49/2000

Annettu: 14.07.2000

Tasavallan presidentin asetus vaarallisten jätteiden rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan Baselin yleissopimuksen I liitteeseen tehtyjen muutosten ja uusien VIII ja IX liitteiden voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Baselissa 27 päivänä helmikuuta 1998 vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan yleissopimuksen (SopS 44―45/1992) I liitteeseen tehdyt muutokset ja uudet liitteet VIII ja IX, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 14 päivänä heinäkuuta 2000, ovat Suomen osalta kansainvälisesti voimassa 6 päivästä marraskuuta 1998 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen muutosten määräykset ja uudet määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2000.

Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2000

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN RAJAN YLITTÄVIEN SIIRTOJEN JA KÄSITTELYN VALVONTAA KOSKEVAN BASELIN YLEISSOPIMUKSEN LIITTEESEEN I TEHDYT MUUTOKSET JA UUDET LIITTEET VIII JA IX

Liite I

1. Lisätään liitteen I loppuun kohdat seuraavasti:

a) Tämän yleissopimuksen soveltamisen helpottamiseksi, ja jollei b, c ja d kohdan soveltamisesta muuta johdu, liitteessä VIII luetellaan jätteet, jotka luokitellaan vaarallisiksi tämän yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisesti ja liitteessä IX jätteet, jotka eivät ole tämän yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen a kohdan soveltamisalaan kuuluvia.

b) Jätteen mainitseminen liitteessä VIII ei poista mahdollisuutta, että tietyssä tapauksessa liitettä III voidaan käyttää osoittamaan, että jäte ei ole vaarallista tämän yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisesti.

c) Jätteen mainitseminen liitteessä IX ei poista mahdollisuutta, että tietyssä tapauksessa tällainen jäte voidaan luokitella vaaralliseksi 1 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisesti, jos se sisältää liitteessä I lueteltua ainetta siinä määrin, että siinä esiintyy liitteessä III mainittu ominaisuus.

d) Liite VIII ja IX eivät vaikuta tämän yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen a kohdan soveltamiseen jätteitä luokiteltaessa.

2. Lisätään yleissopimukseen seuraavat kaksi uutta liitettä sen liitteiksi VIII ja IX.

A luettelo (liite VIII)

Tämän yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen a kohdan mukaisesti vaarallisiksi luokitellut jätteet; jätteen mainitseminen tässä liitteessä ei poista mahdollisuutta, että liitettä III voidaan käyttää osoittamaan, että jäte ei ole vaarallista.

