130/2004

Annettu: 01.10.2004

Tasavallan presidentin asetus biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Montrealissa 29 päivänä tammikuuta 2000 tehty biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 8 päivänä kesäkuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 24 päivänä kesäkuuta 2004 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 9 päivänä heinäkuuta 2004, tulee voimaan 7 päivänä lokakuuta 2004 niin kuin siitä on sovittu. 2 § Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bio turvallisuuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 24 päivänä kesäkuuta 2004 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (578/2004) tulee voimaan 7 päivänä lokakuuta 2004. 3 § Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. 4 § Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä lokakuuta 2004.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004

(Suomennos)

BIOLOGISTA MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVAAN YLEISSOPIMUKSEEN LIITTYVÄ

Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja

Tämän pöytäkirjan osapuolet, jotka

ovat biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, jäljempänä "yleissopimuksen", osapuolia,

palauttavat mieleen yleissopimuksen 19 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 8 artiklan g alakohdan ja 17 artiklan,

palauttavat mieleen myös yleissopimuksen osapuolten konferenssin 17 päivänä marraskuuta 1995 tekemän päätöksen II/5 bioturvallisuutta koskevasta pöytäkirjasta, jossa kiinnitetään erityistä huomiota sellaisten nykyaikaisella biotekniikalla muunnettujen elävien organismien tarkoituksellisiin siirtoihin valtion rajojen yli, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ja vahvistetaan erityisesti asianmukaiset menettelyt tosiasioihin perustuvaa ennakkosuostumusta varten,

vahvistavat uudestaan ennalta varautumisen periaatteeseen perustuvan lähestymistavan, joka sisältyy ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen 15. periaatteeseen,

ovat tietoisia nykyaikaisen biotekniikan nopeasta leviämisestä sekä lisääntyvästä yleisestä huolestumisesta, joka liittyy sen mahdollisiin haitallisiin vaikutuksiin biologiseen monimuotoisuuteen, ottaen huomioon myös ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit,

tiedostavat, että nykyaikainen biotekniikka tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia parantaa ihmisten hyvinvointia, mikäli sen kehittämisessä ja käytössä noudatetaan riittäviä turvatoimenpiteitä ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi,

tiedostavat myös alkuperäkeskusten ja geneettisen monimuotoisuuden keskusten ratkaisevan merkityksen ihmiskunnalle,

ottavat huomioon monien maiden, erityisesti kehitysmaiden, rajalliset mahdollisuudet käsitellä eläviin muunnettuihin organismeihin liittyvien tunnettujen ja mahdollisten riskien luonnetta ja laajuutta,

tiedostavat, että kauppa- ja ympäristösopimusten tulisi tukea toisiaan kestävän kehityksen saavuttamiseksi,

painottavat, ettei tämän pöytäkirjan tulkita muuttavan osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka perustuvat olemassa oleviin kansainvälisiin sopimuksiin,

katsovat, että edellä olevan johdanto-osan kappaleen tarkoituksena ei ole asettaa tätä pöytäkirjaa muita kansainvälisiä sopimuksia alempaan asemaan,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Tavoite

Rion julistuksen 15. periaatteeseen sisältyvän ennalta varautumisen periaatteeseen perustuvan lähestymistavan mukaisesti tämän pöytäkirjan tavoitteena on myötävaikuttaa suojelun riittävän tason varmistamiseen sellaisten nykyaikaisella biotekniikalla muunnettujen elävien organismien turvallista siirtoa, käsittelyä ja käyttöä varten, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit, ja kiinnittäen erityisesti huomiota valtion rajat ylittäviin siirtoihin.

2 artikla
Yleiset määräykset

1. Kukin osapuoli toteuttaa tarvittavat ja asianmukaiset oikeudelliset, hallinnolliset ja muut toimenpiteet täyttääkseen tähän pöytäkirjaan perustuvat velvoitteensa.

2. Osapuolet varmistavat, että muunnettujen elävien organismien kehittäminen, käsittely, kuljetus, käyttö, siirto ja levittäminen tapahtuu siten, että ehkäistään tai vähennetään biologiselle monimuotoisuudelle aiheutuvia riskejä, ottaen huomioon myös ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit.

3. Mikään tämän pöytäkirjan määräys ei vaikuta millään tavalla valtioiden suvereniteettiin niiden kansainvälisen oikeuden mukaan määritetyillä aluemerillä eikä täysivaltaisiin oikeuksiin tai lainkäyttövaltaan, jotka kuuluvat valtioille niiden talousvyöhykkeillä ja mannerjalustoilla kansainvälisen oikeuden mukaisesti, eikä minkään valtion laivojen ja ilma-alusten sellaisten merenkulkuun liittyvien oikeuksien ja vapauksien käyttöön, jotka perustuvat kansainväliseen oikeuteen ja sisältyvät asiaan liittyviin kansainvälisin asiakirjoihin.

4. Minkään tämän pöytäkirjan määräyksen ei ole tulkittava rajoittavan osapuolten oikeutta toteuttaa toimia, jotka ovat biologisen monimuotoisuuden ja kestävän käytön suojelun kannalta suotuisampia kuin tämän pöytäkirjan vaatimukset, edellyttäen kuitenkin, että kyseiset toimet ovat tämän pöytäkirjan tavoitteiden ja määräysten sekä osapuolten muiden kansainväliseen oikeuteen perustuvien velvoitteiden mukaisia.

5. Osapuolia rohkaistaan ottamaan tarvittaessa huomioon toimivaltaisilla ihmisten terveyteen liittyviä riskejä käsittelevillä kansainvälisillä foorumeilla käytettävissä oleva asiantuntemus, asiakirjat ja tehty työ.

3 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa

a) "osapuolten konferenssi" tarkoittaa yleissopimuksen osapuolten konferenssia;

b) "suljettu käyttö" tarkoittaa jossakin laitoksessa, laitteistossa tai muussa fyysisessä rakenteessa toteutettavaa toimintaa, jossa eläviä muunnettuja organismeja valvotaan erityistoimenpitein, jotka tehokkaasti rajoittavat niiden pääsyä ja vaikutusta ulkoiseen ympäristöön;

c) "vienti" tarkoittaa tarkoituksellisia siirtoja valtion rajojen yli yhden osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle;

d) "viejä" tarkoittaa viejäosapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvaa oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka järjestää elävän muunnetun organismin viennin;

e) "tuonti" tarkoittaa tarkoituksellisia siirtoja valtion rajojen yli yhden osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle;

f) "tuoja" tarkoittaa tuojaosapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvaa oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka järjestää elävän muunnetun organismin tuonnin;

g) "elävä muunnettu organismi" tarkoittaa elävää organismia, jolla on nykyaikaisen biotekniikan avulla luotu uusi perintöainesyhdistelmä;

h) "elävä organismi" tarkoittaa biologista yksikköä, joka pystyy siirtämään tai kahdentamaan perintöainesta, mukaan luettuina steriilit organismit, virukset ja viroidit;

i) "nykyaikainen biotekniikka" tarkoittaa seuraavien tekniikoiden käyttämistä:

― in vitro -nukleiinihappotekniikat, mukaan luettuina yhdistelmädeoksiribonukleiinihappo (DNA) ja nukleiinihapon suora ruiskuttaminen soluihin tai soluelimiin, tai

― taksonomisten sukurajojen yli menevät solufuusiot,

jotka ylittävät luonnolliset fysiologiset lisääntymis- ja rekombinaatioesteet, eivätkä ole tekniikoita, joita käytetään perinteisessä jalostuksessa ja valinnassa;

j) "alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestö" tarkoittaa täysivaltaisten valtioiden tietyllä alueella muodostamaa järjestöä, jolle sen jäsenvaltiot ovat siirtäneet tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia asioita koskevaa toimivaltaa ja joka on asianmukaisesti sisäisten menettelytapojensa mukaisesti valtuutettu allekirjoittamaan, ratifioimaan ja hyväksymään tämä pöytäkirja tai liittymään siihen;

k) "valtion rajat ylittävät siirrot" tarkoittavat elävien muunnettujen organismien siirtämistä osapuolen alueelta toisen osapuolen alueelle; 17 ja 24 artiklan soveltamista varten siirrot rajojen yli tarkoittavat kuitenkin myös siirtoja osapuolten ja pöytäkirjan ulkopuolisten valtioiden välillä.

4 artikla
Soveltamisala

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan kaikkien sellaisten elävien muunnettujen organismien valtioiden rajat ylittäviin siirtoihin, kuljetukseen, käsittelyyn ja käyttöön, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit.

