118/2002

Annettu: 20.12.2002

Tasavallan presidentin asetus eurooppalaista yleissopimusta rajat ylittävistä televisiolähetyksistä muuttavan pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Strasbourgissa 9 päivänä syyskuuta 1998 hyväksytty pöytäkirja, jolla muutetaan eurooppalaista yleissopimusta rajat ylittävistä televisiolähetyksistä (SopS 87/1994) ja jonka eduskunta on hyväksynyt 26 päivänä marraskuuta 2002 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 11 päivänä joulukuuta 2002, on Suomen osalta voimassa 1 päivästä maaliskuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Eurooppalaista yleissopimusta rajat ylittävistä televisiolähetyksistä muuttavan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 11 päivänä joulukuuta 2002 annettu laki (1235/2002) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2002

PÖYTÄKIRJA

rajat ylittävän televisiolähetyksiä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta

Euroopan unionin jäsenvaltiot ja muut Strasbourgissa 5 päivänä toukokuuta 1989 allekirjoittamista varten avatun rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen (jäljempänä "yleissopimus") sopimusvaltiot, jotka

tervehtivät myönteisesti sitä, että Euroopan neuvoston jäsenyyden laajentuminen vuoden 1989 jälkeen on johtanut yleissopimuksella määrätyn yleiseurooppalaisen oikeudellisen kehyksen kehittymiseen ja täytäntöönpanoon;

ottavat huomioon televisiolähetysten alalla tapahtuneen huomattavan teknisen ja taloudellisen kehityksen sekä uusien viestintäpalvelujen ilmaantumisen Eurooppaan yleissopimuksen vuonna 1989 tapahtuneen allekirjoittamisen jälkeen;

toteavat, että tämä kehitys edellyttää yleissopimuksen määräysten uusimista;

pitävät tältä osin mielessä 19 päivänä kesäkuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/36/EY, jolla muutetaan televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettua neuvoston direktiiviä 89/552/ETY;

ottavat huomioon kiireellisen tarpeen yleissopimuksen tiettyjen määräysten muuttamiseksi, jotta luodaan johdonmukainen lähestymistapa rajat ylittäviin televisiolähetyksiin tämän välineen ja direktiivin välillä sellaisena, kuin sitä korostettiin neljänteen eurooppalaiseen joukkotiedotuspolitiikkaa koskeneeseen ministerikonferenssiin (Praha, 7―8.12.1994) osallistuneiden maiden ministereiden hyväksymässä joukkotiedotusvälineitä demokraattisessa yhteiskunnassa koskevassa julkilausumassa, ja viidennen Euroopan ministerikokouksen poliittisessa julkilausumassa (Tessaloniki, 11―12.12.1997);

toivovat voivansa kehittää niitä periaatteita, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston suosituksiin tupakoinnin, alkoholin ja lääkeriippuvuuden vastaisten strategioiden laatimisesta yhteistyössä mielipiteen muokkaajien ja tiedotusvälineiden kanssa, oikeudesta lähettää lyhennelmiä suurista tapauksista, joiden televisioinnin yksinoikeudet on hankittu rajat ylittävässä yhteydessä, ja väkivallan esittämisestä sähköisissä viestintävälineissä ja jotka on hyväksytty Euroopan neuvoston piirissä sen jälkeen, kun yleissopimus hyväksyttiin;

ovat sopineet seuraavasta:

1 Artikla

Korvataan ranskankielisen tekstin 8 artiklan 1 kappaleessa ja 16 artiklan 2a kappaleessa sana "juridiction" sanalla "compétence".

2 Artikla

Korvataan englanninkielisen tekstin 15 artiklan 3 ja 4 kappaleessa sana "advertisements" sanalla "advertising".

3 Artikla

Korvataan "televisiolähetystoiminnan harjoittaja (broadcaster)" 2 artiklan c kappaleessa seuraavasti:

"c. "Televisiolähetystoiminnan harjoittaja (broadcaster)" tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on toimituksellinen vastuu yleisön vastaanotettaviksi tarkoitettujen televisio-ohjelmapalveluiden kokoamisesta ja joka lähettää ne itse tai lähetyttää ne kokonaisina ja muuttamattomina kolmannen sopimuspuolen toimesta";

4 Artikla

Muutetaan "mainoksen" määritelmä 2 artiklan f kappaleessa seuraavasti:

"f. "Mainos" tarkoittaa mitä tahansa maksua tai samankaltaista vastiketta vastaan tai oman myynninedistämistoiminnan edistämistä varten tapahtuvaa julkista ilmoitusta, jonka tarkoituksena on parantaa tuotteen tai palvelun myyntiä, kauppaa tai vuokrausta, edistää asiaa tai aatetta tai saada aikaan jokin muu mainostajan taikka lähettäjän itsensä toivoma vaikutus";

5 Artikla

Lisätään 2 artiklaan uusi g kappale seuraavasti:

"g. "Teleostoslähetys" tarkoittaa suoria tarjouksia sisältäviä, yleisölle suunnattuja televisiolähetyksiä tuotteiden tai palvelujen mukaan lukien kiinteän omaisuuden, oikeuksien ja sitoumusten toimittamiseksi maksua vastaan";

6 Artikla

Muutetaan 2 artiklan g kappale 2 artiklan h kappaleeksi.

