68/2003

Annettu: 24.10.2003

Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Århusissa 24 päivänä kesäkuuta 1998 tehty valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen (SopS 15/1983) liittyvä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva pöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 23 päivänä elokuuta 2002 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 3 päivänä syyskuuta 2002, on voimassa 23 päivästä lokakuuta 2003 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä lokakuuta 2003.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2003

(Suomennos)

VALTIOSTA TOISEEN TAPAHTUVAA ILMAN EPÄPUHTAUKSIEN KAUKOKULKEUTUMISTA KOSKEVAAN VUODEN 1979 YLEISSOPIMUKSEEN LIITTYVÄ PYSYVIÄ ORGAANISIA YHDISTEITÄ KOSKEVA PÖYTÄKIRJA

Sopimuspuolet, jotka

ovat päättäneet panna täytäntöön valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen,

tunnustavat, että monet pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöt kulkeutuvat valtion rajojen yli ja laskeutuvat Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja arktisille alueille kauaksi lähtöpaikastaan ja että ilmakehä on näiden aineiden pääasiallinen kulkeutumisväylä,

ovat tietoisia siitä, että pysyvät orgaaniset yhdisteet hajoavat huonosti luonnollisissa olosuhteissa ja niillä on havaittu olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön,

ovat huolissaan siitä, että pysyvät orgaaniset yhdisteet voivat rikastua ravintoketjun yläpäässä pitoisuuksiksi, jotka voivat vaikuttaa niille altistuvien luonnonvaraisten eläinten ja ihmisten terveyteen,

tunnustavat, että arktiset ekosysteemit ja erityisesti niiden alkuperäisasukkaat, jotka saavat elantonsa arktisista kaloista ja nisäkkäistä, ovat erityisesti vaarassa pysyvien orgaanisten yhdisteiden kerääntymisen vuoksi,

ovat tietoisia siitä, että toimenpiteet pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamiseksi edistäisivät ympäristönsuojelua ja ihmisten terveyttä myös Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission toiminta-alueen ulkopuolella, mukaan lukien arktiset ja kansainväliset vesialueet,

ovat päättäneet toteuttaa toimenpiteitä ennakoidakseen, ehkäistäkseen tai vähentääkseen minimiin pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöt ottamalla huomioon ennaltaehkäisyn periaatteen ympäristöä ja kehitystä koskevan Rion julistuksen 15 periaatteen mukaisesti,

vahvistavat uudelleen, että valtioilla on Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti täysivaltainen oikeus käyttää omia luonnonvarojaan ympäristö- ja kehityspolitiikkansa mukaisesti ja vastuu siitä, että niiden lainkäyttövallan tai valvonnan alaiset toimet eivät vahingoita ympäristöä toisen valtion alueella tai kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla alueilla,

toteavat, että pysyvien orgaanisten yhdisteiden osalta tarvitaan maailmanlaajuisia toimia ja palauttavat mieliin Agenda 21:n 9 luvun, jossa ehdotetaan, että alueellisia sopimuksia käytettäisiin maailmanlaajuisten rajat ylittävien ilman epäpuhtauksien vähentämiseen, sekä erityisesti sen, että Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio antaisi alueellisen asiantuntemuksensa maailman muiden alueiden käyttöön,

tunnustavat, että voimassa on alueiden sisäisiä, alueellisia ja maailmanlaajuisia sopimuksia, mukaan lukien vaarallisten jätteiden hallintaa, niiden rajan ylittäviä siirtoja ja käsittelyä sääntelevät kansainväliset asiakirjat, erityisesti vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus,

ottavat huomioon, että pääasiallisia ympäristöön kertyvien pysyvien orgaanisten yhdisteiden ilman epäpuhtauksia aiheuttavia lähteitä ovat tiettyjen torjunta-aineiden käyttö, tiettyjen kemikaalien valmistus ja käyttö sekä tiettyjen yhdisteiden tahaton muodostuminen jätteiden polton, palamisen ja metallintuotannon yhteydessä sekä liikkuvissa lähteissä,

ovat tietoisia siitä, että käytettävissä on tekniikoita ja käsittelytapoja, joilla pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä ilmakehään voidaan vähentää,

ovat tietoisia siitä, että on tarpeen ottaa käyttöön kustannustehokas alueellinen lähestymistapa ilman epäpuhtauksien torjumiseksi,

panevat merkille yksityisen ja valtiosta riippumattoman sektorin merkittävän osallistumisen pysyvien orgaanisten yhdisteiden vaikutuksia, käytettävissä olevia vaihtoehtoja ja vähennystekniikoita koskevan tiedon lisäämiseen sekä näiden sektoreiden osallistumisen pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämiseen,

pitävät mielessä, että pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämiseksi toteutetut toimenpiteet eivät saisi toimia mielivaltaisen tai epäoikeudenmukaisen syrjinnän välineinä eivätkä peiteltyinä kansainvälisen kilpailun tai kaupan rajoitteina,

ottavat huomioon olemassa olevat tieteelliset ja tekniset tiedot pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä, niiden käyttäytymisestä ilmakehässä sekä niiden vaikutuksista ihmisten terveyteen ja ympäristöön sekä tiedot vähennysten aiheuttamista kustannuksista ja tunnustavat tarpeen jatkaa tieteellistä ja teknistä yhteistyötä näiden kysymysten ymmärtämiseksi entistä laajemmin,

ovat tietoisia joidenkin sopimuspuolten kansallisella tasolla ja/tai muiden kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti toteuttamista pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevista toimenpiteistä,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:

1. "yleissopimuksella" Genevessä 13 päivänä marraskuuta 1979 hyväksyttyä valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaa yleissopimusta,

2. "EMEP:llä" ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailua ja arviointia koskevaa Euroopan yhteistyöohjelmaa;

3. "toimeenpanevalla elimellä" yleissopimuksen 10 artiklan 1 kappaleen nojalla perustettua yleissopimuksen toimeenpanevaa elintä;

4. "komissiolla" Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissiota;

5. "sopimuspuolilla" tämän pöytäkirjan sopimuspuolia, ellei asiayhteydestä toisin ilmene,

6. "EMEP:n maantieteellisellä soveltamisalueella" vuoden 1979 valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvän Genevessä 28 päivänä syyskuuta 1984 hyväksytyn ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisen tarkkailun ja arvioinnin Euroopan yhteistyöohjelman (EMEP) pitkän aikavälin rahoittamista koskevan pöytäkirjan 1 artiklan 4 kappaleessa määritettyä aluetta;

7. "pysyvillä orgaanisilla yhdisteillä" (POP) orgaanisia aineita, jotka i) ovat myrkyllisiä, ii) hajoavat hitaasti, iii) rikastuvat eliöihin, iv) kaukokulkeutuvat helposti ilmakehässä maan rajojen ylitse ja laskeutuvat helposti ja v) joiden voidaan olettaa aiheuttavan merkittävän haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön päästöjen lähteiden lähellä sekä kaukana niistä;

8. "aineella" yksittäistä kemiallista ainetta tai sellaisia kemiallisia aineita, jotka muodostavat erityisen ryhmän, koska a) aineilla on samankaltaisia ominaisuuksia ja ne leviävät ympäristöön yhdessä, tai b) ne muodostavat seoksen, jota tavallisesti myydään yksittäisenä tuotteena;

9. "päästöllä" aineen leviämistä ilmakehään jostakin piste- tai hajakuormituslähteestä;

10. "kiinteällä lähteellä" mitä tahansa kiinteää rakennusta, rakennelmaa, laitosta, laitteistoa tai laitetta, joka päästää tai saattaa päästää mitä tahansa pysyvää orgaanista yhdistettä suoraan tai välillisesti ilmakehään;

11. "huomattavalla kiinteiden lähteiden ryhmällä" mitä tahansa liitteessä VIII lueteltua kiinteän lähteen luokkaa;

12. "uudella kiinteällä lähteellä" mitä tahansa kiinteää lähdettä, jota ryhdytään rakentamaan tai olennaisesti muuttamaan kahden vuoden kuluttua i) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä tai ii) III tai VIII liitteen muutoksen voimaantulopäivästä siinä tapauksessa, että tämän pöytäkirjan määräykset koskevat kyseistä kiinteää lähdettä ainoastaan kyseisen muutoksen nojalla. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset päättävät siitä, onko muutos olennainen vai ei, ottaen huomioon sellaiset tekijät kuin tästä muutoksesta ympäristölle koituva hyöty.

2 artikla
Tavoite

Tämän pöytäkirjan tavoitteena on rajoittaa, vähentää tai poistaa pysyvien orgaanisten yhdisteiden vuotoja, päästöjä ja hävikkejä.

3 artikla
Perusvelvoitteet

1. Lukuun ottamatta 4 artiklan mukaisesti myönnettyjä erityisiä vapautuksia, kukin sopimuspuoli toimii tehokkaasti:

a) lopettaakseen liitteessä I lueteltujen aineiden tuotannon ja käytön kyseisessä liitteessä määritettyjen vaatimusten mukaisesti;

b) (i) varmistaakseen sen, että kun liittees-sä I luetellut aineet tuhotaan tai käsitellään jätteenä, tällainen tuhoaminen tai käsittely tapahtuu ympäristön kannalta kestävällä tavalla siten, että otetaan huomioon olennaiset vaarallisten jätteiden hallintaa ja käsittelyä koskevat alueiden sisäiset, alueelliset ja maailmanlaajuiset sopimukset ja erityisesti vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus;

(ii) pyrkiäkseen varmistamaan sen, että liitteessä I lueteltujen aineiden käsittely jätteenä tapahtuu kotimaassa asiaan liittyvät ympäristönäkökohdat huomioon ottaen;

(iii) varmistaakseen sen, että liitteessä I lueteltujen aineiden maan rajan ylittävät siirrot toteutetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla voimassa olevat vaarallisten jätteiden maan rajan ylittäviä siirtoja koskevat alueiden sisäiset, alueelliset ja maailmanlaajuiset sopimukset ja erityisesti vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus huomioon ottaen;

c) rajoittaakseen liitteessä II lueteltujen aineiden käytön liitteessä kuvattuihin käyttötarkoituksiin kyseisessä liitteessä määritettyjen vaatimusten mukaisesti.

