169/2004

Annettu: 14.12.2004

Tasavallan presidentin asetus patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen voimaansaattamisesta ja patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Genevessä 3 päivänä lokakuuta 2001 tehty patenttiyhteistyösopimuksen (SopS 58/1980) 22 artiklan 1 kappaleen muutos, jonka eduskunta on hyväksynyt 13 päivänä lokakuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä marraskuuta 2004 ja jota koskeva ilmoitus on tehty Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle 19 päivänä marraskuuta 2004, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Patenttilain muuttamisesta 19 päivänä marraskuuta 2004 annettu laki (990/2004) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2004

Liite 3

Sopimusmuutos

KANSAINVÄLISEN PATENTTIYHTEISTYÖUNIONIN (PCT-UNIONIN)

YLEISKOKOUS

Kolmaskymmenes (13.yleis) istunto

Geneve, 24 päivänä syyskuuta - 3 päivänä lokakuuta 2001

Ehdotetut muutokset patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleessa säädettyihin määräaikoihin

Kokous

(i) hyväksyi yksimielisesti PCT:n 22 artiklan 1 kappaleessa säädettyjen määräaikojen muutokset tämän raportin liitteen II mukaisesti sekä säännön 90bis muutokset tämän raportin liitteen III mukaisesti, ja

(ii) hyväksyi yksimielisesti tämän raportin liitteen IV mukaiset mainittujen säädösten voimaantuloa ja siirtymäkauden järjestelyjä koskevat päätökset.

LIITE II

PATENTTIYHTEISTYÖSOPIMUKSEN ARTIKLAN 22 MUUTOKSET

22 artikla
Kopion, käännöksen ja maksun toimittaminen nimetyille viranomaisille

1. Hakijan tulee 30 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä toimittaa jokaiselle nimetylle viranomaiselle kansainvälisen hakemuksen kopio (ellei tätä ole jo toimitettu 20 artiklan mukaisesti) ja sen säädetty käännös sekä maksaa mahdollinen kansallinen maksu. Jos nimetyn valtion kansallinen laki vaatii keksijän nimen ja muiden keksijää koskevien säädettyjen tietojen ilmoittamisen, mutta sallii sen tapahtua myöhemmin kuin kansallista hakemusta tehtäessä, hakijan on, elleivät nämä tiedot sisältyneet anomukseen, annettava ne 30 kuukauden kuluessa etuoikeuspäivästä tämän valtion kansalliselle viranomaiselle tai tämän valtion puolesta toimivalle kansalliselle viranomaiselle.

2. Jos kansainvälinen uutuustutkimusviranomainen on 17 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti tiedottanut, ettei kansainvälistä uutuustutkimusselontekoa laadita, on määräaika tämän artiklan 1 kappaleessa mainittujen toimenpiteiden suorittamiselle 1 kappaleen määräyksistä huolimatta kaksi kuukautta siitä päivästä, jona ilmoitus mainitusta tiedotuksesta lähetettiin hakijalle.

3. Kansallisessa laissa voidaan säätää 1 ja 2 kappaleessa mainittujen toimenpiteiden täyttämiseksi määräaikoja, jotka ovat pitempiä kuin näissä kappaleissa säädetyt määräajat.

"-----"

LIITE IV

VOIMAANTULOA JA SIIRTYMÄKAUDEN JÄRJESTELYJÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

1) Ellei 2 tai 3 kappaleesta muuta johdu, 22 artiklan 1 kappaleessa mainittujen määräaikojen muutokset tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002. Muutoksia sovelletaan nimetyn viranomaisen ollessa kysymyksessä kansainvälisiin hakemuksiin, joiden osalta etuoikeuspäivästä laskettu 20 kuukauden ajanjakso päättyy sinä päivänä tai sen päivän jälkeen, jona muutokset astuvat voimaan tuon viranomaisen osalta, ja joiden osalta hakija ei ole vielä suorittanut 22 artiklan 1 kappaleessa mainittuja toimenpiteitä.

2) Jos 3 päivänä lokakuuta 2001 jokin sellainen muutos on ristiriidassa nimetyn viranomaisen soveltaman kansallisen lain kanssa, sitä ei sovelleta tuohon viranomaiseen niin kauan kuin se on ristiriidassa mainitun lain kanssa, edellyttäen että sanottu viranomainen ilmoittaa asiasta kansainväliselle toimistolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2002. Kansainvälisen toimiston on viipymättä julkaistava ilmoitus virallisessa lehdessä.

3) Kansainväliselle toimistolle 2 kohdan mukaisesti lähetetyn ilmoituksen voi peruuttaa milloin tahansa. Kansainvälisen toimiston on viipymättä julkaistava sellainen peruutus virallisessa lehdessä ja muutokset tulevat voimaan kaksi kuukautta sellaisen julkaisemisen päivämäärän jälkeen tai peruutusilmoituksessa mahdollisesti ilmoitettuna aikaisempana tai myöhäisempänä päivänä.

4) On suositeltavaa, että sopimusvaltio, jonka kansallinen laki on ristiriidassa muutosten kanssa, ryhtyy kiireellisiin toimenpiteisiin muuttaakseen lakinsa siten, että se ei ole ristiriidassa muutosten kanssa, jottei 2 kohdan mukaista ilmoitusta tarvitse tehdä tai, jos sellainen ilmoitus on tehtävä, jotta se voidaan peruuttaa 3 kohdan mukaisesti mahdollisimman pian sen jälkeen.

5) Säännön 90bis muutokset tulevat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2002.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.