60/2001

Annettu: 17.08.2001

Tasavallan presidentin asetus Euroopan sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) perustamista koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Eurooppalaisen sääsatelliittijärjestön (EUMETSAT) perustamista koskevaan yleissopimukseen (SopS 54/1986) 4―5 päivänä kesäkuuta 1991 tehdyt, tasavallan presidentin 25 päivänä syyskuuta 1992 hyväksymät muutokset, joita koskeva hyväksymiskirja on talletettu Sveitsin valaliiton huostaan 22 päivänä marraskuuta 1992, ovat Suomen osalta kansainvälisesti voimassa 19 päivästä marraskuuta 2000, niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä elokuuta 2001.

Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2001

Päätöslauselman EUM/C/Res. XXXVI liite "MUUTOSPÖYTÄKIRJA" MUUTOKSET 24 PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 1983 TEHTYYN EUROOPAN SÄÄSATEL- LIITTIJÄRJESTÖN ("EUMETSAT") PERUSTAMISTA KOSKEVAAN YLEIS- SOPIMUKSEEN

Eumetsatin neuvosto suosittaa Eumetsat-yleissopimuksen 17 artiklan 1 kappaleen mukaisesti hyväksymään seuraavat muutokset 24 päivänä toukokuuta 1983 tehtyyn Euroopan sääsatelliittijärjestön ("Eumetsat") perustamista koskevaan yleissopimukseen, johon jäljempänä viitataan sanalla "yleissopimus":

Yleissopimuksen johdantoa muutetaan seuraavasti:

Jakson "katsovat, että" loppuun lisätään seuraava uusi kappale:

― käsittelemänsä tiedon ja toiminnallisten ominaisuuksiensa ansiosta sääsatelliitit tuottavat maapallon ja sen ilmaston tarkkailun kannalta erittäin merkittäviä maailmanlaajuisia pitkän aikavälin tiedostoja, jotka ovat erityisen tärkeitä maailmanlaajuisen ilmastomuutoksen havaitsemiseksi;

Jakson "toteavat, että" kaikki kappaleet korvataan seuraavilla kappaleilla:

― Maailman ilmatieteellinen järjestö on suosittanut jäsenilleen, että ne parantaisivat säätietojen havaintoverkostoa, ja on voimakkaasti tukenut suunnitelmia luoda ohjelmien tueksi maailmanlaajuinen satelliittihavaintojärjestelmä ja hyödyntää tätä järjestelmää;

― Euroopan avaruusjärjestö on menestyksellisesti kehittänyt Meteosat-satelliitit;

― Eumetsatin toteuttama operationaalinen Meteosat-ohjelma (MOP) on osoittanut, että Eurooppa kykenee osaltaan vastaamaan maailmanlaajuisen satelliittihavaintojärjestelmän toiminnasta.

Jakson "tietoisia siitä, että" ensimmäinen kappale korvataan seuraavalla kappaleella:

― mikään muu kansallinen tai kansainvälinen järjestö ei tuota Euroopalle kaikkea tarpeellista sääsatelliittitietoa Eurooppaa kiinnostavista alueista;"

1 artikla

Yleissopimuksen 1 artiklaa muutetaan seuraavasti:

2 kappaleessa viittaus 15 artiklan 2 ja 3 kappaleeseen korvataan viittauksella 16 artiklan 2 ja 3 kappaleeseen;

4 kappaleessa sana "Johtaja" korvataan sanalla "pääjohtaja";

5 kappale korvataan seuraavalla kappaleella: "Eumetsatin päämaja sijaitsee Darmstadtissa, Saksan liittotasavallassa, ellei neuvosto 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan v alakohdan mukaisesti toisin päätä.

2 artikla

Yleissopimuksen 2 artiklaa muutetaan seuraavasti:

Otsikko sekä 1 ja 2 kappale korvataan seuraavilla kappaleilla;

Lisätään uudet 4―9 kappaleet:

"2 artikla ― Tavoitteet, toimintatavat ja ohjelmat

1 Eumetsatin päätavoite on eurooppalaisten sääsatelliittijärjestelmien perustaminen, ylläpito ja käyttäminen ottaen mahdollisimman suuressa määrin huomioon Maailman ilmatieteellisen järjestön suositukset.

Eumetsatin lisätavoitteena on myötävaikuttaa ilmaston operationaaliseen havainnointiin ja maailmanlaajuisten ilmastonmuutosten havaitsemiseen.

2 Alkuperäisen järjestelmän kuvaus sisältyy I liitteeseen; lisäjärjestelmiä perustetaan 3 artiklan mukaisesti.

4 Päästäkseen tavoitteisiinsa Eumetsat toimii mahdollisimman laajalti ja ilmatieteen perinteiden mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden hallitusten ja kansallisten järjestöjen kanssa, sekä muiden valtioiden kuin jäsenvaltioiden sekä sellaisten kansainvälisten tieteellisten ja teknisten hallitustenvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa, joiden toiminta liittyy sen tavoitteisiin. Eumetsat voi tehdä tätä tarkoitusta varten sopimuksia.

5 Yleinen tulo- ja menoarvio käsittää ne toimintatavat, jotka eivät liity tiettyyn ohjelmaan. Nämä edustavat Eumetsatin teknistä ja hallinnollista perusinfrastruktuuria, johon sisältyvät perushenkilöstö, rakennukset ja laitteet sekä neuvoston hyväksymät alustavat toimet sellaisia ohjelmia varten, joita ei ole vielä hyväksytty.

6 Eumetsatin ohjelmiin sisältyy pakollisia ohjelmia, joihin kaikki jäsenvaltiot osallistuvat, ja vapaaehtoisia ohjelmia, joihin osallistuvat vain ne jäsenvaltiot, jotka niin päättävät.

7 Pakollisia ohjelmia ovat:

a) Operationaalinen METEOSAT-ohjelma (MOP), joka on määritelty yleissopimuksen I liitteessä;

b) perusohjelmat, joita tarvitaan havaintojen tuottamisen jatkamiseen geostationaarisilta radoilta ja polaariradoilta;

c) muut neuvoston määrittämät ohjelmat.

8 Vapaaehtoiset ohjelmat ovat Eumetsatin tavoitteiden mukaisia ohjelmia, jotka neuvosto on hyväksynyt sellaisiksi.

9 Eumetsat voi 6, 7 ja 8 kappaleessa tarkoitettujen ohjelmien ulkopuolella, kuitenkin Eumetsatin tavoitteiden mukaisesti, harjoittaa toimintaa, jota kolmannet osapuolet ovat pyytäneet ja jonka neuvosto on 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti hyväksynyt. Tällaisen toiminnan aiheuttamista kustannuksista vastaa asianomainen kolmas osapuoli.

3 artikla

Yleissopimuksen 3 artikla poistetaan ja korvataan seuraavalla artiklalla:

"3 artikla ― Ohjelmien ja yleisen tulo- ja menoarvion hyväksyminen

1 Pakolliset ohjelmat ja yleinen tulo- ja menoarvio hyväksytään 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti neuvoston ohjelmapäätöslauselmalla, johon liitetään yksityiskohtainen ohjelmanmääritys kaikista tarpeellisista ohjelmallisista, teknisistä, rahoituksellisista, sopimuksellisista, oikeudellisista ja muista tekijöistä.

2 Vapaaehtoiset ohjelmat perustetaan 5 artiklan 3 kappaleen a kohdan mukaisesti niihin osallisten jäsenvaltioiden hyväksyessä ohjelmajulistuksen, joka sisältää yksityiskohtaisen ohjelmanmäärityksen kaikista tarpeellisista ohjelmallisista, teknisistä, rahoituksellisista, sopimuksellisista, oikeudellisista ja muista tekijöistä. Kaikkien vapaaehtoisten ohjelmien on oltava Eumetsatin tavoitteiden mukaisia ja yhdenmukaisia yleissopimuksen yleisten määräysten sekä neuvoston hyväksymien soveltamissääntöjen kanssa. Neuvoston on hyväksyttävä ohjelmajulistus valtuutuspäätöslauselmalla 5 artiklan 2 kappaleen d kohdan iii alakohdan mukaisesti.

Jäsenvaltiolla on mahdollisuus osallistua ohjelmajulistusluonnoksen valmisteluun ja se voi tulla vapaaehtoiseen ohjelmaan osallistuvaksi valtioksi ohjelmajulistuksessa määritellyn määräajan kuluessa.

Vapaaehtoiset ohjelmat tulevat voimaan kun vähintään yksi kolmasosa kaikista Eumetsatin jäsenvaltioista on ilmoittanut osallistuvansa ohjelmaan allekirjoittamalla ohjelmajulistuksen määräajan kuluessa, ja kun osallistujavaltioiden rahoitussitoumusten määrä on noussut 90 prosenttiin kokonaisrahoitustarpeesta."

4 artikla

Yleissopimuksen 4 artiklaa muutetaan seuraavasti:

1 kappaleessa sanat "maansa sääpalvelun edustaja" korvataan sanoilla "maansa kansallisen sääpalvelun edustaja".

4 kappaleessa sanat "Eumetsatin tavoitteiden" korvataan sanoilla "Eumetsatin tavoitteiden ja ohjelmien".

