103/2002

Annettu: 25.11.2002

Tasavallan presidentin asetus Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään toimintasopimukseen 18―20 päivänä toukokuuta 1999 Cardiffissa tehdyt muutokset, jotka eduskunta on hyväksynyt 14 päivänä kesäkuuta 2001 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 29 päivänä kesäkuuta 2001 ja joita koskeva ratifioimiskirja on talletettu Ranskan ulkoasiainministeriön huostaan 18 päivänä heinäkuuta 2001, tulevat voimaan 28 päivänä marraskuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2001 annettu laki (543/2001) tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 2002.

3 §

Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 2002.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2002

1. Johdanto

- - - -

Toteavat, että Väliaikainen Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestö INTERIM EUTELSAT perustettiin Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestelmien avaruusosien käyttämiseksi,

- - - -

Haluavat jatkaa EUTELSAT-tietoliikennesatelliittijärjestelmien perustamista ja käyttämistä osana Euroopan laajuista tietoliikenneverkostoa, jolla tarjotaan tietoliikennepalveluja kaikille osallistujamaille, tämän vaikuttamatta asiaan liittyvien Euroopan unionin sopimusten ja muiden kansainvälisten sopimusten sopimuspuolina olevien valtioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, Tiedostavat tarpeen tarkastella jatkuvasti eurooppalaista ja maailmanlaajuista teknistä ja taloudellista kehitystä, sääntelyn kehitystä ja poliittista kehitystä ja tarpeen mukautua tarvittaessa tähän kehitykseen, sekä erityisesti halun siirtää EUTELSATin toiminnot ja niihin liittyvät varat jonkin sopimuspuolen kansalliseen lainkäyttövaltaan kuuluvalle, perustettavalle osakeyhtiölle, joka toimii terveellä taloudellisella pohjalla hyväksyttyjen taloudellisten periaatteiden ja järjestelyn mukaisesti,

Sopivat seuraavasta:

I artikla
Määritelmät

Tässä yleissopimuksessa: a) yleissopimus tarkoittaa Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön EUTELSATin perustamisesta tehtyä yleissopimusta, sen johdanto ja liite mukaan lukien, joka avattiin hallitusten allekirjoitettavaksi Pariisissa 15 päivänä heinäkuuta 1982, sellaisena kuin se on sen jälkeen muutettuna;

b) väliaikainen sopimus tarkoittaa Pariisissa 13 päivänä toukokuuta 1977 viranomaisten tai tunnustettujen yksityisten käyttöjärjestöjen välillä tehtyä sopimusta Väliaikaisen Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön INTERIM EUTELSATin muodostamisesta, joka on talletettu Ranskan toimivaltaisen viranomaisen huostaan;

c) ECS-sopimus tarkoittaa kiinteitä palveluja tarjoavan satelliittitietojärjestelmän avaruusosaan liittyvää väliaikaista sopimusta koskevaa lisäsopimusta (ECS), joka tehtiin Pariisissa 10 päivänä maaliskuuta 1978;

d) sopimuspuoli tarkoittaa valtiota, jonka osalta sopimus on tullut voimaan tai jossa sitä väliaikaisesti sovelletaan;

e) EUTELSATin pääjohtaja tarkoittaa EUTELSATin toimeenpanevan elimen päällikköä;

f) EUTELSATin pääsihteeri tarkoittaa EUTELSATin sihteeristön päällikköä;

g) EUTELSAT S.A. -yhtiö tarkoittaa jonkin sopimuspuolen lakien mukaisesti perustettua yhtiötä; se sijaitsee aluksi Ranskassa;

h) avaruusosa tarkoittaa tietoliikennesatelliitteja ja niiden toiminnan ylläpitämiseen tarvittavia seuranta-, kaukomittaus-, ohjaus-, valvonta- ja tarkkailulaitteita ja muita välineitä;

i) satelliittijärjestelmä tarkoittaa yksikköä, joka koostuu avaruusosasta ja maa-asemista, joilla on oikeus käyttää kyseistä avaruusosaa;

- - - -

k) perusperiaatteet tarkoittavat yleissopimuksen III artiklan a kohdassa tarkoitettuja periaatteita;

l) järjestely tarkoittaa EUTELSATin ja Eutelsat S.A. -yhtiön välistä järjestelyä, jonka tarkoituksena on määritellä EUTELSATin ja Eutelsat S.A. -yhtiön välinen suhde ja niiden velvollisuudet, sekä erityisesti luoda kehys, jonka avulla EUTELSAT voi valvoa ja varmistaa, että Eutelsat S.A. -yhtiö noudattaa perusperiaatteita.

