38/2005

SOPIMUS KANSAINVÄLISEN RIKOSTUOMIOISTUIMEN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

Tämän sopimuksen sopimusvaltiot,

ottaen huomioon, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännöllä, joka hyväksyttiin Yhdistyneiden Kansakuntien täysivaltaisten diplomaattien konferenssissa 17 päivänä heinäkuuta 1998, perustettiin Kansainvälinen rikostuomioistuin, jolla on valtuudet käyttää toimivaltaansa henkilöihin, jotka ovat syyllistyneet vakavimpiin kansainvälisiin rikoksiin;

ottaen huomioon, että Rooman perussäännön 4 artiklan mukaan Kansainvälinen rikostuomioistuin on kansainvälinen oikeushenkilö ja sillä on myös tehtäviensä hoitamiseen ja päämääriensä toteuttamiseen tarvittava oikeustoimikelpoisuus;

ottaen huomioon, että Rooman perussäännön 48 artiklan mukaan Kansainvälisellä rikostuomioistuimella on kunkin Rooman perussäännön sopimusvaltion alueella sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen sen päämäärien toteuttamiseksi;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Käsitteiden käyttö

Tässä sopimuksessa:

a) "perussääntö" tarkoittaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntöä, joka hyväksyttiin 17 päivänä heinäkuuta 1998 Yhdistyneiden Kansakuntien täysivaltaisten diplomaattien konferenssissa, joka koski kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamista;

b) "tuomioistuin" tarkoittaa perussäännöllä perustettua Kansainvälistä rikostuomioistuinta;

c) "sopimusvaltiot" tarkoittaa tämän sopimuksen sopimusvaltioita;

d) "sopimusvaltioiden edustajat" tarkoittaa kaikkia valtuuskunnan jäseniä, varajäseniä, neuvonantajia, teknisiä asiantuntijoita ja sihteereitä;

e) "sopimusvaltioiden kokous" tarkoittaa perussäännön sopimusvaltioiden kokousta;

f) "tuomarit" tarkoittaa tuomioistuimen tuomareita;

g) "puheenjohtajisto" tarkoittaa tuomioistuimen presidentin ja ensimmäisen ja toisen varapresidentin muodostamaa toimielintä;

h) "syyttäjä" tarkoittaa syyttäjää, jonka sopimusvaltioiden kokous on valinnut perussäännön 42 artiklan 4 kappaleen mukaisesti;

i) "apulaissyyttäjät" tarkoittaa apulaissyyttäjiä, jotka sopimusvaltioiden kokous on valinnut perussäännön 42 artiklan 4 kappaleen mukaisesti;

j) "kirjaaja" tarkoittaa kirjaajaa, jonka tuomarit ovat valinneet perussäännön 43 artiklan 4 kappaleen mukaisesti;

k) "apulaiskirjaaja" tarkoittaa apulaiskirjaajaa, jonka tuomarit ovat valinneet perussäännön 43 artiklan 4 kappaleen mukaisesti;

l) "oikeudenkäyntiavustaja" tarkoittaa syytetyn oikeudenkäyntiavustajaa tai uhrin laillista edustajaa;

m) "pääsihteeri" tarkoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä;

n) "hallitustenvälisten järjestöjen edustajat" tarkoittaa hallitustenvälisten järjestöjen johtajia sekä heidän puolestaan toimivia virkamiehiä;

o) "Wienin yleissopimus" tarkoittaa 18 päivänä huhtikuuta 1961 tehtyä diplomaattisia suhteita koskevaa Wienin yleissopimusta;

p) "oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevat säännöt" tarkoittaa perussäännön 51 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevia sääntöjä.

2 artikla
Tuomioistuimen oikeudellinen asema ja oikeushenkilöllisyys

Tuomioistuin on kansainvälinen oikeushenkilö ja sillä on myös tehtäviensä hoitamiseen ja päämääriensä toteuttamiseen tarvittava oikeustoimikelpoisuus. Tuomioistuimella on erityisesti oikeus tehdä sopimuksia, oikeus hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä oikeus olla oikeudenkäynnin osapuolena.

3 artikla
Tuomioistuimen erioikeuksia ja vapauksia koskevat yleiset määräykset

Tuomioistuimella on kunkin sopimusvaltion alueella sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen sen päämäärien toteuttamiseksi.

4 artikla
Tuomioistuimen toimitilojen loukkaamattomuus

Tuomioistuimen toimitilat ovat loukkaamattomat.

5 artikla
Lippu, tunnus ja merkit

Tuomioistuimella on oikeus pitää esillä lippuaan, tunnustaan ja merkkejään toimitiloissaan sekä virkakäyttöön tarkoitetuissa ajoneuvoissaan ja kuljetusvälineissään.

6 artikla
Tuomioistuimen, sen omaisuuden ja varojen koskemattomuus

1. Tuomioistuin sekä sen omaisuus ja varat, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat ja kenen hallussa ne ovat, on vapautettu kaikenlaisesta lainkäytöstä, mikäli tuomioistuin ei jossakin erityisessä tapauksessa ole nimenomaisesti luopunut tästä koskemattomuudesta. Koskemattomuudesta luopumisen ei kuitenkaan katsota tarkoittavan täytäntöönpanotoimia.

2. Tuomioistuimen omaisuus ja varat, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat ja kenen hallussa ne ovat, on vapautettu etsinnästä, takavarikosta, pakko-otosta, menetetyksi tuomitsemisesta ja pakkolunastuksesta sekä kaikista muista täytäntöönpano-, hallinto-, oikeus- ja lainsäädäntötoimenpiteistä.

3. Tuomioistuimen omaisuus ja varat ovat vapaat kaikenlaisista rajoituksista, valvonta- ja sääntelymääräyksistä ja maksuaikarajoituksista, niiltä osin kuin se on tarpeen tuomioistuimen tehtävien hoitamiseksi.

