25/2002

Annettu: 05.04.2002

Tasavallan presidentin asetus Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Washington D.C:ssä 19 päivänä marraskuuta 1984 tehty, eduskunnan 10 päivänä joulukuuta 2001 hyväksymä ja tasavallan presidentin 25 päivänä tammikuuta 2002 hyväksymä sopimus Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta, jota koskeva hyväksymisasiakirja on talletettu Latinalaisen Amerikan Kehityspankin huostaan 27 päivänä maaliskuuta 2002, on Suomen osalta kansainvälisesti voimassa 27 päivästä maaliskuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen hyväksymisasiakirjan tallettamisen yhteydessä on Suomi antanut ilmoituksen, jonka mukaan Suomen osuudeksi yhtiön osakekannasta tulee 393 osaketta.

3 §

Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 25 päivänä tammikuuta 2002 annettu laki (54/2002) tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2002.

4 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2002.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002

SOPIMUSLATINALAISEN AMERIKAN SIJOITUSYHTIÖN PERUSTAMISESTA

I. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
1. Tarkoitus
2. Tehtävät
3. Toiminnan yleisperiaatteet
II. JÄSENET JA PÄÄOMA
1. Jäsenet
2. Varat
3. Merkinnät
4. Osakkeiden siirron ja panttauksen rajoittaminen
5. Ensisijainen merkintäoikeus
6. Vastuun rajoitus
III. TOIMINTA
1. Toiminnassa noudatettavat menettelytavat
2. Muut sijoitusmuodot
3. Toimintaperiaatteet
4. Rajoitukset
5. Etujen suojelu
6. Eräiden valuutan vaihtoa koskevien rajoitusten soveltaminen
7. Muut valtuudet
8. Poliittisen toiminnan kielto
IV. ORGANISAATIO JA HALLINTO
1. Yhtiön rakenne
2. Hallintoneuvosto
3. Äänestys
4. Johtokunta
5. Perusjärjestelyt
6. Johtokunnan toimeenpaneva komitea
7. Puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja virkamiehet
8. Yhtiön ja pankin välinen suhde
9. Vuosikertomuksen julkaiseminen ja jakaminen
10. Osingot
V. EROAMINEN JA JÄSENEN VÄLIAIKAINEN EROTTAMINEN
1. Jäsenyydestä eroaminen
2. Jäsenen väliaikainen erottaminen
3. Eroamisen ehdot
VI. TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN JA LOPETTAMINEN
1. Toiminnan keskeyttäminen
2. Toiminnan lopettaminen
3. Jäsenten vastuu ja velkojen maksu
4. Varojen jakaminen
VII. OIKEUSHENKILÖN ASEMA, ERIVAPAUDET, VAPAUTUKSET JA ERIOIKEUDET
1. Laajuus
2. Oikeushenkilön asema
3. Oikeudenkäynnit
4. Omaisuuden koskemattomuus
5. Arkistojen loukkaamattomuus
6. Varojen vapauttaminen rajoituksista
7. Erioikeus viestinnässä
8. Henkilökohtaiset erivapaudet ja erioikeudet
9. Verovapaus
10. Täytäntöönpano
11. Erioikeuksista ja -vapauksista luopuminen
VIII. MUUTOKSET
1. Muutokset
IX. SOPIMUKSEN TULKINTA JA VÄLIMIESMENETTELY
1. Sopimuksen tulkinta
2. Välimiesmenettely
X. YLEISET MÄÄRÄYKSET
1. Yhtiön päätoimipaikka
2. Suhteet muihin järjestöihin
3. Yhteydenpito
XI. LOPPUMÄÄRÄYKSET
1. Allekirjoittaminen ja hyväksyminen
2. Voimaantulo
3. Toiminnan aloittaminen
LIITE A Osakemerkinnät yhtiön pääomasta

LATINALAISEN AMERIKAN SIJOITUSYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS

Maat, joiden puolesta tämä sopimus on allekirjoitettu, sopivat siitä, että ne perustavat Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön, jota koskevat seuraavat määräykset:

I artikla
Tarkoitus ja tehtävät

1 kappale. Tarkoitus

Yhtiön tarkoituksena on edistää alueensa kehitysmaihin kuuluvien jäsenmaiden taloudellista kehitystä rohkaisemalla yksityisyritysten, ja ensisijaisesti pienten ja keskisuurten yritysten perustamista, laajentamista ja uudenaikaistamista, täydentäen Latinalaisen Amerikan kehityspankin (jäljempänä "pankki") toimintaa.

Yritykset, joiden osakkeista osa kuuluu valtiolle tai muille julkisille yhteisöille ja joiden toiminta vahvistaa talouden yksityistä sektoria, voivat saada rahoitusta yhtiöltä.

2 kappale. Tehtävät

Täyttääkseen tarkoituksensa yhtiöllä on seuraavat 1 kappaleessa tarkoitettuja yrityksiä tukevat tehtävät:

(a) avustaa yksin tai yhdessä muiden lainanantajien tai sijoittajien kanssa yritysten perustamisen, laajentamisen ja uudenaikaistamisen rahoittamista sellaisin välinein ja/ tai menetelmin, joita yhtiö pitää tarkoituksenmukaisina kussakin yksittäistapauksessa;

(b) helpottaa yritysten mahdollisuuksia saada sekä kotimaista että ulkomaista yksityistä ja julkista pääomaa sekä teknistä ja yritysjohdon tietotaitoa;

(c) edistää sellaisten sijoitusmahdollisuuksien kehittämistä, jotka lisäävät sekä kotimaisen että ulkomaisen yksityisen ja julkisen pääoman virtausta sijoituksiin jäsenmaissa;

(d) ryhtyä kussakin tapauksessa asianmukaisiin ja tarpeellisiin toimiin yritysten rahoittamiseksi, pitäen mielessä niiden tarpeet ja periaatteet yhtiön varojen järkevästä käytöstä; ja

(e) tarjota hankkeiden valmisteluun, rahoitukseen ja toteuttamiseen liittyvää teknistä yhteistyötä, mukaan lukien tarkoituksenmukaisen teknologian siirtäminen.

3 kappale. Toiminnan yleisperiaatteet

Yhtiön toimintaa hoidetaan niiden toimintaa, rahoitusta ja sijoituksia koskevien periaatteiden mukaisesti, jotka vahvistetaan yksityiskohtaisesti yhtiön säännöissä, jotka yhtiön johtokunta on hyväksynyt ja joita se voi muuttaa.

II artikla
Jäsenet ja osakepääoma

1 kappale. Jäsenet

(a) Yhtiön perustajajäseniä ovat ne pankin jäsenmaat, jotka ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen XI artiklan 1 kappaleen a kohdassa mainittuun päivämäärään mennessä ja suorittaneet tämän artiklan 3 kappaleen b kohdan mukaisen alkumaksun.

(b) Muut pankin jäsenmaat ja maat, jotka eivät ole pankin jäseniä, voivat liittyä tähän sopimukseen sellaisena ajankohtana ja sellaisin ehdoin, jotka yhtiön hallintoneuvosto määrittelee sellaisella äänten enemmistöllä joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa kaikkien jäsenten äänimäärästä, mukaan lukien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston jäsenten äänistä.

(c) Tässä sopimuksessa käytetty sana "jäsen" tarkoittaa pankin jäsenmaita sekä maita, jotka eivät ole pankin jäseniä, mutta ovat yhtiön jäseniä.

2 kappale. Varat

(a) Yhtiön alkuperäinen osakepääoma sen aloittaessa toimintansa on kaksisataamiljoonaa Yhdysvaltain dollaria (200 000 000 USD).

(b) Osakepääoma jakautuu kahteenkymmeneentuhanteen (20 000) osakkeeseen, joiden kunkin nimellisarvo on kymmenentuhatta Yhdysvaltain dollaria (10 000 USD). Kaikki ne osakkeet, joita perustajajäsenet eivät ole alunperin merkinneet tämän artiklan 3 kappaleen a kohdan mukaisesti, voidaan merkitä myöhemmin tämän artiklan 3 kappaleen d kohdan mukaisesti.

(c) Hallintoneuvosto voi korottaa osakepääomaa seuraavasti:

(i) päätöksellä, joka tehdään kahden kolmasosan enemmistöllä jäsenten äänimäärästä, kun tällainen korotus on tarpeellinen osakkeiden antamiseksi, kun muut pankin jäsenet kuin sen perustajajäsenet suorittavat alkumerkinnän, edellyttäen kuitenkin, ettei tämän alakohdan oikeuttamien korotusten yhteismäärä ylitä 2000 osaketta;

(ii) muissa tapauksissa sellaisella äänten enemmistöllä, joka edustaa vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten äänimäärästä, mukaan lukien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston jäsenistä.