5 artikla
Lääkkeet

Sen estämättä, mitä 4 artiklassa määrätään, ja rajoittamatta osapuolten oikeutta edellyttää kaikkien elävien muunnettujen organismien osalta riskinarviointia ennen niitä koskevien tuontipäätösten tekemistä, tätä pöytäkirjaa ei sovelleta sellaisten elävien muunnettujen organismien valtioiden rajat ylittäviin siirtoihin, jotka ovat ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä ja joita käsitellään muissa asiaan liittyvissä kansainvälisissä sopimuksissa tai organisaatioissa.

6 artikla
Kauttakuljetus ja suljettu käyttö

1. Sen estämättä, mitä 4 artiklassa määrätään, ja rajoittamatta kauttakulkuosapuolen oikeutta säännellä elävien muunnettujen organismien kuljetusta alueensa kautta ja ilmoittaa bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään (Biosafety Clearing-House) osapuolen 2 artiklan 3 kohdan mukaiset päätökset, jotka koskevat sen alueen kautta tapahtuvaa elävien muunnettujen organismien kuljetusta, ei tämän pöytäkirjan määräyksiä, jotka koskevat tosiasioihin perustuvaa ennakkosuostumusta, sovelleta osapuolen kautta kuljetettaviin eläviin muunnettuihin organismeihin.

2. Sen estämättä, mitä 4 artiklassa määrätään, ja rajoittamatta osapuolten oikeutta edellyttää kaikkien muunnettujen organismien osalta riskinarviointia ennen niitä koskevaa tuontia koskevia päätöksiä ja vahvistaa normeja suljetusta käytöstä sen lainkäyttövallan alueella, ei tämän pöytäkirjan määräyksiä, jotka koskevat tosiasioihin perustuvaa ennakkosuostumusta, sovelleta sellaisten elävien muunnettujen organismien valtioiden rajat ylittäviin siirtoihin, jotka on tarkoitettu suljettuun käyttöön tuojaosapuolen vaatimusten mukaisesti.

7 artikla
Tosiasioihin perustuvaa ennakkosuostumusta koskevan menettelyn soveltaminen

1. Jollei 5 ja 6 artiklassa toisin määrätä, 8-10 artiklan ja 12 artiklan mukaista tosiasioihin perustuvaa ennakkosuostumusta koskevaa menettelyä sovelletaan ennen elävien muunnettujen organismien ensimmäistä tarkoituksellista valtioiden rajat ylittävää siirtoa, jonka tarkoituksena on tarkoituksellinen vieminen tuojaosapuolen ympäristöön.

2. Edellä 1 kohdassa mainitulla "tarkoituksellisella viemisellä tuojaosapuolen ympäristöön" ei viitata eläviin muunnettuihin organismeihin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi suoraan elintarvikkeena tai rehuna tai jalostukseen.

3. Ennen suoraan elintarvikkeena tai rehuna käytettäväksi tai jalostukseen tarkoitettujen elävien muunnettujen organismien ensimmäisiä valtioiden rajat ylittäviä siirtoja sovelletaan 11 artiklaa.

4. Tosiasioihin perustuvaa ennakkosuostumusta koskevaa menettelyä ei sovelleta sellaisten elävien muunnettujen organismien tarkoituksellisiin valtioiden rajat ylittäviin siirtoihin, jotka on tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivassa osapuolten konferenssin päätöksessä määritetty sellaisiksi organismeiksi, joilla ei todennäköisesti ole haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle.

8 artikla
Ilmoittaminen

1. Viejäosapuoli tekee itse tai vaatii viejän huolehtivan kirjallisen ilmoituksen tekemisestä tuojaosapuolen toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle ennen 7 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvien elävien muunnettujen organismien tarkoituksellista valtioiden rajat ylittäviä siirtoja. Ilmoituksen on sisällettävä vähintään I liitteessä määritetyt tiedot.

2. Viejäosapuolen on varmistettava, että laissa edellytetään viejän toimittamien tietojen olevan täsmällisiä.

9 artikla
Ilmoituksen vastaanottamisen vahvistaminen

1. Tuojaosapuoli vahvistaa ilmoituksen vastaanottamisen kirjallisesti ilmoituksen tekijälle 90 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

2. Vahvistuksessa on mainittava:

a) päivämäärä, jona ilmoitus on vastaanotettu;

b) näyttääkö ensi arviolta siltä, että ilmoitus sisältää 8 artiklassa tarkoitetut tiedot;

c) toimitaanko tuojaosapuolen kansallisten määräysten vai 10 artiklassa määritetyn menettelyn mukaisesti.

3. Edellä 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen osapuolen kansallisten määräysten on oltava yhdenmukaisia tämän pöytäkirjan määräysten kanssa.

4. Vaikka tuojaosapuoli jättäisi vahvistamatta ilmoituksen vastaanottamisen, tämän ei katsota tarkoittavan, että se on suostunut tarkoitukselliseen valtioiden rajat ylittävään siirtoon.

10 artikla
Päätösmenettely

1. Tuojaosapuolen tekemien päätösten on oltava 15 artiklan mukaisia.

2. Tuojaosapuolen on 9 artiklassa mainitussa määräajassa ilmoitettava kirjallisesti, voidaanko tarkoituksellista valtioiden rajat ylittävää siirtoa jatkaa

a) vasta, kun tuojaosapuoli on antanut kirjallisen luvan; vai

b) aikaisintaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua ilman myöhempää kirjallista lupaa.

3. Kahdensadanseitsemänkymmenen päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta tuojaosapuolen on kirjallisesti ilmoitettava ilmoituksen tekijälle ja bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta päätöksestä, jolla se

a) hyväksyy tuonnin tiettyjen ehtojen mukaisesti tai ilman ehtoja, mukaan luettuna tiedot siitä, miten päätöstä sovelletaan saman elävän organismin myöhempään tuontiin;

b) kieltää tuonnin;

c) pyytää asianmukaisia lisätietoja kansallisten määräystensä tai liitteen I mukaisesti; laskettaessa aikaa, jonka kuluessa tuojaosapuolen on vastattava, ei oteta huomioon niitä päiviä, jotka sen on odotettava asianmukaisia lisätietoja, tai

d) ilmoittaa ilmoituksen tekijälle, että tässä kohdassa määritettyä määräaikaa jatketaan tietyllä ajalla.

4. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa suostumukseen ei liity ehtoja, edellä olevan 3 kohdan mukaisen päätöksen tulee sisältää myös perustelut.

5. Vaikka tuojaosapuoli ei antaisi päätöstään tiedoksi kahdensadanseitsemänkymmenen päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on vastaanotettu, sen ei katsota antaneen suostumusta tarkoitukselliseen valtioiden rajat ylittävään siirtoon.

6. Vaikka asianmukaisten tieteellisten tietojen puutteen vuoksi ei olisi tieteellistä varmuutta elävien muunnettujen organismien mahdollisista haitallisista vaikutuksista tuojaosapuolen biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit, tämä ei estä kyseistä osapuolta tilanteen mukaan tekemästä päätöstä 3 kohdassa tarkoitetun elävän muunnetun organismin tuonnista tällaisten mahdollisten haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai minimoimiseksi.

7. Osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi päättää ensimmäisessä kokouksessaan asianmukaisista menettelyistä ja järjestelyistä, joilla helpotetaan tuojaosapuolten päätöksentekoa.

11 artikla
Suoraan elintarvikkeena tai rehuna käytettäviä tai jalostukseen tarkoitettuja eläviä muunnettuja organismeja koskeva menettely

1. Osapuolen, joka tekee lopullisen päätöksen kotimaisesta käytöstä, mukaan luettuna sellaisen elävän muunnetun organismin saattaminen markkinoille, joka voidaan siirtää valtion rajojen yli käytettäväksi suoraan elintarvikkeena tai rehuna taikka jalostukseen, on ilmoitettava siitä osapuolille viidentoista päivän kuluessa päätöksen tekemisestä bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmän kautta. Tietojen on sisällettävä vähintään II liitteessä määritetyt tiedot. Osapuolten on toimitettava tiedot kirjallisesti myös kunkin sellaisen osapuolen kansalliselle tiedonvälityskeskukselle, joka ilmoittaa sihteeristölle ennakkoon, että sillä ei ole pääsyä bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään. Tätä määräystä ei sovelleta kenttäkokeita koskeviin päätöksiin.

2. Osapuolen, joka tekee päätöksen edellä olevan 1 kappaleen mukaisesti, on varmistettava, että laissa edellytetään hakijan toimittamien tietojen olevan täsmällisiä.

