87/2002

NEUVOSTON SÄÄDÖS annettu 27 päivänä syyskuuta 1996, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvästä pöytäkirjasta (96/C 313/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo, että unionin tavoitteiden toteuttamiseksi jäsenvaltiot pitävät Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvan rikollisuuden torjuntaa yhteistä etua koskevana asiana, joka kuuluu sopimuksen VI osastossa määrätyn yhteistyön alaan,

neuvosto on ensimmäisenä sopimustoimenpiteenä päättänyt 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdä yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen, jolla pyritään erityisesti torjumaan näihin taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia,

on tarpeen toisessa vaiheessa täydentää tätä yleissopimusta pöytäkirjalla, jolla pyritään erityisesti torjumaan sellaista lahjontaa, jossa niin hyvin kansallisia kuin yhteisöjen virkamiehiä on osallisina, ja joka vahingoittaa tai on omiaan haittaamaan Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja,

PÄÄTTÄÄ, että laaditaan pöytäkirja, jonka teksti on liitteenä ja jonka Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat tänään allekirjoittaneet, ja

SUOSITTAA jäsenvaltioille tämän pöytäkirjan hyväksymistä niiden valtiosääntöjen asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tehty Brysselissä 27 päivänä syyskuuta 1996.

Neuvoston puolesta

M. LOWRY

Puheenjohtaja

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehty Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvä PÖYTÄKIRJA

Tämän pöytäkirjan KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita ja jotka

VIITTAAVAT 27 päivänä syyskuuta 1996 annettuun Euroopan unionin neuvoston säädökseen,

HALUAVAT toimia niin, että niiden rikoslainsäädännöillä myötävaikutetaan tehokkaasti Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseen,

TUNNUSTAVAT 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen merkityksen yhteisöjen tuloihin ja menoihin kohdistuvien petosten torjunnassa,

OVAT TIETOISIA siitä, että Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin voi kohdistua tai niitä voivat uhata myös muut rikokset, erityisesti yhteisöjen varojen perinnästä, hoidosta ja käytöstä taikka niiden valvonnasta vastaavien jäsenvaltioiden kansallisten tai yhteisön virkamiesten suorittamat tai näihin kohdistuvat lahjontarikokset,

KATSOVAT, että tällaisiin lahjontarikoksiin voivat sekaantua eri julkisten viranomaisten tai toimielinten palveluksessa olevat eri kansallisuutta olevat henkilöt ja jotta voitaisiin toimia tehokkaasti tällaisia tekoja vastaan, joilla on kansainvälisiä liittymiä, on tärkeää lähentää niiden moitittavuutta koskevaa arviointia jäsenvaltioiden rikosoikeudessa,

TOTEAVAT, että useiden jäsenvaltioiden rikoslainsäädännössä tarkoitetaan julkisen vallan käyttämiseen liittyvien rikoksien osalta yleensä ja lahjonnan osalta erityisesti vain kansallisten virkamiesten suorittamia tai heihin kohdistettuja tekoja eikä joko ollenkaan tai vain poikkeustapauksissa menettelyjä, joihin on sekaantunut yhteisöjen tai muiden jäsenvaltioiden virkamiehiä,

OVAT VAKUUTTUNEITA tarpeesta mukauttaa kansallisia lainsäädäntöjä, siltä osin kuin niissä ei säädetä rangaistavaksi teoksi sellaista lahjontaa, johon yhteisöjen tai muiden jäsenvaltioiden virkamiehet ovat sekaantuneet ja joka kohdistuu tai voi kohdistua Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin,

OVAT VAKUUTTUNEITA myös siitä, että tällaisen kansallisen lainsäädännön mukauttamisen ei yhteisöjen virkamiesten osalta pidä rajoittua lahjuksen antamiseen tai ottamiseen, vaan se olisi ulotettava myös niihin muihin rikoksiin, jotka vaikuttavat tai ovat omiaan vaikuttamaan haitallisesti Euroopan yhteisöjen tuloihin tai menoihin, mukaan lukien rikokset, jotka ovat kaikkein tärkeimmistä tehtävistä vastaavien henkilöiden suorittamia tai kohdistuvat heihin,