7 Artikla

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

"5 Artikla: Lähettävän sopimuspuolen velvollisuudet

1. Kunkin lähettävän sopimuspuolen on varmistettava, että kaikki sen lainkäyttövaltaan kuuluvien televisiolähetystoiminnan harjoittajien lähettämät ohjelmapalvelut ovat tämän yleissopimuksen mukaisia.

2. Tässä yleissopimuksessa sopimuspuolen lainkäyttövaltaan kuuluvat sellaiset televisiolähetystoiminnan harjoittajat:

― jotka ovat sijoittautuneet kyseiseen sopimusvaltioon 3 kappaleen mukaisesti;

― joihin voidaan soveltaa 4 kappaletta.

3. Tässä yleissopimuksessa televisiolähetystoiminnan harjoittajan katsotaan olevan sijoittautunut sopimusvaltioon, jäljempänä "lähettävä sopimuspuoli", seuraavissa tapauksissa:

a. televisiolähetystoiminnan harjoittajan päätoimipaikka on kyseisessä sopimusvaltiossa, ja lähetysaikoja koskevat toimitukselliset päätökset tehdään samassa sopimusvaltiossa;

b. jos televisiolähetystoiminnan harjoittajan päätoimipaikka on yhdessä sopimusvaltiossa, mutta lähetyksiä koskevat toimitukselliset päätökset tehdään toisessa sopimusvaltiossa, televisiolähetystoiminnan harjoittajan katsotaan olevan sijoittautunut siihen sopimusvaltioon, jossa merkittävä osa televisiolähetystoiminnan harjoittamiseen osallistuvista työntekijöistä työskentelee; jos kummassakin tällaisessa sopimusvaltiossa työskentelee merkittävä osa televisiolähetystoiminnan harjoittamiseen osallistuvista työntekijäistä, televisiolähetystoiminnan harjoittajan katsotaan olevan sijoittautunut siihen sopimusvaltioon, jossa sen päätoimipaikka on; jos merkittävä osa televisiolähetystoiminnan harjoittamiseen osallistuvista työntekijöistä ei työskentele kummassakaan sopimusvaltiossa, televisiolähetystoiminnan harjoittajan katsotaan olevan sijoittautunut siihen sopimusvaltioon, jossa se aloitti televisiolähetystoiminnan harjoittamisen kyseisen sopimuspuolen oikeusjärjestyksen mukaisesti edellyttäen, että sillä on edelleen vakaa ja tosiasiallinen yhteys tämän sopimuspuolen talouteen;

c. jos televisiolähetystoiminnan harjoittajalla on päätoimipaikka sopimusvaltiossa, mutta lähetysaikoja koskevat päätökset tehdään kolmannessa maassa, tai jos tilanne on päinvastainen, televisiolähetystoiminnan harjoittajan katsotaan olevan sijoittautunut kyseiseen sopimusvaltioon edellyttäen, että merkittävä osa televisiolähetystoiminnan harjoittamiseen osallistuvista työntekijöistä työskentelee kyseisessä sopimusvaltiossa;

d. jos 30 päivänä kesäkuuta 1997 annetun televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta annetun direktiivin 97/36/EY 2 artiklan 3 kohdan perusteita sovellettaessa televisiolähetystoiminnan harjoittajan katsotaan olevan sijoittautunut Euroopan yhteisön jäsenvaltioon, televisiolähetystoiminnan harjoittajan katsotaan olevan sijoittautunut kyseiseen valtioon myös tämän yleissopimuksen merkityksessä.

4. Televisiolähetystoiminnan harjoittajien, joihin ei voida soveltaa 3 kappaleen säännöksiä, on katsottava kuuluvan sopimuspuolen, niin kutsutun lähettävän sopimuspuolen, lainkäyttövaltaan seuraavissa tapauksissa:

a. ne käyttävät kyseisen sopimuspuolen myöntämää lähetystaajuutta;

b. ne eivät käytä kyseisen sopimuspuolen myöntämää lähetystaajuutta, mutta ne käyttävät kyseiselle sopimuspuolelle kuuluvaa satelliittikapasiteettia;

c. ne eivät käytä sopimuspuolen myöntämää lähetystaajuutta tai sopimuspuolelle kuuluvaa satelliittikapasiteettia, mutta ne käyttävät kyseisessä sopimusvaltiossa sijaitsevaa satelliittiyhteyttä.