3. Mikä tahansa osapuoli voi pyytää lisätietoja liitteessä II olevassa b kohdassa määritetyltä viranomaiselta.

4. Osapuoli voi tehdä päätöksen suoraan elintarvikkeena tai rehuna käytettävien tai jalostukseen tarkoitettujen elävien muunnettujen organismien tuonnista kansallisten määräystensä mukaisesti, mikäli ne ovat tämän pöytäkirjan tavoitteiden mukaisia.

5. Kunkin osapuolen on toimitettava bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään kaikki mahdolliset kansalliset lait, määräykset ja ohjeet, joita voidaan soveltaa suoraan elintarvikkeena tai rehuna käytettävien tai jalostukseen tarkoitettujen elävien muunnettujen organismien tuontiin.

6. Osapuoliin kuuluva kehitysmaa tai siirtymätalouden maa voi, mikäli 4 kohdassa tarkoitettuja kansallisia määräyksiä ei ole annettu, käyttää kansallista lainkäyttövaltaansa ja ilmoittaa bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmän kautta, että sen päätös, joka tehdään ennen suoraan elintarvikkeena tai rehuna käytettävän tai jalostukseen tarkoitetun elävän muunnetun organismin ensimmäistä tuontia, josta on annettu tietoja edellä olevan 1 kohdan mukaisesti, tehdään seuraavin menettelyin:

a) suoritetaan riskinarviointi 15 artiklan mukaisesti; ja

b) päätös tehdään arvioitavissa olevassa ajassa, joka ei ylitä kahtasataaseitsemääkymmentä päivää.

7. Vaikka osapuoli ei ilmoita päätöstään edellä olevan 6 kohdan mukaisesti, tämän ei katsota tarkoittavan, että se suostuu elintarvikkeena tai rehuna suoraan käytettäväksi tai jalostukseen tarkoitetun elävän muunnetun organismin tuontiin tai kieltäytyy siitä, jollei osapuoli muuta ilmoita.

8. Vaikka asianmukaisten tieteellisten tietojen puutteen vuoksi ei olisi tieteellistä varmuutta elävien muunnettujen organismien mahdollisista haitallisista vaikutuksista tuojaosapuolen biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit, tämä ei estä kyseistä osapuolta tilanteen mukaan tekemästä päätöstä elintarvikkeena tai rehuna suoraan käytettävän tai jalostukseen tarkoitetun elävän muunnetun organismin tuonnista tällaisten mahdollisten haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai minimoimiseksi.

9. Osapuoli voi ilmoittaa tarpeista, jotka koskevat elintarvikkeena tai rehuna suoraan käytettäviin tai jalostukseen tarkoitettuihin eläviin muunnettuihin organismeihin liittyvää taloudellista ja teknistä apua ja valmiuksien parantamista. Osapuolet tekevät yhteistyötä näiden tarpeiden täyttämiseksi 22 ja 28 artiklan mukaisesti.

12 artikla
Päätösten tarkistaminen

1. Tuojaosapuoli voi milloin tahansa, kun käytettävissä on uutta tieteellistä tietoa mahdollisista haitallisista vaikutuksista biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit, tarkistaa ja muuttaa päätöstä tarkoituksellisesta siirrosta valtion rajojen yli. Tällaisessa tapauksessa osapuolen on kolmenkymmenen päivän kuluessa annettava tämä tiedoksi ilmoituksen tekijälle, joka on aiemmin tehnyt ilmoituksen kyseisessä päätöksessä mainitusta elävän muunnetun organismin siirrosta, sekä bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään ja esitettävä perustelut päätökseensä.

2. Viejäosapuoli tai ilmoituksen tekijä voi pyytää tuojaosapuolta tarkistamaan päätöstään, jonka se on tehnyt 10 artiklan mukaisesti, mikäli viejäosapuoli tai ilmoituksen tekijä katsoo, että

a) olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka voi vaikuttaa päätöksen perusteena olleen riskinarvioinnin tulokseen; tai

b) käytettävissä on uutta asiaan liittyvää olennaista tieteellistä tai teknistä tietoa.

3. Tuojaosapuolen on vastattava pyyntöön yhdeksänkymmenen päivän kuluessa ja esitettävä perustelut päätökselleen.

4. Tuojaosapuoli voi harkintansa mukaan vaatia riskinarviointia myöhempiä tuontikertoja varten.

13 artikla
Yksinkertaistettu menettely

1. Tuojaosapuoli voi, mikäli elävien muunnettujen organismien valtioiden rajat ylittävän tarkoituksellisen siirron turvallisuuden varmistamiseksi suoritetaan riittäviä toimenpiteitä tämän pöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti, ilmoittaa ennakkoon bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään

a) tapaukset, joissa tarkoituksellinen valtioiden rajat ylittävä siirto voi tapahtua samaan aikaan kun siirrosta ilmoitetaan tuojaosapuolelle; ja

b) tapaukset, joissa elävien muunnettujen organismien tuonti vapautetaan tosiasioihin perustuvan ennakkosuostumuksen vaatimuksesta.

Edellä a alakohdassa tarkoitettuja ilmoituksia voidaan soveltaa myöhempiin samanlaisiin siirtoihin samaan osapuoleen.

2. Valtioiden rajat ylittävään tarkoitukselliseen siirtoon liittyvät tiedot, jotka on mainittava edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa, joka on määritetty liitteessä I.

14 artikla
Kahdenväliset, alueelliset ja monenväliset sopimukset ja järjestelyt

1. Osapuolet voivat tehdä kahdenvälisiä, alueellisia ja monenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä elävien muunnettujen organismien tarkoituksellisista valtioiden rajat ylittävistä siirroista, mikäli ne ovat yhdenmukaisia tämän pöytäkirjan kanssa eikä niiden tuloksena ole tässä pöytäkirjassa määrättyä suojelun tasoa heikompi suojelun taso.

2. Osapuolet ilmoittavat toisilleen bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmän kautta kaikista tällaisista kahdenvälisistä, alueellisista ja monenvälisistä sopimuksista ja järjestelyistä, joita ne ovat tehneet ennen tämän pöytäkirjan voimaantulopäivää ja sen jälkeen.

3. Tämän pöytäkirjan määräykset eivät vaikuta sellaisiin valtion rajat ylittäviin tarkoituksellisiin siirtoihin, jotka tapahtuvat edellä mainittujen sopimusten ja järjestelyjen mukaisesti näiden sopimusten tai järjestelyjen osapuolten välillä.

4. Osapuoli voi päättää, että tiettyyn tuontiin sen alueelle sovelletaan sen kansallisia määräyksiä, jolloin sen on ilmoitettava päätöksensä bioturvallisuuden tiedonvaihtojärjestelmään.

15 artikla
Riskinarviointi

1. Tämän pöytäkirjan mukaisesti toteutettu riskinarviointi on suoritettava tieteellisesti vakuuttavalla tavalla liitteen III mukaisesti ja ottaen huomioon vakiintuneet riskinarviointitekniikat. Riskinarvioinnin tulee perustua vähintään 8 artiklan mukaisesti toimitettuihin tietoihin ja muuhun tieteelliseen näyttöön, jotta elävien muunnettujen organismien mahdolliset haitalliset vaikutukset biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön voidaan määrittää ja arvioida, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle.

2. Tuojaosapuoli varmistaa, että riskinarviointi suoritetaan 10 artiklan mukaisesti tehtyjen päätösten osalta. Se voi vaatia viejää suorittamaan riskinarvioinnin.

3. Riskinarvioinnin kustannuksista vastaa ilmoituksen tekijä, mikäli tuojaosapuoli sitä edellyttää.

16 artikla
Riskinhallinta

1. Osapuolet vahvistavat ja pitävät voimassa, ottaen huomioon yleissopimuksen 8 artiklan g kohdan, asianmukaisia järjestelyjä, toimenpiteitä ja strategioita sellaisten riskien sääntelemiseksi, hallitsemiseksi ja valvomiseksi, jotka on määritetty tämän pöytäkirjan riskinhallintaa koskevissa määräyksissä ja jotka koskevat elävien muunnettujen organismien käyttöä, käsittelyä ja valtioiden rajat ylittäviä siirtoja.

2. Riskinarviointiin perustuvia toimenpiteitä on toteutettava siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta voidaan estää elävien muunnettujen organismien haitalliset vaikutukset biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön tuojaosapuolen alueella, ottaen huomioon myös ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit.

