54/2001

Annettu: 13.07.2001

Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Genevessä 25 päivänä kesäkuuta 1998 tehty pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskeva sopimus, johon liittymisestä tasavallan presidentti on päättänyt 1 päivänä kesäkuuta 2001 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 8 päivänä kesäkuuta 2001, tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 7 päivänä elokuuta 2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä elokuuta 2001.

Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SOPIMUS pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja /tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamisesta

JOHDANTO-OSA

SOPIMUSPUOLET, jotka

OVAT PÄÄTTÄNEET hyväksyä sopimuksen sellaisen menettelyn vahvistamiseksi, jolla edistetään pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien, turvallisuuden, ympäristönsuojelun, energiatehokkuuden ja varkauksien ehkäisyn korkean tason turvaavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen kehittämistä,

OVAT PÄÄTTÄNEET, että kyseisellä menettelyllä on edistettävä myös voimassa olevien teknisten sääntöjen yhdenmukaistamista ottaen samalla huomioon paikallisten, kansallisten ja alueellisten viranomaisten oikeudet ottaa käyttöön ja soveltaa terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua, energiatehokkuutta ja varkauksien ehkäisyä koskevia teknisiä sääntöjä, jotka ovat tiukempia kuin maailmanlaajuiset tekniset säännöt,

OVAT VALTUUTETTUJA tekemään kyseisen sopimuksen YK:n Euroopan talouskomission (UN/ECE) toimintasääntöjen 1 kappaleen a kohdan sekä YK:n Euroopan talouskomission työjärjestyksen XIII luvun 50 säännön perusteella,

TUNNUSTAVAT, että tällä sopimuksella ei rajoiteta sopimuspuolten oikeuksia ja velvoitteita, jotka johtuvat terveyttä, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevista voimassa olevista kansainvälisistä sopimuksista,

TUNNUSTAVAT, että tällä sopimuksella ei rajoiteta sopimuspuolten oikeuksia ja velvoitteita, jotka johtuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) puitteissa tehdyistä sopimuksista, mukaan luettuna kaupan teknisiä esteitä koskeva sopimus (TBT-sopimus), ja pyrkivät vahvistamaan tämän sopimuksen mukaisesti kyseisten sopimusten kanssa yhteensopivia maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä omien teknisten sääntöjensä perustaksi,

PYRKIVÄT SIIHEN, että tämän sopimuksen sopimuspuolet käyttävät tämän sopimuksen mukaisesti vahvistettuja maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä omien teknisten sääntöjensä perustana,

TUNNUSTAVAT, että yleisen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää pyrkiä saavuttamaan pyörillä varustettujen ajoneuvojen ja niihin asennettavien ja/tai niissä käytettävien varusteiden ja osien turvallisuuden, ympäristönsuojelun, energiatehokkuuden ja varkauksien ehkäisyn korkea taso ja parantaa sitä jatkuvasti ja että voimassa olevien ja tulevien teknisten sääntöjen ja niihin liittyvien standardien lähentäminen voi edistää kansainvälistä kauppaa, kuluttajien valintamahdollisuuksia ja tuotteiden kohtuuhintaisuutta,

TUNNUSTAVAT, että valtioiden viranomaisilla on oikeus pyrkiä toteuttamaan ja toteuttaa parannuksia terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tasossa sekä arvioida, ovatko tämän sopimuksen mukaisesti vahvistetut maailmanlaajuiset tekniset säännöt sopivia niiden tarpeiden kannalta,

TUNNUSTAVAT, että vuoden 1958 sopimuksen perusteella on jo aiemmin tehty tärkeää yhdenmukaistamistyötä,

TUNNUSTAVAT eri maantieteellisten alueiden kiinnostuksen ja asiantuntemuksen turvallisuuteen, ympäristöön, energiaan ja varkauksien ehkäisyyn liittyvien ongelmien ja niiden ratkaisemisessa käytettävien menetelmien osalta sekä kyseisen kiinnostuksen ja asiantuntemuksen hyödyllisyyden laadittaessa maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä, joiden avulla pyritään saamaan aikaan parannuksia ja kaventamaan keskinäisiä eroja,

HALUAVAT edistää vahvistettujen maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen käyttöönottoa kehitysmaissa ja ottavat huomioon näiden maiden erityiskysymykset ja -olosuhteet erityisesti vähiten kehittyneissä maissa,

HALUAVAT, että sopimuspuolten soveltamat tekniset säännöt otetaan asianmukaisesti huomioon käyttämällä avoimia menettelytapoja maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä laadittaessa ja että tässä yhteydessä vertaillaan eri sääntöjen hyötyjä ja kustannustehokkuutta,

TUNNUSTAVAT, että vahvistamalla korkean suojatason takaavat maailmanlaajuiset tekniset säännöt annetaan yksittäisille maille perusteet päätellä, että kyseiset säännöt tarjoavat niiden lainkäyttöalueella tarvittavan suojan ja riittävän tehokkuuden,

TUNNUSTAVAT ajoneuvojen polttoaineen laadun vaikutukset ajoneuvojen ympäristövaikutusten rajoitustoimenpiteiden onnistumiseen, ihmisten terveyteen sekä polttoainetehokkuuteen, ja

TUNNUSTAVAT, että laadittaessa tämän sopimuksen mukaisesti maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä on erityisen tärkeää soveltaa avoimia menettelytapoja ja että kyseisen laatimismenettelyn on oltava sopusoinnussa tämän sopimuksen sopimuspuolten soveltamien sääntöjenlaatimismenettelyjen kanssa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla
Sopimuksen tarkoitus

1.1 Tämän sopimuksen tarkoituksena on:

1.1.1 vahvistaa yhteinen menettely, jonka avulla sopimuspuolet kaikkialta maailmasta voivat yhdessä laatia pyörillä varustettujen ajoneuvojen ja niihin asennettavien ja/tai niissä käytettävien varusteiden ja osien turvallisuutta, ympäristönsuojelua, energiatehokkuutta ja varkauksien ehkäisyn tasoa koskevia maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä;

1.1.2 varmistaa, että maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä laadittaessa otetaan asianmukaisesti ja puolueettomasti huomioon sopimuspuolten voimassa olevat tekniset säännöt sekä YK:n Euroopan talouskomission säännöt;

1.1.3 varmistaa, että maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä laadittaessa selvitetään tarkoituksenmukaisesti ja puolueettomasti paras käytettävissä oleva teknologia, suhteelliset hyödyt sekä kustannustehokkuus;

1.1.4 varmistaa, että maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä laadittaessa sovelletaan avoimia menettelytapoja;