KATSOVAT, että on aiheellista vahvistaa asianmukaiset toimivaltaa ja keskinäistä yhteistoimintaa koskevat säännöt, mukaan luettuna tarpeen vaatiessa lainkäytöllisen koskemattomuuden poistaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden soveltamisen oikeudellisia edellytyksiä yksittäistapauksissa, ja

KATSOVAT lopuksi, että tässä pöytäkirjassa tarkoitettuihin rikollisiin tekoihin on aiheellista voida soveltaa Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn yleissopimuksen asiaa koskevia määräyksiä,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:

1 artikla
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:

1. a) "virkamiehellä" yhteisöjen tai kansallista tai toisen jäsenvaltion kansallista virkamiestä;

b) "yhteisöjen virkamiehellä":

― henkilöä, joka on Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen tai Euroopan yhteisöjen muuhun henkilökuntaan kuuluvia koskevien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti virkaan nimitetty tai sopimuksella palvelukseen otettu;

― henkilöä, jonka jäsenvaltiot taikka julkinen tai yksityinen elin on asettanut Euroopan yhteisöjen käyttöön ja joka hoitaa vastaavia tehtäviä kuin Euroopan yhteisöjen virkamiehet tai muuhun henkilökuntaan kuuluvat;

Yhteisön virkamiehiin rinnastetaan Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten mukaisesti perustettujen elinten jäsenet sekä näiden henkilökuntaan kuuluvat, sikäli kuin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt tai Euroopan yhteisöjen muuhun henkilökuntaan kuuluvia koskevat palvelussuhteen ehdot eivät koske heitä;

c) ilmaisu "kansallinen virkamies" määritellään viittaamalla "virkamiehen" tai "julkisen viranomaisen" määritelmään sen jäsenvaltion kansallisessa oikeudessa, jossa henkilö täyttää tämän tunnusmerkin kyseisen jäsenvaltion rikosoikeuden soveltamisessa tarkoitetulla tavalla.

Kun on kyse jäsenvaltion toisen jäsenvaltion virkamiestä koskevista oikeudellisista toimenpiteistä, ensiksi mainitun on kuitenkin sovellettava mainittua kansallisen virkamiehen määritelmää ainoastaan, jos se on sovitettavissa yhteen sen oman kansallisen oikeuden kanssa;

2. "yleissopimuksella" Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 1995 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehtyä yleissopimusta Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (1).

2 artikla
Lahjuksen ottaminen

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan lahjuksen ottamisella virkamiehen tahallista tekoa, jolla hän vaatii tai ottaa vastaan suoraan tai kolmannen välityksellä mitä tahansa etuja itselleen tai kolmannelle tai hyväksyy lupauksen sellaisista eduista korvaukseksi siitä, että hän toimii virkavelvollisuuksiensa vastaisesti tai jättää virkavelvollisuuksiensa vastaisesti toimimatta virkatehtävissään tai virkatehtävien hoitamiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan tavalla, joka vaikuttaa tai on omiaan vaikuttamaan haitallisesti Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin.

2. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että 1 kohdassa tarkoitetut menettelyt määritellään rikoksiksi.

3 artikla
Lahjuksen antaminen

1. Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan lahjuksen antamisella tahallista tekoa, jolla luvataan tai annetaan suoraan taikka kolmannen välityksellä virkamiehelle itselleen tai kolmannelle minkä tahansa laatuinen etu siitä, että hän toimii virkavelvollisuuksiensa vastaisesti tai pidättyy virkavelvollisuuksiensa vastaisesti toimimasta virkatehtävissään tai virkatehtävien hoitamiseen liittyviä tehtäviä suorittaessaan siten, että se vaikuttaa tai on omiaan vaikuttamaan haitallisesti Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin.

2. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa tarkoitetut menettelyt määritellään rikokseksi.

4 artikla
Rinnastaminen

1. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen rikosoikeudellisia tunnusmerkistöjä sen kansallisten virkamiesten tehtäviään suorittaessaan tekemiin yleissopimuksen 1 artiklassa tarkoitettuihin rikoksiin voidaan soveltaa myös yhteisöjen virkamiesten tehtäviään suorittaessaan tekemiin rikoksiin.

2. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen rikosoikeudellisia tunnusmerkistöjä, jotka koskevat jäsenvaltion hallituksen ministerien, kansanedustuslaitoksen jäsenten, ylimpien tuomioistuinten jäsenten tai tilintarkastustuomioistuinten jäsenten tehtäviään suorittaessaan tekemiä tai heihin kohdistettuja tämän artiklan 1 kohdassa sekä 2 ja 3 artiklassa tarkoitettuja rikoksia, sovelletaan myös Euroopan yhteisöjen komission, Euroopan parlamentin, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen jäsenten tehtäviään suorittaessaan tekemiin tai heihin kohdistettuihin rikoksiin.

3. Jos jäsenvaltio on antanut erityisiä lakeja teoista tai laiminlyönneistä, joista sen hallituksen ministerien on vastattava heillä tässä valtiossa olevan poliittisen erityisasemansa vuoksi, tämän artiklan 2 kohtaa ei sovelleta näihin lakeihin edellyttäen, että jäsenvaltio takaa, että rikoslait, joilla 2 ja 3 artikla sekä 4 artiklan 1 kohta pannaan täytäntöön, koskevat myös Euroopan yhteisöjen komission jäseniä.

4. Mitä 1, 2 ja 3 kohdassa määrätään, ei rajoita rikosoikeudellista menettelyä ja toimivaltaisten tuomioistuinten määrittelyä koskevien kunkin jäsenvaltion säännösten soveltamista.

5. Tätä pöytäkirjaa sovelletaan noudattaen täysimääräisesti Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten asiaa koskevia säännöksiä, Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehtyä pöytäkirjaa, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussääntöä sekä niiden soveltamiseksi annettuja tekstejä koskemattomuuden poistamisen osalta.

5 artikla
Seuraamukset

1. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut teot sekä näihin tekoihin liittyvä avunanto ja yllytys säädetään tehokkain, suhteellisin ja vakuuttavin seuraamuksin rikoksina rangaistaviksi käsittäen ainakin törkeissä tapauksissa vankeusrangaistukset, joista voi seurata tekijän luovuttaminen.

2. Mitä 1 kohdassa määrätään, ei kuitenkaan rajoita kansallisiin tai yhteisöjen virkamiehiin kohdistettavien, toimivaltaisten viranomaisten suorittamien kurinpidollisten toimenpiteiden soveltamista. Kansalliset tuomioistuimet voivat päättäessään määrättävästä rikosoikeudellisesta rangaistuksesta ottaa kansallisen lainsäädäntönsä periaatteiden mukaisesti huomioon samalle henkilölle samoista teoista jo määrätyt kurinpitorangaistukset.

6 artikla
Toimivalta

1. Kukin jäsenvaltio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ulottaakseen toimivaltansa rikoksiin, joista se on säätänyt 2, 3 ja 4 artiklan mukaisesti, kun:

a) rikos on tapahtunut kokonaan tai osittain sen alueella,

b) rikoksentekijä on sen kansalainen tai virkamies,

c) rikos on kohdistunut johonkin 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä tai 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen laitosten jäseneen, joka on sen kansalainen,

d) rikoksentekijä on Euroopan yhteisöjen toimielimen tai sellaisen Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten nojalla perustetun elimen palveluksessa oleva yhteisöjen virkamies, jonka kotipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa.