II artikla
EUTELSATin ja Eutelsat S.A. -yhtiön perustaminen

a) sopimuspuolet perustavat täten Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestön, jota jäljempänä nimitetään EUTELSATiksi.

b) i) Eutelsat S.A. -yhtiö perustetaan käyttämään satelliittijärjestelmää ja tuottamaan satelliittipalveluja, ja tätä tarkoitusta varten EUTELSATin varat ja toiminnot siirretään Eutelsat S.A. -yhtiölle.

ii) Eutelsat S.A. -yhtiö toimii perustamisasiakirjojensa ja perustamispaikkansa lakien mukaisesti.

iii) sopimuspuoli, jonka alueelle Eutelsat S.A. -yhtiön päämaja perustetaan tai jonka alueella sen varoja sijaitsee ja/tai niitä käytetään, ryhtyy sopimuspuolen ja Eutelsat S.A. -yhtiön välisten järjestelyjen mukaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin helpottaakseen Eutelsat S.A. -yhtiön perustamista ja toimintaa.

c) EUTELSATin ja Eutelsat S.A. -yhtiön välisestä suhteesta määrätään järjestelyssä.

d) Yleissopimuksen A liitteen asiaan liittyviä määräyksiä sovelletaan toiminnan jatkumisen turvaamiseksi siirryttäessä EUTELSATista Eutelsat S.A. -yhtiöön.

III artikla
EUTELSATin tarkoitus

a) EUTELSATin ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa, että Eutelsat S.A. -yhtiö noudattaa tässä artiklassa määrättyjä perusperiaatteita eli:

i) julkisen palvelun/yleispalvelun velvoitteita: nämä velvoitteet koskevat avaruusosaa ja sen käyttöä yleiseen kytkettyyn puhelinverkkoon liitettyjen palvelujen tarjoamiseen; audiovisuaalisia palveluja ja tulevia palveluja tarjotaan asiaan liittyvien kansallisten säännösten ja kansainvälisten sopimusten, erityisesti eurooppalaisen rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan yleissopimuksen määräysten mukaisesti, ottamalla huomioon ne, jotka koskevat yleispalvelun käsitettä ja tietoyhteiskuntaa;

ii) satelliittijärjestelmän yleiseurooppalaista kattavuutta: Eutelsat S.A. -yhtiön on pyrittävä taloudellisella pohjalla satelliittijärjestelmänsä yleiseurooppalaisen kattavuuden kautta palvelemaan kaikkia alueita, joilla jäsenvaltioissa tarvitaan viestintäpalveluja;

iii) syrjinnän kieltoa: palveluja on tarjottava käyttäjille taloudellinen joustavuus huomioon ottaen tasapuolisesti ja sovellettavien lakien kanssa johdonmukaisesti;

iv) tasapuolista kilpailua: Eutelsat S.A. -yhtiön on noudatettava kaikkia siihen sovellettavia tasapuolista kilpailua koskevia lakeja ja määräyksiä.

b) EUTELSATin tarkoituksena on myös turvata kansainväliseen oikeuteen, erityisesti radio-ohjesääntöön perustuvien taajuusalueiden käyttöä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien jatkuminen, kun vastuu EUTELSATin avaruusosan käytöstä siirretään Eutelsat S.A. -yhtiölle.

- - - -

V artikla
Kustannukset

a) EUTELSATin ja Eutelsat S.A. -yhtiön välillä suoritetaan järjestelyjä EUTELSATin kustannusten kattamiseksi järjestelyn mukaisesti.

b) Eutelsat S.A. -yhtiö vastaa V artiklan a kappaleen mukaisesti järjestelyssä mainituihin rajoihin saakka kustannuksista, jotka liittyvät sihteeristön perustamiseen ja toimintaan, muun muassa toimistotilojen vuokrasta ja niiden ylläpitämiseen liittyvistä kuluista, henkilökunnan palkoista ja korvauksista, sopimuspuolten yleiskokousten järjestämisestä ja pitämisestä, EUTELSATin ja sopimuspuolten sekä muiden järjestöjen välisten neuvottelujen kustannuksista samoin kuin EUTELSATin III artiklan nojalla suorittamista toimenpiteistä sen varmistamiseksi, että Eutelsat S.A. -yhtiö noudattaa perusperiaatteita.

