21/2001

Annettu: 28.03.2001

Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

New Yorkissa 6 päivänä lokakuuta 1999 tehty, eduskunnan 21 päivänä marraskuuta 2000 hyväksymä ja tasavallan presidentin 15 päivänä joulukuuta 2000 ratifioima Yhdistyneiden Kansakuntien kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja, jota koskeva ratifioimisasiakirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 29 päivänä joulukuuta 2000, tulee Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2001 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yhdistyneiden Kansakuntien kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1093/2000) tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2001.

3 §

Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2001.

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2001

KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN VALINNAINEN PÖYTÄKIRJA

Tämän pöytäkirjan sopimusvaltiot, jotka

toteavat, että Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja vahvistaa uskon perustavaa laatua oleviin ihmisoikeuksiin, ihmisarvoon sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin,

toteavat, että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan ja että jokaisella on oikeus nauttia julistuksessa mainittuja oikeuksia ja vapauksia ilman minkäänlaista erottelua, mukaan lukien sukupuoleen perustuva erottelu,

palauttavat mieleen, että kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevissa kansainvälisissä yleissopimuksissa ja muissa kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa kielletään sukupuoleen perustuva syrjintä,

palauttavat myös mieleen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen ("yleissopimus"), jossa sopimusvaltiot tuomitsevat naisten syrjinnän kaikki muodot ja sopivat siitä, että ne ryhtyvät kaikin asianmukaisin keinoin viipymättä toimenpiteisiin naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi,

vahvistavat päättäneensä varmistaa, että naiset nauttivat täysimääräisesti ja yhtäläisesti kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, ja ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin estääkseen näiden oikeuksien ja vapauksien loukkaukset,

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Tämän pöytäkirjan sopimusvaltio ("sopimusvaltio") tunnustaa naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean ("komitea") toimivallan ottaa vastaan ja käsitellä valituksia, jotka sille on toimitettu 2 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Valituksia voivat tehdä sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvat yksityiset henkilöt tai henkilöryhmät, jotka väittävät kyseisen sopimusvaltion loukanneen heidän yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksiaan, tai niitä voidaan tehdä heidän puolestaan. Jos valitus tehdään yksityisten henkilöiden tai henkilöryhmien puolesta, tämän tulee tapahtua heidän suostumuksellaan, ellei valituksen tekijä voi perustella toimintaansa heidän puolestaan ilman tällaista suostumusta.

3 artikla

Valitusten tulee olla kirjallisia eivätkä ne saa olla nimettömiä. Komitea ei ota vastaan valitusta, joka koskee tähän pöytäkirjaan liittymätöntä yleissopimuksen sopimusvaltiota.

4 artikla

1. Komitea ei tutki valitusta, ellei se ole varmistunut siitä, että kaikki mahdolliset kansalliset oikeussuojakeinot on käytetty, paitsi jos niiden käyttäminen on kohtuuttomasti pitkittynyt tai ei todennäköisesti olisi tehokasta.

2. Komitea ei ota valitusta tutkittavaksi, jos:

a) se on jo tutkinut saman asian tai sitä on tutkittu tai tutkitaan muun kansainvälisen tutkinta- tai selvittelymenettelyn mukaisesti;

b) yleissopimuksen määräykset eivät sovellu valitukseen;

c) valitus on ilmeisen perusteeton tai sitä ei ole perusteltu riittävästi;

d) valitusoikeutta on väärinkäytetty;

e) valituksen kohteena olevat tosiseikat ovat tapahtuneet ennen kuin tämä pöytäkirja on tullut kyseisen sopimusvaltion osalta voimaan, elleivät ne ole edelleen olemassa kyseisen päivämäärän jälkeen.

5 artikla

1. Komitea voi milloin tahansa valituksen vastaanottamisen jälkeen ja ennen kuin asiasisältöä koskeva ratkaisu on annettu, toimittaa asianosaiselle sopimusvaltiolle sen kiireellisesti käsiteltäväksi pyynnön, että tämä sopimusvaltio ryhtyisi sellaisiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä väitetyn loukkauksen uhrille tai uhreille mahdollisesti koituvien peruuttamattomien vahinkojen välttämiseksi.

2. Se, että komitea käyttää 1 kappaleen mukaista harkintavaltaansa, ei tarkoita, että se olisi päättänyt ottaa valituksen tutkittavaksi tai ratkaissut sen asiasisällön.

