70/2003

SOPIMUS

Suomen tasavallan hallituksen ja

Puolan tasavallan hallituksen välillä

yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisessä ja

torjunnassa

Suomen tasavallan hallitus ja Puolan tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

jotka tunnustavat kansainvälisen yhteistyön merkityksen järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisessä ja torjunnassa, ja haluavat tarjota toisilleen keskinäistä laaja-alaista virka-apua sekä vahvistaa yhteistyötä;

jotka ottavat huomioon kansainväliset sopimukset, joiden sopimuspuolia ne ovat, ja erityisesti vuonna 1988 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan, vuonna 1959 tehdyn keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen, vuonna 1977 tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen terrorismin vastustamisesta ja vuonna 1990 tehdyn rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen;

jotka ovat vakuuttuneita yhteistyön oleellisesta merkityksestä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten tehokkaalle ehkäisemiselle ja torjunnalle; ja

joita kannustaa halu kehittää tehokkaita sääntöjä, muotoja ja menetelmiä, käytännön yhteistyötä ja ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä varten;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

1. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset tekevät toimivaltansa puitteissa yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden ja muiden rikosten ehkäisemisessä, paljastamisessa ja torjunnassa.

2. Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä myös kadonneeksi ilmoitettujen henkilöiden etsinnässä, mukaan lukien kaikki toiminta, joka on tarpeen tunnistamattomien henkilöiden ja ruumiiden henkilöllisyyden selvittämiseksi sekä onnettomuuksien uhrien tunnistamiseksi.

3. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia tämän sopimuksen täytäntöönpanossa ovat:

3.1. Suomen tasavallassa:

a) Poliisi;

b) Rajavartiolaitos; ja

c) Tullilaitos.

3.2. Puolan tasavallassa:

a) Sisä- ja hallintoasiainministeri;

b) Valtion turvallisuusviraston päällikkö;

c) Kansallisen poliisin päämajan päällikkö;

d) Puolan rajavartioston päällikkö; ja

e) Valtion ylitilintarkastaja.

4. Tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvät virka-apupyynnöt ja tiedustelut toimitetaan Suomen tasavallassa suoraan keskusrikospoliisille

Puolan tasavallassa virka-apupyynnöt ja tiedustelut toimitetaan suoraan toimivaltaisille viranomaisille.

5. Tämän artiklan 3 kappaleessa tarkoitetut viranomaiset voivat tehdä tämän sopimuksen soveltamista koskevia sopimuksia, joissa täsmennetään yksityiskohtaiset periaatteet ja yhteistyön muodot.

2 artikla

Tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetun yhteistyön täytäntöönpanemiseksi sopimuspuolet:

1. vaihtavat rikostentekijöiden henkilötietoja, jos se on tarpeen rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, sekä tietoja, jotka koskevat:

a) näihin rikoksiin osallisia henkilöitä;

b) rikostentekijöiden välisiä yhteyksiä;

c) rikollisten ryhmien ja järjestöjen rakenteita ja niiden toimintamenetelmiä;

d) yksittäisille rikollisille ja rikollisryhmille ominaisia käyttäytymismalleja; ja

e) suoritettuja toimenpiteitä ja niiden tuloksia.

2. vaihtavat kokemuksia ja tietoja erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ja uusien rikollisuuden muotojen torjuntamenetelmistä;

3. vaihtavat kriminalistiikan ja kriminologian tutkimustuloksia;

4. antavat toisilleen mahdollisuuden saada käyttöönsä tietoja, jotka koskevat tehtyihin rikoksiin liittyviä esineitä ja paikkoja, sekä teknisiä välineitä, joita on käytetty rikoksen torjunnassa; ja

5. järjestävät asiantuntijavaihtoa ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi ja erityisesti rikosten torjuntaan liittyvien kriminalistiikkaa koskevien tekniikoiden ja menetelmien osalta; ja järjestävät tieteellisen ja teknisen kirjallisuuden ja muiden tämän sopimuksen alaan liittyvien julkaisujen vaihtoa.