VI artikla
EUTELSATin rakenne

- - - -

ii) sihteeristö, jota johtaa pääsihteeri.

b) Jokainen elin toimii yleissopimuksessa sille annettujen valtuuksien rajoissa.

VII artikla
Sopimuspuolten yleiskokous

- - - -

d) Sopimuspuolten yleiskokous voi pitää myös ylimääräisiä istuntoja, jos yksi tai useampi sopimuspuoli esittää asiasta pyynnön ja ainakin kolmannes sopimuspuolista kannattaa pyyntöä, tai Eutelsat S.A. -yhtiön pyynnöstä. Pyynnöstä tulee ilmetä istunnon tarkoitus.

e) Jokainen sopimuspuoli vastaa itse kuluista, jotka sille aiheutuvat edustuksesta sopimuspuolten yleiskokouksen istunnoissa.

- - - -

IX artikla
Sopimuspuolten yleiskokous - tehtävät

Sopimuspuolten yleiskokouksella on seuraavat tehtävät:

a) käsitellä ja tarkastella Eutelsat S.A. -yhtiön perusperiaatteisiin liittyvää toimintaa. Eutelsat S.A. -yhtiö voi tässä yhteydessä antaa suosituksia, jotka sopimuspuolten yleiskokous käsittelee;

b) varmistaa, että Eutelsat S.A. -yhtiö noudattaa perusperiaatteita järjestelyn mukaisesti;

c) päättää järjestelyyn ehdotetuista muutoksista, joihin vaaditaan järjestelyn sopimuspuolten yhteinen suostumus;

d) tehdä tarvittavat päätökset turvatakseen kansainväliseen oikeuteen, erityisesti radio-ohjesääntöön perustuvien taajuusalueiden käyttöä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien jatkuminen, kun EUTELSATin avaruusosan käyttäminen siirretään Eutelsat S.A. -yhtiölle;

e) päättää EUTELSATin virallisista suhteista valtioihin, ovatpa ne sopimuspuolia tai eivät, tai kansainvälisiin järjestöihin sekä erityisesti neuvotella yleissopimuksen XII artiklan c kappaleessa mainitusta päämajasopimuksesta;

f) päättää yleissopimuksen voimassaolon XIV artiklan c kappaleen mukaista päättämistä koskevasta ehdotuksesta;

g) käsitellä sopimuspuolten sille tekemät valitukset;

h) päättää yleissopimuksen XIII artiklan nojalla jonkin sopimuspuolen eroamisesta EUTELSATista;

i) päättää yleissopimuksen XIV artiklan mukaista muuttamista koskevista ehdotuksista ja esittää Eutelsat S.A. -yhtiölle kaikki ehdotetut muutokset, jotka saattavat vaikuttaa sen toimien suorittamiseen;

j) päättää yleissopimuksen XVIII artiklan e kappaleen mukaisesti esitetyistä liittymispyynnöistä;

k) päättää yleissopimuksen X artiklan vaatimusten mukaisesti pääsihteerin nimittämisestä ja erottamisesta sekä pääsihteerin suosituksesta päättää sihteeristön koko henkilöstön määrästä, asemasta ja työsuhteiden ehdoista, ottaen järjestely asianmukaisesti huomioon;

l) nimetä sihteeristön vanhempi toimihenkilö toimimaan virkaatekevänä pääsihteerinä silloin, kun pääsihteeri on poissa tai estynyt suorittamasta pääsihteerin toimeen liittyviä tehtäviä tai jos tämä toimi tulee avoimeksi;

m) hyväksyä vuotuinen tai kaksivuotinen talousarvio;

n) hyväksyä Eutelsat S.A. -yhtiön sijaintipaikan muutokset järjestelyn mukaisesti.

X artikla
Sihteeristö

a) Sihteeristöä johtaa sopimuspuolten yleiskokouksen nimittämä pääsihteeri.

b) Pääsihteerin toimikausi on neljä vuotta, ellei sopimuspuolten yleiskokous toisin päätä.

c) Sopimuspuolten yleiskokous voi erottaa pääsihteerin pätevästä syystä ennen hänen toimikautensa päättymistä.

d) Pääsihteeri toimii EUTELSATin oikeudellisena edustajana. pääsihteeri toimii sopimuspuolten yleiskokouksen ohjauksessa ja on suoraan vastuussa sille kaikista sihteeristön suorittamista toimista.

e) Pääsihteerillä on valtuutus nimittää sihteeristön koko henkilökunta yleiskokouksen IX artiklan k kappaleen antaman hyväksymisen nojalla.

f) Kun pääsihteerin toimi on avoinna tai kun pääsihteeri on poissa tai kykenemätön suorittamaan tehtäviään, sopimuspuolten yleiskokouksen asianmukaisesti nimittämällä virkaatekevällä pääsihteerillä on oikeus käyttää pääsihteerille yleissopimuksen nojalla kuuluvaa toimivaltaa.

g) Pääsihteerin ja sihteeristön henkilökunnan on pidättäydyttävä kaikista toimista, jotka eivät ole sopusoinnussa heidän EUTELSATia koskevien velvoitteidensa kanssa.