(d) Edellä tarkoitetun osakepääoman lisäksi hallintoneuvosto voi sen päivän jälkeen, jona alkuperäinen osakepääoma on täysimääräisesti maksettu, tehdä päätöksen sellaisten osakkeiden liikkeellelaskusta, jotka on lunastettava vaadittaessa, ja määrätä niiden merkintää koskevista ehdoista seuraavasti:

(i) tällainen päätös tehdään sellaisella äänten enemmistöllä, joka edustaa vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten äänimäärästä, mukaan lukien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston jäsenistä; ja

(ii) vaadittaessa lunastettava osakepääoma jaetaan osakkeisiin, joiden kunkin nimellisarvo on kymmenentuhatta Yhdysvaltain dollaria (10 000 USD).

(e) Vaadittaessa lunastettavat osakkeet vaaditaan lunastettavaksi vain siinä tapauksessa, kun se on tarpeen III artiklan 7 kappaleen a kohdan nojalla syntyneiden yhtiön velvoitteiden täyttämiseksi. Tällaisen lunastusvaatimuksen tapahtuessa maksu voidaan suorittaa jäsenen vallinnan mukaan Amerikan yhdysvaltain dollareissa tai valuuttana, jota tarvitaan yhtiön velvoitteiden täyttämiseksi siihen tarkoitukseen, jonka johdosta lunastusta vaaditaan. Lunastusvaatimusten on oltava kaikkien osakkeiden osalta yhdenmukaisia ja oikeassa suhteessa toisiinsa. Jäsenen velvoite suorittaa maksuja lunastusvaatimuksen johdosta on riippumaton muiden jäsenten velvoitteista, eikä se, että yksi tai useampi jäsen jättää lunastuksen suorittamatta sitä vaadittaessa, vapauta toista jäsentä velvollisuudesta suorittaa maksu. Useita lunastusvaatimuksia voidaan esittää peräkkäin, jos se on tarpeen yhtiön velvoitteiden täyttämiseksi.

(f) Yhtiön muihin varoihin kuuluvat

(i) rahamäärät, jotka karttuvat osingoista, välityspalkkioista, koroista ja muista varoista, jotka saadaan yhtiön sijoituksista;

(ii) rahamäärät, jotka saadaan sijoitusten myynnistä ja lainojen takaisinmaksuista;

(iii) rahamäärät, jotka yhtiö hankkii luotonotolla; ja

(iv) muut sen hallintaan uskotut avustukset ja varat.

3 kappale. Merkinnät

(a) Kukin perustajajäsen merkitsee A liitteessä mainitun määrän osakkeita.

(b) Kukin perustajajäsen suorittaa A liitteessä tarkoitetun osakepääoman maksun neljänä peräkkäisenä vuotena yhtä suurina maksuerinä, joista kukin on kaksikymmentäviisi prosenttia maksun kokonaismäärästä. Kukin jäsen maksaa ensimmäisen erän täysimääräisenä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona yhtiö aloittaa toimintansa XI artiklan 3 kappaleen mukaisesti tai sinä päivänä, jona tällainen perustajajäsen liittyy tähän sopimukseen, tai myöhemmin sellaiseen päivämäärään tai sellaisiin päivämääriin mennessä, jotka yhtiön johtokunta määrää. Muut kolme erää maksetaan johtokunnan määrääminä päivinä, kuitenkin aikaisintaan 31 päivänä joulukuuta 1985, 31 päivänä joulukuuta 1986 ja 31 päivänä joulukuuta 1987. Kunkin jäsenmaan merkitsemän osakepääoman kolme viimeistä erää maksetaan sillä edellytyksellä, että kyseisissä maissa mahdollisesti vaadittavat oikeudelliset muodollisuudet on täytetty. Maksu suoritetaan Yhdysvaltain dollareissa. Yhtiö määrää maksupaikan tai -paikat.

(c) Perustajajäsenten alunperin merkitsemät osakkeet lasketaan liikkeelle niiden nimellisarvon mukaisina.

(d) Perustajajäsenten alunperin suorittaman osakemerkinnän jälkeen liikkeelle laskettavien osakkeiden merkinnän ehdoista, kun näitä osakkeita ei ole merkitty II artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetulla tavalla, sekä niiden maksamisen päivämääristä määrää yhtiön johtokunta.

4 kappale. Osakkeiden siirron ja panttauksen rajoittaminen

Yhtiön osakkeita ei saa pantata, niihin ei saa kohdistaa rasiteoikeuksia eikä niitä saa siirtää millään tavalla muutoin kuin yhtiölle, ellei hallintoneuvosto hyväksy neljän viidesosan enemmistöllä jäsenten äänimäärästä siirtoa jäsenten välillä.

5 kappale. Ensisijainen merkintäoikeus

Jos osakepääomaa korotetaan, jokaisella jäsenellä on tämän artiklan 2 kappaleen c ja d kohdan mukaisesti oikeus yhtiön määräämin ehdoin saada korotetusta osakepääomasta sellainen prosenttiosuus, joka vastaa sen kyseiseen ajankohtaan mennessä merkitsemien osakkeiden määrän suhdetta yhtiön koko osakepääomaan. Jäsen ei ole kuitenkaan velvoitettu merkitsemään tällaista osuutta korotetusta osakepääomasta.

6 kappale. Vastuun rajoitus

Jäsenten vastuu merkitsemistään osakkeista rajoittuu maksamattomaan osuuteen siitä hinnasta, joka osakkeilla oli liikkeellelaskun ajankohtana. Jäsen ei ole vastuussa yhtiön velvoitteista jäsenyytensä perusteella.

III artikla
Toiminta

1 kappale. Toiminnassa noudatettavat menettelytavat

Täyttääkseen tarkoituksensa yhtiöllä on oikeus:

(a) määritellä ja edistää hankkeita, jotka täyttävät taloudellisen toteutettavuuden ja tehokkuuden vaatimukset, jolloin etusijalle asetetaan hankkeet, joilla on yksi tai useampia seuraavista ominaisuuksista:

(i) ne edistävät aineellisten ja inhimillisten voimavarojen kehittämistä ja käyttöä kehitysmaissa, jotka ovat yhtiön jäseniä;

(ii) ne edistävät työpaikkojen luomista;

(iii) ne kannustavat säästämiseen ja pääoman käyttöön tuottaviin sijoituksiin;

(iv) ne myötävaikuttavat ulkomaanvaluutan hankkimiseen ja/tai säästämiseen;

(v) ne edistävät yritysjohdon vaatimien taitojen kehittämistä ja teknologian siirtoa; sekä

(vi) ne edistävät yritysten laajempaa omistuspohjaa siten, että mahdollisimman monella sijoittajalla on osuus tällaisten yritysten osakepääomasta;

(b) tehdä suoria sijoituksia myöntämällä lainoja sekä ensisijaisesti merkitsemällä ja hankkimalla osakkeita tai vaihtovelkakirjoja yrityksistä, joissa äänten enemmistö on jonkin Latinalaisen Amerikan maan kansalaisuuden omaavilla sijoittajilla, sekä tehdä epäsuoria sijoituksia sellaisiin yrityksiin muiden rahoituslaitosten välityksellä. Lisäksi yhtiöllä on oikeus tarkemmin rajoitetuissa tapauksissa, jotka johtokunta hyväksyy, tehdä suoria sijoituksia alueen kehitysmaihin kuuluvissa jäsenmaissa oleviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joissa äänten enemmistö kuuluu muille kuin alueella oleville sijoittajille ja joissa saadaan aikaan merkittävästi paikallista lisäarvoa, jota ei muutoin syntyisi;

(c) edistää soveltuvin keinoin muiden rahoitus- ja/tai asiantuntijatahojen mukana oloa, mukaan lukien lainasyndikaattien järjestäminen, arvopaperien ja osuuksien merkintätakaus, yhteisyritykset ja muut yhteenliittymän muodot, kuten lisenssijärjestelyt, sekä markkinointia ja liikkeenjohtoa koskevat sopimukset;

(d) suorittaa yhteisrahoitukseen kuuluvia toimia ja avustaa kansallisia rahoituslaitoksia, kansainvälisiä laitoksia ja kahdenvälisiä sijoituslaitoksia;

(e) tarjota teknistä yhteistyötä, rahoitukseen ja yleisluonteiseen liikkeenjohtoon liittyvää apua, ja toimia yritysten rahoitusagenttina;

(f) auttaa perustamaan, laajentamaan, parantamaan ja rahoittamaan yksityisen sektorin kehitysrahoitusyhtiöitä ja muita laitoksia, tämän sektorin kehittämiseksi,

(g) edistää osakkeiden ja arvopaperien merkintätakausta ja laajentaa joko yksin tai yhdessä muiden rahoituslaitosten kanssa tällaisen merkintätakauksen antamista, mikäli sen edellytykset on täytetty,

(h) hallinnoida muiden yksityisten, julkisten tai puolijulkisten laitosten varoja. Tätä tarkoitusta varten yhtiö voi tehdä varojen hoitoa ja hallintoa koskevia sopimuksia,

(i) suorittaa yhtiön toiminnalle tarpeellisia valuutan siirtoja sekä

(j) laskea liikkeelle joukkovelkakirjalainoja, velkakirjoja ja osuustodistuksia sekä tehdä luottosopimuksia.