3 artikla

1. Tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitettua yhteistyötä varten sopimuspuolet vaihtavat tietoja erityisesti seuraavien rikosten ehkäisemisestä ja torjumisesta:

1) terrorismi;

2) huumausaineiden, psykotrooppisten aineiden ja niiden lähtöaineiden laiton kauppa;

3) ydinmateriaalin ja radioaktiivisen materiaalin laiton kauppa;

4) aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähteiden laiton kauppa; ja

5) laiton maahanmuutto ja laiton ihmiskauppa.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräysten täytäntöönpanemiseksi sopimuspuolet:

1) seuraavat rikollista toimintaa;

2) antavat toisilleen tietoja rikosten teossa käytetyistä menetelmistä, tekniikoista ja reiteistä samoin kuin näistä rikoksista saatujen tulojen tai omaisuuden liikkeistä;

3) vaihtavat kokemuksia ja tietoja rikosten ehkäisemisessä, paljastamisessa ja torjunnassa käytetyistä menetelmistä; ja

4) antavat tarvittaessa toisilleen tarpeelliset määrät aineita analysointia tai tutkintaa varten.

4 artikla

1. Tämän sopimuksen nojalla esitetyt virka-apupyynnöt tehdään kirjallisesti ja lähetetään postitse, teleksillä, telefaksilla tai jotakin muuta tiedonsiirtomenetelmää käyttäen. Kiireellisissä tapauksissa pyynnöt voidaan esittää puhelimitse.

2. Puhelimitse esitetty pyyntö vahvistetaan välittömästi kirjallisesti. Kun pyyntö on esitetty teleksillä, telefaksilla tai muuta tiedonsiirtomenetelmää käyttäen tai mikäli on syytä epäillä pyynnön sisällön aitoutta, pyynnön vastaanottanut viranomainen voi pyytää sen vahvistamista.

5 artikla

1. Virka-apupyynnön tulee sisältää:

1) pyynnön esittävän ja sen vastaanottavan viranomaisen nimi;

2) yksityiskohtaiset tiedot tapauksesta ja erityisesti tiedot, joiden perusteella henkilö tai tapahtuma voidaan tunnistaa; ja

3) kuvaus pyydetystä avusta sekä pyynnön perustelut.

2. Virka-apupyyntöön voi sisältyä myös erityisesti:

1) virka-avun antamiselle varattu tietty aika;

2) pyyntö, että pyynnön esittäneen sopimuspuolen edustaja saisi olla läsnä pyydettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanon aikana;

3) pyyntö, että pyydetyt toimenpiteet suoritetaan tietyssä järjestyksessä;

4) muita virka-avun antamiseen liittyviä ehdotuksia; ja

5) muita tietoja, jotka ovat välttämättömiä virka-avun antamiselle.

3. Kun pyyntö ei liity yksittäiseen tapaukseen tai tapahtumaan, sen tulee sisältää vain tiedot, jotka katsotaan tarpeellisiksi virka-avun asianmukaisen antamisen kannalta.

6 artikla

1. Tämän sopimuksen 1 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetut viranomaiset tekevät yhteistyötä toimivaltansa puitteissa ja noudattavat kansallista lainsäädäntöä.

2. Jos virka-avun antaminen ei kuulu pyynnön vastaanottaneen viranomaisen toimivallan piiriin, se siirtää viipymättä kyseisen virka-apupyynnön toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoittaa asiasta pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

7 artikla

1. Pyynnön vastaanottanut viranomainen varmistaa, että pyyntöön vastataan nopeasti. Pyynnön vastaanottanut viranomainen voi pyytää lisätietoja, jos niitä tarvitaan virka-avun antamiseksi.

2. Pyynnön vastaanottanut viranomainen varmistaa mahdollisuuksien mukaan, että pyynnön esittäneen viranomaisen edustajat ovat läsnä 5 artiklan 2 kappaleen 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön mukaisesti.

3. Virka-apupyynnön vastaanottanut viranomainen ilmoittaa välittömästi pyynnön esittäneelle viranomaiselle olosuhteista, joiden vuoksi virka-avun antaminen tai avunpyyntöön vastaaminen viivästyy.

8 artikla

1. Virka-apu voidaan evätä kokonaan tai osittain tai virka-apua voidaan antaa tietyin ehdoin, jos sen antaminen olisi haitallista pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen itsemääräämisoikeuden tai valtion turvallisuuden kannalta tai ristiriidassa sen kansallisen lainsäädännön keskeisten määräysten kanssa.