XI artikla
Oikeudet ja velvoitteet

a) Sopimuspuolten tulee käyttää yleissopimukseen perustuvia oikeuksiaan ja täyttää siihen perustuvat velvoitteensa täysin yleissopimuksen periaatteiden ja määräysten mukaisesti ja niiden edistämiseksi.

b) Kaikki sopimuspuolet voivat osallistua kaikkiin konferensseihin ja kokouksiin, joissa niillä on yleissopimuksen määräysten mukaan oikeus olla edustettuina, ja muissa kokouksissa, joita pidetään EUTELSATin koolle kutsumina tai EUTELSATin puitteissa tällaisia kokouksia varten tehtyjen järjestelyjen mukaisesti riippumatta siitä, missä ne pidetään.

c) Ennen kuin tällainen konferenssi tai kokous pidetään sen maan ulkopuolella, jonne EUTELSATin päämaja perustetaan, pääsihteerin on varmistettava, että tällaisen konferenssin tai kokouksen johdosta isäntänä toimivan sopimuspuolen kanssa tehtävät järjestelyt sisältävät määräyksen, että kaikkien osallistumaan oikeutettujen sopimuspuolten edustajat pääsevät isäntämaahan ja saavat oleskella siellä konferenssin tai kokouksen ajan.

XII artikla
EUTELSATin päämaja, erioikeudet, vapautukset ja vapaudet

a) EUTELSATin päämaja on Ranskassa.

b) EUTELSAT ja sen omaisuus on yleis-sopimuksen salliman toiminnan rajoissa vapautettu kaikkien sopimuspuolten alueella tuloverosta ja välittömästä omaisuusverosta sekä tullimaksuista.

c) Sopimuspuolen, jonka alueella EUTELSATin päämaja sijaitsee, tulee ensi tilassa neuvotella tai, tapauksesta riippuen, neuvotella uudelleen EUTELSATin päämajasopimus, joka kattaa erioikeudet, vapautukset ja vapaudet.

XIII artikla
Eroaminen

a) Sopimuspuoli voi erota vapaaehtoisesti EUTELSATista milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti XXI artiklassa määrätylle tallettajalle. Eroaminen tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

b) Jos sopimuspuoli on ilmeisesti jättänyt täyttämättä jonkin yleissopimuksen mukaisen velvoitteensa, sopimuspuolten yleiskokous voi, saatuaan tästä ilmoituksen tai omasta aloitteestaan ja otettuaan huomioon sopimuspuolen mahdollisesti esittämät näkökannat, päättää, että sopimuspuolen on katsottava eronneen EUTELSATista, jos se toteaa, että velvoitteet on jätetty täyttämättä, jolloin yleissopimus lakkaa olemasta voimassa tämän sopimuspuolen osalta päätöspäivästä lukien. Asiaa käsittelemään voidaan kutsua koolle ylimääräinen sopimuspuolten yleiskokous.

c) Sopimuspuolella, joka on eronnut tai jonka katsotaan eronneen EUTELSATista, ei ole enää oikeutta olla edustettuna sopimuspuolten yleiskokouksessa, eikä sille synny velvoitteita tai vastattavaa eroamisen tultua voimaan, lukuun ottamatta vahingonkorvausvelvollisuutta, joka perustuu voimaantuloa edeltävältä ajalta oleviin tekoihin tai laiminlyönteihin.

d) Tallettajan on toimitettava heti kaikille sopimuspuolille kaikki eroamisilmoitukset ja kaikki päätökset siitä, että sopimuspuolen katsotaan eronneen.

