44/2005

Annettu: 12.05.2005

Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain soveltamisesta ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2001 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti tehtyä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävää pöytäkirjaa, jonka eduskunta on hyväksynyt 21 päivänä joulukuuta 2004 ja jonka valtioneuvosto on hyväksynyt 27 päivänä tammikuuta 2005 ja jonka hyväksymisestä on ilmoitettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille 21 päivänä helmikuuta 2005, sovelletaan väliaikaisesti ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa 22 päivästä toukokuuta 2005 Suomen ja sellaisen jäsenvaltion välillä, joka on antanut pöytäkirjan 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 28 päivänä tammikuuta 2005 annettua lakia (45/2005) sovelletaan ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa vastaavasti kuin pöytäkirjasta tämän asetuksen 1 §:ssä säädetään.

3 §

Suomi on antanut seuraavan pöytäkirjaa koskevan ilmoituksen:

Pöytäkirjan 13 artiklan 5 kohta

Ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa Suomi soveltaa pöytäkirjaa suhteissaan muihin samanlaisen ilmoituksen antaneisiin jäsenvaltioihin.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2005.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005

Liite

NEUVOSTON SÄÄDÖS,

annettu 16 päivänä lokakuuta 2001,

keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävästä, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti laadittavasta pöytäkirjasta

(2001/C 326/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan a kohdan ja 34 artiklan 2 kohdan d alakohdan,

ottaa huomioon Ranskan tasavallan aloitteen ( 1 ),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 2 ),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Unionin tavoitteiden toteuttamiseksi olisi Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevia sääntöjä parannettava, ja sitä varten olisi laadittava liitteessä oleva pöytäkirja.

(2) Pöytäkirjan 8 artikla kuuluu tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/473/EY ( 3 ) 1 artiklan soveltamisalaan.

(3) Tämän määräyksen osalta on otettu huomioon menettelyt, jotka on vahvistettu Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisellä sopimuksella viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ( 4 ).

(4) Kun Islannin tasavallalle ja Norjan kuningaskunnalle ilmoitetaan tämän säädöksen antamisesta edellä mainitun sopimuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, näille kahdelle valtiolle ilmoitetaan erityisesti säädöksen voimaantuloa Islannin ja Norjan osalta koskevan 16 artiklan sisällöstä,

ON PÄÄTTÄNYT, että laaditaan pöytäkirja, joka on liitteenä ja jonka unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet,

SUOSITTELEE, että jäsenvaltiot hyväksyvät sen valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti, sekä

KEHOTTAA jäsenvaltioita aloittamaan tätä tarkoittavat menettelyt ennen 1 päivää heinäkuuta 2002.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. REYNDERS

__________
( 1 ) EYVL C 243, 24.8.2000, s. 11.
( 2 ) Lausunto annettu 4. lokakuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
( 3 ) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31. ( 4 ) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

Keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävä

PÖYTÄKIRJA,

jonka neuvosto on laatinut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisesti

Tämän pöytäkirjan KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita,

VIITTAAVAT keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävästä pöytäkirjasta 16 päivänä lokakuuta 2001 annettuun neuvoston säädökseen,

OTTAVAT HUOMIOON Tampereella 15 ja 16 päivänä lokakuuta 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät sekä tarpeen panna ne viipymättä täytäntöön vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen toteuttamiseksi,

PITÄVÄT MIELESSÄ järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvien kansainvälisten sitoumusten kansallisen tason soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevan arviointijärjestelmän perustamisesta 5 päivänä joulukuuta 1997 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 97/827/YOS ( 1 ) perusteella laadittujen arviointikertomusten yhteydessä annetut asiantuntijoiden suositukset,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että rikollisuuden ja erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden, rahanpesun ja talousrikollisuuden torjunta edellyttää lisätoimia rikosasioissa annettavan oikeusavun alalla,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ, jotka liitetään keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehtyyn yleissopimukseen ( 2 ), jäljempänä "keskinäistä oikeusapua koskeva vuoden 2000 yleissopimus" ja joista tulee sen erottamaton osa:

_____________
( 1 ) EYVL L 344, 15.12.1997, s. 7.
( 2 ) EYVL C 197, 12.7.2000, s. 3. 
1 artikla
Pyyntö saada tietoja pankkitileistä

1. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tässä artiklassa vahvistettuja ehtoja noudattaen tarvittavat toimenpiteet selvittääkseen, toisen jäsenvaltion esittämään pyyntöön vastatessaan, onko rikostutkinnan kohteena olevalla luonnollisella henkilöllä tai oikeus henkilöllä jossakin sen alueella sijaitsevassa pankissa yksi tai useampi minkä tahansa tyyppinen tili tai onko tällaisella henkilöllä tällaisia tilejä koskeva määräysvalta, ja jos on, se toimittaa yksityiskohtaiset tiedot todetuista tileistä.

Pyydettäessä ja sikäli kuin tämä voi tapahtua kohtuullisessa ajassa, tietoihin on sisällyttävä myös tilit, joihin menettelyn kohteena olevalla henkilöllä on valtakirja.

2. Tämän artiklan mukaista velvoitetta sovelletaan ainoastaan tietoihin, jotka ovat tilinpitäjäpankin hallussa.

3. Tämän artiklan mukaista velvoitetta sovelletaan ainoastaan, jos tutkinta koskee

- rikosta, josta voi seurata vapausrangaistus tai vapaudenmenetystä tarkoittava seuraamus, jonka enimmäisaika on vähintään neljä vuotta pyynnön esittäneessä valtiossa ja vähintään kaksi vuotta pyynnön vastaanottaneessa valtiossa, tai

- Euroopan poliisiviraston perustamisesta vuonna 1995 tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) 2 artiklassa tai mainitun yleissopimuksen liitteessä, sellaisena kuin se on muutettuna, tarkoitettua rikosta, tai

- siltä osin kuin rikos ei kuulu Europol-yleissopimuksen piiriin, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta vuonna 1995 tehdyssä yleissopimuksessa, siihen vuonna 1996 liitetyssä pöytäkirjassa ja vuonna 1997 liitetyssä toisessa pöytäkirjassa tarkoitettua rikosta.

4. Pyynnön esittävän viranomaisen on pyynnössään:

- kerrottava, miksi pyydetyillä tiedoilla sen mielestä todennäköisesti on olennainen merkitys rikoksen tutkinnan kannalta,

- kerrottava, millä perusteella se olettaa, että pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion pankeissa on tilejä ja, mahdollisuuksien mukaan, mistä pankeista voi olla kyse,

- tuotava esiin sellaiset käytettävissä olevat tiedot, jotka voivat helpottaa pyynnön täyttämistä.

5. Jäsenvaltiot voivat asettaa tämän artiklan mukaisen pyynnön täyttämiselle samat ehdot, joita ne soveltavat etsintä- ja takavarikkopyyntöjen suhteen.

6. Neuvosto voi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti päättää laajentaa 3 kohdan soveltamisalaa.

2 artikla
Pyynnöt saada tietoja pankkitapahtumista

1. Pyynnön vastaanottanut valtio toimittaa pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä yksityiskohtaiset tiedot nimetyistä pankkitileistä sekä pyynnössä nimetyn yhden tai useamman tilin kautta tietyn ajan kuluessa suoritetuista pankkitapahtumista, mukaan lukien tunnistetiedot veloitetuista ja hyvitetyistä tileistä.

2. Tämän artiklan mukaista velvoitetta sovelletaan ainoastaan tietoihin, jotka ovat tilinpitäjäpankin hallussa.

3. Pyynnön esittäneen jäsenvaltion on siinä ilmoitettava, miksi se pitää pyydettyjä tietoja merkityksellisinä rikoksen tutkinnan kannalta.

4. Jäsenvaltiot voivat asettaa tämän artiklan mukaisen pyynnön täyttämiselle samat ehdot, joita ne soveltavat etsintä- ja takavarikkopyyntöjen suhteen.