[A1] Metallijätteet ja metallipitoiset jätteet
[A1010]Metallijätteet ja metalliseokset, jotka sisältävät seuraavia aineita:
― Antimoni ― Arseeni ― Beryllium ― Kadmium ― Lyijy ― Elohopea ― Seleeni ― Telluuri ― Tallium
Tähän kohtaan eivät sisälly jätteet, jotka on erikseen mainittu B luettelossa.
[A1020]Jätteet, lukuun ottamatta metallikappaleita, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita tai ovat niiden saastuttamia: ― Antimoni, antimoniyhdisteet ― Beryllium, berylliumyhdisteet ― Kadmium, kadmiumyhdisteet ― Lyijy, lyijy-yhdisteet ― Seleeni, seleeniyhdisteet ― Telluuri, telluuriyhdisteet
[A1030]Jätteet, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita tai ovat niiden saastuttamia: ― Arseeni, arseeniyhdisteet ― Elohopea, elohopeayhdisteet ― Tallium, talliumyhdisteet
[A1040]Jätteet, jotka sisältävät ainesosana seuraavia aineita: ― Metallikarbonyylit ― Kuusiarvoiset kromiyhdisteet
[A1050]Galvaaniset lietteet
[A1060]Metallien peittauksesta peräisin olevat jäteliuokset
[A1070]Sinkin käsittelyssä syntyvät liuotusjäännökset, pölyt ja lietteet, kuten jarosiitti, hematiitti jne.
[A1080]Sinkkijäännökset, jotka eivät sisälly B luetteloon ja jotka sisältävät lyijyä ja kadmiumia sellaisina pitoisuuksina, että niillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus
[A1090]Eristetyn kuparilangan poltossa syntyvä tuhka
[A1100]Kuparisulattamojen kaasunpuhdistusjärjestelmien pölyt ja jäännökset
[A1110]Kuparin elektrolyyttisessä jalostuksessa ja rikastuksessa syntyvät käytetyt elektrolyyttiliuokset
[A1120]Kuparin elektrolyyttisessä jalostuksessa ja rikastuksessa käytettävissä elektrolyytin puhdistusjärjes telmissä syntyvät jätelietteet, ei kuitenkaan anodilieju
[A1130]Liuennutta kuparia sisältävät käytetyt syövytysliuokset
[A1140]Kuparikloridi- ja kuparisyanidikatalyyttijätteet
[A1150]Painettujen piirien poltossa syntyvä jalometallituhka, joka ei sisälly B luetteloon
[A1160]Lyijyakkujäte, kokonaisena tai murskattuna
[A1170]Lajittelemattomat jäteakut ja -paristot lukuun ottamatta sekoituksia, joissa on ainoastaan B luettelossa mainittuja akkuja. Akku- ja paristojäte, jota ei ole erikseen mainittu B luettelossa ja joka sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina määrinä, että ne ovat vaarallisia
[Al180]Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte tai -romu , joka sisältää sellaisia komponentteja kuten A luette lossa mainittuja akkuja tai muita paristoja, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia ja PCB-kondensaattoreita, tai jossa on epäpuhtautena liitteessä I tarkoitettuja aineita (esim. kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai polykloorattuja bifenyylejä) siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus (huom. B luettelossa oleva vastaava kohta [B1110])
[A2] Pääasiassa epäorgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja orgaanisia aineita
[A2010]Katodisädeputkista ja muusta aktivoituneesta lasista peräisin oleva lasijäte
[A2020]Nestemäiset tai lietteenä olevat epäorgaaniset fluoriyhdisteet, jotka eivät sisälly B luetteloon
[A2030]Katalyyttijätteet, jotka eivät sisälly B luetteloon
[A2040]Kemianteollisuuden prosesseissa muodostuva kipsijäte, joka sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu vaarallinen ominaisuus (huom. B luette lossa oleva vastaava kohta [B2080])
[A2050]Asbestijäte (pöly ja kuidut)
[A2060]Hiilivoimalaitosten lentotuhka, joka sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina pitoisuuksina, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus (huom. B luettelossa oleva vastaava kohta [B2050])
[A3] Pääasiassa orgaanisia ainesosia sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja epäorgaanisia aineita
[A3010]Petrolikoksin ja bitumin tuotannossa tai jalostuksessa muodostuva jäte
[A3020]Jätemineraaliöljyt, jotka eivät sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa
[A3030]Jätteet, jotka sisältävät lyijypitoisia nakutuksenestoyhdisteiden lietteitä, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia
[A3040]Lämmönsiirtonesteiden jätteet
[A3050]Hartsien, lateksin, pehmittimien, liimojen ja sideaineiden valmistuksessa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka eivät sisälly B luetteloon (huom. B luettelossa oleva vastaava kohta [B4020])
[A3060]Nitroselluloosajäte
[A3070]Nestemäiset tai lietteenä olevat fenoli- ja fenoliyhdistejätteet, mukaan lukien kloorifenolit
[A3080]Eetterijätteet, jotka eivät sisälly B luetteloon