2. Antaessaan 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jäsenvaltio voi julistaa, että se ei sovella yhtä tai useampaa 1 kohdan b, c ja d alakohdassa ilmaistua toimivaltaa koskevaa sääntöä tai soveltaa niitä vain määrätyissä tapauksissa tai olosuhteissa.

7 artikla
Suhde yleissopimukseen

1. Yleissopimuksen 3 artiklan, 5 artiklan 1, 2 ja 4 kohdan sekä 6 artiklan määräyksiä sovelletaan sillä tavoin kuin niissä olisi viitattu tämän pöytäkirjan 2, 3 ja 4 artiklassa tarkoitettuihin menettelyihin.

2. Seuraavia yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan myös tähän pöytäkirjaan:

― 7 artiklaa, jolloin sen 2 kohdassa tarkoitetut julistukset ovat voimassa myös tämän pöytäkirjan osalta edellyttäen, ettei pöytäkirjan 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta annettaessa toisin ilmoiteta,

― 9 artiklaa,

― 10 artiklaa.

8 artikla
Yhteisöjen tuomioistuin

1. Tämän pöytäkirjan tulkintaa ja soveltamista koskevat jäsenvaltioiden väliset riidat on ratkaisun löytämiseksi ensivaiheessa tutkittava neuvostossa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrättyä menettelyä noudattaen.

Jollei ratkaisua ole saavutettu kuuden kuukauden kuluessa, riidan osapuolet voivat saattaa asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

2. Kaiki yhden tai useamman jäsenvaltion ja Euroopan yhteisöjen komission väliset riidat, jotka koskevat tämän pöytäkirjan 1 artiklaa, lukuun ottamatta sen 1 alakohdan c alakohtaa, 2, 3 ja 4 artiklaa sekä 7 artiklan 2 kohdan kolmatta luetelmakohtaa, ja joita ei ole voitu sopia neuvotteluilla, voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

9 artikla
Voimaantulo

1. Tämä pöytäkirja on jäsenvaltioiden hyväksyttävä valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan unionin neuvoston pääsihteerille kunkin valtion valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisen, tämän yleissopimuksen hyväksymismenettelyn loppuunsaattamisesta.

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä, kun viimeisenä tämän muodollisuuden suorittava valtio, joka on Euroopan unionin jäsenvaltio silloin kun neuvosto hyväksyy tämän pöytäkirjan tekemisen, on tehnyt 2 kohdan mukaisen ilmoituksen. Jos yleissopimus ei kuitenkaan ole tullut voimaan tuohon päivään mennessä, pöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin yleissopimus.

10 artikla
Uusien jäsenvaltioiden liittyminen

1. Tähän pöytäkirjaan voi liittyä jokainen valtio, josta tulee Euroopan unionin jäsen.

2. Tämä pöytäkirjan teksti, joka on laadittu unioniin liittyvän valtion kielellä Euroopan unionin neuvostossa, on todistusvoimainen.

3. Liittymisasiakirjat talletetaan talteenottajan huostaan.

4. Tämä pöytäkirja tulee voimaan jokaisen siihen liittyvän valtion osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, kun valtio on tallettanut liittymiskirjansa, tai tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä, jos se ei ole vielä tullut voimaan kyseisen yhdeksänkymmenen päivän määräajan päättyessä.

11 artikla
Varaumat

1. Muun kuin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun varauman teko ei ole sallittua.

2. Varauman tehnyt jäsenvaltio voi milloin hyvänsä luopua siitä kokonaan tai osaksi toimittamalla tätä koskevan ilmoituksen talteenottajalle. Luopuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona talteenottaja on vastaanottanut ilmoituksen.

12 artikla
Talteenottaja

1. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän pöytäkirjan talteenottaja.

2. Talteenottaja julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä pöytäkirjan hyväksymiset ja siihen liittymiset, julistukset ja varaumat samoin kuin kaikki tätä pöytäkirjaa koskevat ilmoitukset.

(1) EYVL N:o C 316, 27.11.1995, s. 49

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.