2 kappale. Muut sijoitusmuodot

Yhtiö voi tämän artiklan 7 kappaleen b kohdan mukaisesti sijoittaa varojaan sellaisessa muodossa tai muodoissa, joita se tilanteesta riippuen kulloinkin pitää tarkoituksenmukaisina.

3. kappale. Toimintaperiaatteet

Yhtiön toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

(a) se ei aseta antamansa rahoituksen ehdoksi sen tuoton käyttöä ennalta määrätystä maasta peräisin olevien tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen,

(b) se ei ota vastuuta minkään sellaisen yrityksen hoitamisesta, johon se on sijoittanut, eikä käytä äänivaltaansa tähän tarkoitukseen tai mihinkään muuhun tarkoitukseen, joka sen näkemyksen mukaan kuuluu yrityksen johdon vastuualaan,

(c) se antaa rahoitusta tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla, ottaen huomioon yritysten tarpeet, yhtiön ottamat riskit sekä ehdot, joiden täyttämistä tavallisesti edellytetään yksityisiltä sijoittajilta tällaista rahoitusta varten,

(d) se pyrkii pitämään varansa kierrossa myymällä sijoituksiaan mahdollisuuksien mukaan tämän artiklan 1 kappaleen a kohdan vi alakohdan mukaisesti, edellyttäen, että tällainen myynti voidaan tehdä tarvittavassa muodossa ja tyydyttävin ehdoin.

(e) se pyrkii hajauttamaan sijoituksensa järkevällä tavalla,

(f) se noudattaa rahoitukseen liittyviä, teknisiä, taloudellisia, oikeudellisia ja institutionaalisia arviointiperusteita toteutettavuuden osalta, kun on kyse sijoitusten perustelemisesta ja tarjottujen takuiden riittävyyden toteamisesta, ja

(g) se ei ryhdy mihinkään sellaiseen rahoitustoimeen, johon sen näkemyksen mukaan voidaan muutoin saada riittävä pääoma kohtuullisin ehdoin.

4 kappale. Rajoitukset

(a) Lukuun ottamatta tämän artiklan 7 kappaleen b kohdassa tarkoitettua rahoitusomaisuutta, yhtiön varoja sijoitetaan vain sellaisiin yrityksiin, jotka sijaitsevat alueen kehitysmaihin kuuluvissa jäsenmaissa. Tällaiset sijoitukset tehdään noudattaen hyvän taloushallinnon periaatteita.

(b) Yhtiö ei anna rahoitusta tai sijoita muuten jäsenmaan alueella olevaan yritykseen, jos jäsenmaan hallitus vastustaa tällaista rahoitusta tai sijoitusta.

5 kappale. Etujen suojelu

Tämän sopimuksen määräykset eivät estä yhtiötä ryhtymästä sellaiseen toimeen eikä käyttämästä sellaisia oikeuksia, jotka se katsoo tarpeellisiksi etujensa suojaamiseksi sijoitusten epäonnistumisen varalta, sellaisten yritysten todellisen tai uhkaavan maksukyvyttömyyden varalta, joihin tällaisia sijoituksia on tehty, tai muiden tilanteiden varalta, jotka yhtiön näkemyksen mukaan uhkaavat vaarantaa tällaiset sijoitukset.

6 kappale. Eräiden valuutan vaihtoa koskevien rajoitusten soveltaminen

Varoja, jotka yhtiö on saanut tai jotka sille tulee maksaa sen jäsenmaan alueelle tekemän sijoituksen johdosta, ei ole vapautettu pelkästään tämän sopimuksen määräysten perusteella kyseisen jäsenmaan alueella yleisesti noudatettavista valuutan vaihtoa koskevista rajoituksista, säännöistä tai valvonnasta.

7 kappale. Muut valtuudet

Yhtiöllä on myös valtuudet

(a) ottaa lainaa ja asettaa tähän tarkoitukseen yhtiön määrittämiä pantti- tai muita vakuuksia, edellyttäen, että yhtiön ottaman velan maksamaton kokonaismäärä tai yhtiön antamien takuiden kokonaismäärä niiden lähteestä riippumatta ei ylitä määrää, joka on sen merkityn osakepääoman, jakamattoman voiton ja varauksien summa kolminkertaisena,

(b) sijoittaa varoja, joita ei välittömästi tarvita sen rahoitustoimintaan, samoin kuin sen muihin tarkoituksiin pitämiä varoja yhtiön päätöksen mukaisiin vaihdantakelpoisiin velkakirjoihin ja arvopapereihin,

(c) taata arvopapereita, joihin se on sijoittanut, helpottaakseen niiden myyntiä,

(d) ostaa ja/tai myydä arvopapereita, joita se on laskenut liikkeelle tai taannut tai joihin se on sijoittanut varoja,

(e) hoitaa yhtiön määräämin ehdoin sellaisia erityisiä asioita, jotka liittyvät sen toimintaan ja jotka sen osakkeenomistajat tai kolmannet osapuolet ovat sille uskoneet, sekä hoitaa omaisuudenhoitoon kuuluvia tehtäviä, sekä

(f) käyttää kaikkia muita valtuuksia, jotka ovat tarpeen tai hyödyllisiä yhtiön tarkoituksen täyttämiseksi, mukaan lukien sopimusten allekirjoittaminen ja tarpeellisten oikeudellisten toimenpiteiden tekeminen.

8 kappale. Poliittisen toiminnan kielto

Yhtiö ja sen toimihenkilöt eivät saa puuttua jäsenmaan poliittisiin asioihin, eikä kyseisen jäsenmaan poliittinen tausta saa vaikuttaa heidän päätöksentekoonsa. Ainoastaan taloudelliset näkökohdat ovat ratkaisevia yhtiön päätöksenteossa, ja nämä näkökohdat käsitellään puolueettomasti tässä sopimuksessa mainittujen päämäärien saavuttamiseksi.

IV artikla
Organisaatio ja hallinto

1 kappale. Yhtiön rakenne

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta, johtokunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä muita toimihenkilöitä ja henkilökuntaa sen mukaisesti kuin yhtiön johtokunta määrää.

2 kappale. Hallintoneuvosto

(a) Yhtiön kaikki päätösvalta kuuluu hallintoneuvostolle.

(b) Kukin Latinalaisen Amerikan Kehityspankin hallintoneuvoston jäsen ja hallintoneuvoston varajäsen, jonka on nimittänyt sellainen pankin jäsenmaa, joka on myös yhtiön jäsen, on viran puolesta samalla yhtiön hallintoneuvoston jäsen tai vastaavasti hallintoneuvoston varajäsen, jollei kyseinen maa toisin ilmoita. Hallintoneuvoston varajäsen voi äänestää varsinaisen hallintoneuvoston jäsenen poissa ollessa. Hallintoneuvosto valitsee yhden hallintoneuvoston jäsenistä hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Hallintoneuvoston jäsen ja hallintoneuvoston varajäsen lopettavat tehtäviensä hoidon, jos se jäsen, joka heidät on nimittänyt, lakkaa olemasta yhtiön jäsen.