[A3090]Nahkapöly, -tuhka, -liete ja -jauhe, joka sisältää kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. B luettelossa oleva vastaava kohta [B3100])
[A3100]Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattoman nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut jätteet, jotka sisältävät kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. B luettelossa oleva vastaava kohta [B3090])
[A3110]Vuotien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä tai taudinaiheuttajia (huom. B luettelossa oleva vastaava kohta [B3110])
[A3120]Metallinöyhtä ― paloittelussa muodostuva kevytjae
[A3130]Orgaanisten fosforiyhdisteiden jätteet
[A3140]Halogenoimattomat orgaaniset liuotinjätteet, jotka eivät sisälly B luetteloon
[A3150]Halogenoidut orgaaniset liuotinjätteet
[A3160]Orgaanisten liuottimien hyödyntämisessä muodostuvat halogenoidut tai halogenoimattomat vedet tömät tislausjäännökset
[A3170]Alifaattisten halogenoitujen hiilivetyjen (kuten metyylikloridin, dikloorietaanin, vinyylikloridin, vinyylideenikloridin, allyylikloridin ja epikloorihydriinin) valmistuksessa muodostuvat jätteet
[A3180]Jätteet, aineet ja tuotteet, jotka sisältävät polyklooribifenyylejä (PCB), polyklooriterfenyylejä (PCT), polykloorinaftaleeniä (PCN) tai polybromibifenyylejä (PBB) tai mitä tahansa näiden yhdisteiden monibromijohdannaisia, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia edellyttäen, että näiden yhdisteiden pitoisuus on vähintään 50 mg/kg
[A3190]Tervamaiset jäännökset (paitsi kauppabitumit), joita syntyy orgaanisten aineiden jalostuksessa, tislauksessa tai pyrolyyttisessä käsittelyssä
[A4] jätteet, jotka voivat sisältää joko epäorgaanisia tai orgaanisia ainesosia
[A4010]Lääkevalmisteiden tuotannossa, seostuksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka eivät sisälly B luetteloon
[A4020]Lääketieteellisessä toiminnassa syntyvät ja sitä vastaavat jätteet eli sairaanhoidossa, lääkärin, hammaslääkärin, eläinlääkärin tai muissa vastaavissa hoitotoimenpiteissä syntyvät jätteet sekä sairaaloissa ja muissa laitoksissa potilaiden tutkimusten ja hoidon yhteydessä taikka tutkimushank keissa syntyvät jätteet
[A4030]Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden tuotannossa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet, mukaan lukien tuholaisten ja rikkakasvien torjunta-aineet, jotka eivät täytä laatuvaatimuksia, ovat vanhentuneita tai eivät enää sovellu alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa
[A4040]Puunsuojauskemikaalien valmistuksessa, sekoituksessa ja käytössä muodostuvat jätteet
[A4050]Jätteet, jotka sisältävät jotakin seuraavista aineista, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia: ― Epäorgaaniset syanidit lukuun ottamatta kiinteässä muodossa olevia jalometalleja sisältäviä jäännöksiä, joissa on pieniä määriä epäorgaanisia syanideja ― Orgaaniset syanidit
[A4060]Jäteöljy/vesi-, hiilivety/vesiseokset, emulsiot
[A4070]Painomusteiden, väriaineiden, pigmenttien, maalien, lakkojen ja vernissojen tuotannossa, sekoituk sessa ja käytössä muodostuvat jätteet, jotka eivät sisälly B luetteloon (huom. B luettelossa oleva vastaava kohta [B4010])
[A4080]Räjähdysalttiit jätteet (jotka eivät sisälly B luetteloon)
[A4090]Happamat tai emäksiset jäteliuokset, jotka eivät sisälly B luettelossa olevaan vastaavaan kohtaan (huom. B luettelossa oleva vastaava kohta [B2120])
[A4100]Teollisuuden kaasupäästöjen puhdistuksessa käytettyjen, saastumista ehkäisevien laitteiden jätteet, jotka eivät sisälly B luetteloon
[A4110]Jätteet, jotka sisältävät seuraavia aineita, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia: ― polyklooratut dibentsofuraanit ― polyklooratut dibentsodioksiinit
[A4120]Jätteet, jotka sisältävät peroksideja, koostuvat niistä tai ovat niiden saastuttamia
[A4130]Jätepakkaukset ja -säiliöt, jotka sisältävät liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina pitoisuuksina, että niillä on jokin liitteessä III tarkoitettu vaarallinen ominaisuus
[A4140]Jäte, joka sisältää liitteessä I oleviin luokkiin kuuluvia kemikaaleja, jotka eivät täytä laatuvaati muksia tai jotka ovat vanhentuneita tai joilla on jokin liitteessä III tarkoitettu vaarallinen ominaisuus
[A4150]Tutkimuksessa ja kehittämis- tai opetustoiminnassa syntyvä jäte, joka sisältää tunnistamattomia ja/tai uusia kemiallisia aineita, joiden vaikutuksia ihmisen terveyteen ja/tai ympäristöön ei tunneta
[A4160]Käytetty aktiivihiili, joka ei sisälly B luetteloon (huom. B luettelossa oleva vastaava kohta [B2060])

