60/2004

(Suomennos)

SOPIMUS

SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA KEMIALLISTEN ASEIDEN KIELTOJÄRJESTÖN VÄLILLÄ JÄRJESTÖN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

Ottaen huomioon, että kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen VIII artiklan 48 kappaleessa määrätään, että järjestöllä on sopimusvaltion alueella ja sopimusvaltion lainkäyttövallan tai valvonnan alaisessa paikassa sellainen oikeudellinen asema ja erioikeudet ja vapaudet, jotka sen toiminnan kannalta ovat tarpeellisia;

Ottaen huomioon, että kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen VIII artiklan 49 kappaleessa määrätään, että sopimusvaltioiden edustajat sekä heidän varamiehensä ja neuvonantajansa, hallintoneuvostoon nimitetyt edustajat sekä heidän varamiehensä ja neuvonantajansa sekä järjestön pääjohtaja ja henkilöstö nauttivat sellaisia erioikeuksia ja vapauksia, jotka ovat tarpeellisia heidän järjestöön liittyvien tehtäviensä riippumattoman suorittamisen kannalta;

Ottaen huomioon, että kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen VIII artiklan 48 ja 49 kappaleen määräyksistä riippumatta pääjohtajalla ja sihteeristön henkilökunnalla on todentamisliitteen II osan B osan mukaiset erioikeudet ja vapaudet silloin, kun he suorittavat todentamistoimia;

Ottaen huomioon, että kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen VIII artiklan 50 kappaleessa täsmennetään, että artiklassa tarkoitettu oikeudellinen asema, erioikeudet ja vapaudet määritellään järjestön ja sopimusvaltioiden välisillä sopimuksilla,

Kemiallisten aseiden kieltojärjestö ja Suomen tasavallan hallitus ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

a) "yleissopimus" tarkoittaa 13 päivänä tammikuuta 1993 tehtyä kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevaa yleissopimusta;

b) "OPCW" tarkoittaa yleissopimuksen VIII artiklan 1 kappaleen mukaisesti perustettua Kemiallisten aseiden kieltojärjestöä;

c) "pääjohtaja" tarkoittaa yleissopimuksen VIII artiklan 41 kappaleessa tarkoitettua pääjohtajaa, tai hänen estyneenä ollessaan vt. pääjohtajaa;

d) "OPCW:n virkamiehet" tarkoittaa pääjohtajaa ja kaikkea OPCW:n sihteeristön henkilökuntaa;

e) "sopimusvaltio" tarkoittaa tämän sopimuksen sopimuspuolena olevaa valtiota;

f) "sopimusvaltiot" tarkoittaa yleissopimuksen sopimuspuolina olevia valtioita;

g) "sopimusvaltioiden edustajat" tarkoittaa sopimusvaltioiden konferenssiin tai hallintoneuvostoon akkreditoituja sopimusvaltioiden valtuuskuntien puheenjohtajia taikka muihin OPCW:n kokouksiin akkreditoituja valtuuskuntia;

h) "asiantuntijat" tarkoittaa henkilöitä, jotka henkilökohtaisen asemansa perusteella hoitavat tehtäviä OPCW:n toimeksiannosta, jotka ovat sen toimielinten palveluksessa, tai joita OPCW käyttää millä tahansa tavalla lausunnonantajina;

i) "OPCW:n koolle kutsumat kokoukset" tarkoittaa mitä tahansa OPCW:n toimielimen tai sen alaisen elimen kokousta taikka kansainvälistä konferenssia tai muuta kokousta, jonka OPCW on kutsunut koolle;

j) "omaisuus" tarkoittaa kaikkea OPCW:lle kuuluvaa omaisuutta ja varoja, jotka ovat sen hallussa tai hallinnassa, kun se hoitaa yleissopimuksen mukaisia tehtäviään, sekä kaikkia OPCW:n tuloja;