2. Edellä 1 kappaleen b kohdassa määritetyt vaatimukset tulevat voimaan kunkin aineen osalta siitä päivästä alkaen, jolloin kyseisen aineen tuotanto tai käyttö lopetetaan, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu myöhemmin.

3. Liitteessä I, II tai III lueteltujen aineiden osalta kunkin sopimuspuolen tulisi kehittää asianmukaisia strategioita yhä käytössä olevien tuotteiden sekä näitä aineita sisältävien jätteiden määrittämiseksi ja toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tällaiset jätteet ja tuotteet tuhotaan tai käsitellään ympäristön kannalta kestävällä tavalla heti sen jälkeen, kun ne on luokiteltu jätteiksi.

4. Edellä 1 ja 3 kappaleen soveltamistarkoituksessa ilmaisut "jäte", "käsittely" ja "ympäristön kannalta kestävä" tulkitaan vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevassa Baselin yleissopimuksessa käytettyjen määritelmien mukaisesti.

5. Kukin sopimuspuoli:

a) vähentää kunkin liitteessä III luetellun aineen vuotuisia kokonaispäästöjään kyseisen liitteen mukaisesti määritetyn vertailuvuoden päästöjen tasolta toteuttamalla tehokkaita, sopimuspuolen erityisolosuhteiden kannalta asianmukaisia toimenpiteitä;

b) soveltaa viimeistään liitteessä VI määritettyjen määräaikojen mukaisesti:

(i) parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, ottaen huomioon liite V, kaikissa uusissa kiinteissä lähteissä, jotka kuuluvat johonkin sellaiseen huomattavien kiinteiden lähteiden ryhmään, jonka osalta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on määritetty liitteessä V;

(ii) vähintään yhtä tiukkoja raja-arvoja kuin liitteessä IV on määritetty kaikille liitteessä IV lueteltuihin luokkiin kuuluville uusille kiinteille lähteille, ottaen huomioon liite V. Vaihtoehtoisesti sopimuspuoli voi soveltaa erilaisia päästöjen vähennysstrategioita, joiden avulla saavutetaan vastaava päästöjen kokonaisvähennys;

(iii) parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, ottaen huomioon liite V ja siinä määrin kuin se on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, kaikissa nykyisissä kiinteissä lähteissä, jotka kuuluvat johonkin sellaiseen huomattavien kiinteiden lähteiden ryhmään, jonka osalta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa on kuvattu liitteessä V. Vaihtoehtoisesti sopimuspuoli voi soveltaa erilaisia päästöjen vähennysstrategioita, joiden avulla saavutetaan vastaava päästöjen kokonaisvähennys;

(iv) vähintään yhtä tiukkoja raja-arvoja kuin liitteessä IV on määritetty kaikille liitteessä IV lueteltuihin luokkiin kuuluville nykyisille kiinteille lähteille, ottaen huomioon liite V ja siinä määrin kuin se on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Vaihtoehtoisesti sopimuspuoli voi soveltaa erilaisia päästöjen vähennysstrategioita, joiden avulla saavutetaan vastaava päästöjen kokonaisvähennys;

(v) tehokkaita toimenpiteitä liikkuvien lähteiden päästöjen valvomiseksi ottaen huomioon liite VII.

6. Edellä 5 kappaleen b kohdan i) ja iii) alakohdan vaatimuksia sovelletaan pienpolton osalta kaikkiin tähän luokkaan kuuluviin kiinteisiin lähteisiin.

7. Jos sopimuspuoli ei edellä olevaa 5 kappaleen b kohtaa sovellettuaan voi täyttää edellä 5 kappaleen a kohdan vaatimuksia liitteessä III määritetyn aineen osalta, kyseinen sopimuspuoli vapautetaan tämän aineen osalta edellä olevan 5 kappaleen a kohdassa mainituista velvoitteista.

8. Kukin sopimuspuoli kehittää ja ylläpitää päästökartoituksia liitteessä III lueteltujen aineiden osalta ja kokoaa liitteessä I ja II lueteltujen aineiden tuotantoa ja myyntiä koskevat käytettävissä olevat tiedot. EMEP:n maantieteelliseen soveltamisalueeseen kuuluvat sopimuspuolet käyttävät vähintään EMEP:n johtoelimen määrittämiä menetelmiä ja ajan ja paikan erottelutarkkuutta; EMEP:n maantieteellisen soveltamisalueen ulkopuolella olevat sopimuspuolet käyttävät ohjeena toimeenpanevan elimen laatimassa työohjelmassa kehitettyjä menetelmiä. Sopimuspuolet toimittavat nämä tiedot jäljempänä 9 artiklassa määritettyjen, kertomusten laatimista koskevien vaatimusten mukaisesti.

4 artikla
Vapautukset

1. Edellä 3 artiklan 1 kappaletta ei sovelleta laboratoriotutkimuksiin tarkoitettuihin tai vertailustandardeina käytettäviin ainemääriin.