5 artikla

Yleissopimuksen 5 artiklaa muutetaan seuraavasti:

― 2 kappale korvataan seuraavalla kappaleella;

― lisätään uusi 3 kappale;

― 3 ja 4 kappaleesta tulee 4 ja 5 kappale:

"2 Neuvostolla on erityisesti valtuudet

a) kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä

i) päättää 16 artiklassa tarkoitettujen valtioiden liittymisestä ja liittymistä koskevista ehdoista;

ii) päättää pakollisten ohjelmien ja yleisen tulo- ja menoarvion hyväksymisestä 3 artiklan 1 kappaleen mukaisesti;

iii) päättää yleisen tulo- ja menoarvion maksuosuuksien ylärajasta viiden vuoden ajaksi yhtä vuotta ennen kyseisen ajanjakson päättymistä, sekä tarkistaa ylärajaa;

iv) päättää ohjelmien rahoituksesta esimerkiksi lainoin;

v) antaa luvan siirroille pakollisen ohjelman tulo- ja menoarviosta toiseen pakolliseen ohjelmaan;

vi) päättää hyväksyttyjen ohjelmapäätöslauselmien ja ohjelmanmääritysten muutoksista 3 artiklan 1 kappaleen mukaisesti;

vii) hyväksyä yhteistyösopimukset muiden valtioiden kuin jäsenvaltioiden kanssa;

viii) päättää Eumetsatin hajottamisesta 20 artiklan mukaisesti;

ix) muuttaa tämän yleissopimuksen liitteitä;

x) hyväksyä yli 10 prosentin menojen ylitykset ja täten kasvattaa alkuperäistä rahoitusmäärää tai pakollisten ohjelmien kustannusten ylärajaa (MOP:tä lukuunottamatta);

xi) päättää kolmansien osapuolten puolesta suoritettavasta toiminnasta.

b) läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä, joka edustaa samalla vähintään kahta kolmasosaa jäsenvaltioiden BKT-maksuosuuksista (vastaavasti MOP-maksuosuuksien suhteen alla olevan i kohdan osalta):

i) hyväksyä MOP:n vuotuinen tulo- ja menoarvio sekä siihen liittyvät henkilökunnan lisäykset ja tulo- ja menoennusteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi;

ii) hyväksyä rahoitussäännöt sekä muut rahoitusta koskevat määräykset;

iii) päättää 20 artiklan 3 ja 4 kappaleen määräysten mukaisesti Eumetsatin hajottamisen toteuttamistavasta;

iv) päättää jäsenvaltion sulkemisesta yleissopimuksen ulkopuolelle 14 artiklan määräysten mukaisesti, sekä ulkopuolelle sulkemista koskevista ehdoista;

v) päättää Eumetsatin päämajan siirtämisestä;

vi) hyväksyä henkilökuntaa koskevat määräykset:

ii) päättää pakollisten ohjelmien satelliittitietojen jakelu politiikasta.

c) äänimäärällä, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa maksuosuuksien kokonaismäärästä ja puolta läsnä olevista ja äänestävistä jäsenvaltioista:

i) hyväksyä vuotuinen yleinen tulo- ja menoarvio ja pakollisten ohjelmien vuotuiset tulo- ja menoarviot (MOP:tä lukuun ottamatta) sekä siihen liittyvät henkilökunnan lisäykset ja tulo- ja menoennusteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

ii) hyväksyä menojen ylitykset 10 prosenttiin saakka ja täten kasvattaa alkuperäistä rahoitusmäärää tai kustannusten ylärajaa (MOP:tä lukuunottamatta);

iii) hyväksyä vuosittain edellisen vuoden tilit sekä Eumetsatin taseet käsiteltyään tilintarkastajan lausunnon ja antaa johtajalle vastuuvapaus tulo- ja menoarvion täytäntöönpanosta;

iv) päättää kaikista muista pakollisiin ohjelmiin liittyvistä toimenpiteistä, jotka vaikuttavat järjestön rahoitukseen;

d) läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden kahden kolmasosan äänten enemmistöllä:

i) nimittää pääjohtaja määräajaksi sekä vapauttaa hänet lopullisesti tai väliaikaisesti tehtävistään; jos hänet vapautetaan tehtävistään väliaikaisesti, neuvoston on nimitettävä sijaispääjohtaja;

ii) määritellä pakollisten satelliittiohjelmien toiminnan yksityiskohdat sekä tuotteet ja palvelut;

iii) päättää suunnitellun vapaaehtoisen ohjelman kuulumisesta Eumetsatin tavoitteiden piiriin ja siitä, että ohjelma on yhdenmukainen yleissopimuksen yleisten määräysten sekä neuvoston hyväksymien soveltamissääntöjen kanssa;

iv) hyväksyä sopimusten tekeminen jäsenvaltioiden, kansainvälisten hallitustenvälisten järjestöjen tai kansalaisjärjestöjen, tai jäsenvaltioiden kansallisten järjestöjen kanssa;

v) hyväksyä jäsenvaltioille annettavat tämän yleissopimuksen muutoksia koskevat suositukset;

vi) hyväksyä omat menettelytapasääntönsä;

vii) nimittää tilintarkastajat ja päättää heidän toimikautensa pituudesta.

e) läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden äänten enemmistöllä:

i) hyväksyä korkeassa asemassa olevien työntekijöiden nimitykset ja heidän vapauttamisensa tehtävistään;

ii) päättää lisäelimien ja työryhmien perustamisesta ja määritellä niiden työjärjestys;

iii) päättää muista mahdollisista toimista, joista ei ole tässä yleissopimuksessa nimenomaisesti määrätty;

3 Vapaaehtoisia ohjelmia koskevat seuraavat erityissäännöt:

a) Ohjelmajulistus hyväksytään asiaan osallisten läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

b) Kaikista vapaaehtoisen ohjelman täytäntöönpanoa koskevista toimenpiteistä päätetään läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Ohjelmaan osallistuvan valtion osuus on korkeintaan 30 %, vaikka sen prosentuaalinen rahoitusosuus olisi suurempi.

c) Ohjelmajulistuksen muutokset tai liittymistä koskevat päätökset vaativat kaikkien osallistuvien valtioiden yksimielisyyttä.

4. Jokaisella jäsenvaltiolla on neuvostossa yksi ääni. Jäsenvaltiolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta neuvostossa, jos sen maksamatta jättämien maksuosuuksien määrä ylittää sille kuluvaksi tilivuodeksi määrättyjen maksuosuuksien määrän. Asianomainen jäsenvaltio voi tällöin kuitenkin saada luvan äänestää, jos kaksi kolmasosaa kaikista äänioikeutetuista valtioista katsoo, että maksujen laiminlyönti johtuu ylivoimaisista olosuhteista. Tässä yleissopimuksessa tarkoitettua yksimielisyyttä tai määräenemmistöä määriteltäessä ei oteta huomioon jäsenvaltiota, jolla ei ole äänioikeutta. Yllä olevia sääntöjä sovelletaan tarvittavin muutoksin vapaaehtoisiin ohjelmiin.

Ilmaus "läsnä olevat ja äänestävät jäsenvaltiot" tarkoittaa jäsenvaltioita, jotka äänestävät puolesta tai vastaan. Jäsenvaltioita, jatka pidättäytyvät äänestämästä, ei katsota äänestäviksi jäsenvaltioiksi.

5 Päätösvaltaisuus edellyttää sitä, että kaikkien äänioikeutettujen jäsenvaltioiden edustajien enemmistö on läsnä. Tätä sääntöä sovelletaan tarvittavin muutoksin vapaaehtoisiin ohjelmiin. Kiireellisessä asiassa neuvoston päätökset voidaan neuvoston kokousten välillä tehdä kirjallisessa menettelyssä.

6 artikla

Yleissopimuksen 6 artiklaa muutetaan seuraavasti:

Sana "johtaja" korvataan sanalla "pääjohtaja" artiklan otsikossa sekä 1, 2 ja 3 kappaleessa.

2 kappaleeseen lisätään uusi d kohta. Vastaavasti nykyisestä d ― i kohdasta tulee e ― j kohta. Kappaleen g kohdassa sana "tulo- ja menoarvion" muutetaan muotoon "tulo- ja menoarvioiden".

"6 artikla ― Pääjohtaja

1 Pääjohtaja...

2 Pääjohtaja...

d) panee täytäntöön Eumetsatin rahoitusta koskevat neuvoston päätökset;

h) laatii ja panee täytäntöön Eumetsatin tulo- ja menoarviot... tulo- ja menoarvioiden täytäntöönpanoa...

3 Pääjohtajaa...

7 artikla
7 artiklaa muutetaan seuraavasti:

1 kappaleessa sana "kappaleen" korvataan sanalla "artiklan", ja sana "lauseessa" sanalla "kappaleessa".

4 kappaleessa viittaus 5 artiklan 2 kappaleen b kohtaan korvataan viittauksella 5 artiklan 2 kappaleen e kohtaan. Lisäksi 4 ja 5 kappaleessa sana "johtaja" korvataan sanalla "pääjohtaja".