(c) Hallintoneuvosto voi luovuttaa kaikki valtuutensa johtokunnalle, lukuun ottamatta valtuutta

(i) hyväksyä uusia jäseniä ja määrätä heidän hyväksymisehdoistaan;

(ii) korottaa tai alentaa osakepääomaa;

(iii) erottaa jäsen väliaikaisesti;

(iv) käsitellä valitukset, jotka on tehty johtokunnan tekemistä tämän sopimuksen tulkintaa koskevista päätöksistä, ja tehdä näitä valituksia koskevat päätökset;

(v) hyväksyä tilintarkastajien lausunnon saatuaan laitoksen tase ja tuloslaskelma;

(vi) määrätä varauksista ja nettotulon jaosta sekä osingonjaosta;

(vii) tilata ulkopuolisten tilintarkastajain palvelut tarkastamaan yhtiön tase ja tuloslaskelma;

(viii) muuttaa tätä sopimusta; ja

(ix) päättää yhtiön toiminnan lopettamisesta pysyvästi ja sen varojen jakamisesta.

(d) Hallintoneuvoston vuosikokous pidetään Latinalaisen Amerikan Kehityspankin hallintoneuvoston vuosikokouksen yhteydessä. Se voi kokoontua muulloin johtokunnan koolle kutsumana.

(e) Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä on läsnä enemmistö, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa jäsenten äänimäärästä. Hallintoneuvosto voi määrätä menettelytavasta, jonka mukaisesti johtokunta voi tarpeellisiksi katsomissaan tapauksissa esittää jonkin kysymyksen äänestettäväksi hallintoneuvoston jäsenille kutsumatta hallintoneuvoston kokousta koolle.

(f) Hallintoneuvosto ja johtokunta voivat viimeksi mainitun valtuuksien rajoissa antaa sellaisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka ovat tarpeen yhtiön toimintaa varten.

(g) Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet hoitavat tehtävänsä ilman yhtiöltä saatavaa korvausta.

3 kappale. Äänestys

(a) Jokaisella jäsenellä on yksi ääni jokaista hallussaan olevaa täysin maksettua osaketta kohden ja jokaista merkittyä vaadittaessa lunastettavaa osaketta kohden.

(b) Jollei toisin määrätä, kaikista hallintoneuvoston tai johtokunnan ratkaistaviksi tulevista asioista päätetään jäsenten äänimäärän enemmistöllä.

4 kappale. Johtokunta

(a) Johtokunta on vastuussa yhtiön toiminnasta ja tässä tarkoituksessa se käyttää kaikkia valtuuksia, jotka sille kuuluvat tämän sopimuksen perusteella tai jotka hallintoneuvosto on sille siirtänyt.

(b) Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan tai nimitetään pankin johtokunnan jäsenten ja varajäsenten joukosta, paitsi silloin, kun

(i) yhtiön jäsenmaata tai jäsenmaiden ryhmää edustavat pankin johtokunnassa johtokunnan jäsen ja varajäsen, jotka ovat sellaisten maiden kansalaisia, jotka eivät ole yhtiön jäseniä, sekä

(ii) ottaen huomioon erilaiset osallistumismuodot ja kokoonpanot tämän kappaleen c kohdan iii alakohdassa tarkoitetut jäsenmaat määräävät omat edustajansa niille kuuluville paikoille yhtiön johtokunnassa keskenään sopimansa vuorottelujärjestelmän mukaisesti aina silloin, kun pankin johtokunnan jäsenet tai varajäsenet eivät voi edustaa niitä riittävällä tavalla.

(c) Yhtiön johtokunnan kokoonpano on seuraava:

(i) yhtiössä suurimman osakemäärän omaava jäsenvaltio nimittää yhden johtokunnan jäsenen ja varajäsenen;

(ii) alueen kehitysmaihin kuuluvia jäsenmaita edustavat hallintoneuvoston jäsenet valitsevat yhdeksän johtokunnan jäsentä;

(iii) muita jäsenmaita edustavat hallintoneuvoston jäsenet valitsevat kaksi johtokunnan jäsentä.

Johtokunnan jäsenten valintamenettely sisältyy yhtiön sääntöihin, jotka hallintoneuvosto hyväksyy sellaisella äänten enemmistöllä, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa jäsenten äänimäärästä.

Tämän kohdan iii alakohdassa mainittuja jäsenmaita edustavat hallintoneuvoston jäsenet voivat valita yhden ylimääräisen johtokunnan jäsenen yhtiön säännöissä määrätyin edellytyksin ja niissä mainituksi määräajaksi ja siinä tapauksessa, että nämä edellytykset eivät täyty, valinnan voivat suorittaa alueen kehitysmaihin kuuluvia jäsenmaita edustavat hallintoneuvoston jäsenet yhtiön sääntöjen mukaisesti.

Kukin johtokunnan jäsen voi nimetä varajäsenen, jolla on täydet valtuudet toimia hänen puolestaan hänen poissa ollessaan.

(d) Johtokunnan jäsen ei saa samanaikaisesti olla yhtiön hallintoneuvoston jäsen.

(e) Johtokunnan jäsenet valitaan kolmen vuoden pituisiksi kausiksi ja heidät voidaan valita uudelleen seuraaviksi kausiksi.

(f) Kullakin johtokunnan jäsenellä on oikeus antaa niin monta ääntä, kuin on ääniä sillä jäsenvaltiolla tai niillä jäsenvaltioilla, jotka ovat äänestäneet hänen nimityksensä tai valintansa puolesta.

(g) Kaikki äänet, jotka johtokunnan jäsen on oikeutettu antamaan, annetaan yhtenä kokonaisuutena.

(h) Johtokunnan jäsenen ja varajäsenen poissa ollessa johtokunnan jäsen tai hänen poissa ollessaan varajäsen voi määrätä henkilön häntä edustamaan.

(i) Johtokunnan jäsenen tehtävänhoito lakkaa, jos kaikki ne jäsenet, jotka ovat äänestäneet hänen nimityksensä tai valintansa puolesta, lakkaavat olemasta yhtiön jäseniä.

(j) Johtokunta toimii yhtiön pääkonttorissa tai poikkeuksellisesti muussa johtokunnan määräämässä paikassa, ja kokoontuu niin usein, kuin laitoksen toiminta sitä edellyttää.

(k) Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on johtokunnan jäsenten enemmistö, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa yhtiön jäsenten äänimäärästä.

(l) Jokainen yhtiön jäsen voi lähettää edustajan jokaiseen sellaiseen johtokunnan kokoukseen, jossa käsitellään erityisesti tätä jäsentä koskevaa asiaa. Hallintoneuvosto määrää tällaisesta edustusoikeudesta.

5 kappale. Perusjärjestelyt

Johtokunta määrää yhtiön perusjärjestelyistä, mukaan lukien keskeisten hallinnollisia ja erityistehtäviä hoitavien toimihenkilöiden määrän ja yleiset vastuualat, ja hyväksyy yhtiön talousarvion.

6 kappale. Johtokunnan toimeenpaneva komitea

(a) Johtokunnan toimeenpanevan komitean kokoonpano on seuraava:

(i) yksi yhtiön suurimman osakemäärän omaavan jäsenmaan nimittämä johtokunnan jäsen tai varajäsen;

(ii) kaksi alueen kehitysmaihin kuuluvia jäsenmaita edustavien johtokunnan jäsenten joukosta nimettyä henkilöä; sekä

(iii) yksi muita jäsenmaita edustavien johtokunnan jäsenten joukosta nimetty henkilö.

Tämän kohdan ii ja iii alakohdassa tarkoitettujen toimeenpanevan komitean jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnan suorittavat kunkin maaryhmän jäsenet kyseisen ryhmän laatimien menettelytapojen mukaisesti.

(b) Johtokunnan puheenjohtaja toimii puheenjohtajana kyseisen komitean kokouksissa. Hänen poissa ollessaan puheenjohtajana kokouksissa toimii vuorotteluperiaatteen mukaisesti valittava komitean jäsen.

(c) Komitea käsittelee kaikki asiat, jotka koskevat yhtiön jäsenmaiden yrityksille myöntämiä lainoja ja niihin tekemiä sijoituksia.

(d) Kaikkien lainojen ja sijoitusten hyväksymiseen vaaditaan komitean äänten enemmistö. Kokous on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä on läsnä. Poissaolo tai äänestyksestä pidättäytyminen katsotaan vastustavaksi ääneksi.

(e) Johtokunnalle luovutetaan selonteko jokaisesta komitean hyväksymästä toimesta. Johtokunnan jäsenen pyynnöstä tällainen toimi esitetään johtokunnalle äänestettäväksi. Mikäli tällaista pyyntöä ei esitetä johtokunnan määräämän ajanjakson kuluessa, johtokunnan katsotaan hyväksyneen toimen.

(f) Mikäli äänet ehdotetusta toimesta menevät tasan, kyseinen ehdotus palautetaan yhtiön johdolle jatkotarkastelua ja -erittelyä varten. Jos komitean äänestyksessä äänet menevät edelleen tasan sen jälkeen, kun komitea on käsitellyt asian uudelleen, johtokunnan puheenjohtajan ääni on ratkaiseva.