6 artikla

1. Ellei komitea saattamatta valitusta asianomaisen sopimusvaltion tietoon päätä, että valitusta ei oteta tutkittavaksi, ja edellyttäen, että yksityinen henkilö tai henkilöt suostuvat henkilöllisyytensä paljastamiseen tälle sopimusvaltiolle, komitea saattaa luottamuksellisesti sen tietoon tämän pöytäkirjan nojalla tehdyn valituksen.

2. Vastaanottavan sopimusvaltion tulee toimittaa komitealle kuuden kuukauden kuluessa asiaa ja niitä mahdollisia toimenpiteitä, joihin se on ryhtynyt, valaisevat kirjalliset selvityksensä ja lausuntonsa.

7 artikla

1. Komitea käsittelee tämän pöytäkirjan mukaisesti vastaanotetut valitukset kaikkien niiden tietojen perusteella, joita ovat toimittaneet yksityiset henkilöt tai henkilöryhmät tai joita on toimitettu heidän puolestaan, sekä asianosainen sopimusvaltio, edellyttäen, että nämä tiedot välitetään asian osapuolille.

2. Komitea tutkii tämän pöytäkirjan nojalla tehdyt valitukset suljetuissa istunnoissaan.

3. Valituksen tutkittuaan komitea toimittaa sitä koskevat näkökannat ja mahdolliset suosituksensa asian osapuolille.

4. Sopimusvaltion tulee ottaa komitean näkökannat ja mahdolliset suositukset asianmukaisesti huomioon sekä toimittaa tälle kuuden kuukauden kuluessa kirjallisen vastauksen, mukaan lukien tiedot toimenpiteistä, joihin on ryhdytty komitean näkökantojen ja suositusten johdosta.

5. Komitea voi pyytää sopimusvaltiota toimittamaan lisätietoja toimenpiteistä, joihin sopimusvaltio on ryhtynyt komitean näkökantojen tai sen mahdollisesti antamien suositusten johdosta, mukaan lukien, jos komitea katsoo tämän asianmukaiseksi, sopimusvaltion myöhemmissä yleissopimuksen 18 artiklan mukaisesti annettavissa kertomuksissa.

8 artikla

1. Jos komitean saaman luotettavana pidettävän tiedon mukaan sopimusvaltio näyttäisi syyllistyneen yleissopimuksen mukaisten oikeuksien vakaviin tai järjestelmällisiin loukkauksiin, komitea pyytää tätä sopimusvaltiota yhteistyöhön tietojen tutkimiseksi ja tässä tarkoituksessa toimittamaan vastineen kyseisten tietojen osalta.

2. Ottaen huomioon kyseisen sopimusvaltion mahdollisesti toimittaman vastineen sekä komitean käytettävissä olevan muun luotettavan tiedon, komitea voi nimetä yhden tai useamman jäsenensä suorittamaan tutkinnan ja kiireellisesti raportoimaan komitealle. Tutkintaan voi sisältyä käynti sopimusvaltion alueella, mikäli käynti on oikeutettu ja sopimusvaltio on suostunut siihen.

3. Tutkittuaan tällaisen tutkinnan tulokset, komitea toimittaa ne yhdessä mahdollisten kommenttiensa ja suositustensa kanssa kyseiselle sopimusvaltiolle.

4. Kyseisen sopimusvaltion tulee toimittaa vastineensa komitealle kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut komitean toimittamat tulokset, kommentit ja suositukset.

5. Tutkinta suoritetaan luottamuksellisesti ja sopimusvaltion kanssa pyritään yhteistyöhön kaikissa asian käsittelyn vaiheissa.

9 artikla

1. Komitea voi pyytää kyseistä sopimusvaltiota sisällyttämään yleissopimuksen 18 artiklan mukaiseen kertomukseensa yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tämän pöytäkirjan 8 artiklan mukaisen tutkinnan johdosta.

2. Komitea voi tarvittaessa 8 artiklan 4 kappaleessa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan päätyttyä pyytää kyseistä sopimusvaltiota ilmoittamaan sille toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tutkinnan johdosta.

10 artikla

1. Jokainen sopimusvaltio voi allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan tämän pöytäkirjan tai liittyessään siihen selittää, että se ei tunnusta komitean 8 ja 9 artiklan mukaista toimivaltaa.

2. Sopimusvaltio, joka on antanut tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen selityksen, voi milloin tahansa peruuttaa tämän selityksen ilmoittamalla siitä pääsihteerille.

