5/2002

Annettu: 25.01.2002

Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Hampurissa 27 päivänä huhtikuuta 1979 etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä tehtyyn yleissopimukseen 18 päivänä toukokuuta 1998 tehdyt, eduskunnan 18 päivänä syyskuuta 2001 hyväksymät ja tasavallan presidentin 30 päivänä marraskuuta 2001 hyväksymät muutokset tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleis- sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (1144/2001) tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

3 §

Yleissopimuksen muutosten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2002.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2002

MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 1979 KANSAINVÄLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUSTA MERELLÄ

MERITURVALLISUUSKOMITEA, joka

palauttaa mieliin Kansainvälistä Merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen 28 artiklan b kohdan, joka koskee komitean tehtäviä,

palauttaa edelleen mieliin etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen, jäljempänä yleissopimus, III artiklan 2 kappaleen e kohdan, joka koskee menettelytapoja, joita sovelletaan yleissopimuksen liitteen muiden kuin 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2. tai 3.1.3. kohdan määräysten muuttamiseen, ja

on tarkastellut kuudennessakymmenennessäyhdeksännessä istunnossaan yleissopimuksen muutoksia, joita on ehdotettu ja jotka on toimitettu järjestön jäsenille ja sopimusvaltioille yleissopimuksen III artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti,

1. hyväksyy yleissopimuksen III artiklan 2 kappaleen c kohdan mukaisesti yleissopimuksen muutokset, joiden teksti sisältyy tämän päätöslauselman liitteeseen;

2. päättää yleissopimuksen III artiklan 2 kappaleen f kohdan mukaisesti, että muutosten katsotaan tulleen hyväksytyiksi 1 päivänä heinäkuuta 1999, jolleivät useampi kuin yksi kolmasosa sopimuspuolista ole ennen tätä päivämäärää ilmoittanut vastustavansa muutoksia;

3. kehottaa yleissopimuksen sopimuspuolia ottamaan huomioon, että yleissopimuksen III artiklan 2 kappaleen h kohdan mukaisesti muutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000 sen jälkeen, kun ne on hyväksytty edellä olevan 2 kappaleen mukaisesti;

4. pyytää pääsihteeriä yleissopimuksen III artiklan 2 kappaleen d kohdan mukaisesti lähettämään tämän päätöslauselman ja liitteeseen sisältyvän muutostekstin oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille yleissopimuksen sopimuspuolille;

5. pyytää edelleen pääsihteeriä toimittamaan tämän päätöslauselman ja sen liitteen jäljennökset sellaisille järjestön jäsenille, jotka eivät ole yleissopimuksen sopimuspuolia.

LIITEMUUTOKSET VUODEN 1979 KANSAINVÄLISEEN YLEISSOPIMUKSEEN ETSINTÄ- JA PELASTUS- PALVELUSTA MERELLÄ

Yleissopimuksen liitteen nykyinen teksti, lukuun ottamatta 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ja 3.1.3 kohtaa, korvataan seuraavalla:

1 LUKU

Käsitteitä ja määritelmiä

1.1 Ilmaisua "tulee" käytetään liitteessä osoittamaan sopimusmääräystä, jonka yhdenmukaista soveltamista vaaditaan kaikilta sopimuspuolilta ihmishengen turvaamiseksi merellä.

1.2 Ilmaisua "tulisi" käytetään liitteessä osoittamaan sopimusmääräystä, jonka yhdenmukaista soveltamista suositellaan kaikille sopimuspuolille ihmishengen turvaamiseksi merellä.

1.3 Alla lueteltavia käsitteitä käytetään liitteessä seuraavissa merkityksissä:

1 "Etsintä". Hädässä olevien ihmisten paikantamiseen tähtäävä toiminta, jota tavallisesti koordinoi pelastuskeskus tai pelastuslohkokeskus käyttäen hyväksi käytettävissä olevia henkilöitä ja resursseja;

2 "Pelastus". Toiminta hädässä olevien ihmisten pelastamiseksi, lääkinnällisen ensiavun antamiseksi ja muiden tarpeiden täyttämiseksi sekä henkilöiden saattamiseksi turvalliseen paikkaan;

