175/2004

Annettu: 30.12.2004

Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn toisen valtiovarainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä tehty Pohjoismaiden investointipankkia koskeva sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 16 päivänä marraskuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä marraskuuta 2004 ja jota koskeva ratifiointiasiakirja on talletettu Norjan ulkoasiainministeriön huostaan 29 päivänä marraskuuta 2004, tulee voimaan 1 päivästä tammikuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 19 päivänä marraskuuta 2004 annettu laki (982/2004) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

(Suomennos)

SOPIMUS

Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä koskien Pohjoismaiden investointipankkia

Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin hallitukset, joista jäljempänä käytetään nimitystä jäsenmaat ja jotka haluavat vahvistaa ja edelleen kehittää jäsenmaiden välistä yhteistyötä yhteisenä kansainvälisenä rahoituslaitoksena toimivan Pohjoismaiden Investointipankin kautta, jonka viisi Pohjoismaat perusti vuonna 1975 ja joka rinnastetaan muihin vastaavanlaista toimintaa jäsenmaissa ja niiden ulkopuolella harjoittaviin oikeushenkilöihin, ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla

Pohjoismaiden Investointipankin, josta jäljempänä käytetään nimitystä "pankki", tehtävänä on myöntää rahoitusta käyvin pankkiehdoin ja yhteiskuntataloudelliset näkökohdat huomioon ottaen, investointiprojektien toteuttamiseksi, jotka ovat jäsenmaiden ja rahoitusta vastaanottavien ulkopuolisten maiden etujen mukaisia.

Pankilla on kansainvälisen oikeushenkilön asema ja täysi oikeustoimikelpoisuus, ja erityisesti oikeus tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä käyttää puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa.

2 artikla

Pankin toimintaa harjoitetaan tämän sopimuksen liitteenä olevien sääntöjen mukaisesti. Sääntöjä voidaan muuttaa pankin neuvoston päätöksellä pankin hallituksen tehtyä asiasta esityksen tai annettua siitä lausunnon, poikkeuksena kuitenkin määräykset, jotka koskevat neuvoston kokoonpanoa ja toimivaltaa. Pohjoismaiden neuvostolle sekä Viron, Latvian ja Liettuan parlamenteille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen sellaisien sääntöjä koskevien muutosehdotusten osalta, joilla on periaatteellista merkitystä pankin tavoitteiden, toiminnan ja johtamisen kannalta.

3 artikla

Pankin peruspääoman merkitsevät jäsenmaat. Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää pankin neuvosto pankin hallituksen esityksestä. Peruspääoman suuruudesta, mahdollisuudesta korottaa tai alentaa peruspääomaa sekä sen jakautumisesta jäsenmaiden kesken määrätään pankin säännöissä.

4 artikla

Pankin päätoimipaikka on Helsinki.

5 artikla

Kanne pankkia vastaan voidaan nostaa ainoastaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa sellaisessa maassa, johon pankki on perustanut konttorin, jonne pankki on nimennyt asiamiehen haasteiden vastaanottamista varten tai jonka pankki on muuten nimenomaisesti hyväksynyt. Jäsenmaa tai henkilö, joka edustaa jäsenmaata tai jonka vaatimukset ovat peräisin jäsenmaasta, voi kuitenkin nostaa pankkia vastaan kanteen ainoastaan sillä edellytyksellä, että pankki on nimenomaisesti suostunut siihen. Oikeus- tai hallintoviranomaisten päätöstä, joka koskee pankin omaisuutta tai varoja, olivatpa ne missä tahansa ja kenen hallussa tahansa, ei voida panna täytäntöön ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

6 artikla

Pankin omaisuus ja varat on siitä riippumatta missä ne sijaitsevat ja haltijastaan riippumatta vapautettu kotietsinnästä, pakko-otosta, konfiskaatiosta ja pakkolunastuksesta hallinnollisten tai oikeudellisten toimenpiteiden seurauksena.

Pankki, sen omaisuus ja varat eivät voi olla oikeudenkäyntiin liittyvien turvaamistoimien kuten takavarikon kohteena.

7 artikla

Pankin toimitilat ja arkisto sekä pankille kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat loukkaamattomia.

8 artikla

Kukin jäsenmaa kohtelee pankin virallista viestintää samalla tavalla kuin toisen jäsenmaan virallista viestintää.

9 artikla

Pankki, sen tulot, varat ja omaisuus on vapautettu kaikesta verotuksesta tässä artiklassa ilmenevin täsmennyksin.

Pankki on vapautettu kiinteistöjen ja arvopaperien hankkimiseen ja luovuttamiseen kohdistuvasta verotuksesta silloin, kun kyse on pankin virallisesta toiminnasta.

Pankin ottolainaus ja antolainaus sekä ottolainaus pankilta ja pankin pääoman korottaminen on vapautettu kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista.

Kun pankki tai rahastot, jotka ovat välittömässä yhteydessä pankin toimintaan ja pankin välittömän hallinnon alaisia, tekevät hankintoja tai käyttävät palveluja, joiden arvo on merkittävä ja jotka ovat tarpeellisia pankin viralliselle toiminnalle, ja kun sellaisten hankintojen tai palvelujen hintaan sisältyy veroja tai tulleja, on verot tai tulli määränneen jäsenmaan ryhdyttävä asianmukaisiin toi-menpiteisiin myöntääkseen vapautuksen näistä maksuista tai huolehtiakseen, että ne maksetaan takaisin, jos ne on mahdollista vahvistaa.

Tämän artiklan määräykset eivät koske veroja ja maksuja, jotka ovat ainoastaan maksuja yhteiskunnan tarjoamista palveluista.