7 artikla
Arkiston ja asiakirjojen loukkaamattomuus

Tuomioistuimen arkisto sekä kaikki tuomioistuimen lähettämät tai sille lähetetyt, sen hallussa olevat tai sille kuuluvat, missä tahansa muodossa olevat asiakirjat ja paperit sekä muu aineisto ovat loukkaamattomat, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat tai kenen hallussa ne ovat. Se, että loukkaamattomuus päättyy tai sitä ei ole, ei vaikuta tuomioistuimen käyttöön annettuja tai sen käyttämiä asiakirjoja ja muuta aineistoa koskeviin turvaamistoimiin, joita tuomioistuin voi määrätä perussäännön sekä oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen mukaisesti.

8 artikla
Vapautus veroista, tullimaksuista ja tuonti- tai vientirajoituksista

1. Tuomioistuin, sen varat, tulot ja muu omaisuus sekä sen toimenpiteet ja oikeustoimet on vapautettu kaikista välittömistä veroista, joihin luetaan muun muassa tulovero, varallisuusvero ja yhteisövero sekä paikallis- ja alueviranomaisten perimät välittömät verot. Tuomioistuin ei kuitenkaan vaadi vapautusta sellaisista veroista, jotka tosiasiassa ovat luonteeltaan pelkästään julkisista palveluista perittäviä maksuja, jotka peritään kiinteän, annettujen palveluiden määrään perustuvan taksan mukaisesti ja jotka ovat selkeästi määritettävissä ja yksilöitävissä.

2. Tuomioistuin on vapautettu kaikista tullimaksuista, tuontiveroista ja tuonti- tai vientikielloista ja -rajoituksista sellaisten tavaroiden osalta, jotka tuomioistuin tuo tai vie virkakäyttöön, sekä tuomioistuimen julkaisujen osalta.

3. Edellä mainitun vapautuksen perusteella tuotuja tai hankittuja tavaroita saa myydä tai muutoin luovuttaa sopimusvaltion alueella ainoastaan kyseisen sopimusvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti.

9 artikla
Maksujen ja/tai verojen palautus

1. Tuomioistuimen ei pääsääntöisesti tule pyytää vapautusta maksuista ja/tai veroista, jotka sisältyvät kiinteän tai irtaimen omaisuuden hintaan, eikä palvelumaksuihin liittyvistä veroista. Sopimusvaltioiden on kuitenkin silloin, kun tuomioistuin hankkii virkakäyttöön merkittäviä määriä omaisuutta, tavaroita tai palveluja, joista peritään tai voidaan periä yksilöitävissä olevia maksuja ja/tai veroja, ryhdyttävä tarvittaviin hallinnollisiin järjestelyihin tuomioistuimen vapauttamiseksi sellaisista kuluista tai suoritetun maksun ja/tai veron palauttamiseksi.

2. Vapautuksen tai palautuksen perusteella hankittuja tavaroita saa myydä tai muutoin luovuttaa ainoastaan vapautuksen tai palautuksen myöntäneen sopimusvaltion määräämien ehtojen mukaisesti. Vapautusta tai palautusta ei myönnetä tuomioistuimelle annetuista julkisista palveluista perityistä maksuista.

10 artikla
Varat ja vapaus valuuttarajoituksista

1. Rahaliikennettä koskevien valvonta- ja sääntelymääräysten sekä maksuaikarajoitusten estämättä tuomioistuin voi toimintaansa liittyen:

a) pitää hallussaan varoja, mitä tahansa valuuttaa ja kultaa ja pitää tilejä missä valuutassa tahansa;

b) vapaasti siirtää varojaan, kultaansa tai valuuttojaan maasta toiseen tai jonkin maan sisällä sekä vaihtaa jonkin hallussaan olevan valuutan mihin tahansa toiseen valuuttaan;

c) ottaa vastaan, pitää hallussaan, diskontata, siirtää, vaihtaa tai muuten käydä kauppaa velkakirjoilla ja muilla arvopapereilla;

d) ja sopimusvaltio myöntää sille maksutapahtumiin sovellettavien vaihtokurssien osalta vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin mille tahansa hallitustenväliselle järjestölle tai diplomaattiselle edustustolle.

2. Käyttäessään 1 kappaleen mukaisia oikeuksiaan tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki sopimusvaltion sille tekemät esitykset, mikäli tuomioistuin katsoo sen olevan mahdollista tuomioistuimen etuja vahingoittamatta.

11 artikla
Viestintään liittyvät helpotukset

1. Tuomioistuimella on kunkin sopimusvaltion alueella virallisen viestintänsä ja kirjeenvaihtonsa osalta oikeus vähintään yhtä edulliseen kohteluun kuin kyseinen sopimusvaltio myöntää mille tahansa hallitustenväliselle järjestölle tai diplomaattiselle edustustolle postiin ja muuhun viestintään ja kirjeenvaihtoon sovellettavien etuoikeuksien, tariffien ja maksujen osalta.

2. Tuomioistuimen viralliseen viestintään ja kirjeenvaihtoon ei saa kohdistaa ennakkotarkastuksia.

3. Tuomioistuin voi käyttää kaikkia tarvittavia viestintäkeinoja, mukaan lukien sähköinen viestintä, ja sillä on oikeus käyttää virallisessa viestinnässään ja kirjeenvaihdossaan koodeja ja salakirjoitusta. Tuomioistuimen virallinen viestintä ja kirjeenvaihto ovat loukkaamattomia.

4. Tuomioistuimella on oikeus lähettää ja vastaanottaa kirjeenvaihtoansa ja muuta aineistoa tai tiedonantoja kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä, joilla on samat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset kuin diplomaattikuriirilla ja kuriirisäkeillä.

5. Tuomioistuimella on oikeus käyttää radiolaitteita ja muita televiestintälaitteita taajuuksilla, joita sopimusvaltiot ovat antaneet sen käyttöön kansallisten menettelytapojensa mukaisesti. Sopimusvaltiot pyrkivät mahdollisuuksien mukaan antamaan tuomioistuimen käyttöön sellaiset taajuudet, joiden käyttöoikeutta se on hakenut.

12 artikla
Tuomioistuimen tehtävien hoito päämajan ulkopuolella

Mikäli tuomioistuin perussäännön 3 artiklan 3 kappaleen mukaisesti katsoo, että sen on tarpeellista kokoontua muualla kuin sen päämajassa Haagissa Alankomaissa, se voi sopia kyseessä olevan valtion kanssa järjestelystä sen tehtävien hoitoa varten tarvittavien helpotusten myöntämiseksi.

