71/2003

(Suomennos) Liite

MUUTOKSET KANSAINVÄLISISTÄ SÄÄNNÖISTÄ YHTEENTÖRMÄÄMISEN EHKÄISEMISEKSI MERELLÄ VUONNA 1972 TEHTYYN YLEISSOPIMUKSEEN

3 sääntö:

Korvataan a kohta seuraavasti:

"(a) Alus tarkoittaa jokaista uivaa laitetta, myös alusta ilman uppoamaa, maaefektialusta sekä vesilentokonetta, jota käytetään tai voidaan käyttää vesitse tapahtuvaan kuljetukseen."

Lisätään uusi m kohta seuraavasti:

"(m) Maaefektialus (WIG) tarkoittaa monikäyttöistä kulkuneuvoa, joka pääasiallisessa käytössään lentää lähellä pintaa pintavaikutusta hyväksi käyttäen."

8 sääntö:

Korvataan a kohta seuraavasti:

"(a) Jokainen toimenpide yhteentörmäämisen välttämiseksi on toteutettava tämän osan sääntöjen mukaisesti ja, milloin olosuhteet sen sallivat, toteutettava epäröimättä ja varmasti, hyvissä ajoin ja hyvää merimiestapaa noudattaen."

18 sääntö:

Lisätään uusi f kohta seuraavasti:

"(f) 1) Maaefektialuksen on noustessaan, laskeutuessaan ja lentäessään lähellä pintaa väistettävä kaikkia muita aluksia ja vältettävä estämästä niiden kulkua;

(2) maaefektialuksen on kulkiessaan veden pinnalla noudatettava tämän osan konealuksia koskevia sääntöjä."

23 sääntö:

Lisätään uusi c kohta seuraavasti ja muutetaan seuraavan kohdan kirjaintunnus aakkosjärjestyksen mukaisesti:

"(c) Maaefektialuksen on noustessaan ilmaan, laskeutuessaan ja lentäessään lähellä pintaa näytettävä tämän säännön kohdassa a määrättyjen valojen lisäksi voimakasta ympäri näköpiirin näkyvää vilkkuvaa punaista valoa."

31 sääntö korvataan seuraavasti:

"Milloin vesilentokoneen tai maaefektialuksen on käytännössä mahdotonta näyttää valoja ja merkkikuvioita siten kuin tämän osan säännöissä on määrätty niiden tunnuksista ja sijoituksesta, sen on näytettävä valoja ja merkkikuvioita, joiden tunnukset ja sijoitukset mahdollisimman läheisesti vastaavat niitä."

33 sääntö:

Korvataan a kohta seuraavasti:

"(a) Pituudeltaan vähintään 12 metrin aluksessa on oltava vihellin, pituudeltaan vähintään 20 metrin aluksessa viheltimen lisäksi laivakello sekä pituudeltaan vähintään 100 metrin aluksessa lisäksi kumistin, jonka ääntä ja sointia ei voida erehtyä pitämään laivakellon soittona. Viheltimen, laivakellon sekä kumistimen on täytettävä näiden sääntöjen liitteessä III annetut yksityiskohtaiset määräykset. Laivakello tai kumistin taikka molemmat voidaan korvata muulla laitteella, jolla voidaan antaa samanlaatuisia äänimerkkejä, edellyttäen, että määrätyt äänimerkit myös aina voidaan antaa käsikäyttöisinä."

35 sääntö:

Lisätään uusi i kohta seuraavasti ja muutetaan seuraavien kohtien kirjaintunnukset aakkosjärjestyksen mukaisesti:

"(i) Pituudeltaan vähintään 12 metrin mutta alle 20 metrin alus ei ole velvollinen antamaan tämän säännön g ja h kohdassa tarkoitettuja äänimerkkejä. Jollei se anna niitä, sen on enintään 2 minuutin väliajoin annettava jokin muu voimakas äänimerkki."