k) "OPCW:n arkisto" tarkoittaa kaikkia OPCW:lle tai sen virkamiehelle kuuluvia tai sen hallussa olevia tallenteita, kirjeenvaihtoa, asiakirjoja, muistiinpanoja, atk-tietoja ja uutisaineistoja, valokuva-, kuva-, video- ja äänitallenteita, jotka liittyvät sen virkatehtäviin, sekä muita aineistoja, joiden pääjohtaja ja sopimusvaltio voivat sopia kuuluvan OPCW:n arkistoon;

l) "OPCW:n toimitilat" tarkoittaa rakennuksia tai niiden osia, sekä soveltuvin osin niihin liittyviä maa-alueita, joita käytetään OPCW:n toiminnassa, mukaan lukien yleissopimuksen todentamisliitteen II osan 11 kappaleen b kohdassa tarkoitettuja asuinhuoneita ja toimistotiloja.

2 artikla
Oikeushenkilöllisyys

OPCW on oikeushenkilö. Sillä on erityisesti kelpoisuus:

a) tehdä sopimuksia;

b) hankkia ja siirtää irtainta ja kiinteää omaisuutta;

c) panna vireille oikeudenkäyntejä ja toimia niissä.

3 artikla
OPCW:n erioikeudet ja vapaudet

1. OPCW:hen ja sen omaisuuteen, riippumatta siitä missä se sijaitsee ja kenen hallussa se on, ei voida kohdistaa oikeustoimia muutoin kuin yksittäisessä tapauksessa, jos OPCW on nimenomaisesti luopunut koskemattomuudestaan. Tällaisen luopumisen ei kuitenkaan katsota koskevan täytäntöönpanotoimia.

2. OPCW:n toimitilat ovat loukkaamattomat. OPCW:n omaisuuteen, riippumatta siitä missä se sijaitsee ja kenen hallussa se on, ei voida kohdistaa etsintää, menettämisseuraamusta, pakkolunastusta tai muuta sen koskemattomuuteen puuttuvaa toimenpidettä, riippumatta siitä onko kyseessä täytäntöönpanotoimi, hallinnollinen toimi, oikeustoimi tai lainsäädäntötoimi.

3. OPCW:n arkisto on loukkaamaton, riippumatta siitä missä se sijaitsee.

4. Ilman rahoitusvalvontaan, sääntelyyn tai maksuajan pidennyksiin liittyviä rajoituksia:

a) OPCW voi pitää hallussaan varoja, kultaa tai mitä tahansa valuuttaa ja käyttää mitä tahansa valuuttatilejä;

b) OPCW voi vapaasti siirtää varojaan, vakuuksiaan, kultaansa ja valuuttojaan sopimusvaltion alueelle tai sen alueelta, tai minkä tahansa muun maan alueelle tai alueelta, taikka sopimusvaltion alueen sisällä, ja voi vaihtaa mitä tahansa hallussaan olevaa valuuttaa muuhun valuuttaan.

5. Käyttäessään tämän artiklan 4 kappaleen mukaisia oikeuksiaan, OPCW ottaa asianmukaisesti huomioon sopimusvaltion esittämät vaateet siinä määrin kuin ne voidaan panna täytäntöön heikentämättä OPCW:n etuja.

6. OPCW ja sen omaisuus on:

a) vapautettu kaikista välittömistä veroista. OPCW:n ei kuitenkaan katsota voivan hakea vapautusta veroista, jotka ovat tosiasiallisesti pelkästään julkisista palveluista perittäviä maksuja;

b) vapautettu tullimaksuista ja tuontiin tai vientiin kohdistuvista kielloista ja rajoituksista niiltä osin kuin kyse on OPCW:n virkakäyttöön tuomista tai viemistä hyödykkeistä. Tämän katsotaan kuitenkin tarkoittavan sitä, että vapautettuja hyödykkeitä ei myydä sopimusvaltion alueella muutoin kuin sopimusvaltion kanssa sovituin ehdoin;

c) vapautettu vientiin ja tuontiin kohdistuvista maksuista, kielloista ja rajoituksista järjestön julkaisujen osalta.