3. Kukin osapuoli toteuttaa tarvittavat toimenpiteet estääkseen elävien muunnettujen organismien tahattomat valtioiden rajat ylittävät siirrot, mukaan luettuna muun muassa vaatimus siitä, että ennen elävän muunnetun organismin levittämistä ensimmäisen kerran suoritetaan riskinarviointi.

4. Kukin osapuoli pyrkii varmistamaan, että kaikki elävät muunnetut organismit, sekä maahantuodut että paikallisesti kehitetyt, ovat olleet tarkkailun alaisena asianmukaisen ajan, joka vastaa organismin elinkaarta tai generaatioaikaa, ennen kuin ne otetaan suunniteltuun käyttöön, tämän kuitenkaan rajoittamatta edellä olevan 2 kohdan määräysten soveltamista.

5. Osapuolet tekevät yhteistyötä, jonka tarkoituksena on:

a) määrittää elävät muunnetut organismit tai elävien muunnettujen organismien erityispiirteet, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle; ja

b) toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, jotka liittyvät kyseisten elävien muunnettujen organismien tai erityispiirteiden käsittelyyn.

17 artikla
Tahattomat valtioiden rajat ylittävät siirrot ja kiireelliset toimenpiteet

1. Kunkin osapuolen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet ilmoittaakseen valtioille, joihin asia vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa, bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään sekä tarvittaessa asianmukaisille kansainvälisille järjestöille, jos se on tietoinen sen lainkäyttövallan alueella sattuneen tapahtuman aiheuttamasta levittämisestä, joka johtaa tai saattaa johtaa elävän muunnetun organismin valtioiden rajat ylittävään tahattomaan siirtoon, jolla todennäköisesti on huomattavia haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös ihmisten terveydelle näissä valtioissa aiheutuvan riskin. Ilmoitus on tehtävä heti, kun osapuoli saa tiedon edellä kuvatusta tilanteesta.

2. Kukin osapuoli toimittaa viimeistään sinä päivänä, jona tämä pöytäkirja tulee sen osalta voimaan, bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään asianmukaiset tiedot, joista käy ilmi sen yhteyspiste tämän artiklan mukaisten ilmoitusten vastaanottamista varten.

3. Kaikkiin edellä olevan 1 kohdan mukaisiin ilmoituksiin olisi sisällyttävä:

a) käytettävissä olevat asianmukaiset tiedot elävien muunnettujen organismien arvoiduista määristä ja olennaisista ominaisuuksista ja/tai piirteistä;

b) tiedot levittämisen olosuhteista ja arvioidusta päivämäärästä sekä elävien muunnettujen organismien käytöstä alkuperäosapuolen alueella;

c) kaikki käytettävissä olevat tiedot mahdollisista haitallisista vaikutuksista biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle sekä käytettävissä olevat tiedot mahdollisista riskinhallintatoimenpiteistä;

d) muut asianmukaiset tiedot; ja

e) yhteispiste lisätietojen välittämistä varten.

4. Jotta merkittäviä haitallisia vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön olisi mahdollisimman vähän, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle, kukin osapuoli, jonka lainkäyttövallan alueella edellä 1 kohdassa tarkoitettu elävän muunnetun organismin levittäminen tapahtuu, neuvottelee välittömästi niiden valtioiden kanssa, joihin asia vaikuttaa tai saattaa vaikuttaa, jotta ne voivat määrittää asianmukaiset menettelyt ja aloittaa tarvittavat toimet, mukaan luettuina kiireelliset toimenpiteet.

18 artikla
Käsittely, kuljetus, pakkaaminen ja tunnistaminen

1. Välttääkseen haitalliset vaikutukset biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle, kunkin osapuolen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että elävät muunnetut organismit, joiden tarkoitukselliset valtioiden rajat ylittävät siirrot kuuluvat tämän pöytäkirjan soveltamisalaan, käsitellään, pakataan ja kuljetetaan turvallisesti, ottaen huomioon asiaan liittyvät kansainväliset säännöt ja vaatimukset.

2. Kunkin osapuolen on toteutettava toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asiakirjoissa, jotka liittyvät:

a) suoraan elintarvikkeena tai rehuna käytettäviin tai jalostukseen tarkoitettuihin eläviin muunnettuihin organismeihin, selkeästi ilmoitetaan, että ne "voivat sisältää" eläviä muunnettuja organismeja ja ettei niitä ole tarkoitettu tarkoitukselliseen levittämiseen ympäristöön; lisäksi on ilmoitettava yhteyspiste lisätietoja varten. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi tekee päätöksen tähän tarkoitukseen liittyvistä yksityiskohtaisista vaatimuksista, mukaan luettuina organismien tunnistetiedot ja mahdollisen yksilöllisen tunnistamisen määrittely, viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tämä pöytäkirja on tullut voimaan;

b) suljettuun käyttöön tarkoitettuihin eläviin muunnettuihin organismeihin, selkeästi ilmoitetaan, että kyseessä ovat elävät muunnetut organismit, ja määritetään mahdolliset vaatimukset niiden turvallista käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja käyttöä varten sekä yhteyspiste lisätietoja varten, mukaan luettuna sen henkilön ja laitoksen nimi ja osoite, jonka hallussa elävät muunnetut organismit ovat; ja

c) eläviin muunnettuihin organismeihin, jotka on tarkoitettu tarkoitukselliseen viemiseen tuojaosapuolen ympäristöön, sekä muihin pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluviin eläviin muunnettuihin organismeihin, selkeästi ilmoitetaan niiden olevan eläviä muunnettuja organismeja, määritetään tunnistetiedot ja olennaiset piirteet ja/tai ominaisuudet, mahdolliset turvallista käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja käyttöä koskevat vaatimukset, yhteyspaikka lisätietoja varten ja tarvittaessa tuojan ja viejän nimi ja osoite; lisäksi asiakirjojen on sisällettävä ilmoitus siitä, että siirto on tämän pöytäkirjan viejään sovellettavien vaatimusten mukainen.

3. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi tarkastelee tarvetta ja järjestelyjä normien laatimiseksi tunnistus-, käsittely-, pakkaus- ja kuljetusmenetelmiä varten yhteistyössä muiden asiaa käsittelevien kansainvälisten elinten kanssa.

19 artikla
Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ja kansalliset tiedonvälityskeskukset

1. Kukin osapuoli nimeää yhden kansallisen tiedonvälityskeskuksen, joka on sen puolesta vastuussa yhteydenpidosta sihteeristön kanssa. Kukin osapuoli nimeää myös yhden tai useamman toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, joka on vastuussa tämän pöytäkirjan edellyttämien hallinnollisten tehtävien suorittamisesta ja jolla on valtuudet toimia osapuolen puolesta näiden tehtävien suorittamiseksi. Osapuoli voi nimetä yhden yksikön hoitamaan sekä kansallisen tiedonvälityskeskuksen että toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tehtäviä.

2. Kunkin osapuolen on viimeistään sinä päivänä, jona tämä pöytäkirja tulee sen osalta voimaan, ilmoitettava sihteeristölle sen tiedonvälityskeskuksen ja toimivaltaisen kansallisen viranomaisen tai viranomaisten nimet ja osoitteet. Mikäli osapuoli nimeää useamman kuin yhden toimivaltaisen kansallisen viranomaisen, sen on toimitettava sihteeristölle ilmoituksensa yhteydessä myös asianmukaiset tiedot kyseisten viranomaisten välisestä vastuunjaosta. Tarvittaessa tiedoissa on mainittava ainakin, mikä toimivaltainen viranomainen on vastuussa kunkin tyyppisestä elävästä muunnetusta organismista. Kunkin osapuolen on ilmoitettava välittömästi sihteeristölle kansallisten tiedonvälityskeskusten muutoksista tai toimivaltaisen kansallisen viranomaisen nimen tai osoitteen tai vastuun muutoksista.

3. Sihteeristön on ilmoitettava osapuolille välittömästi ilmoituksista, jotka se saa edellä olevan 2 kohdan mukaisesti, ja lisäksi sen on toimitettava tiedot bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmän kautta.

20 artikla
Tiedonvaihto ja bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä

1. Osana yleissopimuksen 18 artiklan 3 kohdan mukaista tiedonvälitysjärjestelmää perustetaan bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä, jonka tarkoituksena on

a) helpottaa eläviä muunnettuja organismeja koskevan tieteellisten, teknisten, ympäristöön liittyvien ja oikeudellisten tietojen ja kokemusten vaihtoa; ja

b) auttaa osapuolia pöytäkirjan täytäntöönpanossa, ottaen huomioon osapuoliin kuuluvien kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden, pienten kehittyvien saarivaltioiden ja siirtymätalousmaiden sekä sellaisten maiden erityistarpeet, jotka ovat alkuperäkeskuksia ja geneettisen monimuotoisuuden keskuksia.

2. Bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmä toimii välineenä, jonka kautta toimitetaan tietoja edellä olevan 1 kohdan soveltamista varten. Sen kautta voidaan saada osapuolten toimittamia tietoja pöytäkirjan täytäntöönpanosta. Lisäksi sen kautta hankitaan mahdollisuuksien mukaan tietoja muista kansainvälisistä bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmistä.

3. Rajoittamatta luottamuksellisten tietojen suojelua kukin osapuoli toimittaa bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään kaikki tämän pöytäkirjan perusteella bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään toimitettavat tiedot, ja

a) voimassaolevat pöytäkirjan täytäntöönpanoa koskevat lait, määräykset ja ohjeet sekä osapuolten tosiasioihin perustuvaa ennakkosuostumusta varten tarvitsemat tiedot;

b) kahdenväliset, alueelliset ja monenväliset sopimukset ja järjestelyt;

c) tiivistelmät osapuolen sääntelyprosessiin perustuvasta ja 15 artiklan mukaisesti tehdyistä elävien muunnettujen organismien riskinarvioinneista tai ympäristöarvioinneista, mukaan luettuina tarvittaessa asianmukaiset tiedot elävistä muunnetuista organismeista saaduista tuotteista, erityisesti jalostetuista materiaaleista, jotka ovat peräisin elävästä muunnetusta organismista ja sisältävät havaittavissa olevia uusia yhdistelmiä kahdentamiskelpoista perintöainesta, joka on saatu aikaan nykyaikaisen biotekniikan avulla;

d) lopulliset päätöksensä, jotka koskevat elävien muunnettujen organismien tuontia tai levittämistä; ja

e) sen 33 artiklan perusteella toimittamat raportit, mukaan luettuina ne, jotka koskevat tosiasioihin perustuvaa ennakkosuostumusta koskevan menettelyn toteuttamista.

4. Bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmän toimintaa koskevista järjestelyistä, mukaan luettuna sen toimintaa koskevat raportit, keskustellaan ja päätetään tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin ensimmäisessä kokouksessa, ja niitä tarkistetaan sen jälkeen säännöllisesti.

21 artikla
Luottamukselliset tiedot

1. Tuojaosapuoli sallii ilmoituksen tekijän määrittävän, mitkä niistä tiedoista, jotka on toimitettu tämän pöytäkirjan menettelyjen mukaisesti tai joita tuojaosapuoli on pyytänyt osana pöytäkirjan mukaista tosiasioihin perustuvaa ennakkosuostumusta koskevaa menettelyä, ovat luottamuksellisia. Tällaisissa tapauksissa annetaan pyydettäessä perustelut.

2. Tuojaosapuolen on kuultava ilmoituksen tekijää, mikäli se päättää, että ilmoituksen tekijän luottamukselliseksi määrittämiä tietoja ei ole käsiteltävä luottamuksellisina, ja antaa ennen tietojen paljastamista päätöksen tiedoksi ilmoituksen tekijälle, sekä pyydettäessä perustelee päätöksen ja antaa tilaisuuden kuulemiseen ja päätöksen uudelleenkäsittelyyn.

3. Kunkin osapuolen on suojeltava tämän pöytäkirjan mukaisesti saatuja luottamuksellisia tietoja, mukaan luettuina pöytäkirjan mukaisen tosiasioihin perustuvaa ennakkosuostumusta koskevan menettelyn yhteydessä saadut tiedot. Kunkin osapuolen on varmistettava, että sillä on menettelytavat tällaisten tietojen suojelemista varten, ja suojeltava tällaisten tietojen luottamuksellisuutta vähintään yhtä suotuisalla tavalla kuin kotimaassa tuotettuihin eläviin muunnettuihin organismeihin liittyviä luottamuksellisia tietoja.

4. Tuojaosapuoli ei saa käyttää tällaisia tietoja kaupalliseen tarkoitukseen muutoin kuin ilmoituksen tekijän kirjallisella luvalla.

5. Mikäli ilmoituksen tekijä peruuttaa tai on peruuttanut ilmoituksen, tuojaosapuolen on kunnioitettava kaupallisten ja teollisten tietojen luottamuksellisuutta, mukaan lukien tutkimus- ja kehitystiedot sekä tiedot, joiden luottamuksellisuudesta osapuoli ja ilmoituksen tekijä ovat eri mieltä.

6. Tämän rajoittamatta edellä olevan 5 kohdan soveltamista, seuraavia tietoja ei pidetä luottamuksellisina:

a) ilmoituksen tekijän nimi ja osoite;

b) elävän muunnetun organismin tai elävien muunnettujen organismien yleiskuvaus;

c) tiivistelmä riskinarvioinnista, joka koskee vaikutuksia biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle; ja

d) menetelmät ja suunnitelmat kiireellisiä menettelyjä varten.

22 artikla
Valmiuksien parantaminen

1. Varmistaakseen tämän pöytäkirjan tehokkaan täytäntöönpanon, osapuolet tekevät yhteistyötä henkilöstön ja institutionaalisten valmiuksien kehittämiseksi ja/tai vahvistamiseksi bioturvallisuuden alalla sekä biotekniikan alalla siinä määrin kuin se on tarpeen bioturvallisuuden kannalta, osapuoliin kuuluvissa kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa, sekä siirtymätalousmaissa, mukaan lukien nykyisten maailmanlaajuisten, alueellisten, pienalueiden ja kansallisten instituutioiden ja järjestöjen kautta tapahtuva yhteistyö sekä tarvittaessa yksityisen sektorin osallistumisen helpottaminen.

2. Edellä 1 kohdan soveltamista varten ja yhteistyön osalta on osapuoliin kuuluvien kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden ja pienten kehittyvien saarivaltioiden, tarpeet, jotka liittyvät rahavaroihin sekä tekniikan ja taitotiedon saatavuuteen ja siirtoon yleissopimuksen tätä koskevien määräysten mukaisesti, otettava täysimääräisesti huomioon valmiuksien parantamiseksi bioturvallisuuden alalla. Valmiuksien parantamiseen liittyvän yhteistyön on kunkin osapuolen tilanteen, mahdollisuuksien ja vaatimusten mukaisesti sisällettävä tieteellistä ja teknistä koulutusta biotekniikan asianmukaisessa ja turvallisessa hallinnassa, bioturvallisuuteen liittyvän riskinarvioinnin ja riskinhallinnan käytössä sekä bioturvallisuuteen liittyvien teknisten ja institutionaalisten valmiuksien parantamisessa. Osapuoliin kuuluvien siirtymätalouden maiden tarpeet otetaan täysimääräisesti huomioon tällaisessa bioturvallisuutta koskevien valmiuksien parantamisessa.

23 artikla
Yleinen tietoisuus ja osallistuminen

1. Osapuolet

a) edistävät ja helpottavat yleistä tietoisuutta, valistusta ja osallistumista, joka liittyy elävien muunnettujen organismien turvalliseen siirtoon, käsittelyyn ja käyttöön ja niiden vaikutukseen biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle. Näiltä osin osapuolet toimivat tarvittaessa yhteistyössä muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa;

b) pyrkivät varmistamaan, että yleiseen tiedotukseen ja valistukseen sisältyy mahdollisuus saada tietoja tämän pöytäkirjan mukaisesti määritellyistä elävistä muunnetuista organismeista, joita mahdollisesti tuodaan maahan.

2. Osapuolet kuulevat omien lakiensa ja määräystensä mukaisesti kansalaisia eläviä muunnettuja organismeja koskevassa päätöksenteossa ja antavat päätökset kansalaisten saataville, kunnioittaen kuitenkin tietojen luottamuksellisuutta 21 artiklan mukaisesti.

3. Kukin osapuoli pyrkii tiedottamaan kansalaisilleen siitä, miten nämä voivat tutustua bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään.

24 artikla
Valtiot, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia

1. Osapuolten ja niiden valtioiden, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia, välisten elävien muunnettujen organismien valtioiden rajat ylittävien siirtojen on oltava tämän pöytäkirjan tavoitteiden mukaisia. Osapuolet voivat tehdä tällaisia valtion rajat ylittäviä siirtoja koskevia kahdenvälisiä, alueellisia ja monenvälisiä sopimuksia ja järjestelyjä niiden valtioiden kanssa, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia.