3 "Etsintä- ja pelastuspalvelu". Valvonta hätätapausten havaitsemiseksi, viestintä, koordinointi sekä etsintä- ja pelastustoiminnot, mukaan lukien lääkinnällisen neuvonnan antaminen, lääkinnällinen ensiapu, tai sairaiden kuljettaminen julkisia ja yksityisiä resursseja hyväksi käyttäen, mukaan lukien yhteistyössä toimivat ilma-alukset, laivat ja muut alukset ja laitteet;

4 "Etsintä- ja pelastusalue". Ulottuvuuksiltaan määritelty pelastuskeskukseen liittyvä alue, jolla etsintä- ja pelastuspalvelua ylläpidetään.

5 "Pelastuskeskus". Yksikkö, joka vastaa etsintä- ja pelastuspalvelun tehokkaiden järjestelyiden edistämisestä sekä etsintä- ja pelastustoimien suorittamisen koordinoinnista etsintä- ja pelastusalueella.

6 "Pelastuslohkokeskus". Pelastuskeskuksen alainen yksikkö, joka on perustettu täydentämään sitä vastuuviranomaisten antamien erityisten määräysten mukaisesti;

7 "Etsintä- ja pelastusresurssi". Liikkuva yksikkö, mukaan lukien tehtävään määrätyt etsintä- ja pelastusyksiköt, jota käytetään suorittamaan etsintä- ja pelastustoimia;

8 "Etsintä- ja pelastusyksikkö". Koulutetusta henkilöstöstä koostuva yksikkö, jolla on etsintä- ja pelastustoimien nopeaan suorittamiseen soveltuva varustus;

9 "Hälytysasema". Yksikkö, jonka tehtävänä on toimia viestinvälittäjänä hätätilanteesta ilmoittavan henkilön ja pelastuskeskuksen tai pelastuslohkokeskuksen välillä.

10 "Vaaratilanne". Yleiskäsite, joka tarkoittaa tilanteen mukaan epävarmuus-, hälytys- tai hätätilannetta;

11 "Epävarmuustilanne". Tilanne, jossa vallitsee epätietoisuus henkilön, laivan tai muun aluksen turvallisuudesta;

12 "Hälytystilanne". Tilanne, jossa vallitsee pelko henkilön, laivan tai muun aluksen turvallisuudesta;

13 "Hätätilanne". Tilanne, jossa on ilmeistä, että henkilö, laiva tai muu alus on vakavassa ja välittömässä vaarassa ja tarvitsee välitöntä apua;

14 "Onnettomuuspaikan koordinaattori". Henkilö, joka on määrätty koordinoimaan etsintä- ja pelastustoimia tietyllä alueella.

15 "Pääsihteeri". Kansainvälisen Merenkulkujärjestön pääsihteeri.

2 LUKU

Organisaatio ja koordinointi

2.1 Etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämistä ja koordinointia koskevat järjestelyt

2.1.1 Sopimuspuolten tulee, mahdollisuuksien mukaan yksittäin tai yhteistyössä muiden valtioiden kanssa ja tarvittaessa järjestön kanssa, osallistua etsintä- ja pelastuspalvelujen kehittämiseen sen varmistamiseksi, että apua annetaan jokaiselle, joka on joutunut merihätään. Saatuaan tiedon, jonka mukaan henkilö on merihädässä tai hänen oletetaan joutuneen merihätään, sopimuspuolen vastuuviranomaisen tulee ryhtyä kiireellisiin toimiin varmistaakseen, että tarpeellinen apu annetaan.

2.1.2 Sopimuspuolten tulee joko yksittäin tai tarvittaessa yhteistyössä muiden valtioiden kanssa luoda seuraavat etsintä- ja pelastuspalvelun peruselementit:

1 oikeudelliset järjestelyt;

2 vastuuviranomaisen määrääminen;

3 käytettävissä olevien resurssien organisointi;

4 viestintäyhteydet;

5 koordinaatio ja toiminnalliset tehtävät; ja

6 palvelua parantavat toimenpiteet, mukaan lukien suunnittelu, kotimaiset ja ulkomaiset yhteistyösuhteet sekä koulutus.