13 artikla
Sopimusvaltioiden kokoukseen ja sen apuelinten kokouksiin osallistuvat valtioiden edustajat sekä hallitustenvälisten järjestöjen edustajat

1. Perussäännön sopimusvaltioiden edustajilla, jotka osallistuvat sopimusvaltioiden kokoukseen ja sen apuelinten kokouksiin, muiden valtioiden edustajilla, jotka mahdollisesti osallistuvat sopimusvaltioiden kokoukseen ja sen apuelinten kokouksiin tarkkailijoina perussäännön 112 artiklan 1 kappaleen mukaisesti, sekä sellaisten valtioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen edustajilla, jotka on kutsuttu osallistumaan sopimusvaltioiden kokoukseen ja sen apuelinten kokouksiin, on virkatehtäviään hoitaessaan ja kokouspaikalle matkustaessaan ja sieltä poistuessaan seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) koskemattomuus pidättämistä ja vangitsemista vastaan;

b) kaikenlaiseen oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus virka-asemansa perusteella antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja sen perusteella suorittamiensa toimenpiteiden osalta. Tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun kyseisten henkilöiden edustajan tehtävät ovat päättyneet;

c) kaikkien, missä tahansa muodossa laadittujen papereiden ja asiakirjojen loukkaamattomuus;

d) oikeus käyttää koodeja tai salakirjoitusta, ottaa vastaan papereita ja asiakirjoja tai kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä sekä vastaanottaa ja lähettää sähköisiä tiedonantoja;

e) vapautus maahantuloa koskevista rajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista vaatimuksista sekä kansallisista palvelusvelvoitteista siinä sopimusvaltiossa, jossa he ovat käymässä tai jonka kautta he kulkevat virkatehtäviensä hoidon yhteydessä;

f) samat erioikeudet valuuttaa tai valuutanvaihtoa koskevien helpotusten osalta kuin vieraiden valtioiden hallitusten edustajille myönnetään tilapäisten virkatehtävien yhteydessä;

g) samat vapautukset ja helpotukset henkilökohtaisten matkatavaroidensa tarkastuksen osalta kuin diplomaattikunnan edustajille myönnetään Wienin yleissopimuksen mukaisesti;

h) sama suojelu ja samat kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin diplomaattikunnan edustajille myönnetään kansainvälisen kriisitilanteen aikana Wienin yleissopimuksen mukaisesti;

i) muut sellaiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset, jotka myönnetään diplomaattikunnan edustajille ja jotka eivät ole edellä olevien määräysten vastaisia, kuitenkin niin, että heillä ei ole oikeutta vaatia vapautusta tullimaksuista maahan tuotujen tavaroiden osalta (jolleivät ne kuulu heidän henkilökohtaisiin matkatavaroihinsa) eikä valmisteveroista tai myyntiverosta.

2. Jos jokin verotusmuoto perustuu asumiseen, ajanjaksoja, jonka 1 kappaleessa tarkoitetut edustajat ovat sopimusvaltion alueella osallistuakseen sopimusvaltioiden kokoukseen ja sen apuelinten kokouksiin virkatehtäviensä hoidon yhteydessä, ei katsota asumiseksi.

3. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta edustajan ja sen sopimusvaltion viranomaisten välillä, jonka kansalainen hän on, eikä edustajan ja sellaisen sopimusvaltion tai hallitustenvälisen järjestön välillä, jota hän edustaa tai on edustanut.

14 artikla
Tuomioistuimen oikeudenkäyntiin osallistuvien valtioiden edustajat

Tuomioistuimen oikeudenkäyntiin osallistuvien valtioiden edustajilla on virkatehtäviään hoitaessaan sekä matkustaessaan oikeudenkäyntipaikalle ja poistuessaan sieltä 13 artiklassa tarkoitetut erioikeudet ja vapaudet.

15 artikla
Tuomarit, syyttäjä, apulaissyyttäjät ja kirjaaja

1. Tuomareilla, syyttäjällä, apulaissyyttäjillä ja kirjaajalla on tuomioistuimen toimintaan liittyvissä asioissa samat erioikeudet ja vapaudet kuin diplomaattisten edustustojen päälliköillä, ja heidän toimikautensa päättymisen jälkeen heille myönnetään edelleen kaikenlaiseen oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus virkatehtävien yhteydessä antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja suorittamiensa toimenpiteiden osalta

2. Tuomareille, syyttäjälle, apulaissyyttäjille ja kirjaajalle sekä heidän kanssaan asuville perheenjäsenille myönnetään kaikki maasta poistumiseen liittyvät helpotukset siinä maassa, jossa he ovat, sekä maahantuloon ja maasta poistumiseen liittyvät helpotukset siinä maassa, jossa tuomioistuin kokoontuu. Virkatehtäviinsä liittyvien matkojen aikana tuomareilla, syyttäjällä, apulaissyyttäjillä ja kirjaajalla on kaikkien sopimusvaltioiden alueilla, joiden kautta he joutuvat kulkemaan, kaikki ne erioikeudet, vapaudet ja helpotukset, jotka sopimusvaltiot myöntävät vastaavissa olosuhteissa diplomaattikunnan edustajille Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

3. Jos tuomari, syyttäjä, apulaissyyttäjä tai kirjaaja oleskelee jossakin muussa sopimusvaltiossa kuin siinä valtiossa, jonka kansalainen hän on tai jossa hän asuu pysyvästi, ollakseen tuomioistuimen käytettävissä, hänelle sekä hänen kanssaan asuville perheenjäsenille myönnetään oleskelun ajaksi diplomaateille kuuluvat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset.

4. Tuomareille, syyttäjälle, apulaissyyttäjille ja kirjaajalle sekä heidän kanssaan asuville perheenjäsenille myönnetään kansainvälisen kriisitilanteen aikana samat kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin diplomaattikunnan edustajille myönnetään Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

5. Tämän artiklan 1―4 kappaleen määräyksiä sovelletaan tuomioistuimen tuomareihin myös sen jälkeen, kun heidän toimikautensa on päättynyt, jos he jatkavat virkatehtäviensä hoitamista perussäännön 36 artiklan 10 kappaleen mukaisesti.