7. Vaikka OPCW ei pääsääntöisesti vaadi vapautusta valmisteveroista tai irtaimen tai kiinteän omaisuuden myyntiveroista, jotka ovat kauppahinnan osa, sopimusvaltio pyrkii mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan asianmukaisia hallinnollisia järjestelyjä tällaisten verojen palauttamiseksi silloin, kun kyse on merkittävistä OPCW:n virkakäyttöön tulevista omaisuushankinnoista, joihin tällaisia veroja kohdistetaan tai voidaan kohdistaa.

4 artikla
Viestintään ja julkaisutoimintaan liittyvät helpotukset ja vapautukset

1. Asioissa, jotka liittyvät jakeluun, posti- ja telemaksuihin ja veroihin sekä tiedotusvälineiden julkaisumaksuihin, sopimusvaltio kohtelee OPCW:tä alueellaan järjestön virallisen viestinnän osalta vähintään yhtä suotuisasti kuin se kohtelee muiden valtioiden hallituksia, mukaan lukien niiden diplomaattiset edustustot, siinä määrin kuin tämä on sellaisten kansainvälisten yleissopimusten, määräysten ja järjestelyiden mukaista, joihin sopimusvaltio on sitoutunut.

2. OPCW:n viralliseen kirjeenvaihtoon ja muuhun viralliseen viestintään ei kohdisteta sensuuria.

OPCW:llä on oikeus käyttää koodattuja sanomia ja lähettää ja vastaanottaa kirjeenvaihtoa ja muuta virallista viestintää kuriirin välityksellä tai suljetuissa säkeissä, joilla on samat erioikeudet ja koskemattomuus kuin diplomaattikuriirilla ja -säkeillä.

Tämän kappaleen määräysten ei katsota estävän sopimusvaltiota ja OPCW:tä sopimasta asianmukaisten turvajärjestelyjen toteuttamisesta.

3. Sopimusvaltio tunnustaa OPCW:n oikeuden yleissopimuksen mukaisiin tarkoituksiin liittyvään vapaaseen julkaisu- ja joukkoviestintätoimintaan alueellaan.

4. Kaikki OPCW:lle osoitetut viralliset viestit ja OPCW:n ulospäin lähettämät viralliset viestit ovat loukkaamattomia riippumatta siitä, millä tavalla tai missä muodossa ne on lähetetty. Tämä loukkaamattomuus koskee myös julkaisuja, kuvia ja liikkuvaa kuvamateriaalia, videotallenteita, elokuvia, äänitallenteita ja tietokoneohjelmia, ilman tähän luetteloon perustuvia rajoituksia.

5 artikla
Sopimusvaltioiden edustajat

1. Sopimusvaltioiden edustajilla sekä heidän sijaisillaan, neuvonantajillaan, teknisillä asiantuntijoillaan ja valtuuskuntiensa sihteereillä on OPCW:n koolle kutsumissa kokouksissa, tämän rajoittamatta muita erioikeuksia ja vapauksia, joita heillä mahdollisesti on virkatehtäviensä hoidon ja meno- ja paluumatkansa yhteydessä, seuraavat erioikeudet ja vapaudet:

a) henkilökohtainen koskemattomuus pidätykseltä tai vangitsemiselta;

b) kaikenlaiseen oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus heidän virkatehtäviensä yhteydessä antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen tai suorittamiensa toimenpiteiden osalta. Tämä koskemattomuus jatkuu myös silloin, kun kyseinen henkilö ei enää hoida näitä virkatehtäviään;

c) kaikkien papereiden, asiakirjojen ja virallisen aineiston loukkaamattomuus;

d) oikeus käyttää koodattuja sanomia ja lähettää tai vastaan ottaa papereita, kirjeenvaihtoa tai virallista aineistoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä;