5. Jos lähettävää sopimuspuolta ei voida ratkaista 4 kappaleen perusteella, pysyvä komitea ratkaisee kysymyksen tämän yleissopimuksen 21 artiklan 1 kappaleen a luetelmakohdan mukaisesti kyseisen sopimuspuolen määrittämiseksi.

6. Tätä yleissopimusta ei sovelleta televisiolähetyksiin, jotka on tarkoitettu vastaanotettaviksi yksinomaan kolmansissa maissa tai joita yhden tai useamman sopimuspuolen yleisö ei suoraan tai välillisesti vastaanota."

8 Artikla

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 Artikla: Vastineoikeus

1. Kunkin lähettävän sopimuspuolen on huolehdittava siitä, että kaikilla luonnollisilla henkilöillä tai oikeushenkilöillä kansallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta on mahdollisuus käyttää vastineoikeutta tai muuta vastaavaa laillista tai hallinnollista oikeussuojakeinoa sopimuspuolen lainkäyttövaltaan 5 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä kuuluvien televisiolähetystoiminnan harjoittajien lähettämien ohjelmien osalta. Sopimuspuolen on erityisesti varmistettava, että vastineoikeuden käytän ajoitus ja muut järjestelyt ovat sellaiset, että tätä oikeutta voidaan käyttää tehokkaasti. Tämän oikeuden tai muun vastaavan laillisen tai hallinnollisen oikeussuojakeinon tehokas käyttäminen on varmistettava sekä ajoituksen että keinojen osalta.

2. Tässä tarkoituksessa ohjelmapalvelusta vastuussa olevan televisiolähetystoiminnan harjoittajan nimen on esiinnyttävä itse ohjelmapalvelussa asianmukaisella tavalla säännöllisin väliajoin."

9 Artikla

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 Artikla: Yleisön oikeus saada tietoja

Jokaisen sopimuspuolen on tutkittava ja tarvittaessa ryhdyttävä oikeudellisiin toimenpiteisiin, joilla otetaan käyttöön esimerkiksi oikeus esittää lyhyitä lähetyksiä yleisöä suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotta vältetään yleisön tietojen saantia koskevan oikeuden heikkeneminen sen vuoksi, että sopimuspuolen lainkäyttöalueella toimiva televisiolähetystoiminnan harjoittaja käyttää yksinoikeutta tällaisen tapahtuman lähettämiseen tai edelleen lähettämiseen 3 artiklassa määritellyllä tavalla."

10 Artikla

Lisätään uusi 9 bis artikla seuraavasti:

"9 bisArtikla: Yleisön oikeus merkittäviin julkisiin tapahtumiin

1. Jokainen sopimuspuoli voi ryhtyä toimenpiteisiin varmistaakseen, että sen lainkäyttövaltaan kuuluva televisiolähetystoiminnan harjoittaja ei lähetä yksinoikeudella tapahtumia, joilla kyseinen sopimuspuoli katsoo olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä, siten, että estetään merkittävää osaa sopimusvaltion yleisöstä seuraamasta näitä tapahtumia suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä maksuttoman television kautta. Jos näin tapahtuu, kyseinen sopimuspuoli voi laatia luettelon tapahtumista, joilla se katsoo olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä.

2. Sopimuspuolten on asianmukaisin keinoin varmistettava ottaen huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelusta annetun yleissopimuksen samoin kuin tarvittaessa kansallisen perustuslain suomat oikeudelliset takuut, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluva televisiolähetystoiminnan harjoittaja ei käytä tämän rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaantulopäivän jälkeen hankkimiaan yksinoikeuksia tavalla, joka estää merkittävää osaa toisen sopimuspuolen yleisöstä seuraamasta kokonaan tai osittain suorana lähetyksenä tai, jos se on tarpeen tai asianmukaista yleisen edun mukaisista käytännön syistä, kokonaan tai osittain nauhoitettuna lähetyksenä maksuttoman television kautta tapahtumia, jotka kyseinen toinen sopimuspuoli on määritellyt 1 kappaleessa tarkoitetulla tavalla, ottaen huomioon seuraavat vaatimukset:

a. edellä 1 kappaleessa mainittuja toimenpiteitä toteuttavan sopimuspuolen on laadittava luettelo niistä kansallisista tai muista kuin kansallista tapahtumista, joilla kyseinen sopimuspuoli katsoo olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä;

