63/2000

KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN JULISTUS TYÖELÄMÄN PERUSPERIAATTEISTA JA -OIKEUKSISTA

Koska Kansainvälisen työjärjestön perustana on vakaumus, että maailmanlaajuinen ja pysyvä rauha edellyttää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta;

Koska taloudellinen kasvu on tärkeä, mutta ei riittävä köyhyyden poistamisen, yhteiskunnallisen kehityksen ja tasa-arvon edellytys ja Kansainvälisen työjärjestön on siksi edistettävä voimakkaita yhteiskunnallisia uudistuksia, oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa;

Koska Kansainvälisen työjärjestön on enemmän kuin koskaan aikaisemmin hyödynnettävä kaikkia normitoiminnan, teknisen yhteistyön ja tutkimuksen voimavarojaan kaikilla vastuualueillaan, erityisesti työllisyyden hoidossa, ammattikoulutuksessa ja työolojen kehittämisessä sen varmistamiseksi, että talous- ja sosiaalipolitiikka tukevat toisiaan maailmanlaajuisen taloudellisen ja sosiaalisen strategian puitteissa ja saavat siten aikaan laaja-alaista kestävää kehitystä;

Koska Kansainvälisen työjärjestön on kiinnitettävä huomiota erityisiä sosiaalisia tarpeita omaavien henkilöiden, varsinkin työttömien ja muuttavien työntekijöiden ongelmiin, ja kannustettava kansainvälisiä, alueellisia ja kansallisia pyrkimyksiä näiden ryhmien ongelmien ratkaisemiseksi sekä edistettävä tehokasta työllisyyspolitiikkaa;

Koska pyrittäessä ylläpitämään yhteiskunnallisen kehityksen ja taloudellisen kasvun välistä yhteyttä työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien takaaminen on erityisen tärkeää sen vuoksi, että ne turvaavat jokaiselle mahdollisuuden vapaasti ja tasa-arvoon perustuen vaatia omaa osuuttaan yhdessä luodusta vauraudesta ja kehittyä omien kykyjensä mukaisesti;

Koska Kansainvälisellä työjärjestöllä on perussääntönsä nojalla valtuudet käsitellä ja laatia kansainvälisiä työelämän normeja ja koska se nauttii maailmanlaajuista tukea ja tunnustusta edistäessään tavoitteidensa mukaisia työelämän perusoikeuksia;

Koska kasvava keskinäinen taloudellinen riippuvuus vaatii kiireellisesti järjestön perussääntöön kirjattujen perusperiaatteiden ja -oikeuksien muuttumattomuuden korostamista ja niiden maailmanlaajuisen toteutumisen edistämistä;

Kansainvälinen työkonferenssi

1. Katsoo,

(a) että liittyessään vapaaehtoisesti Kansainvälisen työjärjestön jäseniksi kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet perussäännössä ja Philadelphian julistuksessa ilmaistut oikeudet ja periaatteet ja sitoutuneet toimimaan järjestön yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi voimavarojensa ja erityisolojensa puitteissa;

(b) että nämä periaatteet ja oikeudet on ilmaistu ja kirjattu tarkasti määritellyiksi oikeuksiksi ja velvollisuuksiksi yleissopimuksiin, jotka tunnustetaan ydinsopimuksiksi niin järjestössä kuin sen ulkopuolella.

2. Toteaa, että kaikilla jäsenvaltioilla, myös niillä jotka eivät ole ratifioineet kyseisiä ydinsopimuksia, on järjestön jäseninä velvollisuus noudattaa, edistää ja toteuttaa järjestön perussäännön mukaisesti ydinsopimuksissa ilmaistuihin perusoikeuksiin liittyviä periaatteita, joita ovat:

(a) yhdistymisvapaus ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokas tunnustaminen;

(b) kaikenlaisen pakkotyön poistaminen;

(c) lapsityövoiman käytön tehokas kieltäminen; ja

(d) työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistaminen.

3. Toteaa, että järjestö on velvollinen auttamaan jäsenvaltioita niiden tarpeiden mukaisesti kyseisten tavoitteiden saavuttamisessa ja tätä tarkoitusta varten käyttämään sääntöjensä, toimintansa ja taloudellisten voimavarojensa sallimia keinoja, mukaanlukien ulkoisten voimavarojen ja tuen hankkiminen, sekä kannustamaan muita kansainvälisiä järjestöjä, joiden kanssa se ylläpitää perussääntönsä 12 artiklan mukaisia suhteita, kyseisten pyrkimysten tukemisessa:

(a) tarjoamalla teknistä yhteistyötä ja neuvontaa edistääkseen ydinsopimusten ratifiointia ja toteuttamista;

(b) auttaa jäsenvaltioita, joiden ei vielä ole mahdollista ratifioida joitakin tai kaikkia näitä yleissopimuksia, edistämään ja toteuttamaan kyseisissä yleissopimuksissa ilmaistuja perusoikeuksia; ja

(c) auttaa jäsenvaltioita luomaan edellytykset taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle.

4. Päättää ottaa käyttöön tämän julistuksen liitteessä selostetun tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan seurantamenettelyn, jotta tämä julistus toteutuisi kokonaisuudessaan. Liitettä on pidettävä julistuksen olennaisena osana.

5. Korostaa, että työelämän normeja ei saisi käyttää protektionististen kaupallisten tarkoitusperien edistämiseen, että mihinkään tämän julistuksen tai sen seurannan määräysten kohtaan ei saisi vedota tai niitä muutoin käyttää tällaisiin tarkoituksiin ja että tällä julistuksella tai sen seurannalla ei myöskään saisi kyseenalaistaa minkään maan suhteellista etua.