3 artikla
Pankkitapahtumien valvontapyynnöt

1. Kukin jäsenvaltio huolehtii siitä, että se voi toisen jäsenvaltion pyynnöstä tiettynä ajanjaksona valvoa yhden tai useamman pyynnössä nimetyn tilin kautta suoritettuja pankkitapahtumia, ja se ilmoittaa valvonnan tuloksista pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle.

2. Esittäessään pyynnön jäsenvaltion on siinä ilmoitettava, miksi se pitää pyydettyjä tietoja merkityksellisinä rikoksen tutkinnan kannalta.

3. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tekevät valvontapäätöksen tapauskohtaisesti ottaen asiaankuuluvalla tavalla huomioon kansallisen lainsäädäntönsä.

4. Valvonnan yksityiskohdista sovitaan pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kesken.

4 artikla
Luottamuksellisuus

Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, etteivät pankit ilmaise asianomaiselle pankkiasiakkaalle tai ulkopuolisille henkilöille, että pyynnön esittäneelle valtiolle on toimitettu tietoja 1, 2 tai 3 artiklan mukaisesti tai että tutkinta on käynnissä.

5 artikla
Ilmoitusvelvollisuus

Jos pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo oikeusapupyyntöä täytettäessä, että voi olla tarpeen aloittaa tutkinta, jota ei alun perin ollut suunniteltu tai

jota ei pyynnön esittämisajankohtana voitu tarkemmin määritellä, sen on välittömästi ilmoitettava tästä pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle lisätoimien toteuttamiseksi.

6 artikla
Täydentävät oikeusapupyynnöt

1. Jos pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen esittää aiempaa pyyntöänsä täydentävän oikeusapupyynnön, sen ei ole tarpeen toimittaa uudelleen alkuperäisen pyynnön yhteydessä jo toimitettuja tietoja. Täydentävässä pyynnössä on esitettävä tiedot, jotka ovat välttämättömiä alkuperäisen pyynnön tunnistamiseksi.

2. Jos keskinäistä oikeusapua koskevan pyynnön esittänyt toimivaltainen viranomainen voimassa olevien määräysten mukaisesti osallistuu pyynnön täyttämiseen pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa, se voi esittää täydentävän pyynnön suoraan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä valtiossa oleskellessaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta keskinäistä oikeusapua koskevan vuoden 2000 yleissopimuksen 6 artiklan 3 kohdan soveltamista.

7 artikla
Pankkisalaisuus

Jäsenvaltio ei saa vedota pankkisalaisuuteen perusteena kieltäytyä yhteistyöstä toisen valtion esittämän keskinäistä oikeusapua koskevan pyynnön osalta.

8 artikla
Vero-, tulli- ja valuuttarikokset

1. Oikeusapua ei saa evätä yksinomaan sillä perusteella, että pyyntö koskee rikosta, jota pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio pitää vero-, tulli- tai valuuttarikoksena.

2. Jos jäsenvaltio on määrännyt etsintää tai takavarikkoa koskevan oikeusapupyynnön täyttämisen edellytykseksi, että pyynnössä tarkoitettu teko on rangaistava myös sen lainsäädännön mukaan, tämä edellytys katsotaan täytetyksi 1 kohdassa tarkoitettujen rikosten osalta, jos teko vastaa sen oman lainsäädännön mukaista samanlaatuista tekoa.

Pyyntöä ei saa evätä sillä perusteella, ettei pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion laissa säädetä samanlaista veroa tai maksua taikka ettei siihen sisälly samanlaatuista veroa, maksua, tullia tai valuuttatointa koskevaa sääntelyä kuin pyynnön esittäneen jäsenvaltion lakiin.

3. Kumotaan Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 50 artikla.

9 artikla
Poliittiset rikokset

1. Jäsenvaltioiden väliseen keskinäiseen oikeusapuun liittyvän pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ei saa pitää mitään rikosta poliittisena rikoksena, poliittiseen rikokseen liittyvänä rikoksena tai poliittisista vaikuttimista tehtynä rikoksena.

2. Kukin jäsenvaltio voi 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antaessaan ilmoittaa, että se soveltaa 1 kohtaa ainoastaan

a) terrorismin vastustamisesta 27 päivänä tammikuuta 1977 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin

ja

b) salahanke- tai yhteenliittäytymisrikoksiin ― jotka vastaavat Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 27 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn yleissopimuksen 3 ja 4 artiklassa määriteltyä käyttäytymistä ― yhden tai useamman terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 1 ja 2 artiklassa tarkoitetun rikoksen tekemiseksi.

