100/1999

Annettu: 17.9.1999

Asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehty Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskeva sopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetulla lailla (901/1999) ja jonka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 12 päivänä maaliskuuta 1999, tulee voimaan 9 päivänä lokakuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiötä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 12 päivänä maaliskuuta 1999 annettu laki (901/1999) ja tämä asetus tulevat voimaan 9 päivänä lokakuuta 1999.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1999

SOPIMUS Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO)

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset, jotka osana pohjoismaista ympäristöyhteistyötä haluavat edistää Pohjoismaiden ympäristöetujen mukaisia investointeja Itä-Eurooppaan yhteisenä kansainvälisenä rahoituslaitoksena toimivan Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kautta, joka rinnastetaan muihin vastaavaa toimintaa Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella harjoittaviin oikeushenkilöihin, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (NEFCO), josta jäljempänä käytetään nimitystä "yhtiö", tehtävänä on edistää Pohjoismaiden ympäristöetujen mukaisia investointeja Itä-Eurooppaan rahoittamalla yrityksiä näissä maissa.

Yhtiöllä on kansainvälisen oikeushenkilön asema ja täysi oikeustoimikelpoisuus, ja erityisesti oikeus tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä käyttää puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa.

2 artikla

Yhtiön toimintaa harjoitetaan sen sääntöjen mukaisesti, jotka Pohjoismaiden ministerineuvosto vahvistaa. Sääntöjä voidaan muuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksellä yhtiön hallituksen esityksestä tai sen antaman lausunnon perusteella. Pohjoismaiden neuvostolle on varattava tilaisuus antaa lausunto sellaisista sääntöjen muutosehdotuksista, joilla on periaatteellista merkitystä yhtiön tarkoituksen, toiminnan ja hoidon kannalta.

3 artikla

Yhtiön peruspääoman merkitsevät sopimusvaltiot. Peruspääoman korottamisesta päättää Pohjoismaiden ministerineuvosto yhtiön hallituksen esityksestä.

Peruspääoman suuruudesta, pääoman korottamismahdollisuudesta sekä sen jakautumisesta sopimusvaltioiden kesken määrätään yhtiön säännöissä.

4 artikla

Yhtiön päätoimipaikka on Pohjoismaiden investointipankin päätoimipaikassa.

5 artikla

Kanne yhtiötä vastaan voidaan nostaa ainoastaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa sellaisessa maassa, johon yhtiö on perustanut konttorin, jossa yhtiö on nimennyt asiamiehen haasteiden vastaanottamista varten tai jonka yhtiö on muuten nimenomaisesti hyväksynyt. Sopimusvaltio tai henkilö, joka edustaa sopimusvaltiota tai jonka vaatimukset ovat peräisin sopimusvaltiosta, voi kuitenkin nostaa yhtiötä vastaan kanteen ainoastaan sillä edellytyksellä, että yhtiö on nimenomaisesti suostunut siihen.

Oikeus- tai hallintoviranomaisten päätöstä, joka koskee yhtiön omaisuutta tai varoja, ei saa panna täytäntöön ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

6 artikla

Yhtiön omaisuus ja varat on vapautettu kotietsinnästä, pakko-otosta, konfiskaatiosta ja pakkolunastuksesta.

Yhtiö, sen omaisuus ja varat eivät voi olla oikeudenkäyntiin liittyvien turvaamistoimien kuten takavarikon kohteena.

7 artikla

Yhtiön toimitilat, arkisto sekä yhtiölle kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat loukkaamattomia.

8 artikla

Kukin sopimusvaltio kohtelee yhtiön virallista viestintää samalla tavalla kuin toisen sopimusvaltion virallista viestintää.

9 artikla

Yhtiö, sen tulot, varat ja omaisuus on vapautettu kaikesta verotuksesta tässä artiklassa olevin täsmennyksin.

Yhtiö on vapautettu kiinteistöjen ja arvopaperien hankkimiseen ja luovuttamiseen kohdistuvasta verotuksesta silloin, kun kyse on yhtiön virallisesta toiminnasta.

Yhtiön rahoitustoiminta ja yhtiön pääoman korottaminen on vapautettu kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista.

Kun yhtiö tai rahastot, jotka ovat välittömässä yhteydessä yhtiön toimintaan ja yhtiön välittömän hallinnon alaisia, tekevät hankintoja tai käyttävät palveluja, joiden arvo on merkittävä ja jotka ovat tarpeellisia yhtiön viralliselle toiminnalle, ja kun sellaisten hankintojen tai palvelujen hintaan sisältyy veroja tai tulleja, on verot tai tullit määränneen sopimusvaltion ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin myöntääkseen poikkeuksen näistä maksuista tai huolehtiakseen, että ne maksetaan takaisin, jos ne on mahdollista vahvistaa.