2. Osapuolet rohkaisevat valtioita, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia, liittymään tähän pöytäkirjaan ja toimittamaan bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään asianmukaisia tietoja elävistä muunnetuista organismeista, joita on levitetty niiden kansallisen lainkäyttövaltaan kuuluvilla alueilla tai siirretty näille alueille tai niiltä pois.

25 artikla
Valtion rajat ylittävät laittomat siirrot

1. Kunkin osapuolen on toteutettava tarvittavat kansalliset toimenpiteet sellaisten valtioiden rajat ylittävien elävien muunnettujen organismien siirtojen estämiseksi, jotka ovat tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi toteutettujen kansallisten toimenpiteiden vastaisia, sekä säädettävä tarvittaessa rangaistukset tällaisista siirroista. Näitä siirtoja pidetään laittomina valtioiden rajat ylittävinä laittomina siirtoina.

2. Laittoman siirron tapahtuessa osapuoli, jota asia koskee, voi tarvittaessa pyytää alkuperäosapuolta poistamaan kyseisen elävän muunnetun organismin omalla kustannuksellaan joko siirtämällä sen takaisin tai tuhoamalla sen.

3. Kunkin osapuolen on toimitettava bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään tietoja laittomista valtion rajojen yli tapahtuvista siirroista, jotka koskevat sitä.

26 artikla
Sosioekonomiset näkökohdat

1. Tehdessään päätöksen tuonnista tämän pöytäkirjan tai sen täytäntöönpanemiseksi toteutettujen kansallisten toimenpiteiden mukaisesti, osapuolet voivat kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti ottaa huomioon sosioekonomiset näkökohdat, jotka liittyvät elävien muunnettujen organismien vaikutukseen biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön, ottaen erityisesti huomioon biologisen monimuotoisuuden merkityksen alkuperäis- ja paikallisyhteisöille.

2. Osapuolia rohkaistaan tekemään yhteistyötä tutkimuksen tekemiseksi ja tietojen vaihtamiseksi elävien muunnettujen organismien sosioekonomisista vaikutuksista erityisesti alkuperäis- ja paikallisyhteisöihin.

27 artikla
Vastuu- ja korvauskysymykset

Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi päättää ensimmäisessä kokouksessaan siitä, miten laaditaan kansainväliset säännöt ja menettelyt, jotka koskevat vastuuta valtion rajat ylittävistä elävien muunnettujen organismien siirroista johtuvista vahingoista ja niiden korvaamista, analysoiden ja ottaen asianmukaisesti huomioon kansainvälisen oikeuden kehityksen näiden asioiden osalta, ja pyrkii saattamaan tämän prosessin päätökseen neljän vuoden kuluessa.

28 artikla
Rahoitusjärjestelmä ja rahavarat

1. Harkitessaan tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämää rahoitusta osapuolet ottavat huomioon yleissopimuksen 20 artiklan määräykset.

2. Yleissopimuksen 21 artiklan mukainen rahoitusjärjestelmä on sen toiminnasta vastaavan hallintorakenteen kautta myös tämän pöytäkirjan rahoitusjärjestelmä.

3. Tämän pöytäkirjan 22 artiklassa tarkoitetun valmiuksien parantamisen osalta tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi, antaessaan edellä olevassa 2 kohdassa mainittua rahoitusjärjestelmää koskevia ohjeita osapuolten konferenssin käsittelyä varten, ottaa huomioon rahavarojen tarpeen osapuoliin kuuluvissa kehitysmaissa, erityisesti vähiten kehittyneissä maissa ja pienissä kehittyvissä saarivaltioissa.

4. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa osapuolet ottavat huomioon myös osapuoliin kuuluvien kehitysmaiden, erityisesti vähiten kehittyneiden maiden ja pienten kehittyvien saarivaltioiden sekä siirtymätalouden maiden tarpeet niiden pyrkiessä yksilöimään ja toteuttamaan valmiuksien parantamiseen liittyviä vaatimuksia tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi.

5. Osapuolten konferenssin päätöksissä annetut rahoitusjärjestelmää koskevat ohjeet, mukaan luettuina ennen tämän pöytäkirjan tekemistä tehdyt päätökset, koskevat tämän artiklan määräyksiä tarpeellisin muutoksin.

6. Osapuoliin kuuluvat teollisuusmaat voivat myös myöntää ja osapuoliin kuuluvat kehitysmaat sekä siirtymätalouden maat hyödyntää kahdenvälisten, alueellisten ja monenvälisten kanavien kautta rahavaroja ja teknisiä voimavaroja tämän pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanemiseksi.

29 artikla
Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi

1. Osapuolten konferenssi toimii tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena.

2. Yleissopimuksen osapuolet, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia, voivat osallistua tarkkailijoina tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin kokouksiin. Kun osapuolten konferenssi toimii tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena, tätä pöytäkirjaa koskevien päätösten tekemiseen osallistuvat ainoastaan pöytäkirjan osapuolet.

3. Kun osapuolten konferenssi toimii tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena, osapuolten konferenssin puheenjohtajiston jäsen, joka edustaa yleissopimuksen osapuolta, joka kyseisenä aikana ei ole tämän pöytäkirjan osapuoli, korvataan jäsenellä, jonka tämän pöytäkirjan osapuolet valitsevat keskuudestaan.

4. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssi tarkastelee säännöllisesti tämän pöytäkirjan täytäntöönpanoa ja tekee valtuuksiensa rajoissa päätöksiä sen tehokkaan täytäntöönpanon edistämiseksi. Se suorittaa sille tässä pöytäkirjassa määrätyt tehtävät ja:

a) antaa suosituksia, jotka koskevat tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon kannalta tarpeellisia asioita;

b) perustaa tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon kannalta tarpeellisiksi katsottuja avustavia toimielimiä;

c) pyytää ja käyttää tarvittaessa toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen sekä hallitustenvälisten elinten sekä kansalaisjärjestöjen tarjoamia palveluita, yhteistyötä ja tietoja;

d) päättää miten ja kuinka usein on tämän pöytäkirjan 33 artiklan mukaisesti toimitettava tietoja sekä käsittelee mainitut tiedot ja avustavilta toimielimiltä saamansa raportit;

e) käsittelee ja hyväksyy tarvittaessa tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon kannalta tarpeelliseksi katsotut muutokset tähän pöytäkirjaan sekä sen liitteisiin sekä mahdolliset lisäliitteet tähän pöytäkirjaan; ja

f) suorittaa muut tämän pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämät tehtävät.

5. Osapuolten konferenssin menettelytapasääntöjä ja yleissopimuksen rahoitussääntöjä sovelletaan tarpeellisin muutoksin tähän pöytäkirjaan, jollei tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi yksimielisesti toisin päätä.

6. Sihteeristö kutsuu koolle tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin ensimmäisen kokouksen, joka pidetään pöytäkirjan voimaantulon jälkeen pidettäväksi sovitun osapuolten konferenssin ensimmäisen kokouksen yhteydessä. Sen jälkeen tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksina toimivien osapuolten konferenssin varsinaiset kokoukset pidetään osapuolten konferenssin yhteydessä, jollei tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi toisin päätä.

7. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivia osapuolten konferenssin ylimääräisiä kokouksia pidetään muina aikoina, kun tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi katsoo sen tarpeelliseksi, sekä jonkin osapuolen kirjallisesta pyynnöstä, jos ylimääräisen konferenssin pitämistä tukee vähintään kolmasosa osapuolista kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun sihteeristö on toimittanut pyynnön muille osapuolille.

8. Yhdistyneet Kansakunnat, sen erityisjärjestöt ja Kansainvälinen atomienergiajärjestö sekä niiden jäsenvaltiot tai niissä tarkkailijoina olevat valtiot, jotka eivät ole yleissopimuksen osapuolia, voivat olla edustettuina tarkkailijoina tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivassa osapuolten konferenssissa. Muu tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvissa asioissa toimivaltainen kansallinen tai kansainvälinen elin tai kansalaisjärjestö, joka on ilmoittanut sihteeristölle haluavansa olla edustettuna tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivassa osapuolten konferenssissa tarkkailijana, voidaan hyväksyä sellaiseksi, jollei vähintään kolmasosa läsnäolevista osapuolista sitä vastusta. Jollei tässä artiklassa toisin määrätä, tarkkailijoiden hyväksyminen ja osallistuminen tapahtuu edellä olevassa 5 kohdassa tarkoitettujen menettelytapasääntöjen mukaisesti.