LIITE

JULISTUKSEN SEURANTA

I. Tavoite

1. Jäljempänä kuvatun seurannan tavoitteena on kannustaa jäsenvaltiotaniiden pyrkimyksissä toimia Kansainvälisen työjärjestön perussäännössä ja Philadelphian julistuksessa ilmaistujen ja tässä julistuksessa vahvistettujen perusperiaatteiden ja -oikeuksien edistämiseksi.

2. Tämän yksinomaan kannustavaksi tarkoitetun tavoitteen mukaisesti tällä seurannalla kyetään kohdentamaan järjestön tarjoama tekninen yhteistyö siten, että se saattaa olla hyödyksi jäsenvaltioille kyseisten perusperiaatteiden ja -oikeuksien toteuttamisessa. Seuranta ei korvaa nykyisiä valvontamekanismeja eikä estä niiden toimintaa, joten niiden alaisia erityistilanteita ei tarkastella tämän seurannan puitteissa.

3. Tämän seurannan sisältämät kaksi osaa perustuvat nykyiseen käytäntöön: ratifioimattomien ydinsopimusten vuosittainen seuranta tuo vain vähäisiä muutoksia perussäännön 19 artiklan 5(e) kohdan soveltamiseen, ja maailmanlaajuisen selvityksen (global report) avulla perussäännön edellyttämistä menettelyistä saadaan paras mahdollinen hyöty.

II. Ratifioimattomien ydinsopimusten vuosittainen seuranta

A. Tavoite ja kattavuus

1. Seurannassa tarkastellaan vuosittain julistuksen toteutumista niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä ratifioineet kaikkia ydinsopimuksia, yksinkertaistetulla menettelyllä, joka korvaa hallintoneuvoston vuonna 1995 hyväksymän nelivuotisseurantamenettelyn.

2. Vuosittainen seuranta kattaa julistuksessa määritellyt neljä perusperiaatteiden ja -oikeuksien aluetta.

B. Menettely

1. Seuranta perustuu jäsenvaltioilta perussäännön 19 artiklan 5(e) kohdan nojalla pyydettyihin selvityksiin. Selvityslomakkeiden avulla pyritään saamaan tiedot lainsäädännön ja käytäntöjen muutoksista niiltä valtioilta, jotka eivät ole ratifioineet kaikkia ydinsopimuksia perussäännön 23 artiklan ja vakiintuneen käytännön mukaisesti.

2. Toimisto laatii selvityksistä yhteenvedon, jonka hallintoneuvosto käsittelee.

3. Toimisto voi pyytää hallintoneuvoston tarkoitukseen nimittämää asiantuntijaryhmää laatimaan näin tehtyyn selvitykseen johdannon, jossa kiinnitetään huomiota lähempää tarkastelua vaativiin kohtiin.

4. Hallintoneuvoston menettelytapoja on voitava tarpeen vaatiessa muuttaa, jotta myös ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole edustettuina hallintoneuvostossa voivat tehdä maakohtaisiin selvityksiinsä täydennyksiä, jotka saattavat olla tarpeen tai hyväksi hallintoneuvoston keskusteluissa.

III. Maailmanlaajuinen selvitys

A. Tavoite ja kattavuus

1. Selvityksen tavoitteena on antaa dynaaminen kuva perusperiaatteiden ja -oikeuksien maailmanlaajuisesta toteutumisesta kuluneena nelivuotiskautena, ja sitä käytetään arvioitaessa järjestön antaman avun vaikuttavuutta sekä määritettäessä seuraavan kauden tärkeimmät tavoitteet teknisen yhteistyön toimintasuunnitelmiin, joiden avulla pyritään saavuttamaan kyseiset tavoitteet hyödyntämällä niin sisäisiä kuin ulkoisiakin voimavaroja.

2. Selvitys kattaa kunakin vuonna yhden perusperiaatteiden ja -oikeuksien neljästä alueesta.

B. Menettely

1. Selvitys, jonka laatiminen on pääjohtajan vastuulla, perustuu virallisiin tietoihin tai vakiintuneen käytännön mukaisesti kerättyihin ja arvioituihin tietoihin. Tiedot niistä valtioista, jotka eivät ole ratifioineet ydinsopimuksia perustuvat etupäässä edellä mainitun vuosittaisen seurannan tuloksiin. Kyseiset yleissopimukset ratifioineita jäsenvaltioita käsittelevä selvitys perustuu pääasiassa perussäännön 22 artiklan mukaisiin selostuksiin.

2. Selvitys toimitetaan konferenssille pääjohtajan raporttina kolmikantakeskustelua varten. Konferenssi voi käsitellä selvitystä erillään konferenssin menettelyjärjestyksen 12 artiklassa määritellyistä selvityksistä ja keskustella siitä omassa erillisessä istunnossa tai käsitellä sitä jollakin muulla sopivalla tavalla. Käsittelyn pohjalta hallintoneuvoston on pikaisesti tehtävä tarvittavat johtopäätökset seuraavan nelivuotiskauden toimintalinjoja ja teknisen yhteistyön suunnitelmia varten.

IV. Täten päätetään seuraavaa:

1. Hallintoneuvoston ja konferenssin menettelyjärjestystä esitetään muutettavaksi siten, että edellä luetellut kohdat voidaan toteuttaa.

2. Konferenssin on sopivana ajankohtana tarkasteltava tästä seurannasta saatuja kokemuksia ja arvioitava niiden perusteella I osassa esitettyjen kokonaistavoitteiden toteutumista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.