(g) Mikäli komitea hylkää toimenpide-ehdotuksen, johtokunta voi kenen tahansa jäsenensä pyynnöstä vaatia, että yhtiön johdon selonteko tällaisesta toimesta yhdessä komitean tarkastelusta tehdyn yhteenvedon kanssa saatetaan johtokunnalle käsiteltäväksi ja mahdollista suositusta varten, joka koskisi toimenpiteen teknisiä ja siinä noudatettavaa menettelyä koskevia kysymyksiä sekä tähän verrattavia tulevia toimenpiteitä.

7 kappale. Puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja virkamiehet

(a) Pankin pääjohtaja on viran puolesta yhtiön johtokunnan puheenjohtaja. Hän toimii puheenjohtajana johtokunnan kokouksissa, mutta ilman äänioikeutta paitsi äänten mennessä tasan. Hän voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin, mutta ei saa äänestää niissä.

(b) Yhtiön toimitusjohtajan nimittää johtokunta neljän viidesosan enemmistöllä kokonaisäänimäärästä johtokunnan puheenjohtajan suosituksesta tämän esittämäksi ajaksi. Toimitusjohtaja on yhtiön toimihenkilöiden ja henkilökunnan päällikkö. Johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti ja sen puheenjohtajan yleisessä valvonnassa hän johtaa yhtiön juoksevaa liiketoimintaa ja on yhteistoimin johtokunnan ja sen puheenjohtajan kanssa vastuussa toimihenkilöiden ja muun henkilökunnan organisaatiosta, nimittämisestä ja erottamisesta. Toimitusjohtaja voi osallistua johtokunnan kokouksiin, mutta ei saa äänestää niissä. Toimitusjohtajan viranhoito lakkaa hänen luopuessaan siitä tai johtokunnan tekemällä päätöksellä, joka edustaa kolmen viidesosan enemmistöä kokonaisäänimäärästä, mukaan lukien johtokunnan puheenjohtajan ääni.

(c) Jos johonkin toimintaan vaaditaan erityisosaamista tai yhtiön vakinainen henkilökunta ei voi hoitaa sitä, yhtiö saa teknistä apua pankin henkilökunnalta, tai mikäli sitä ei ole saatavissa, asiantuntijoiden ja neuvonantajien palveluja voidaan hankkia tilapäisesti.

(d) Tehtäviensä hoidossa yhtiön toimihenkilöt ja muu henkilökunta ovat vastuussa yksinomaan yhtiölle eivätkä millekään muulle taholle. Kukin jäsenmaa kunnioittaa tällaisen velvoitteen kansainvälistä luonnetta.

(e) Yhtiö ottaa asianmukaisesti huomioon sen, että nimitettäessä yhtiön henkilökuntaa ja määrättäessä heidän palvelusehdoistaan on tarpeen varmistaa, että korkein mahdollinen tehokkuuden, pätevyyden ja luotettavuuden taso on keskeisin valintaperuste. Henkilökuntaa nimitettäessä otetaan myös asianmukaisesti huomioon mahdollisimman laaja maantieteellinen jakauma, ottaen huomioon yhtiön alueellisen luonteen.

8 kappale. Yhtiön ja pankin välinen suhde

(a) Suhteessa pankkiin yhtiö on erillinen yksikkö. Yhtiön varat pidetään erillään pankin varoista. Tämän kappaleen määräykset eivät estä yhtiötä sopimasta pankin kanssa järjestelyistä asioissa, joissa on kyse toimitiloista, henkilökunnasta ja palveluista sekä sellaisten hallinnollisten kulujen korvaamisesta, jotka toinen järjestö on maksanut toisen puolesta.

(b) Yhtiö pyrkii mahdollisimman suuressa määrin käyttämään hyväksi pankin tiloja, varustusta ja henkilökuntaa.

(c) Tämän sopimuksen määräykset eivät luo yhtiölle vastuuta pankin toimista tai velvoitteista eikä pankille vastuuta yhtiön toimista tai velvoitteista.

9 kappale. Vuosikertomuksen julkaiseminen ja jakaminen

(a) Yhtiö julkaisee vuosikertomuksen, joka sisältää tilintarkastajien vahvistaman tilinpäätöksen. Se lähettää myös jäsenilleen vuosineljänneksittäin yhteenvedon sen taloudellisesta tilanteesta sekä tuloslaskelman, josta ilmenevät sen toiminnan tulokset.

(b) Yhtiö voi myös julkaista muita selontekoja, jotka se katsoo tarpeellisiksi yhtiön tarkoituksen ja tehtävien kannalta.

10 kappale. Osingot

(a) Hallintoneuvosto voi määrätä, mikä osa yhtiön nettotulosta ja ylijäämästä jaetaan osinkoina sen jälkeen, kun tarpeelliset siirrot vararahastoihin on tehty.

(b) Osingot jaetaan osuuksina suhteessa kunkin jäsenen maksamaan osakepääomaan.

(c) Osingot maksetaan yhtiön määräämällä tavalla ja sen määräämässä valuutassa.

V artikla
Eroaminen ja jäsenen väliaikainen erottaminen

1 kappale. Jäsenyydestä eroaminen

(a) Jokaisella jäsenellä on oikeus erota yhtiön jäsenyydestä ilmoittamalla yhtiön päätoimistoon kirjallisesti tästä aikomuksestaan. Tällainen eroaminen tulee voimaan ilmoituksessa mainittuna päivämääränä, mutta ei kuitenkaan aikaisemmin kuin kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona tällainen ilmoitus on toimitettu yhtiölle. Jäsen voi milloin tahansa ennen eroamisen voimaantulon päivämäärää peruuttaa aikomuksensa erota, ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtiölle.

(b) Erottuaankin jäsen on yhtiölle vastuussa niistä velvoitteistaan, jotka sillä oli eroamista koskevan ilmoituksen ajankohtana, mukaan lukien tämän artiklan 3 kappaleessa mainitut velvoitteet. Eroamisen tultua voimaan jäsen ei ole kuitenkaan vastuussa sellaisista yhtiön toimista johtuvista velvoitteista, jotka on otettu sen päivämäärän jälkeen, jona yhtiö vastaanotti eroamista koskevan ilmoituksen.

2 kappale. Jäsenen väliaikainen erottaminen

(a) Jos jäsen laiminlyö tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa yhtiötä kohtaan, se voidaan erottaa väliaikaisesti sellaisella äänten enemmistöllä, joka edustaa vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten äänimäärästä, mukaan lukien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston jäsenten äänistä.

(b) Kun jäsen erotetaan väliaikaisesti, sen jäsenyys yhtiössä lakkaa automaattisesti vuoden kuluessa erottamisen päivämäärästä, mikäli hallintoneuvosto ei päätä tämän kappaleen a kohdassa tarkoitetulla enemmistöllä palauttaa jäsenyyden.

(c) Kun jäsen on väliaikaisesti erotettu, se ei voi käyttää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan, lukuun ottamatta oikeutta erota, mutta se on velvollinen täyttämään kaikki velvoitteensa.

3 kappale. Eroamisen ehdot

(a) Siitä alkaen, kun jäsenyys lakkaa, kyseinen jäsen ei ole enää osaltaan jakamassa yhtiön voittoja eikä tappioita eikä kanna vastuuta lainoista tai takuista, jotka yhtiö on ottanut sen jälkeen. Yhtiö järjestää tällaisen jäsenen osakepääoman takaisin ostamisen osana tilintekoa sen kanssa tämän kappaleen määräysten mukaisesti.

(b) Yhtiö ja jäsen voivat sopia jäsenyydestä eroamisesta ja kyseisen jäsenen osakkeiden takaisinlunastuksesta ehdoilla, jotka ne katsovat tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisiksi. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tällainen jäsen on ilmaissut halunsa erota jäsenyydestä, tai muuna osapuolten keskenään sopiman ajanjakson kuluessa, jäsenen osakkeiden takaisinlunastushinta on sama kuin niiden kirjanpitoarvo päivänä, jona yhtiön jäsenyys lakkaa, jolloin tällainen kirjanpitoarvo määritellään yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

(c) Maksu osakkeista suoritetaan esitettäviä osakekirjoja vastaan erinä, ajankohtina ja saatavissa olevassa valuutassa, jotka yhtiö määrää ottamalla huomioon taloudellisen asemansa.