6. Tuomioistuimen tuomareille, syyttäjälle, apulaissyyttäjille ja kirjaajalle maksamat palkat, palkanlisät ja kulukorvaukset on vapautettu verotuksesta. Jos jokin verotusmuoto perustuu asumiseen, ajanjaksoja, jotka tuomarit, syyttäjä, apulaissyyttäjät ja kirjaaja ovat sopimusvaltion alueella hoitaakseen virkatehtäviään, ei katsota asumiseksi verotusta varten. Sopimusvaltiot voivat kuitenkin ottaa edellä mainitut palkat, palkanlisät ja kulukorvaukset huomioon muista lähteistä peräisin olevista tuloista perittävien verojen määräämiseksi.

7. Sopimusvaltioilla ei ole velvollisuutta vapauttaa entisten tuomareiden, syyttäjien ja kirjaajien sekä heidän huollettavinaan olevien henkilöiden eläkkeitä tai elinkorkoja tuloverosta.

16 artikla
Apulaiskirjaaja, syyttäjän toimiston henkilökunta ja kirjaamon henkilökunta

1. Apulaiskirjaajalla, syyttäjän toimiston henkilökunnalla ja kirjaamon henkilökunnalla on heidän tehtäviensä riippumattoman hoitamisen kannalta tarvittavat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset. Heille myönnetään:

a) koskemattomuus pidättämistä ja vangitsemista vastaan sekä henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikointia vastaan;

b) kaikenlaiseen oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus virkatehtävien yhteydessä antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja virkatehtävien yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta. Tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun kyseisten henkilöiden työsuhde tuomioistuimessa on päättynyt;

c) kaikkien virallisten, missä tahansa muodossa laadittujen papereiden ja asiakirjojen sekä aineiston loukkaamattomuus;

d) vapautus tuomioistuimen heille maksamien palkkojen, palkanlisien ja kulukorvausten verotuksesta. Sopimusvaltiot voivat kuitenkin ottaa nämä palkat, palkanlisät ja kulukorvaukset huomioon muista lähteistä peräisin olevista tuloista perittävien verojen määräämiseksi.

e) vapautus kansallisista palvelusvelvoitteista;

f) vapautus maahantuloa koskevista rajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista vaatimuksista, samoin kuin heidän kanssaan asuville perheenjäsenille;

g) vapautus henkilökohtaisten matkatavaroiden tarkastuksesta, jollei ole painavaa syytä epäillä, että matkatavaroihin sisältyy tavaroita, joiden maahantuonti tai maasta vienti on kielletty sopimusvaltion lainsäädännössä tai säänneltyä sen karanteenia koskevien määräysten mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa matkatavarat tarkastetaan kyseessä olevan henkilökunnan jäsenen läsnä ollessa;

h) samat erioikeudet valuuttaa tai valuutanvaihtoa koskevien helpotusten osalta kuin kyseisessä sopimusvaltiossa olevien diplomaattisten edustustojen vastaavantasoisille virkailijoille myönnetään;

i) kansainvälisen kriisitilanteen aikana samat kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin diplomaattikunnan edustajille myönnetään Wienin yleissopimuksen mukaisesti, samoin kuin heidän kanssaan asuville perheenjäsenille;

j) oikeus tuoda maahan huonekalunsa ja henkilökohtaiset tavaransa tulli- ja verovapaasti palvelumaksuja lukuun ottamatta, kun he ensimmäisen kerran tulevat kyseisen sopimusvaltion alueelle ottaakseen tehtävänsä vastaan, ja viedä huonekalunsa ja henkilökohtaiset tavaransa takaisin pysyvään kotimaahansa tulli- ja verovapaasti.

2. Sopimusvaltioilla ei ole velvollisuutta vapauttaa entisten apulaiskirjaajien, syyttäjän toimiston henkilökunnan ja kirjaamon henkilökunnan sekä heidän huollettavinaan olevien henkilöiden eläkkeitä tai elinkorkoja tuloverosta.

17 artikla
Paikalta palkattu henkilökunta, joka muuten olisi tämän sopimuksen soveltamisalan ulkopuolella

Tuomioistuimen paikalta palkkaamalla henkilökunnalla, joka muuten olisi tämän sopimuksen soveltamisalan ulkopuolella, on oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus virkatehtävien yhteydessä antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja kaikkien virkatehtävien yhteydessä tuomioistuimelle suorittamiensa toimenpiteiden osalta. Tämä koskemattomuus jatkuu tuomioistuimen puolesta tehtyjen toimien osalta myös sen jälkeen, kun heidän työsuhteensa tuomioistuimessa on päättynyt. Paikalta palkatulle henkilökunnalle, joka muuten olisi tämän sopimuksen soveltamisalan ulkopuolella, myönnetään työsuhteen aikana myös tuomioistuimen puolesta hoidettujen virkatehtävien riippumattoman hoitamisen kannalta tarvittavat muut helpotukset.

18 artikla
Oikeudenkäyntiavustaja ja syytetyn oikeudenkäyntiavustajaa avustavat henkilöt

1. Oikeudenkäyntiavustajalla on seuraavat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset tehtäviään hoitaessaan niiltä osin kuin nämä erioikeudet, vapaudet ja helpotukset ovat tarpeen hänen tehtäviensä riippumattoman hoitamisen kannalta, mukaan lukien matkoihin käytetty aika, ja edellyttäen, että hän pystyy esittämään tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun todistuksen:

a) koskemattomuus pidättämistä ja vangitsemista vastaan sekä henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikointia vastaan;

b) kaikenlaiseen oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus virkatehtävien yhteydessä antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja virkatehtävien yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta, ja tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun hänen tehtävänsä ovat päättyneet;

c) kaikkien, missä tahansa muodossa laadittujen papereiden ja asiakirjojen sekä hänen tehtäviensä hoitamiseen liittyvän aineiston loukkaamattomuus;

d) oikeus ottaa vastaan ja lähettää missä tahansa muodossa laadittuja papereita ja asiakirjoja oikeudenkäyntiavustajan tehtävien hoitamiseen liittyvässä yhteydenpitotarkoituksessa;

e) vapautus maahantuloa koskevista rajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista vaatimuksista;

f) vapautus henkilökohtaisten matkatavaroiden tarkastuksesta, jollei ole painavaa syytä epäillä, että matkatavaroihin sisältyy tavaroita, joiden maahantuonti tai maasta vienti on kielletty sopimusvaltion lainsäädännössä tai säänneltyä sen karanteenia koskevien määräysten mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa matkatavarat tarkastetaan oikeudenkäyntiavustajan läsnä ollessa;

g) samat erioikeudet valuuttaa tai valuutanvaihtoa koskevien helpotusten osalta kuin vieraiden valtioiden hallitusten edustajille myönnetään tilapäisten virkatehtävien yhteydessä;

h) kansainvälisen kriisitilanteen aikana samat kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin diplomaattikunnan edustajille myönnetään Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

