51/2002

Annettu: 31.05.2002

Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2002 tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 3 päivänä toukokuuta 2002, tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2002.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2002

Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen SOPIMUS valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus, jäljempänä "sopimuspuolet", vahvistavat ympäristöä säästävän ja kestävän kehityksen tarpeellisuuden,

ovat päättäneet tehostaa kahdenkeskistä yhteistyötä ympäristövaikutusten arvioinnissa varsinkin valtioiden rajat ylittävien vaikutusten osalta,

ovat tietoisia taloudellisen toiminnan ja sen ympäristövaikutusten välisestä yhteydestä,

palauttavat mieliinsä Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1991 allekirjoittaman sopimuksen ympäristöyhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla, Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen Tallinnassa 2 päivänä heinäkuuta 1993 allekirjoittaman sopimuksen yhteistyöstä ilmansuojelun alalla, sekä Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen Tallinnassa 12 päivänä helmikuuta 1999 allekirjoittaman sopimuksen yhteistyöstä vesiensuojelun alalla,

ottavat myös huomioon Euroopan yhteisön lainsäädännön, joka liittyy Espoossa 25 päivänä helmikuuta 1991 tehtyyn valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevaan yleissopimukseen,

ovat päättäneet toteuttaa valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen määräykset ja

palauttavat mieliinsä yleissopimuksen 8 artiklan ja VI liitteen,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

(i) "aiheuttajaosapuolella" sopimuspuolta, jonka lainkäyttövallan piirissä ehdotettu hanke esitetään toteutettavaksi,

(ii) "kohdeosapuolella" sopimuspuolta, johon ehdotetun hankkeen valtioiden rajat ylittävä vaikutus todennäköisesti kohdistuu,

(iii) "ehdotetulla hankkeella" kaikkea toimintaa tai toiminnan huomattavaa muutosta, jonka toteuttamisesta toimivaltainen viranomainen päättää sovellettavan kansallisen menettelyn mukaisesti,

(iv) "ympäristövaikutusten arvioinnilla" kansallista menettelyä ehdotetun hankkeen todennäköisten ympäristövaikutusten arvioimiseksi,

(v) "vaikutuksella" ehdotetun hankkeen ympäristölle aiheuttamia seurauksia mukaan lukien vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen, biodiversiteettiin, maaperään, ilmaan, vesiin, ilmastoon, maisemaan ja historiallisiin muistomerkkeihin tai muihin rakenteisiin tai näiden väliseen vuorovaikutukseen; siihen kuuluvat myös näissä tekijöissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset kulttuuriperintöön tai sosioekonomisiin olosuhteisiin,

(vi) "valtioiden rajat ylittävällä vaikutuksella" vaikutuksia ― ei yksinomaan maailmanlaajuisia - jotka fyysiseltä alkuperältään kokonaan tai osaksi aiheuttajaosapuolen lainkäyttövallan piirissä olevalla alueella sijaitseva hanke aiheuttaa kohdeosapuolen lainkäyttövallan piirissä olevalla alueella,

(vii) "toimivaltaisella viranomaisella" kansallista viranomaista tai viranomaisia, jotka sopimuspuoli on nimennyt vastaamaan tämän sopimuksen toimialaan kuuluvista tehtävistä ja/tai sitä viranomaista tai niitä viranomaisia, joille sopimuspuoli on uskonut ehdotettua hanketta koskevan päätöksenteon,

(viii) "kansalaisilla" yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,

(ix) "yleissopimuksella" Espoossa 25 päivänä helmikuuta 1991 tehtyä yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista,

(x) "yhteisellä ympäristövaikutusten arvioinnilla" sopimuspuolten yhdessä tekemää ympäristövaikutusten arviointia.

2 artikla
Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on, että sopimuspuolet yhdessä edistävät ja edelleen kehittävät yleissopimuksen toteuttamista.

3 artikla
Toimivaltaiset viranomaiset

1. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen omat toimivaltaiset viranomaisensa diplomaattiteitse 30 päivän kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

2. Toimivaltaiset viranomaiset sopivat keskenään, miten yhteistyö järjestetään.

3. Toimivaltaiset viranomaiset toimivat yhteistyössä maansa muiden ministeriöiden ja viranomaisten kanssa pannakseen täytäntöön tämän sopimuksen velvoitteet.