1.1.5 saavuttaa maailmanlaajuisesti korkea turvallisuuden, ympäristönsuojelun, energiatehokkuuden ja varkauksien ehkäisyn taso sekä varmistaa, että tähän sopimukseen perustuvat toimet eivät sopimuspuolten lainkäyttöalueella, paikallistaso mukaan luettuna, edistä tai saa aikaan kyseisen tason laskua;

1.1.6 vähentää kansainvälisen kaupan teknisiä esteitä yhdenmukaistamalla sopimuspuolten voimassa olevia teknisiä sääntöjä ja YK:n Euroopan talouskomission sääntöjä sekä laatimalla uusia maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä, jotka koskevat pyörillä varustettujen ajoneuvojen ja niihin asennettavien ja/tai niissä käytettävien varusteiden ja osien turvallisuutta, ympäristönsuojelua, energiatehokkuutta ja varkauksien ehkäisyn tasoa ja jotka tukevat turvallisuuden ja ympäristönsuojelun korkean tason sekä muiden edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista; ja

1.1.7 varmistaa, että niissä tapauksissa, joissa on tarpeen soveltaa vaatimustasoltaan erilaisia sääntöjä tiettyjen maiden, erityisesti kehitysmaiden, sääntelytoimien edistämiseksi, otetaan maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä laadittaessa ja vahvistettaessa huomioon tällaiset erityistarpeet.

1.2 Tätä sopimusta sovelletaan rinnakkain vuoden 1958 sopimuksen kanssa siten, että kumpikin sopimus on voimassa itsenäisesti.

2 artikla
Sopimuspuolet ja neuvoa-antava asema

2.1 Tämän sopimuksen sopimuspuoliksi voivat tulla YK:n Euroopan talouskomission jäsenmaat, Euroopan talouskomission jäsenmaiden perustamat alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt sekä maat, joille on myönnetty Euroopan talouskomission toimintasääntöjen 8 kappaleen mukaisesti neuvoa-antava asema talouskomissiossa.

2.2 Tämän sopimuksen sopimuspuoliksi voivat tulla maat, jotka ovat Yhdistyneiden Kansakuntien jäseniä ja jotka osallistuvat tiettyihin Euroopan talouskomission toimiin Euroopan talouskomission toimintasääntöjen 11 kappaleen mukaisesti, sekä tällaisten maiden perustamat alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt.

2.3 Kaikki erityiselimet ja kaikki organisaatiot, mukaan luettuina hallitusten väliset ja hallituksista riippumattomat järjestöt, joille Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvosto on myöntänyt neuvoa-antavan aseman, voivat osallistua tässä asemassa kaikkien työryhmien neuvotteluihin näiden käsitellessä kysymyksiä, jotka erityisesti koskevat tällaisia elimiä tai organisaatioita.

3 artikla
Toimeenpaneva komitea

3.1 Sopimuspuolten edustajat muodostavat tämän sopimuksen toimeenpanevan komitean, joka kokoontuu tehtäväänsä varten vähintään kerran vuodessa.

3.2 Toimeenpanevan komitean työjärjestyksestä määrätään tämän sopimuksen liitteessä B.

3.3 Toimeenpaneva komitea:

3.3.1 vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, mukaan luettuna tähän sopimukseen perustuvien toimien tärkeysjärjestyksen määrittäminen;

3.3.2 käsittelee kaikki työryhmien suositukset ja selvitykset, jotka koskevat maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista tämän sopimuksen mukaisesti; ja

3.3.3 toteuttaa kaikki muut toimet, jotka ovat aiheellisia tämän sopimuksen perusteella.

3.4 Toimeenpanevalla komitealla on lopullinen valta päättää sääntöjen sisällyttämisestä maailmanlaajuisiksi säännöiksi ehdolla olevien teknisten sääntöjen luetteloon sekä maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamisesta tämän sopimuksen mukaisesti.

3.5 Toimeenpaneva komitea käyttää tehtäviään suorittaessaan kaikista soveltuvista lähteistä peräisin olevaa tietoa silloin, kun komitea katsoo tämän aiheelliseksi.

4 artikla
Teknisiä sääntöjä koskevat edellytykset

4.1 Jotta tekninen sääntö voitaisiin sisällyttää 5 artiklan mukaiseen luetteloon tai vahvistaa 6 artiklan mukaisesti, sen on täytettävä seuraavat edellytykset:

4.1.1 siinä on esitettävä selkeä kuvaus pyörillä varustetuista ajoneuvoista ja niihin asennettavista ja/tai niissä käytettävistä varusteista ja/tai osista, joita sääntö koskee;

4.1.2 sen on sisällettävä vaatimukset, jotka:

4.1.2.1 takaavat turvallisuuden, ympäristönsuojelun, energiatehokkuuden ja varkauksien ehkäisyn korkean tason; ja

4.1.2.2 on aiheellisilta osin ilmaistu siten, että ne koskevat rakenneominaisuuksien sijasta suoritusominaisuuksia;

4.1.3 siihen on sisällyttävä:

4.1.3.1 testausmenetelmä, jonka avulla voidaan todeta, onko ajoneuvo, varuste tai osa säännön mukainen;

4.1.3.2 niiden sääntöjen osalta, jotka sisällytetään 5 artiklan mukaiseen luetteloon, tarvittaessa selkeä kuvaus hyväksymis- tai varmennusmerkinnöistä ja/tai tyyppihyväksyntää ja tuotannon vaatimustenmukaisuutta tai valmistajan omaa varmennusta koskevien vaatimusten edellyttämistä merkinnöistä; ja

4.1.3.3 soveltuvissa tapauksissa kohtuullisuus- ja toteutettavuusnäkökohtiin perustuva suositus vähimmäisajasta, joka sopimuspuolen olisi suotava ennen kuin se edellyttää säännön noudattamista.

4.2 Maailmanlaajuisessa teknisessä säännössä voidaan määrittää erilaisia ja yksittäisissä tapauksissa sovellettavia vaatimustasoja sekä sopivia testausmenetelmiä, joiden avulla voidaan tarvittaessa edistää sääntelytoimia tietyissä maissa, erityisesti kehitysmaissa.

5 artikla
Maailmanlaajuisiksi teknisiksi säännöiksi ehdolla olevien sääntöjen luettelo

5.1 Luodaan ylläpidettäväksi luettelo YK:n Euroopan talouskomission sääntöihin sisältymättömistä sopimuspuolten teknisistä säännöistä, jotka ovat ehdolla yhdenmukaistettaviksi tai otettaviksi käyttöön maailmanlaajuisina teknisinä sääntöinä (jäljempänä "ehdokassääntöjen luettelo").