Sopimuspuolten tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa järjestön kehittämiä asiaankuuluvia vähimmäisstandardeja ja ohjeita.

2.1.3 Voidakseen varmistua siitä, että maissa on riittävät perusrakenteet yhteydenpitoa varten ja tehokkaat hätähälytyskanavat, ja että toimia koordinoidaan asianmukaisesti etsintä- ja pelastuspalvelun tukemiseksi tehokkaalla tavalla, sopimuspuolten tulee yksittäin tai yhteistyössä muiden valtioiden kanssa varmistaa, että kullekin merialueelle perustetaan kohdan 2.1.4 ja 2.1.5 mukaisesti riittävät etsintä- ja pelastusalueet. Näiden alueiden tulisi olla vierekkäiset eikä, mikäli mahdollista, päällekkäisiä.

2.1.6 Kyseisten sopimuspuolten tulee kirjata 2.1.4 ja 2.1.5 kohdassa tarkoitettu alueita ja järjestelyjä koskeva sopimus tai tällainen sopimus tulee sisällyttää sopimuspuolten hyväksymiin kirjallisiin suunnitelmiin.

2.1.8 Sopimuspuolten tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä edistämään merenkulun ja ilmailun etsintä- ja pelastuspalveluiden välisen toiminnan johdonmukaisuutta harkitessaan merenkulun etsintä- ja pelastusalueiden perustamista, jotka tulee perustaa sopimuksella 2.1.4 kohdan mukaisesti, tai sopimuksen tekemistä tarkoituksenmukaisista järjestelyistä 2.1.5 kohdan mukaisesti.

2.1.9 Otettuaan vastuun etsintä- ja pelastuspalvelun järjestämisestä tietyllä alueella sopimuspuolten tulee käyttää etsintä- ja pelastusyksiköitä ja muita saatavilla olevia resursseja avun antamiseksi henkilölle, joka on joutunut tai jonka oletetaan joutuneen merihätään.

2.1.11 Sopimuspuolten tulee toimittaa pääsihteerille tietoja etsintä- ja pelastuspalvelustaan, mukaan lukien:

1 tieto kansallisesta viranomaisesta, joka vastaa etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä;

2 tieto perustettujen pelastuskeskusten ja muiden etsintä- ja pelastuspalvelua koordinoivien keskusten sijainnista etsintä- ja pelastuspalvelualuetta tai -alueita ja niissä tapahtuvaa viestintää varten;

3 tieto etsintä- ja pelastusalueen tai -alueiden rajoista ja maissa sijaitsevien hätä- ja turvallisuusviestinnässä käytettävien viestiyhteyksien kattavuudesta; ja

4 tieto käytettävissä olevien etsintä- ja pelastusyksiköiden päätyypeistä.

Sopimuspuolten tulee ensi tilassa päivittää antamansa tiedot, mikäli niiden osalta on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pääsihteerin tulee välittää saamansa tiedot kaikille sopimuspuolille.

2.1.12 Pääsihteerin tulee ilmoittaa kaikille sopimuspuolille 2.1.4 ja 2.1.5 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista tai järjestelyistä..

2.2 Kansallisten etsintä- ja pelastuspalvelujen kehittäminen

2.2.1 Sopimuspuolet ottavat käyttöön asianmukaiset kansalliset menettelytavat etsintä- ja pelastuspalvelujen yleistä kehittämistä, koordinaatiota ja parantamista varten.

2.2.2 Tehokkaan etsintä- ja pelastuspalvelun tukemiseksi sopimuspuolten tulee:

1 varmistaa käytettävissä olevien järjestelmien koordinoitu käyttö; ja

2 ryhtyä tiiviiseen yhteistyöhön sellaisten laitosten ja organisaatioiden kanssa, jotka voivat auttaa parantamaan etsintä- ja pelastuspalvelua esimerkiksi toiminnan, suunnittelun, koulutuksen, harjoitusten sekä tutkimuksen ja kehityksen aloilla.

2.3 Pelastuskeskusten ja pelastuslohkokeskusten perustaminen

2.3.1 Täyttääkseen edellä 2.2 kohdassa esitetyt vaatimukset sopimuspuolten tulee yksittäin tai yhteistyössä muiden valtioiden kanssa perustaa pelastuskeskuksia etsintä- ja pelastuspalvelujaan varten sekä tarkoituksenmukaisiksi katsottavia pelastuslohkokeskuksia.