4 artikla
Sopimuksen soveltamisala

1. Tätä sopimusta sovelletaan sopimuksen I liitteessä mainittuihin ehdotettuihin hankkeisiin, jotka todennäköisesti aiheuttavat merkittäviä valtioiden rajat ylittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

2. Tätä sopimusta sovelletaan myös muihin ehdotettuihin hankkeisiin, jotka ovat aiheuttajaosapuolen kansallisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alaisia, jos on todennäköistä, että hanke aiheuttaa merkittäviä valtioiden rajat ylittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset päättävät tapauskohtaisesti, sovelletaanko tätä sopimusta tällaiseen hankkeeseen. Tapauskohtaisessa tarkastelussa on otettava huomioon II liitteessä mainitut arviointiperusteet.

5 artikla
Ympäristövaikutusten arviointikomissio

1. Yhteinen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointikomissio, jäljempänä "komissio", perustetaan tämän sopimuksen määräysten toteuttamista varten. Komissio toimii suomalais-virolaisen työryhmän alaisuudessa, joka on perustettu Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 1991 allekirjoittaman yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen mukaisesti.

2. Kumpikin sopimuspuoli nimeää kuusi komission jäsentä, puheenjohtaja mukaan luettuna, kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta. Nimetyt puheenjohtajat toimivat vuorotellen komission kokousten puheenjohtajana.

3. Kumpikin sopimuspuoli huolehtii komission sihteeripalveluista ja nimeää tarvittavat asiantuntijat avustamaan komissiota.

4. Komissio kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, sekä jommankumman sopimuspuolen komission jäsenen pyynnöstä.

5. Komission ensimmäinen kokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta.

6. Komission menettelytapasääntöjen pääperiaatteista sovitaan komission ensimmäisessä kokouksessa.

7. Sopimuspuolet rahoittavat komission toiminnan.

8. Komissio raportoi 5 artiklan 1 kappaleessa mainitulle työryhmälle.

6 artikla
Komission tehtävät

1. Komissiolla on neuvonantajan rooli, ja se toimii tietojen vaihtamiseksi ja riitojen ratkaisemiseksi.

2. Komission tehtävänä on

a) seurata ja arvioida tämän sopimuksen toteuttamista,

b) tehdä tämän sopimuksen edistämiseen, toimeenpanoon ja kehittämiseen tähtääviä ehdotuksia,

c) perustaa tarvittaessa ad hoc -työryhmiä valvomaan ja seuraamaan yksittäisten hankkeiden valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia, tai muita tämän sopimuksen tarkoituksia varten,

d) edelleen kehittää luetteloa tiedoista, jotka 7 artiklan 2 kappaleen mukaan on liitettävä ilmoitukseen,

e) harkita yhteisten ympäristövaikutusten arviointien tarpeellisuutta ja ehdottaa niitä sopimuspuolten toimivaltaisille viranomaisille,

f) harkita ja ehdottaa hankkeiden jälkiarviointeja sopimuspuolten toimivaltaisille viranomaisille ja

g) suorittaa muita tämän sopimuksen vaatimia tehtäviä.

7 artikla
Ilmoittaminen

1. Tämän sopimuksen 4 artiklan määräysten mukaan aiheuttajaosapuolen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa kohdeosapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle ehdotetusta hankkeesta mahdollisimman aikaisin ja viimeistään silloin, kun se tiedottaa hankkeesta omille kansalaisilleen.

