseisen asiantuntijan läsnä ollessa;

c) oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus virkatehtävien yhteydessä antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen ja virkatehtävien yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta. Tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun he ovat lopettaneet tehtäviensä hoitamisen;

d) asiakirjojen loukkaamattomuus;

e) vapautus maahantuloa koskevista rajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista vaatimuksista;

f) samat erioikeudet valuuttaa ja valuutanvaihtoa koskevien helpotusten osalta kuin tilapäisissä virkatehtävissä oleville vieraiden valtioiden hallitusten edustajille myönnetään;

g) kansainvälisen kriisitilanteen aikana samat kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin diplomaattikunnan edustajille myönnetään Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

16 artikla
Asiamiehet, neuvonantajat ja asianajajat

1. Tuomioistuimessa toimiville asiamiehille, neuvonantajille ja asianajajille myönnetään heidän tehtäviensä aikana, mukaan lukien tehtäviin liittyvät matkat, heidän tehtäviensä riippumattoman hoitamisen kannalta tarvittavat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset. Erityisesti heille myönnetään:

a) koskemattomuus pidättämistä ja vangitsemista vastaan sekä henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikointia vastaan;

b) vapautus henkilökohtaisten matkatavaroiden tarkastuksesta, jollei ole painavaa syytä epäillä, että matkatavaroihin sisältyy tavaroita, joita ei ole tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai joiden maahantuonti tai maasta vienti on kielletty kyseisen sopimusvaltion lainsäädännössä tai säänneltyä sen karanteenia koskevien määräysten mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa matkatavarat tarkastetaan kyseisen asiamiehen, neuvonantajan tai asianajajan läsnä ollessa;

c) oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus virkatehtävien yhteydessä antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen ja virkatehtävien yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta. Tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun he ovat lopettaneet tehtäviensä hoitamisen;

d) asiakirjojen loukkaamattomuus;

e) oikeus ottaa vastaan asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä;

f) vapautus maahantuloa koskevista rajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista vaatimuksista;

g) samat erioikeudet henkilökohtaisten matkatavaroiden ja valuuttaa ja valuutanvaihtoa koskevien helpotusten osalta kuin tilapäisissä virkatehtävissä oleville vieraiden valtioiden hallitusten edustajille myönnetään;

h) kansainvälisen kriisitilanteen aikana samat kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin diplomaattikunnan edustajille myönnetään Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

2. Kun tuomioistuin on saanut tuomioistuimessa olevan oikeudenkäynnin osapuolelta ilmoituksen nimetystä asiamiehestä, neuvonantajasta tai asianajajasta, tämän asemasta annetaan pääsihteerin allekirjoittama todistus, joka on voimassa rajoitetun, oikeudenkäynnin edellyttämän kohtuullisen ajan.

3. Kyseisen valtion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tässä artiklassa mainitut erioikeudet, vapaudet ja helpotukset 2 kappaleessa tarkoitetun todistuksen esittämisen perusteella.

4. Jos jokin verotusmuoto perustuu asumiseen, ajanjaksoa, jonka asiamiehet, neuvonantajat tai asianajajat ovat valtiossa hoitaakseen tehtäviään, ei katsota asumiseksi.

17 artikla
Todistajat, asiantuntijat ja tuomioistuimen määräyksestä tehtäviä hoitavat henkilöt

1. Todistajille, asiantuntijoille ja tuomioistuimen määräyksestä tehtäviä hoitaville henkilöille myönnetään heidän tehtäviensä aikana, mukaan lukien tehtäviin liittyvät matkat, 15 artiklan a - f kohdassa tarkoitetut erioikeudet, vapaudet ja helpotukset.

2. Todistajille, asiantuntijoille ja tuomioistuimen määräyksestä tehtäviä hoitaville henkilöille myönnetään kansainvälisen kriisitilanteen aikana kotiuttamiseen liittyvät helpotukset.

18 artikla
Kansalaiset ja pysyvät asukkaat

Tämän sopimuksen nojalla erioikeuksia ja vapauksia nauttivalla henkilöllä on sen sopimusvaltion alueella, jonka kansalainen hän on tai jossa hän asuu pysyvästi, koskemattomuus oikeudenkäynnin osalta ainoastaan siltä osin kuin kyse on tämän tehtävien hoitamisen yhteydessä annetuista suullisista ja kirjallisista lausunnoista ja niiden yhteydessä suoritetuista toimenpiteistä, asianomaisen sopimusvaltion mahdollisesti myöntämiä ylimääräisiä erioikeuksia ja vapauksia lukuun ottamatta, ja ottaen huomioon 11 artiklan määräykset. Tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun kyseinen henkilö ei enää hoida tuomioistuimeen liittyviä tehtäviä.