8 artikla

Lisätään uusi 8 artikla. Seuraavien artikloiden numerointi muuttuu vastaavasti.

"8 artikla ― Satelliittitietojen omistusoikeus ja jakelu

1 Eumetsatilla on maailmanlaajuinen yksinoikeus kaikkiin Eumetsatin satelliiteilla tai laitteilla tuotettuihin tietoihin.

2 Eumetsat antaa neuvoston päättämät tiedostot Maailman ilmatieteellisen järjestön (WMO) jäsenvaltioiden kansallisten sääpalvelujen käyttöön.

3 Satelliittitietojen jakelupolitiikasta päätetään pakollisten ohjelmien osalta 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan ja vapaaehtoisten ohjelmien osalta 5 artiklan 3 kappaleen b kohdan mukaisesti. Eumetsat on sihteeristön ja jäsenvaltioiden kautta vastuussa tämän politiikan toteuttamisesta.

9 artikla

Yleissopimuksen 8 artiklasta tulee 9 artikla ja sitä muutetaan seuraavasti:

2 kappaleesta poistetaan viittaus "tämän yleissopimuksen I liitteen mukaisten".

10 artikla

Yleissopimuksen 9 artiklasta tulee 10 artikla ja sitä muutetaan seuraavasti:

― 1, 3 ja 4 kappale poistetaan;

― 2 kappaleesta tulee 1 kappale;

― lisätään uusi 2―7 kappale;

― 5 ja 6 kappaleesta tulee 8 ja 9 kappale.

"2 Jokainen jäsenvaltio maksaa Eumetsatille yleisestä tulo- ja menoarviosta sekä pakollisista ohjelmista (MOP:tä lukuun ottamatta) vuotuisen rahoitusosuuden, joka perustuu kunkin jäsenvaltion keskimääräiseen bruttokansantuotteeseen (BKT), joka on laskettu kolmelta viimeisimmältä vuodelta, joilta tilastoja on käytettävissä.

Tilastot päivitetään joka kolmas vuosi.

MOP:n osalta kukin jäsenvaltio maksaa Eumetsatille II liitteen taulukon perusteella määräytyvän vuotuisen maksuosuuden.

3 Jäsenvaltion on maksettava maksuosuutensa pakollisten ohjelmien (MOP:tä lukuun ottamatta) osalta 110 prosenttiin saakka, mikäli asiasta tehdään 5 artiklan 2 kappaleen c kohdan ii alakohdan mukainen päätös.

4 Vapaaehtoisten ohjelmien osalta kukin osallistuva valtio maksaa Eumetsatille vuotuisen maksuosuuden ohjelmaa varten hyväksytyn taulukon mukaisesti.

5 Sellaisen vapaaehtoisen ohjelman osalta, jonka täyttä rahoitussitoumusten määrää ei ole saavutettu vuoden kuluessa siitä päivästä, jona se on tullut voimaan 3 artiklan 2 kappaleen mukaisesti, olemassa olevien osallistujien tulee hyväksyä uusi maksuosuustaulukko, jonka perusteella vaje jaetaan määräsuhteessa, elleivät osallistujat yksimielisesti toisin päätä.

6 Kaikki maksuosuudet suoritetaan Euroopan yhteisöjen määrittäminä Euroopan valuuttayksikköinä (ECU). MOP- maksuosuudet voidaan suorittaa myös muussa vaihdettavassa valuutassa.

7 Maksuosuuksien suorittamistavat ja BKT-tilastojen päivitystavat määritellään rahoitussäännöissä."

11 artikla

Yleissopimuksen 10 artiklasta tulee 11 artikla ja sitä muutetaan seuraavasti:

otsikko korvataan sanalla "Tulo- ja menoarviot"

1 kappale korvataan seuraavalla: "Tulo- ja menoarviot vahvistetaan Euroopan valuuttayksikköinä (ECU)."

3 kappaleen sanat "vuotuinen tulo- ja menoarvio" korvataan sanalla "tulo- ja menoarviot".

4 kappale korvataan seuraavalla kappaleella:

"4. Neuvosto hyväksyy 5 artiklan 2 kappaleen b ja c kohdan mukaisesti MOP:n tulo- ja menoarvion, yleisen tulo- ja menoarvion ja pakollisten ohjelmien tulo- ja menoarviot jokaiselle tilivuodelle, sekä lisäykset ja muutokset tulo- ja menoarvioihin. Vapaaehtoisiin ohjelmiin osallistuvat jäsenvaltiot hyväksyvät näiden ohjelmien tulo- ja menoarviot 5 artiklan 3 kappaleen b kohdan mukaisesti."

5 kappaleessa viittaus neuvostoon poistetaan ja sana "tulo- ja menoarvion" korvataan sanalla "tulo- ja menoarviot" ― Kappaleen alku kuuluu siten seuraavasti: "Hyväksymällä tulo- ja menoarviot vahvistetaan:" Kappaleen a kohdassa sana "tulo- ja menoarviossa" korvataan sanalla "tulo- ja menoarvioissa"; b kohdassa sana "johtajalle" korvataan sanalla "pääjohtajalle".

6 kappaleessa viittaus neuvostoon poistetaan ja sana "johtaja" korvataan sanalla "pääjohtaja". Muutetun 6 kappaleen alku kuuluu siten seuraavasti: "Jollei tulo- ja menoarviota ole hyväksytty tilivuoden alkaessa, pääjohtaja voi ... suorittaa maksuja vastaavan tulo- ja menoarvion jokaisen luvun osalta"

― 7 kappale korvataan seuraavalla kappaleella:

"7 Jäsenvaltiot maksavat kuukausittain, väliaikaisesti ja maksuosuustaulukon mukaisesti tämän artiklan 6 kappaleen soveltamista varten tarvittavat määrät."

12 artikla

Yleissopimuksen 11 artiklasta tulee 12 artikla ja sitä muutetaan seuraavasti:

1 kappaleessa sana "tulo- ja menoarvioon" korvataan sanalla "tulo- ja menoarvioihin";

2 kappaleessa sana "Johtajan" korvataan sanalla "Pääjohtajan".

13 artikla

Yleissopimuksen 12 artiklasta tulee 13 artikla.

14 artikla

Yleissopimuksen 13 artiklasta tulee 14 artikla ja se kuuluu seuraavasti:

"14 artikla ― Velvoitteiden täyttämättä jättäminen

1 Jäsenvaltio, joka ei täytä tämän yleissopimuksen sille asettamia velvoitteita, menettää Eumetsatin jäsenyyden jos neuvosto 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan määräysten mukaisesti niin päättää. Kyseinen jäsenvaltio ei saa osallistua tätä asiaa koskevaan äänestykseen. Neuvoston päätös tulee voimaan neuvoston päättämänä päivänä.

2 Mikäli jäsenvaltio suljetaan yleissopimuksen ulkopuolelle, maksuosuustaulukkoja tarkistetaan yleisen tulo- ja menoarvion ja pakollisten ohjelmien osalta 10 artiklan 2 kappaleen mukaisesti. Vapaaehtoisten ohjelmien osalta maksuosuustaulukkojen tarkistamisesta päättävät niihin osallistuvat valtiot ohjelmajulistuksen sääntöjen mukaisesti sen jälkeen, kun valtio on suljettu kyseisen ohjelman ulkopuolelle."

15 artikla

Yleissopimuksen 14 artiklasta tulee 15 artikla.

16 artikla

Yleissopimuksen 15 artiklasta tulee 16 artikla ja sitä muutetaan seuraavasti:

3 kappaleessa sana "johtaja" korvataan sanalla "pääjohtaja";

― lisätään uusi 5 ja 6 kappale:

"5 Eumetsat-yleissopimukseen liittyminen edellyttää vähintään osallistumista yleiseen tulo- ja menoarvioon ja kaikkiin pakollisiin ohjelmiin. Vapaaehtoisiin ohjelmiin osallistumisesta päättävät niihin osallistuvat valtiot 5 artiklan 3 kappaleen c kohdan määräysten mukaisesti. Yleissopimuksen sopimuspuoleksi tuleva valtio suorittaa erityisen maksun jo tehtyjen investointien osalta ottaen huomioon ne pakolliset ja vapaaehtoiset ohjelmat, joihin valtio osallistuu. Maksun suuruus määräytyy 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan i alakohdan mukaisesti pakollisten ohjelmien osalta ja 5 artiklan 2 kappaleen c kohdan mukaisesti vapaaehtoisten ohjelmien osalta.

6 Mikäli valtio liittyy yleissopimukseen, neuvosto tarkistaa yleisen tulo- ja menoarvion ja pakollisten ohjelmien maksuosuustaulukkoa. Osallistuvat valtiot päättävät maksuosuustaulukkojen muuttamisesta lisäohjelmiin liittymisen seurauksena."

17 artikla

Yleissopimuksen 16 artiklasta tulee 17 artikla ja sitä muutetaan seuraavasti:

― 1 kappaleessa viittaus 15 artiklan 2 kappaleeseen muutetaan viittaukseksi 16 artiklan 2 kappaleeseen;

― 5 kappale poistetaan.