2. Ilmoituksessa on oltava muun muassa

a) tiedot ehdotetusta hankkeesta mukaan lukien kaikki käytettävissä olevat tiedot sen mahdollisista valtioiden rajat ylittävistä vaikutuksista,

b) tiedot mahdollisen päätöksen luonteesta,

c) arviointiohjelma

3. Kohdeosapuolen toimivaltaisen viranomaisen tulee vastata aiheuttajaosapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ja ilmaista, aikooko se osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Lisäksi kohdeosapuolen toimivaltainen viranomainen antaa lausuntonsa ja esittää mahdolliset kannanottonsa ympäristövaikutusten arvioinnin suunnittelua koskevista asiakirjoista kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

4. Aiheuttajaosapuolen toimivaltainen viranomainen lähettää ilmoituksen tiedoksi komission jäsenille.

5. Jos kohdeosapuoli ilmoittaa, että se ei aio osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, tai jos se ei vastaa kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, ei 8―13 artiklan määräyksiä sovelleta.

8 artikla
Tiedottaminen kohdeosapuolenkansalaisille

Kohdeosapuolen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa ehdotetusta hankkeesta ja huolehtii ilmoituksen jakelusta kohdeosapuolen viranomaisille ja kansalaisille hankkeen todennäköisellä vaikutus-alueella ja varmistaa, että heille annetaan mahdollisuus esittää kannanottonsa ehdotetusta hankkeesta. Kohdeosapuolen toimivaltainen viranomainen huolehtii siitä, että kannanotot toimitetaan aiheuttajaosapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

9 artikla
Kohdeosapuolen todennäköistä vaikutusaluetta koskevien tietojen toimittaminen

Kohdeosapuolen toimivaltainen viranomainen toimittaa aiheuttajaosapuolen toimivaltaiselle viran-omaiselle tämän pyynnöstä kohtuudella saatavissa olevat tiedot ympäristöstä, johon ehdotettu hanke todennäköisesti tulee vaikuttamaan, jos nämä tiedot ovat tarpeellisia ympäristövaikutusten arviointiasiakirjojen laadintaa varten.

10 artikla
Ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat

1. Aiheuttajaosapuolen toimivaltainen viranomainen toimittaa ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat kohdeosapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle lausuntoja, kannanottoja ja mahdollisten neuvottelujen tarpeellisuuden selvittämistä varten sekä tiedoksi komission jäsenille.

2. Kohdeosapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavista ympäristövaikutusten arviointiasiakirjoista on käytävä ilmi vähintään tämän sopimuksen III liitteessä mainitut tiedot.

11 artikla
Kohdeosapuolen kansalaisten osallistuminen

Kohdeosapuolen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa ehdotetusta hankkeesta ja huolehtii ympäristövaikutusten arviointiasiakirjojen jakelusta kohdeosapuolen viranomaisille ja kansalaisille hankkeen todennäköisellä vaikutusalueella ja varmistaa, että heille annetaan mahdollisuus esittää kannanottonsa ehdotetusta hankkeesta. Kohdeosapuolen toimivaltainen viranomainen huolehtii kannanottojen toimittamisesta aiheuttajaosapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle kahden kuukauden kuluessa arviointiasiakirjojen vastaanottamisesta.

12 artikla
Sopimuspuolten väliset neuvottelut

1. Kun arviointiasiakirjat on toimitettu kohdeosapuolelle, osapuolten toimivaltaiset viranomaiset aloittavat tarvittaessa viipymättä neuvottelut. Neuvotteluja voidaan käydä

a) ehdotetun hankkeen mahdollisista vaihtoehdoista, mukaan luettuna vaihtoehto, että hanketta ei toteuteta, sekä mahdollisuuksista lieventää valtioiden rajat ylittäviä merkittäviä haitallisia vaikutuksia sekä seurata tähän tähtäävien toimien vaikutuksia aiheuttajaosapuolen kustannuksella,

b) muista mahdollisista keskinäisistä yhteistyömuodoista ehdotetun hankkeen aiheuttamien merkittävien valtioiden rajat ylittävien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi,

c) muista tarpeellisista ehdotettuun hankkeeseen liittyvistä seikoista.

2. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset sopivat neuvottelujen alussa kohtuullisesta neuvotteluaikataulusta. Neuvottelujen ei tule kestää kolmea kuukautta kauempaa. Neuvottelut voidaan käydä komission välityksellä.

