17/2006

Annettu: 17.03.2006

Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 30/1986) Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisen liikenneturvallisuustyöryhmän 43. istunnossaan hyväksymät muutokset, jotka eduskunta on hyväksynyt 25 päivänä toukokuuta 2005 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 15 päivänä heinäkuuta 2005, tulevat voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomi on tehnyt 20 päivänä elokuuta 1993 mainitun yleissopimuksen 54 artiklan 5 kohdan nojalla yleissopimuksen 3 liitteen 4 a kohtaa koskevan varauman, jonka mukaan Suomi varaa oikeuden poiketa muissa ajoneuvoissa ja niiden perävaunuissa käytettäville rekisteröintivaltion tunnusmerkeille säädetyn ellipsin akselin vähimmäismitoista. Suomi säilyttää varauman asiallisesti muuttamattomana, mutta yleissopimuksen muutosten jälkeen varauma koskee yleissopimuksen 3 liitteen 2 kohdan d(i) alakohtaa.

3 §

Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä 15 päivänä heinäkuuta 2005 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (534/2005) tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2006.

4 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2006.

Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2006

Liite

(Suomennos)

Ehdotetut muutokset vuonna 1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen

A. Muutokset yleissopimuksen varsinaiseen tekstiin

1 ARTIKLA
(Määritelmät)

Lisätään uusi alakohta (g bis):

"(g bis) "pyöräkaista" tarkoittaa pyörille osoitettua ajoradan osaa. Pyöräkaista erotetaan muusta ajoradasta pitkittäisillä ajoratamerkinnöillä."

Lisätään uusi alakohta (g ter):

"(g ter) "pyörätie" tarkoittaa pyörille merkittyä ja liikennemerkillä osoitettua yksittäistä tietä tai tien osaa. Pyörätie erotetaan muista teistä tai muista saman tien osista rakenteellisin keinoin."

8 ARTIKLA
(Kuljettajat)

Lisätään uusi 6 kohta:

"6. Ajoneuvon kuljettajan tulee aina minimoida kaikki muu toiminta paitsi ajaminen. Kansallisessa lainsäädännössä tulee säätää ajoneuvon kuljettajien puhelimenkäytöstä. Lainsäädännössä tulee joka tapauksessa kieltää moottoriajoneuvon tai mopon kuljettajaa käyttämästä kädessä pidettävää puhelinta ajoneuvon ollessa liikkeessä."

11 ARTIKLA
(Ohittaminen ja ajoneuvojonoissa liikennöiminen)

1 kohta

Lisätään uusi alakohta 1 (c):

"(c) Kansallisessa lainsäädännössä voidaan sallia, että pyöräilijät ja mopoilijat ohittavat paikallaan olevat ajoneuvot sekä hiljaisella vauhdilla liikkuvat ajoneuvot lukuun ottamatta pyöriä ja mopoja liikennesuunnan puolelta edellyttäen, että tilaa on riittävästi."

16 ARTIKLA
(Suunnanmuutos)

1 kohta

Muutetaan (b) alakohta seuraavasti:

"halutessaan kääntyä päinvastaiseen suuntaa siirtyä niin lähelle kuin mahdollista kaksisuuntaisen ajoradan keskiviivaa tai yksisuuntaisen ajoradan liikennesuunnan vastaista reunaa ja halutessaan kääntyä toiselle kaksisuuntaiselle tielle tehdä käännöksensä siten, että tulee tämän toisen tien liikennesuunnan mukaiselle puolelle, ottaen kuitenkin huomioon sopimuspuolten tai niiden osien mahdollisesti säätämät polkupyöriä ja mopoja koskevat poikkeavat määräykset, joiden nojalla ne voivat muuttaa suuntaa, esimerkiksi ylittämällä risteyksen kahdessa eri vaiheessa."

2 kohta

Muutetaan seuraavasti:

"2. Muuttaessaan suuntaansa kuljettajan tulee ottaen huomioon tämän yleissopimuksen 21 artiklan jalankulkijoita koskevat määräykset sallia tiellä liikkujien sivuuttaa ajoradalla tai saman tien muulla osalla, jolta hän on poistumassa."

