19/2006

Annettu: 17.03.2006

Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 tehtyyn liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan yleissopimukseen (SopS 31/1986) Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossaan hyväksymät muutokset, jotka eduskunta on hyväksynyt 25 päivänä toukokuuta 2005 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä heinäkuuta 2005, tulevat voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä 15 päivänä heinäkuuta 2005 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (535/2005) tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2006.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2006.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

(Suomennos)

Ehdotetut muutokset vuoden 1968 liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaan yleissopimukseen

A. Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin

1 ARTIKLA
(Määritelmät)

Lisätään uusi alakohta (e) bis seuraavasti:

"(e) bis. "pyöräkaista" tarkoittaa pyörille osoitettua ajoradan osaa. Pyöräkaista erotetaan muusta ajoradasta pitkittäisillä ajoratamerkinnöillä."

Lisätään uusi alakohta (e) ter seuraavasti:

"(e) ter. "pyörätie" tarkoittaa pyörille merkittyä ja liikennemerkillä osoitettua yksittäistä tietä tai tien osaa. Pyörätie erotetaan muista teistä tai muista saman tien osista rakenteellisin keinoin."

7 ARTIKLA

Korvataan nykyinen 7 artikla seuraavasti:

"1. Kansallisessa lainsäädännössä suositellaan määrättäväksi, että liikennemerkkien näkyvyyden ja luettavuuden parantamiseksi yöllä erityisesti varoitusmerkit, sääntelymerkit ja tienviitat ovat valaistut tai heijastavat, edellyttäen, ettei täten häikäistä tienkäyttäjiä.

2. Sopimuspuolet voivat myös sallia fluoresoivien materiaalien käytön, jolloin niiden on määriteltävä missä merkeissä niitä voidaan käyttää.

3. Kansalliseen lainsäädäntöön tulisi laatia säännöt valaistujen, heijastavien ja fluoresoivien liikennemerkkien käytölle. Siinä tulisi myös määritellä tilanteet, joissa kutakin heijastavaa materiaalia tulee käyttää.

4. Merkeissä olevat eriväriset tummat tai vaaleat graafiset osat voidaan erotella toisistaan vastakkaisilla vaaleilla tai tummilla kapeilla raidoilla.

5. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät estä käyttämästä vain määrättyinä aikoina tai määrättyinä päivinä voimassa olevien tiedotusten, määräysten tai sääntöjen osoittamiseen sellaisia merkkejä, jotka ovat nähtävissä vain silloin, kun niiden tarkoittama tiedotus on voimassa."

8 ARTIKLA

3 kohta

Muutetaan seuraavasti:

"3. Tämän yleissopimuksen määräykset eivät kiellä lisäämästä liikennemerkkeihin ensisijaisesti ymmärtämisen helpottamiseksi tekstiä suorakulmaiseen kilpeen niiden alle tai suorakulmaiseen liikennemerkin sisältävään tauluun; tällainen teksti voidaan myös sijoittaa itse merkkiin, ellei se tee merkin ymmärtämistä vaikeammaksi kuljettajille, jotka eivät voi ymmärtää kyseistä tekstiä."

13 ARTIKLA
(Tämän yleissopimuksen 1 liitteen C ja D osissa kuvattuja merkkejä koskevat yleiset määräykset)

2 kohta

Muutetaan seuraavasti:

"2. Sääntelymerkit, jotka on sijoitettu taajaman alkamista osoittavan kilven kohdalle tai vähän sen jälkeen, merkitsevät, että niiden osoittama sääntö on voimassa koko taajaman alueella, ellei toisenlaista määräystä ole muilla liikennemerkeillä osoitettu joillekin taajaman tieosuuksille."

13 bis ARTIKLA
(Erityissääntelymerkit)

Lisätään uusi 2 bis kohta seuraavasti:

"2 bis. Merkkiä E, 11atulee käyttää 1000 m pitkissä tai pitemmissä tunneleissa sekä kansallisessa lainsäädännössä määritellyissä tapauksissa. Tunnelien, jotka ovat 1000 metriä pitkiä tai pitempiä, pituus merkitään joko liikennemerkin alempaan osaan tai erilliseen kilpeen H, 2, kuten 1 liitteen H osassa on kuvattu. Tunnelin nimi voidaan merkitä tämän yleissopimuksen 8 artiklan, 3 kohdan mukaisesti."

26 bis ARTIKLA

1 kohta

Muutetaan seuraavasti:

"1. Tietyille ajoneuvoluokille varatut ajokaistat, mukaan lukien pyöräkaistat, merkitään viivoin, joiden tulisi erottua selvästi muista yhtenäisistä tai katkonaisista viivoista ajoradalla, erityisesti siten, että ne ovat leveämpiä ja että katkoviivojen osien välinen etäisyys on lyhyempi."

29 ARTIKLA

2 kohta

Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

"2. Jos tiemerkinnät ovat maalattuja, tulee niiden olla keltaisia tai valkoisia; kuitenkin sinistä väriä voidaan käyttää merkinnöissä, jotka osoittavat paikkoja, joilla pysäköinti on sallittu tietyin ehdoin tai joilla sitä on rajoitettu (aikaraja, maksu, käyttäjäluokka jne.). ..."

