104/1999

SOPIMUS EUROOPAN LEPAKOIDEN SUOJELUSTA

Sopimuspuolet, jotka

palauttavat mieleen Bonnissa 23 päivänä kesäkuuta 1979 allekirjoitetun yleissopimuksen muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta,

ovat tietoisia lepakoiden epäsuotuisasta suojelutilanteesta Euroopassa ja Euroopan ulkopuolisissa levinneisyysalueella olevissa valtioissa ja erityisesti siitä vakavasta uhasta, joka niille aiheutuu elinympäristön huononemisesta, pesä-, lepo- ja talvehtimispaikkojen häirinnästä ja eräistä torjunta-aineista,

ovat tietoisia siitä, että lepakoihin Euroopassa ja Euroopan ulkopuolisissa levinneisyysalueella olevissa valtioissa kohdistuvat uhat ovat samoja sekä muuttavien että ei-muuttavien lajien osalta, sekä siitä, että muuttavat ja ei-muuttavat lajit usein käyttävät samoja pesintäpaikkoja,

palauttavat mieleen, että muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemista koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten kokous, joka pidettiin Bonnissa lokakuussa 1985, päätti sisällyttää Chiropteran (Rhinolophidae ja Vespertilionidae -heimot) eurooppalaiset lajit yleissopimuksen II liitteeseen ja kehotti yleissopimuksen sihteeristöä ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin näitä lajeja koskevan sopimuksen aikaansaamiseksi,

ovat vakuuttuneita siitä, että näitä lajeja koskevan sopimuksen tekeminen edistäisi huomattavasti lepakoiden suojelua Euroopassa,

ovat sopineet seuraavasta:

I artikla
Soveltamisala ja tulkinta

1. Tässä yleissopimuksessa

a) "yleissopimus" tarkoittaa yleissopimusta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta (Bonn 1979);

b) "lepakot" tarkoittavat Chiropteran (Rhinolophidae ja Vespertilionidae) eurooppalaisia populaatioita, joita tavataan Euroopassa ja Euroopan ulkopuolisissa levinneisyysalueella olevissa valtioissa,

c) "levinneisyysalueella oleva valtio" tarkoittaa valtiota (riippumatta siitä onko se yleissopimuksen sopimuspuoli), jonka lainkäyttövallan alaisuudessa jokin osa tämän sopimuksen kattamien lajien levinneisyysalueesta on,

d) "alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö" tarkoittaa täysivaltaisten valtioiden muodostamaa järjestöä, johon tätä sopimusta sovelletaan ja joka on toimivaltainen tämän sopimuksen alaan kuuluvissa asioissa ja joka on sisäisten menettelytapasääntöjensä mukaisesti asianmukaisesti valtuutettu allekirjoittamaan, ratifioimaan tai hyväksymään tämä sopimus tai liittymään siihen,

e) "sopimuspuolet" tarkoittavat tämän sopimuksen sopimuspuolia, jollei asiayhteydestä muuta ilmene,

f) "Euroopassa" tarkoittaa Eurooppaa maanosana.

II artikla
Yleiset määräykset

1. Tämä sopimus on yleissopimuksen IV artiklan 3 kappaleessa tarkoitettu sopimus.

2. Tämän sopimuksen määräykset eivät vapauta sopimuspuolia velvoitteista, joita niillä on minkä tahansa sopimuksen tai yleissopimuksen nojalla.

3. Kukin tämän sopimuksen sopimuspuoli nimeää yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, jonka tai joiden vastuulle se määrää tämän sopimuksen täytäntöönpanon. Sopimuspuoli ilmoittaa toimivaltaisten viranomaistensa nimet ja osoitteet muille tämän sopimuksen sopimuspuolille.

4. Tämän sopimuksen sopimuspuolet päättävät yhteistyössä yleissopimuksen sopimuspuolten kanssa tämän sopimuksen tarvitsemasta asianmukaisesta hallinnollisesta ja taloudellisesta tuesta.

III artikla
Perusvelvoitteet

1. Kukin sopimuspuoli kieltää lepakoiden tahallisen pyydystämisen, kiinnipitämisen tai tappamisen ilman sen toimivaltaisen viranomaisen antamaa lupaa.