23 ARTIKLA
(Pysäyttäminen ja pysäköinti)

1 kohta

Muutetaan viimeinen lause seuraavasti:

"Taajamissa tai niiden ulkopuolella niitä ei myöskään saa pitää pyöräteillä, pyöräkaistoilla, linja-autokaistoilla, ratsastusteillä, jalankulkuteillä, jalkakäytävillä tai erityisesti jalankulkuliikenteeseen tarkoitetuilla pientareilla, jollei kansallisessa lainsäädännössä toisin määrätä."

6 kohta

Muutetaan seuraavasti:

"Tätä artiklaa ei tule tulkita siten, että se estäisi sopimuspuolia tai niiden osia antamasta muita pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevia säännöksiä tai antamasta yksittäisiä säännöksiä pyörien ja mopojen pysäyttämisestä ja pysäköinnistä."

25 bis ARTIKLA
(Erityisiä määräyksiä erityisliikennemerkein osoitettuja tunneleita varten)

1 kohta

Poistetaan alakohta (c)

3 kohta

Korvataan nykyinen 3 kohta, josta tulee 4 kohta, seuraavalla tekstillä:

"3. Kuljettajat saavat pysäyttää tai pysäköidä ajoneuvon ainoastaan hätä- tai vaaratilanteessa. Heidän täytyy tuolloin käyttää, jos mahdollista, tätä tarkoitusta varten varattuja paikkoja."

27 ARTIKLA
(Pyöräilijöitä sekä mopojen ja moottoripyörien kuljettajia koskevat erityismääräykset)

4 kohta

Muutetaan seuraavasti:

"4. Sopimuspuolet tai niiden osat voivat kieltää pyöräilijöitä käyttämästä muita ajoradan osia siellä, missä on pyörätie tai pyöräkaista. Samoissa olosuhteissa ne voivat sallia mopon kuljettajien käyttää pyöräkaistaa tai pyörätietä ja heitä voidaan kieltää käyttämästä muuta ajorataa, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Kansallisessa lainsäädännössä tulee eritellä ne ehdot, joilla muut tiellä liikkujat saavat käyttää pyöräkaistaa tai pyörätietä tai ylittää ne vaarantamatta missään vaiheessa pyöräilijöiden turvallisuutta."

37 ARTIKLA
(Rekisteröintivaltion tunnusmerkki)

1 kohta

Muutetaan ja lisätään seuraavasti:

"1. (a) Kansainvälisessä liikenteessä olevassa moottoriajoneuvossa tulee olla takana rekisterinumeron lisäksi rekisteröintivaltion tunnusmerkki.

(b) Merkki voi olla rekisterikilvestä erillään tai osa rekisterikilpeä.

(c) Jos tunnusmerkki on osa rekisterikilpeä, sen tulee olla myös ajoneuvon eturekisterikilvessä, jos sellainen on pakollinen."

2 kohta

Muutetaan ensimmäinen lause seuraavasti:

"2. Moottoriajoneuvoon kytketyssä perävaunussa, jossa tämän yleissopimuksen 36 artiklan mukaan tulee takana olla rekisterinumero, on oltava takana myös sen valtion tunnusmerkki, erillään tai rekisterikilven osana, jossa rekisterinumero on annettu."

3 kohta

Muutetaan seuraavasti:

"3. Tässä artiklassa mainitun tunnusmerkin ja sen sijoituksen tai sen liittämisen rekisterikilven osaksi tulee olla tämän yleissopimuksen 2 ja 3 liitteen mukainen."