18 artikla

Yleissopimuksen 17 artiklasta tulee 18 artikla ja sitä muutetaan seuraavasti:

― 1 kappaleessa sana "johtajalle" korvataan sanalla "pääjohtajalle"; viittaus 5 artiklan 2 kappaleen c kohtaan korvataan viittauksella 5 artiklan 2 kappaleen d kohdan v alakohtaan;

― 3 kappaleesta poistetaan sanat "5 artiklan 2 kappaleen b kohdan iii alakohdan määräyksistä huolimatta"

19 artikla

Yleissopimuksen 18 artiklasta tulee 19 artikla ja sitä muutetaan seuraavasti:

"19 Artikla ― Irtisanominen

1 Sen jälkeen, kun tämä yleissopimus on ollut voimassa kuusi vuotta, jäsenvaltio voi irtisanoa sen ilmoittamalla siitä yleissopimuksen tallettajalle, ja siten jättäytyä yleisen tulo- ja menoarvion sekä pakollisten ja vapaaehtoisten ohjelmien ulkopuolelle. Irtisanominen tulee voimaan yleisen tulo- ja menoarvion osalta sen viisivuotiskauden päättyessä, jota varten rahoituksen enimmäismäärästä on päätetty, ja pakollisten sekä vapaaehtoisten ohjelmien osalta ohjelmien päättyessä.

2 Kyseinen valtio säilyttää saamansa oikeudet niiden ohjelmien osalta, joihin se on osallistunut, siihen päivään asti, jona irtisanominen tulee voimaan.

3 Mikäli jäsenvaltio lakkaa olemasta yleissopimuksen sopimuspuoli, yleisen tulo- ja menoarvion maksuosuustaulukkoa tarkistetaan 10 artiklan 2 kappaleen mukaisesti irtisanomisen jälkeen alkavaa viisivuotiskautta varten.

20 artikla

Yleissopimuksen 19 artiklasta tulee 20 artikla ja sitä muutetaan seuraavasti:

― 2 kappale korvataan seuraavalla kappaleella:

"2 Jollei neuvosto toisin päätä, Eumetsat hajotetaan, jos sen seurauksena, että yksi tai useampi jäsenvaltio on irtisanonut tämän yleissopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti, jokaisen muun jäsenvaltion maksuosuus yleisestä tulo- ja menoarviosta ja pakollisista ohjelmista nousee enemmän kuin viidesosan. Neuvosto päättää hajottamisesta 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti siten, että yleissopimuksen irtisanonut tai sen ulkopuolelle suljettu jäsenvaltio ei osallistu asiaa koskevaan äänestykseen."

21 artikla

Yleissopimuksen 20 artiklasta tulee 21 artikla ja sitä muutetaan seuraavasti:

― c kohdassa viittaus 16 artiklaan korvataan viittauksella 17 artiklaan.

22 artikla

Yleissopimuksen 21 artiklasta tulee 22 artikla ja se korvataan seuraavalla artiklalla:

"22 artikla ― Rekisteröinti

Tämän yleissopimuksen ja sen muutosten tultua voimaan, tallettaja rekisteröi ne Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

23 artikla

1 Yleissopimus ja tämä pöytäkirja muodostavat yhtenäisen asiakirjan, jonka nimi on "Euroopan sääsatelliittijärjestön ("Eumetsat") perustamista koskeva yleissopimus".

2 Yleissopimuksen I ja II liite, jotka sisältävät Meteosat-toimintaohjelman (MOP) järjestelmäkuvauksen ja rahoitusmääräykset, ovat voimassa siihen saakka, kunnes ohjelma päättyy vuoden 1995 lopussa.

MOP:n päätyttyä liitteet katsotaan kumotuksi ilman Eumetsatin jäsenvaltioiden erillistä päätöstä.

Yleissopimuksen ei tehdä tulevaisuudessa lisää liitteitä.

3 Muutokset tulevat voimaan Eumetsat-yleissopimuksen 17 artiklan 2 kappaleen mukaisesti. Ennen voimaantuloa on suositeltavaa soveltaa muutoksia väliaikaisesti.

Euroopan sääsatelliittijärjestön ("Eumetsat") perustamista koskeva YLEISSOPIMUS (Konsolidoitu teksti, johon sisältyvät Eumetsatin neuvoston 5 päivänä kesä- kuuta 1991 annetussa päätöslauselmassa EUM/C/Res. XXXVI suosittamat muutokset)

Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot, jotka katsovat, että

― väestön turvallisuus ja lukuisien inhimillisten toimien tehokkuus edellyttävät säätietoja ja entistä tarkempia ennusteita entistä nopeammin;

― ennusteiden parantamisen mahdollisuus riippuu suureksi osaksi niin paikallisten kuin maailmanlaajuisten säähavaintojen saatavuudesta, mukaan luettuina kaukaisia ja asumattomia alueita koskevat havainnot;

― sääsatelliitit ovat osoittaneet soveltuvuutensa ja ainutlaatuiset käyttömahdollisuutensa maahavaintojärjestelmien lisänä etenkin, kun on kysymys jatkuvasta säätilan tarkkailusta sekä maapallon luoksepääsemättömiä alueita koskevien havaintojen tekemisestä ja pikaisesta kokoamisesta;

― käsittelemänsä tiedon ja toiminnallisten ominaisuuksiensa ansiosta sääsatelliitit tuottavat maapallon ja sen ilmaston tarkkailun kannalta erittäin merkittäviä maailmanlaajuisia pitkän aikavälin tiedostoja, jotka ovat erityisen tärkeitä maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen havaitsemiseksi;

toteavat, että

― Maailman ilmatieteellinen järjestö on suosittanut jäsenilleen, että ne parantaisivat säätietojen havaintoverkostoa, ja on voimakkaasti tukenut suunnitelmia luoda ohjelmien tueksi maailmanlaajuinen satelliittihavaintojärjestelmä ja hyödyntää tätä järjestelmää;

― Euroopan avaruusjärjestö on menestyksellisesti kehittänyt Meteosat-satelliitit;

― Eumetsatin toteuttama operationaalinen Meteosat-ohjelma (teP) on osoittanut, että Eurooppa kykenee osaltaan vastaamaan maailmanlaajuisen satelliittihavaintojärjestelmän toiminnasta;

ja jotka ovat tietoisia siitä, että

― mikään muu kansallinen tai kansainvälinen järjestö ei tuota Euroopalle kaikkea tarpeellista sääsatelliittitietoa Eurooppaa kiinnostavista alueista;

― avaruutta koskevaan toimintaan tarvitaan niin huomattavia inhimillisiä, teknisiä ja taloudellisia voimavaroja, että yksikään Euroopan valtio ei voi niitä yksinään tarjota;

― Euroopan ilmatieteen laitoksille on suotavaa tarjota yhteistyön puitteet, joissa ne voivat ryhtyä yhteistoimintaan, jossa hyödynnetään säätutkimukseen ja säänennustamiseen soveltuvaa avaruustekniikkaa;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Eumetsatin perustaminen

1. Täten perustetaan Euroopan sääsatelliitti-järjestö, jota jäljempänä nimitetään Eumetsatiksi.

2. Eumetsatin jäseninä, joita jäljempänä kutsutaan jäsenvaltioiksi, ovat ne valtiot, jotka ovat tämän yleissopimuksen sopimuspuolia 16 artiklan 2 tai 3 kappaleen mukaisesti.

3. Eumetsat on oikeushenkilö. Sillä on erityisesti oikeus hankkia kiinteää ja irtainta omaisuutta ja määrätä siitä sekä olla osapuolena oikeudenkäynneissä.

4. Eumetsatin toimielimiä ovat neuvosto ja pääjohtaja.

5. Eumetsatin päämaja sijaitsee Darmstadtissa Saksan liittotasavallassa, ellei neuvosto 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan v alakohdan mukaisesti toisin päätä.

6. Eumetsatin viralliset kielet ovat englanti ja ranska.

2 artikla
Tavoitteet, toimintatavat ja ohjelmat

1. Eumetsatin päätavoitteena on eurooppalaisten sääsatelliittijärjestelmien perustaminen, ylläpito ja käyttäminen ottaen mahdollisimman suuressa määrin huomioon Maailman ilmatieteellisen järjestön suositukset.

Eumetsatin lisätavoitteena on myötävaikuttaa ilmaston operationaaliseen havainnointiin ja maailmanlaajuisten ilmastonmuutosten havaitsemiseen.

2. Alkuperäisen järjestelmän kuvaus sisältyy I liitteeseen1. Lisäjärjestelmiä perustetaan 3 artiklan mukaisesti.

3. Pyrkiessään tavoitteisiinsa Eumetsat:

a) hyödyntää mahdollisimman paljon erityisesti sääsatelliittien alalla Euroopassa kehitettyä tekniikkaa siten, että teknisesti onnistuneiden ja kustannuksiinsa nähden tehokkaiden ohjelmien jatkuminen taataan;

b) tukeutuu olemassa olevien vastaavalla alalla toimivien kansainvälisten järjestöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin, kun se on tarkoituksenmukaista;

c) osallistuu sellaisen ilmatieteelliseen tutkimukseen tarkoitetun avaruustekniikan ja sellaisten säähavaintojärjestelmien kehittämiseen, jotka hyödyntävät satelliitteja ja jotka voivat parantaa palveluja mahdollisimman pienin kustannuksin.