13 artikla
Päätös

1. Sopimuspuolet varmistavat, että päätettäessä ehdotetusta hankkeesta, ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset, mukaan lukien ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat ja niitä koskevat kannanotot, jotka on vastaanotettu 9 ja 11 artiklan mukaisesti, sekä 12 artiklan mukaisesti käytyjen neuvottelujen tulokset, otetaan aiheellisella tavalla huomioon.

2. Aiheuttajaosapuolen toimivaltainen viranomainen toimittaa kohdeosapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle ehdotettua hanketta koskevan päätöksen sekä tiedot päätöksen perusteena olevista seikoista ja näkökohdista.

3. Jos asianosaisen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ennen ehdotetun hankkeen toteuttamiseksi tehtävien töiden aloittamista saa sellaista lisätietoa hankkeen aiheuttamista merkittävistä valtioiden rajat ylittävistä vaikutuksista, joka ei ollut saatavilla kun hanketta koskeva päätös tehtiin, ja joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen, kyseisen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen ilmoittaa välittömästi asiasta toiselle asianosaisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos asianosaisen sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset sitä pyytävät, on päätöksen mahdollisesta tarkistamisesta neuvoteltava.

14 artikla
Yhteinen ympäristövaikutusten arviointi

Sopimusosapuolten toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia yhteisen ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamisesta kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

15 artikla
Hankkeen jälkiarviointi

1. Jos asianosaisen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen sitä pyytää, sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset päättävät, suoritetaanko sellaisen hankkeen jälkiarviointi, josta tämän sopimuksen mukaisesti on tehty ympäristövaikutusten arviointi, ja jos päädytään jälkiarvioinnin suorittamiseen, missä laajuudessa se olisi toteutettava ottaen huomioon hankkeen todennäköiset merkittävät valtioiden rajat ylittävät haitalliset vaikutukset. Jälkiarviointiin kuuluu erityisesti hankkeen valvonta ja valtioiden rajat ylittävän kunkin haitallisen vaikutuksen määrittäminen.

2. Jos aiheuttajaosapuolen toimivaltainen viranomainen tai kohdeosapuolen toimivaltainen viranomainen jälkiarvioinnin tuloksena voi kohtuullisin perustein olettaa, että hankkeella on merkittäviä valtioiden rajat ylittäviä haitallisia vaikutuksia, tai on ilmennyt tekijöitä, joiden voidaan olettaa johtavan tällaisiin vaikutuksiin, se ilmoittaa asiasta välittömästi toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle viranomaiselle. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset neuvottelevat keskenään tarvittavista toimista vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi.

16 artikla
Sopimuspuolten vastuut

1. Aiheuttajaosapuolen toimivaltainen viranomainen vastaa siitä, että kohdeosapuolen toimivaltainen viranomainen saa 7 ja 10 artiklassa tarkoitetut asiakirjat kielillä, joista sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet komission määrittelemän toimintalinjan mukaisesti.

2. Molempien sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten vastuulla on järjestää kansalaisten osallistuminen ja vastata tästä aiheutuneista kustannuksista omassa maassaan, elleivät sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset sovi toisenlaisesta järjestelystä.

17 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Jos sopimuspuolten välillä syntyy riita tämän sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta, ne pyrkivät ratkaisemaan asian neuvotteluin komissiossa tai muulla molempien sopimuspuolten hyväksymällä riitojenratkaisutavalla.

18 artikla
Liitteet

Tämän sopimuksen liitteet ovat erottamaton osa sopimusta.

19 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus tulee voimaan 30 vuorokauden kuluttua siitä, jolloin sopimuspuolet ovat kirjallisesti ilmoittaneet toisilleen, että ne ovat täyttäneet sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat valtionsisäiset edellytykset.

2. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Irtisanominen tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun toinen sopimuspuoli on vastaanottanut kirjallisen irtisanomisen.

Tehty Helsingissä, 21 päivänä helmikuuta vuonna 2002 kahtena kappaleena englannin kielellä.

Satu Hassi Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Heiki Granich Viron tasavallan hallituksen puolesta

I LIITE

HANKELUETTELO

1. Öljynjalostamot (lukuun ottamatta yrityksiä, jotka jalostavat raakaöljystä ainoastaan voiteluaineita) sekä laitokset, jotka kaasuttavat tai nesteyttävät kivihiiltä tai öljyliusketta vähintään 500 tonnia päivässä.