2. Kun oikeudenkäyntiavustaja on nimitetty perussäännön, oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen sekä tuomioistuimen sisäisten määräysten mukaisesti, oikeudenkäyntiavustajalle annetaan kirjaajan allekirjoittama todistus hänen tehtäviensä hoidon edellyttämäksi ajaksi. Todistus peruutetaan, jos oikeudenkäyntiavustajan valtuudet tai tehtävät päättyvät ennen todistuksen voimassaolon päättymistä.

3. Jos jokin verotusmuoto perustuu asumiseen, ajanjaksoa, jonka oikeudenkäyntiavustaja on sopimusvaltion alueella hoitaakseen tehtäviään, ei katsota asumiseksi.

4. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan tarvittavin muutoksin sellaisiin henkilöihin, jotka avustavat syytetyn oikeudenkäyntiavustajaa oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen 22 säännön mukaisesti.

19 artikla
Todistajat

1. Todistajilla on seuraavat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset niiltä osin kuin ne ovat tarpeen todistajanlausunnon antamiseksi oikeudenkäynnissä, mukaan lukien matkoihin käytetty aika, edellyttäen, että he pystyvät esittämään tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun todistuksen:

a) koskemattomuus pidätystä tai vangitsemista vastaan;

b) suoja henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikointia vastaan, jollei ole painavaa syytä epäillä, että matkatavaroihin sisältyy tavaroita, joiden maahantuonti tai maasta vienti on kielletty kyseisen sopimusvaltion lainsäädännössä tai säänneltyä sen karanteenia koskevien määräysten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän kappaleen d kohdan soveltamista;

c) kaikenlaiseen oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus todistajanlausunnon yhteydessä antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen sekä todistajanlausunnon yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta, ja tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun todistajat ovat antaneet lausuntonsa eivätkä enää osallistu oikeudenkäyntiin;

d) missä tahansa muodossa laadittujen papereiden ja asiakirjojen sekä todistajanlausuntoon liittyvän aineiston loukkaamattomuus;

e) oikeus vastaanottaa ja lähettää missä tahansa muodossa laadittuja papereita ja asiakirjoja todistajanlausuntoonsa liittyvää tuomioistuimen ja oikeudenkäyntiavustajan kanssa käytävää yhteydenpitoa varten;

f) vapautus maahantuloa koskevista rajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista vaatimuksista todistajanlausunnon antamiseen liittyvien matkojen osalta;

g) kansainvälisen kriisitilanteen aikana samat kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin diplomaattikunnan edustajille myönnetään Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

2. Tuomioistuin antaa todistajille, joilla on tämän artiklan 1 kappaleen mukaiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset, asiakirjan, jolla todistetaan, että tuomioistuin edellyttää heidän osallistumistaan oikeudenkäyntiin, ja täsmennetään osallistumiseen tarvittava ajanjakso.

20 artikla
Uhrit

1. Uhreilla, jotka osallistuvat oikeudenkäyntiin oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen 89―91 säännön mukaisesti, on seuraavat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset niiltä osin kuin ne ovat tarpeen heidän osallistumiselleen oikeudenkäyntiin, mukaan lukien matkoihin käytetty aika, edellyttäen, että he pystyvät esittämään tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun todistuksen:

a) koskemattomuus pidätystä tai vangitsemista vastaan;

b) suoja henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikointia vastaan, jollei ole painavaa syytä epäillä, että matkatavaroihin sisältyy tavaroita, joiden maahantuonti tai maasta vienti on kielletty kyseisen sopimusvaltion lainsäädännössä tai säänneltyä sen karanteenia koskevien määräysten mukaisesti;

c) kaikenlaiseen oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus tuomioistuimen oikeudenkäynnissä antamiensa suullisten ja kirjallisten lausuntojen sekä sen yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta, ja tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun he eivät enää osallistu oikeudenkäyntiin;

d) vapautus maahantuloa koskevista rajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista vaatimuksista, kun he matkustavat osallistuakseen oikeudenkäyntiin.

2. Tuomioistuin antaa uhreille, jotka osallistuvat oikeudenkäyntiin oikeudenkäyntimenettelyä ja todistelua koskevien sääntöjen 89―91 säännön mukaisesti ja joilla on tämän artiklan 1 kappaleen mukaiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset, asiakirjan, jolla todistetaan, että he osallistuvat oikeudenkäyntiin, ja täsmennetään osallistumiseen tarvittava ajanjakso.

21 artikla
Asiantuntijat

1. Asiantuntijoille, jotka suorittavat tehtäviä tuomioistuimelle, myönnetään seuraavat erioikeudet, vapaudet ja helpotukset niiltä osin kuin ne ovat tarpeen heidän tehtäviensä riippumattoman hoitamisen kannalta, mukaan lukien tehtävien hoitamiseen liittyviin matkoihin käytetty aika, edellyttäen, että he pystyvät esittämään tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun asiakirjan:

a) koskemattomuus pidättämistä ja vangitsemista vastaan sekä henkilökohtaisten matkatavaroiden takavarikointia vastaan;

b) kaikenlaiseen oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus heidän tuomioistuimelle suorittamiinsa tehtäviin liittyen antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja suorittamiensa toimenpiteiden osalta, ja tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun kyseisten henkilöiden tehtävät ovat päättyneet;

