34/2001

Annettu: 01.06.2001

Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen (SopS 32/1986) 27 päivänä heinäkuuta 2000 hyväksytyt muutokset ovat Suomen osalta kansainvälisesti voimassa 27 päivästä tammikuuta 2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2001.

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2001

MUUTOKSET VUONNA 1968 TEHTYÄ TIELIIKENNETTÄ KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN VUONNA 1971 TEHTYYN TÄYDENTÄVÄÄN EUROOPPALAISEEN SOPIMUKSEEN

Genevessä 1 päivänä toukokuuta 1971 tehtyä, Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävää eurooppalaista sopimusta (E/ECE/813-E/TRANS/567) muutetaan seuraavasti:

Eurooppalaisen sopimuksen otsikon alla olevaa johdanto-osan tekstiä muutetaan kuuluvaksi seuraavasti:

"SOPIMUSPUOLET, JOTKA OVAT MYÖS WIENISSÄ 8 PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 1968 ALLEKIRJOITETTAVAKSI AVATUN TIELIIKENNETTÄ KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN SOPIMUSPUOLIA,

HALUTEN päästä suurempaan yhdenmukaisuuteen tieliikennettä koskevissa määräyksissä Euroopassa ja varmistaa ympäristönsuojelun korkeamman tason,

OVAT SOPINEET seuraavasta:"

1 artiklan 1 kohta muutetaan seuraavaan muotoon:

"Sopimuspuolten, jotka ovat myös Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avatun tieliikennettä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolia, tulee ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että voimassa olevat liikennemääräykset ja tekniset vaatimukset, jotka niiden alueilla rekisteröityjen, pyörillä varustettujen ajoneuvojen on täytettävä, ovat sisällöltään tämän sopimuksen liitteen määräysten mukaisia".

Genevessä 1 päivänä toukokuuta 1971 tehdyn, Wienissä 8 päivänä marraskuuta 1968 allekirjoitettavaksi avattua tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen liitettä (document E/ECE/813-E/ECE/TRANS/567/Amend.1) muutetaan seuraavasti:

3. Yleissopimuksen 1 artiklaan (Määritelmiä)

Tämän artiklan loppuun sijoitettava uusi alakohta, muutetaan seuraavaan muotoon:

"Tämän artiklan loppuun lisätään uudet alakohdat

Nämä alakohdat kuuluvat seuraavasti:

(ab) Lastenvaunuja, pyörätuolia tai mitä tahansa muuta pientä moottoritonta ajoneuvoa työntävät tai vetävät tai polkupyörää tai mopoa taluttavat henkilöt sekä itse pyörätuolia kuljettavat tai sellaisilla kävelyvauhtia liikkuvat vammaiset katsotaan jalankulkijoiksi;

(ac) "Vuoden 1958 Geneven sopimus" tarkoittaa 20 päivänä maaliskuuta 1958 Genevessä tehtyä ja 16 päivänä lokakuuta 1995 muutettua sopimusta pyörillä varustettujen ajoneuvojen ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista;

(ad) "Euroopan talouskomission sääntö" tarkoittaa vuoden 1958 tehdyn sopimuksen liitteenä olevaa sääntöä;

(ae) "Vuoden 1997 Wienin sopimus" tarkoittaa 13 päivänä marraskuuta vuonna 1997 Wienissä tehtyä sopimusta pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta.

(af) "Euroopan talouskomission normi" tarkoittaa vuoden 1997 Wienin sopimuksen liitteenä olevaa normia".

4. Yleissopimuksen 3 artiklaan (Sopimuspuolten velvoitteet)

Tämän kohdan alkuun lisätään:

2 kohdan (a) alakohta

Tämä alakohta kuuluu seuraavasti:

"Sopimuspuolet ryhtyvät myös tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että niiden alueilla voimassa olevat tekniset vaatimukset, jotka moottoriajoneuvojen ja perävaunujen on täytettävä, ovat tämän yleissopimuksen 5 liitteen määräysten mukaiset. Kyseisiin vaatimuksiin voi sisältyä myös 5 liitteeseen kuulumattomia määräyksiä, edellyttäen kuitenkin, että ne eivät ole millään tavoin ristiriidassa 5 liitteen sisältämien turvallisuusmääräysten kanssa. Sopimuspuolet ryhtyvät myös tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että niiden alueilla rekisteröidyt moottoriajoneuvot ja perävaunut ovat kansainväliseen liikenteeseen tullessaan yleissopimuksen 39 artiklaan lisätyn 4 kohdan ja tämän yleissopimuksen 5 liitteen määräysten mukaisia.

3 kohta

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

"Tämän yleissopimuksen 1 liitteessä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta sopimuspuolten on hyväksyttävä alueilleen kansainvälisessä liikenteessä käytettävät moottoriajoneuvot ja perävaunut, jotka täyttävät tämän yleissopimuksen tällä sopimuksella muutetussa III luvussa mainitut ehdot ja joiden kuljettajat täyttävät IV luvussa mainitut ehdot. Niiden on soveltuvin osin myös hyväksyttävä tällä sopimuksella muutetun III luvun määräysten mukaisesti annetut rekisteröintitodistukset ja kansainväliset katsastustodistukset riittävänä todisteena siitä, että kyseiset ajoneuvot täyttävät mainitussa III luvussa niille asetetut ehdot, ellei muuta näytetä."