41 ARTIKLA
(Ajokortit)

1 kohta

Muutetaan (b) ja (c) alakohdat seuraavasti:

"(b) Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että ajokortit myönnetään vasta sen jälkeen, kun asianomainen viranomainen on varmistunut siitä, että kuljettaja omaa tarvittavan tiedon ja taidon. Henkilöiden, jotka on valtuutettu tarkastamaan onko kuljettajalla vaadittava tieto ja taito, tulee olla päteviä. Teoriakokeiden ja käytännön kokeiden sisällöstä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

(c) Kansallisessa lainsäädännössä on määriteltävä ajokortin saamisen ehdot. Siinä täytyy erityisesti määritellä ajokorttien saamisen vähimmäisiät, terveydentilaa koskevat vaatimukset sekä teoriakokeen ja käytännön kokeen läpäisyvaatimukset."

2–7 kohta

Nykyinen teksti korvataan seuraavasti:

"2. (a) Sopimuspuolten tulee tunnustaa:

(i) kansalliset ajokortit, jotka ovat tämän yleissopimuksen 6 liitteen määräysten mukaiset;

(ii) kansainväliset ajokortit, jotka ovat tämän yleissopimuksen 7 liitteen määräysten mukaiset, edellyttäen että niiden kanssa esitetään vastaava kansallinen ajokortti,

korttien luokkiin kuuluvan ajoneuvon kuljettamiseen niiden alueilla edellyttäen, että kortit ovat voimassa ja että ne on antanut toinen sopimuspuoli tai sen osa tai sopimuspuolen tai sen osan siihen valtuuttama organisaatio;

(b) Sopimuspuolen myöntämät ajokortit tulee tunnustaa toisen sopimuspuolen alueella siihen asti, kun alueesta tulee kortinhaltijan vakituinen asuinpaikka;

(c) tämän kohdan määräykset eivät koske kuljettajaoppilaan lupia.

3. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan rajoittaa kansallisen ajokortin voimassaoloaikaa. Kansainvälinen ajokortti saa olla voimassa enintään kolme vuotta myöntämisestä tai kansallisen ajokortin viimeiseen voimassaolopäivään saakka, kumpi tahansa on aikaisemmin.

4. Kohtien 1 ja 2 määräyksistä huolimatta:

(a) kun ajokortissa on erikoismaininta siitä, että se on voimassa vain, jos kuljettajalla invaliditeettinsa vuoksi on määrätyt laitteet tai jos hänen ajoneuvonsa samasta syystä on määrätyllä tavalla varustettu, on ajokortti hyväksyttävä vain siinä tapauksessa, että nämä ehdot on täytetty;

(b) sopimuspuolet voivat kieltäytyä hyväksymästä alueellaan ajokorttia, jonka haltija ei ole täyttänyt 18 vuotta;

(c) sopimuspuolet voivat kieltäytyä hyväksymästä alueellaan tämän yleissopimuksen 6 ja 7 liitteessä mainittuihin luokkiin C, D, CE ja DE kuuluvien moottoriajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien kuljettamiseen oikeuttavaksi ajokorttia, jonka haltija ei ole täyttänyt 21 vuotta.

5. Kansainvälinen ajokortti annetaan ainoastaan henkilölle, jolla on kansallinen ajokortti ja joka täyttää tässä yleissopimuksessa kansallisen ajokortin saamiselle asetetut vähimmäisvaatimukset. Kansainvälisen ajokortin antaa ainoastaan sopimuspuoli, jonka alueella haltijalla on vakinainen asuinpaikka ja joka on myöntänyt kansallisen ajokortin tai tunnustanut toisen sopimuspuolen myöntämän ajokortin; kansainvälinen ajokortti ei ole voimassa tuolla alueella.

6. Tämän artiklan määräykset eivät vaadi sopimuspuolia:

(a) hyväksymään kansallisia ajokortteja, jotka jonkin toisen osapuolen alueella on annettu henkilöille, joiden vakinainen asuinpaikka oli niiden omalla alueella ajokorttia annettaessa tai joiden vakinainen asuinpaikka on vaihtunut niiden alueelle sen antamisen jälkeen;

(b) hyväksymään sellaisille kuljettajille annettuja kansallisia ajokortteja, joiden vakinainen asuinpaikka ajokorttia annettaessa ei ollut antajan alueella tai joiden asuinpaikka on muuttunut toiseen maahan ajokortin antamisen jälkeen."