c) missä tahansa muodossa laadittujen papereiden ja asiakirjojen sekä heidän tuomioistuimelle suorittamiinsa tehtäviin liittyvän aineiston loukkaamattomuus;

d) oikeus ottaa vastaan ja lähettää missä tahansa muodossa laadittuja papereita ja asiakirjoja sekä heidän tuomioistuimelle suorittamiinsa tehtäviin liittyvää aineistoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä tuomioistuimen kanssa käytävää yhteydenpitoa varten;

e) vapautus henkilökohtaisten matkatavaroiden tarkastuksesta, jollei ole painavaa syytä epäillä, että matkatavaroihin sisältyy tavaroita, joiden maahantuonti tai maasta vienti on kielletty sopimusvaltion lainsäädännössä tai säänneltyä sen karanteenia koskevien määräysten mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa matkatavarat tarkastetaan asiantuntijan läsnä ollessa;

f) samat erioikeudet valuuttaa tai valuutanvaihtoa koskevien helpotusten osalta kuin vieraiden valtioiden hallitusten edustajille myönnetään tilapäisten virkatehtävien yhteydessä;

g) kansainvälisen kriisitilanteen aikana samat kotiuttamiseen liittyvät helpotukset kuin diplomaattikunnan edustajille myönnetään Wienin yleissopimuksen mukaisesti;

h) vapautus maahantuloa koskevista rajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista vaatimuksista tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetussa asiakirjassa täsmennettyjen tehtäviensä osalta.

2. Tuomioistuin antaa asiantuntijoille, joilla on tämän artiklan 1 kappaleen mukaiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset, asiakirjan, jolla todistetaan, että he suorittavat tehtäviä tuomioistuimelle, ja jossa täsmennetään näiden tehtävien kesto.

22 artikla
Muut henkilöt, joiden on oltava läsnä tuomioistuimen toimipaikassa

1. Muille henkilöille, joiden on oltava läsnä tuomioistuimen toimipaikassa, myönnetään läsnäoloon tarvittavaa ajanjaksoa varten, mukaan lukien siihen liittyviin matkoihin käytetty aika, tämän sopimuksen 20 artiklan 1 kappaleen a―d kohdan mukaiset erioikeudet, vapaudet ja helpotukset, edellyttäen, että he pystyvät esittämään tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun todistuksen.

2. Tuomioistuin antaa muille henkilöille, joiden on oltava läsnä tuomioistuimen toimipaikassa, asiakirjan, jolla todistetaan, että heidän läsnäoloaan tuomioistuimen toimipaikassa edellytetään, ja jossa täsmennetään läsnäoloon tarvittava ajanjakso.

23 artikla
Kansalaiset ja pysyvät asukkaat

Valtio voi tämän sopimuksen allekirjoittamisen, ratifioinnin tai hyväksymisen tai siihen liittymisen yhteydessä antaa ilmoituksen, jonka mukaan:

a) tämän sopimuksen 15, 16, 18, 19 ja 21 artiklassa tarkoitetuilla henkilöillä on sen sopimusvaltion alueella, jonka kansalaisia he ovat tai jossa he asuvat pysyvästi, ainoastaan seuraavat erioikeudet ja vapaudet niiltä osin kuin ne ovat tarpeen heidän tehtäviensä riippumattoman hoitamisen kannalta, heidän osallistumiselleen oikeudenkäyntiin tai todistajanlausunnon antamiseksi oikeudenkäynnissä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan 6 kappaleen ja 16 artiklan 1 kappaleen d kohdan soveltamista:

i) koskemattomuus pidätystä tai vangitsemista vastaan;

ii) kaikenlaiseen oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus heidän tuomioistuimelle suorittamiinsa tehtäviin liittyen, oikeudenkäyntiin osallistumisen yhteydessä tai todistajanlausunnon antamisen yhteydessä oikeudenkäynnissä antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja tällaisessa yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta, ja tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun kyseisten henkilöiden tehtävät ovat päättyneet, he eivät enää osallistu oikeudenkäyntiin tai he ovat jo antaneet todistajanlausuntonsa;

iii) missä tahansa muodossa laadittujen papereiden ja asiakirjojen sekä heidän tuomioistuimelle suorittamiinsa tehtäviin, oikeudenkäyntiin osallistumiseensa tai todistajanlausuntonsa antamiseen liittyvän aineiston loukkaamattomuus;

iv) oikeus vastaanottaa ja lähettää missä tahansa muodossa laadittuja papereita ja asiakirjoja tuomioistuimen kanssa käytävää yhteydenpitoa varten ja, kun kyseessä ovat 19 artiklassa tarkoitetut henkilöt, oikeudenkäyntiavustajan kanssa käytävää, todistajanlausuntoon liittyvää yhteydenpitoa varten;

b) tämän sopimuksen 20 ja 22 artiklassa tarkoitetuilla henkilöillä on sen sopimusvaltion alueella, jonka kansalaisia he ovat tai jossa he asuvat pysyvästi, ainoastaan seuraavat erioikeudet ja vapaudet niiltä osin kuin ne ovat tarpeen heidän osallistumiselleen oikeudenkäyntiin:

i) koskemattomuus pidätystä tai vangitsemista vastaan;

ii) oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus oikeustoimia vastaan heidän oikeudenkäyntiin osallistumisen yhteydessä antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen ja tällaisessa yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta, ja tämä koskemattomuus myönnetään myös sen jälkeen, kun he eivät enää osallistu oikeudenkäyntiin.

24 artikla
Yhteistyö sopimusvaltioiden viranomaisten kanssa

1. Tuomioistuin tekee jatkuvasti yhteistyötä sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen sopimusvaltioiden lainsäädännön täytäntöönpanoa ja ehkäistäkseen tässä sopimuksessa tarkoitettuihin erioikeuksiin, vapauksiin ja helpotuksiin liittyviä väärinkäytöksiä.

2. Kaikkien tämän sopimuksen mukaisia erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden velvollisuutena on noudattaa sen sopimusvaltion lakeja ja määräyksiä, jonka alueella he ovat tai jonka kautta he kulkevat tuomioistuimen toimintaan liittyvissä asioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta heidän erioikeuksiaan ja vapauksiaan. Näillä henkilöillä on myös velvollisuus olla puuttumatta kyseisen valtion sisäisiin asioihin.