e) vapautus omalta osaltaan ja puolisoidensa osalta maahantulorajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista määräyksistä ja kansallista palvelua koskevista velvoitteista käydessään sopimusvaltion alueella tai kulkiessaan sen kautta virkatehtäviensä hoidon yhteydessä;

f) samat helpotukset valuutta- tai valuutanvaihtorajoituksista kuin myönnetään vieraiden valtioiden hallitusten edustajille, kun nämä ovat sopimusvaltion alueella väliaikaisissa tehtävissä;

g) samat vapaudet ja helpotukset henkilökohtaisten matkatavaroidensa osalta kuin myönnetään vastaavassa asemassa oleville diplomaattikunnan jäsenille.

2. Mikäli jokin verotusmuoto perustuu asumiseen, ajanjaksoja, joiden aikana tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut henkilöt ovat sopimusvaltion alueella virkatehtäviensä hoidon yhteydessä, ei pidetä asumisjaksoina.

3. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille henkilöille sen takaamiseksi, että he voivat hoitaa OPCW:n toimintaan liittyviä tehtäviään riippumattomasti, eikä heidän henkilökohtaisen etunsa vuoksi. Kaikkien näitä erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden velvollisuutena on noudattaa kaikilta muilta osin sopimusvaltion lakeja ja määräyksiä.

4. Tämän artiklan määräyksiä sovelletaan riippumatta siitä, onko sopimusvaltiolla diplomaattiset suhteet sen valtion kanssa, jonka kansalainen tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu henkilö, ja riippumatta siitä myöntääkö kyseinen valtio vastaavat erioikeudet ja vapaudet sopimusvaltion diplomaattikunnan edustajille tai kansalaisille.

5. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräyksiä ei sovelleta sellaiseen henkilöön, joka on sopimusvaltion kansalainen.

6 artikla
OPCW:n virkamiehet

1. Todentamistoimien suorittamisen aikana pääsihteerillä ja sihteeristön henkilökunnalla, mukaan lukien yleissopimuksen todentamisliitteen XI osan 7 ja 8 kappaleessa tarkoitetut pätevät asiantuntijat kemiallisten aseiden käytön epäilyä koskevassa tutkimuksessa, on yleissopimuksen VIII artiklan 51 kappaleen mukaisesti todentamisliitteen II osan B osaston mukaiset erioikeudet ja vapaudet tai, silloin kun he kulkevat tarkastukseen kuulumattomien sopimusvaltioiden alueen kautta, saman liitteen II osan 12 kappaleessa tarkoitetut erioikeudet ja vapaudet.

2. Muiden yleissopimuksen tarkoitukseen ja päämäärään liittyvien toimien osalta OPCW:n virkamiehillä on:

a) henkilökohtainen koskemattomuus pidätykseltä tai vangitsemiselta ja heidän henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikoimiselta;

b) oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus virkatehtäviensä hoidon yhteydessä antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen sekä suorittamiensa toimenpiteiden osalta;

c) oikeus kaikkien papereiden, asiakirjojen ja virallisen aineiston loukkaamattomuuteen, jollei yleissopimuksen määräyksistä muuta johdu;

d) oikeus vapautukseen tuloverosta OPCW:n heille maksamien palkkojen ja palkkioiden osalta, edellyttäen kuitenkin, että OPCW:n heille maksamista palkoista ja palkkioista peritään OPCW:n hyväksi tosiasiallinen järjestön sisäinen vero;

e) mikäli OPCW:llä on eläkemaksujärjestelmä entisille virkamiehilleen, tämän artiklan d kohdan määräyksiä ei sovelleta tämän järjestelmän mukaisiin eläkkeisiin.

f) omalta osaltaan ja puolisoidensa osalta vapautus maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista vaatimuksista;

g) omalta osaltaan ja puolisoidensa osalta samat kotiutukseen liittyvät helpotukset kuin vastaavassa asemassa olevilla diplomaattikunnan jäsenillä on kansainvälisissä kriisitilanteissa;

h) samat erioikeudet valuutanvaihtoon liittyviin helpotuksiin kuin vastaavassa asemassa olevilla diplomaattikunnan jäsenillä.