3. Terrorismin vastustamisesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 13 artiklan nojalla tehtyjä varaumia ei sovelleta jäsenvaltioiden väliseen keskinäiseen oikeusapuun.

10 artikla
Evättyjen pyyntöjen toimittaminen neuvostolle ja Eurojustin osallistuminen

1. Jos pyynnön täyttäminen evätään

- keskinäistä oikeusapua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 2 artiklan b alakohdan tai Benelux-sopimuksen 22 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella, tai

- Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 51 artiklan tai keskinäistä oikeusapua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 5 artiklan perusteella, tai

- tämän pöytäkirjan 1 artiklan 5 kohdan tai 2 artiklan 4 kohdan perusteella,

ja jos pyynnön esittänyt jäsenvaltio pitää pyyntönsä voimassa eikä asiassa päästä ratkaisuun, pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio toimittaa perustellun kieltäytymispäätöksen tiedoksi neuvostolle jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön toimivuuden mahdollista arviointia varten.

2. Pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoittaa 1 artiklan säännösten mukaisen pyynnön täyttämisessä esiintyvistä ongelmista Eurojustille, sen jälkeen kun se on perustettu, jotta niihin löydetään käytännön ratkaisu Eurojustin perustamisvälineessä vahvistettujen säännösten mukaisesti.

11 artikla
Varaumat

Tähän pöytäkirjaan saa tehdä vain 9 artiklan 2 kohdan mukaisia varaumia.

12 artikla
Alueellinen soveltaminen

Tätä pöytäkirjaa aletaan soveltaa Gibraltarin osalta silloin, kun keskinäistä oikeusapua koskeva vuoden 2000 yleissopimus on tullut voimaan Gibraltarilla mainitun yleissopimuksen mukaisesti.

13 artikla
Voimaantulo

1. Jäsenvaltiot hyväksyvät tämän pöytäkirjan valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille tämän pöytäkirjan hyväksymisen edellyttämän valtiosääntöoikeudellisen menettelyn saattamisesta päätökseen.

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan asianomaisten kahdeksan jäsenvaltion osalta 90 päivän kuluttua siitä, kun kahdeksantena tämän muodollisuuden suorittava valtio, joka on Euroopan unionin jäsen silloin kun neuvosto antaa säädöksen tämän pöytäkirjan tekemisestä, on antanut 2 kohdan mukaisen ilmoituksen. Jos keskinäistä oikeusapua koskeva vuoden 2000 yleissopimus ei kuitenkaan ole tullut voimaan mainittuun päivään mennessä, tämä pöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona mainittu yleissopimus tulee voimaan.

4. Jos jäsenvaltio antaa ilmoituksen sen jälkeen, kun tämä pöytäkirja on 3 kohdan mukaisesti tullut voimaan, tämä pöytäkirja tulee voimaan 90 päivän kuluttua tällaisesta ilmoituksesta kyseisen jäsenvaltion ja niiden jäsenvaltioiden välillä, joiden osalta pöytäkirja on jo tullut voimaan.

5. Siihen asti kun pöytäkirja tulee 3 kohdan mukaisesti voimaan, jäsenvaltio voi 2 kohdan mukaisen ilmoituksen antaessaan tai milloin tahansa sen jälkeen ilmoittaa, että asianomainen jäsenvaltio soveltaa pöytäkirjaa suhteissaan muihin samanlaisen ilmoituksen antaneisiin jäsenvaltioihin. Tällainen ilmoitus tulee voimaan 90 päivän kuluttua sen tallettamispäivästä.

6. Sen estämättä, mitä 3―5 kohdassa määrätään, tämä pöytäkirja ei tule voimaan eikä sitä sovelleta kahden jäsenvaltion välisissä suhteissa ennen kuin keskinäistä oikeusapua koskeva vuoden 2000 yleissopimus tulee voimaan tai sitä sovelletaan kyseisten jäsenvaltioiden välillä.

7. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan keskinäiseen oikeusapuun, joka on pantu alulle sen jälkeen, kun pöytäkirja on tullut voimaan tai kun pöytäkirjaa on alettu soveltaa 5 kohdan mukaisesti asianomaisten jäsenvaltioiden välillä.

14 artikla
Uusien jäsenvaltioiden liittyminen

1. Tähän pöytäkirjaan voi liittyä jokainen valtio, josta tulee Euroopan unionin jäsen ja joka liittyy keskinäistä oikeusapua koskevaan vuoden 2000 yleissopimukseen.

2. Tämän pöytäkirjan teksti, jonka Euroopan unionin neuvosto on laatinut pöytäkirjaan liittyvän valtion kielellä, on todistusvoimainen.

3. Liittymisasiakirjat talletetaan tallettajan huostaan.

4. Tämä pöytäkirja tulee siihen liittyvän valtion osalta voimaan 90 päivän kuluttua siitä päivästä, jona asianomainen valtio on tallettanut liittymiskirjansa, tai tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä, jos pöytäkirja ei ole vielä tullut voimaan mainitun 90 päivän määräajan päättyessä.

5. Jos tämä pöytäkirja ei ole vielä tullut voimaan liittymiskirjan tallettamishetkellä, liittyvään jäsenvaltioon sovelletaan 13 artiklan 5 kohtaa.

6. Sen estämättä, mitä 4 ja 5 kohdassa määrätään, tämä pöytäkirja ei tule voimaan eikä sitä sovelleta siihen liittyvän valtion osalta ennen kuin keskinäistä oikeusapua koskeva vuoden 2000 yleissopimus tulee voimaan tai sitä sovelletaan kyseisessä valtiossa.

15 artikla
Islannin ja Norjan asema

Edellä 8 artikla merkitsee toimenpiteitä, joilla muutetaan Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen ( 1 ), jäljempänä "assosiaatiosopimus", liitteessä A tarkoitettuja määräyksiä tai jotka perustuvat niihin.

____________

( 1 ) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

16 artikla
Voimaantulo Islannin ja Norjan osalta

1. Edellä 15 artiklassa tarkoitettu määräys tulee voimaan Islannin ja Norjan osalta niiden keskinäisissä suhteissa jäsenvaltioihin, joiden osalta tämä pöytäkirja on jo tullut voimaan 13 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti, 90 päivän kuluttua siitä, kun neuvosto ja komissio ovat saaneet 8 artiklan 2 kohdan mukaiset tiedot niiden valtiosäännössä asetettujen vaatimusten täyttymisestä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta assosiaatiosopimuksen 8 artiklan soveltamiseen.

2. Jos tämä pöytäkirja tulee voimaan jonkin jäsenvaltion osalta sen jälkeen, kun 15 artiklassa tarkoitettu määräys on tullut voimaan Islannin ja Norjan osalta, tätä määräystä on sovellettava myös kyseisen jäsenvaltion sekä Islannin ja Norjan keskinäisissä suhteissa.

3. Pöytäkirjan 15 artiklassa tarkoitettu määräys ei kuitenkaan sido Islantia ja Norjaa ennen keskinäistä oikeusapua koskevan vuoden 2000 yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen määräysten voimaantuloa näiden kahden valtion osalta.

4. Edellä 15 artiklassa tarkoitettu määräys tulee voimaan Islannin ja Norjan osalta viimeistään sinä päivänä, jona tämä pöytäkirja tulee voimaan viidennessätoista valtiossa, joka on Euroopan unionin jäsen silloin, kun neuvosto antaa säädöksen tämän pöytäkirjan tekemisestä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamiseen.

17 artikla
Tallettaja

Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän pöytäkirjan tallettaja.

Tallettaja julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tiedot tämän pöytäkirjan hyväksymisistä ja siihen liittymisistä sekä lausumat ja muut tähän pöytäkirjaan liittyvät ilmoitukset.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä lokakuuta 2001 yhtenä alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, jonka kullakin kielellä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen pöytäkirjasta kullekin jäsenvaltiolle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.