4 kohta

Muutetaan seuraavasti:

"4. Kuljettajien tulee voida hyvissä ajoin helposti tunnistaa liikkuville ajoneuvoille tarkoitetut tiemerkinnät. Niiden tulee näkyä päivällä ja yöllä. On suositeltavaa, että tällaiset merkinnät ovat heijastavia, erityisesti riittämättömästi valaistuilla alueilla."

Lisätään uusi 29 bis artikla seuraavasti:

29 bis ARTIKLA

"1. Jos pysyviä tiemerkintöjä muutetaan tietyksi ajaksi, erityisesti tietöiden tai kiertoteiden takia, väliaikaiset merkinnät tulee tehdä eri väreillä kuin pysyvät merkinnät.

2. Väliaikaiset merkinnät ovat pysyviin merkintöihin nähden etusijalla, ja tienkäyttäjien täytyy noudattaa niitä. Jos pysyviä ja tilapäisiä merkintöjä on näkyvissä samanaikaisesti ja ne voisivat aiheuttaa sekaannusta, pysyvät merkinnät tulee peittää tai poistaa.

3. Väliaikaisten merkintöjen tulee mieluiten olla heijastavia ja niitä voidaan täydentää merkkivaloilla tai heijastimilla liikenteenohjauksen parantamiseksi."

B. Muutokset yleissopimuksen liitteisiin

1 liite, C osa, II jakso(Kuvaukset)

9 kohta. (Pysäyttämisen ja pysäköinnin kiellot ja rajoitukset)

Poistetaan alakohta (c) (vii)

1 liite, D osa, II jakso(Kuvaukset)

3 kohta. (Pakollinen kiertosuunta)

Muutetaan seuraavasti:

"3. Merkin D 3 "PAKOLLINEN KIERTOSUUNTA", tulee osoittaa ajajille, että heidän täytyy noudattaa liikenneympyrässä nuolilla osoitettua ajosuuntaa. Jos liikenneympyrä on merkitty merkillä D, 3 sekä merkillä B, 1 tai B, 2, liikenneympyrässä ajajalla on etuajo-oikeus."

1 liite, E osa, II jakso(Kuvaukset)

9 kohta. (Tunneliin sisäänajoa tai sieltä poistumista osoittavat tunnelin erityismerkit)

Korvataan nykyiset alakohdat seuraavasti:

"(a) Merkki E, 11a"TUNNELI", osoittaa tunnelin läpi menevän tieosuuden, jolla sovelletaan erityisiä liikennesääntöjä. Se on sijoitettu kohtaan, josta alkaen säännöt ovat voimassa.

(b) Ennakkovaroitukseksi tienkäyttäjille merkki E, 11avoidaan sijoittaa lisäksi sopivan etäisyyden päähän paikasta, josta alkaen erityissäännöt ovat voimassa; tällaisen merkin tulee osoittaa joko merkin alaosassa tai lisäkilvessä H, 1, tämän liitteen H osan kuvauksen mukaisesti, välimatka merkin ja erityissääntöjen alkamiskohdan välillä.

(c) Merkki E, 11b"TUNNELI LOPPUU", voidaan asettaa kohtaan, josta alkaen erityissäännöt eivät enää ole voimassa."

Lisätään uusi 14 kohta seuraavasti:

"14. Hätä- tai vaaratilanteissa käytettävää pysäytyspaikkaa osoittavat merkit

Merkki E, 17, "HÄTÄPYSÄYTYSPAIKKA" osoittaa paikan, jota ajajien tulee käyttää ainoastaan hätä- tai vaaratilanteissa pysäyttämistä tai pysäköintiä varten. Jos pysäyttämispaikalla on hätäpuhelin ja/tai sammutin, merkissä tulee olla tunnukset F, 14 ja/tai F, 15 joko sen alaosassa tai merkin alapuolelle sijoitetussa suorakaiteenmuotoisessa kilvessä. Tämä kilpi voi olla malliltaan joko E, 17atai E, 17b."

1 liite, F osa, I jakso(Yleiset tunnuspiirteet ja tunnukset)

2 alakohta

Muutetaan viimeinen virke seuraavasti:

"2. Tunnuksen tulee olla musta tai tummansininen, lukuun ottamatta tunnuksia F, 1a, F, 1b, F, 1c, ja F, 15, joiden tulee olla punaisia. Tunnus F, 14 voi olla punainen."

1 liite, F osa, II jakso(Kuvaukset)

2. kohta (Muut tunnukset)

Lisätään uudet tunnukset F, 14 ja F, 15:

"F, 14 "HÄTÄPUHELIN""

"F, 15 "SAMMUTIN""

1 liite, G osa, V jakso(Opastusmerkit)

Lisätään uusi 11 kohta seuraavasti:

"11. Hätäuloskäytävän merkit

(a) Merkit G, 23aja G, 23bosoittavat hätäuloskäytäviä.

(b) Merkit G, 24a, G, 24bja G, 24covat esimerkkejä lähimmän hätäuloskäytävän suuntaa ja etäisyyttä koskevaa matkaa osoittavista merkeistä. Tunneleissa ne tulee sijoittaa 1-1,5 m korkeudelle sivuseiniin enintään 50 m päähän toisistaan.

(c) Merkeissä G, 23 ja G, 24 on vihreä pohja ja tunnukset, nuolet ja etäisyyden osoittajat ovat valkoisella tai vaalealla värillä."

Liite 3 PDF-tiedostona

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.