(d) Entiselle jäsenelle sen osakkeista tämän osan mukaisesti kuuluvaa maksua ei voida suorittaa, ennen kuin on kulunut kuukausi siitä päivästä, jona sen jäsenyys yhtiössä on lakannut. Jos yhtiö tänä aikana lakkauttaa toimintansa, tällaisen jäsenen oikeuksista määrätään VI artiklan mukaisesti ja jäsen katsotaan edelleenkin yhtiön jäseneksi kyseisen artiklan soveltamistarkoituksessa, mutta sillä ei ole äänioikeutta.

VI artikla
Toiminnan keskeyttäminen ja lopettaminen

1 kappale. Toiminnan keskeyttäminen

Johtokunta voi hätätilanteessa keskeyttää toiminnan uusien sijoitusten, lainojen ja takuiden osalta siihen saakka, kunnes hallintoneuvostolla on tilaisuus harkita tilannetta ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin.

2 kappale. Toiminnan lopettaminen

(a) Yhtiö voi lopettaa toimintansa hallintoneuvoston sellaisella äänten enemmistöllä, joka edustaa vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten äänimäärästä, mukaan lukien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston jäsenten äänistä. Toiminnan päättyessä yhtiö lopettaa välittömästi kaiken toimintansa, lukuun ottamatta sellaista toimintaa, joka liittyy sen omaisuuden säilyttämiseen, suojaamiseen ja myyntiin sekä sen velvoitteiden loppuun suorittamiseen.

(b) Yhtiö on olemassa siihen saakka, kunnes tällaiset velvoitteet on suoritettu loppuun ja omaisuus on jaettu, ja yhtiön ja sen jäsenten kaikki tähän sopimukseen perustuvat keskinäiset oikeudet ja velvoitteet pysyvät muuttumattomina, lukuun ottamatta sitä, ettei yhtään jäsentä voida väliaikaisesti erottaa eikä yksikään jäsen voi erota, ja että varojen jakaminen jäsenille on mahdollista vain tämän artiklan mukaisesti.

3 kappale. Jäsenten vastuu ja velkojen maksu

(a) Jäsenten vastuu, joka johtuu osakepääoman merkinnästä, pysyy voimassa siihen saakka, kunnes yhtiön sitoumukset, mukaan lukien ehdolliset sitoumukset, on täytetty.

(b) Kaikille velkojille, joilla on välittömiä saatavia, maksu suoritetaan niistä yhtiön varoista, joista tällaiset saatavat ovat maksettavissa ja sen jälkeen yhtiölle tulevasta vielä lunastamattomista osakemerkinnöistä tulevista maksuista, joista tällaiset saatavat on maksettavissa. Ennen maksujen suorittamista niille velkojille, joilla on välittömiä saatavia, johtokunta ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin varmistaakseen määräsuhteessa tapahtuvan jakamisen välittömien ja ehdollisten saatavien haltijoiden kesken.

4 kappale. Varojen jakaminen

(a) Yhtiön varoja ei jaeta jäsenille niiden hallussa olevien yhtiön osakkeiden perusteella, ennen kuin kaikki velkojien saatavat, jotka voivat rasittaa sellaisia osakkeita, on maksettu tai joiden maksaminen on varmistettu. Varojen jakamiseen vaaditaan lisäksi hallintoneuvoston sellainen äänten enemmistö, joka edustaa vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten äänimäärästä, mukaan lukien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston jäsenten äänistä.

(b) Yhtiön varojen jako jäsenille tapahtuu suhteessa niiden hallussa olevien osakkeiden määrään, ja varat jaetaan sellaisena ajankohtana ja sellaisin edellytyksin, jotka yhtiö katsoo kohtuullisiksi ja oikeudenmukaisiksi. Jaettujen varojen osuuksien ei tarvitse olla yhdenmukaisia, kun on kyse erityyppisistä varoista. Jäsen ei voi saada osuuttaan näin jaettavista varoista, ennen kuin se on täyttänyt velvoitteet, joita sillä on yhtiötä kohtaan.

(c) Jokaisella jäsenellä, joka saa varoja tämän artiklan mukaisesti, on samat oikeudet näihin varoihin kuin yhtiöllä oli niihin ennen jakamista.

VII artikla
Oikeushenkilön asema, erivapaudet, vapautukset ja etuoikeudet

1 kappale. Laajuus

Jotta yhtiö voisi täyttää tarkoituksensa ja suorittaa sille uskotut tehtävät, tässä artiklassa tarkoitetut asema, erivapaudet, vapautukset ja etuoikeudet myönnetään yhtiölle kaikkien jäsenmaiden alueilla.

2 kappale. Oikeushenkilön asema

Yhtiö on oikeushenkilö ja sillä on erityisesti kelpoisuus:

(a) tehdä sopimuksia;

(b) hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta; sekä

(c) ryhtyä oikeudenkäynti- ja hallinnollisiin toimenpiteisiin.

3 kappale. Oikeudenkäynnit

(a) Yhtiötä vastaan voidaan ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin vain toimivaltaisessa tuomioistuimessa sellaisen jäsenmaan alueella, jossa yhtymällä on toimipaikka, jossa sillä on nimetty asiamies oikeudenkäyntiä koskevan tiedoksiannon tai ilmoituksen vastaanottamista varten tai jossa se on laskenut liikkeelle arvopapereita tai antanut niille takuun. Yhtiön jäsenet samoin kuin henkilöt, jotka toimivat jäsenmaiden lukuun tai johtavat niiltä oikeutensa, eivät voi ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin yhtiötä vastaan. Sellaisilla mailla tai henkilöillä on kuitenkin mahdollisuus turvautua erityisiin menettelytapoihin yhtiön ja sen jäsenmaiden välisten riitojen ratkaisemiseksi, sen mukaisesti kuin tässä sopimuksessa, yhtiön yhtiöjärjestyksessä ja määräyksissä sekä sen kanssa tehdyissä sopimuksissa määrätään.

(b) Yhtiön varoja ja omaisuutta ei voida niiden sijaintipaikasta ja hallussapitäjästä riippumatta millään tavoin takavarikoida, pidättää tai ulosmitata, ennen kuin lopullinen tuomio yhtiötä vastaan on annettu.

4 kappale. Omaisuuden koskemattomuus

Yhtiön omaisuus ja varat ovat niiden sijaintipaikasta ja hallussapitäjästä riippumatta suojatut etsinnältä, pakko-otolta, menetetyksi tuomitsemiselta, pakkolunastukselta tai muulta pakkotäytäntöönpanoon tai lainsäädäntöön perustuvalta luovutukselta tai ulosmittaukselta.

5 kappale. Arkistojen loukkaamattomuus

Yhtiön arkistot ovat loukkaamattomia.

6 kappale. Varojen vapauttaminen rajoituksista

Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, yhtiön kaikki omaisuus ja muut varat ovat vapautetut kaikenlaisista rajoituksista, määräyksistä, valvontatoimenpiteistä ja määräajoista siinä määrin kuin se on tarpeen, jotta yhtiö voisi toimia tarkoituksensa mukaisesti ja hoitaa tehtävänsä sekä harjoittaa toimintaansa tämän sopimuksen mukaisesti.

7 kappale. Etuoikeus viestinnässä

Kukin jäsenmaa myöntää yhtiön virallisille tiedonannoille saman kohtelun kuin se myöntää muiden jäsenten virallisille tiedonannoille.

8 kappale. Henkilökohtaiset erivapaudet ja erioikeudet

Yhtiön kaikilla hallintoneuvoston jäsenillä, johtokunnan jäsenillä ja varajäsenillä, toimihenkilöillä ja työntekijöillä on seuraavat erioikeudet ja -vapaudet:

(a) erivapaus oikeudenkäynnistä, kun on kyse heidän virallisten tehtäviensä yhteydessä suorittamistaan toimista, lukuun ottamatta tapauksia, jolloin yhtiö poistaa tämän erivapauden;

(b) siinä tapauksessa, että he eivät ole asemamaan kansalaisia, samat erivapaudet maahanmuuttoa koskevista rajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröintiä koskevista vaatimuksista ja asepalvelua koskevista velvollisuuksista, sekä samat helpotukset valuutan vaihtoa koskevien määräysten osalta kuin jäsenmaa myöntää muiden jäsenmaiden vastaavanarvoisille virallisille edustajille, virkamiehille ja työntekijöille; sekä

(c) samat etuoikeudet matkustusta koskevien helpotusten osalta kuin jäsenmaa myöntää muiden jäsenmaiden vastaavanarvoisille virallisille edustajille, virkamiehille ja työntekijöille.