4. Päästäkseen tavoitteisiinsa Eumetsat toimii mahdollisimman laajalti ja ilmatieteen perinteiden mukaisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden hallitusten ja kansallisten järjestöjen kanssa, muiden valtioiden kuin jäsenvaltioiden sekä sellaisten kansainvälisten tieteellisten ja teknisten hallitustenvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa, joiden toiminta liittyy sen tavoitteisiin. Eumetsat voi tehdä tätä tarkoitusta varten sopimuksia.

5. Yleinen tulo- ja menoarvio käsittää ne toimintatavat, jotka eivät liity tiettyyn ohjelmaan. Nämä edustavat Eumetsatin teknistä ja hallinnollista perusinfrastruktuuria, johon sisältyvät perushenkilöstö, rakennukset ja laitteet sekä neuvoston hyväksymät alustavat toimet sellaisia ohjelmia varten, joita ei ole vielä hyväksytty.

6. Eumetsatin ohjelmiin sisältyy pakollisia ohjelmia, joihin kaikki jäsenvaltiot osallistuvat, ja vapaaehtoisia ohjelmia, joihin osallistuvat vain ne jäsenvaltiot, jotka niin päättävät.

7. Pakollisia ohjelmia ovat:

a) operationaalinen Meteosat-ohjelma (MOP), joka on määritelty yleissopimuksen I liitteessä;

b) perusohjelmat, joita tarvitaan havaintojen tuottamisen jatkamiseen geostationaarisilta radoilta ja polaariradoilta;

c) muut neuvoston määrittämät ohjelmat.

8. Vapaaehtoiset ohjelmat ovat Eumetsatin tavoitteiden mukaisia ohjelmia, jotka neuvosto on hyväksynyt sellaisiksi.

9. Eumetsat voi 6, 7 ja 8 kappaleessa tarkoitettujen ohjelmien ulkopuolella, kuitenkin Eumetsatin tavoitteiden mukaisesti, harjoittaa toimintaa, jota kolmannet osapuolet ovat pyytäneet ja jonka neuvosto on 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti hyväksynyt. Tällaisen toiminnan aiheuttamista kustannuksista vastaa asianomainen kolmas osapuoli.

3 artikla
Ohjelmien ja yleisen tulo- ja menoarvion hyväksyminen

1. Pakolliset ohjelmat ja yleinen tulo- ja menoarvio hyväksytään 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti neuvoston ohjelmapäätöslauselmalla, johon liitetään yksityiskohtainen ohjelmanmääritys kaikista tarpeellisista ohjelmallisista, teknisistä, rahoituksellisista, sopimuksellisista, oikeudellisista ja muista tekijöistä.

2. Vapaaehtoiset ohjelmat perustetaan 5 artiklan 3 kappaleen a kohdan mukaisesti niihin osallisten jäsenvaltioiden hyväksyessä ohjelmajulistuksen, joka sisältää yksityiskohtaisen ohjelmanmäärityksen kaikista tarpeellisista ohjelmallisista, teknisistä, rahoituksellisista, sopimuksellisista, oikeudellisista ja muista tekijöistä. Kaikkien vapaaehtoisten ohjelmien on oltava Eumetsatin tavoitteiden mukaisia ja yhdenmukaisia yleissopimuksen yleisten määräysten sekä neuvoston hyväksymien soveltamissääntöjen kanssa. Neuvoston on hyväksyttävä ohjelmajulistus valtuutuspäätöslauselmalla 5 artiklan 2 kappaleen d kohdan iii alakohdan mukaisesti.

Jäsenvaltiolla on mahdollisuus osallistua ohjelmajulistusluonnoksen valmisteluun ja se voi tulla vapaaehtoiseen ohjelmaan osallistuvaksi valtioksi ohjelmajulistuksessa määritellyn määräajan kuluessa.

Vapaaehtoiset ohjelmat tulevat voimaan, kun vähintään yksi kolmasosa kaikista Eumetsatin jäsenvaltioista on ilmoittanut osallistuvansa ohjelmaan, allekirjoittamalla ohjelmajulistuksen määräajan kuluessa, ja kun osallistujavaltioiden rahoitussitoumusten määrä on noussut 90 prosenttiin kokonaisrahoitustarpeesta.

4 artikla
Neuvosto

1. Neuvostoon kuuluu enintään kaksi jokaisen jäsenvaltion edustajaa, joista toisen tulee olla maansa kansallisen sääpalvelun edustaja. Edustajilla voi olla neuvoston kokouksissa apunaan neuvonantajia.

2. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi vuotta ja jotka saa valita uudelleen vain kerran. Puheenjohtaja johtaa neuvoston kokouksia eikä voi toimia jäsenvaltion edustajana.

3. Neuvosto kokoontuu varsinaiseen istuntoon vähintään kerran vuodessa. Se voi kokoontua ylimääräiseen istuntoon, jos puheenjohtaja tai kolmasosa jäsenvaltioista sitä pyytää. Neuvosto kokoontuu Eumetsatin päämajassa, jollei se toisin päätä.

4. Neuvosto voi perustaa lisäelimiä tai työryhmiä, kun se katsoo tämän Eumetsatin tavoitteiden ja ohjelmien kannalta tarpeelliseksi.

5. Neuvosto hyväksyy oman menettelytapasääntönsä.

5 artikla
Neuvoston asema

1. Neuvostolla on valtuudet hyväksyä kaikki tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten tarvittavat toimet.

2. Neuvostolla on erityisesti valtuudet

a) kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisellä päätöksellä:

i) päättää 16 artiklassa tarkoitettujen valtioiden liittymisestä ja liittymistä koskevista ehdoista;

ii) päättää pakollisten ohjelmien ja yleisen tulo- ja menoarvion hyväksymisestä 3 artiklan 1 kappaleen mukaisesti;

iii) päättää yleisen tulo- ja menoarvion maksuosuuksien ylärajasta viiden vuoden ajaksi yhtä vuotta ennen kyseisen ajanjakson päättymistä, sekä tarkistaa ylärajaa;

iv) päättää ohjelmien rahoituksesta esimerkiksi lainoin;

v) antaa luvan siirroille pakollisen ohjelman tulo- ja menoarviosta toiseen pakolliseen ohjelmaan;

vi) päättää hyväksyttyjen ohjelmapäätöslauselmien ja ohjelmanmääritysten muutoksista 3 artiklan 1 kappaleen mukaisesti;

vii) hyväksyä yhteistyösopimukset muiden valtioiden kuin jäsenvaltioiden kanssa;

viii) päättää Eumetsatin mahdollisesta hajottamisesta 20 artiklan mukaisesti;

ix) muuttaa tämän yleissopimuksen liitteitä;

x) hyväksyä yli 10 prosentin menojen ylitykset ja täten kasvattaa alkuperäistä rahoitusmäärää tai pakollisten ohjelmien kustannusten ylärajaa (MOP:tä lukuun ottamatta);

xi) päättää kolmansien osapuolten puolesta suoritettavasta toiminnasta;

b) läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden kahden kolmasosan äänten enemmistöllä, joka edustaa samalla vähintään kahta kolmasosaa jäsenvaltioiden BKT-maksuosuuksista (vastaavasti MOP-maksuosuuksista alla olevan i kohdan osalta):

i) hyväksyä MOP:n vuotuinen tulo- ja menoarvio sekä siihen liittyvät henkilökunnan lisäykset ja tulo- ja menoennusteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi;

ii) hyväksyä rahoitussäännöt sekä muut rahoitusta koskevat määräykset;

iii) päättää 20 artiklan 3 ja 4 kappaleen määräysten mukaisesti Eumetsatin hajottamisen toteuttamistavasta;

iv) päättää jäsenvaltion sulkemisesta yleissopimuksen ulkopuolelle 14 artiklan mukaisesti, sekä ulkopuolelle sulkemista koskevista ehdoista;

v) päättää Eumetsatin päämajan siirtämisestä;

vi) hyväksyä henkilökuntaa koskevat määräykset;

vii) päättää pakollisten ohjelmien satelliittitietojen jakelupolitiikasta;

c) äänimäärällä, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa maksuosuuksien kokonaismäärästä ja puolta läsnä olevista ja äänestävistä jäsenvaltioista:

i) hyväksyä vuotuinen yleinen tulo- ja menoarvio ja pakollisten ohjelmien vuotuiset tulo- ja menoarviot (MOP:tä lukuun ottamatta) sekä siihen liittyvät henkilökunnan lisäykset ja tulo- ja menoennusteet seuraavaksi kolmeksi vuodeksi;

ii) hyväksyä menojen ylitykset 10 prosenttiin saakka ja täten kasvattaa alkuperäistä rahoitusmäärää tai kustannusten ylärajaa (MOP:tä lukuun ottamatta);

iii) hyväksyä vuosittain edellisen vuoden tilit sekä Eumetsatin taseet käsiteltyään tilintarkastajan lausunnon ja antaa johtajalle vastuuvapaus tulo- ja menoarvion täytäntöönpanosta;