2.3.2 Jokaisen pelastuskeskuksen ja pelastuslohkokeskuksen, joka on perustettu 2.3.1 kohdan mukaisesti, tulee varautua ottamaan vastaan hätähälytyksiä etsintä- ja pelastusalueeltaan. Jokaisen keskuksen tulee myös huolehtia yhteydenpitomahdollisuuksista hätään joutuneiden henkilöiden, etsintä- ja pelastusresurssien sekä muiden pelastuskeskuksien ja pelastuslohkokeskuksien kanssa.

2.3.3 Jokaisen pelastuskeskuksen tulee olla toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa, ja jatkuvasti miehitettynä koulutetulla henkilöstöllä, joka pystyy käyttämään englannin kieltä työkielenään *.

* Katso Kansainvälisen Merenkulkujärjestön julkaisun Standard Maritime Communication Phrases (MSC/Circ.794) meripelastuspalvelua käsittelevä kohta.

2.4 Koordinaatio ilmailupalvelujen kanssa

2.4.1 Sopimuspuolten tulee varmistaa mahdollisimman tiivis yhteistyö meri- ja ilmailupalvelujen välillä tarjotakseen mahdollisimman tehokkaat etsintä- ja pelastuspalvelut etsintä- ja pelastusalueillaan ja niiden ilmatilassa.

2.4.2 Sopimuspuolen tulisi mahdollisuuksien mukaan perustaa yhteisiä pelastuskeskuksia ja pelastuslohkokeskuksia vastaamaan sekä merenkulun että ilmailun tarpeisiin.

2.4.3 Kun erilliset meri- ja lentopelastuskeskukset tai pelastuslohkokeskukset perustetaan palvelemaan samaa aluetta, asianomaisen sopimuspuolen tulee varmistaa mahdollisimman tiivis yhteistyö keskusten tai lohkokeskusten välillä.

2.4.4 Sopimuspuolten tulee varmistaa, että merenkulkua ja ilmailua varten perustetut etsintä- ja pelastusyksiköt käyttävät mahdollisuuksien mukaan samoja menettelytapoja.

2.5. Etsintä- ja pelastusresurssien määrittäminen

Sopimuspuolten tulee määrittää kaikki resurssit, jotka voivat olla mukana etsintä- ja pelastustoiminnassa ja ne voivat määrätä sopivat resurssit etsintä- ja pelastusyksiköiksi.

2.6 Etsintä- ja pelastusyksiköiden varustus

2.6.1 Jokaisella etsintä- ja pelastusyksiköllä tulee olla sen tehtäviin soveltuva varustus.

2.6.2 Pelastuneille pudotettaviksi tarkoitetut pelastustarvikkeita sisältävät säiliöt ja pakkaukset tulisi varustaa niiden sisältöä osoittavalla merkinnällä järjestön hyväksymien standardien mukaisesti.

3 LUKU

Valtioiden välinen yhteistyö

3.1 Valtioiden välinen yhteistyö

3.1.1 Sopimuspuolten tulee koordinoida etsintä- ja pelastusorganisaationsa, ja niiden tulisi tarpeen mukaan koordinoida etsintä- ja pelastustoimensa naapurivaltioidensa vastaavien toimien kanssa.

3.1.4 Sopimuspuolten vastuuviranomaisten tulee:

1 vastaanotettuaan etsintä- ja pelastuspyynnön ilmoittaa siitä välittömästi; ja

2 mahdollisimman pian ilmoittaa ne ehdot, joiden perusteella suunniteltuun tehtävään voidaan ryhtyä, jos sellaisia on.

3.1.5 Sopimuspuolten tulisi tehdä naapurivaltioidensa kanssa sopimuksia, joissa asetetaan ne ehdot, joiden perusteella etsintä- ja pelastusyksiköt pääsevät toistensa aluevesille tai alueelle tai ilmatilaan. Näiden sopimusten tulisi myös turvata tällaisten yksiköiden pääsy nopeasti alueelle mahdollisimman vähäisin muodollisuuksin.