2. Kukin osapuoli nimeää ne lainkäyttövaltansa alueella sijaitsevat paikat, jotka ovat tärkeitä lepakoiden suojelutilanteen kannalta, mukaanlukien tärkeät suojapaikat. Sopimuspuoli suojelee näitä alueita vahingolta ja häiriöiltä, ottaen huomioon tarpeen vaatiessa taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat. Lisäksi sopimuspuoli pyrkii nimeämään tärkeät lepakoiden ravinnonsaannin kannalta tärkeät alueet ja suojelemaan niitä vahingolta ja häiriöiltä.

3. Päättäessään yleisten suojelupäämääriensä mukaisesti elinympäristöjen suojelusta kukin sopimuspuoli kiinnittää riittävästi huomiota lepakoiden kannalta tärkeisiin elinympäristöihin.

4. Kukin sopimuspuoli ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin lepakoiden suojelun edistämiseksi ja pyrkii edistämään yleistä tietoisuutta lepakoiden suojelun tärkeydestä.

5. Kukin sopimuspuoli nimeää asianmukaisen viranomaisen, jonka tehtävänä on neuvoa lepakoiden suojelua ja hoitoa koskevissa kysymyksissä, erityisesti rakennuksissa olevien lepakoiden osalta. Sopimuspuolet vaihtavat tietoja kokemuksistaan näissä asioissa.

6. Kukin sopimuspuoli ryhtyy tarpeellisina pitämiinsä lisätoimenpiteisiin suojellakseen lepakoiden populaatioita, joihin se kokee kohdistuvan uhkaa ja raportoi VI artiklan mukaisesti näistä toimenpiteistä.

7. Kukin sopimuspuoli edistää asianmukaisesti lepakoiden suojelua ja hoitoa koskevia tutkimusohjelmia. Sopimuspuolet neuvottelevat keskenään tällaisista tutkimusohjelmista ja pyrkivät koordinoimaan tällaisia tutkimus- ja suojeluohjelmia.

8. Kukin sopimuspuoli, tarkastaessaan torjunta-aineita käyttöä varten, arvioi tarvittaessa näiden aineiden mahdollisia vaikutuksia lepakoihin ja pyrkii siihen, että lepakoille erittäin myrkylliset puunkäsittelyaineet korvataan vaarattomammilla vaihtoehdoilla.

IV artikla
Kansallinen soveltaminen

1. Sopimuspuolen tulee hyväksyä ja täytäntöönpanna tämän sopimuksen toimeenpanon kannalta tarpeelliset lainsäädännölliset ja hallinnolliset toimet.

2. Tämän sopimuksen määräykset eivät millään tavalla vaikuta sopimuspuolten oikeuteen hyväksyä tiukempia lepakoiden suojelutoimenpiteitä.

V artikla
Sopimuspuolten kokous

1. Tämän sopimuksen sopimuspuolet pitävät määräajoin kokouksia. Yhdistyneiden kuningaskuntien hallitus kutsuu ensimmäisen sopimuspuolten kokouksen koolle viimeistään kolmen vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulopäivästä. Sopimuspuolet hyväksyvät kokousten menettelytapasäännöt ja rahoitussäännöt, joihin sisältyvät seuraavan rahoituskauden tulo- ja menoarviota ja maksuosuusasteikkoa koskevat määräykset. Määräykset hyväksytään läsnäolevien ja äänestävien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä. Rahoitussääntöjä koskevat päätökset edellyttävät läsnäolevien ja äänestävien sopimuspuolten kolmen neljäsosan äänten enemmistön.

2. Kokouksissaan sopimuspuolet voivat perustaa tarpeelliseksi katsomiansa tieteellisiä ja muita työryhmiä.

3. Levinneisyysalueella oleva valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö, joka ei ole tämän sopimuksen sopimuspuoli, yleissopimuksen sihteeristö, Euroopan neuvosto Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen sihteeristön ominaisuudessa sekä muut vastaavat hallitustenväliset järjestöt voivat olla tarkkailijan asemassa edustettuina sopimuspuolten kokouksissa. Mikä tahansa teknisesti lepakoiden suojelussa ja hoidossa toimivaltainen järjestö tai elin voi tarkkailijan asemassa olla edustettuna sopimuspuolten kokouksessa, ellei vähintään kolmasosa läsnäolevista sopimuspuolista vastusta sitä. Vain sopimuspuolilla on äänioikeus sopimuspuolten kokouksissa.