43 ARTIKLA
(Siirtymäsäännökset)

Korvataan nykyinen teksti seuraavasti:

"1. Sopimuspuolet myöntävät kansalliset ajokortit 6 liitteen uusien määräysten mukaisesti viimeistään 5 vuoden kuluessa niiden voimaantulosta. Tämän yleissopimuksen 41artiklan, 43 artiklan ja 6 liitteen aiempien määräysten mukaisesti ennen tämän määräajan umpeutumista myönnetyt kansalliset ajokortit tunnustetaan niiden voimassaoloajan.

2. Sopimuspuolet myöntävät kansainväliset ajokortit 7 liitteen uusien määräysten mukaisesti viimeistään 5 vuoden kuluessa niiden voimaantulosta. Tämän yleissopimuksen 41 artiklan, 43 artiklan ja 7 liitteen aiempien määräysten mukaisesti ennen tämän määräajan umpeutumista myönnetyt kansalliset ajokortit ovat voimassa 41 artiklan 3 kappaleen ehtojen mukaisesti."

B. Muutokset yleissopimuksen liitteisiin

1 liite

(POIKKEUKSET VELVOLLISUUDESTA HYVÄKSYÄ MOOTTORIAJONEUVOT JA PERÄVAUNUT KANSAINVÄLISEEN LIIKENTEESEEN)

9 kohta

Muutetaan seuraavasti:

"9. Sopimuspuolet voivat kieltäytyä hyväksymästä alueelleen kansainväliseen liikenteeseen moottoriajoneuvoa tai moottoriajoneuvoon kytkettyä perävaunua, jonka tunnusmerkki on muu kuin jokin tämän yleissopimuksen 37 artiklassa tälle ajoneuvolle määrätty. Sopimuspuolet eivät voi kieltäytyä hyväksymästä ajoneuvoa, jonka tunnusmerkki on sijoitettu erilleen rekisterikilvestä tämän yleissopimuksen määräysten mukaisesti siten, että se korvaa rekisterikilvessä olevan tunnusmerkin, joka ei ole tämän yleissopimuksen määräysten mukainen."

Liite 2

(MOOTTORIAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN REKISTERINUMERO KANSAINVÄLISESSÄ LIIKENTEESSÄ)

Muutetaan otsikko seuraavasti:

"MOOTTORIAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN REKISTERINUMERO JA -KILPI KANSAINVÄLISESSÄ LIIKENTEESSÄ"

3 kohta

Muutetaan ensimmäinen virke seuraavasti:

"3. Kun rekisterinumero on kilvessä, tulee tämän kilven olla suora ja se on sijoitettava pystysuoraan tai miltei pystysuoraan asentoon sekä kohtisuoraan ajoneuvon pituusakselin määräämään pystytasoon nähden."

4 kohta

Korvataan seuraavasti:

"4. Tämän yleissopimuksen 5 liitteen 61 (g) kohdan määräysten rajoittamatta, rekisterikilven, jossa on rekisterinumero ja mahdollisesti ajoneuvon rekisteröintivaltion tunnusmerkki sekä 3 liitteessä määriteltyjen ehtojen mukaisesti lippu tai symboli, tausta voi olla heijastavaa materiaalia."

Lisätään uusi 5 kohta seuraavasti:

"5. Rekisterikilven sen osan tausta, jossa tunnusmerkki on, tulee olla samaa materiaalia kuin sen osan tausta, jossa rekisterinumero on."

Liite 3

(MOOTTORIAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN TUNNUSMERKIT

KANSAINVÄLISESSÄ LIIKENTEESSÄ)

Korvataan 3 liite seuraavasti:

"1. Tämän yleissopimuksen 37 artiklassa mainitun tunnusmerkin tulee muodostua vähintään yhdestä ja enintään kolmesta isosta latinalaisesta kirjaimesta.

