66/2003

SOPIMUS

Suomen tasavallan hallituksen ja Unkarin tasavallan hallituksen välillä yhteistyöstä rikosten, erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisessä ja torjunnassa

Suomen tasavallan hallitus ja Unkarin tasavallan hallitus (jäljempänä "sopimuspuolet"), jotka

― haluavat edistää kahdenvälisten suhteidensa kehitystä;

― ovat vakuuttuneita yhteistyön merkityksestä rikosten, erityisesti laittoman huumausainekaupan, rahanpesun, ihmiskaupan, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemiselle ja torjunnalle;

― viittaavat kansainvälisiin yleissopimuksiin, jotka sitovat sopimuspuolia,

ovat sopineet seuraavasta

1 artikla
Sopimuksen soveltaminen

Tätä sopimusta sovelletaan rikosten, erityisesti laittoman huumausainekaupan, rahanpesun, ihmiskaupan, järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin ja muun vakavan rikollisuuden ehkäisemiseen ja torjuntaan.

2 artikla
Tietojenvaihto

1. Tähän sopimukseen perustuvan tietojenvaihdon tulee olla sopimuspuolten kansallisen lainsäädännön mukaista.

2. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten tulee tehdä mahdollisimman laajaa yhteistyötä tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien rikosten torjuntaan, paljastamiseen ja tutkintaan liittyvien tietojen vaihdossa.

3. Tämän artiklan mukaisesti vaihdettujen tietojen tulee sisältää erityisesti:

― tietoja henkilöistä ja järjestöistä, joita epäillään osallisuudesta 1 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin, tai näihin liittyviä tietoja;

― tietoja tehdyistä rikoksista tai niiden valmistelusta;

― tietoja näihin rikoksiin osallisiksi epäiltyjen henkilöiden ja järjestöjen käyttämistä menetelmistä.

3 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset

1. Tämän sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ovat:

a) Suomen tasavallan osalta:

― Poliisi

― Tullihallitus

― Rajavartiolaitos

b) Unkarin tasavallan osalta:

― Kansallisen poliisin keskusvirasto

― Vero- ja rahoitustarkastuslaitoksen rikostutkintavirasto

― Kansallisen rajavartiolaitoksen keskusvirasto

― Kansallisen tullilaitoksen keskusvirasto

2. Tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluva tietoja tai muita toimenpiteitä koskeva pyyntö esitetään Suomen tasavallan alueella suoraan Keskusrikospoliisille ja Unkarin tasavallan alueella suoraan Kansalliselle lainvalvontayhteistyön keskukselle.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat toimia suoraan yhteistyössä näiden valtioiden kansallisen lainsäädännön ja tämän sopimuksen määräysten mukaisesti ja päättää tämän yhteistyön konkreettisista menetelmistä ja yksityiskohtaisista säännöistä.

4. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tämän sopimuksen mukaisesti yhteistyötä tekevien toimivaltaisten viranomaistensa muutoksista diplomaattiteitse.

5. Jollei toisin ole sovittu, sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten keskinäinen yhteydenpitokieli on englanti.

4 artikla
Henkilötietojen suojelu

1. Sopimuspuolet takaavat toisilleen tämän sopimuksen mukaisesti luovutettavien henkilötietojen tehokkaan suojelun kansallisen lainsäädäntönsä ja sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten ja sopimusten määräysten mukaisesti, erityisesti niiden määräysten mukaisesti, jotka sisältyvät Strasbourgissa 28 päivänä tammikuuta 1981 tehtyyn eurooppalaiseen yleissopimukseen yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä.

2. Tietoja luovutettaessa tiedot luovuttava sopimuspuoli ilmoittaa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisen ajankohdan, jolloin tiedot tulee poistaa henkilörekisteristä.

3. Tiedot luovuttava sopimuspuoli ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle rajoituksista, joita kyseessä olevaa henkilöä koskevien tietojen luovuttamiseen luovuttavan sopimuspuolen lainsäädännön mukaan mahdollisesti liittyy.