iv) päättää kaikista muista pakollisiin ohjelmiin liittyvistä toimenpiteistä, jotka vaikuttavat järjestön rahoitukseen;

d) läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden kahden kolmasosan äänten enemmistöllä:

i) nimittää pääjohtaja määräajaksi sekä vapauttaa hänet lopullisesti tai väliaikaisesti tehtävistään; jos hänet vapautetaan tehtävistään väliaikaisesti, neuvoston on nimitettävä sijaispääjohtaja;

ii) määritellä pakollisten satelliittiohjelmien toiminnan yksityiskohdat sekä tuotteet ja palvelut;

iii) päättää siitä, kuuluuko suunniteltu vapaaehtoinen ohjelma Eumetsatin tavoitteiden piiriin ja onko ohjelma yhdenmukainen yleissopimuksen yleisten määräysten sekä neuvoston hyväksymien soveltamissääntöjen kanssa;

iv) hyväksyä sopimusten tekeminen jäsenvaltioiden, kansainvälisten hallitustenvälisten järjestöjen tai kansalaisjärjestöjen, tai jäsenvaltioiden kansallisten järjestöjen kanssa;

v) hyväksyä jäsenvaltioille annettavat tämän yleissopimuksen muutoksia koskevat suositukset;

vi) hyväksyä omat menettelytapasääntönsä;

vii) nimittää tilintarkastajat ja päättää heidän toimikautensa pituudesta;

e) läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden äänten enemmistöllä;

i) hyväksyä korkeassa asemassa olevien työntekijöiden nimitykset ja heidän vapauttamisensa tehtävistään;

ii) päättää lisäelimien ja työryhmien perustamisesta ja määritellä niiden työjärjestys;

iii) päättää muista mahdollisista toimista, joista ei ole tässä sopimuksessa nimenomaisesti määrätty.

3. Vapaaehtoisia ohjelmia koskevat seuraavat erityissäännöt:

a) Ohjelmajulistus hyväksytään asiaan osallisten läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

b) Kaikista vapaaehtoisen ohjelman täytäntöönpanoa koskevista toimenpiteistä päätetään läsnä olevien ja äänestävien jäsenvaltioiden kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

Ohjelmaan osallistuvan valtion osuus on korkeintaan 30 %, vaikka sen prosentuaalinen rahoitusosuus olisi suurempi.

c) Ohjelmajulistuksen muutokset tai liittymistä koskevat päätökset vaativat kaikkien osallistuvien valtioiden yksimielisyyttä.

4. Jokaisella jäsenvaltiolla on neuvostossa yksi ääni. Jäsenvaltiolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta neuvostossa, jos sen maksamatta jättämien maksuosuuksien määrä ylittää sille kuluvaksi tilivuodeksi määrättyjen maksuosuuksien määrän. Asianomainen jäsenvaltio voi tällöin kuitenkin saada luvan äänestää, jos kaksi kolmasosaa kaikista äänioikeutetuista jäsenvaltioista katsoo, että maksujen laiminlyönti johtuu ylivoimaisista olosuhteista.

Tässä yleissopimuksessa määrättyä yksimielisyyttä tai ääntenenemmistöä määriteltäessä ei oteta huomioon jäsenvaltiota, jolla ei ole äänioikeutta. Yllä olevia sääntöjä sovelletaan tarvittavin muutoksin vapaaehtoisiin ohjelmiin.

Ilmaus "läsnä olevat ja äänestävät jäsenvaltiot" tarkoittaa jäsenvaltioita, jotka äänestävät puolesta tai vastaan. Jäsenvaltioita, jotka pidättäytyvät äänestämästä, ei katsota äänestäviksi jäsenvaltioiksi.

5. Neuvoston kokous on päätösvaltainen, kun kaikkien äänioikeutettujen jäsenvaltioiden edustajien enemmistö on läsnä. Tätä sääntöä sovelletaan tarvittavin muutoksin vapaaehtoisiin ohjelmiin. Kiireellisessä asiassa neuvoston päätökset voidaan neuvoston kokousten välillä tehdä kirjallisessa menettelyssä.

6 artikla
Pääjohtaja

1. Pääjohtaja on vastuussa neuvoston päätösten täytäntöönpanosta ja Eumetsatille annettujen tehtävien toteuttamisesta. Hän on Eumetsatin laillinen edustaja ja asemansa perusteella allekirjoittaa neuvoston hyväksymät sopimukset.

2. Pääjohtaja toimii neuvoston ohjeiden mukaisesti. Erityisesti hän:

a) varmistaa, että Eumetsat toimii asianmukaisesti;

b) vastaanottaa jäsenvaltioiden maksuosuudet;

c) tekee neuvoston päättämät sitoumukset ja käyttää varoja hyväksytyissä luottorajoissa;

d) panee täytäntöön Eumetsatin rahoitusta koskevat neuvoston päätökset;

e) laatii tarjouspyynnöt ja sopimukset;

f) valmistelee neuvoston kokoukset ja järjestää mahdollisten työryhmien kokouksille tarpeellisen teknisen ja hallinnollisen avun;

g) seuraa ja valvoo sopimusten täytäntöönpanoa;

h) valmistelee ja panee täytäntöön Eumetsatin tulo- ja menoarviot rahoitussääntöjen mukaisesti ja antaa rahoitussääntöjen mukaisesti tehdyt tulo- ja menoarvioiden täytäntöönpanoa koskevat tilit ja taseet sekä Eumetsatin toimintakertomuksen vuosittain neuvoston hyväksyttäväksi;

i) pitää tarvittavia tilejä;

j) hoitaa muita tehtäviä, joita neuvosto hänelle mahdollisesti antaa.

3. Pääjohtajaa avustaa sihteeristö.

7 artikla
Sihteeristön henkilökunta

1. Lukuun ottamatta tämän artiklan toisessa kappaleessa määrättyjä tapauksia, sihteeristön henkilökuntaa sääntelevät henkilökuntaa koskevat määräykset, jotka neuvosto hyväksyy 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan määräysten mukaisesti. Jos sihteeristössä työskentelevän henkilön työehtoja eivät sääntele mainitut määräykset, niitä sääntelee sen maan lainsäädäntö, jossa asianomainen henkilö toimii.

2. Henkilökunnan jäsenet valitaan heidän pätevyytensä perusteella, ja tällöin on otettava huomioon Eumetsatin kansainvälinen luonne. Mitään virkaa ei saa varata tietyn jäsenvaltion edustajille.

3. Jäsenvaltioiden kansallisten laitosten henkilökuntaa voidaan palkata tai antaa Eumetsatin käyttöön tietyksi ajaksi.

4. Neuvosto päättää 5 artiklan 2 kappaleen e kohdan mukaisesti ylemmän henkilökunnan nimityksistä ja erottamisista siten kuin henkilökunnan ohjesäännöissä on määrätty. Muun henkilökunnan nimittää ja erottaa pääjohtaja neuvoston antamalla valtuudella. Pääjohtajalla on määräysvalta koko sihteeristön henkilökuntaan nähden.

5. Jäsenvaltioiden tulee kunnioittaa johtajan ja sihteeristön jäsenten tehtävien kansainvälistä luonnetta. Pääjohtaja ja sihteeristön jäsenet eivät saa tehtäviään suorittaessaan pyytää tai hyväksyä ohjeita miltään hallitukselta tai muulta Eumetsatin ulkopuoliselta taholta.

8 artikla
Satelliittitietojen omistusoikeus ja jakelu

1. Eumetsatilla on maailmanlaajuinen yksinoikeus kaikkiin Eumetsatin satelliiteilla tai laitteilla tuotettuihin tietoihin.

2. Eumetsat antaa neuvoston päättämät tiedostot Maailman ilmatieteellisen järjestön (WMO) jäsenvaltioiden kansallisten sääpalvelujen käyttöön.

3. Satelliittitietojen jakelupolitiikasta päätetään pakollisten ohjelmien osalta 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan ja vapaaehtoisten ohjelmien osalta 5 artiklan 3 kappaleen b kohdan mukaisesti. Eumetsat on sihteeristön ja jäsenvaltioiden kautta vastuussa tämän politiikan toteuttamisesta.

9 artikla
Vastuu

1. Eumetsat ei vastaa niistä palveluista ja tuotteista, joita tarjotaan tämän yleissopimuksen perusteella.

2. Eumetsat, sen jäsenvaltiot sekä niiden virkamiehet ja työntekijät, ja Eumetsatin kokouksiin osallistuvat edustajat, eivät ole vastuussa millekään jäsenvaltiolle tai Eumetsatille häviöstä tai vahingoista, jotka aiheutuvat palveluiden keskeytymisestä, viivästymisestä tai epätyydyttävästä toiminnasta, suorittaessaan tehtäviään valtuuksiensa rajoissa.