XIV artikla
Muuttaminen ja päättäminen

a) Sopimuspuoli voi ehdottaa tähän yleis-sopimukseen muutoksia, jotka annetaan tiedoksi pääsihteerille, joka toimittaa ehdotukset viipymättä kaikille sopimuspuolille. Sopimuspuolten yleiskokous käsittelee muutosehdotuksen aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua sen toimittamisesta, ottaen asianmukaisesti huomioon Eutelsat S.A. -yhtiön mahdolliset suositukset, ja yhtiön näkemyksiä pyydetään silloin, kun ehdotettu yleissopimuksen muutos todennäköisesti vaikuttaa sen toimintaan. Sopimuspuolten yleiskokous voi yksittäistapauksessa käsitellä ehdotuksen lyhyemmässä ajassa päättämällä siitä asiakysymysten käsittelyn edellyttämässä järjestyksessä.

b) Yleiskokouksen hyväksymä muutos tulee voimaan 120 päivän kuluttua siitä, kun kaksi kolmasosaa valtioista, jotka olivat sopimuspuolia yleiskokouksen hyväksyessä muutoksen, ovat ilmoittaneet tallettajalle hyväksynnästään. Muutos sitoo voimaantulostaan lähtien kaikkia sopimuspuolia.

c) Sopimuspuolet voivat lakkauttaa EU-TELSATin päättämällä yleissopimuksen voimassaolon sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

d) Yleissopimuksen voimassaolon päättäminen ei vaikuta Eutelsat S.A. -yhtiön olemassaolon jatkumiseen.

e) EUTELSATin lakkauttamista koskevaa päätöstä ei saa tehdä tämän artiklan c kappaleen mukaisesti ilman Eutelsat S.A. -yhtiön suostumusta, ennen kuin kaikki III artiklan b kappaleen mukaiset kansainväliset oikeudet ja velvoitteet on täysimääräisesti toteutettu.

XV artikla
Riitojen ratkaiseminen

a) Kaikki sopimuspuolten välillä tai EU-TELSATin ja sopimuspuolen tai sopimuspuolten välillä syntyvät riidat yleissopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta saatetaan yleissopimuksen liitteen B mukaiseen välimiesmenettelyyn, jos riitoja ei pystytä muutoin ratkaisemaan vuoden kuluessa siitä, kun riidan osapuoli on ilmoittanut toiselle osapuolelle aikomuksestaan ratkaista riita sovinnollisesti.

XVI artikla
Allekirjoittaminen - varaumat

a) Valtio, jonka telehallinto tai tunnustettu yksityinen käyttöjärjestö on väliaikaisen sopimuksen allekirjoittajaosapuolena tai jolla on siihen oikeus, voi tulla yleissopimuksen osapuoleksi:

i) allekirjoittamisella ilman ratifioimis- tai hyväksymisehtoa tai

ii) allekirjoittamisella ratifioimis- tai hyväksymisehdoin, jota seuraa ratifioiminen tai hyväksyminen tai

iii) liittymisellä.

b) Yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten Pariisissa 15 päivästä heinäkuuta 1982 lähtien, kunnes se tulee voimaan ja on sen jälkeen avoinna liittymistä varten.

c) Yleissopimukseen ei saa tehdä varaumia.

XVII artikla
Voimaantulo

a) Yleissopimus tulee voimaan kuudenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kaksi kolmasosaa valtioista, joiden lainkäyttövaltaan väliaikaisen sopimuksen allekirjoittajaosapuolet kuuluvat sinä päivänä, kun yleissopimus avataan allekirjoitettavaksi, on allekirjoittanut sen yleissopimuksen XVI artiklan a kappaleen i kohdan mukaisesti tai ratifioinut tai hyväksynyt sen, edellyttäen, että allekirjoittajaosapuolilla tai niiden määräämillä ECS-sopimuksen sopimuspuolilla on hallussaan kaksi kolmannesta sopimuksen mukaisista rahoitusosuuksista.

b) Yleissopimus tulee voimaan, kun vähintään kahdeksan kuukautta on kulunut sen avaamisesta allekirjoitettavaksi. Yleissopimus ei tule voimaan, jos sitä ei ole allekirjoitettu, ratifioitu tai hyväksytty tämän artiklan a kappaleen mukaisesti kolmenkymmenenkuuden kuukauden kuluessa päivästä, jolloin se on avattu allekirjoitettavaksi.

c) Sellaisen valtion osalta, jonka ratifioimis-, liittymis- tai hyväksymiskirja on talletettu yleissopimuksen voimantulopäivän jälkeen, yleissopimus tulee voimaan tallettamispäivänä.

d) Yleissopimuksen tultua voimaan sitä sovelletaan väliaikaisesti valtioon, joka on allekirjoittanut sen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin ja joka on sitä pyytänyt allekirjoittaessaan yleissopimuksen tai myöhemmin ennen sen voimaantuloa. Väliaikainen soveltaminen lakkaa:

i) kun kyseinen valtio on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa;

ii) kahden vuoden kuluttua siitä, kun yleissopimus on tullut voimaan ilman, että kyseinen valtio on ratifioinut tai hyväksynyt sitä;

iii) kun kyseinen valtio on ilmoittanut ennen tämän kappaleen ii kohdassa mainitun ajan päättymistä, että se on päättänyt olla ratifioimatta tai hyväksymättä yleissopimusta.