2. Sopimuspuoli voi myöntää 3 artiklan 1 kappaleen a ja c kohdasta vapautuksen tietyn aineen osalta edellyttäen, että vapautusta ei myönnetä tai käytetä sellaisella tavalla, joka haittaisi tämän pöytäkirjan tavoitteiden toteutumista, sekä ainoastaan seuraavia tarkoituksia varten ja seuraavien ehtojen mukaisesti:

a) muuhun kuin edellä 1 kappaleessa tarkoitettuun tutkimukseen edellyttäen, että:

(i) merkittävien ainemäärien ei voida olettaa pääsevän ympäristöön aineen ehdotetun käytön ja käytön jälkeisen jätteenä käsittelyn aikana;

(ii) sopimuspuoli arvioi ja hyväksyy tällaisen tutkimuksen tavoitteet ja parametrit;

(iii) jos huomattava määrä ainetta vapautuu ympäristöön, vapautuksen voimassaolo päättyy välittömästi, asianmukaiset toimenpiteet toteutetaan aineen leviämisen aiheuttamien vaikutusten lieventämiseksi ja turvatoimenpiteet arvioidaan ennen tutkimuksen jatkamista;

b) kansanterveydellisen hätätilanteen hallitsemiseksi tarvittavalla tavalla, jos:

(i) sopimuspuolella ei ole käytettävissään mitään soveltuvia vaihtoehtoisia toimenpiteitä tilanteen ratkaisemiseksi;

(ii) toteutetut toimenpiteet on suhteutettu hätätilanteen laajuuteen ja vakavuuteen;

(iii) asianmukaiset varotoimet toteutetaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi sekä sen varmistamiseksi, että ainetta ei käytetä sen alueen ulkopuolella, jossa hätätilanne vallitsee;

(iv) vapautus myönnetään ajanjaksoksi, jonka kesto ei ylitä hätätilanteen kestoa, ja

(v) hätätilanteen päätyttyä jäljellä olevaan aineeseen sovelletaan 3 artiklan 1 kappaleen b kohdan määräyksiä;

c) merkitykseltään vähäiseen sopimuspuolen olennaiseksi katsomaan käyttöön, jos:

(i) vapautus myönnetään enintään viideksi vuodeksi;

(ii) sopimuspuoli ei ole aikaisemmin myöntänyt vapautusta tämän artiklan nojalla;

(iii) ehdotetulle käytölle ei ole sopivia vaihtoehtoja;

(iv) sopimuspuoli on arvioinut vapautuksesta aiheutuvat aineen päästöt sekä niiden vaikutuksen arvioidessaan sopimuspuolten päästöjen kokonaismäärää kyseisen aineen osalta,

(v) riittävät varotoimet toteutetaan sen varmistamiseksi, että päästöt ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset;

(vi) vapautuksen voimassaolon päätyttyä jäljellä olevaan aineeseen sovelletaan 3 artiklan 1 kappaleen b kohdan määräyksiä.

3. Kukin sopimuspuoli toimittaa sihteeristölle enintään yhdeksänkymmentä päivää edellä 2 kappaleessa mainitun vapautuksen myöntämisen jälkeen vähintään seuraavat tiedot:

a) vapautuksen saaneen aineen kemiallinen nimi;

b) käyttötarkoitus, jota varten vapautus on myönnetty;

c) vapautuksen myöntämistä koskevat ehdot;

d) vapautuksen kesto;

e) niiden henkilöiden tai järjestöjen nimet, joihin vapautusta sovelletaan, ja

f) edellä 2 kappaleen a ja c kohdan nojalla myönnetyn vapautuksen osalta vapautuksen vuoksi aiheutuvien aineen päästöjen arvioitu määrä sekä arvio niiden vaikutuksesta sopimuspuolten päästöjen kokonaismäärään kyseisen aineen osalta.

4. Sihteeristö antaa edellä 3 kappaleen mukaisesti vastaanottamansa tiedot kaikkien sopimuspuolten käyttöön.

5 artikla
Tietojen ja teknologian vaihto

Sopimuspuolet luovat omien lakiensa, määräystensä ja käytäntöjensä mukaisesti suotuisat olosuhteet, joiden avulla edistetään pysyvien orgaanisten yhdisteiden syntymisen ehkäisemistä ja päästöjen vähentämistä koskevien tietojen ja tekniikan vaihtoa ja joissa voidaan kehittää kustannustehokkaita vaihtoehtoja edistämällä muun muassa:

a) teknologia-, suunnittelu- ja teknisiä palveluja, laitetoimitus- tai rahoituspalveluja tarjoavien yksityisen ja julkisen sektorin ja soveltuvien järjestöjen välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä;

b) pysyvien orgaanisten yhdisteiden vaihtoehtojen kehittämistä ja käyttöä koskevan tiedon, kyseisten vaihtoehtojen ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien riskien arviointia koskevan tiedon sekä kyseisten vaihtoehtojen sosiaalis-taloudellisia kustannuksia koskevan tiedon vaihtoa ja saatavuutta;

c) sopimuspuolten nimeämiä muuhun samankaltaiseen kansainväliseen toimintaan osallistuvia viranomaisia koskevien luetteloiden laatimista sekä näiden luetteloiden säännöllistä ajantasaistamista;

d) muuta kansainvälistä toimintaa koskevan tiedon vaihtoa.