2. Tämän artiklan 1 kappaleen määräyksiä sovelletaan myös silloin, kun virka-avun antaminen olisi ristiriidassa pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen kansainvälisten velvoitteiden kanssa ja erityisesti ihmisoikeuksiin liittyvien velvoitteiden kanssa.

3. Pyynnön esittäneelle viranomaiselle ilmoitetaan kirjallisesti, mikäli pyyntöön ei suostuta ja samalla esitetään syyt avun epäämiseen.

9 artikla

Virka-apupyyntö ja siihen liitetyt asiakirjat esitetään pyynnön vastaanottavan sopimuspuolen virallisella kielellä tai englannin kielellä.

10 artikla

1. Sopimuspuolet varmistavat salaisuusastemerkinnällä varustettujen vaihdettujen tietojen suojelun.

2. Tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut tiedot, jotka sopimuspuoli toimittaa toiselle sopimuspuolelle, voidaan välittää kolmansille osapuolille ainoastaan, jos nämä tiedot toimittava sopimuspuoli on antanut siihen ennakolta suostumuksensa.

3. Mikäli sopimuspuolen toimittamia salaisuusastemerkinnällä varustettuja tietoja on vaarassa paljastua tai paljastuu, toinen sopimuspuoli ilmoittaa välittömästi tiedot toimittaneelle sopimuspuolelle asiasta, tapauksen yksityiskohdista ja seurauksista sekä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty sellaisen tilanteen estämiseksi vastaisuudessa.

4. Tämän sopimuksen nojalla toimitettujen henkilötietojen suojelu varmistetaan sopimuspuolten kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja niiden kansainvälisten asiakirjojen mukaisesti, joiden osapuolia sopimuspuolet ovat.

11 artikla

1. Virka-avun antamisesta aiheutuneista kuluista vastaa pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli, elleivät sopimuspuolet toisin sovi. Mikäli virka-avun antaminen edellyttää merkittäviä tai erityisiä kuluja, sopimuspuolet neuvottelevat keskenään sen selvittämiseksi, millä ehdoilla virka-apua voidaan antaa, sekä millä tavoin sopimuspuolet vastaavat kuluista tai miten kulut jaetaan sopimuspuolten kesken.

2. Pyynnön esittänyt sopimuspuoli vastaa kuluista, jotka aiheutuvat pyynnön esittäneen sopimuspuolen virkamiesten läsnäolosta pyynnön vastaanottaneen sopimuspuolen alueella annettavan virka-avun yhteydessä.

12 artikla

Tämän sopimuksen 1 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetut viranomaiset voivat neuvotella keskenään varmistaakseen tämän sopimuksen mukaisen tehokkaan yhteistyön.

13 artikla

1. Tämän sopimuksen määräykset eivät estä sopimuspuolten toimivaltaisia viranomaisia kehittämästä yhteistyötä, joka perustuu muihin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden osapuolia sopimuspuolet ovat.

2. Tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat muista kansainvälisistä sopimuksista, joiden sopimuspuolia ne ovat.

3. Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta sopimuspuolten pyyntöjen toimittamiseen Kansainvälisen rikospoliisijärjestön (I.C.P.O. -Interpol) välityksellä.

14 artikla

1. Tämän sopimuksen täytäntöönpanosta tai tulkinnasta syntyvä riita ratkaistaan suorin 1 artiklan 3 kappaleessa tarkoitettujen viranomaisten välisin neuvotteluin, niiden toimivallan puitteissa.

2. Riita, jota ei saada ratkaistua 1 kappaleessa tarkoitetuin neuvotteluin, ratkaistaan diplomaattiteitse.

15 artikla

1. Tämä sopimus tulee hyväksyä sopimuspuolten kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Menettelyn loppuunsaattaminen vahvistetaan noottienvaihdolla. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua jälkimmäisen nootin vastaanottamispäivästä.

2. Sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi. Jompikumpi sopimuspuoli voi päättää sopimuksen voimassaolon antamalla siitä kirjallisen ilmoituksen. Tässä tapauksessa sopimuksen voimassaolo päättyy kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona toinen sopimuspuoli on vastaanottanut ilmoituksen.

Tehty Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 1999 kahtena alkuperäiskappaleena suomen, puolan ja englannin kielellä, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset. Tekstien poiketessa toisistaan on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Suomen tasavallan hallituksen

puolesta

Kari Häkämies

Puolan tasavallan hallituksen

puolesta

Bogdan Borusewitz

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.