2. Lämpövoimalaitokset ja muut polttolaitokset, joiden lämmöntuotto on vähintään 300 MW sekä ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit (lukuun ottamatta halkeamis- ja hyötymiskelpoisten aineiden tuotantoon ja konversioon tarkoitettuja tutkimusreaktoreita, joiden suurin jatkuva lämpöteho ei ylitä yhtä kilowattia).

3. Laitokset, jotka on suunniteltu yksinomaan ydinpolttoaineiden tuottamiseen tai rikastamiseen, säteilytettyjen ydinpolttoaineiden uudelleen käsittelyyn tai radioaktiivisen jätteen varastointiin, loppusijoitukseen ja käsittelyyn.

4. Suuret valuraudan ja teräksen alkusulatukseen ja ei-rautametallien tuotantoon tarkoitetut laitokset. Suuret valuraudan, teräksen ja ei-rautametallien uudelleensulatukseen tarkoitetut laitokset.

5. Asbestin louhinta sekä laitokset, joissa käsitellään ja muunnetaan asbestia tai asbestia sisältäviä tuotteita, jos niissä tuotetaan asbestisementistä valmistettuja lopputuotteita yli 20 000 tonnia vuodessa; asbestia kitkapintamateriaalissa sisältäviä lopputuotteita yli 50 tonnia vuodessa; muita tuotteita, joissa käytetään yli 200 tonnia asbestia vuodessa.

6. Kemianteollisuuden laitoskombinaatit eli laitokset, joissa valmistetaan teollisessa mittakaavassa aineita kemiallisilla muuntoprosesseilla, joissa on useita yksikköjä yhdessä toiminnallisesti toisiinsa liitettyinä ja joissa tuotetaan

(i) orgaanisia peruskemikaaleja,

(ii) epäorgaanisia peruskemikaaleja,

(iii) fosfori-, typpi- tai kaliumpohjaisia (yksi- tai moniravinteisia) lannoitteita,

(iv) perusaineita kasvinsuojelu- tai eliöntorjunta-aineisiin,

(v) perusaineita farmaseuttisiin tuotteisiin kemiallisella tai biologisella menetelmällä,

(vi) räjähdysaineita.

7. Moottoriteiden, moottoriliikenneteiden1 ja kaukoliikenteen rautateiden sekä lentokenttien rakentaminen, kun pääkiitorata on vähintään 2 100 metriä pitkä. Suomen ja Viron väliset tunnelit.

8. Suuriläpimittaiset öljy- ja kaasuputket. Vedenalaiset putket Itämerellä.

9. Kauppasatamat sekä myös sisävesiväylät ja sisävesiliikenteen satamat yli 1 350 tonnin aluksille.

10. Ongelmajätteiden käsittelylaitokset, joissa jätteet poltetaan, käsitellään kemiallisesti tai sijoitetaan kaatopaikalle.

11. Suuret padot ja tekoaltaat.

12. Pohjaveden otto, kun vettä otetaan vähintään 10 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

13. Paperimassan ja paperin tuotanto, kun se on vähintään 200 tonnia ilmakuivaa tuotetta päivässä.

14. Metallimalmien ja hiilen laajamittainen louhinta, paikalla tapahtuva rikastaminen ja käsittely.

15. Merellä tapahtuva hiilivedyn tuotanto.

16. Suuret raakaöljyn, petrokemian tuotteiden ja kemikaalien varastot.

17. Puuston pysyvä poistaminen laajoilta alueilta.

----

1 Tässä sopimuksessa "moottoritiellä" tarkoitetaan sellaista tietä, joka on erityisesti suunniteltu moottoriliikennettä varten, eikä palvele tienvarsialueita ja a) jossa on erityisiä tai väliaikaisia kohtia lukuun ottamatta erilliset ajokaistat kumpaankin suuntaan, jotka on erotettu toisistaan välikaistalla, jota ei ole tarkoitettu liikenteelle, tai poikkeuksellisesti muulla tavoin, b) jossa ei ole tasoristeystä tien, rautatien, raitiotien tai jalankulkutien kanssa ja c) joka on erityisesti merkitty moottoritieksi. "Moottoriliikennetiellä" tarkoitetaan moottoriajoneuvoliikenteelle varattua tietä, jonne pääsy on ainoastaan erityisten liittymä- ja erkanemisteiden kautta ja jolla erityisesti pysähtyminen ja pysäköinti ajoradalla on kielletty.