5.2 Teknisten sääntöjen sisällyttäminen ehdokassääntöjen luetteloon

Kaikki sopimuspuolet voivat esittää toimeenpanevalle komitealle pyynnön minkä tahansa aiemmin tai pyynnön esittämishetkellä soveltamansa taikka tulevaa soveltamista varten käyttöön ottamansa teknisen säännön sisällyttämisestä ehdokassääntöjen luetteloon.

5.2.1 Edellä 5.2 kohdassa tarkoitetun pyynnön on sisällettävä:

5.2.1.1 jäljennös kyseisestä säännöstä;

5.2.1.2 kaikki saatavilla olevat tekniset asiakirjat, jotka tukevat kyseistä sääntöä, mukaan luettuina asiakirjat, jotka koskevat parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, suhteellisia hyötyjä sekä kustannustehokkuutta; ja

5.2.1.3 tiedot kaikista tunnetuista voimassa olevista tai tulevaisuudessa voimaan tulevista asiaa koskevista kansainvälisistä, vapaaehtoiseen noudattamiseen perustuvista standardeista.

5.2.2 Toimeenpaneva komitea käsittelee kaikki pyynnöt, jotka ovat 4 artiklan ja tämän artiklan 5.2.1 kohdan vaatimusten mukaisia. Tekninen sääntö sisällytetään ehdokassääntöjen luetteloon, jos se saa äänestyksessä liitteessä B olevan 7 artiklan 7.1 kohdan mukaisen kannatuksen. Pyynnön mukana toimitetut asiakirjat lisätään luetteloon sisällytettyyn tekniseen sääntöön liitteinä.

5.2.3 Pääsihteerin katsotaan sisällyttäneen säännön, jota pyyntö koskee, luetteloon sinä päivänä, jona se saa tarvittavan kannatuksen tämän artiklan 5.2.2 kohdassa tarkoitetussa äänestyksessä.

5.3 Ehdokassääntöjen luetteloon sisällytettyjen teknisten sääntöjen poistaminen luettelosta

Ehdokassääntöjen luetteloon sisällytetty tekninen sääntö poistetaan luettelosta:

5.3.1 kun maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin sisällytetään maailmanlaajuinen tekninen sääntö, jonka tuotteille asettamat vaatimukset kattavat samat suoritus- tai rakenneominaisuuksien osatekijät kuin ehdokassääntöjen luetteloon sisällytetty tekninen sääntö;

5.3.2 viiden vuoden kuluttua siitä, kun sääntö on sisällytetty luetteloon tämän artiklan mukaisesti, ja kunkin seuraavan viisivuotisjakson jälkeen, ellei toimeenpaneva komitea vahvista liitteessä B olevan 7 artiklan 7.1 kohdan mukaisella puoltavalla äänestystuloksella teknisen säännön sisällyttämistä uudelleen ehdokassääntöjen luetteloon; tai

5.3.3 sen sopimuspuolen kirjallisesta pyynnöstä, jonka pyynnön perusteella tekninen sääntö alun perin sisällytettiin luetteloon. Tällaisen poistamista koskevan pyynnön on sisällettävä perustelut säännön poistamiselle.

5.4 Asiakirjojen saatavuus

Kaikkien toimeenpanevan komitean tämän artiklan mukaisesti käsittelemien asiakirjojen on oltava julkisesti saatavilla.

6 artikla
Maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen rekisteri

6.1 Luodaan ylläpidettäväksi rekisteri tämän artiklan mukaisesti laadittuja ja vahvistettuja maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä varten. Rekisteristä käytetään nimitystä "maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteri".

6.2 Teknisten sääntöjen sisällyttäminen maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin voimassa olevia sääntöjä yhdenmukaistamalla

Kaikki sopimuspuolet voivat ehdottaa laadittaviksi yhdenmukaistettuja maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä, jotka koskevat joko ehdokassääntöjen luetteloon sisällytettyjen teknisten sääntöjen tai minkä tahansa YK:n Euroopan talouskomission säännön taikka molempien kohteena olevia suoritus- tai rakenneominaisuuksien osatekijöitä.

6.2.1 Edellä 6.2 kohdassa tarkoitetun ehdotuksen on sisällettävä:

6.2.1.1 selostus ehdotetun maailmanlaajuisen teknisen säännön tavoitteesta;

6.2.1.2 ehdotetun maailmanlaajuisen teknisen säännön kuvaus tai sääntöehdotuksen luonnoksen teksti, jos se on saatavilla;

6.2.1.3 saatavilla olevat asiakirjat, jotka voivat helpottaa tämän artiklan 6.2.4.2.1 kohdassa edellytetyssä selvityksessä tarkasteltavien seikkojen analysointia;

6.2.1.4 luettelo kaikista ehdokassääntöjen luetteloon sisällytetyistä teknisistä säännöistä ja kaikista YK:n Euroopan talouskomission säännöistä, jotka koskevat samoja suoritus- tai rakenneominaisuuksien osatekijöitä kuin ehdotettu maailmanlaajuinen tekninen sääntö; ja

6.2.1.5 tiedot kaikista tunnetuista voimassa olevista asiaa koskevista kansainvälisistä, vapaaehtoiseen noudattamiseen perustuvista standardeista.

6.2.2 Kaikki tämän artiklan 6.2.1 kohdassa tarkoitetut ehdotukset on tehtävä toimeenpanevalle komitealle.

6.2.3 Toimeenpaneva komitea ei anna työryhmien käsiteltäviksi sellaisia ehdotuksia, joiden se ei katso täyttävän 4 artiklan ja tämän artiklan 6.2.1 kohdan vaatimuksia. Se voi antaa kaikki muut ehdotukset asianomaisissa työryhmissä käsiteltäviksi.

