40/2001

Annettu: 12.06.2001

Ulkoasiainministeriön ilmoitus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen tehdyn varauman osittaisesta peruuttamisesta

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa, että Suomi on peruuttanut osittain ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (SopS 18-19/1990) 6 artiklan 1 kappaleeseen ratifioinnin yhteydessä tekemänsä varauman. Tasavallan presidentti on päättänyt 11 päivänä toukokuuta 2001 varauman osittaisesta peruuttamisesta eduskunnan 27 helmikuuta 2001 antaman hyväksymisen (EV 11/2001 vp) mukaisesti ja peruuttamisesta on ilmoitettu Euroopan neuvoston pääsihteerille 16 päivänä toukokuuta 2001.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2001

Minä TARJA KAARINA HALONEN, Suomen tasavallan presidentti, teen täten tiettäväksi:

SEN JOHDOSTA, että Suomi talletti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdyn yleissopimuksen ratifioimiskirjan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan 10 päivänä toukokuuta 1990;

SEN JOHDOSTA, että ratifioimiskirja sisälsi varauman ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen;

SEN JOHDOSTA, että 20 päivänä joulukuuta 1996, 30 päivänä huhtikuuta 1998 ja 1 päivänä huhtikuuta 1999 tehtyjen varauman osittaisten peruuttamisten jälkeen varauma kuuluu seuraavasti:

"Suomi ei voi toistaiseksi taata oikeutta suulliseen käsittelyyn sikäli kuin Suomen nykyinen lainsäädäntö ei sisällä sellaista oikeutta.

Sanottu koskee:

1. käsittelyä vesioikeuksissa vesilain 16 luvun 14 §:n mukaisesti;

käsittelyä korkeimmassa oikeudessa oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 20 §:n mukaisesti sekä käsittelyä hovioikeuksissa sovellettaessa oikeudenkäymiskaaren 26 luvun (661/1978) 7 §:n ja 8 §:n säännöksiä hakemus-, riita- ja rikosasioissa edellyttäen, että muutoksenhaun kohteena oleva käräjäoikeuden ratkaisu on annettu tai julistettu ennen toukokuun 1 päivää 1998, jolloin hovioikeuskäsittelyä koskevien säännösten muutokset tulivat voimaan;

käsittelyä korkeimmassa oikeudessa ja hovioikeuksissa rikosasioissa, jotka ovat olleet käräjäoikeudessa vireillä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain tullessa voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997 ja joiden käsittelyyn on käräjäoikeudessa sovellettu tuon lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä;

ja riita- ja rikosasioiden käsittelyä vesiylioikeudessa vesilain 15 luvun 23 §:n mukaisesti, jos vesioikeuden ratkaisu on annettu ennen oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta annetun lain voimaantuloa 1 päivänä toukokuuta 1998, samoin kuin vesilain 15 luvun 23 §:n mukaisen hakemus-, valitus- ja virka-apuasioiden käsittelyä vesiylioikeudessa ennen hallintolainkäyttölain voimaantuloa 1 päivänä joulukuuta 1996 annetusta päätöksestä.

2. valituksen ja alistuksen käsittelyä lääninoikeuksissa ja korkeimmassa hallintooikeudessa silloin, kun se on tehty ennen hallintolainkäyttölain voimaantuloa 1 päivänä joulukuuta 1996 annetusta päätöksestä, sekä tällaisen asian käsittelyä valituksen johdosta ylemmässä valitusviranomaisessa.

3. käsittelyä, jossa vakuutusoikeus on viimeinen muutoksenhakuaste, vakuutusoikeuslain 9 §:n mukaisesti valitusasiassa, joka on tullut vireille ennen vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1999.

4. käsittelyä tarkastuslautakunnassa tarkastuslautakunnasta annetun asetuksen 8 §:n mukaisesti silloin, kun valitusasia on tullut vireille ennen sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1999."

SEN JOHDOSTA, että Suomen lainsäädännön säännöksiä, jotka koskevat asian käsittelyä vesioikeuksissa ja vesiylioikeudessa, on muutettu siten, että ne eivät enää vastaa nykyistä varaumaa, ja sen johdosta, että asian käsittelyä lääninoikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa koskeva varauma ei enää ole tarpeen;

TÄTEN peruutan edellä olevan 1 kappaleen sisältämän varauman niiltä osin kuin se koskee asian käsittelyä vesioikeuksissa ja vesiylioikeudessa. Peruutan myös edellä olevan 2 kappaleen sisältämän varauman, joka koskee asian käsittelyä lääninoikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

MINKÄ VAKUUDEKSI olen omakätisesti allekirjoittanut tämän ilmoituksen ja liittänyt siihen sinettini.

ANNETTU Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2001.

Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.