25 artikla
13 ja 14 artiklan mukaisista erioikeuksista ja vapauksista luopuminen

Tämän sopimuksen 13 ja 14 artiklan mukaisia erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä valtioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen edustajille heidän henkilökohtaisen etunsa vuoksi, vaan sen varmistamiseksi, että edustajat voivat hoitaa sopimusvaltioiden kokouksen, sen apuelinten sekä tuomioistuimen työhön liittyvät tehtävänsä riippumattomasti. Tästä johtuen sopimusvaltiolla ei ole pelkästään oikeus vaan myös velvollisuus luopua edustajansa erioikeuksista ja vapauksista silloin, kun ne sopimusvaltion mielestä haittaisivat oikeudenkäyttöä, ja kun niistä voidaan luopua haittaamatta sitä tarkoitusta, jota varten erioikeudet ja vapaudet on myönnetty. Sellaisten valtioiden edustajille, jotka eivät ole tämän sopimuksen sopimuspuolia, sekä hallitustenvälisten järjestöjen edustajille myönnetään 13 ja 14 artiklan mukaiset erioikeudet ja vapaudet sillä edellytyksellä, että he sitoutuvat noudattamaan samaa velvollisuutta erioikeuksista ja vapauksista luopumisen osalta.

26 artikla
15―22 artiklan mukaisista erioikeuksista ja vapauksista luopuminen

1. Tämän sopimuksen 15―22 artiklan mukaiset erioikeudet ja vapaudet myönnetään hyvän oikeudenkäytön varmistamiseksi eikä yksittäisten henkilöiden henkilökohtaisen edun vuoksi. Erioikeuksista ja vapauksista voidaan luopua perussäännön 48 artiklan 5 kappaleen ja tämän artiklan määräysten mukaisesti, ja niistä luopumiseen on velvollisuus yksittäisessä tapauksessa silloin, kun ne haittaisivat oikeudenkäyttöä ja niistä voidaan luopua haittaamatta sitä tarkoitusta, jota varten ne on myönnetty.

2. Erioikeuksista ja vapauksista luovutaan:

a) tuomarin tai syyttäjän osalta tuomareiden ehdottomalla äänten enemmistöllä;

b) kirjaajan osalta puheenjohtajiston toimesta;

c) apulaissyyttäjän ja syyttäjän toimiston henkilökunnan osalta syyttäjän toimesta;

d) apulaiskirjaajan ja kirjaamon henkilökunnan osalta kirjaajan toimesta;

e) 17 artiklassa tarkoitetun henkilökunnan osalta sen tuomioistuimen toimielimen päällikön toimesta, jonka palveluksessa henkilö on;

f) oikeudenkäyntiavustajien ja syytetyn oikeudenkäyntiavustajaa avustavien henkilöiden osalta puheenjohtajiston toimesta;

g) todistajien ja uhrien osalta puheenjohtajiston toimesta;

h) asiantuntijoiden osalta sen tuomioistuimen toimielimen päällikön toimesta, joka on nimittänyt asiantuntijan;

i) muiden sellaisten henkilöiden osalta, joiden on oltava läsnä tuomioistuimen toimipaikassa, puheenjohtajiston toimesta.

27 artikla
Sosiaaliturva

Siitä päivästä lukien, jona tuomioistuin perustaa sosiaaliturvajärjestelmän, 15, 16 ja 17 artiklassa tarkoitetut henkilöt on tuomioistuimelle suorittamiensa palveluiden osalta vapautettu kaikista pakollisista kansallisista sosiaaliturvamaksuista.

28 artikla
Ilmoitukset

Kirjaaja antaa säännöllisin väliajoin kaikille sopimusvaltioille tiedoksi tämän sopimuksen määräysten soveltamisalaan kuuluvien tuomareiden, syyttäjän, apulaissyyttäjien, kirjaajan, apulaiskirjaajan, syyttäjän toimiston henkilökunnan, kirjaamon henkilökunnan ja oikeudenkäyntiavustajien nimet ja aseman. Kirjaaja antaa kaikille sopimusvaltioille tiedoksi myös näiden henkilöiden aseman muutokset.

29 artikla
Laissez-passer -luvat

Sopimusvaltiot tunnustavat ja hyväksyvät Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer -luvat tai tuomioistuimen tuomareille, syyttäjälle, apulaissyyttäjille, kirjaajalle, apulaiskirjaajalle, syyttäjän toimiston henkilökunnalle ja kirjaamon henkilökunnalle myöntämät matkustusasiakirjat laillisiksi matkustusasiakirjoiksi.

30 artikla
Viisumit

Jos sopimusvaltiot vaativat viisumin tai maahantulo- taikka maastapoistumisluvan, ne käsittelevät mahdollisimman nopeasti kaikkien Yhdistyneiden Kansakuntien laissez-passer -lupien tai tuomioistuimen myöntämien matkustusasiakirjojen haltijoiden hakemukset sekä sellaisten tämän sopimuksen 18―22 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden hakemukset, joilla on tuomioistuimen antama todistus siitä, että he matkustavat tuomioistuimen toimintaan liittyvissä asioissa, ja myöntävät viisumin tai luvan maksutta.

31 artikla
Tuomioistuimen ja kolmansien osapuolten välisten riitojen ratkaisu

Perussäännön mukaisia sopimusvaltioiden kokouksen valtuuksia ja velvollisuuksia rajoittamatta tuomioistuin laatii määräykset sopivista riitojenratkaisukeinoista:

a) sellaisia sopimuksista johtuvia ja muita yksityisoikeudellisia riitoja varten, joiden osapuolena tuomioistuin on;

b) sellaisia riitoja varten, jotka koskevat tässä sopimuksessa tarkoitettuja henkilöitä, joilla on tuomioistuimeen liittyvään viralliseen asemaan tai tehtävään perustuva koskemattomuus, jollei koskemattomuudesta ole luovuttu.

32 artikla
Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevien riitojen ratkaisu

1. Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat kahden tai useamman sopimusvaltion väliset taikka tuomioistuimen ja sopimusvaltion väliset riidat ratkaistaan neuvotteluin tai muun sovitun riitojenratkaisumenettelyn avulla.