6.2.4 Työryhmän saatua käsiteltäväkseen ehdotuksen maailmanlaajuisen teknisen säännön laatimisesta yhdenmukaistamisen avulla, sen on avoimia menettelytapoja soveltaen:

6.2.4.1 laadittava maailmanlaajuista teknistä sääntöä koskevat suositukset siten, että työryhmä:

6.2.4.1.1 ottaa huomioon ehdotetun maailmanlaajuisen teknisen säännön tavoitteen sekä tarpeen määrittää erilaisia vaatimustasoja;

6.2.4.1.2 tarkastelee kaikkia ehdokassääntöjen luetteloon sisällytettyjä teknisiä sääntöjä sekä kaikkia YK:n Euroopan talouskomission sääntöjä, jotka koskevat samoja suorituskyvyn osatekijöitä;

6.2.4.1.3 tarkastelee kaikkia tämän artiklan 6.2.4.1.2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja, jotka on lisätty sääntöihin liitteinä;

6.2.4.1.4 tarkastelee kaikkia saatavilla olevia toiminallista vastaavuutta koskevia arvioita, mukaan luettuina asiaan liittyviä standardeja koskevat arviot, jotka ovat olennaisia maailmanlaajuiseksi tekniseksi säännöksi ehdotetun säännön käsittelyn kannalta;

6.2.4.1.5 tarkastaa, onko laadittava maailmanlaajuinen tekninen sääntö sille määritetyn tavoitteen ja 4 artiklan edellytysten mukainen; ja

6.2.4.1.6 ottaa asianmukaisesti huomioon mahdollisuuden vahvistaa tekninen sääntö vuoden 1958 sopimuksen perusteella;

6.2.4.2 annettava toimeenpanevalle komitealle:

6.2.4.2.1 kirjallinen selvitys, jossa esitetään maailmanlaajuista teknistä sääntöä koskeva työryhmän suositus ja joka sisältää kaikki suositusta laadittaessa huomioon otetut tekniset tiedot sekä kuvauksen tämän artiklan 6.2.4.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen huomioon ottamisesta ja suositusten perustelut, mukaan luettuina perusteet mahdollisten muiden määräysten ja lähestymistapojen hylkäämiselle; ja

6.2.4.2.2 mahdollinen suositellun maailmanlaajuisen teknisen säännön teksti.

6.2.5 Toimeenpanevan komitean on avoimia menettelytapoja soveltaen:

6.2.5.1 määriteltävä, onko tämän artiklan 6.2.4.1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, jotka ovat maailmanlaajuista teknistä sääntöä koskevien suositusten ja selvityksen perustana, suoritettu riittävän hyvin ja perusteellisesti. Jos toimeenpaneva komitea katsoo, että suositukset, selvitys ja/tai mahdollinen suositellun maailmanlaajuisen teknisen säännön teksti ovat puutteellisia, sen on palautettava sääntö ja selvitys työryhmälle tarkistamista tai lisävalmistelua varten;

6.2.5.2 käsiteltävä suositellun maailmanlaajuisen teknisen säännön vahvistaminen liitteessä B olevan 7 artiklan 7.2 kohdassa määrättyjä menettelyjä noudattaen. Säännön sisällyttäminen maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin edellyttää, että toimeenpaneva komitea hyväksyy sen äänestyksessä yksimielisesti.

6.2.6 Maailmanlaajuinen tekninen sääntö katsotaan sisällytetyksi maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin sinä päivänä, jona toimeenpaneva komitea hyväksyy sen äänestyksessä yksimielisesti.

6.2.7 Toimeenpanevan komitean vahvistettua maailmanlaajuisen teknisen säännön sihteeristö lisää kyseisen säännön liitteiksi jäljennökset kaikista asiaankuuluvista asiakirjoista, mukaan luettuina tämän artiklan 6.2.1 kohdan mukaisesti tehty ehdotus sekä tämän artiklan 6.2.4.2.1 kohdassa edellytetyt suositukset ja selvitys.

6.3. Uusien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen sisällyttäminen maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin

Kaikki sopimuspuolet voivat ehdottaa laadittaviksi sellaisia uusia maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä, jotka koskevat suoritus- tai rakenneominaisuuksien osatekijöitä, joista ei ole määrätty ehdokassääntöjen luetteloon sisällytetyissä teknisissä säännöissä tai YK:n Euroopan talouskomission säännöissä.

6.3.1 Edellä 6.3 kohdassa tarkoitetun ehdotuksen on sisällettävä:

6.3.1.1 ehdotetun uuden maailmanlaajuisen teknisen säännön tavoitetta koskeva selostus, joka perustuu mahdollisimman suurelta osin puolueettomiin tietoihin;

6.3.1.2 ehdotetun uuden maailmanlaajuisen teknisen säännön kuvaus tai sääntöehdotuksen luonnoksen teksti, jos se on saatavilla;

6.3.1.3 saatavilla olevat asiakirjat, jotka voivat helpottaa tämän artiklan 6.3.4.2.1 kohdassa edellytetyssä selvityksessä tarkasteltavien seikkojen analysointia; ja

6.3.1.4 tiedot kaikista tunnetuista voimassa olevista asiaa koskevista kansainvälisistä, vapaaehtoiseen noudattamiseen perustuvista standardeista.

6.3.2 Kaikki tämän artiklan 6.3.1 kohdassa tarkoitetut ehdotukset on tehtävä toimeenpanevalle komitealle.

6.3.3 Toimeenpaneva komitea ei anna työryhmien käsiteltäviksi sellaisia ehdotuksia, joiden se ei katso täyttävän 4 artiklan ja tämän artiklan 6.3.1 kohdan vaatimuksia. Se voi antaa kaikki muut ehdotukset asianomaisissa työryhmissä käsiteltäviksi.

6.3.4 Työryhmän saatua käsiteltäväkseen ehdotuksen uuden maailmanlaajuisen teknisen säännön laatimisesta, sen on avoimia menettelytapoja soveltaen:

6.3.4.1 laadittava uutta maailmanlaajuista teknistä sääntöä koskevat suositukset siten, että työryhmä:

6.3.4.1.1 ottaa huomioon ehdotetun uuden maailmanlaajuisen teknisen säännön tavoitteen sekä tarpeen määrittää erilaisia vaatimustasoja;

6.3.4.1.2 ottaa huomioon teknisen toteutettavuuden;

6.3.4.1.3 ottaa huomioon taloudellisen toteutettavuuden;

6.3.4.1.4 selvittää saavutettavat hyödyt, mukaan luettuina mahdollisilla muilla tarkastelluilla määräyksillä ja lähestymistavoilla saavutettavat hyödyt;

6.3.4.1.5 vertailee suositellun säännön mahdollistamaa kustannustehokkuutta muiden tarkasteltujen määräysten ja lähestymistapojen kustannustehokkuuteen;

6.3.4.1.6 tarkastaa, onko laadittava uusi maailmanlaajuinen tekninen sääntö sille määritetyn tavoitteen ja 4 artiklan edellytysten mukainen; ja

6.3.4.1.7 ottaa asianmukaisesti huomioon mahdollisuuden vahvistaa tekninen sääntö vuoden 1958 sopimuksen perusteella;

6.3.4.2 annettava toimeenpanevalle komitealle:

6.3.4.2.1 kirjallinen selvitys, jossa esitetään uutta maailmanlaajuista teknistä sääntöä koskeva työryhmän suositus ja joka sisältää kaikki suositusta laadittaessa huomioon otetut tekniset tiedot sekä kuvauksen tämän artiklan 6.3.4.1 kohdassa tarkoitettujen tietojen huomioon ottamisesta ja suositusten perustelut, mukaan luettuina perusteet mahdollisten muiden määräysten ja lähestymistapojen hylkäämiselle; ja

6.3.4.2.2 mahdollinen suositellun uuden maailmanlaajuisen teknisen säännön teksti.