3. OPCW:n virkamiehet on vapautettu kansallista palvelusta koskevista velvoitteista, edellyttäen kuitenkin, että sopimusvaltion kansalaisten osalta tämä vapautus koskee ainoastaan sellaisia OPCW:n virkamiehiä, joiden nimet ovat heidän tehtävistään johtuen OPCW:n pääsihteerin laatimassa ja sopimusvaltion hyväksymässä luettelossa. Mikäli sopimusvaltio kutsuu muita OPCW:n virkamiehiä suorittamaan kansallista palvelusta, sopimusvaltio myöntää heille OPCW:n pyynnöstä kutsunnoissa tilapäisen lykkäyksen sen pituiseksi ajaksi kuin on tarpeen oleellisen työn keskeytymisen välttämiseksi.

4. Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kappaleessa täsmennettyjen erioikeuksien ja vapauksien lisäksi OPCW:n pääsihteerille ja hänen puolisolleen myönnetään sellaiset erioikeudet ja vapaudet, vapautukset ja helpotukset, jotka kansainvälisen oikeuden mukaisesti myönnetään diplomaattikunnan edustajille ja heidän puolisoilleen. Samat erioikeudet ja vapaudet, vapautukset ja helpotukset myönnetään myös sellaiselle OPCW:n vanhemmalle virkamiehelle, joka toimii pääsihteerin puolesta.

5. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään OPCW:n virkamiehille järjestön edun vuoksi eikä heidän henkilökohtaisen etunsa vuoksi. Kaikkien tällaisia erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden velvollisuutena on noudattaa kaikilta muilta osin sopimusvaltion lakeja ja määräyksiä. OPCW:llä on oikeus ja velvollisuus luopua OPCW:n virkamiehen koskemattomuudesta sellaisessa tapauksessa, jossa koskemattomuus järjestön mielestä haittaisi lainkäyttöä ja siitä voidaan luopua haittaamatta OPCW:n etuja.

6. OPCW toimii aina yhteistyössä sopimusvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen lainkäyttöä, ja varmistaa kansallisten lakien ja määräyksien noudattamisen ja ehkäisee tässä artiklassa mainittujen erioikeuksien ja vapauksien väärinkäyttöä.

7 artikla
Asiantuntijat

1. Asiantuntijoille myönnetään seuraavat erioikeudet ja vapaudet siinä määrin kuin ne ovat tarpeen heidän tehtäviensä hoitamiseksi tehokkaasti, myös näihin tehtäviin liittyvien matkojen aikana:

a) henkilökohtainen koskemattomuus pidätykseltä tai vangitsemiselta ja heidän henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikoimiselta;

b) oikeudenkäyntiin liittyvä koskemattomuus virkatehtäviensä hoidon yhteydessä antamiensa suullisten tai kirjallisten lausuntojen sekä suorittamiensa toimenpiteiden osalta. Tämä koskemattomuus jatkuu myös silloin, kun kyseinen henkilö ei enää hoida virkatehtäviä OPCW:lle;

c) oikeus kaikkien papereiden, asiakirjojen ja virallisen aineiston loukkaamattomuuteen;

d) oikeus käyttää viestinnässään OPCW:n kanssa koodattuja sanomia ja lähettää tai vastaanottaa papereita tai kirjeenvaihtoa kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä;

e) samat helpotukset valuutta- tai valuutanvaihtorajoituksista kuin myönnetään vieraiden valtioiden hallitusten edustajille, kun nämä ovat sopimusvaltion alueella väliaikaisissa tehtävissä;

f) samat vapaudet ja helpotukset henkilökohtaisten matkatavaroidensa osalta kuin myönnetään vastaavassa asemassa oleville diplomaattikunnan jäsenille.