2. Jos riitaa ei ole ratkaistu tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun toinen riidan osapuolista on pyytänyt sitä kirjallisesti, riita saatetaan jommankumman riidan osapuolen pyynnöstä välimiesoikeuden ratkaistavaksi tämän artiklan 3–6 kappaleen mukaista menettelyä noudattaen.

3. Välimiesoikeus koostuu kolmesta jäsenestä. Kumpikin riidan osapuolista valitsee yhden jäsenen ja nämä kaksi jäsentä valitsevat kolmannen jäsenen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana. Jos jompikumpi riidan osapuolista ei ole nimittänyt välimiesoikeuden jäsentä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun toinen riidan osapuoli on nimittänyt ensimmäisen jäsenen, viimeksi mainittu osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä tekemään tarvittavan nimityksen. Mikäli kaksi ensin nimitettyä jäsentä eivät kahden kuukauden kuluessa nimityksestään pääse sopimukseen välimiesoikeuden puheenjohtajan nimityksestä, kumpi tahansa riidan osapuolista voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä valitsemaan puheenjohtajan.

4. Välimiesoikeus päättää omista menettelytavoistaan ja riidan osapuolet vastaavat välimiesmenettelyn kustannuksista välimiesoikeuden päätöksen mukaisesti, jolleivät riidan osapuolet toisin sovi.

5. Välimiesoikeus tekee riitaa koskevan päätöksensä äänten enemmistöllä tämän sopimuksen määräysten ja sovellettavien kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeuden päätös on lopullinen ja sitoo riidan osapuolia.

6. Välimiesoikeuden päätös annetaan tiedoksi riidan osapuolille, kirjaajalle ja pääsihteerille.

33 artikla
Tämän sopimuksen soveltaminen

Tämä sopimus ei rajoita asiaan liittyvien kansainvälisen oikeuden sääntöjen soveltamista, mukaan lukien kansainvälisen humanitaarisen oikeuden säännöt.

34 artikla
Allekirjoittaminen, ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille valtioille 10 päivästä syyskuuta 2002 lukien 30 päivään kesäkuuta 2004 saakka Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa.

2. Tämän sopimuksen allekirjoittaneiden valtioiden on ratifioitava tai hyväksyttävä se. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan pääsihteerin huostaan.

3. Tämä sopimus on avoinna liittymistä varten kaikille valtioille. Liittymiskirjat talletetaan pääsihteerin huostaan.

35 artikla
Voimaantulo

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua sen päivän jälkeen, jona kymmenes ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu pääsihteerin huostaan.

2. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tai hyväksyy tämän sopimuksen tai liittyy siihen sen jälkeen, kun kymmenes ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu, sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona se on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa pääsihteerin huostaan.

36 artikla
Muutokset

1. Sopimusvaltio voi ehdottaa muutoksia tähän sopimukseen sopimusvaltioiden kokouksen sihteeristölle osoitetulla kirjallisella tiedonannolla. Sihteeristö toimittaa muutosehdotuksen kaikille sopimusvaltioille ja sopimusvaltioiden kokouksen puheenjohtajistolle pyytäen samalla, että sopimusvaltiot ilmoittavat sihteeristölle haluavatko ne sopimusvaltioiden tarkistuskonferenssin koolle kutsumista ehdotuksen käsittelyä varten.

2. Jos sopimusvaltioiden enemmistö on kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun sopimusvaltioiden kokouksen sihteeristö on toimittanut muutosehdotuksen sopimusvaltioille, ilmoittanut sihteeristölle, että ne haluavat tarkistuskonferenssin koolle kutsumista, sihteeristö ilmoittaa sopimusvaltioiden kokouksen puheenjohtajistolle tarkoituksesta kutsua konferenssi koolle sopimusvaltioiden kokouksen seuraavan sääntömääräisen tai erityisistunnon yhteydessä.

3. Sellaisen muutoksen hyväksyminen, josta ei päästä yksimielisyyteen, edellyttää läsnä olevien ja äänestävien sopimusvaltioiden kahden kolmasosan ääntenenemmistöä, edellyttäen kuitenkin, että sopimusvaltioiden enemmistö on läsnä.

4. Sopimusvaltioiden kokouksen puheenjohtajisto ilmoittaa välittömästi pääsihteerille muutoksesta, jonka sopimusvaltiot ovat hyväksyneet tarkistuskonferenssissa. Pääsihteeri toimittaa tarkistuskonferenssissa hyväksytyn muutoksen kaikille sopimusvaltioille ja allekirjoittajavaltioille.

5. Muutos tulee voimaan sen ratifioineiden tai hyväksyneiden sopimusvaltioiden osalta kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaksi kolmasosaa niistä valtioista, jotka olivat sopimuspuolia muutoksen hyväksymispäivänä, ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa pääsihteerin huostaan.

6. Kunkin sellaisen sopimusvaltion osalta, joka ratifioi tai hyväksyy muutoksen sen jälkeen, kun vaadittu määrä ratifioimis- tai hyväksymiskirjoja on talletettu, muutos tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona sopimusvaltio on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa.

7. Valtiota, josta tulee tämän sopimuksen sopimuspuoli muutoksen 5 kappaleen mukaisen voimaantulon jälkeen, eikä se ole ilmaissut muuta aikomusta,

a) pidetään muutetun sopimuksen sopimuspuolena; ja

b) pidetään muuttamattoman sopimuksen sopimuspuolena suhteessa sellaisiin sopimusvaltioihin, jota muutos ei sido.

37 artikla
Irtisanominen

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän sopimuksen pääsihteerille osoitetulla kirjallisella ilmoituksella. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona ilmoitus on vastaanotettu, jollei ilmoituksessa mainita myöhempää päivämäärää.

2. Irtisanominen ei vaikuta millään tavoin sopimusvaltion velvollisuuteen täyttää sellaiset tähän sopimukseen perustuvat velvoitteensa, jotka sillä olisi kansainvälisen oikeuden nojalla tästä sopimuksesta riippumatta.

38 artikla
Tallettaja

Pääsihteeri on tämän sopimuksen tallettaja.

39 artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale, jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan pääsihteerin huostaan.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.