Kun väliaikainen soveltaminen lakkaa tämän kappaleen ii tai iii kohdan mukaisesti, sopimuspuolen oikeudet ja velvoitteet määräytyvät yleissopimuksen XIII artiklan c kohdan mukaisesti.

e) Tämän artiklan määräyksistä huolimatta yleissopimus ei tule voimaan eikä sitä sovelleta väliaikaisesti minkään valtion osalta, jos yleissopimuksen XXI artiklan c kappaleen ehtoja ei ole täytetty.

f) Tultuaan voimaan yleissopimus korvaa ja päättää väliaikaisen sopimuksen voimassaolon. Yleissopimuksen määräykset eivät kuitenkaan vaikuta sopimuspuolen oikeuksiin tai velvoitteisiin, joita sille on syntynyt sen ollessa aikaisemmin väliaikaisen sopimuspuolen allekirjoittajaosapuolena.

XVIII artikla
Liittyminen

a) Jokainen valtio, jonka tietoliikehallinto tai tunnustettu yksityinen käyttöjärjestö on väliaikaisen sopimuksen allekirjoittajaosapuolena tai jolla on oikeus tulla allekirjoittajaosapuoleksi sinä päivänä, jona yleissopimus avataan allekirjoitettavaksi, voi liittyä yleissopimukseen siitä päivästä lukien, jona se lakkaa olemasta avoinna allekirjoitettavaksi, siihen asti, kun sen voimaantulosta on kulunut kaksi vuotta.

b) Tämän artiklan c―e kappaleen määräyksiä sovelletaan seuraavien valtioiden esittämiin liittymispyyntöihin:

i) valtion, jonka telehallinto tai tunnustettu yksityinen käyttöjärjestö on väliaikaisen sopimuksen allekirjoittajaosapuolena tai jolla on oikeus tulla allekirjoittajaosapuoleksi sinä päivänä, jona yleissopimus avataan allekirjoitettavaksi, mutta joka ei ole tullut yleissopimuksen sopimuspuoleksi yleissopimuksen XVI artiklan a kappaleen i tai ii kohdan tai tämän artiklan a kappaleen mukaisesti;

ii) jokaisen muun Kansainvälisen televiestintäliittoon kuuluvan Euroopan valtion, joka haluaa liittyä yleissopimukseen sen tultua voimaan.

c) Valtio, joka haluaa liittyä yleissopimukseen tämän artiklan a kappaleessa mainittujen olosuhteiden vallitessa (hakijavaltio), ilmoittaa asiasta kirjallisesti pääsihteerille kirjallisesti sekä toimittaa tälle kaikki hakemuksen kannalta oleelliset tiedot.

d) Pääsihteeri ottaa vastaan hakijavaltion hakemuksen ja toimittaa sen sopimuspuolten yleiskokoukselle.

e) Sopimuspuolten yleiskokous päättää hakijavaltion hakemuksesta kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin pääsihteeri päättää, että hän on saanut kaikki tämän artiklan c kappaleessa vaaditut tiedot. Pääsihteerin päätöksestä ilmoitetaan viipymättä sopimuspuolten yleiskokoukselle. Sopimuspuolten yleiskokous päättää asiasta salaisella äänestyksellä asiakysymysten käsittelyn edellyttämässä järjestyksessä. Sopimuspuolten yleiskokous voidaan kutsua ylimääräiseen istuntoon käsittelemään asiaa.

f) Pääsihteeri ilmoittaa hakijavaltioille sopimuspuolten yleiskokouksen asettamista liittymisehdoista, joista tehdään pöytäkirja liitettäväksi liittymiskirjaan, jonka kyseinen valtio tallettaa tallettajan huostaan.