2. Erioikeudet ja vapaudet myönnetään asiantuntijoille OPCW:n edun vuoksi eikä heidän henkilökohtaisen etunsa vuoksi. Kaikkien tällaisia erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden velvollisuutena on noudattaa kaikilta muilta osin sopimusvaltion lakeja ja määräyksiä. OPCW:llä on oikeus ja velvollisuus luopua asiantuntijan koskemattomuudesta sellaisessa tapauksessa, jossa koskemattomuus järjestön mielestä haittaisi lainkäyttöä ja siitä voidaan luopua haittaamatta OPCW:n etuja.

8 artikla
Erioikeuden väärinkäyttö

1. Jos sopimusvaltio katsoo, että tähän sopimukseen perustuvaa erioikeutta tai vapautta on käytetty väärin, sopimusvaltio ja OPCW neuvottelevat keskenään ratkaistakseen onko kyseessä väärinkäyttötapaus, ja pyrkivät sellaisessa tapauksessa varmistamaan, että väärinkäyttö ei toistu. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta sopimusvaltiota ja OPCW:tä tyydyttävää ratkaisua, kysymys siitä, onko kyseessä erioikeuden tai vapauden väärinkäyttötapaus, ratkaistaan 10 artiklan mukaista menettelyä noudattaen.

2. Sopimusvaltion alueviranomaiset eivät vaadi 6 ja 7 artiklassa mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilöitä poistumaan sopimusvaltion alueelta heidän virka-asemassaan suorittamiensa toimien perusteella. Mikäli tällainen henkilö on kuitenkin syyllistynyt erioikeuksien väärinkäyttöön virkatehtäviensä ulkopuolisessa toiminnassa, sopimusvaltion hallitus voi vaatia tällaista henkilöä poistumaan, edellyttäen kuitenkin, että viranomainen on antanut poistumismääräyksen sopimusvaltion ulkoasiainministerin hyväksynnästä. Hyväksyntä määräykselle annetaan vasta, kun OPCW:n pääjohtajan kanssa on neuvoteltu. Mikäli kyseistä henkilöä vastaan ryhdytään karkotusmenettelyyn, OPCW:n pääjohtajalla on oikeus esiintyä tällaisessa menettelyssä sen henkilön puolesta, jota vastaan menettelyyn on ryhdytty.

9 artikla
Matkustusasiakirjat ja viisumit

1. Sopimusvaltio tunnustaa ja hyväksyy Yhdistyneiden Kansakuntien kauttakulkuluvat, jotka on myönnetty OPCW:n virkamiehille erityisten OPCW-järjestelyjen mukaisesti heidän yleissopimuksen mukaisten tehtäviensä hoitamista varten. Pääsihteeri ilmoittaa sopimusvaltiolle asiaa koskevista OPCW-järjestelyistä.

2. Sopimusvaltio ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin helpottaakseen virka-asemassaan matkustavien, 5, 6 ja 7 artiklassa mainittuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden maahantuloa ja oleskelua alueellaan, eikä aseta heidän maasta poistumiselleen esteitä, heidän kansallisuudestaan riippumatta, sekä varmistaa, ettei heidän kauttakululleen viranhoito- tai toimipaikasta siirtymisen yhteydessä aseteta esteitä, ja myöntää heille tarvittavan suojelun kauttakulun aikana.

3. Mikäli 5, 6 ja 7 artiklassa mainittuihin ryhmiin kuuluvilta henkilöiltä vaaditaan viisumi tai kauttakulkuviisumi, viisumihakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti heidän virkatehtäviensä tehokkaan hoitamisen mahdollistamiseksi, mikäli hakemuksen mukana on selvitys siitä, että kyseinen henkilö matkustaa virka-asemassaan. Lisäksi näille henkilöille myönnetään nopean matkustamisen edellyttämät helpotukset.

4. Pääjohtajalle, varapääjohtajalle ja muille OPCW:n virkamiehille, jotka matkustavat virka-asemassaan, myönnetään samat matkustushelpotukset kuin vastaavassa asemassa oleville diplomaattikunnan jäsenille.