2. Kun tunnusmerkki on erillään rekisterikilvestä, sen täytyy täyttää seuraavat ehdot:

(a) Kirjainten korkeuden tulee olla vähintään 0,08 metriä ja niiden juovien leveyden vähintään 0,01 metriä. Kirjainten tulee olla mustalla valkoisella ellipsinmuotoisella pohjalla, jonka pääakseli on vaakasuorassa. Valkoinen tausta voi olla heijastavaa materiaalia.

(b) Jos tunnusmerkkiin kuuluu vain yksi kirjain, voi ellipsin pääakseli olla pystysuorassa.

(c) Tunnusmerkkiä ei saa sijoittaa siten, että se voitaisiin sekoittaa rekisterinumeroon tai että rekisterinumeron luettavuus huononisi.

(d) Moottoripyörissä ja niiden perävaunuissa tulee ellipsin akselien mittojen olla ainakin 0,175 metriä ja 0,115 metriä. Muissa moottoriajoneuvoissa ja niiden perävaunuissa tulee ellipsin akselin mittojen olla ainakin

(i) 0,24 metriä ja 0,145 metriä, jos tunnusmerkissä on kolme kirjainta.

(ii) 0,175 metriä ja 0,115 metriä, jos tunnusmerkissä on vähemmän kuin kolme kirjainta.

3. Kun tunnusmerkki on osa rekisterikilpeä, seuraavia ehtojen tulee täyttyä:

(a) Kirjainten korkeuden tulee olla vähintään 0,02 metriä, jos kyseessä on 0,11 metriä korkea rekisterikilpi.

(b) (i) Rekisteröintivaltion tunnusmerkki, johon on mahdollisesti lisätty valtion lippu tai symboli tai valtion alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön symboli, tulee olla takarekisterikilvessä äärimmäisenä vasemmalla tai oikealla, mutta mieluummin vasemmalla tai ylimpänä vasemmalla kilvissä, joiden numerot ovat kahdella rivillä.

(ii) Kun tunnusmerkin lisäksi rekisterikilvessä on ei-numeerinen symboli ja/tai lippu ja/tai alueellinen tai paikallinen symboli, rekisteröintivaltion tunnusmerkki täytyy sijoittaa kilvessä äärimmäiseksi vasemmalle.

(c) Rekisteröintivaltion tunnusmerkkiä mahdollisesti täydentävä lippu tai tunnuskuva täytyy sijoittaa mieluummin merkin yläpuolella sekä siten, että tunnusmerkin luettavuus ei huonone.

(d) Rekisteröintivaltion tunnusmerkki tulee sijoittaa siten, että se on helposti tunnistettavissa eikä sitä voida sekoittaa rekisterinumeroon eikä se haittaa sen luettavuutta. Tämän vuoksi tunnusmerkin tulee olla ainakin eri värinen kuin rekisterinumero tai siinä tulee olla eri taustaväri kuin rekisterinumerolla tai sen tulee olla selvästi erotettu rekisterinumerosta, mielellään viivalla.

(e) Moottoripyörien ja niiden perävaunujen rekisterikilpien ja/tai kaksirivisten rekisterikilpien tunnusmerkkien kirjainten kokoa sekä mahdollisesti rekisteröintivaltion kansallisen lipun tai symbolin tai valtion alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön symbolin kokoa voidaan tarkoituksenmukaisesti muuttaa.

(f) Tämän pykälän määräykset koskevat samojen periaatteiden mukaisesti ajoneuvon eturekisterikilpeä silloin kun eturekisterikilpi on pakollinen.

4. 2 liitteen 3 kohdan asiaankuuluvat määräykset koskevat myös tunnusmerkkiä."

Liite 5

(MOOTTORIAJONEUVOJEN JA PERÄVAUNUJEN TEKNILLISET

VAATIMUKSET)

II luku, 19 ja 25 kohdat:

Korjaukset koskevat ainoastaan venäjänkielistä versiota.

IV luku, 61 (g) kohta:

Korjaukset koskevat ainoastaan venäjänkielistä versiota.

Liitteet 6 ja 7 PDF-tiedostona

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.