30 artikla
Avustavat toimielimet

1. Mikä tahansa yleissopimuksella tai sen mukaisesti perustettu avustava toimielin voi tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssin päätöksellä suorittaa pöytäkirjan mukaisia tehtäviä, jolloin osapuolten kokous päättää, mitä tehtäviä kyseinen toimielin suorittaa.

2. Yleissopimuksen osapuolet, jotka eivät ole tämän pöytäkirjan osapuolia, voivat osallistua tarkkailijoina mainittujen avustavien toimielinten kokouksiin. Kun yleissopimuksen avustava toimielin toimii tämän pöytäkirjan avustavana toimielimenä, pöytäkirjan mukaisten päätösten tekemiseen osallistuvat ainoastaan pöytäkirjan osapuolet.

3. Kun yleissopimuksen mukainen avustava toimielin suorittaa tähän pöytäkirjaan liittyviä tehtäviä, kyseisen avustavan toimielimen puheenjohtajiston jäsen, joka edustaa yleissopimuksen osapuolta, joka kyseisenä aikana ei ole pöytäkirjan osapuoli, korvataan jäsenellä, jonka pöytäkirjan osapuolet valitsevat keskuudestaan.

31 artikla
Sihteeristö

1. Yleissopimuksen 24 artiklalla perustettu sihteeristö toimii tämän pöytäkirjan sihteeristönä.

2. Yleissopimuksen 24 artiklan 1 kohtaa, joka koskee sihteeristön tehtäviä, sovelletaan tarpeellisin muutoksin tähän pöytäkirjaan.

3. Siltä osin kuin ne ovat eriteltävissä, tämän pöytäkirjaan liittyvien sihteeripalvelujen kustannuksista vastaavat pöytäkirjan osapuolet. Tämän pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi päättää ensimmäisessä kokouksessaan tätä varten tarvittavista rahoitusjärjestelyistä.

32 artikla
Pöytäkirjan suhde yleissopimukseen

Jollei tässä pöytäkirjassa toisin määrätä, pöytäkirjoja koskevat yleissopimuksen määräykset koskevat myös tätä pöytäkirjaa.

33 artikla
Seuranta ja raportointi

Kukin osapuoli seuraa tähän pöytäkirjaan perustuvien velvoitteidensa noudattamista ja esittää pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivalle osapuolten konferenssille tämän asettamin määräajoin raportin toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tämän pöytäkirjan täytäntöönpanemiseksi.

34 artikla
Määräysten noudattaminen

Pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten konferenssi käsittelee ja hyväksyy ensimmäisessä kokouksessaan yhteistyömenettelyt ja hallinnolliset järjestelyt, joiden avulla edistetään pöytäkirjan määräysten noudattamista ja käsitellään niitä tapauksia, joissa määräyksiä ei ole noudatettu. Näihin menettelyihin ja järjestelyihin sisältyy tarvittaessa määräyksiä neuvonnan tai avun tarjoamisesta. Ne ovat erillisiä yleissopimuksen 27 artiklan mukaisista riitojen ratkaisumenettelyistä eivätkä ne rajoita niiden soveltamista.

35 artikla
Arviointi ja seuranta

Pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimiva osapuolten konferenssi suorittaa viiden vuoden kuluttua tämän pöytäkirjaan voimaantulosta ja vähintään joka viides vuosi sen jälkeen arvioinnin pöytäkirjan tehokkuudesta, mukaan luettuina pöytäkirjaan liittyvien menettelyjen ja sen liitteiden arviointi.

36 artikla
Allekirjoittaminen

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten valtioille ja alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestöille Yhdistyneiden Kansakuntien toimistossa Nairobissa 15 päivästä toukokuuta 2000 lähtien 26 päivään toukokuuta 2000 saakka ja Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa 5 päivästä kesäkuuta 2000 lähtien 4 päivään kesäkuuta 2001 saakka.

37 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona viideskymmenes yleissopimuksen osapuoliin kuuluvan valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu.

2. Sellaisen valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön osalta, joka ratifioi tai hyväksyy tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen jälkeen, kun se on edellä olevan 1 kohdan mukaisesti tullut voimaan, tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona asianomainen valtio tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestö on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa tai sinä päivänä, jona yleissopimus tulee asianomaisen valtion tai taloudellisen yhdentymisen järjestön osalta voimaan, mikäli tämä tapahtuu myöhemmin.

3. Sovellettaessa tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa, taloudellisen yhdentymisen järjestön tallettamaa asiakirjaa ei oteta huomioon tämän järjestön jäsenvaltioiden tallettamien asiakirjojen lisäksi.

38 artikla
Varaumat

Tähän pöytäkirjaan ei saa tehdä varaumia.

39 artikla
Irtisanominen

1. Milloin tahansa kahden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tämä pöytäkirja on tullut voimaan jonkin osapuolen osalta, tämä osapuoli voi irtisanoa pöytäkirjan antamalla siitä kirjallisen ilmoituksen tallettajalle.

2. Edellä tarkoitettu irtisanoutuminen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut irtisanomista koskevan ilmoituksen tai ilmoituksessa mainittuna myöhempänä ajankohtana.

40 artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale, jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

TEHTY Montrealissa 29 päivänä tammikuuta 2000.

Liitteen A liite I

PÖYTÄKIRJAN 8, 10 JA 13 ARTIKLAN MUKAISIIN ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

a) Viejän nimi, osoite ja yhteystiedot

b) Tuojan nimi, osoite ja yhteystiedot

c) Elävän muunnetun organismin nimi ja tunnistetiedot sekä elävän muunnetun organismin bioturvallisuustason kansallinen luokittelu vientimaassa, mikäli sellainen on tehty

d) Rajojen yli tapahtuvan siirron suunniteltu päivämäärä tai suunnitellut päivämäärät, mikäli ne ovat tiedossa

e) Vastaanottajaorganismin tai emo-organismien taksonominen asema, yleisnimi, keräys- tai hankintapaikka sekä bioturvallisuuteen liittyvät ominaisuudet

f) Vastaanottajaorganismin ja/tai emo-organismien alkuperäkeskukset ja geneettisen monimuotoisuuden keskukset, mikäli ne ovat tiedossa, sekä kuvaus elinpaikoista, joissa organismit voivat säilyä tai lisääntyä

g) Luovuttajaorganismin tai -organismien taksonominen asema, yleisnimi, keräys- tai hankintapaikka sekä bioturvallisuuteen liittyvät ominaisuudet

h) Nukleiinihapon tai tehdyn muuntamisen kuvaus, käytetty tekniikka sekä tuloksena saadut elävän muunnetun organismin ominaisuudet

i) Elävän muunnetun organismin tai siitä saatujen tuotteiden suunniteltu käyttö, erityisesti sellaisten jalostettujen materiaalien suunniteltu käyttö, jotka ovat peräisin elävästä muunnetusta organismista ja sisältävät havaittavissa olevia uusia yhdistelmiä kahdentamiskelpoista perintöainesta, joka on saatu aikaan nykyaikaisen biotekniikan avulla

j) Siirrettävien elävien muunnettujen organismien määrä tai tilavuus

k) Liitteen III mukainen aiempi ja nykyinen riskinarviointiraportti

l) Ehdotetut menetelmät turvallista käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja käyttöä varten, mukaan luettuina tilanteen mukaan pakkaukset, merkinnät, asiakirjat sekä menetelmät hävittämistä ja ennakoimattomia tilanteita varten

m) Elävän muunnetun organismin oikeudellinen asema vientimaassa (esimerkiksi onko se kielletty vientimaassa, onko sille asetettu muita rajoituksia, onko se hyväksytty yleiseen levittämiseen); mikäli elävä muunnettu organismi on kielletty vientimaassa, kiellon syy tai syyt

n) Mikäli viejä on antanut siirrettävää elävää muunnettua organismia koskevia ilmoituksia muille valtioille, ilmoitusten tulokset

o) Vakuutus siitä, että edellä mainitut tiedot ovat asiallisesti oikeat.