4. Ellei 5 kappaleessa toisin määrätä, jokaisella tämän sopimuksen osapuolella on yksi ääni.

5. Tämän sopimuksen sopimuspuolina olevien alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen äänimäärä on niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa sama kuin sen sopimuspuolina olevien ja äänestyshetkellä läsnäolevien jäsenvaltioiden lukumäärä. Alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö ei käytä äänioikeuttaan, jos sen jäsenvaltiot käyttävät omaa äänioikeuttaan, ja päinvastoin.

VI artikla
Täytäntöönpanoa koskevat raportit

Kukin sopimuspuoli esittää jokaisessa sopimuspuolten kokouksessa ajan tasalla olevan raportin tämän sopimuksen täytäntöönpanosta. Se toimittaa raporttinsa muille sopimuspuolille vähintään 90 päivää ennen sääntömääräisen kokouksen alkua.

VII artikla
Sopimuksen muuttaminen

1. Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten kokouksessa.

2. Jokainen sopimuspuoli voi esittää muutoksia.

3. Muutosesityksen teksti ja perustelut toimitetaan tallettajalle vähintään 90 päivää ennen kokouksen alkamista. Tallettaja toimittaa viipymättä sen jäljennökset sopimuspuolille.

4. Muutokset hyväksytään läsnäolevien ja äänestävien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä ja ne tulevat voimaan ne hyväksyneiden sopimuspuolten osalta 60 päivän kuluttua siitä, kun viides sopimusmuutoksen hyväksymistä tarkoittava asiakirja on talletettu tallettajan huostaan. Tämän jälkeen muutokset tulevat voimaan ne hyväksyneen sopimuspuolen osalta 30 päivän kuluttua siitä, kun se on tallettanut sopimusmuutosten hyväksymistä tarkoittavan asiakirjansa tallettajan huostaan.

VIII artikla
Varaumat

Tämän sopimuksen määräyksiin ei voi tehdä yleisiä varaumia. Levinneisyysalueella oleva valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö voi kuitenkin, tullessaan sopimuspuoleksi X ja XI artiklan mukaisesti, tehdä tiettyä lepakkolajia koskevan varauman.

IX artikla
Riitojen ratkaiseminen

Mahdolliset sopimuspuolten väliset riidat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta ratkaistaan kyseisten sopimuspuolten välisin neuvotteluin.

X artikla
Allekirjoittaminen, ratifioiminen ja hyväksyminen

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille levinneisyysalueella oleville valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille, jotka voivat tulla tämän sopimuksen sopimuspuoliksi joko

a) allekirjoittamalla sopimuksen ilman ratifioimis- tai hyväksymisvaraumaa; tai

b) allekirjoittamalla sopimuksen ratifiomis- tai hyväksymisvaraumin, mitä seuraa ratifioiminen tai hyväksyminen.

Ratifiomis- tai hyväksymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten sen voimaantulopäivään saakka.

XI artikla
Liittyminen

Tämä sopimus on voimaantulopäivänsä jälkeen avoinna liittymistä varten kaikille levinneisyysalueella oleville valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille. Liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

XII artikla
Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun viisi levinneisyysalueella olevaa valtiota on tullut sopimuspuoliksi X artiklan mukaisesti. Tämän jälkeen sopimus tulee voimaan sen allekirjoittavan tai siihen liittyvän valtion osalta kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun kyseinen valtio on tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

XIII artikla
Sopimuksen irtisanominen ja voimassaolon päättyminen

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen. Tämä sopimus on voimassa vähintään kymmenen vuotta, minkä jälkeen voimassaolo päättyy sinä päivänä, jona sopimuspuolten määrä laskee alle viiden.

XIV artikla
Tallettaja

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale, jonka englannin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Yhdistyneiden kuningaskuntien hallituksen huostaan, joka toimii tallettajana ja toimittaa sopimuksen oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille valtioille ja sellaisille alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai tallettaneet ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan.

Tallettaja ilmoittaa kaikille levinneisyysalueella oleville valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille tämän sopimuksen allekirjoittamisesta, ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista sekä sopimuksen voimaantulosta, muutoksista, varaumista ja irtisanomisilmoituksista.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, asianmukaisesti siihen valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Lontoossa 4 päivänä joulukuuta 1991.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.