B luettelo (liite IX)

Tässä liitteessä mainitut jätteet eivät ole tämän yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen a kohdan soveltamisalaan kuuluvia jätteitä, elleivät ne sisällä liitteessä I mainittua ainetta siinä määrin, että niissä esiintyy liitteessä III mainittu ominaisuus.

[B1] Metallijätteet ja metallipitoiset jätteet
[B1010]Kiinteät metalliset metalli- ja metalliseosjätteet: ― Jalometallit (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta) ― Rauta- ja teräsromu ― Kupariromu ― Nikkeliromu ― Alumiiniromu ― Sinkkiromu ― Tinaromu ― Volframiromu ― Molybdeeniromu ― Tantaaliromu ― Magnesiumromu ― Kobolttiromu ― Vismuttiromu ― Titaaniromu ― Zirkoniumromu ― Mangaaniromu ― Germaniumromu ― Vanadiiniromu ― Hafnium-, indium-, niobium-, renium- ja galliumromu ― Toriumromu ― Harvinaisten maametallien romu
[B1020]Puhdas, saastumaton metalliromu, myös metalliseokset, työstettynä bulkkitavarana (metallikalvot, levyt, palkit, tangot jne.): ― Antimoniromu ― Berylliumromu ― Kadmiumromu ― Lyijyromu (lukuun ottamatta lyijyakkuja) ― Seleeniromu ― Telluuriromu
[B1030]Tulenkestävien metallien jätteet
[B1040]Sähkövoimalaitosten laiteromu, jossa ei ole voiteluöljyä, PCB:tä tai PCT:tä siinä määrin, että se olisi vaarallista
[B1050]Ei-rautametalleista koostuva raskasjakeinen romuseos, joka ei sisällä liitteessä I tarkoitettuja aineita sellaisina pitoisuuksina, että sillä olisi liitteessä III tarkoitettuja ominaisuuksia
[B1060]Seleeni- ja telluurijäte metallisena alkuaineena, myös jauheena
[B1070]Kupari- ja kupariseosjäte hajaantuvassa muodossa, paitsi jos se sisältää liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että sillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus
[B1080]Sinkkituhka ja jäännökset sekä sinkkiseosten jäännökset hajaantuvassa muodossa, paitsi jos ne sisältävät liitteessä I tarkoitettuja aineita siinä määrin, että niillä on jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus tai vaarallinen ominaisuus H4.3
[B1090]Tietyt laatuvaatimukset täyttävä akku- ja paristojäte, joka ei sisällä lyijyä, kadmiumia tai elohopeaa
[B1100]Metallien sulatuksessa ja jalostuksessa syntyvät metallipitoiset jätteet: ― Kovasinkki ― Sinkkiä sisältävät kuonat: ― Sinkkigalvanoinnin pintakuona (> 90 % Zn) ― Sinkkigalvanoinnin pohjakuona (> 92 % Zn) ― Sinkkipainevalukuona (> 85 % Zn) ― Kuumagalvanoinnin sinkkikuona (panosprosessista) (> 92 % Zn) ― Sinkkiskimmausjäte ― Alumiiniskimmausjäte suolakuonaa lukuun ottamatta ― Kuparin käsittelyssä muodostuvat jatkokäsittelyyn tai -jalostukseen tarkoitetut kuonat, jotka eivät sisällä arseenia, lyijyä tai kadmiumia siinä määrin, että niillä olisi jokin liitteessä III tarkoitettu ominaisuus ― Kuparinsulatuksessa käytettävien tulenkestävien vuorausten jätteet, mukaan lukien upokkaat ― Jalometallien käsittelyssä muodostunut jatkojalostukseen tarkoitettu kuona ― Tantaalia sisältävä tinakuona, jonka tinapitoisuus on enintään 0,5 %