6.3.5 Toimeenpanevan komitean on avoimia menettelytapoja soveltaen:

6.3.5.1 määriteltävä, onko tämän artiklan 6.3.4.1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, jotka ovat uutta maailmanlaajuista teknistä sääntöä koskevien suositusten ja selvityksen perustana, suoritettu riittävän hyvin ja perusteellisesti. Jos toimeenpaneva komitea katsoo, että suositukset, selvitys ja /tai mahdollinen suositellun uuden maailmanlaajuisen teknisen säännön teksti ovat puutteellisia, sen on palautettava sääntö ja selvitys työryhmälle tarkistamista tai lisävalmistelua varten;

6.3.5.2 käsiteltävä suositellun uuden maailmanlaajuisen teknisen säännön vahvistaminen liitteessä B olevan 7 artiklan 7.2 kohdassa määrättyjä menettelyjä noudattaen. Säännön sisällyttäminen maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin edellyttää, että toimeenpaneva komitea hyväksyy sen äänestyksessä yksimielisesti.

6.3.6 Uusi maailmanlaajuinen tekninen sääntö katsotaan sisällytetyksi maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin sinä päivänä, jona toimeenpaneva komitea hyväksyy sen äänestyksessä yksimielisesti.

6.3.7 Toimeenpanevan komitean vahvistettua uuden maailmanlaajuisen teknisen säännön sihteeristö lisää kyseisen säännön liitteiksi jäljennökset kaikista asiaankuuluvista asiakirjoista, mukaan luettuina tämän artiklan 6.3.1 kohdan mukaisesti tehty ehdotus sekä tämän artiklan 6.3.4.2.1 kohdassa edellytetyt suositukset ja selvitys.

6.4. Vahvistettujen maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen muuttaminen

Tehtäessä muutoksia maailmanlaajuisiin teknisiin sääntöihin, jotka on sisällytetty maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin tämän artiklan mukaisesti, noudatetaan tämän artiklan 6.3 kohdassa määritettyjä menettelyjä, joita sovelletaan vahvistettaessa uusia maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä sisällytettäviksi maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin.

6.5 Asiakirjojen saatavuus

Kaikkien asiakirjojen, jotka työryhmä ottaa huomioon tai tuottaa suositellessaan maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä tämän artiklan mukaisesti, on oltava julkisesti saatavilla.

7 artikla
Vahvistettujen maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen ottaminen käyttöön ja niiden soveltamista koskeva ilmoitus

7.1 Sopimuspuoli, joka kannattaa äänestyksessä maailmanlaajuisen teknisen säännön vahvistamista tämän sopimuksen 6 artiklan mukaisesti, on velvollinen ottamaan teknisen säännön käsiteltäväksi menettelyyn, jota kyseinen sopimuspuoli soveltaa kyseisten teknisten sääntöjen ottamiseksi käyttöön omissa laeissaan ja asetuksissaan, ja sopimuspuolen on pyrittävä tekemään lopullinen päätös ripeästi.

7.2 Sopimuspuolen, joka ottaa vahvistetun teknisen säännön käyttöön omissa laeissaan ja asetuksissaan, on ilmoitettava kirjallisesti pääsihteerille päivä, jona se aloittaa kyseisen säännön soveltamisen. Ilmoitus on tehtävä 60 päivän kuluessa säännön käyttöön ottamista koskevasta päätöksestä. Jos vahvistetun maailmanlaajuisen teknisen säännön perusteella on mahdollista soveltaa useampaa kuin yhtä vaatimustasoa, ilmoituksessa on mainittava, minkä vaatimustason sopimuspuoli on valinnut sovellettavaksi.

7.3 Tämän artiklan 7.1 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen, joka päättää olla ottamatta maailmanlaajuista teknistä sääntöä käyttöön omissa laeissaan ja asetuksissaan, on ilmoitettava päätöksestään ja sen perusteluista kirjallisesti pääsihteerille. Ilmoitus on tehtävä 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

7.4 Tämän artiklan 7.1 kohdassa tarkoitetun sopimuspuolen, joka vuoden kuluttua siitä, kun sääntö on vahvistettu sisällytettäväksi maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin, ei ole joko ottanut tai päättänyt olla ottamatta sääntöä käyttöön omissa laeissaan tai asetuksissaan, on annettava selvitys siitä, miten se on edennyt säännön käsittelyssä. Tilanneselvitys on annettava kunkin tätä seuraavan vuoden pituisen jakson osalta, jos kyseisen jakson loppuun mennessä ei ole toteutettu kumpaakaan edellä mainituista toimista. Kunkin tässä kohdassa edellytetyn selvityksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

7.4.1 selvityksen on sisällettävä kuvaus kuluneen vuoden aikana toteutetuista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on säännön käsittely ja lopullisen päätöksen tekeminen, sekä arvio tällaisen päätöksen ajankohdasta; ja

7.4.2 selvitys on toimitettava pääsihteerille viimeistään 60 päivän kuluttua sen vuoden pituisen jakson päättymisestä, jota selvitys koskee.

7.5 Sopimuspuolen, joka hyväksyy vahvistetun maailmanlaajuisen teknisen säännön mukaisia tuotteita ottamatta kuitenkaan itse sääntöä käyttöön omissa laeissaan ja asetuksissaan, on ilmoitettava kirjallisesti pääsihteerille päivä, josta alkaen se hyväksyy kyseiset tuotteet. Ilmoitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun tuotteiden hyväksyminen on tullut voimaan. Jos vahvistetun maailmanlaajuisen teknisen säännön perusteella on mahdollista soveltaa useampaa kuin yhtä vaatimustasoa, ilmoituksessa on mainittava, minkä vaatimustason sopimuspuoli on valinnut sovellettavaksi.

7.6 Sopimuspuoli, joka on ottanut vahvistetun maailmanlaajuisen teknisen säännön käyttöön omissa laeissaan ja asetuksissaan, voi päättää kyseisen säännön peruuttamisesta tai muuttamisesta. Sopimuspuolen on ennen tällaisen päätöksen tekoa ilmoitettava aikomuksestaan ja kyseisen toimenpiteen perusteista kirjallisesti pääsihteerille. Tämä ilmoittamista koskeva määräys koskee myös sopimuspuolta, joka on hyväksynyt tuotteita 7.5 kohdan mukaisesti ja aikoo lopettaa kyseisten tuotteiden hyväksymisen. Sopimuspuolen on ilmoitettava päätöksestään ottaa käyttöön muutettu tai uusi sääntö pääsihteerille 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Sopimuspuolen on pyynnöstä toimitettava viipymättä muille sopimuspuolille jäljennökset tällaisesta muutetusta tai uudesta säännöstä.