b. sopimuspuolen on näin menetellessään toimittava selkeästi ja avoimesti sekä hyvissä ajoin;

c. sopimuspuolen on myös määriteltävä, onko näitä tapahtumia koskeva ohjelma lähetettävä kokonaan tai osittain suorana lähetyksenä vai kokonaan tai osittain nauhoitettuna lähetyksenä, jos se on tarpeen tai asianmukaista yleisen edun mukaisista käytännön syistä;

d. luettelon laativan sopimuspuolen suorittamien toimien on oltava suhteelliset ja tarvittavan yksityiskohtaiset, jotta muut sopimuspuolet voivat ryhtyä tässä kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin;

e. luettelon laativan sopimuspuolen on ilmoitettava luettelosta ja kyseisistä toimenpiteistä pysyvälle komitealle sen asettamaan aikarajaan mennessä;

f. luettelon laativan sopimuspuolen toteuttamien toimenpiteiden on oltava 3 kappaleessa mainittujen pysyvän komitean suuntaviivojen mukaisia ja pysyvän komitean hyväksymiä.

Tähän kappaleeseen perustuvat toimenpiteet koskevat vain niitä tapahtumia, jotka pysyvä komitea on julkaissut 3 kappaleessa tarkoitetussa vuosittaisessa luettelossa, ja vain niitä yksinoikeuksia, jotka on ostettu tämän muutospöytäkirjan voimaantulon jälkeen.

3. Kerran vuodessa pysyvä komitea:

a. julkaisee yhteisen luettelon sopimuspuolten 2 kappaleen e alakohdan mukaisesti ilmoittamista ja niiden luetteloimista tapahtumista ja niitä vastaavista toimenpiteistä;

b. laatii 2 kappaleen a-e alakohdassa lueteltuja vaatimuksia täydentävät suuntaviivat, jotka on hyväksyttävä kolmen neljäsosan enemmistöllä jäsenistä, jotta vältettäisiin erot tämän artiklan ja sitä vastaavan Euroopan yhteisön säännöksen täytäntöönpanon välillä."

11 Artikla

Korvataan 10 artiklan 1 kappale seuraavasti:

"1. Kunkin sopimuspuolen on varmistettava mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisin keinoin, että sen lainkäyttöalueella toimiva televisiolähetystoiminnan harjoittaja varaa eurooppalaisille teoksille suurimman osan lähetysajastaan, johon ei lueta uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomaisille viihdeohjelmille, mainoksille, tekstitelevisiopalveluille ja teleostoslähetyksille varattua aikaa. Tämä osuus olisi saavutettava asteittain noudattaen tarkoituksenmukaisia perusteita ja ottaen huomioon televisiolähetystoiminnan harjoittajien tiedonvälityksellinen, kasvatuksellinen, kulttuurinen ja viihteen välitykseen liittyvä vastuu katsojia kohtaan."

12 Artikla

Korvataan 10 artiklan 4 kappale seuraavasti:

"4. Sopimuspuolten on varmistettava, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluva televisiolähetystoiminnan harjoittaja ei lähetä elokuvateoksia muina kuin oikeuksien haltioiden kanssa sovittuina ajanjaksoina."

13 Artikla

Lisätään uusi 10 bis artikla seuraavasti:

"10 bis Artikla: Viestintävälineiden monimuotoisuus

Sopimuspuolet pyrkivät tämän yleissopimuksen taustalla olevan yhteistyön ja keskinäisen avun hengessä välttämään sitä, että niiden lainkäyttöalueella 3 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä olevan televisiolähetystoiminnan harjoittajan taikka muiden oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden lähettämät tai edelleenlähettämät ohjelmapalvelut vaarantavat tiedotusvälineiden monimuotoisuuden."

14 Artikla

Korvataan III luvun otsikko seuraavasti:

"Mainonta ja teleostoslähetykset"

15 Artikla

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"1. Mainonnan ja teleostoslähetysten on oltava rehellisiä ja vilpittömiä.

2. Mainokset ja teleostoslähetykset eivät saa olla harhaanjohtavia, eivätkä ne saa loukata kuluttajien etuja.

3. Lapsille suunnatuissa mainoksissa ja teleostoslähetyksissä sekä mainoksissa ja teleostoslähetyksissä, joissa käytetään lapsia, tulee välttää kaikkea, mikä voi vahingoittaa lasten etuja, ja niissä on otettava huomioon lasten erityinen herkkyys.