[B1110]Sähkö- ja elektroniikkalaitteet: ― Elektroniikkalaitteet, jotka sisältävät vain metalleja tai niiden seoksia ― Sähkö- ja elektroniikkalaitejäte tai -romu (mukaan lukien painetut piirilevyt), joka ei sisällä esimerkiksi A luettelossa olevia akkuja tai muita paristoja, elohopeakytkimiä, katodisädeputkien lasia tai muuta aktivoitunutta lasia ja PCB-kondensaattoreita, eikä liitteessä I tarkoitettuja aineita (esim. kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai polyklooribifenyyliä), tai josta nämä aineet on poistettu siten, ettei sillä ole mitään liitteessä III tarkoitettua ominaisuutta (huom. A luettelossa oleva vastaava kohta [A1180]) ― Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (mukaan lukien painetut piirilevyt, elektroniset komponentit ja johdot), jotka on tarkoitettu suoraan uudelleenkäytettäviksi eikä kierrätettäviksi tai loppukäsiteltäviksi
[B1120]Käytetyt katalyytit, katalyytteinä käytettyjä nesteitä lukuun ottamatta, jotka sisältävät jotakin seuraavista aineista: ― Siirtymämetallit, lukuun ottamatta A luettelossa olevia katalyyttijätteitä (käytetyt katalyytit, katalyytteinä käytetyt nesteet ja muut katalyytit): skandium, vanadiini, mangaani, koboltti, kupari, yttrium, niobium, hafnium, volframi, titaani, kromi, rauta, nikkeli, sinkki, zirkonium, molybdeeni, tantaali, renium, ― Lantanidit (harvinaiset maametallit): lantaani, praseodyymi, samarium, gadolinium, dyspro sium, erbium, ytterbium, cerium, neodyymi, europium, terbium, holmium, tulium, lutetium
[B1130]Puhdistetut, käytetyt jalometallipitoiset katalyytit
[B1140]Kiinteässä muodossa olevat jalometalleja sisältävät jäännökset, joissa on pieniä määriä epäorgaa nisia syanideja
[B1150]Asianmukaisesti pakatut ja merkinnöillä varustetut jalometalli- ja jalometalliseosjätteet (kulta, hopea ja platinaryhmän metallit elohopeaa lukuun ottamatta) hajaantuvassa, ei-nestemäisessä muodossa
[B1160]Painettujen piirien poltossa syntyvä jalometallituhka (huom. A luettelossa oleva vastaava kohta [A1150])
[B1170]Valokuvausfilmin poltossa syntyvä jalometallituhka
[B1180]Valokuvausfilmijäte, joka sisältää hopeahalideja ja metallista hopeaa
[B1190]Valokuvauspaperijäte, joka sisältää hopeahalideja ja metallista hopeaa
[B1200]Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva rakeistettu kuona
[B1210]Raudan ja teräksen valmistuksessa muodostuva kuona mukaan lukien sellainen kuona, jota käyte tään titaanidioksidin ja vanadiinin lähteenä
[B1220]Sinkin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301) pääasiassa rakennustarkoituksiin
[B1230]Teräksen ja raudan valmistuksessa syntyvä hehkuhilse
[B1240]Hehkuhilse, kuparioksidia
[B2] Pääasiassa epäorgaanisia aineita sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja orgaanisia aineita
[B2010]Kaivannaistoiminnan kiinteät jätteet: ― Luonnongrafiittijäte ― Liuskejäte, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään sahaamalla tai muulla tavalla leikattu ― Kiillejäte ― Leusiitti-, nefeliini- ja nefeliinisyeniittijäte ― Maasälpäjäte ― Fluorisälpäjäte ― Kiinteät piidioksidijätteet lukuun ottamatta valimoissa käytettyjä