3. Mikään jäsenvaltio ei ole vastuussa Eumetsatin avaruusosan perustamiseen liittyvistä toimista ja velvoitteista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa vastuu perustuu sopimukseen, jonka sopimuspuolina kyseinen jäsenvaltio ja korvausta vaativa valtio ovat. Tällaisissa tapauksissa Eumetsat suorittaa kyseiselle jäsenvaltiolle korvauksen tällaisesta vastuusta ellei viimeksi mainittu ole nimenomaisesti ottanut yksin vastatakseen velvoitteesta. Neuvosto vahvistaa tämän kappaleen määräysten täytäntöönpanoa koskevat menettelytavat.

10 artikla
Rahoitusperiaatteet

1. Eumetsatin kustannukset rahoitetaan jäsenvaltioiden maksuosuuksilla ja muilla Eumetsatin tuloilla.

2. Jokainen jäsenvaltio maksaa Eumetsatille yleisestä tulo- ja menoarviosta sekä pakollisista ohjelmista (MOP:tä lukuun ottamatta) vuotuisen rahoitusosuuden, joka perustuu kunkin jäsenvaltion keskimääräiseen bruttokansantuotteeseen (BKT), joka on laskettu kolmelta viimeisimmältä vuodelta, joilta tilastoja on käytettävissä.

Tilastot päivitetään joka kolmas vuosi.

MOP:n osalta kukin jäsenvaltio maksaa Eumetsatille II liitteen2 taulukon perusteella määräytyvän vuotuisen maksuosuuden.

3. Jäsenvaltion on maksettava maksuosuutensa pakollisten ohjelmien (MOP:tä lukuun ottamatta) osalta 110 prosenttiin saakka, mikäli asiasta tehdään 5 artiklan 2 kappaleen c kohdan ii alakohdan mukainen päätös.

4. Vapaaehtoisten ohjelmien osalta kukin osallistuva valtio maksaa Eumetsatille vuotuisen maksuosuuden ohjelmaa varten hyväksytyn taulukon mukaisesti.

5. Sellaisen vapaaehtoisen ohjelman osalta, jonka täyttä rahoitussitoumusten määrää ei ole saavutettu vuoden kuluessa siitä päivästä, jona se on tullut voimaan 3 artiklan 2 kappaleen mukaisesti, olemassa olevien osallistujien tulee hyväksyä uusi maksuosuustaulukko, jonka perusteella vaje jaetaan määräsuhteessa, elleivät osallistujat yksimielisesti toisin päätä.

6. Kaikki maksuosuudet suoritetaan Euroopan yhteisöjen määrittäminä Euroopan valuuttayksikköinä (ECU). MOP-maksuosuudet voidaan suorittaa myös muussa vaihdettavassa valuutassa.

7. Maksuosuuksien suorittamistavat ja BKT-tilastojen päivitystavat määritellään rahoitussäännöissä.

8. Rahoitussäännöissä määritellään käytettävät menettelytavat siinä tapauksessa, että jäsenvaltio ei ole maksanut maksuosuuksia, samoin kuin lisämaksut jäsenvaltiolle, jonka maksuosuudet ovat viivästyneet.

9. Neuvosto voi hyväksyä vapaaehtoisia rahallisia tai muita avustuksia edellyttäen, että ne on tehty Eumetsatin tavoitteiden, toiminnan ja toimintaperiaatteiden mukaisiin tarkoituksiin.

11 artikla
Tulo- ja menoarviot

1. Tulo- ja menoarviot vahvistetaan Euroopan valuuttayksikköinä (ECU).

2. Tilivuosi on 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta.

3. Eumetsatin tulo- ja menoarviot laaditaan jokaiseksi tilivuodeksi ennen sen alkamista, rahoitussääntöjen edellyttämällä tavalla. Tulo- ja menoarvioihin sisältyvien tulojen ja menojen tulee vastata toisiaan.

4. Neuvosto hyväksyy 5 artiklan 2 kappaleen b ja c kohdan mukaisesti MOP:n tulo- ja menoarvion, yleisen tulo- ja menoarvion ja pakollisten ohjelmien tulo- ja menoarviot jokaiselle tilivuodelle, sekä lisäykset ja muutokset tulo- ja menoarvioihin. Vapaaehtoisiin ohjelmiin osallistuvat jäsenvaltiot hyväksyvät näiden ohjelmien tulo- ja menoarviot 5 artiklan 3 kappaleen b kohdan mukaisesti.

5. Hyväksymällä tulo- ja menoarviot vahvistetaan:

a) jokaiselle jäsenvaltiolle velvollisuus maksaa tulo- ja menoarvioissa määrätyt maksuosuudet Eumetsatille;

b) pääjohtajalle valtuus sitoutua velvoitteisiin ja kuluihin vastaavissa hyväksytyissä luottorajoissa.

6. Jollei tulo- ja menoarviota ole hyväksytty tilivuoden alkaessa, pääjohtaja voi kuukausittain sitoutua velvoitteisiin ja suorittaa maksuja vastaavan tulo- ja menoarvion jokaisen luvun osalta enintään edellisen tilivuoden tulo- ja menoarvion määrärahojen yhtä kahdestoistaosaa vastaavasti, edellyttäen, ettei hänellä ole käytettävissään tulo- ja menoarvioluonnokseen sisältyvien määrärahojen kahdestoistaosan ylittäviä määrärahoja.

7. Jäsenvaltiot maksavat kuukausittain, väliaikaisesti ja maksuosuustaulukon mukaisesti tämän artiklan 6 kappaleen soveltamista varten tarvittavat määrät.

8. Rahoitusjärjestelyjen ja kirjanpitomenettelyn yksityiskohdat sisältyvät neuvoston 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan mukaisesti hyväksymiin rahoitussääntöihin.

12 artikla
Tilintarkastus

1. Kaikkia tulo- ja menoarvioihin sisältyviä tuloja ja menoja koskevat tilit ja Eumetsatin tase annetaan rahoitussääntöjen mukaisesti vuosittain tarkastettavaksi. Tilintarkastajat antavat neuvostolle vuosittain tilintarkastuskertomuksen.

2. Pääjohtajan tulee antaa tilintarkastajille kaikki heidän tehtävissään tarvitsemansa tieto ja apu.

3. Neuvosto antaa tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaisemmat määräykset.

13 artikla
Erioikeudet ja vapaudet

Eumetsatilla on sen virallisen toiminnan harjoittamisen kannalta välttämättömät erioikeudet ja vapaudet myöhemmin laadittavan pöytäkirjan mukaisesti.

14 artikla
Velvoitteiden täyttämättä jättäminen

1. Jäsenvaltio, joka ei täytä tämän yleissopimuksen sille asettamia velvoitteita, menettää Eumetsatin jäsenyyden, jos neuvosto 5 artiklan 2 kappaleen b kohdan määräysten mukaisesti niin päättää. Kyseinen jäsenvaltio ei saa osallistua tätä asiaa koskevaan äänestykseen. Neuvoston päätös tulee voimaan neuvoston päättämänä päivänä.

2. Mikäli jäsenvaltio suljetaan yleissopimuksen ulkopuolelle, maksuosuustaulukkoja tarkistetaan yleisen tulo- ja menoarvion ja pakollisten ohjelmien osalta 10 artiklan 2 kappaleen mukaisesti. Vapaaehtoisten ohjelmien osalta maksuosuustaulukkojen tarkistamisesta päättävät niihin osallistuvat valtiot ohjelmajulistuksen sääntöjen mukaisesti sen jälkeen, kun valtio on suljettu kyseisen ohjelman ulkopuolelle.

15 artikla
Riidat

1. Kahden tai useamman jäsenvaltion tai näiden ja Eumetsatin väliset riidat, jotka koskevat tämän yleissopimuksen tai sen liitteiden tulkintaa tai soveltamista ja joita ei pystytä ratkaisemaan neuvostossa tai sen välityksellä, saatetaan riidan osapuolen pyynnöstä välitystuomioistuimen ratkaistavaksi, elleivät osapuolet sovi muusta menettelytavasta riidan ratkaisemiseksi.

2. Välitystuomioistuimessa on kolme jäsentä. Jokainen riidan osapuoli nimittää yhden välimiehen kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona se on vastaanottanut 1 kappaleessa tarkoitetun pyynnön. Kaksi ensimmäistä välimiestä nimittävät kahden kuukauden kuluessa toisen välimiehen nimittämisestä kolmannen välimiehen, joka toimii välitystuomioistuimen puheenjohtajana ja joka ei saa olla riidan osapuolena olevan valtion kansalainen. Jos toista kahdesta välimiehestä ei ole nimitetty vaaditun ajan kuluessa, hänet nimittää kumman tahansa osapuolen pyynnöstä kansainvälisen tuomioistuimen puheenjohtaja tai, jolleivät osapuolet ole päässeet sopimukseen viimeksimainitun pyytämisestä, pysyvän välitystuomioistuimen pääsihteeri. Samaa menettelytapaa käytetään, jollei välitystuomioistuimen puheenjohtajaa ole nimitetty vaaditussa ajassa.

3. Välitystuomioistuin päättää kokoontumispaikastaan ja vahvistaa menettelytapasääntönsä.

4. Jokainen riidan osapuoli vastaa nimittämänsä välimiehen kuluista sekä välitystuomioistuimessa edustautumisesta aiheutuvista kuluistaan. Välitystuomioistuimen puheenjohtajan kulut jaetaan tasan riidan osapuolten kesken.