11 artikla

Sopimusvaltio ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että sen lainkäyttövaltaan kuuluvia henkilöitä ei kohdella huonosti tai uhkailla sen seurauksena, että he ovat olleet yhteydessä komiteaan tämän pöytäkirjan nojalla.

12 artikla

Komitea sisällyttää vuosittaiseen yleissopimuksen 21 artiklan mukaiseen toimintakertomukseensa yhteenvedon tämän pöytäkirjan mukaisesta toiminnastaan.

13 artikla

Kukin sopimusvaltio sitoutuu tekemään yleissopimuksen ja tämän pöytäkirjan laajasti tunnetuksi ja antamaan niille julkisuutta sekä helpottamaan tiedonsaantia komitean näkökannoista ja suosituksista, erityisesti niiden asioiden osalta, jotka koskevat kyseistä sopimusvaltiota.

14 artikla

Komitea laatii työjärjestykseensä säännöt, joita se noudattaa sille tässä pöytäkirjassa annettuja tehtäviä suorittaessaan.

15 artikla

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten valtiolle, joka on allekirjoittanut tai ratifioinut yleissopimuksen tai on liittynyt siihen.

2. Valtio, joka on ratifioinut yleissopimuksen tai on liittynyt siihen, voi ratifioida tämän pöytäkirjan. Ratifioimiskirjat talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

3. Tämä pöytäkirja on avoinna liittymistä varten valtiolle, joka on ratifioinut yleissopimuksen tai on liittynyt siihen.

4. Liittyminen tapahtuu tallettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

16 artikla

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kymmenes ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

2. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tämän pöytäkirjan tai liittyy siihen sen voimaantulon jälkeen, tämä pöytäkirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona se on tallettanut oman ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

17 artikla

Tähän pöytäkirjaan ei saa tehdä varaumia.

18 artikla

1. Sopimusvaltiot voivat ehdottaa muutoksia tähän pöytäkirjaan ja toimittaa ehdotuksensa Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Tämän jälkeen pääsihteeri toimittaa sopimusvaltioille muutosehdotukset sekä pyynnön, että ne ilmoittavat pääsihteerille, haluavatko ne sopimusvaltioiden konferenssin koolle kutsumista ehdotusten käsittelyä ja niistä äänestämistä varten. Mikäli vähintään kolmasosa sopimusvaltioista haluaa konferenssin koolle kutsumista, pääsihteeri kutsuu sen koolle Yhdistyneiden Kansakuntien alaisena. Muutokset, jotka hyväksytään konferenssissa läsnäolevien ja äänestävien tämän pöytäkirjan sopimusvaltioiden äänten enemmistöllä, toimitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokoukselle hyväksymistä varten.

2. Muutokset tulevat voimaan, kun Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on hyväksynyt ne ja kun tämän pöytäkirjan sopimusvaltioiden kahden kolmasosan enemmistö on hyväksynyt ne valtiosääntöjensä edellyttämien menettelyjen mukaisesti.

3. Kun muutokset tulevat voimaan, ne sitovat sopimusvaltioita, jotka ovat hyväksyneet ne, mutta muita sopimuspuolia sitovat edelleen tämän pöytäkirjan määräykset ja mahdolliset aikaisemmat muutokset, jotka nämä sopimuspuolet ovat hyväksyneet.

19 artikla

1. Sopimusvaltio voi irtisanoa tämän pöytäkirjan milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri on vastaanottanut ilmoituksen.

2. Irtisanominen ei rajoita tämän pöytäkirjan määräysten jatkuvaa soveltamista sellaisiin 2 artiklan nojalla tehtyihin valituksiin tai 8 artiklan nojalla käynnistettävään tutkintaan, jotka ovat peräisin ajalta ennen irtisanomisen voimaantulopäivää.

20 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri ilmoittaa kaikille valtioille:

a) tämän pöytäkirjan mukaisista allekirjoittamisista, ratifioinneista ja liittymisistä;

b) tämän pöytäkirjan voimaantulopäivästä ja 18 artiklan mukaisten muutosten voimaantulopäivistä;

c) 19 artiklan mukaisista irtisanomisista.

21 artikla

1. Tämä pöytäkirja, jonka arabian-, englannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Yhdistyneiden Kansakuntien arkistoon.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri toimittaa tämän pöytäkirjan oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille yleissopimuksen 25 artiklassa tarkoitetuille valtioille.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.