[B2020]Kiinteä lasijäte: ― Lasimurska ja muu lasijäte ja -romu paitsi katodisädeputkilasi ja muu aktivoitunut lasi
[B2030]Kiinteät keraamiset jätteet: ― Kermeettijätteet ja -romu (metallikeramiikkakomposiitit) ― Keramiikkakuidut, joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan
[B2040]Muut jätteet, jotka sisältävät pääasiassa epäorgaanisia aineita: ― Savukaasujen rikinpoistossa (FDG) muodostuva osittain jalostettu kalsiumsulfaatti ― Rakennusten purkamisessa syntyvä kipsilevy- ja kipsilaastilevyjäte ― Kuparin valmistuksessa muodostuva kemiallisesti stabiloitu kuona, jonka rautapitoisuus on korkea (yli 20 %) ja joka on käsitelty teollisuusstandardien mukaisesti (esim. DIN 4301 tai DIN 8201) pääasiassa rakennus- ja hiontatarkoituksiin ― Kiinteä rikki ― Kalsiumsyanamidin valmistuksessa muodostuva kalkkikivi (jonka pH on alle 9) ― Natrium-, kalium- ja kalsiumkloridit ― Tekokorundi (piikarbidi) ― Rikottu betoni ― Litiumtantaalia sekä litiumniobiumia sisältävä lasijäte
[B2050]Hiilivoimalaitosten lentotuhka, joka ei sisälly luetteloon A (huom. A luettelossa oleva vastaava kohta [A2060])
[B2060]Käytetty aktiivihiili, jota on käytetty juotavaksi tarkoitetun veden käsittelyssä sekä elintarviketeolli suudessa ja vitamiinien valmistuksessa (huom. A luettelossa oleva vastaava kohta [A4160])
[B2070]Kalsiumfluoridiliete
[B2080]Kemianteollisuuden prosesseissa muodostuva kipsijäte, joka ei sisälly A luetteloon (huom. A luettelossa oleva vastaava kohta [A2040])
[B2090]Petrolikoksista tai bitumista valmistettujen, teräksen tai alumiinin valmistuksessa käytettyjen anodihiilien jätteet, jotka on puhdistettu tavallisten teollisuusstandardien mukaisesti (kloorialkali elektrolyysissä ja metallien jalostuksessa käytettäviä anodihiiliä lukuun ottamatta)
[B2100]Alumiinihydraattijätteet ja alumiinioksidijätteet sekä alumiinioksidin tuotannossa syntyvät jään nökset lukuun ottamatta aineita, joita käytetään kaasunpuhdistus-, saostus- ja suodatusprosesseissa
[B2110]Bauksiittijäte ("punalieju") (pH-arvo alennettu alle 11,5:een)
[B2120]Happamat ja emäksiset jäteliuokset, joiden pH-arvo on suurempi kuin 2 ja pienempi kuin 11,5 ja jotka eivät ole syövyttäviä tai muulla tavoin vaarallisia (huom. A luettelossa oleva vastaava kohta [A4090])
[B3] Pääasiassa orgaanisia aineita sisältävät jätteet, jotka voivat sisältää metalleja ja epäorgaanisia aineita
[B3010]Kiinteä muovijäte: Seuraavat muovit tai muovisekoitukset sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen ja että ne on valmistettu tietyt laatuvaatimukset täyttäviksi: ― Halogenoimattomista polymeereistä ja kopolymeereistä koostuva muoviromu, muun muassa seuraavat: ― eteeni ― styreeni ― polypropeeni ― polyeteenitereftalaatti
― akryylinitriili ― butadieeni ― polyasetaalit ― polyamidit ― polybuteenitereftalaatti ― polykarbonaatit ― polyeetterit ― polyfenyleenisulfidit ― akryylipolymeerit ― alkaanit C10-C13 (pehmennin) ― polyuretaani (joka ei sisällä CFC-yhdisteitä) ― polysiloksaanit ― polymetyylimetakrylaatti ― polyvinyylialkoholi ― polyvinyylibutyraali ― polyvinyyliasetaatti ― Kovetetut hartsijätteet ja kondensaatiotuotteet, muun muassa seuraavat: ― ureaformaldehydihartsit ― fenoliformaldehydihartsit ― melamiiniformaldehydihartsit ― epoksihartsit ― alkydihartsit ― polyamidit ― Seuraavat fluoratut polymeerijätteet: ― Perfluorieteeni/propeeni (FEP) ― Perfluorialkoksialkaani (PFA) ― Perfluorialkoksialkaani (MFA) ― Polyvinyylifluoridi (PVF) ― Polyvinyylideenifluoridi (PVDF)