3.1.6 Sopimuspuolen tulisi valtuuttaa pelastuskeskuksensa:

1 pyytämään toisilta pelastuskeskuksilta tarvittavaa apua, mukaan lukien alukset, ilma-alukset henkilöstö ja kalusto;

2 myöntämään tällaisille aluksille ja ilma-aluksille, henkilöstölle tai kalustolle tarvittava lupa, jotta nämä pääsevät sen aluevesille tai alueelle tai ilmatilaan;

3 ryhtymään tarpeellisiin järjestelyihin asianomaisten tulli-, maahanmuutto-, terveys- tai muiden viranomaisten kanssa pääsyn nopeuttamiseksi.

3.1.7 Kunkin sopimuspuolen tulee varmistaa, että sen pelastuskeskukset antavat pyydettäessä apua toisille pelastuskeskuksille, mukaan lukien apu alusten, ilma-alusten, henkilöstön ja kaluston muodossa.

3.1.8 Sopimuspuolten tulisi tehdä tarvittaessa sopimuksia muiden valtioiden kanssa etsintä- ja pelastusyhteistyön ja sen koordinoinnin vahvistamiseksi. Sopimuspuolten tulee valtuuttaa vastuuviranomaisensa laatimaan toimintasuunnitelmia ja tekemään järjestelyjä yhteistyötä varten etsintä- ja pelastusyhteistyön alalla muiden valtioiden vastuuviranomaisten kanssa.

4 LUKU

Toimintamenetelmät

4.1. Alustavat toimet

4.1.1 Jokaisella pelastuskeskuksella ja pelastuslohkokeskuksella tulee olla käytettävissään ajantasaiset tiedot erityisesti niistä etsintä- ja pelastusresursseista ja käytettävissä olevista viestintäyhteyksistä, joilla on merkitystä etsintä- ja pelastustoiminnalle sen alueella.

4.1.2 Jokaisen pelastuskeskuksen ja pelastuslohkokeskuksen tulisi päästä helposti käsiksi tietoihin, jotka koskevat sellaisten sen alueella olevien alusten asemaa, reittiä ja nopeutta, jotka voivat auttaa merihätään joutuneita henkilöitä, laivoja tai muita aluksia, sekä tietoihin siitä, miten niihin saa yhteyden. Nämä tiedot tulisi joko säilyttää pelastuskeskuksessa tai pitää helposti saatavilla tarpeen mukaan.

4.1.3 Jokaisella pelastuskeskuksella ja pelastuslohkokeskuksella tulee olla yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat etsintä- ja pelastustoimien suorittamista varten. Nämä suunnitelmat tulee kehittää yhdessä niiden tahojen edustajien kanssa, jotka voivat auttaa etsintä- ja pelastuspalvelun antamisessa tai jotka voivat hyötyä siitä, jos tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

4.1.4 Pelastuskeskukset tai pelastuslohkokeskukset tulee pitää ajan tasalla etsintä- ja pelastusyksiköiden valmiudesta.

4.2. Vaaratilanteita koskevat tiedot

4.2.1 Sopimuspuolten tulee joko yksittäin tai yhteistyössä muiden valtioiden kanssa varmistaa, että ne kykenevät nopeasti ja luotettavasti vastaanottamaan hätähälytyksiä tähän tarkoitukseen käytettävistä laitteista etsintä- ja pelastusalueillaan 24 tuntia vuorokaudessa. Hälytysaseman, joka saa hätähälytyksen tulee:

1 välittömästi välittää hälytys asianomaiselle pelastuskeskukselle tai pelastuslohkokeskukselle ja sitten auttaa etsintään ja pelastustyöhön liittyvässä viestinnässä tarpeen mukaan; ja

2 jos käytännössä mahdollista, ilmoittaa vastaanottaneensa hälytyksen.

4.2.2 Sopimuspuolten tulee tarvittaessa varmistaa, että viestintävälineiden rekisteröinnin ja vaaratilanteisiin vastaamisen edellyttämät järjestelyt on hoidettu tehokkaasti, jotta pelastuskeskus tai pelastuslohkokeskus pääsee käsiksi asiaankuuluvaan rekisteriin nopeasti.