5. Todentamistoimien suorittamista varten viisumit myönnetään yleissopimuksen todentamisliitteen II osan B osaston 10 kappaleen mukaisesti.

10 artikla
Riitojen ratkaisu

1. OPCW huolehtii tarkoituksenmukaisista riitojenratkaisumenettelyistä seuraavia riitoja varten:

a) yksityisoikeudellisista sopimuksista johtuvat riidat tai muut yksityisoikeuden alaan kuuluvat riidat, joiden osapuolena OPCW on;

b) riidat, jotka liittyvät sellaiseen OPCW:n virkamieheen, joka virka-asemansa perusteella nauttii koskemattomuutta, mikäli koskemattomuudesta ei ole luovuttu tämän sopimuksen 6 artiklan 5 kappaleen tai 7 artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

2. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat, joita ei ole ratkaistu sovinnollisesti, saatetaan kolmen välimiehen muodostaman välimiesoikeuden ratkaistavaksi lopullisesti. Kumpikin riidan osapuoli nimittää yhden välimiehen. Nämä kaksi välimiestä valitsevat kolmannen välimiehen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana.

3. Jos jompikumpi riidan osapuolista jättää välimiehen nimittämättä, eikä ole ryhtynyt toimenpiteisiin nimityksen suorittamiseksi kahden kuukauden kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on sitä pyytänyt, tämä toinen osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä tekemään nimityksen.

4. Mikäli kaksi ensin nimitettyä välimiestä eivät pääse sopimukseen kolmannen välimiehen nimittämisestä kahden kuukauden kuluessa omasta nimittämisestään, kumpi tahansa riidan osapuoli voi pyytää Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttiä tekemään nimityksen.

5. Välimiesoikeus käsittelee riidan tämän sopimuksen voimaantulopäivänä voimassa olevien Pysyvän välitystuomioistuimen kansainvälisiä järjestöjen ja valtioiden välisiä riitoja koskevien valinnaisten välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

6. Välimiesoikeus tekee päätöksensä äänten enemmistöllä. Päätös on lopullinen ja sitoo riidan osapuolia.

11 artikla
Sopimuksen tulkinta

1. Tämän sopimuksen määräyksiä tulkitaan niiden tehtävien mukaisesti, jotka yleissopimuksessa annetaan OPCW:lle.

2. Tämän sopimuksen määräykset eivät millään tavalla rajoita yleissopimuksen todentamisliitteen II osan B osastossa tarkastusryhmän jäsenille myönnettyjä erioikeuksia ja vapauksia eikä yleissopimuksen VIII artiklan 51 kappaleessa OPCW:n pääjohtajalle ja sihteeristölle myönnettyjä erioikeuksia ja vapauksia. Tämän sopimuksen määräysten ei katsota poikkeavan yleissopimuksen määräyksistä eikä oikeuksista tai velvoitteista, joita OPCW:lla voi muuten olla tai joita se voi hankkia tai saada.

12 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona sopimusvaltio on tallettanut hyväksymiskirjansa pääjohtajan huostaan. Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen sopimusvaltion katsotaan voivan lainsäädäntönsä mukaisesti panna tämän sopimuksen määräykset täytäntöön.

2. Tämä sopimus on voimassa niin kauan kuin sopimusvaltio on yleissopimuksen sopimusvaltio.

3. OPCW ja sopimusvaltio voivat tehdä keskenään tarvittavia täydentäviä sopimuksia.

4. Tämän sopimuksen muuttamista koskeviin neuvotteluihin ryhdytään OPCW:n tai sopimusvaltion pyynnöstä. Sopimuksen muutoksista sovitaan yhteisesti OPCW:n ja sopimusvaltion välillä tehtävällä sopimuksella.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Haagissa 10 päivänä helmikuuta 2003 kahtena englanninkielisenä kappaleena.

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Kemiallisten aseiden

kieltojärjestön puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.