Lisätään seuraava uusi 26 bis kappale:

26 bis. Yleissopimuksen 39 artiklaan

(Ajoneuvojen tekniset vaatimukset ja katsastukset)

Tämän artiklan loppuun lisätään uudet kohdat

Nämä kohdat kuuluvat seuraavasti:

"4. (a) Kansainvälisessä liikenteessä olevien moottoriajoneuvojen, joiden suurin sallittu kokonaismassa on enemmän kuin 3 500 kg, lukuun ottamatta ajoneuvoja, joita käytetään henkilöiden kuljettamiseen ja joissa on enintään kahdeksan paikkaa kuljettajan paikan lisäksi, tulee täyttää melua ja saastepäästöjä koskevat erityisvaatimukset.

Tähän liittyen:

(i) Sellaisten moottoriajoneuvojen on tullut täyttää vähintään asiaan liittyviin Euroopan talouskomission sääntöihin tehtyjen muutosten sisältämät tekniset vaatimukset ja rajat, jotka ovat voimassa vuoden 1958 Geneven sopimuksen soveltamista varten sinä ajankohtana, kun ajoneuvot rekisteröitiin ensimmäisen kerran valmistuksen jälkeen;

(ii) Sellaisten moottoriajoneuvojen on täytettävä asiaan liittyvässä Euroopan talouskomission normissa(-eissa) määritellyt katsastuksen vähimmäisvaatimukset. Mainittujen vaatimusten täyttäminen on tarkistettava tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen määräaikaiskatsastusten aikana.

(b) Tämän kohdan soveltamistarkoituksessa Euroopan talouskomission sääntöihin tehtyjen muutosten sisältämien teknisten vaatimusten ja rajojen katsotaan olevan voimassa siihen ajankohtaan saakka, jolloin kyseisten muutosten mukaisesti myönnetyt tyyppihyväksynnät raukeavat.

5. (a) Yllä olevassa 4 kohdan (a) alakohdassa tarkoitetun moottoriajoneuvon kuljettajalla on oltava voimassaoleva asianmukaisesti tehty kansainvälinen katsastustodistus todisteena siitä, että ajoneuvo on läpäissyt edellä mainitussa alakohdassa tarkoitetun määräaikaiskatsastuksen ja että se on hyvässä toimintakunnossa.

(b) Todistuksen myöntää joko sen sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen, jonka alueella ajoneuvo on rekisteröity, tai kyseisen viranomaisen alaosasto, tai tällaisen sopimuspuolen tai viranomaisen alaosaston puolesta ja valtuuttamana yhdistys, jonka tämä sopimuspuoli tai sen viranomaisen alaosasto on asianmukaisesti siihen valtuuttanut.

(c) Tässä todistuksessa on mainittava ensimmäisen rekisteröinnin ajankohta valmistuksen jälkeen. Tämän todistuksen sisältämä mainittua teknistä määräaikaistarkastusta koskeva merkintä ei saa olla yhtä vuotta vanhempi. Sen on vastattava vuoden 1997 Wienin sopimuksen 2 liitteen määräyksiä.

(d) Yllä olevassa 4 kohdan (a) alakohdassa tarkoitetuille ajoneuvoille, jotka on ensimmäisen kerran rekisteröity valmistuksen jälkeen kahden tai yli kahden vuoden kuluttua näiden muutosten voimaantulosta, todistus myönnetään tai uusitaan ainoastaan, jos ne ovat yllä olevan 4 kohdan (a) (i) alakohdan vaatimusten mukaisia."

Lisätään seuraava uusi alakohta 26 ter:

"26 ter. Yleissopimuksen 40 artiklaan (Väliaikaismääräykset)

Uusi kohta lisätään välittömästä tämän artiklan 2 kohdan jälkeen

Tämä kohta kuuluu seuraavasti:

"3. (a) Kahden vuoden kuluttua näiden muutosten voimaantulosta kansainvälisessä liikenteessä käytettävien moottoriajoneuvojen, joiden suurin sallittu kokonaismassa on enemmän kuin 3 500 kg, lukuun ottamatta ajoneuvoja, joita käytetään matkustajien kuljettamiseen ja joissa on enintään kahdeksan paikkaa kuljettajan paikan lisäksi, sekä niiden kuljettajien on oltava yleissopimuksen 39 artiklan loppuun lisätyn uuden 4 (a) (ii) alakohdan ja 5 kohdan määräysten mukaisia.

(b) Moottoriajoneuvojen, joiden suurin sallittu kokonaismassa on enemmän kuin 3 500 kg, lukuun ottamatta henkilöiden kuljettamiseen käytettäviä ajoneuvoja, joissa on enintään kahdeksan paikkaa kuljettajan paikan lisäksi ja jotka on rekisteröity ensimmäisen kerran valmistuksen jälkeen ennen näiden muutosten voimaantuloa tai kahden vuoden kuluessa tällaisesta voimaantulosta, ei tarvitse olla yleissopimuksen 39 artiklan loppuun lisätyn uuden 4 kohdan (a) (i) alakohdan määräysten mukaisia, edellyttäen kuitenkin, että ne ovat tämän sopimuksen määräysten mukaisia."

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.