8 artikla
Riita-asioiden ratkaisu

8.1 Kysymykset, jotka koskevat vahvistetun maailmanlaajuisen teknisen säännön määräyksiä, annetaan toimeenpanevan komitean ratkaistaviksi.

8.2 Kahden tai useamman sopimuspuolen väliset riidat, jotka koskevat tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista, on mahdollisuuksien mukaan ratkaistava sopimuspuolten välisillä tai sopimuspuolten yhteisillä neuvonpidoilla ja neuvotteluilla. Jos tällä menettelyllä ei kyetä ratkaisemaan riitoja, asianomaiset sopimuspuolet voivat sopia siitä, että ne pyytävät toimeenpanevaa komiteaa ratkaisemaan riidan liitteessä B olevan 7 artiklan 7.3 kohdassa määrätyllä tavalla.

9 artikla
Sopimuspuoleksi tuleminen

9.1 Edellä 2 artiklassa tarkoitetut maat ja alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt voivat tulla tämän sopimuksen sopimuspuoliksi:

9.1.1 allekirjoittamalla sopimuksen ilman ratifiointia tai hyväksymistä koskevia varaumia;

9.1.2 allekirjoittamalla sopimuksen sillä edellytyksellä, että se alistetaan ratifioitavaksi tai hyväksyttäväksi, ja ratifioimalla tai hyväksymällä sen jälkeen sopimuksen;

9.1.3 hyväksymällä sopimuksen; tai

9.1.4 liittymällä sopimukseen.

9.2 Ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymisasiakirja talletetaan pääsihteerin huostaan.

9.3 Sopimuspuoleksi tulon jälkeen:

9.3.1 sopimuksen tultua voimaan kunkin maan tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön on annettava 7 artiklan mukainen ilmoitus niistä 6 artiklan mukaisesti vahvistetuista maailmanlaajuisista teknisistä säännöistä, jotka se ottaa käyttöön, sekä päätöksistä, joilla se hyväksyy kyseisten maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen mukaisia tuotteita ottamatta kuitenkaan kyseisiä maailmanlaajuisia teknisiä sääntöjä käyttöön omissa laeissaan ja asetuksissaan. Jos vahvistetun maailmanlaajuisen teknisen säännön perusteella on mahdollista soveltaa useampaa kuin yhtä vaatimustasoa, ilmoituksessa on mainittava, minkä vaatimustason sopimuspuoli on valinnut sovellettavaksi tai hyväksynyt;

9.3.2 kunkin alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön on ilmoitettava toimivaltaansa kuuluvien asioiden osalta, että sen jäsenvaltiot ovat siirtäneet sille oikeudet toimia asioissa, joita sopimus koskee, mukaan lukien oikeus tehdä jäsenvaltioita sitovia päätöksiä.

9.4 Sopimuspuolina olevat alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt lakkaavat olemasta sopimuspuolia, kun ne menettävät tämän artiklan 9.3.2 kohdassa tarkoitetut valtaoikeutensa, ja niiden on ilmoitettava tästä pääsihteerille.

10 artikla
Allekirjoitus

10.1 Tämä sopimus voidaan allekirjoittaa 25 päivästä kesäkuuta 1998 alkaen.

10.2 Tämä sopimus voidaan allekirjoittaa sen voimaantuloon asti.

11 artikla
Sopimuksen voimaantulo

11.1 Tämä sopimus ja sen liitteet, jotka ovat erottamaton osa sopimusta, tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä (30) päivänä sen jälkeen, kun vähintään viisi (5) maata ja/tai alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä on tullut sopimuspuoliksi 9 artiklan mukaisesti. Kyseisen viiden (5) sopimuspuolen vähimmäismäärän on sisällettävä Euroopan yhteisö, Japani sekä Amerikan yhdysvallat.

11.2 Jos kuitenkaan tämän artiklan 11.1 kohdan edellytykset eivät täyty viidentoista (15) kuukauden kuluessa 10.1 kohdassa tarkoitetusta päivästä, tämä sopimus ja sen liitteet, jotka ovat erottamaton osa sopimusta, tulevat voimaan kolmantenakymmenentenä (30) päivänä sen jälkeen, kun vähintään kahdeksan (8) maata ja/tai alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä on tullut sopimuspuoliksi 9 artiklan mukaisesti. Tällainen voimaantulopäivä voi olla aikaisintaan kuusitoista (16) kuukautta 10.1 kohdassa tarkoitetusta päivästä. Kyseisten kahdeksan (8) sopimuspuolen joukossa on oltava vähintään yksi (1) seuraavista: Euroopan yhteisö, Japani tai Amerikan yhdysvallat.

11.3 Sellaisten maiden tai alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen osalta, jotka tulevat sopimuspuoliksi sopimuksen voimaantulon jälkeen, tämä sopimus tulee voimaan kuusikymmentä (60) päivää sen jälkeen, kun kyseinen maa tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö on tallettanut ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymisasiakirjansa.

12 artikla
Irtisanoutuminen sopimuksesta

12.1 Sopimuspuolet voivat irtisanoutua tästä sopimuksesta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti pääsihteerille.

12.2 Sopimuspuolen irtisanoutuminen tästä sopimuksesta tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri vastaanottaa tämän artiklan 12.1 kohdan mukaisen ilmoituksen.

13 artikla
Sopimuksen muuttaminen

13.1 Sopimuspuolet voivat tehdä tätä sopimusta ja sen liitteitä koskevia muutosehdotuksia. Muutosehdotukset on toimitettava pääsihteerille, joka toimittaa ne edelleen kaikille sopimuspuolille.

13.2 Tämän artiklan 13.1 kohdan mukaisesti toimitetut muutosehdotukset käsitellään toimeenpanevan komitean seuraavassa tavanomaisessa kokouksessa.

13.3 Jos kokouksessa läsnä olevat ja äänestykseen osallistuvat sopimuspuolet hyväksyvät äänestyksessä yksimielisesti muutoksen, toimeenpaneva komitea ilmoittaa asiasta pääsihteerille, joka lähettää tiedon muutoksesta kaikille sopimuspuolille.