9 kappale. Verovapaus

(a) Yhtiö, sen omaisuus, muut varat, tulot sekä sen tähän sopimukseen perustuvat toimet ja liiketapahtumat on vapautettu kaikista veroista ja tullimaksuista. Yhtiö on myös vapautettu kaikista velvoitteista, jotka liittyvät verojen tai tullimaksujen maksamiseen, pidättämiseen tai keräämiseen.

(b) Veroa ei peritä sellaisille yhtiön toimihenkilöille tai työntekijöille maksetuista palkoista tai palkkioista, jotka eivät ole asemamaan kansalaisia tai asemamaassa asuvia muiden maiden kansalaisia.

(c) Minkäänluonteista veroa ei peritä yhtiön antamista velkasitoumuksista tai muista arvopapereista, mukaan lukien niistä saatava osinko tai korko, riippumatta siitä, kenen hallussa ne ovat:

(i) jos se saattaisi nämä sitoumukset tai arvopaperit huonompaan asemaan yksinomaan sen johdosta, että ne ovat yhtiön antamia; tai

(ii) jos sellaisen verotuksen ainoana oikeudellisena perusteena on paikka tai valuutta, jossa tai jona ne on laskettu liikkeelle, määrätty maksettaviksi tai maksettu, tai yhtiön toimiston tai liikepaikan sijainti.

(d) Minkäänluonteista veroa ei peritä yhtiön takaamista velkasitoumuksista tai muista arvopapereista mukaan lukien siitä saatava osinko tai korko, riippumatta siitä, kenen hallussa ne ovat,

(i) jos se saattaisi nämä velkasitoumukset tai arvopaperit huonompaan asemaan yksinomaan sen johdosta, että ne ovat yhtiön takaamia; tai

(ii) jos sellaisen verotuksen ainoana oikeudellisena perusteena on yhtiön toimiston tai liikepaikan sijainti.

10 kappale. Täytäntöönpano

Kukin jäsenmaa ryhtyy oikeusjärjestelmänsä mukaisesti tarpeellisiin toimiin pannakseen täytäntöön tässä artiklassa esitetyt periaatteet omalla alueellaan, ja ilmoittaa yhtiölle toimista, joihin se on ryhtynyt.

11 kappale. Erioikeuksista tai -vapauksista luopuminen

Yhtiö voi harkintansa mukaan luopua mistä tahansa tässä sopimuksessa myönnetyistä erioikeuksista ja -vapauksista määräämässään laajuudessa ja määrääminsä ehdoin.

VIII artikla
Muutokset

1 kappale. Muutokset

(a) Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain hallintoneuvoston sellaisella äänten enemmistöllä, joka edustaa vähintään neljää viidesosaa jäsenten äänimäärästä, mukaan lukien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston jäsenten äänistä.

(b) Sen estämättä, mitä tämän kappaleen a kohdassa määrätään, hallintoneuvoston yksimielinen päätös vaaditaan sellaisen muutoksen hyväksymiseksi, joka koskee:

(i) oikeutta erota yhtiön jäsenyydestä V artiklan 1 kappaleessa tarkoitetulla tavalla;

(ii) oikeutta hankkia yhtiön osakkeita II artiklan 5 kappaleessa tarkoitetulla tavalla; ja

(iii) vastuun rajoitusta II artiklan 6 kappaleessa tarkoitetulla tavalla.

(c) Tämän sopimuksen muuttamista koskeva ehdotus, riippumatta siitä, esittääkö sen jäsenmaa tai johtokunta, annetaan tiedoksi hallintoneuvoston puheenjohtajalle, joka esittelee ehdotuksen hallintoneuvostolle. Kun muutos on hyväksytty, yhtiö vahvistaa hyväksymisen toimittamalla siitä virallisen tiedonannon kaikille jäsenmaille. Muutokset tulevat voimaan kaikkien jäsenten osalta kolmen kuukauden kuluttua virallisen tiedonannon päivämäärästä lukien, jollei hallintoneuvosto ilmoita muuta voimaantuloaikaa.

IX artikla
Sopimuksen tulkinta ja välimiesmenettely

1 kappale. Sopimuksen tulkinta

(a) Jäsenen ja yhtiön välillä tai jäsenmaiden kesken tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta syntyvät kysymykset saatetaan johtokunnan ratkaistaviksi. Jäsenillä, joita tämä kysymys erityisesti koskee, on oikeus omaan edustajaan johtokunnan kokouksessa IV artiklan 4 kappaleen l kohdan määräysten mukaisesti.

(b) Kaikissa niissä tapauksissa, joissa johtokunta on tehnyt päätöksen tämän artiklan edellisen kohdan nojalla, mikä tahansa jäsenmaa voi vaatia kysymyksen saattamista käsiteltäväksi hallintoneuvostolle, jonka päätös on lopullinen. Kun asia on hallintoneuvoston käsiteltävänä, yhtiö voi toimia johtokunnan päätöksen perusteella siinä määrin kuin se katsoo tämän välttämättömäksi.

2 kappale. Välimiesmenettely

Sellainen riita, joka syntyy yhtiön ja entisen jäsenen välillä, tai sellainen riita, joka syntyy yhtiön ja jäsenmaan välillä sen jälkeen, kun yhtiön toiminta on päätetty lopettaa, saatetaan kolmen välimiehen muodostaman välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Yhtiö ja riidan toisena osapuolena oleva jäsen nimeävät kumpikin yhden välimiehen ja, jolleivät riidan osapuolet toisin sovi, Kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja nimeää kolmannen välimiehen. Mikäli kaikki pyrkimykset päästä yksimieliseen ratkaisuun epäonnistuvat, päätös tehdään kolmen välimiehen äänten enemmistöllä. Kolmannella välimiehellä on oikeus ratkaista kaikki menettelytapakysymykset sellaisissa tapauksissa, joissa osapuolet ovat niistä eri mieltä.

X artikla
Yleiset määräykset

1 kappale. Yhtiön päätoimipaikka

Yhtiön päätoimipaikka on sama kuin pankin päätoimipaikka. Yhtiön johtokunta voi perustaa muita toimistoja minkä tahansa jäsenmaan alueelle sellaisella äänten enemmistöllä, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa jäsenten äänimäärästä.

2 kappale. Suhteet muihin järjestöihin

Yhtiö voi tehdä sopimuksia muiden järjestöjen kanssa tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

3 kappale. Yhteydenpito

Kukin jäsen nimeää virallisen tahon tähän sopimukseen liittyvää yhteydenpitoa yhtiön varten.

XI artikla
Loppumääräykset

1 kappale. Allekirjoittaminen ja hyväksyminen

(a) Tämä sopimus talletetaan pankin huostaan, jossa se on avoinna allekirjoittamista varten A liitteessä lueteltujen maiden edustajille 31 päivään joulukuuta 1985 saakka tai sellaiseen myöhempään päivämäärään saakka, jonka yhtiön johtokunta määrää. Mikäli tämä sopimus ei ole tullut voimaan, Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamista koskevien neuvottelujen loppuasiakirjan allekirjoittajamaiden edustajat voivat määrätä myöhemmän päivämäärän. Kukin tämän sopimuksen allekirjoittaja tallettaa pankin huostaan asiakirjan, joka osoittaa sen hyväksyneen tai ratifioineen tämän sopimuksen oman lainsäädäntönsä mukaisesti ja ryhtyneen tarpeellisiin toimiin kaikkien tähän sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

(b) Pankki lähettää tämän sopimuksen oikeaksi todistetut jäljennökset jäsenilleen ja ilmoittaa niille asianmukaisesti jokaisesta allekirjoittamisesta ja jokaisesta hyväksymistä tai ratifioimiskirjan tallettamisesta, joka on tapahtunut tämän kappaleen edellisen kohdan mukaisesti, samoin kuin näiden päivämääristä.

(c) Sinä päivänä tai sen päivämäärän jälkeen, jona yhtiö aloittaa toimintansa, pankki voi vastaanottaa tämän sopimuksen allekirjoituksen ja sen hyväksymis- tai ratifioimiskirjan sellaiselta maalta, jonka jäsenyys on hyväksytty II artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaisesti.

2 kappale. Voimaantulo

(a) Tämä sopimus tulee voimaan, kun sen ovat allekirjoittaneet ja sen hyväksymis- tai ratifioimiskirjan ovat tallettaneet tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti niiden maiden edustajat, joiden osakemerkinnät muodostavat vähintään kaksi kolmasosaa A liitteessä tarkoitettujen osakemerkintöjen kokonaismäärästä, ja näihin osakemerkintöihin sisältyy:

(i) sen jäsenmaan osakemerkintä, jolla on määrältään eniten osakkeita, ja

(ii) alueen kehitysmaihin kuuluvien jäsenmaiden osakemerkinnät siten, että näiden osakkeiden kokonaismäärä on suurempi kuin kaikki muut osakemerkinnät.