6 artikla
Yleinen tietoisuus

Sopimuspuolet edistävät omien lakiensa, asetustensa ja käytäntöjensä mukaisesti kansalaisille, mukaan lukien pysyviä orgaanisia yhdisteitä välittömästi käyttävät henkilöt, suunnatun tiedon levittämistä. Nämä tiedot voivat sisältää muun muassa:

a) riskien arviointia ja vaarallisuutta koskevia tietoja, mukaan lukien merkintöjä koskevat tiedot,

b) riskien vähentämistä koskevia tietoja,

c) tietoja, joilla edistetään pysyvien orgaanisten yhdisteiden käytön lopettamista tai vähentämistä, mukaan lukien, tarvittaessa, tiedot tuholaisten monitorjuntamenetelmistä, integroidusta viljelystä sekä käytön lopettamisen tai vähentämisen aiheuttamista sosiaalis-taloudellisista vaikutuksista,

d) tietoja vaihtoehdoista pysyville orgaanisille yhdisteille sekä arvio kyseisten vaihtoehtojen ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamista riskeistä sekä tietoja tällaisten vaihtoehtojen sosiaalis-taloudellisista vaikutuksista.

7 artikla
Strategiat, toimintasuunnitelmat, ohjelmat, toimenpiteet ja tiedottaminen

1. Kukin sopimuspuoli kehittää viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä strategioita, toimintasuunnitelmia ja ohjelmia täyttääkseen tämän pöytäkirjan mukaiset velvoitteensa.

2. Kukin sopimuspuoli:

a) kannustaa taloudellisesti toteuttamiskelpoisten, ympäristön kannalta kestävien käsittelytekniikoiden käyttöä, mukaan lukien ympäristön kannalta parhaat käytännöt, tässä pöytäkirjassa mainittujen aineiden sekä näitä aineita sisältävien teollisesti valmistettujen tuotteiden, seosten tai liuosten käyttöä, tuotantoa, levittämistä, jalostusta, jakelua, käsittelyä, kuljetusta ja jatkojalostusta koskevien näkökohtien osalta;

b) edistää pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä rajoittavien muiden ohjelmien, mukaan lukien vapaaehtoisohjelmat ja taloudelliset ohjauskeinot, käyttöönottoa;

c) harkitsee sopimuspuolen erityisolosuhteiden kannalta soveltuvien lisäpolitiikkojen ja -toimenpiteiden, joihin voi sisältyä muita kuin hallinnollisia ohjauskeinoja, toteuttamista;

d) pyrkii päättäväisesti toteuttamaan taloudellisesti toteuttamiskelpoisia toimia sellaisten tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien aineiden pitoisuuksien vähentämiseksi, jotka sisältyvät epäpuhtauksina muihin aineisiin, kemiallisiin tai teollisesti valmistettuihin tuotteisiin, välittömästi sen jälkeen, kun kyseisen lähteen merkittävyys asian kannalta on vahvistettu;

e) ottaa aineiden arviointia koskevissa ohjelmissaan huomioon toimeenpanevan elimen tekemän päätöksen 1998/2 1 kohdan, joka koskee aineiden lisäämiseksi liitteeseen I, II tai III toimitettavia tietoja ja toteutettavia menettelyitä, sekä missä tahansa kyseisen päätöksen muutoksessa määritetyt ominaisuudet.

3. Sopimuspuolet voivat toteuttaa tiukempia toimia kuin mitä tässä pöytäkirjassa edellytetään.

8 artikla
Tutkimus, kehittäminen ja seuranta

Sopimuspuolet kannustavat tutkimusta, kehittämistä, seurantaa ja yhteistyötä, jotka liittyvät seuraaviin aloihin mutta joita ei rajoiteta niihin:

a) päästöt, kaukokulkeutuminen ja laskeumatasot ja niiden mallintaminen, vallitsevat tasot elollisessa ja elottomassa ympäristössä, asianmukaisten menetelmien yhdenmukaistamista koskevien menettelytapojen kehittäminen;

b) epäpuhtauksien kulkeutumisväylät ja kartoitukset edustavissa ekosysteemeissä;

c) ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta merkitykselliset vaikutukset, mukaan lukien näiden vaikutusten kvantitatiivinen määrittely;

d) paras käytettävissä oleva tekniikka ja parhaat käytännöt, mukaan lukien maanviljelyskäytännöt, sekä sopimuspuolten tällä hetkellä käyttämät tai kehitteillä olevat päästöjen vähennystekniikat ja -käytännöt;

e) vaihtoehtoisten vähentämisstrategioiden arvioinnissa käytettävät sosiaalis-taloudellisten tekijöiden huomioon ottamisen mahdollistavat menetelmät;