13.4 Tämän artiklan 13.3 kohdan mukaisesti sopimuspuolille ilmoitetun muutoksen katsotaan saaneen kaikkien sopimuspuolten hyväksynnän, jos yksikään sopimuspuoli ei kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona tieto muutoksesta on lähetetty, ole ilmoittanut vastustavansa ehdotusta. Jos yksikään sopimuspuoli ei ilmoita vastustavansa ehdotusta, ehdotus tulee voimaan kaikkia sopimuspuolia koskevana kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun tässä kohdassa tarkoitettu kuuden (6) kuukauden aika on päättynyt.

13.5 Pääsihteeri ilmoittaa mahdollisimman pian kaikille sopimuspuolille, onko muutosehdotusta vastustettu. Jos muutosta on vastustettu, se katsotaan hylätyksi, eikä sillä ole mitään vaikutusta.

14 artikla
Tallettaja

Tämä sopimus talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan. Muiden tallettajalle kuuluvien tehtävien lisäksi pääsihteeri ilmoittaa mahdollisimman pian sopimuspuolille:

14.1 teknisten sääntöjen sisällyttämisestä ehdokassääntöjen luetteloon ja niiden poistamisesta luettelosta 5 artiklan mukaisesti;

14.2 maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamisesta tai muuttamisesta 6 artiklan mukaisesti;

14.3 edellä olevan 7 artiklan perusteella vastaanottamistaan ilmoituksista;

14.4 edellä olevien 9 ja 10 artiklan mukaisista allekirjoituksista, hyväksymisistä ja liittymisistä;

14.5 edellä olevan 9 artiklan perusteella vastaanottamistaan ilmoituksista;

14.6 tämän sopimuksen sopimuspuolia koskevista, 11 artiklan mukaisista voimaantulopäivistä;

14.7 edellä olevan 12 artiklan mukaisista sopimuksesta irtisanoutumista koskevista ilmoituksista;

14.8 edellä olevan 13 artiklan mukaisista sopimuksen muutosten voimaantulopäivistä;

14.9 jäljempänä olevan 15 artiklan mukaisista erityishallintoalueita koskevista ilmoituksista.

15 artikla
Sopimuksen voimassaolo erityishallinto- alueilla

15.1 Tämä sopimus koskee erityishallintoalueita, joiden kansainvälisistä suhteista sopimuspuoli vastaa, ellei sopimuspuoli toisin ilmoita ennen sopimuksen voimaantuloa kyseisen sopimuspuolen osalta.

15.2 Kukin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen erikseen minkä tahansa tällaisen erityishallintoalueen osalta 12 artiklan mukaisesti.

16 artikla
Sihteeristö

Tämän sopimuksen sihteeristön tehtävistä vastaa YK:n Euroopan talouskomission toimeenpaneva sihteeri. Toimeenpaneva sihteeri suorittaa seuraavat sihteeristölle kuuluvat tehtävät:

16.1 valmistelee toimeenpanevan komitean ja työryhmien kokoukset;

16.2 toimittaa sopimuspuolille selvitykset ja muut tiedot, jotka on saatu tämän sopimuksen sääntöjen mukaisesti; ja

16.3 suorittaa toimeenpanevan komitean antamat tehtävät.

Liite A

Määritelmät

Tässä sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1. Tämän sopimuksen mukaisesti laadittujen maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen osalta ilmaisulla "hyväksyä" tarkoitetaan toimia, joilla sopimuspuoli sallii maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen mukaisten tuotteiden saattamisen markkinoilleen, vaikka se ei ole itse ottanut kyseistä teknistä sääntöä käyttöön omissa laeissaan ja asetuksissaan.

2. Tämän sopimuksen mukaisesti laadittujen maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen osalta ilmaisulla "ottaa käyttöön" tarkoitetaan maailmanlaajuisen teknisen säännön saattamista osaksi sopimuspuolen lakeja ja asetuksia.

3. Tämän sopimuksen mukaisesti laadittujen maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen osalta ilmaisulla "soveltaa" tarkoitetaan toimia, joilla sopimuspuoli edellyttää tietystä päivästä lähtien, toisin sanoen säännön voimaantulopäivästä sopimuspuolen lainkäyttöalueella, maailmanlaajuisen teknisen säännön noudattamista.

4. Ilmaisulla "artikla" tarkoitetaan tämän sopimuksen artiklaa.

5. Ilmaisulla "hyväksyä äänestyksessä yksimielisesti" tarkoitetaan sitä, että tietystä asiasta äänestettäessä yksikään läsnä oleva jo äänestykseen osallistuva sopimuspuoli ei vastusta asiaa liitteessä B olevan 7 artiklan 7.2 kohdan mukaisesti.

6. Ilmaisulla "sopimuspuoli" tarkoitetaan kaikkia maita tai alueellisia taloudellisen yhdentymisen järjestöjä, jotka ovat tämän sopimuksen sopimuspuolia.

7. Ilmaisulla "(pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin) asennettavat ja/tai niissä käytettävät varusteet ja osat" tarkoitetaan varusteita tai osia, joilla on turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun, energiatehokkuuteen tai varkauksien ehkäisyyn vaikuttavia ominaisuuksia. Tällaisia varusteita ja osia ovat muun muassa, mutta eivät ainoastaan, pakokaasujärjestelmät, renkaat, moottorit, melun ehkäisevät suojat, varashälyttimet, varoituslaitteet sekä lasten turvalaitteet.

8. Ilmaisulla "vahvistettu maailmanlaajuinen tekninen sääntö" tarkoitetaan maailmanlaajuista teknistä sääntöä, joka on sisällytetty tämän sopimuksen mukaisesti maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin.

9. Ilmaisulla "ehdokassääntöjen luetteloon sisällytetty tekninen sääntö" tarkoitetaan kansallista tai alueellista teknistä sääntöä, joka on lisätty ehdokassääntöjen luetteloon tämän sopimuksen mukaisesti.

10. Ilmaisulla "valmistajan oma varmennus" tarkoitetaan sopimuspuolen lakiin perustuvaa vaatimusta, jonka mukaan pyörillä varustettujen ajoneuvojen ja/tai niihin asennettavien ja/tai niissä käytettävien varusteiden ja/tai osien valmistajan on varmennettava, että jokainen valmistajan markkinoille saattama pyörillä varustettu ajoneuvo, varuste tai osa on erityisten teknisten vaatimusten mukainen.

11. Ilmaisulla "alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö" tarkoitetaan organisaatiota, jonka muodostavat suvereenit maat ja jolla on toimivalta tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, mukaan luettuna oikeus tehdä näissä asioissa kaikkia jäsenmaita sitovia päätöksiä.