19 artikla
Lakien ja määräysten noudattaminen

1. Tämän sopimuksen 13―17 artiklan mukaisia erioikeuksia, vapauksia, helpotuksia ja etuuksia ei myönnetä henkilökohtaisen edun vuoksi, vaan sen varmistamiseksi, että kyseessä olevat henkilöt voivat hoitaa tuomioistuimeen liittyvät tehtävänsä riippumattomasti.

2. Kaikilla 13―17 artiklassa tarkoitetuilla henkilöillä on velvollisuus noudattaa sen sopimusvaltion lainsäädäntöä ja määräyksiä, jonka alueella he ovat tai jonka alueen läpi he kulkevat tuomioistuimen toimintaan liittyvissä asioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta heidän erioikeuksiaan ja vapauksiaan. Näillä henkilöillä on myös velvollisuus olla puuttumatta kyseisen valtion sisäisiin asioihin.

20 artikla
Koskemattomuudesta luopuminen

1. Koska tämän sopimuksen mukaiset erioikeudet ja vapaudet on myönnetty hyvän lainkäytön varmistamiseksi eikä henkilökohtaisen edun vuoksi, toimivaltaisella viranomaisella on oikeus ja velvollisuus luopua koskemattomuudesta silloin, kun koskemattomuus tämän viranomaisen käsityksen mukaan haittaisi lainkäyttöä ja siitä voidaan luopua lainkäyttöä haittaamatta.

2. Tässä tarkoituksessa tuomioistuimessa olevan oikeudenkäynnin osapuolena olevaa valtiota edustavien tai sen nimittämien asiamiesten, neuvonantajien ja asianajajien osalta toimivaltainen viranomainen on kyseinen valtio. Muiden asiamiesten, neuvonantajien ja asianajajien, pääsihteerin, yleissopimuksen 289 artiklan nojalla nimettyjen asiantuntijoiden sekä todistajien, asiantuntijoiden ja tuomioistuimen määräyksestä tehtäviä hoitavien henkilöiden osalta toimivaltainen viranomainen on tuomioistuin. Muiden tuomioistuimen virkamiesten osalta toimivaltainen taho on pääsihteeri, joka toimii tuomioistuimen puheenjohtajan suostumuksella.

21 artikla
Laissez-passer -todistukset ja viisumit

1. Sopimusvaltiot tunnustavat ja hyväksyvät Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer todistukset, jotka on myönnetty tuomioistuimen jäsenille ja virkamiehille tai yleissopimuksen 289 artiklan nojalla nimetyille asiantuntijoille, laillisiksi matkustusasiakirjoiksi.

2. Tuomioistuimen jäsenten ja pääsihteerin viisumihakemukset (silloin kun viisumia edellytetään) käsitellään mahdollisimman nopeasti. Muiden tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen henkilöiden, joilla on laissez-passer -todistus tai joilla on siihen oikeus, sekä 16 ja 17 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden viisumihakemukset, joiden mukana on todistus siitä, että he matkustavat tuomioistuimen toimintaan liittyvissä asioissa, käsitellään mahdollisimman nopeasti.

22 artikla
Liikkumisvapaus

Tuomioistuimen jäsenten ja muiden 13―17 artiklassa mainittujen henkilöiden vapaalle liikkumiselle tuomioistuimen toimipaikkaan tai sen istuntopaikkaan tai muuhun paikkaan, jossa se hoitaa tehtäviään, ja tällaisesta paikasta pois liikkumiselle ei saa asettaa hallinnollisia tai muita rajoituksia.

23 artikla
Turvallisuuden ja yleisen järjestyksen säilyttäminen

1. Jos asianomainen sopimusvaltio katsoo tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen kyseisen sopimusvaltion turvallisuuden tai yleisen järjestyksen säilyttämiselle kansainvälisen oikeuden mukaisesti, tämän vaikuttamatta tuomioistuimen riippumattomaan ja asianmukaiseen toimintaan, sen on otettava yhteyttä tuomioistuimeen niin pian kuin se on kyseisissä olosuhteissa mahdollista, jotta nämä voivat päättää keskinäisellä sopimuksella tarvittavista toimenpiteistä tuomioistuimen suojelemiseksi.

2. Tuomioistuin toimii yhteistyössä kyseisen sopimusvaltion hallituksen kanssa välttääkseen toimenpiteistään aiheutuvaa haittaa sopimusvaltion turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle.

24 artikla
Yhteistyö sopimusvaltioiden viranomaisten kanssa

Tuomioistuin toimii kaikkina aikoina yhteistyössä sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen näiden sopimusvaltioiden lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä estääkseen tässä sopimuksessa tarkoitettujen erioikeuksien, vapauksien, helpotusten ja etuuksien väärinkäytön.