5 artikla
Tietojen salassapito

1. Sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten vastaanottamat tiedustelut, tiedot ja asiakirjat katsotaan salassa pidettäviksi tiedoiksi, mikäli pyynnön esittänyt tai vastaanottanut sopimuspuoli sitä pyytää. Tiedot, joita sopimuspuoli luovuttaa toiselle sopimuspuolelle tämän sopimuksen mukaisesti, katsotaan salassa pidettäviksi tiedoiksi tiedot luovuttavan sopimuspuolen pyytämässä laajuudessa.

2. Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan henkilön yksityisyyden suojaa, tietosuojaa, tietojen fyysistä suojaamista, turvallisuusvalvontaa ja viestinnän turvallisuutta koskevia kansallisen lainsäädännön säännöksiä, jotka vaikuttavat salassa pidettävien tietojen sekä tämän sopimuksen mukaisesti vastaanotettujen tietojen suojaan.

6 artikla
Virka-avun epääminen

1. Jos pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli katsoo, että tämän sopimuksen mukainen yhteistyötä tai virka-apua koskeva pyyntö

a) loukkaisi sen suvereniteettia tai vaarantaisi sen turvallisuuden tai muita merkittäviä etuja, tai

b) olisi sen kansallisen lainsäädännön vastainen,

kyseinen sopimuspuoli voi kieltäytyä panemasta pyyntöä täytäntöön tai voi asettaa sen täytäntöönpanolle ehtoja.

2. Jos virka-apua tai yhteistyötä koskevaan pyyntöön vastaamista lykätään tai se evätään, tätä koskevasta päätöksestä ja sen perusteista ilmoitetaan viipymättä pyynnön esittäneelle sopimuspuolelle.

3. Jos sopimuspuoli pyytää sellaista virka-apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, se kiinnittää tähän huomiota pyynnössään. Tällöin pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli voi päättää millä tavalla se vastaa pyyntöön.

7 artikla
Koulutus

Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä kehittääkseen koulutusohjelmia, joiden tarkoituksena on jakaa kokemuksia tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvassa rikosten ehkäisemisessä, paljastamisessa ja tutkinnassa, mukaan lukien lainvalvontahenkilöstön lähettäminen tai vaihto.

8 artikla
Kustannukset

1. Pyynnön vastaanottanut sopimuspuoli vastaa kaikista tavanomaisista kustannuksista, joita sille aiheutuu pyyntöön vastaamisesta, mutta mahdollisten ylimääräisten kustannusten maksamisesta sovitaan erikseen sopimuspuolten kesken.

2. Pyynnön esittänyt sopimuspuoli vastaa kaikista edustajiensa matka- ja ylläpitokustannuksista, jollei toisin ole sovittu.

9 artikla
Sopimuksen täytäntöönpano

Sopimuspuolten sisäasiainministeriöt valvovat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa.

10 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus ei vaikuta sopimuspuolten muihin kansainvälisiin sopimuksiin perustuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

2. Kumpikin sopimuspuoli ilmoittaa toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse, kun niiden valtionsisäiset oikeudelliset edellytykset tämän sopimuksen voimaantulolle on täytetty. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona jälkimmäinen ilmoitus on vastaanotettu.

3. Kumpi tahansa sopimuspuoli voi päättää tämän sopimuksen voimassaolon ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse. Sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta.

4. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat riidat ratkaistaan suorin 3 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen viranomaisten välisin neuvotteluin näiden viranomaisten toimivallan rajoissa. Riita, jota ei ole onnistuttu ratkaisemaan tällaisin neuvotteluin, ratkaistaan diplomaattiteitse.

Tehty kahtena alkuperäiskappaleena Budapestissä 24 päivänä lokakuuta 2002 suomen, unkarin ja englannin kielellä, jokaisen tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen. Tulkintojen poiketessa toisistaan on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Ville Itälä

Suomen tasavallan

hallituksen puolesta

Mónika Lamperth

Unkarin tasavallan

hallituksen puolesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.