12. Ilmaisulla "pääsihteeri" tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä.

13. Ilmaisulla "avoimet menettelytavat" tarkoitetaan menettelytapoja, joiden tarkoituksena on lisätä yleistä tietoisuutta tämän sopimuksen mukaisesta sääntöjen laatimismenettelystä ja edistää osallistumista siihen. Osana avoimia menettelytapoja julkaistaan:

1) ilmoitukset työryhmien ja toimeenpanevan komitean kokouksista; ja

2) työasiakirjat ja päätöskirjat.

Avoimiin menettelytapoihin on lisäksi sisällyttävä mahdollisuus saada näkemyksiä ja perusteluja esille:

1) työryhmien kokouksissa, neuvoa-antavan aseman saaneiden organisaatioiden välityksellä;

2) työryhmien ja toimeenpanevan komitean kokouksissa, neuvottelemalla ennen kokouksia sopimuspuolten edustajien kanssa.

14. Ilmaisulla "tyyppihyväksyntä" tarkoitetaan sopimuspuolen (tai sopimuspuolen nimeämän toimivaltaisen viranomaisen) myöntämää kirjallista hyväksyntää, jonka perusteella ajoneuvo ja/tai siihen asennettava ja/tai siinä käytettävä varuste ja/tai osa täyttää erityiset tekniset vaatimukset ja joka on edellytyksenä sille, että ajoneuvo, varuste tai osa voidaan saattaa markkinoille.

15. Ilmaisulla "YK:n Euroopan talouskomission säännöt" tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjä, jotka on otettu käyttöön vuoden 1958 sopimuksella.

16. Ilmaisulla "työryhmä" tarkoitetaan Euroopan talouskomission alaisuudessa toimivaa tietyn erityisalan teknistä alaryhmää, jonka tehtävänä on laatia suosituksia yhdenmukaistettujen tai uusien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamisesta maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin sisällyttämistä varten sekä käsitellä maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin sisällytettyjen teknisten sääntöjen muutoksia.

17. Ilmaisulla "vuoden 1958 sopimus" tarkoitetaan sopimusta pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista.

Liite B

Toimeenpanevan komitean kokoonpano ja työjärjestys

1 artikla

Toimeenpanevan komitean jäseniä voivat olla ainoastaan sopimuspuolet.

2 artikla

Kaikki sopimuspuolet ovat toimeenpanevan komitean jäseniä.

3 artikla

3.1 Jollei tämän artiklan 3.2 kohdasta muuta johdu, kaikilla sopimuspuolilla on yksi ääni.

3.2 Jos alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö ja yksi tai useampi sen jäsenvaltioista ovat tämän sopimuksen sopimuspuolia, alueellisella taloudellisen yhdentymisen järjestöllä on sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa äänimäärä, joka vastaa tämän sopimuksen sopimuspuolina olevien järjestöjen jäsenvaltioiden lukumäärää. Tällainen järjestö ei saa käyttää äänioikeuttaan, jos joku sen jäsenvaltioista käyttää äänioikeuttaan ja päinvastoin.

4 artikla

Jotta sopimuspuoli voi äänestää, sen on oltava läsnä. Sopimuspuolen ei tarvitse olla läsnä, jos alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö, jonka jäsen se on, äänestää sen puolesta.

5 artikla

5.1 Komitea on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista sopimuspuolista on läsnä.

5.2 Määritettäessä tämän artiklan mukaista päätösvaltaista osallistujamäärää sekä määritettäessä, mikä sopimuspuolten määrä muodostaa tässä liitteessä olevan 7 artiklan 7.1 kohdassa edellytetyn kolmanneksen läsnä olevista ja äänestykseen osallistuvista sopimuspuolista, alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestö ja sen jäsenvaltiot lasketaan yhdeksi sopimuspuoleksi.

6 artikla

6.1 Toimeenpaneva komitea valitsee kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on valituksi tullakseen saatava kahden kolmasosan enemmistö kaikkien läsnä olevien ja äänestykseen osallistuvien sopimuspuolten äänistä.

6.2 Saman sopimuspuolen edustaja voidaan valita puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on kunakin vuonna oltava eri sopimuspuolten edustajia.

7 artikla

7.1 Kansallinen tai alueellinen sääntö sisällytetään ehdokassääntöjen luetteloon, jos joko vähintään kolmannes läsnä olevista ja äänestykseen osallistuvista sopimuspuolista kannattaa sitä äänestyksessä (tässä liitteessä olevan 5 artiklan 5.2 kohdan mukaisesti) tai jos se saa vähintään kolmanneksen kaikista annetuista äänistä, sen mukaan, kummalla tavalla saavutetaan paremmin puoltava äänestystulos. Molemmissa tapauksissa mainitun kolmanneksen on sisällytettävä joko Euroopan yhteisön, Japanin tai Yhdysvaltojen ääni, jos jokin tai jotkin niistä ovat sopimuspuolia.

7.2 Maailmanlaajuisen teknisen säännön vahvistaminen maailmanlaajuisten sääntöjen rekisteriin sisällyttämistä varten, vahvistetun maailmanlaajuisen teknisen säännön muutos sekä tämän sopimuksen muutos on hyväksyttävä yksimielisesti läsnä olevien ja äänestykseen osallistuvien sopimuspuolten äänestyksessä. Läsnä olevan ja äänestykseen osallistuvan sopimuspuolen, joka vastustaa yksimielisesti hyväksyntää edellyttävää asiaa, on toimitettava pääsihteerille kirjallinen perustelu vastustukselleen kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa äänestyspäivästä. Jos kyseinen sopimuspuoli ei toimita tällaista perustelua mainitun ajan kuluessa, sen katsotaan äänestäneen asian puolesta. Jos yksikään asiaa vastustanut sopimuspuoli ei toimita perustelua, kaikkien läsnä olleiden ja äänestykseen osallistuneiden henkilöiden katsotaan kannattaneen asiaa äänestyksessä yksimielisesti. Tällaisessa tapauksessa äänestyspäiväksi katsotaan ensimmäinen päivä mainitun 60 päivän jakson jälkeen.

7.3 Kaikki muut ratkaisemista edellyttävät asiat voidaan toimeenpanevan komitean harkinnan mukaan ratkaista tämän artiklan 7.2 kohdan mukaisella äänestysmenettelyllä.

8 artikla

Äänestämästä pidättyvien sopimuspuolten ei katsota osallistuvan äänestykseen.

9 artikla

Toimeenpaneva sihteeri kutsuu toimeenpanevan komitean koolle aina, kun on järjestettävä tämän sopimuksen 5, 6 tai 13 artiklan mukainen äänestys tai kun on tarpeen toteuttaa tähän sopimukseen perustuvia toimia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.