4.2.3 Etsintä- ja pelastuspalveluviranomaisen tai sen alayksikön, jolla on syytä uskoa, että henkilö, laiva tai muu alus on vaarassa, tulee toimittaa mahdollisimman pian kaikki käytettävissä olevat tiedot asianomaiselle pelastuskeskukselle tai pelastuslohkokeskukselle.

4.2.4 Pelastuskeskusten ja pelastuslohkokeskusten tulee välittömästi saatuaan tiedon siitä, että henkilö, laiva tai muu alus on vaarassa, arvioida kyseiset tiedot ja määrittää vaaratilanne 4.4 kohdan mukaisesti sekä määritellä tarvittavien toimenpiteiden laajuus.

4.3. Alkutoimenpiteet

Etsintä- ja pelastusyksikön, joka saa tiedon hätätapauksesta, tulee välittömästi ryhtyä toimiin, jos sillä on mahdollisuus auttaa, ja joka tapauksessa viipymättä tehdä ilmoitus asiasta pelastuskeskukselle tai pelastuslohkokeskukselle, jonka alueella tapaus on sattunut.

4.4. Vaaratilanteet

Asianmukaisten toimintamenetelmien määrittämisen helpottamiseksi pelastuskeskuksen tai pelastuslohkokeskuksen tulee luokitella vaaratilanteet seuraavasti:

1 Epävarmuustilanne,

1.1 kun henkilö on ilmoitettu kadonneeksi tai laiva tai muu alus on aikataulusta myöhässä; tai

1.2 kun henkilö, laiva tai muu alus on jättänyt tekemättä asianmukaisen sijainti- tai turvallisuusilmoituksen.

2 Hälytystilanne:

2.1 kun epävarmuustilanteen jälkeiset yhteydenottoyritykset henkilöön, laivaan tai muuhun alukseen ovat epäonnistuneet ja muihin sopiviin lähteisiin osoitetut tiedustelut ovat osoittautuneet tuloksettomiksi; tai

2.2 kun on saatu tieto, että laivan tai muun aluksen toimintakyky on jossain määrin heikentynyt, mutta hätätilanne ei ole todennäköinen.

3 Hätätilanne:

3.1 kun on saatu varma tieto siitä, että henkilö, laiva tai muu alus on vaarassa ja välittömän avun tarpeessa; tai

3.2 kun hälytystilanteen jälkeiset uudet tuloksettomat yhteydenottoyritykset henkilöön, laivaan tai muuhun alukseen ja sitä laajemmat tuloksettomat tiedustelut osoittavat hätätilanteen olevan todennäköinen; tai

3.3 kun on saatu tieto, että laivan tai muun aluksen toimintakyky on siinä määrin heikentynyt, että hätätilanne on todennäköinen.

4.5. Pelastuskeskusten ja pelastuslohkokeskusten noudattamat menettelytavat vaaratilanteissa

4.5.1 Kun epävarmuustilanne on julistettu, pelastuskeskuksen tai pelastuslohkokeskuksen tulee asianmukaisesti käynnistää tiedustelut henkilön, laivan tai muun aluksen turvallisuuden määrittämiseksi tai julistaa hälytystilanne.

4.5.2 Kun hälytystilanne on julistettu, pelastuskeskuksen tai pelastuslohkokeskuksen tulee asianmukaisesti laajentaa kadonneeseen henkilöön, laivaan tai muuhun alukseen kohdistuvia tiedusteluja, hälyttää tarkoituksenmukaiset etsintä- ja pelastuspalvelut ja käynnistää kyseisessä tilanteessa vallitsevien olosuhteiden perusteella tarpeelliset toimet.

4.5.3 Kun hätätilanne on julistettu, pelastuskeskuksen tai pelastuslohkokeskuksen tulee asianmukaisesti edetä sen toimintasuunnitelmissa määrätyllä tavalla 4.1 kohdan vaatimusten mukaisesti.