(b) Maat, joiden hyväksymis- tai ratifioimiskirjat on talletettu ennen tämän sopimuksen voimaantulon päivämäärää, tulevat yhtiön jäseniksi kyseisenä päivänä. Muut maat tulevat jäseniksi sinä päivänä, jona niiden hyväksymis- tai ratifioimiskirjat on talletettu.

3 kappale. Toiminnan aloittaminen

Heti tämän sopimuksen tultua voimaan tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti, pankin pääjohtaja kutsuu hallintoneuvoston koolle. Yhtiö aloittaa toimintansa päivänä, jona tällainen kokous pidetään.

Tehty Washington D.C:n kaupungissa Amerikan yhdysvalloissa 19 päivänä marraskuuta 1984 yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka englannin-, espanjan-, portugalin- ja ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, ja joka talletetaan Latinalaisen Amerikan Kehityspankin huostaan, joka on osoittanut alla olevalla allekirjoituksellaan suostumuksensa toimia tämän sopimuksen tallettajana ja ilmoittaa kaikille A liitteessä lueteltujen maiden hallituksille päivämäärästä, jona tämä sopimus tulee voimaan XI artiklan 2 kappaleen mukaisesti.

Liite A OSAKEMERKINNÄT YHTIÖN PÄÄOMASTA

(osakkeina arvoltaan kukin 10 000 Yhdysvaltain dollaria)

Maa Maksettuja
osakkeita kplProsenttia
Alueen kehitysmaihin kuuluvat jäsenmaat

Argentiina 	2 327 	11,6361
Brasilia 	2 327 	11,6361
Meksiko 	1 498 	7,4902
Venezuela 	1 248 	6,2383

Välisumma 	7 400 	37,000

Chile 	690 	3,45
Columbia 	690 	3,45
Peru 	420 	2,10

Välisumma 	1 800 	9,00

Bahama-saaret 	43 	0,215
Barbados 	30 	0,150
Bolivia 	187 	0,935
Costa Rica 	94 	0,470
Dominikaaninen
tasavalta 	126 	0,630
Ecuador 	126 	0,630
El Salvador 	94 	0,470
Guatemala 	126 	0,630
Guyana 	36 	0,180
Haiti 	94 	0,470
Honduras 	94 	0,470
Jamaika 	126 	0,630
Nicaragua 	94 	0,470
Panama 	94 	0,470
Paraguay 	94 	0,470
Trinidad ja Tobago 	94 	0,470
Uruguay 	248 	1,240

Välisumma 	1 800 	9,000

Yhteensä 	11 000 	55,000

Amerikan yhdysvallat 	5 100 	25,50


Muut maat

Alankomaat 	310 	1,55
Espanja 	626 	3,13
Israel 	50 	0,25
Italia 	626 	3,13
Itävalta 	100 	0,50
Japani 	626 	3,13
Ranska 	626 	3,13
Saksa 	626 	3,13
Sveitsi 	310 	1,55

Välisumma 	3 900 	19,50

Kaikki yhteensä 	20 000 	100,00

1 Argentiinan ja Brasilian edustajat toteavat, että niiden osuuden yhtiön pääomasta tulee vastata ei vain niiden osakkeiden määrää pankin kokonaispääomasta, vaan myös säilyttää niiden osuus kokonaismäärästä, jonka alueen kehitysmaihin kuuluvat jäsenmaat maksavat pankin pääomaan

2 Meksikon valtuuskunta tekee yllä esitetyn osakemerkinnän tarkoituksenaan välttää ylimerkintä, joka on estänyt Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiötä aloittamasta toimintaansa. Siitä huolimatta se haluaa kirjattavaksi Meksikon pyrkimyksen lisätä osuuttaan näissä monenvälisissä järjestöissä, jotta sen talouden ja väestön koko sekä sen tarpeet saada rahallista tukea kehitystyölleen ilmenevät paremmin objektiivisten indikaattoreiden avulla.

3 Venezuela vahvistaa päättäneensä merkitä 1248 Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön osaketta, mikä antaa sille 6,238 %:n osuuden pääomasta, jotta yhtiö voisi aloittaa toimintansa mahdollisimman pian. Venezuela kirjauttaa kuitenkin sen, että se ei ole luopunut pyrkimyksestään saada tulevaisuudessa

LATINALAISEN AMERIKAN SIJOITUSYHTIÖ PÄÄTÖSLAUSELMA CII/AG-4/01 YHTIÖN PERUSTAMISESTA TEHDYN SOPIMUKSEN MUUTOS

Ottaen huomioon, että yhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen ("sopimus") II artiklan 2 kappaleen c kohdan i alakohdan mukaan hallintoneuvosto voi korottaa osakepääomaa päätöksellä, joka tehdään kahden kolmasosan enemmistöllä jäsenten äänimäärästä, kun tällainen korotus on tarpeellinen osakkeiden antamiseksi, kun muut Latinalaisen Amerikan kehityspankin ("pankki") jäsenet kuin sen perustajajäsenet suorittavat alkumerkinnän, edellyttäen kuitenkin, että korotusten yhteismäärä ei ylitä 2000 osaketta;

Ottaen huomioon, että hallintoneuvosto on käyttänyt sopimuksen II artiklan 2 kappaleen c kohdan i alakohdan mukaista toimivaltaansa korottaen osakepääomaa osakkeiden antamiseksi muille pankin jäsenille kuin sen perustajajäsenille, kun Belize, Suriname ja Tanska liittyivät yhtiön jäseniksi;

Ottaen huomioon, että Pariisissa maaliskuussa 1999 pidetyissä kokouksissa hyväksyttiin Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön osakepääoman korottamista ja uusien jäsenmaiden liittymistä koskeva sopimus ("Pariisin sopimus"), jossa vahvistetaan yhtiön osakepääoman korottamisen perusteet;

Ottaen huomioon, että hallintoneuvosto hyväksyi 14 päivänä joulukuuta 1999 päätöslauselman CII/AG-5/99, jossa määrätään osakepääoman määrän korottamisesta 500.000.000 Yhdysvaltain dollarilla;

Ottaen huomioon, että kaikki muut pankin jäsenet kutsuttiin liittymään yhtiön jäseniksi, ja että Belgia, Norja, Portugali, Ruotsi ja Suomi, ovat hyväksyneet kutsun;

Ottaen huomioon, että New Orleansissa 28 päivänä maaliskuuta 2000 pidetyssä hallintoneuvoston kokouksessa hyväksyttiin yhtiön uusien jäsenmaiden ottamista koskeva väliaikainen sopimus ("väliaikainen sopimus"), jossa vahvistetaan Belgian, Norjan, Portugalin, Ruotsin ja Suomen osakemäärät;

Ottaen huomioon, että Pariisin sopimuksen, väliaikaisen sopimuksen ja päätöslauselman CII/AG-5/99 täytäntöönpanon jälkeen yhtiöllä on uusi pääomarakenne, sopimuksen II artiklan 2 kappaleen c kohdan i alakohdan määräystä ei enää katsota tarpeelliseksi, mikä edellyttää sopimuksen muuttamista siten, että kyseinen määräys poistetaan; ja

Ottaen huomioon, että sopimuksen muuttamista koskevat määräykset sisältyvät sen VIII artiklan 1 kappaleen a kohtaan;

Hallintoneuvosto on päättänyt seuraavaa:

I. Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen muutos

1. Sopimuksen II artiklan 2 kappaleen c kohdan i alakohta poistetaan.

2. Sopimuksen II artiklan 2 kappaleen c kohta muutetaan seuraavaan muotoon:

"c) Hallintoneuvosto voi korottaa osakepääomaa päätöksellä, joka tehdään sellaisella äänten enemmistöllä, joka edustaa vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten äänimäärästä, mukaan lukien kaksi kolmasosaa hallintoneuvoston jäsenistä."

II. Voimaantulo

Tämä päätöslauselma ja kaikki sen määräykset tulevat voimaan sopimuksen VIII artiklan 1 kappaleen c kohdassa tarkoitetussa, kaikille jäsenmaille osoitetussa virallisessa tiedonannossa mainittuna päivänä.

(Hyväksytty 16 päivänä maaliskuuta 2001)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.