f) vaikutuskeskeinen lähestymistapa, jossa integroidaan soveltuvat tiedot, mukaan lukien edellä a – e kohdan mukaisesti saadut tiedot, mitatut tai mallinnetut ympäristötasot, kulkeutumisväylät ja ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat vaikutukset sellaisten tulevien vähentämisstrategioiden laatimiseksi, joissa otetaan huomioon myös taloudelliset ja teknologiset tekijät;

g) menetelmät yksittäisten pysyvien orgaanisten yhdisteiden kansallisten päästöjen arvioimiseksi ja tulevien päästöjen ennustamiseksi sekä sen arvioimiseksi, miten tällaisia arvioita ja ennusteita voidaan käyttää tulevien velvoitteiden määrittelyssä;

h) tämän pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvien, muissa aineissa, kemiallisissa tai teollisesti valmistetuissa tuotteissa epäpuhtauksina esiintyvien aineiden pitoisuudet sekä näiden pitoisuuksien merkittävyys kaukokulkeutumisen kannalta, sekä tekniikat näiden epäpuhtauksien pitoisuuksien ja lisäksi pentakloorifenolilla käsitellyn puutavaran elinkaaren aikana syntyvien pysyvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien alentamiseksi.

Etusijalle olisi asetettava niiden aineiden tutkimus, joiden lisääminen pöytäkirjaan 14 artiklan 6 kappaleessa määritettyjen menettelyjen mukaisesti näyttää todennäköisimmältä.

9 artikla
Kertomusten antaminen

1. Kaupallisten tietojen luottamuksellisuutta koskevien lakiensa mukaisesti:

a) kukin sopimuspuoli antaa komission toimeenpanevan sihteerin välityksellä toimeenpanevalle elimelle toimeenpanevassa elimessä kokoontuneiden sopimuspuolten määrittämin säännöllisin väliajoin kertomuksen niistä toimista, joita ne ovat toteuttaneet saattaakseen tämän pöytäkirjan voimaan;

b) kukin EMEP:n maantieteelliseen soveltamisalueeseen kuuluva sopimuspuoli antaa EMEP:n johtoelimen määrittämin sekä toimeenpanevan elimen kokouksessa kokoontuneiden sopimuspuolten hyväksymin säännöllisin väliajoin komission toimeenpanevan sihteerin välityksellä EMEP:lle kertomuksen pysyvien orgaanisten yhdisteiden päästötasoista, joka on laadittu vähintään sellaisia menetelmiä käyttäen sekä sellaisella ajan ja tilan erottelutarkkuudella, jotka EMEP:n johtoelin on määrittänyt. EMEP:n maantieteellisen soveltamisalueen ulkopuolella olevat sopimuspuolet antavat pyydettäessä samankaltaisen kertomuksen toimeenpanevalle elimelle. Lisäksi kukin sopimuspuoli antaa tietoja liitteessä III lueteltujen aineiden päästötasoista kyseisessä liitteessä määritettyjen vertailuvuosien osalta.

2. Edellä 1 kohdan a kohdan mukaisesti annettavat kertomukset ovat toimeenpanevan elimen kokouksessa kokoontuneiden sopimuspuolten tekemän kertomusten muotoa ja sisältöä koskevan päätöksen mukaisia. Tämän päätöksen yksityiskohtia tarkastellaan tarvittaessa uudelleen kertomukseen sisällytettävien tietojen muotoa ja sisältöä koskevien lisäysten määrittämiseksi.

3. EMEP antaa tietoja pysyvien orgaanisten yhdisteiden kaukokulkeutumisesta ja laskeumista hyvissä ajoin ennen toimeenpanevan elimen vuosikokousta.

10 artikla
Toimeenpanevan elimen kokouksessa tehtävät tarkastelut

1. Sopimuspuolet arvioivat toimeenpanevan elimen kokouksissa yleissopimuksen 10 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti sopimuspuolten, EMEP:n ja muiden yleissopimuksen alaisten elinten toimittamia tietoja sekä tämän pöytäkirjan 11 artiklassa tarkoitetun täytäntöönpanokomitean laatimia kertomuksia.

2. Sopimuspuolet arvioivat toimeenpanevan elimen kokouksissa säännöllisesti tämän pöytäkirjan velvoitteiden täyttämisessä saavutettua edistystä.

3. Sopimuspuolet tarkastelevat uudelleen toimeenpanevan elimen kokouksissa tämän pöytäkirjan velvoitteiden riittävyyttä ja tehokkuutta. Kyseisissä uudelleen tarkasteluissa on otettava huomioon paras käytettävissä oleva tieteellinen tieto pysyvien orgaanisten yhdisteiden laskeumien vaikutuksista, teknologista kehitystä koskevat arviot, muuttuvat taloudelliset olosuhteet sekä päästötasoja koskevien velvoitteiden täyttyminen. Sopimuspuolet määrittävät kyseisiä uudelleen tarkasteluja koskevat menettelyt, menetelmät ja aikataulun toimeenpanevan elimen kokouksessa. Ensimmäinen tällainen uudelleen tarkastelu on saatettava päätökseen viimeistään kolmen vuoden kuluttua tämän pöytäkirjan voimaantulosta.