XIX artikla
Vastuu

Mikään sopimuspuoli ei ole erikseen vastuussa EUTELSATin toimenpiteistä eikä velvoitteista, paitsi silloin, kun vastuu perustuu sopimukseen, jonka sopimuspuolina kyseinen valtio ja korvausta vaativa valtio ovat. Tällöin EUTELSAT maksaa vastuunsa perusteella korvausta vaativalle sopimuspuolelle hyvityksen, jollei tämä sopimuspuoli ole nimenomaisesti sitoutunut ottamaan yksin vastuuta.

XX artikla
Erinäisiä määräyksiä

a) EUTELSATin viralliset kielet ja työkielet ovat englanti ja ranska.

b) EUTELSAT toimii yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen, erityisesti Kansainvälisen televiestintäliiton kanssa, sekä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa niiden yhteistä etua koskevissa asioissa, ottaen huomioon sopimuspuolten yleiskokouksen yleiset näkemykset.

c) Noudattaakseen Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen päätöslauselmaa 1721 (XVI), EUTELSAT lähettää vuosikertomuksen toiminnastaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille ja sen asiaan liittyville eritysjärjestöille tiedoksi. Vuosikertomus lähetetään myös Eutelsat S.A. -yhtiölle.

XXI artikla
Tallettaja

a) Ranskan tasavallan hallitus toimii tämän yleissopimuksen tallettajana, jonka huostaan talletetaan ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat, pyynnöt väliaikaisesta soveltamisesta, ilmoitukset muutosten ratifioimisesta tai hyväksymisestä, päätöksistä EUTELSATista eroamisesta sekä yleissopimuksen väliaikaisen soveltamisen lakkaamisesta.

b) Yleissopimus talletetaan tallettajan arkistoon. Tallettaja lähettää yleissopimuksen oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille valtioille, jotka ovat allekirjoittaneet sen tai tallettaneet liittymiskirjansa Kansainväliselle televiestintäliiton huostaan.

c) Tallettaja ilmoittaa viipymättä kaikille yleissopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille sekä tarvittaessa Kansainväliselle televiestintäliitolle:

i) kaikista yleissopimuksen allekirjoittamisista;

ii) kaikista ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjojen tallettamisista;

iii) yleissopimuksen XVII artiklan a kappaleessa mainitun kuudenkymmenen päivän ajanjakson alkamisesta;

iv) yleissopimuksen voimaantulosta;

v) kaikista yleissopimuksen XVII artiklan d kappaleen mukaisista pyynnöistä yleissopimuksen väliaikaiseksi soveltamiseksi;

vi) pääsihteerin nimittämisestä yleissopimuksen X artiklan a kappaleen mukaisesti;

vii) kaikkien yleissopimuksen muutosten hyväksymisistä ja voimaantuloista;

viii) kaikista eroamisista;

ix) kaikista sopimuspuolten yleiskokouksen yleissopimuksen XIII artiklan b kappaleen mukaisesti tekemistä päätöksistä, että jonkin sopimuspuolen katsotaan eronneen EUTELSATista;

x) kaikista muista yleiskokousta koskevista ilmoituksista ja tiedonannoista.

d) Yleissopimuksen tultua voimaan tallettaja lähettää Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristöön yleissopimuksen oikeaksi todistetut jäljennöksen rekisteröitäväksi ja julkaistavaksi Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, hallitustensa asianmukaisesti valtuuttamina, ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Avattu allekirjoittamista varten Pariisissa 15 päivänä heinäkuuta 1982 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä alkuperäiskappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

Siirtymämääräykset

1. Toiminnan jatkuvuus

a) Jokainen sopimus, jonka EUTELSAT on tehnyt ja joka on voimassa Eutelsat S.A. -yhtiötä perustettaessa, pysyy voimassa, kunnes sitä muutetaan tai sen voimassaolo päätetään kyseisen sopimuksen määräysten mukaisesti. Jokainen päätös, jonka EUTELSAT on tehnyt ja joka on voimassa Eutelsat S.A. -yhtiötä perustettaessa, pysyy voimassa, kunnes sitä muutetaan tai se kumotaan.

b) Jos Eutelsat S.A. -yhtiötä perustettaessa jokin EUTELSATin elin on ryhtynyt toimenpiteisiin, joihin sillä on valtuudet tai velvollisuus, mutta joita se ei ole saattanut loppuun, pääsihteeri tai Eutelsat S.A. -yhtiön toimitusjohtaja, omien valtuuksiensa rajoissa ja EUTELSATin ja Eutelsat S.A. -yhtiön välillä tehdyn järjestelyn mukaisesti, saattaa toimenpiteet loppuun kyseisen elimen sijasta.