Liitteen A liite II

VAADITUT TIEDOT ELÄVISTÄ MUUNNETUISTA ORGANISMEISTA, JOTKA ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI SUORAAN ELINTARVIKKEENA TAI REHUNA TAI JALOSTUKSEEN 11 ARTIKLAN MUKAISESTI

a) Hakijan nimi ja yhteystiedot kotimaista käyttöä koskevaa päätöstä varten

b) Päätöksestä vastaavan viranomaisen nimi ja yhteystiedot

c) Elävän muunnetun organismin nimi ja tunnistetiedot

d) Geenien muuntamisen, käytetyn tekniikan ja elävän muunnetun organismin aikaansaatujen ominaisuuksien kuvaus

e) Elävän muunnetun organismin mahdollinen yksilöllinen tunnistaminen

f) Vastaanottajaorganismin tai emo-organismien taksonominen asema, yleisnimi, keräys- tai hankintapaikka sekä bioturvallisuuteen liittyvät ominaisuudet

g) Vastaanottajaorganismin ja/tai emo-organismien alkuperäkeskukset ja geneettisen monimuotoisuuden keskukset, mikäli ne ovat tiedossa, sekä kuvaus elinpaikoista, joissa organismit voivat säilyä tai lisääntyä

h) Luovuttajaorganismin tai -organismien taksonominen asema, yleisnimi, keräys- tai hankintapaikka sekä bioturvallisuuteen liittyvät ominaisuudet

i) Elävän muunnetun organismien hyväksytyt käyttötarkoitukset

j) Liitteen III mukainen riskinarviointiraportti

k) Ehdotetut menetelmät turvallista käsittelyä, varastointia, kuljetusta ja käyttöä varten, mukaan luettuina tilanteen mukaan pakkaukset, merkinnät, asiakirjat sekä menetelmät hävittämistä ja ennakoimattomia tilanteita varten.

Liitteen A liite III

RISKINARVIOINTI

Tavoite

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitetun riskinarvioinnin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida elävien muunnettujen organismien mahdolliset haitalliset vaikutukset biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja kestävään käyttöön todennäköisessä vastaanottavassa ympäristössä, ottaen huomioon myös riskit ihmisten terveydelle.

Riskinarvioinnin käyttö

2. Riskinarviointia käyttävät muun muassa toimivaltaiset viranomaiset tehdessään tosiasioihin perustuvia päätöksiä elävistä muunnetuista organismeista.

Yleiset periaatteet

3. Riskinarviointi olisi suoritettava tieteellisesti vakuuttavalla ja avoimella tavalla, ja siinä voidaan ottaa huomioon asiaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen antama asiantuntija-apu ja niiden laatimat ohjeet.

4. Tieteellisten tietojen tai tieteellisen yksimielisyyden puutetta ei tulisi välttämättä pitää merkkinä tietyntasoisesta riskistä, riskin puuttumisesta tai hyväksyttävästä riskistä.

5. Riskejä, jotka liittyvät eläviin muunnettuihin organismeihin tai niistä saatuihin tuotteisiin, erityisesti jalostettuihin materiaaleihin, jotka ovat peräisin elävästä muunnetusta organismista ja sisältävät havaittavissa olevia uusia yhdistelmiä kahdentamiskelpoista perintöainesta, joka on saatu aikaan nykyaikaisen biotekniikan avulla, olisi tarkasteltava niiden riskien yhteydessä, joita muuntamattomat vastaanottajaorganismit tai emo-organismit aiheuttavat todennäköisessä vastaanottavassa ympäristössä.

6. Riskinarviointi olisi suoritettava tapauskohtaisesti. Vaaditut tiedot voivat vaihdella luonteeltaan ja yksityiskohtaisuuden tasoltaan tapauksesta toiseen, riippuen kyseisestä elävästä muunnetusta organismista, sen käyttötarkoituksesta ja todennäköisestä vastaanottavasta ympäristöstä.

Menetelmät

7. Riskinarviointiprosessin aikana voidaan havaita, että on tarpeen hankkia tiettyjä aiheita koskevia lisätietoja, jolloin tarvittavat tiedot voidaan määrittää ja niitä voidaan pyytää arviointiprosessin aikana; toisaalta joissakin tapauksissa ei välttämättä tarvita kaikissa kohdissa lueteltuja tietoja.

8. Tavoitteiden saavuttamiseksi riskinarviointi sisältää tilanteen mukaan seuraavat vaiheet:

a) sellaisiin eläviin muunnettuihin organismeihin liittyvien uusien geno- ja fenotyyppisten ominaisuuksien tunnistaminen, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen todennäköisessä mahdollisessa vastaanottavassa ympäristössä, ottaen huomioon myöskin riskit ihmisten terveydelle

b) arviointi siitä, miten todennäköisesti nämä haitalliset vaikutukset toteutuvat, ottaen huomioon se, missä määrin ja millä tavalla todennäköinen mahdollinen vastaanottava ympäristö altistuu elävälle muunnetulle organismille

c) arvio seurauksista, mikäli nämä haitalliset vaikutukset toteutuvat

d) elävän muunnetun organismin aiheuttaman kokonaisriskin arviointi, joka perustuu arviointiin määritettyjen haitallisten vaikutusten toteutumisen todennäköisyydestä ja seurauksista

e) suositus siitä, ovatko riskit hyväksyttäviä tai hallittavissa, mukaan luettuna tarvittaessa strategioiden määrittäminen näiden riskien hallitsemiseksi, sekä

f) mikäli riskin tasosta ei ole varmuutta, se voidaan huomioida pyytämällä lisätietoja tietyistä huolta aiheuttavista seikoista tai toteuttamalla asianmukaisia riskinhallintastrategioita ja/tai elävän muunnetun organismin seurannalla vastaanottavassa ympäristössä.

Muita huomioon otettavia seikkoja

9. Tapauksesta riippuen riskinarvioinnissa otetaan huomioon asiaan liittyvät tekniset ja tieteelliset yksityiskohdat, jotka koskevat seuraavassa lueteltuja seikkoja ja ominaisuuksia:

a) Vastaanottajaorganismi tai emo-organismit. Vastaanottajaorganismin tai emo-organismien biologiset ominaisuudet, mukaan luettuina tiedot taksonomisesta asemasta, yleisnimi, alkuperä, alkuperäkeskukset ja perinnöllisen monimuotoisuuden keskukset, mikäli ne ovat tiedossa, sekä kuvaus elinpaikoista, joissa organismit voivat säilyä tai lisääntyä

b) Luovuttajaorganismi tai -organismit. Luovuttajaorganismien taksonominen asema ja yleisnimi, lähde sekä luovuttajaorganismien olennaiset biologiset ominaisuudet

c) Vektori. Vektorin ominaisuudet, mukaan luettuna sen mahdolliset tunnistetiedot, sen lähde tai alkuperä ja isäntäkirjo

d) Insertti tai insertit ja/tai muuntamisen ominaisuudet. Siirretyn nukleiinihapon geneettiset ominaisuudet ja sen määrittelemä toiminto ja/tai tehdyn muuntamisen ominaisuudet

e) Elävät muunnetut organismit. Elävän muunnetun organismin tunnistetiedot sekä elävän muunnetun organismin ja vastaanottajaorganismin tai emo-organismien biologisten ominaisuuksien erot

f) Elävän muunnetun organismin havaitseminen ja tunnistaminen. Ehdotetut havaitsemis- ja tunnistusmenetelmät ja niiden spesifisyys, herkkyys ja luotettavuus

g) Suunniteltua käyttöä koskevat tiedot. Elävän muunnetun organismin käyttötarkoitukseen liittyvät tiedot, mukaan luettuina uusi tai muuttunut käyttö verrattuna vastaanottajaorganismiin tai emo-organismeihin, ja

h) Vastaanottava ympäristö. Tiedot sijainnista sekä maantieteellisistä, ilmastollisista ja ekologisista ominaisuuksista, mukaan luettuina asianmukaiset tiedot todennäköisen mahdollisen vastaanottavan ympäristön biologisesta monimuotoisuudesta ja alkuperäkeskuksista.

LIITE B

BIOLOGISTA MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN 34 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAINEN EUROOPAN YHTEISÖN ILMOITUS

Euroopan yhteisö ilmoittaa, että sillä on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimivalta tehdä kansainvälisiä sopimuksia ja täyttää niistä aiheutuvat velvollisuudet, jotka myötävaikuttavat seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:

― ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen

― ihmisten terveyden suojelu

― luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö

― sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin.

Lisäksi Euroopan yhteisö ilmoittaa, että se on jo antanut jäsenvaltioitaan sitovia säädöksiä, jotka kattavat tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia asioita, ja se toimittaa kyseisten säädösten luettelon bioturvallisuuden tiedonvälitysjärjestelmään (Biosafety Clearing House) ja tarvittaessa pitää sitä ajan tasalla Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan 20 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Euroopan yhteisö vastaa niiden pöytäkirjasta johtuvien velvoitteiden täyttämisestä, jotka aiheutuvat voimassa olevasta yhteisön oikeudesta.

Yhteisön toimivallan käyttöä kehitetään sen luonteen vuoksi jatkuvasti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.