11 artikla
Pöytäkirjan määräysten noudattaminen

Tämän pöytäkirjan velvoitteiden noudattamista tarkastellaan uudelleen kunkin sopimuspuolen osalta säännöllisesti. Toimeenpanevan elimen viidennessätoista kokouksessaan päätöksellä 1997/2 perustama täytäntöönpanokomitea toteuttaa kyseiset uudelleen tarkastelut ja antaa sopimuspuolille toimeenpanevan elimen kokouksessa kertomuksen kyseisen päätöksen liitteessä vahvistettujen ehtojen mukaisesti, kaikki liitteeseen tehdyt muutokset mukaan lukien.

12 artikla
Riitojen ratkaisu

1. Jos kahden tai useamman sopimuspuolen välille syntyy riita tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta, asianomaiset sopimuspuolet pyrkivät ratkaisemaan riidan neuvottelemalla tai jollakin muulla valitsemallaan rauhanomaisella keinolla. Riidan osapuolet ilmoittavat toimeenpanevalle elimelle riidastaan.

2. Sopimuspuoli, joka ei ole alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö voi tämän pöytäkirjan ratifioidessaan, hyväksyessään tai siihen liittyessään tai milloin tahansa tämän jälkeen toimittaa tallettajalle kirjallisen selityksen, jonka mukaan se tunnustaa minkä tahansa tämän pöytäkirjan tulkintaa tai soveltamista koskevan riidan osalta toisen tai molemmat seuraavista riitojen ratkaisumenettelyistä pakolliseksi ipso facto ja ilman eri sopimusta ja suhteessa mihin tahansa saman velvoitteen hyväksyvään sopimuspuoleen:

a) riidan alistaminen Kansainvälisen tuomioistuimen ratkaistavaksi;

b) välimiesmenettely sellaisten sopimuspuolten välimiesmenettelyä koskevaan liitteeseen sisältyvien menettelyiden mukaisesti, jotka sopimuspuolet hyväksyvät niin pian kuin mahdollista toimeenpanevan elimen kokouksessa.

Alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö voi antaa vaikutuksiltaan vastaavan välimiesmenettelyä koskevan selityksen edellä b kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

3. Tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti annettu selitys on voimassa kunnes sen voimassaolo päättyy sen ehtojen mukaisesti tai kolmen kuukauden ajan siitä, kun kirjallinen ilmoitus ilmoituksen peruuttamisesta on talletettu tallettajan huostaan.

4. Uusi selitys, selityksen peruuttamisilmoitus tai selityksen voimassaolon päättyminen eivät vaikuta millään tavalla Kansainvälisessä tuomioistuimessa vierillä olevaan oikeudenkäyntiin tai välimiesoikeudessa vireillä olevaan välimiesmenettelyyn, elleivät riidan osapuolet toisin sovi.

5. Mikäli asianomaiset sopimuspuolet eivät ole onnistuneet ratkaisemaan riitaansa edellä 1 kappaleessa tarkoitettujen menettelyjen avulla viimeistään kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun sopimuspuoli on ilmoittanut niiden välillä olevasta riidasta toiselle sopimuspuolelle, riita alistetaan sovittelumenettelyyn minkä tahansa riidan osapuolen pyynnöstä, lukuun ottamatta tapausta, jossa riidan osapuolet ovat hyväksyneet samat riitojen ratkaisumenettelyt 2 kappaleen mukaisesti.

6. Edellä 5 kappaleen tarkoituksessa perustetaan sovittelukomissio. Komissio koostuu yhtä monesta kunkin asianomaisen sopimuspuolen nimittämästä jäsenestä, tai milloin on kyseessä sovittelun osapuolten yhteinen etu, samaa etua ajavan ryhmän nimeämistä edustajista, sekä tähän tehtävään valittujen jäsenten yhteisesti valitsemasta puheenjohtajasta. Komissio esittää riidan ratkaisuehdotuksen, jota sopimuspuolet harkitsevat vilpittömässä mielessä.

13 artikla
Liitteet

Tämän pöytäkirjan liitteet ovat erottamaton osa tätä pöytäkirjaa. Liitteet V ja VII ovat suosituksia.

14 artikla
Muutokset

1. Jokainen sopimuspuoli voi esittää muutoksia tähän pöytäkirjaan.

2. Muutosehdotukset toimitetaan kirjallisina komission toimeenpanevalle sihteerille, joka toimittaa ne tiedoksi kaikille sopimuspuolille. Toimeenpanevassa elimessä kokoontuvat sopimuspuolet keskustelevat muutosehdotuksista toimeenpanevan elimen seuraavassa kokouksessa sillä edellytyksellä, että toimeenpaneva sihteeri on toimittanut nämä esitykset sopimuspuolille vähintään yhdeksänkymmentä päivää ennen kokousta.

3. Toimeenpanevan elimen kokouksessa läsnäolevat sopimuspuolet hyväksyvät tämän pöytäkirjan ja sen liitteen I - IV, VI ja VIII muutokset yksimielisesti, ja muutokset tulevat voimaan ne hyväksyneiden sopimuspuolten osalta yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on tallettanut muutosta koskevat hyväksymiskirjat tallettajan huostaan. Muutokset tulevat kaikkien muiden sopimuspuolten osalta voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona asianomainen sopimuspuoli on tallettanut muutosta koskevan hyväksymiskirjansa.