[B3020]Paperi- ja kartonkijätteet
Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu vaarallisiin jätteisiin:
Paperi- ja kartonkijäte, joka koostuu: ― valkaisemattomasta paperista tai kartongista taikka aaltopaperista tai -kartongista ― muusta, pääasiassa valkaistusta kemiallisesta, ei kuitenkaan massavärjätystä massasta valmistetusta paperista tai kartongista ― pääasiassa mekaanisesta massasta valmistetusta paperista tai kartongista (esimerkiksi sanomalehdet, aikakauslehdet ja niiden kaltaiset painotuotteet) ― muusta aineesta, kuten 1) laminoidusta kartongista, 2) lajittelemattomasta jätteestä
[B3030]Tekstiilijätteet
Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen ja että ne on valmistettu tietyt laatuvaatimukset täyttäviksi:
― Silkkijätteet (myös kelauskelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput): ― karstaamattomat ja kampaamattomat ― muut
― Villajätteet ja hienon ja karkean eläimenkarvan jätteet, myös lankajätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput: ― villan tai hienon eläimenkarvan kampausjätteet ― muut villan tai hienon eläimenkarvan jätteet ― karkean eläimenkarvan jätteet
― Puuvillajätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput): ― lankajätteet ― garnetoidut jätteet ja lumput ― muut
― Pellavarohtimet ja -jätteet ― Hampun (Cannabis sativa L) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) ― Juutin ja muiden niinitekstiilikuitujen (paitsi pellavan, hampun ja ramin) rohtimet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) ― Sisalin ja muiden Agave-suvun kasvien tekstiilikuitujen jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) ― Kookoksen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) ― Abacan (manillahamppu tai Musa tekstilis nee) rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput) ― Rami- ja muiden kasvitekstiilikuitujen rohtimet, kampausjätteet ja jätteet (myös lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan ― Tekokuitujätteet (myös kampajätteet, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput): ― tekokuituiset ― muuntokuituiset ― Käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilituotteet ― Lumput ja leikkeet, side- ja purjelangan, nuoran ja köyden jätteet sekä loppuunkuluneet side- ja purjelangasta, nuorasta tai köydestä tehdyt tavarat: ― lajitellut ― muut
[B3040]Kumijätteet
Seuraavat aineet sillä edellytyksellä, ettei niitä ole sekoitettu muuhun jätteeseen: ― Kovakumijätteet ja -romu (esimerkiksi eboniitti) ― Muut kumijätteet (joita ei ole mainittu muualla)
[B3050]Käsittelemättömän korkin ja puun jätteet: ― Puujäte ja -romu, myös halkoina, briketteinä, pelletteinä tai niiden kaltaisessa muodossa ― Korkkijäte; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki
[B3060]Elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet sillä edellytyksellä, etteivät ne ole tartuntavaarallisia:
― Viinisakka ― Kuivatut ja steriloidut kasvien jätteet, jäännökset ja sivutuotteet (myös pelletoituina), jollaisia käytetään eläinten ruokinnassa ja joita ei ole mainittu muualla tai jotka eivät sisälly muuhun kohtaan ― Degras (nahkarasva); rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä muodostuneet jätteet
― Valmistamattomien, rasvattomiksi tehtyjen, yksinkertaisesti käsiteltyjen (mutta ei määrämuotoisiksi leikattujen), hapolla käsiteltyjen tai degelatinoitujen luiden ja sarvitohlojen jätteet
― Kalajätteet ― Kaakaonkuoret ja -kalvot sekä muut kaakaonjätteet ― Muut elintarvike- ja rehuteollisuuden jätteet, ei kuitenkaan sivutuotteet, jotka täyttävät ihmis- tai eläinravintoa koskevat kansalliset tai kansainväliset vaatimukset ja standardit
[B3070]Seuraavat jätteet: ― Hiusjätteet ― Jäteolki ― Eläinten ruokintaan käytettävät, penisilliinin valmistuksessa syntyneet deaktivoidut sienihuovastot
[B3080]Kumijätteet, -leikkeet ja -romu
[B3090]Nahkatavaroiden valmistukseen soveltumattoman nahan tai tekonahan leikkuu- ja muut jätteet, nahkalietettä lukuun ottamatta, jotka eivät sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. A luettelossa oleva vastaava kohta [A3100])
[B3100] Nahkapöly, -tuhka, -liete ja -jauhe, joka ei sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä (huom. A luettelossa oleva vastaava kohta [A3090])
[B3110]Vuotien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka eivät sisällä kuusiarvoisia kromiyhdisteitä tai biosidejä tai taudinaiheuttajia (huom. A luettelossa oleva vastaava kohta [A3110])
[B3120]Elintarvikeväreistä koostuva jäte
[B3130]Polymeerieetterijätteet ja vaarattomat monomeerieetterijätteet, joista ei voi muodostua peroksideja
[B3140]Käytetyt ilmarenkaat sellaisia renkaita lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu liitteessä IV.A kuvat tuihin tarkoituksiin
[B4] Jätteet, jotka saattavat sisältää joko epäorgaanisia tai orgaanisia aineita
[B4010]Jäte, joka koostuu pääasiassa vesiliukoisista ja lateksimaaleista, painomusteista ja kovetetuista vernissoista, jotka eivät sisällä orgaanisia liuottimia, raskasmetalleja tai biosidejä siinä määrin, että ne olisivat vaarallisia (huom. A luettelossa oleva vastaava kohta [A4070])
[B4020]Hartsien, lateksin, pehmittimien, liimojen ja sideaineiden valmistuksessa, sekoituksessa ja käytössä syntyvät jätteet, jotka eivät sisälly A luetteloon ja jotka eivät sisällä liuottimia ja muita epäpuh tauksia siinä määrin, että niillä olisi liitteessä III tarkoitettuja ominaisuuksia; esimerkiksi vesiliu koiset liimat tai liimat, jotka perustuvat kaseiiniin, tärkkelykseen, dekstriiniin, selluloosaeettereihin tai polyvinyylialkoholeihin (huom. A luettelossa oleva vastaava kohta [A3050])
[B4030]Käytetyt kertakäyttökamerat, joissa on A luetteloon kuulumaton paristo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.