2. Siirtomenettely

a) EUTELSAT tekee Eutelsat S.A. -yhtiön kanssa siirtosopimuksen ("siirtosopimus") kaikkien toimintaansa liittyvien varojen ja velvoitteiden siirtämiseksi (siirtosopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla) Eutelsat S.A. -yhtiölle (siirto).

b) Varojen ja velvoitteiden siirron seurauksena myös kaikki niihin liittyvät oikeudet, omistusoikeudet sekä muut oikeudet ja edut ja kaikki niihin liittyvät vastuut ja velvoitteet siirtyvät, ja näin siirretyt varat ja velvoitteet muodostavat täydellisen ja itsenäisen toiminta-alan. Siirrolla on sama vaikutus kuin toiminnan niin kutsutulla yhtiöittämissiirrolla ("scission"), josta säädetään 24 päivänä heinäkuuta 1966 annetun kaupallisia yhtiöitä koskevan Ranskan lain (n:o 66―537) 382 pykälässä ja sitä seuraavissa pykälissä, kuitenkin siten, että mitään mainitun lain nojalla siirtäjää (société apporteuse) tavallisesti sitovia velvoitteita tai muodollisuuksia ei sovelleta EUTELSATiin.

c) Siirto tulee kaikkien osalta (erga omnes) voimaan siirtosopimuksessa mainittuna päivänä ilman, että siitä on ilmoitettava kenellekään tai että se vaatii kenenkään suostumusta tai hyväksymistä, mukaan lukien kyseisten velvoitteiden ja velvollisuuksien omistajat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä olevien määräysten soveltamista. Siirto tulee samalla tavoin voimaan kaikkien niiden henkilöiden osalta, joiden kanssa EUTELSAT on tehnyt sopimuksen, joka on luonteeltaan intuitu personae.

3. Toimeenpano

a) Edellä olevassa 2 kappaleen c kohdassa mainitusta päivästä lukien EUTELSATin toimeenpanoelimen koko henkilöstöllä on oikeus siirtyä Eutelsat S.A. -yhtiöön, ja tätä oikeutta käyttävillä henkilöillä on heidän siirtymispäivästään lähtien sellaiset työsuhteen ehdot, jotka, niiltä osin kuin ne ovat Ranskan lainsäädännön mukaiset, vastaavat vähintään niitä ehtoja, jotka heillä oli välittömästi ennen siirtymispäivää.

b) Niille henkilöille, jotka siirtopäivänä saavat etuisuuksia EUTELSATin eläkejärjestelmän sääntöjen nojalla, maksetaan edelleen näitä etuisuuksia kaikkien siirtopäivänä voimassa olleiden asiaan liittyvien sääntöjen nojalla.

c) Niiden henkilöiden osalta, jotka siirto-päivään mennessä ovat saaneet oikeuden etuisuuksiin EUTELSATin eläkejärjestelmän sääntöjen nojalla, ryhdytään asianmukaisiin järjestelyihin kyseisen oikeuden säilyttämiseksi.

d) Tämän liitteen 1 kappaleen mukaisesti voimassa olleita henkilöstön työsuhteen ehtoja sovelletaan edelleen, kunnes Eutelsat S.A. -yhtiö laatii uudet työsuhteen ehdot.

e) Siihen asti, kunnes Eutelsat S.A. -yhtiön johtokunnan ensimmäinen puheenjohtaja ja ensimmäinen pääsihteeri ottavat toimensa vastaan, EUTELSATin pääjohtaja hoitaa heidän tehtäviään.

4. EUTELSATin tehtävien siirtäminen Eutelsat S.A. -yhtiölle ja pääsihteerille

a) EUTELSATin pääjohtaja ilmoittaa kaikille asianosaisille Eutelsat S.A. -yhtiön ja sihteeristön perustamispäivät.

b) EUTELSATin pääjohtaja ryhtyy EU-TELSATin oikeudellisen edustajan ominaisuudessa kaikkiin toimiin, jotta kaikki oikeudet ja velvoitteet, joita EUTELSATilla on ollut EUTELSATin edustajana, voidaan siirtää ajoissa Eutelsat S.A. -yhtiölle.

Välimiesmenettely

1. Yleissopimukseen XV artiklassa tarkoitettujen riitojen ratkaisemiseksi perustetaan seuraavien kappaleiden mukaisesti välimiestuomioistuin.

- - - -

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.