171/2004

PÖYTÄKIRJA

kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta

(1999/C202/01)

EUROOPAN YHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEN KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

HALUAVAT soveltaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 239 artiklaa, jossa ne ovat sitoutuneet ryhtymään neuvotteluihin taatakseen kansalaistensa hyväksi kaksinkertaisen verotuksen poistamisen,

OTTAVAT HUOMIOON kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä välimiesmenettely-yleissopimus,

OTTAVAT HUOMIOON 21 päivänä joulukuuta 1995 tehdyn sopimuksen Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä;

OTTAVAT HUOMIOON, että välimiesmenettely-yleissopimus tuli sen 18 artiklan nojalla voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995; sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 1999, jollei sen voimassaoloa jatketa,

OVAT PÄÄTTÄNEET tehdä tämän pöytäkirjan välimiesmenettely-yleissopimuksen muuttamisesta ja tätä varten nimenneet täysivaltaisiksi edustajikseen:

BELGIAN KUNINGASKUNTA:

valtiovarainministeri Jean-Jacques VISEURin;

TANSKAN KUNINGASKUNTA:

talousministeri ja pohjoismaisen yhteistyön ministeri Marianne JELVEDin;

SAKSAN LIITTOTASAVALTA:

valtiovarainministeri Hans EICHELin;

HELLEENIEN TASAVALTA:

talousministeri Yannos PAPANTONIOUn;

ESPANJAN KUNINGASKUNTA:

valtiosihteeri, talousasiat Cristóbal Ricardo MONTORO MORENOn;

RANSKAN TASAVALTA:

talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeri Dominique STRAUSS-KAHNin;

IRLANTI:

valtiovarainministeri Charlie McCREEVYn;

ITALIAN TASAVALTA:

valtiovarainministeri Vincenzo VISCOn;

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA:

pääministeri, "ministre d"Etat", valtiovarainministeri, työministeri Jean-Claude JUNCKERin;

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA:

valtiosihteeri valtiovarainministeriössä Wilhelmus Adrianus Franciscus Gabriël (Willem) VERMEENDin;

ITÄVALLAN TASAVALTA:

valtiovarainministeri Rudolf EDLINGERin;

PORTUGALIN TASAVALTA:

valtiovarainministeri António Luciano Pachero DE SOUSA FRANCOn;

SUOMEN TASAVALTA:

pääministerin sijainen, valtiovarainministeri Sauli NIINISTÖn;

RUOTSIN KUNINGASKUNTA:

valtiovarainministeri Bosse RINGHOLMin;

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA:

suurlähettiläs, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan Euroopan Unionissa olevan pysyvän edustajan Sir Stephen WALK, K.C.M.G., L.V.O.;

JOTKA, neuvostossa kokoontuneina ja vaihdettuaan asianmukaisiksi ja oikeaksi todetut valtakirjansa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen 20 artikla kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä seuraavasti:

20 artikla

"20 artikla Tämä yleissopimus tehdään viideksi vuodeksi. Sen voimassaoloa jatketaan viideksi vuodeksi kerrallaan, jollei yksikään sopimusvaltio viimeistään kuusi kuukautta ennen jonkin viisivuotiskauden päättymistä kirjallisesti ilmoita Euroopan unionin pääsihteerille vastustavansa jatkamista."

2 artikla

1. Allekirjoittajavaltioiden on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä pöytäkirja. Ratifiointi- tai hyväksymisasiakirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin haltuun.

2. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri ilmoittaa allekirjoittajavaltiolle

a) kunkin ratifiointi- tai hyväksymisasiakirjan tallettamisen;

b) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivän.

3 artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona viimeisenä ratifiointi- tai hyväksymisasiakirjan tallettava sopimusvaltio toteuttaa tämän toimenpiteen.

2. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.

3. Ajanjaksoa 1 päivästä tammikuuta 2000 tämän pöytäkirjan voimaantulopäivään ei oteta huomioon määriteltäessä sitä, onko tietty tapaus esitetty välimiesmenettely-yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa määrätyn ajan kuluessa.

4 artikla

Tämä pöytäkirja on laadittu yhtenä kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kukin kahdestatoista tekstistä todistusvoimainen ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kunkin allekirjoittavaltion hallitukselle.

Tämän vakuudeksi täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän

Neuvostossa 25 päivänä toukokuuta 1999 kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssin päätösasiakirja

JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

OVAT KOKOONTUNEET neuvostossa 25 päivänä toukokuuta 1999,

MUISTUTTAVAT MIELIIN 19 päivänä toukokuuta 1998 annetut päätelmät kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn yleissopimuksen, jäljempänä "välimiesmenettely-yleissopimus", voimassaoloajan pidentämisestä, joissa ne olivat yhtä mieltä siitä, että välimiesmenettely-yleissopimuksen voimassaoloaikaa olisi pidennettävä viidellä vuodella sen voimassaoloajan päättymisestä ja että kyseisen määräajan päätyttyä sitä olisi ilman eri toimenpiteitä jatkettava kerrallaan viidellä vuodella, jollei yksikään sopimusvaltio tätä vastusta,

OVAT YHTÄMIELTÄ siitä, että välimiesmenettely-yleissopimuksen voimassaoloaikaa pidennetään viidellä vuodella 1 päivästä tammikuuta 2000,

OVAT ALLEKIRJOITTANEET pöytäkirjan kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.