48/2000

Annettu: 16.06.2000

Tasavallan presidentin asetus Singaporen kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Singaporessa 22 päivänä toukokuuta 2000 Suomen tasavallan hallituksen ja Singaporen tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen (SopS 67/1984) muuttamisesta noottienvaihdolla tehty sopimus on voimassa 21 päivästä kesäkuuta 2000 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2000.

Naantalissa 16 päivänä kesäkuuta 2000

NOOTTIENVAIHTO

1. Singaporen ulkoasiainministeriö Suomen Singaporessa olevalle suurlähetystölle

MFA/PD2/00067/2000

Singaporen tasavallan ulkoasiainministeriö tervehtii Suomen tasavallan suurlähetystöä ja kunnioittaen viittaa Singaporen tasavallan hallituksen ja Suomen tasavallan hallituksen välillä 19. päivänä tammikuuta 1984 allekirjoitettuun lentoliikennesopimukseen sekä 23. päivänä lokakuuta 1980 allekirjoitettuun yhteisymmärryspöytäkirjaan.

Ministeriöllä on kunnia vahvistaa, että lentoliikennesopimuksen 16 artiklan mukaisesti Singaporen tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet lentoliikennesopimuksen muutokset, jotka koskevat sopimuksen nykyisen 3 ja 4 artiklan korvaamista 3 ja 4 artiklalla oheisten liitteiden B ja C mukaisesti.

Ministeriö ehdottaa, että lentoliikennesopimuksen 16 artiklan mukaisesti tämä nootti ja Suomen tasavallan suurlähetystön hyväksyvä vastaus muodostaisivat maittemme hallitusten välille sopimuksen, joka tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Suomen tasavallan suurlähetystön vastauksen päiväyksestä.

Singaporen tasavallan ulkoasiainministeriö uudistaa Suomen tasavallan suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Singapore 19. päivänä huhtikuuta 2000

Liite B

3 artikla
Nimeäminen ja liikenneluvan myöntäminen

1. Sopimuspuolella on oikeus nimetä toiselle sopimuspuolelle tehdyllä kirjallisella ilmoituksella yksi lentoliikenneyritys harjoittamaan sovittua liikennettä määrätyillä reiteillä.

2. Saadessaan tämän ilmoituksen toisen sopimuspuolen tulee, jollei tämän artiklan 4 ja 5 kappaleen määräyksistä muuta johdu, viipymättä myöntää nimetylle lentoliikenneyritykselle asianomainen liikennelupa.

3. Kun tämän artiklan 1 ja 2 kappaleen määräykset on täytetty, näin nimetty ja liikenneluvan saanut lentoliikenneyritys voi aloittaa sovitun liikenteen kuitenkin huomioon ottaen, että liikennettä ei saa harjoittaa, ellei 11 artiklan määräysten mukainen tätä liikennettä koskeva tariffi ole voimassa.

4. Sopimuspuolen ilmailuviranomainen voi vaatia toisen sopimuspuolen nimeämää lentoliikenneyritystä osoittamaan, että se pystyy täyttämään ne ehdot, jotka laki ja määräykset heidän normaalisti ja kohtuullisesti soveltaminaan asettavat kansainväliselle lentoliikenteelle yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

5. Sopimuspuolella on oikeus kieltäytyä hyväksymästä lentoliikenneyrityksen nimeämistä ja pidättyä myöntämästä toisen sopimuspuolen nimeämälle lentoliikenneyritykselle 2 artiklan 2 kappaleessa määriteltyjä oikeuksia tai peruuttaa ne tai asettaa niiden käytölle tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja, milloin se katsoo,

a) ettei lentoliikenneyrityksen todellinen valvonta kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle, lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen kansalaisille tai näille yhdessä; tai

b) ettei lentoliikenneyritys ole rekisteröity ja sen harjoittaman liiketoiminnan pääpaikka ole lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen alueella tai ettei sillä ole tämän sopimuspuolen ilmailuviranomaisen myöntämää voimassa olevaa ansiolentolupaa.

Liite C

4 artikla
Liikenneluvan peruuttaminen tai sen käytön lykkääminen

1. Sopimuspuolella on oikeus peruuttaa liikennelupa tai toistaiseksi kieltää toisen sopimuspuolen nimeämältä lentoliikenneyritykseltä tässä sopimuksessa myönnettyjen oikeuksien käyttäminen tai asettaa näiden oikeuksien käytölle tarpeellisiksi katsomiaan ehtoja:

a) jos se katsoo,

i) ettei tämän lentoliikenneyrityksen pääasiallinen omistusoikeus ja todellinen valvonta kuulu lentoliikenneyrityksen nimenneelle sopimuspuolelle, lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen kansalaisille tai näille yhdessä, tai

ii) ettei lentoliikenneyritys ole rekisteröity ja sen harjoittaman liiketoiminnan pääpaikka ole lentoliikenneyrityksen nimenneen sopimuspuolen alueella tai ettei sillä ole tämän sopimuspuolen ilmailuviranomaisen myöntämää voimassa olevaa ansiolentolupaa, jollei

b) kyseessä oleva lentoliikenneyritys noudata nämä oikeudet myöntäneen sopimuspuolen alueella voimassa olevia lakeja tai määräyksiä; tai

c) jollei lentoliikenneyritys muutoin liikennöi tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

2. Ellei tämän artiklan 1 kappaleessa mainittu luvan välitön peruuttaminen, oikeuksien käytön lykkääminen tai ehtojen asettaminen ole välttämätöntä lakien ja määräysten jatkuvan rikkomisen estämiseksi, niihin ei saa turvautua ennen kuin toisen sopimuspuolen kanssa on neuvoteltu. Tällaisessa tapauksessa neuvottelut tulee aloittaa kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin jompikumpi sopimuspuoli on neuvotteluja pyytänyt.

2. Suomen Singaporessa oleva suurlähetystö (suurlähettiläs Jukka Leino) Singaporen ulkoasiainministeriölle

Suomen Singaporessa oleva suurlähetystö tervehtii Singaporen tasavallan ulkoasiainministeriöä ja viittaa kunnioittavasti ministeriön 19 päivänä huhtikuuta 2000 päivättyyn noottiin MFA/PD2/00067/2000, joka koskee Suomen ja Singaporen ilmailuviranomaisten välisiä lentoliikennesopimusneuvotteluja Singaporessa 28. ja 29. päivänä helmikuuta 2000.

Suomen Singaporessa olevalla suurlähetystöllä on edelleen kunnia ilmoittaa, että Suomen hallitus on hyväksynyt lentoliikennesopimuksen muutokset, jotka koskevat sopimuksen nykyisen 3 ja 4 artiklan korvaamista 3 ja 4 artiklalla oheisten liitteiden B ja C mukaisesti.

Lentoliikennesopimuksen 16 artiklan mukaisesti Suomen Singaporessa olevan suurlähetystön vastaus diplomaattisten noottien vaihdolla muodostaa maittemme hallitusten välille sopimuksen, joka tulee voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua vastauksen päiväyksestä.

Suomen Singaporessa oleva suurlähetystö uudistaa Singaporen tasavallan ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Singapore 22. päivänä toukokuuta 2000

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.