4. Teleostoslähetyksillä ei saa kehottaa alaikäisiä sopimaan tavaroiden ja palvelujen ostosta tai vuokraamisesta.

5. Mainostajalla ei saa olla mitään toimituksellista valtaa ohjelmien sisältöön."

16 Artikla

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 Artikla: Kesto

1. Teleostoslähetysten, mainosten ja muiden mainonnan muotojen lähetysajan osuus 3 kappaleessa tarkoitettuja teleostoslähetyksille varattuja ohjelmapaikkoja lukuun ottamatta ei saa olla yli 20 prosenttia päivittäisestä lähetysajasta. Mainosten lähetysaika ei saa olla yli 15 prosenttia päivittäisestä lähetysajasta.

2. Mainosten ja teleostoslähetysten osuus yhtä tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa olla yli 20 prosenttia.

3. Teleostoslähetyksille varattujen ohjelmapaikkojen yhtäjaksoisen keston on oltava vähintään 15 minuuttia kanavalla, jota ei ole varattu yksinomaan teleostoslähetyksille. Ohjelmapaikkoja saa olla päivässä korkeintaan kahdeksan. Niiden kokonaiskesto saa olla korkeintaan kolme tuntia päivässä. Niiden on oltava selvästi tunnistettavissa optisten ja akustisten keinojen perusteella.

4. Tässä artiklassa mainontaan ei lueta:

– televisiolähetystoiminnan harjoittajan omia ohjelmia ja näihin suoraan liittyviä oheistuotteita koskevia kuulutuksia;

– virallisia tiedotuksia eikä korvauksetta lähetettäviä hyväntekeväisyysvetoomuksia."

17 Artikla

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

"13 Artikla: Muoto ja esittäminen

1. Mainokset ja teleostoslähetykset on voitava selkeästi tunnistaa sellaisiksi, ja ne on selkeästi erotettava muista ohjelmapalvelun osista optisin ja/tai akustisin keinoin. Mainokset ja teleostoslähetykset on pääsääntöisesti esitettävä ryhmissä.

2. Mainonnassa ja teleostoslähetyksissä ei saa käyttää alitajunnan kautta vaikuttavaa tekniikkaa.

3. Piilomainonta ja piiloteleostoslähetykset eivät ole sallittuja; etenkään ei sallita tuotteiden tai palvelujen esittämistä ohjelmissa mainostarkoituksessa.

4. Uutis- ja ajankohtaisohjelmissa säännöllisesti esiintyvien henkilöiden kuvaa tai ääntä ei saa käyttää mainoksissa eikä teleostoslähetyksissä."

18 Artikla

Korvataan 14 artikla seuraavasti:

"14 Artikla: Mainosten ja teleostoslähetysten sijoittaminen

1. Mainokset ja teleostoslähetykset on sijoitettava ohjelmien väliin. Edellyttäen, että tämän artiklan 2―5 kappaleen ehdot täytetään, mainoksia ja teleostoslähetyksiä voidaan sijoittaa myös ohjelmien keskelle niin, ettei loukata ohjelman eheyttä eikä sen arvoa eikä tekijänoikeuden haltijoiden oikeuksia.

2. Ohjelmissa, jotka koostuvat itsenäisistä osista, tai urheiluohjelmissa ja samantapaisesti rakentuvissa, väliaikoja sisältävissä tapahtumissa ja esityksissä mainoksia ja teleostoslähetyksiä saa sijoittaa ainoastaan osien väleihin tai väliajoille.

3. Audiovisuaalisten teosten kuten pitkien elokuvien ja televisiota varten tehtyjen elokuvien lähetyksen (lukuun ottamatta tv-sarjoja, sarjafilmejä, kevyitä viihdeohjelmia ja dokumenttiohjelmia) saa keskeyttää kerran kutakin 45 minuutin jaksoa kohti, jos teoksen suunniteltu kesto on yli 45 minuuttia. Toinen keskeytys sallitaan, jos teoksen suunniteltu kesto on vähintään 20 minuuttia pidempi kuin vähintään kaksi kokonaista 45 minuutin jaksoa.

4. Kun mainoksilla tai teleostoslähetyksillä keskeytetään muita kuin 2 kappaleessa tarkoitettuja ohjelmia, peräkkäisten mainoskatkojen välillä olisi oltava vähintään 20 minuuttia yhden ohjelman aikana.

5. Uskonnollisten tilaisuuksien televisiolähetyksiä ei saa katkaista mainoksilla eikä teleostoslähetyksillä. Uutisia ja ajankohtaisohjelmia, dokumenttiohjelmia, uskonnollisia ohjelmia ja lastenohjelmia ei saa keskeyttää mainoksilla eikä teleostoslähetyksillä, jos ohjelman suunniteltu kesto on alle 30 minuuttia. Jos ohjelman suunniteltu kesto on vähintään 30 minuuttia, sovelletaan edellisten kohtien säännöksiä."