4.5.4 Etsintä- ja pelastustoimien aloittaminen, kun etsinnän kohteen sijainti on tuntematon

Mikäli vaaratilanne on julistettu tuntemattomassa paikassa sijaitsevan kohteen etsimiseksi, sovelletaan seuraavaa:

1 ellei vaaratilanteessa pelastuskeskuksen tai pelastuslohkokeskuksen tiedossa ole, että muut keskukset olisivat ryhtyneet toimiin, sen tulee ottaa vastuu sopivien toimien käynnistämiseksi ja neuvotella muiden keskusten kanssa jonkin keskuksen määräämisestä vastuussa olevaksi keskukseksi;

2 elleivät asianomaiset keskukset toisin sovi, vastuulliseksi keskukseksi tulee määrätä keskus, jonka vastuualueella etsinnän kohde sen viimeisen sijainti-ilmoituksen mukaan oli; ja

3 hätätilanteen julistamisen jälkeen etsintä- ja pelastustoimia koordinoivan keskuksen tulee asianmukaisesti ilmoittaa muille keskuksille kaikista vaaratilanteeseen liittyvistä olosuhteista ja tilanteen kehittymisestä.

4.5.5 Tietojen välittäminen henkilölle, laivoille tai muille aluksille, joiden osalta on julistettu vaaratilanne

Aina kun mahdollista, etsintä- ja pelastustoimista vastaavan pelastuskeskuksen tai pelastuslohkokeskuksen tulee toimittaa hätätilassa olevalle henkilölle, laivalle tai muulle alukselle tieto käynnistämistään etsintä- ja pelastustoimista.

4.6 Koordinointi kahden tai useamman sopimuspuolen osallistuessa toimiin

Kun etsintä- ja pelastustoimiin osallistuu useampi kuin yksi sopimuspuoli, kunkin sopimuspuolen tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 4.1 kohdassa tarkoitetun toimintasuunnitelman mukaisesti alueen pelastuskeskuksen sitä pyytäessä.

4.7. Etsintä- ja pelastustoiminnan koordinointi onnettomuuspaikalla

4.7.1 Etsintä- ja pelastusyksiköiden ja muiden etsintä- ja pelastustoimiin osallistuvien resurssien toimet tulee koordinoida onnettomuuspaikalla parhaan mahdollisen tuloksen varmistamiseksi.

4.7.2 Kun useiden yksiköiden on tarkoitus osallistua etsintä- ja pelastustoimiin, ja kun pelastuskeskus tai pelastuslohkokeskus katsoo, että näin on tarpeen menetellä, kaikkein kyvykkäin henkilö tulisi määrätä onnettomuuspaikan koordinaattoriksi mahdollisimman pian ja mieluiten ennen kuin yksiköt saapuvat sovitulle toiminta-alueelle. Onnettomuuspaikan koordinaattori määrätään vastaamaan tietyistä tehtävistä ottaen huomioon onnettomuuspaikan koordinaattorin ilmeiset kyvyt ja toiminnan vaatimukset.

4.7.3 Jos vastuussa olevaa pelastuskeskusta ei ole määrätty tai pelastuskeskus ei jostakin syystä kykene koordinoimaan etsintä- ja pelastustehtävää, mukana olevien tahojen tulisi määrätä onnettomuuspaikan koordinaattori yhteisellä sopimuksella.

4.8. Etsintä- ja pelastustoimien päättäminen ja keskeyttäminen

4.8.1 Jos mahdollista, etsintä- ja pelastustoimien tulee jatkua, kunnes kaikki kohtuullinen toivo eloonjääneiden pelastamisesta on menetetty.

4.8.2 Vastuussa olevan pelastuskeskuksen tai pelastuslohkokeskuksen tulee yleensä päättää, milloin etsintä- ja pelastustoimet lopetetaan. Jos toimia ei koordinoi mikään keskus, onnettomuuspaikan koordinaattori voi tehdä tämän päätöksen.

4.8.3 Jos pelastuskeskus tai pelastuslohkokeskus luotettavien tietojen perusteella katsoo, että etsintä- ja pelastustoimet ovat onnistuneet tai vaaratilanne on päättynyt, sen tulee lopettaa etsintä- ja pelastustoimet ja viipymättä ilmoittaa asiasta viranomaisille, yksiköille tai palveluille, jotka on hälytetty tai joille asiasta on ilmoitettu.