II LIITE

YLEISET ARVIOINTIPERUSTEET I LIITTEESSÄ MAINITSEMATTOMIEN HANKKEIDEN YMPÄRISTÖLLISEN MERKITTÄVYYDEN MÄÄRITTÄMISEKSI

1. Käsitellessään 4 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuja hankkeita sopimuspuolet voivat käyttäen yhtä tai useampaa seuraavaa perustetta harkita, onko hankkeella todennäköisesti merkittäviä valtioiden rajat ylittäviä haitallisia vaikutuksia.

a) Koko: ehdotetut hankkeet, jotka ovat hanketyyppiinsä nähden suuria.

b) Sijainti: ehdotetut hankkeet, jotka sijaitsevat ympäristöllisesti erityisen herkän tai tärkeän alueen lähistöllä (kuten Ramsar-yleissopimuksen kosteikkoalueet, kansallispuistot, luonnonsuojelualueet, tieteellisesti erityisen tärkeät alueet tai arkeologisesti, kulttuurisesti tai historiallisesti tärkeät alueet), sekä alueilla, joilla ehdotetun hankkeen ominaisuudet todennäköisesti vaikuttaisivat merkittävästi väestöön.

d) Vaikutukset: ehdotetut hankkeet, joilla on erityisen monimutkaisia ja mahdollisesti haitallisia vaikutuksia ihmisiin tai arvokkaisiin lajeihin tai eliöihin, sekä hankkeet, jotka muodostavat uhan kohteena olevan alueen nykyiselle tai tulevalle käytölle tai aiheuttavat lisäkuormitusta, joka ylittää ympäristön kestokyvyn.

2. Asianosaiset sopimuspuolet harkitsevat tässä yhteydessä lähellä kansainvälisiä rajoja sijaitseviksi ehdotettuja hankkeita sekä sellaisia ehdotettuja hankkeita, jotka on määrä sijoittaa kauemmas, mutta joilla voisi olla merkittäviä valtioiden rajat ylittäviä, toiminnan sijaintipaikalta laajalle ulottuvia vaikutuksia.

III LIITE

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIASIAKIRJOJEN SISÄLTÖ

Ympäristövaikutusten arviointiasiakirjoihin sisällytetään 10 artiklan 2 kappaleen mukaisesti vähintään seuraavat tiedot:

a) kuvaus ehdotetusta hankkeesta ja sen tarkoituksesta,

b) soveltuvin osin kuvaus ehdotetun hankkeen mahdollisista vaihtoehdoista (esim. sijainnin tai teknologian osalta) sekä myös selostus vaihtoehdosta, että hanketta ei toteuteta,

c) kuvaus ympäristöstä, johon ehdotetun hankkeen ja sen vaihtoehtojen merkittävät vaikutukset todennäköisesti kohdistuvat,

d) kuvaus ehdotetun hankkeen ja sen vaihtoehtojen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä arvio vaikutusten merkittävyydestä,

e) kuvaus toimenpiteistä, joilla haitalliset ympäristövaikutukset rajoitetaan mahdollisimman vähäisiksi,

f) tarkka selvitys käytetyistä ennustamismenetelmistä ja taustaolettamuksista sekä ympäristöä koskevasta olennaisesta aineistosta,

g) selvitys tarvittavien tietojen keruussa havaituista puutteista ja epävarmuustekijöistä,

h) tarvittaessa ehdotus seuranta- ja toimintaohjelmiksi sekä suunnitelmat jälkiarviointia varten,

i) yleistajuinen ja soveltuvin osin havainnollinen yhteenveto (kartat, kaaviot tms.).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.