10 artikla

Kaikille hallituksen jäsenille, heidän varajäsenilleen, pankin henkilökunnalle ja pankin nimeämille asiantuntijoille myönnetään heidän kansalaisuudestaan riippumatta vapaus lainkäyttövallasta sellaisten toimien osalta, joita he suorittavat toimiessaan pankin puolesta. Pankki voi kuitenkin luopua tällaisesta vapaudesta 14 artiklan mukaisesti. Vapaus ei koske siviilioikeudellista vastuuta vahingosta, joka johtuu näiden henkilöiden aiheuttamasta liikenneonnettomuudesta.

11 artikla

Kaikki hallituksen jäsenet, heidän varajäsenensä, pankin henkilökunta sekä pankin nimeämät asiantuntijat, jotka suorittavat virallisia tehtäviä pankin toimeksiannosta:

1) on vapautettu maahanmuuttoa koskevista rajoituksista. Tämä koskee myös mainittujen henkilöiden puolisoita ja heistä riippuvaisia sukulaisia, ja

2) heille voidaan myöntää samoja matkustamiseen liittyviä helpotuksia kuin vastaavanlaista toimintaa harjoittaville laitoksille myönnetään kansainvälisen käytännön mukaisesti, kun tähän on erityistä tarvetta.

12 artikla

Pankki voi ottaa vastaan ja pitää hallussaan rahavaroja ja kaikenlaista valuuttaa sekä käyttää kaikenlaisia valuuttatilejä; se voi myös vapaasti siirtää rahavaroja ja ulkomaista valuuttaa jäsenmaahan ja sieltä pois sekä jäsenmaan sisällä ja vaihtaa kaikkea hallussaan olevaa valuuttaa mihin tahansa muuhun valuuttaan.

13 artikla

Pankkiin ei saa kohdistaa maksurajoituksia eikä luottopoliittisia toimenpiteitä, jotka jollain tavalla estävät tai vaikeuttavat pankkia täyttämästä velvoitteitaan tai toteuttamasta ottolainaustaan ja antolainaustaan.

14 artikla

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään tämän sopimuksen turvin ainoastaan, jotta pankki voi suoriutua tehtävistään, eikä keidenkään muiden eduksi.

Pankin hallitus voi vahvistamassaan laajuudessa ja vahvistamillaan ehdoilla luopua tällä sopimuksella myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista silloin kun hallitus katsoo sellaisen toimenpiteen pankin edun mukaiseksi.

15 artikla

Pankin neuvosto voi päättää, että pankki asetetaan selvitystilaan pankin sääntöjen edellyttämää menettelyä noudattaen.

16 artikla

Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat kysymykset jäsenmaan ja pankin välillä tai jäsenmaiden välillä tulee antaa pankin hallitukselle sen lausuntoa varten. Jäsenmaalla, jota kysymys nimenomaan koskee on oikeus nimittää erityinen edustaja olemaan läsnä silloin kuin asiaa käsitellään hallituksen kokouksessa.

Kysymys pankin hallituksen lausuntoineen annetaan pankin neuvoston lopullisesti päätettäväksi.

17 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava. Sopimus ja artiklassa 2 mainitut säännöt tulevat voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin kaikki jäsenmaat ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa Norjan ulkoasiainministeriöön, kuitenkin aikaisintaan 1 tammikuuta 2005. Norjan ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille jäsenmaille ratifioimiskirjojen tallettamisesta ja sopimuksen voimaantulon ajankohdasta.

Sopimus talletetaan Norjan ulkoasiainministeriöön ja Norjan ulkoasiainministeriö toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin jäsenmaalle.

Jokaisen jäsenmaan tulee viipymättä ryhtyä tämän sopimuksen määräysten toimeenpanemisen kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin eritoten niiden määräysten osalta, jotka liittyvät pankin ja artiklassa 10 sekä 11 mainittujen henkilöiden koskemattomuuteen, erioikeuksiin sekä vapauksiin, sekä ilmoittaa pankille yksityiskohtaisesti mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt.

Lokakuun 23 päivänä 1998 allekirjoitetun Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoismaiden Investointipankkia koskevan sopimuksen voimassaolo sekä aikaisemmin voimassa olevien sääntöjen voimassaolo päättyy, kun tämä sopimus ja sen artiklassa 2 mainitut säännöt tulevat voimaan.

Edellä sanotusta huolimatta, ovat sellaiset päätökset, jotka on tehty edellä mainitun sopimuksen tai edellä mainittujen sääntöjen voimassaoloaikana edelleen voimassa siltä osin kuin ne ovat yhteensopivia tämän sopimuksen tai sen liitteenä olevien sääntöjen kanssa, tai jollei mainittuja päätöksiä ole nimenomaisesti kumottu tällä sopimuksella tai sen liitteenä olevilla säännöillä tai niiden nojalla tehdyllä päätöksellä.

18 artikla

Jokainen jäsenmaa voi irtisanoa sopimuksen antamalla sitä koskevan selityksen Norjan hallitukselle, joka välittömästi ilmoittaa tästä muille jäsenmaille, pankin neuvostolle ja pankin hallitukselle.

Irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan irtisanomisvuotta lähinnä seuraavan tilivuoden päättyessä.

Vastaanotettuaan ilmoituksen irtisanomisesta, neuvoston tulee viimeistään ennen irtisanomisen voimaantuloa vahvistaa miten pankin ja eroavan jäsenmaan välinen suhde puretaan. Tällöin on varmistettava, että eroava jäsenmaa edelleen vastaa samassa laajuudessa kuin muut jäsenmaat niistä velvoitteista, jotka olivat voimassa asianomaisen jäsenmaan erotessa.

Tämän vakuudeksi ovat kaikkien kahdeksan jäsenmaan edustajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 yhtenä englannin- ja ruotsinkielisenä kappaleena, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

(Allekirjoitukset)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.