161/2004

SOPIMUS

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen

Suomen tasavallan hallitus ja Venäjän federaation hallitus, jäljempänä sopimuspuolet, jotka

pyrkivät parantamaan maittensa välistä maantieliikennettä sekä kauttakulkuliikennettä molempien maiden alueilla,

ottavat huomioon Nuijamaan rajanylityspaikan avaamisesta Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisellä noottienvaihdolla 2 päivänä huhtikuuta 1973 tehdyn sopimuksen, Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn sopimuksen sekä Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn sopimuksen,

pitävät lähtökohtanaan yleiseurooppalaiseen liikennekäytävään No 9 A sisältyvällä Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan ja Brusnitshojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan välisellä maantieosalla olevien infrastruktuurien koordinoitua kehittämistä, ja

ottavat huomioon Euroopan unionin maantien rakentamista Nuijamaan ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikkojen välille koskevan hankkeen tukemista koskevan 16 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn päätöksen,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet huolehtivat Suomen osapuolen Suomen alueelle rakentaman Nuijamaan uuden kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan ja Venäjän alueella olevan Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan välisen maantien rakentamisesta valtioidensa alueella kansainvälistä E-tieverkostoa koskevien teknisten vaatimusten mukaisesti.

Sopimuspuolet pyrkivät siihen, että tämän artiklan 1 kohdassa mainitut toimenpiteet olisivat valmiit vuonna 2005.

2 artikla

Sopimuspuolet vahvistavat diplomaattiteitse maantieosien sekä niiden yhtymäkohdan vaadittavat parametrit Suomen ja Venäjän välisellä valtionrajalla suunnitteluaineiston mukaisesti.

Sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa mainitut maantieosat liitetään toisiinsa Suomen ja Venäjän välisellä valtionrajalla rajamerkillä I/144 määriteltävässä kohdassa.

Sopimuspuolten Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan välille rakentaman maantieosan virallinen liikenteen avaamispäivämäärä sovitaan Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikkoja koskevan sopimuksen määräysten mukaisesti.

3 artikla

Suomen rajan ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan välisen tieosan rakentaminen toteutetaan sen jälkeen, kun on allekirjoitettu hanketta koskeva urakkasopimus, jossa otetaan huomioon kyseisen hankkeen EU:lta saatava yhteisrahoitus Euroopan komission 16 päivänä joulukuuta 2002 tekemän päätöksen mukaisesti.

4 artikla

Sopimuspuolet eivät ole vastuussa niiden oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden velvoitteista, jotka ovat tehneet sopimuksia tämän sopimuksen puitteissa.

5 artikla

Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan välisen maantien rakennushankkeen toteutuksen käytännön koordinointia varten Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä kaupasta ja taloudellisesta yhteistyöstä vuonna 1992 tehdyn sopimuksen nojalla muodostetun Suomen tasavallan ja Venäjän federaation hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission alaisen liikennetyöryhmän puitteissa perustetaan yhteinen työryhmä.

6 artikla

Suomen osapuoli pitää Nuijamaan uuden kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan välille rakennetun maantieosan sekä sillä olevat rakenteet normaalin käytön edellyttämässä kunnossa.

7 artikla

1. Saimaan kanavan huoltohenkilökunnan pääsy tämän sopimuksen 6 artiklassa mainitulle tieosalle sekä liikennöinti tällä tieosalla määräytyy erillisen pöytäkirjan mukaan, jonka sopimuspuolet tekevät Nuijamaan uuden kansainvälisen autoliikenteen rajanylityspaikan avaamiseen mennessä.

2. Pöytäkirjassa otetaan huomioon Suomen tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä Saimaan kanavan Neuvostoliitolle kuuluvan osan ja Malyj Vysotskij -saaren vuokraamisesta Suomen tasavallalle 27 päivänä syyskuuta 1962 tehdyn sopimuksen määräykset.

8 artikla

1. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä päivästä, kun on saatu viimeinen kirjallinen ilmoitus siitä, että sopimuspuolet ovat toteuttaneet kaikki tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät valtionsisäiset menettelyt.

2. Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11 päivänä maaliskuuta 1994 tehty sopimus on voimassa.

Tehty Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 2004 kahtena suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena, joista kumpikin on yhtä todistusvoimainen.

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta

Venäjän federaation

hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.