Liitteessä I oleva 13 kohta korvataan seuraavasti:

"Suurnopeusalukset*

a) Suurnopeusalusten mastovalo voidaan sijoittaa aluksen leveyteen nähden alemmaksi, kuin mitä on määrätty tämän liitteen 2 kohdan a alakohdan 1 kohdassa, edellyttäen, että suoraan edestä katsottuna sivuvalojen ja mastovalon muodostaman tasakylkisen kolmion kantakulma ei ole pienempi kuin 27°.

b) Pituudeltaan vähintään 50 metrin suurnopeusaluksissa voidaan etummaisen ja takimmaisen mastovalon välinen pystysuora etäisyys, jonka on tämän liitteen 2 kohdan a alakohdan 2 kohdan mukaan oltava vähintään 4,5 metriä, mutta edellyttäen, että etäisyys ei ole pienempi kuin arvo, joka seuraavan kaavan avulla:

(a + 17Ψ) C
y = ---------------------- + 2
1000

jossa:

y on takimmaisen ja etummaisen mastovalon korkeusero metreinä

a on etummaisen mastovalon korkeus vedenpinnan yläpuolella metreinä, kun alus on käyttökunnossa

Ψ on trimmi asteina, kun alus on käyttökunnossa

C on mastovalojen välinen vaakasuora etäisyys metreinä."

_____________

*Suurnopeusaluksia koskeva vuoden 1994 ja vuoden 2000 kansainvälinen turvallisuussäännöstö.

LIITE III

1. Viheltimet

Korvataan a kohta seuraavasti:

"(a) Taajuudet ja kuuluvuusetäisyys

Äänimerkin perustaajuuden on oltava 70–700 Hz:n alueella. Viheltimestä tulevan äänimerkin kuuluvuusetäisyys on määrättävä niiden taajuuksien perusteella, jotka ovat pituudeltaan vähintään 20 metrin aluksissa 180 - 700 Hz:n (± 1 prosentti) taajuusalueella ja pituudeltaan alle 20 metrin aluksissa 180 - 2100 Hz:n (± 1 prosentti) taajuusalueella ja jotka kehittävät 1 kohdan c alakohdassa määrätyt äänitasot. Näihin taajuuksiin voi kuulua perustaajuus ja/tai yksi tai useampi suurempi taajuus."

Korvataan c kohta seuraavasti:

"(c) Äänimerkin voimakkuus ja kuuluvuus

Alukseen asennetun viheltimen on siinä suunnassa, jossa viheltimellä on suurin voimakkuus, ja yhden metrin päässä viheltimestä, kehitettävä äänitaso, ainakin yhdessä 1/3 oktaavin kaistassa pituudeltaan vähintään 20 metrin aluksissa 180 - 700 Hz:n (± 1 prosentti) taajuusalueella ja pituudeltaan alle 20 metrin aluksissa 180 - 2100 Hz:n (± 1 prosentti) taajuusalueella vähintään seuraavan taulukon mukaisesti."

Aluksen pituus metreinä 1/3 oktaavikaistan taso 1 metrin päässä dB-yksiköissä vertailutason ollessa 2x10-5N/m2 Kuuluvuus meri-peninkulmina
vähintään 200 143 2
75 mutta alle 200 138 1,5
20 mutta alle 75 130 1
1201
alle 20 1152 0,5
1113

2. Laivakello tai kumistin

Korvataan b kohta seuraavasti:

"(b) Rakenne

Laivakellot ja kumistimet on valmistettava syöpymättömästä aineesta ja muotoiltava siten, että ne antavat kirkkaan äänen. Laivakellon suun halkaisijan on oltava vähintään 300 millimetriä pituudeltaan vähintään 20 metrin aluksissa. Milloin käytännössä on mahdollista, suositellaan konekäyttöistä kellonkieltä tasaisen äänimerkin varmistamiseksi, mutta käsikäytön on oltava mahdollinen. Kellonkielen on oltava vähintään 3 prosenttia kellon massasta."

1 Kun mitattu taajuus on 180―450 Hz.

2 Kun mitattu taajuus on 450―800 Hz.

3 Kun mitattu taajuus on 800―2100 Hz.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.