4.8.4 Jos etsintä- ja pelastustoimia onnettomuuspaikalla on mahdotonta jatkaa, ja pelastuskeskus tai pelastuslohkokeskus päättelee, että eloonjääneitä saattaa silti edelleen olla, keskus voi väliaikaisesti keskeyttää toimet onnettomuuspaikalla odottaessaan tilanteen kehittymistä, ja sen tulee viipymättä ilmoittaa asiasta viranomaisille, yksiköille tai palveluille, jotka on hälytetty tai joille asiasta on ilmoitettu. Myöhemmin saatavat tiedot tulee arvioida ja etsintä- ja pelastustoimet aloittaa uudelleen, kun toimenpiteisiin on saatujen tietojen perusteella aihetta.

5 LUKU

Alusten ilmoitusjärjestelmät

5.1. Yleistä

5.1.1 Alusten ilmoitusjärjestelmiä voi perustaa joko yksittäinen sopimuspuoli tai sopimuspuoli yhdessä muiden valtioiden kanssa, kun tämä katsotaan tarpeelliseksi helpottamaan etsintä- ja pelastustoimia.

5.1.2 Alusten ilmoitusjärjestelmää harkitsevien sopimuspuolten tulisi ottaa huomioon järjestön asiaa koskevat suositukset. Sopimuspuolten tulisi myös harkita, saadaanko olemassa olevista ilmoitusjärjestelmistä tai muista alusten sijaintitietolähteistä riittävästi tietoa alueelta, ja pyrkiä minimoimaan alusten tarpeeton lisäraportointi tai pelastuskeskuksen tarve tarkistaa alusten saatavuus useista ilmoitusjärjestelmistä sen määrittelemiseksi, mistä saadaan apua etsintä- ja pelastustoimiin.

5.1.3 Alusten ilmoitusjärjestelmien tulisi antaa alusten liikkeistä ajantasaista tietoa, jotta hätätapauksessa:

1 voidaan lyhentää aikaa, joka kuluu yhteyden menettämisestä alukseen siihen, kun etsintä- ja pelastustoimet aloitetaan tapauksissa, joissa hätäsanomaa ei ole saatu;

2 voidaan nopeasti määrittää alukset, jotka voidaan kutsua apuun;

3 voidaan määrittää rajattu etsintäalue, mikäli hädässä olevan henkilön, laivan tai muun aluksen sijainti ei ole tiedossa tai sijainti on epävarma; ja

4 voidaan helpottaa kiireellisen lääkinnällisen avun tai neuvonnan saantia.

5.2. Toiminnalliset vaatimukset

5.2.1 Alusten ilmoitusjärjestelmien tulisi täyttää seuraavat vaatimukset:

1 järjestelmästä tulisi käydä ilmi tiedot, joiden avulla on mahdollista määrittää osallistuvien alusten nykyinen ja tuleva sijainti, mukaan lukien purjehdussuunnitelmat ja sijainti-ilmoitukset;

2 järjestelmään tulisi sisältyä alusten paikkatiedon seuranta;

3 järjestelmän tulisi vastaanottaa ilmoituksia osallistuvilta aluksilta sopivin väliajoin;

4 järjestelmän tulisi perustua yksinkertaiseen suunnitteluun ja toimintaan; ja

5 järjestelmässä tulisi käyttää kansainvälisesti sovittua vakioilmoituskaavaa ja menettelyjä.

5.3. Ilmoituslajit

5.3.1 Alusten ilmoitusjärjestelmien tulisi sisältää seuraavat ilmoitukset järjestön suositusten mukaisesti:

1 purjehdussuunnitelma;

2 sijainti-ilmoitus; ja

3 loppuraportti.

5.4 Järjestelmien käyttö

5.4.1 Sopimuspuolten tulisi kehottaa kaikkia aluksia ilmoittamaan sijaintinsa, kun ne liikkuvat alueilla, joilla on tehty järjestelyjä sijaintitietojen keräämiseksi etsintä- ja pelastustarkoitusta varten.

5.4.2 Alusten sijainnista tietoja tallettavien sopimuspuolten tulisi pyydettäessä mahdollisuuksien mukaan jakaa näitä tietoja muille valtioille etsintä- ja pelastuspalvelutarkoituksiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.