19 Artikla

Korvataan 15 artiklan otsikko ja tämän artiklan 1―2 kappale seuraavasti:

"15 Artikla: Tiettyjen tuotteiden mainonta ja teleostoslähetykset

1. Tupakkatuotteiden mainonta ja niiden tarjoaminen teleostoslähetyksinä ei ole sallittua.

2. Kaikkia alkoholijuomia koskevissa mainoksissa ja teleostoslähetyksissä on noudatettava seuraavia sääntöjä:

a. niitä ei saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, eikä kukaan alkoholijuomien nauttimiseen mainoksissa tai teleostoslähetyksissä yhdistettävissä oleva henkilö saa näyttää alaikäiseltä;"

20 Artikla

Korvataan ranskankielisen tekstin 15 artiklan 2 kappaleen b-e alakohta seuraavasti:

"b. ils ne doivent pas associer la consommation de l"alcool à des performances physiques ou à la conduite automobile;

c. ils ne doivent pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou qu"elles ont un effet stimulant, sédatif, ou qu"elles peuvent résoudre des problèmes personnels;

d. ils ne doivent pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l"abstinence ou de la sobriété;

e. ils ne doivent pas souligner indûment la teneur en alcool des boissons."

21 Artikla

Lisätään 15 artiklaan uusi 5 kappale seuraavasti:

"5. Lääketuotteita ja lääkehoitoja koskevat teleostoslähetykset ovat kiellettyjä."

22 Artikla

Korvataan16 artikla seuraavasti:

"16 Artikla: Erityisesti yksittäiseen sopimusvaltioon suunnattu mainonta ja teleostoslähetykset

1. Kilpailun vääristymisen ja jonkun sopimusvaltion televisiojärjestelmän vaarantamisen välttämiseksi mainokset ja teleostoslähetykset, jotka on kohdistettu erityisesti ja jollakin taajuudella yleisölle jossakin toisessa yksittäisessä sopimusvaltiossa kuin lähettäjävaltiossa, eivät saa kiertää kohdevaltion mainossääntöjä.

2. Edellisen kohdan määräykset eivät ole voimassa, kun:

a. kyseiset kohdevaltion säännöt aiheuttavat syrjintää sen lainkäyttövaltaan kuuluvan televisiotoiminnan harjoittajan lähettämien mainosten ja teleostoslähetysten ja toisen sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvan televisiolähetystoiminnan harjoittajan tai jonkun muun oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön lähettämien mainosten ja teleostoslähetysten välillä; tai kun

b. kyseiset sopimusvaltiot ovat tehneet asiasta kahden- tai monenvälisiä sopimuksia."

23 Artikla

Korvataan18 artiklan 1 kappale seuraavasti:

"1. Ohjelmia eivät saa sponsoroida l henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden päätoimialana on sellaisten tuotteiden valmistus tai myynti tai sellaisten palvelujen tarjoaminen, joiden mainostaminen ja joita koskevat teleostoslähetykset on kielletty 15 artiklassa."

24 Artikla

Lisätään 18 artiklaan uusi 2 kappale seuraavasti:

"2. Yritykset, joiden toimintaan kuuluu muun muassa lääketuotteiden tai lääkehoitojen valmistaminen tai myynti, voivat sponsoroidussa ohjelmassa tuoda esiin yrityksen nimen, tavaramerkin, yrityskuvan tai toiminnot, mutta ne eivät saa viitata lääketuotteisiin tai lääkehoitoihin, jotka ovat saatavissa ainoastaan lääkärin määräyksestä lähettävässä sopimusvaltiossa."

25 Artikla

Muutetaan 18 artiklan 2 kappale 3 kappaleeksi.

26 Artikla

Lisätään uusi IV bis luku seuraavasti:

"IV bis luku – Yksinomaan omaan myynninedistämistoimintaan tai teleostoslähetyksiin varatut ohjelmapalvelut

18 bis Artikla: Yksinomaan omaan myynninedistämistoimintaan varatut ohjelmapalvelut

1. Tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin yksinomaan omaan myynninedistämistoimintaan varattuihin ohjelmapalveluihin.

2. Muu mainonta näissä ohjelmapalveluissa on sallittua 12 artiklan 1 ja 2 kappaleessa määrätyin rajoituksin.

18 ter Artikla: Yksinomaan teleostoslähetyksiin varatut ohjelmapalvelut

1. Tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin yksinomaan teleostoslähetyksiin varattuihin ohjelmapalveluihin.