5. Välitystuomioistuin antaa tuomionsa jäsentensä äänten enemmistöllä. Jäsenet eivät saa pidättyä äänestämästä. Tämä tuomio on lopullinen ja sitoo kaikkia riidan osapuolia, eikä siitä voi valittaa. Osapuolten tulee noudattaa tuomiota viivytyksettä. Mikäli tuomion tarkoituksesta tai soveltamisalasta syntyy riitaa, välitystuomioistuin päättää sen tulkinnasta riidan osapuolen pyynnöstä.

16 artikla
Allekirjoittaminen, ratifioiminen ja liittyminen

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten niille valtioille, jotka ottivat osaa Euroopan sääsatelliittien käyttöä koskevan järjestön perustamista käsittelevään täysivaltaisten edustajien konferenssiin.

2. Kyseiset valtiot tulevat tämän yleissopimuksen sopimuspuoliksi joko

― allekirjoittamalla sen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa tai

― tallettamalla ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettajalle, jos ne ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin.

3. Yleissopimuksen voimaantulopäivästä alkaen sellainen valtio, joka ei ottanut osaa tämän artiklan 1 kappaleessa mainittuun täysivaltaisten edustajien konferenssiin, voi liittyä siihen neuvoston päätettyä asiasta 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan määräysten mukaisesti. Valtio, joka haluaa liittyä tähän yleissopimukseen, ilmoittaa siitä pääjohtajalle, ja viimeksi mainittu ilmoittaa jäsenvaltioille pyynnöstä vähintään kolme kuukautta ennen kuin se toimitetaan neuvostolle päätöksentekoa varten. Neuvosto päättää 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti kyseisen valtion liittymistä koskevista ehdoista.

4. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Sveitsin liittohallituksen huostaan, joka kutsutaan "tallettajaksi".

5. Eumetsat-yleissopimukseen liittyminen edellyttää vähintään osallistumista yleiseen tulo- ja menoarvioon ja kaikkiin pakollisiin ohjelmiin. Vapaaehtoisiin ohjelmiin osallistumisesta päättävät niihin osallistuvat valtiot 5 artiklan 3 kappaleen c kohdan määräysten mukaisesti. Yleissopimuksen sopimuspuoleksi tuleva valtio suorittaa erityisen maksun jo tehtyjen investointien osalta ottaen huomioon ne pakolliset ja vapaaehtoiset ohjelmat, joihin valtio osallistuu. Maksun suuruus määräytyy 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan i alakohdan mukaisesti pakollisten ohjelmien osalta ja 5 artiklan 2 kappaleen c kohdan mukaisesti vapaaehtoisten ohjelmien osalta.

6. Mikäli valtio liittyy yleissopimukseen, neuvosto tarkistaa yleisen tulo- ja menoarvion ja pakollisten ohjelmien maksuosuustaulukkoa. Osallistuvat valtiot päättävät maksuosuustaulukkojen tarkistamisesta lisäohjelmiin liittymisen seurauksena.

17 artikla
Voimaantulo

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona valtiot, joiden II liitteessä olevan taulukon perusteella määrätyt yhteenlasketut maksuosuudet muodostavat vähintään 85 prosenttia maksuosuuksien kokonaissummasta, ovat tulleet 16 artiklan 2 kappaleen nojalla yleissopimuksen sopimuspuoliksi.

2. Jolleivät tämän artiklan 1 kappaleen mukaiset yleissopimuksen voimaantulon edellytykset ole täyttyneet kahden vuoden kuluessa siitä päivästä, jona yleissopimus avattiin allekirjoittamista varten, tallettaja kutsuu mahdollisimman pian koolle niiden valtioiden hallitukset, jotka ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa tai, jotka ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Nämä hallitukset voivat silloin päättää, että yleissopimus tulee niiden välillä voimaan sen estämättä, mitä 1 kappaleessa määrätään. Tehdessään tällaisen päätöksen, nämä hallitukset sopivat voimaantulopäivästä ja II liitteessä olevan maksuosuustaulukon tarkistamisesta.

3. Sen jälkeen kun tämä yleissopimus on tullut voimaan tämän artiklan 1 tai 2 kappaleen mukaisesti, valtio, joka on allekirjoittanut yleissopimuksen ratifioimis- tai hyväksymisvaraumin, mutta ei ole vielä tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjaansa, voi osallistua Eumetsatin kokouksiin ilman äänioikeutta.

4. Sellaisen valtion osalta, joka yleissopimuksen tämän artiklan 1 tai 2 kappaleen mukaisen voimaantulon jälkeen allekirjoittaa yleissopimuksen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa tai tallettaa ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa, tai joka liittyy siihen, yleissopimus tulee tapauksesta riippuen voimaan kyseisen valtion allekirjoituspäivänä tai sen ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan talletuspäivänä.

18 artikla
Muutokset

1. Jäsenvaltio voi esittää muutoksia tähän yleissopimukseen. Muutosehdotukset lähetetään pääjohtajalle, joka antaa ne tiedoksi muille jäsenvaltioille viimeistään kolme kuukautta ennen kuin ne tulevat neuvoston käsittelyyn. Neuvosto käsittelee muutosehdotukset ja voi 5 artiklan 2 kappaleen d kohdan v alakohdan mukaisesti tehdyllä päätöksellä suosittaa jäsenvaltioille, että ne hyväksyvät esitetyt muutokset.

2. Neuvoston suosittamat muutokset tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona yleissopimuksen tallettaja on vastaanottanut kaikkien jäsenvaltioiden kirjalliset hyväksymisilmoitukset.

3. Neuvosto voi 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisella päätöksellä muuttaa tämän yleissopimuksen liitteitä, edellyttäen kuitenkin, ettei sellainen muutos ole ristiriidassa yleissopimuksen kanssa. Neuvosto määrää samalla muutosten voimaantuloajankohdan kaikkien jäsenvaltioiden osalta.

19 artikla
Irtisanominen

1. Sen jälkeen kun tämä yleissopimus on ollut voimassa kuusi vuotta, jäsenvaltio voi irtisanoa sen ilmoittamalla siitä yleissopimuksen tallettajalle, ja siten jättäytyä yleisen tulo- ja menoarvion sekä pakollisten ja vapaaehtoisten ohjelmien ulkopuolelle. Irtisanominen tulee voimaan yleisen tulo- ja menoarvion osalta sen viisivuotiskauden päättyessä, jota varten rahoituksen enimmäismäärästä on päätetty, ja pakollisten sekä vapaaehtoisten ohjelmien osalta ohjelmien päättyessä.

2. Kyseinen valtio säilyttää saamansa oikeudet niiden ohjelmien osalta, joihin se on osallistunut, siihen päivään saakka, jona irtisanominen tulee voimaan.

3. Mikäli jäsenvaltio lakkaa olemasta yleissopimuksen sopimuspuoli, yleisen tulo- ja menoarvion maksuosuustaulukkoa tarkistetaan 10 artiklan 2 kappaleen mukaisesti irtisanomisen jälkeen alkavaa viisivuotiskautta varten.

20 artikla
Hajottaminen

1. Neuvosto voi koska tahansa 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisella päätöksellä hajottaa Eumetsatin.

2. Jollei neuvosto toisin päätä, Eumetsat hajotetaan, jos sen seurauksena, että yksi tai useampi jäsenvaltio on irtisanonut tämän yleissopimuksen 18 artiklan 1 kappaleen määräysten mukaisesti, jokaisen muun jäsenvaltion maksuosuus yleisestä tulo- ja menoarviosta ja pakollisista ohjelmista nousee enemmän kuin viidesosan.

Neuvosto päättää hajottamisesta 5 artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti siten, että yleissopimuksen irtisanonut tai sen ulkopuolelle suljettu jäsenvaltio ei osallistu asiaa koskevaan äänestykseen.

3. Neuvosto nimittää 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa selvityksestä vastaavan elimen.

4. Varat jaetaan niiden valtioiden kesken, jotka ovat Eumetsatin jäseniä sen hajottamisen ajankohtana, suhteessa niihin maksuosuuksiin, jotka nämä valtiot ovat tosiasiallisesti maksaneet siitä lähtien, kun niistä tuli tämän yleissopimuksen sopimuspuolia. Mahdollisesta vajeesta vastaavat samat valtiot kuluvalle tilivuodelle arvioitujen maksuosuuksien suhteessa.

21 artikla
Ilmoitukset

Tallettaja ilmoittaa allekirjoittaja- ja liittyjävaltioille:

a) kaikista yleissopimuksen allekirjoittamisista;

b) kaikista ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista;

c) yleissopimuksen 17 artiklan 1 tai 2 kappaleen mukaisesta voimaantulosta;

d) kaikkien yleissopimuksen tai sen liitteiden muutosten hyväksymisestä ja voimaantulosta;

e) kaikista yleissopimuksen irtisanomisista ja Eumetsatin jäsenyyden menettämisistä;

f) Eumetsatin hajottamisesta.

22 artikla
Rekisteröinti

Tämän yleissopimuksen ja sen muutosten tultua voimaan tallettaja rekisteröi ne Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristössä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.