4. Toimeenpanevan elimen kokouksessa läsnäolevat sopimuspuolet hyväksyvät liitteen V ja VII muutokset yksimielisesti. Kun yhdeksänkymmentä päivää on kulunut siitä päivästä, jona komission toimeenpaneva sihteeri on toimittanut muutokset tiedoksi kaikille sopimuspuolille, tällaisen liitteen muutos tulee voimaan niiden sopimuspuolten osalta, jotka eivät ole antaneet ilmoitusta tallettajalle tämän artiklan 5 kappaleen määräysten mukaisesti, edellyttäen, että vähintään kuusitoista sopimuspuolta ei ole antanut tällaista ilmoitusta.

5. Sopimuspuoli, joka ei voi hyväksyä liitteeseen V tai VII tehtyä muutosta, ilmoittaa tästä kirjallisesti tallettajalle yhdeksänkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona muutoksen hyväksyminen on toimitettu tiedoksi. Tallettaja ilmoittaa välittömästi kaikille sopimuspuolille jokaisesta vastaanottamastaan ilmoituksesta. Sopimuspuoli voi milloin tahansa korvata aikaisemman ilmoituksensa hyväksynnällä, ja kyseisen liitteen muutos tulee asianomaisen sopimuspuolen osalta voimaan sen tallettaessa hyväksymiskirjansa tallettajan huostaan.

6. Jos ehdotetaan I, II tai III liitteen muuttamista niin, että jokin aine lisätään pöytäkirjaan:

a) muutosta ehdottanut sopimuspuoli toimittaa toimeenpanevalle elimelle toimeenpanevan elimen päätöksessä 1998/2, mukaan lukien kaikki sen muutokset, määritetyt tiedot;

b) sopimuspuolet arvioivat muutosehdotusta toimeenpanevan elimen päätöksessä 1998/2, mukaan lukien kaikki sen muutokset, määritettyjen menettelyiden mukaisesti.

7. Sopimuspuolet tekevät kaikki toimeenpanevan elimen päätöksen 1998/2 muuttamista koskevat päätökset toimeenpanevan elimen kokouksessa yksimielisesti, ja asianomainen päätös tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua sen hyväksymispäivästä.

15 artikla
Allekirjoittaminen

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten Århusissa (Tanska) 24 päivästä 25 päivään kesäkuuta 1998 ja tämän jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien päämajassa New Yorkissa 21 päivään joulukuuta 1998 asti komission jäsenvaltioille, sellaisille valtioille, joilla on Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston 28 päivänä maaliskuuta 1947 hyväksymän päätöslauselman 36 (IV) 8 kappaleen mukaisesti neuvoa-antava asema komissiossa, sekä alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille, jotka koostuvat toimivaltaisista komission jäsenvaltioista ja joilla on toimivalta neuvotella kansainvälisistä sopimuksista sekä tehdä ja soveltaa kansainvälisiä sopimuksia tämän pöytäkirjan alaan kuuluvissa asioissa, kuitenkin sillä edellytyksellä, että asianomaiset valtiot ja järjestöt ovat yleissopimuksen sopimuspuolia.

2. Toimivaltaansa kuuluvissa asioissa kyseiset alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt käyttävät niitä oikeuksia ja täyttävät ne velvollisuudet, jotka tämän pöytäkirjan nojalla kuuluvat niiden jäsenvaltioille. Tällaisissa tapauksissa näiden järjestöjen jäsenvaltiot eivät saa erikseen käyttää näitä oikeuksia.

16 artikla
Ratifiointi, hyväksyminen ja liittyminen

1. Allekirjoittajat ratifioivat tai hyväksyvät tämän pöytäkirjan.

2. Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä varten 21 päivän joulukuuta 1998 jälkeen 15 artiklan 1 kohdan vaatimukset täyttäville valtioille ja järjestöille.

17 artikla
Tallettaja

Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat on talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, joka toimii tallettajana.

18 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kuudestoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu tallettajan huostaan.

2. Kunkin 15 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun valtion ja järjestön osalta, joka ratifioi tai hyväksyy tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen jälkeen, kun kuudestoista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirja on talletettu, tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona asianomainen sopimuspuoli on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

19 artikla
Irtisanominen

Sopimuspuoli voi milloin tahansa viiden vuoden kuluttua siitä päivästä, jona tämä pöytäkirja on sen osalta tullut voimaan, irtisanoa pöytäkirjan ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut kyseisen ilmoituksen, tai irtisanomisilmoituksessa mainittuna myöhempänä ajankohtana.

20 artikla
Todistusvoimaiset tekstit

Tämän pöytäkirjan alkuperäiskappale, jonka englannin-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet ovat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Århusissa (Tanska) 24 päivänä kesäkuuta 1998.

Liitteet I - VIII (PDF-tiedostona)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.