2. Muu mainonta näissä ohjelmapalveluissa on sallittua 12 artiklan 1 kappaleessa määrätyin rajoituksin. Yleissopimuksen 12 artiklan 2 kappaletta ei sovelleta."

27 Artikla

Poistetaan 20 artiklan 4 kappaleen viimeinen virke ja korvataan 20 artiklan 7 kappale seuraavasti:

"7. Sikäli kuin 9 bis artiklan 3b kappaleessa ja 23 artiklan 3 kappaleessa ei toisin määrätä, pysyvän komitean päätökset on tehtävä paikalla olevien jäsenten kolmen neljäsosan enemmistöllä."

28 Artikla

Lisätään 21 artiklaan seuraava:

"f. antaa lausuntoja oikeuksien väärinkäytöstä 24 bis artiklan 2 kappaleen c alakohdan nojalla.

2. Lisäksi pysyvä komitea:

a. laatii 9 bis artiklan 3 kappaleen b alakohdassa tarkoitetut suuntaviivat, jotta vältettäisiin erot yleisön oikeutta erityistä yhteiskunnallista merkitystä omaaviin tapahtumiin koskevien tämän yleissopimuksen määräysten ja vastaavien Euroopan yhteisön säännösten täytäntöönpanon välillä;

b. antaa lausunnon niiden sopimuspuolten toteuttamista toimenpiteistä, jotka ovat 9 bis artiklan 2 kappaleen mukaisesti laatineet luettelon niistä kansallisista tai muista kuin kansallisista tapahtumista, joilla sopimuspuolet katsovat olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä;

c. julkaisee kerran vuodessa yhteisen luettelon sopimuspuolten luetteloimista tapahtumista ja kyseisistä 9 bis artiklan 2 kappaleen e alakohdan mukaisesti ilmoitetuista toimenpiteistä."

29 Artikla

Lisätään 23 artiklaan uusi 5 ja 6 kappale seuraavasti:

"5. Ministerikomitea voi kuitenkin pysyvän komitean kanssa neuvoteltuaan päättää, että tietty muutos tulee voimaan, kun kaksi vuotta on kulunut siitä päivästä, jolloin se on avattu hyväksymistä varten, ellei sopimuspuoli ole ilmoittanut Euroopan neuvoston pääsihteerille vastustavansa sen voimaantuloa. Jos vastustamisesta ilmoitetaan, muutos tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona vastustamisesta ilmoittanut sopimuspuoli on tallettanut hyväksymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

6. Jos ministerikomitea on hyväksynyt muutoksen, mutta se ei ole vielä tullut voimaan 4 tai 5 kappaleen mukaisesti, valtio tai Euroopan yhteisö ei voi ilmoittaa sitoutuvansa noudattamaan yleissopimusta, ellei se samalla hyväksy muutosta."

30 Artikla

Lisätään uusi 24 bis artikla seuraavasti:

"24 bis Artikla: Tämän yleissopimuksen antamien oikeuksien väitetyt rikkomukset

1. Kun televisiolähetystoiminnan harjoittajan ohjelmapalvelu on kokonaan tai pääasiassa suunnattu muun sopimusvaltion kuin sen alueelle, jonka lainkäyttövaltaan televisiolähetystoiminnan harjoittaja kuuluu, ("vastaanottava sopimuspuoli") ja kun televisiolähetystoiminnan harjoittaja on sijoittautunut välttääkseen niitä yleissopimuksen alalla voimassa olevia lakeja, joita siihen olisi sovellettu, jos se olisi kuulunut kyseisen toisen sopimusvaltion lainkäyttövallan piiriin, kyseessä on oikeuksien loukkaus.

2. Jos sopimusvaltio väittää tällaisen loukkauksen tapahtuneen, noudatetaan seuraavaa menettelyä:

a. kyseiset sopimuspuolet pyrkivät löytämään rauhanomaisen ratkaisun;

b. jos ne eivät pääse ratkaisuun kolmen kuukauden kuluessa, vastaanottavan sopimuspuolen on saatettava asia pysyvän komitean käsiteltäväksi;

c. kuultuaan kyseisten sopimusvaltioiden näkökannat pysyvä komitea antaa kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin asia saatettiin sen käsiteltäväksi, lausunnon siitä, onko oikeuksien rikkominen tapahtunut, ja se ilmoittaa asiasta sopimusvaltioille.

3. Jos pysyvä komitea on todennut oikeuksien rikkomisen, sen sopimusvaltion, jonka lainkäyttövallan alaisuuteen televisiolähetystoiminnan harjoittajan katsotaan kuuluvan, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin korjatakseen oikeuksien rikkomisen, ja sen on ilmoitettava pysyvälle komitealle näistä toimenpiteistä.