25 artikla
Sopimuksen suhde erityissopimuksiin

Siltä osin kuin tämän sopimuksen määräykset ja mahdollisen tuomioistuimen ja sopimusvaltion välisen erityissopimuksen määräykset liittyvät samaan asiaan, näiden kahden sopimuksen määräysten katsotaan mahdollisuuksien mukaan olevan toisiaan täydentäviä siten, että molempien määräyksiä voidaan soveltaa eivätkä kummankaan määräykset heikennä toisen oikeusvaikutuksia. Silloin, kun sopimusten määräykset ovat keskenään ristiriidassa, ovat erityissopimuksen määräykset kuitenkin ensisijaisia.

26 artikla
Riitojen ratkaiseminen

1. Tuomioistuin antaa tarkoituksenmukaiset määräykset:

a) yksityisoikeudellisista sopimuksista johtuvien riitojen ja muiden sellaisten yksityisoikeudellisten riitojen ratkaisemiseksi, joiden osapuolena tuomioistuin on;

b) sellaisten riitojen ratkaisemiseksi, joissa on mukana tässä sopimuksessa tarkoitettu henkilö, jolla on virallisen asemansa vuoksi lainkäytöllinen koskemattomuus, jollei koskemattomuudesta ole luovuttu.

2. Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat saatetaan välimiesoikeuden ratkaistaviksi, elleivät osapuolet ole sopineet muusta riitojenratkaisumenettelystä. Jos tuomioistuimen ja sopimusvaltion välillä ilmenee riita, jota ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin tai sovittua riitojenratkaisumenettelyä noudattaen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun toinen riidan osapuolista on sitä pyytänyt, riita saatetaan jommankumman riidan osapuolen pyynnöstä kolmen välimiehen muodostaman välimiesoikeuden lopullisesti ratkaistavaksi. Yhden välimiehistä valitsee tuomioistuin, toisen sopimusvaltio ja kolmannen välimiehen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana, valitsevat kaksi ensin mainittua välimiestä. Jollei toinen osapuolista ole nimittänyt välimiestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on nimittänyt oman välimiehensä, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri suorittaa nimityksen. Elleivät kaksi ensin mainittua välimiestä onnistu sopimaan kolmannen välimiehen nimittämisestä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun heidät on nimitetty, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri valitsee kolmannen välimiehen tuomioistuimen tai sopimusvaltion pyynnöstä.

27 artikla
Allekirjoittaminen

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille ja se pidetään avoinna allekirjoittamista varten Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa kahdenkymmenenneljän kuukauden ajan 1 päivästä heinäkuuta 1997 lähtien.

28 artikla
Ratifiointi

Tämä sopimus on ratifioitava. Ratifioimiskirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

29 artikla
Liittyminen

Tämä sopimus on avoinna liittymistä varten kaikille valtioille. Liittymiskirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

30 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua kymmenennen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen.

2. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tämän sopimuksen tai liittyy siihen sen jälkeen, kun kymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu, tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä kyseisen valtion ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen.

31 artikla
Väliaikainen soveltaminen

Valtio, joka aikoo ratifioida tämän sopimuksen tai liittyä siihen, voi milloin tahansa ilmoittaa tallettajalle, että se soveltaa tätä sopimusta väliaikaisesti korkeintaan kahden vuoden ajan.

32 artikla
Soveltaminen yksittäistapausta varten

Kun tuomioistuimen käsiteltäväksi on saatettu riita sen perussäännön mukaisesti, riidan osapuolena oleva valtio, joka ei ole tämän sopimuksen sopimusvaltio, voi kyseessä olevaa yksittäistapausta varten tilapäisesti, sen keston ajaksi, tulla tämän sopimuksen sopimusvaltioksi tallettamalla hyväksymiskirjan. Hyväksymiskirja talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan ja se tulee voimaan tallettamispäivänä.

33 artikla
Irtisanominen

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua ilmoituksen vastaanottamispäivästä, jollei ilmoituksessa mainita myöhempää voimaantulopäivää.

2. Irtisanominen ei millään tavalla vaikuta sopimusvaltion velvollisuuteen täyttää ne tähän sopimukseen sisältyvät velvoitteet, jotka se olisi velvollinen täyttämään kansainvälisen oikeuden nojalla tästä sopimuksesta riippumatta.

34 artikla
Tallettaja

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on tämän sopimuksen tallettaja.

35 artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämän sopimuksen arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Avattu allekirjoittamista varten New Yorkissa 1 päivänä heinäkuuta 1997 yhtenä arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkielisenä alkuperäiskappaleena.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.