4. Jos se sopimusvaltio, jonka lainkäyttövallan alaisuuteen televisiolähetystoiminnan harjoittajan katsotaan kuuluvan, ei ole ryhtynyt 3 kappaleessa tarkoitettuihin toimenpiteisiin kuuden kuukauden kuluessa, kyseisten sopimuspuolten on pantava vireille välimiesmenettely yleissopimuksen 26 artiklan 2 kappaleen ja yleissopimuksen liitteen mukaisesti.

5. Vastaanottava sopimuspuoli ei saa ryhtyä toimenpiteisiin kyseistä ohjelmapalvelua vastaan ennen välimiesmenettelyn päättymistä.

6. Kaikkien tämän artiklan nojalla ehdotettujen tai toteutettujen toimenpiteiden on oltava ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelusta tehdyn yleissopimuksen 10 artiklan mukaisia."

31 Artikla

Korvataan 28 artikla seuraavasti:

"28 Artikla: Yleissopimuksen ja sopimuspuolten sisäisen lainsäädännön väliset suhteet

Mikään tässä yleissopimuksessa ei estä sopimuspuolia soveltamasta tässä yleissopimuksessa annettuja määräyksiä tiukempia tai yksityiskohtaisempia määräyksiä sellaisten televisiolähetystoiminnan harjoittajien ohjelmapalveluihin, joiden katsotaan 5 artiklassa tarkoitetulla tavalla kuuluvan niiden lainkäyttövallan piiriin."

32 Artikla

Korvataan 32 artiklan 1 kappale seuraavasti:

"1. Allekirjoittaessaan tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa sopimusvaltio voi selittää, että se rajoittaa alueellaan tämän yleissopimuksen 15 artiklan 2 kappaleessa annettujen määräysten mukaisten alkoholijuomien mainoksia sisältävien ohjelmapalvelujen edelleenlähettämistä alueellaan ainoastaan siinä määrin, kuin määräykset eivät vastaa sen sisäistä lainsäädäntöä.

Muita varaumia ei voi tehdä."

33 Artikla

Korvataan 20 artiklan 2 kappaleessa, 23 artiklan 2 kappaleessa, 27 artiklan 1 kappaleessa, 29 artiklan 1 ja 4 kappaleessa, 34 artiklassa ja lopputoteamuksessa sanat "Euroopan talousyhteisö" sanoilla "Euroopan yhteisö".

34 Artikla

Tämä pöytäkirja on avoinna hyväksymistä varten yleissopimuksen sopimuspuolille. Siihen ei saa tehdä varaumia.

35 Artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun viimeinen yleissopimuksen sopimuspuolista on tallettanut hyväksymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

2. Tämä pöytäkirja tulee kuitenkin voimaan kahden vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin se on avattu allekirjoittamista varten, ellei yleissopimuksen sopimuspuoli ole ilmoittanut Euroopan neuvoston pääsihteerille, että se vastustaa pöytäkirjan voimaantuloa. Oikeus vastustaa sen voimaantuloa rajoitetaan niihin valtioihin tai Euroopan yhteisöön, jotka ovat ilmaisseet sitoutuvansa noudattamaan yleissopimusta, ennen kuin kolme kuukautta on kulunut siitä, kun tämä pöytäkirja avattiin allekirjoittamista varten.

3. Jos tällaisesta vastustamisesta ilmoitetaan, pöytäkirja tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun se yleissopimuksen sopimuspuoli, joka on ilmoittanut vastustamisesta, on tallettanut hyväksymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

4. Yleissopimuksen sopimuspuoli voi milloin tahansa ilmoittaa soveltavansa pöytäkirjaa toistaiseksi.

36 Artikla

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa neuvoston jäsenvaltioille, muille yleissopimuksen sopimuspuolille ja Euroopan yhteisölle:

a. hyväksymiskirjojen tallettamisesta;

b. tämän pöytäkirjan toistaiseksi tapahtuvaa soveltamista koskevasta 35 artiklan 4 kappaleen mukaisesta ilmoituksesta;

c. tämän yleissopimuksen 35 artiklan 1―3 kappaleen mukaisesta voimaantulopäivästä;

d. kaikista muista tähän pöytäkirjaan liittyvistä toimista, ilmoituksista ja tiedoksiannoista.

Tehty Strasbourgissa 9 päivänä syyskuuta 1998 englannin ja ranskan kielellä ja avattu allekirjoittamista varten 1 päivänä lokakuuta 1998. Molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, ja ne talletetaan yhtenä kappaleena Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin Euroopan neuvoston jäsenvaltiolle, yleissopimuksen muille sopimuspuolille ja Euroopan yhteisölle.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.