Tämän artiklan määräykset eivät koske veroja ja maksuja, jotka ovat ainoastaan maksuja yhteiskunnan tarjoamista palveluista.

10 artikla

Kaikille hallituksen jäsenille, heidän varajäsenilleen, yhtiön henkilökunnalle ja yhtiön nimeämille asiantuntijoille myönnetään heidän kansalaisuudestaan riippumatta vapaus lainkäyttövallasta sellaisten toimien osalta, joita he suorittavat toimiessaan yhtiön puolesta. Yhtiö voi kuitenkin luopua tällaisesta vapaudesta 14 artiklan mukaisesti. Vapaus ei koske siviilioikeudellista vastuuta vahingosta, joka johtuu näiden henkilöiden aiheuttamasta liikenneonnettomuudesta.

11 artikla

Kaikki hallituksen jäsenet, heidän varajäsenensä, yhtiön henkilökunta sekä yhtiön nimeämät asiantuntijat, jotka suorittavat virallisia tehtäviä yhtiön toimeksiannosta:

1) on vapautettu maahanmuuttoa koskevista rajoituksista. Tämä koskee myös mainittujen henkilöiden puolisoita ja heistä riippuvaisia sukulaisia, ja

2) heille voidaan myöntää samoja matkustamiseen liittyviä helpotuksia kuin verrattavaa toimintaa harjoittaville laitoksille myönnetään kansainvälisen käytännön mukaisesti, kun tähän on erityistä tarvetta.

12 artikla

Yhtiö voi ottaa vastaan ja sen hallussa voi olla rahavaroja ja kaikenlaista valuuttaa ja se voi käyttää kaikenlaisia valuuttatilejä; se voi myös vapaasti siirtää rahavarojaan ja ulkomaista valuuttaansa sopimusvaltioon ja sieltä pois sekä sopimusvaltion sisällä ja vaihtaa jokaista hallinnassa olevaa valuuttaa mihin tahansa muuhun valuuttaan.

13 artikla

Yhtiöön ei saa kohdistaa maksurajoituksia eikä luottopoliittisia toimenpiteitä, jotka jollain tavalla estävät tai vaikeuttavat yhtiön tekemien velvoitteiden täyttämistä, ottolainausta tai antolainausta.

14 artikla

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään tällä sopimuksella ainoastaan, jotta yhtiö voi suorittaa tehtävänsä, eikä muiden eduksi.

Yhtiön hallitus voi vahvistamassaan laajuudessa ja vahvistamillaan ehdoilla luopua tällä sopimuksella myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista silloin kun hallitus katsoo sellaisen toimenpiteen yhtiön edun mukaiseksi.

15 artikla

Pohjoismaiden ministerineuvosto voi päättää, että yhtiö lakkautetaan yhtiön sääntöjen edellyttämää menettelyä noudattaen.

16 artikla

Tämä sopimus on ratifioitava. Sopimus tulee voimaan kolmekymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin kaikki sopimusvaltiot ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa Suomen ulkoasiainministeriöön, kuitenkin niin, että 9 artiklan määräyksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998 lukien. Suomen ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimusvaltioille ratifioimiskirjojen tallettamisista ja sopimuksen voimaantulon ajankohdasta.

Sopimus talletetaan Suomen ulkoasianministeriöön ja Suomen ulkoasiainministeriö toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin sopimusvaltiolle.

Maaliskuun 3 päivänä 1990 allekirjoitetun Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön perustamista koskevan sopimuksen voimassaolo päättyy, kun tämä sopimus tulee voimaan.

17 artikla

Jokainen sopimusvaltio voi irtisanoa sopimuksen antamalla sitä koskevan kirjallisen selityksen Suomen hallitukselle, joka välittömästi ilmoittaa tästä muille sopimusvaltioille, Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja yhtiön hallitukselle.

Irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan irtisanomisvuotta lähinnä seuraavan tilivuoden päättyessä.

Jos Pohjoismaiden ministerineuvosto, vastaanotettuaan ilmoituksen irtisanomisesta, ei päätä yhtiön lakkauttamisesta, tulee ministerineuvoston viimeistään ennen irtisanomisen voimaantuloa vahvistaa, miten yhtiön ja eroavan jäsenvaltion välinen suhde puretaan. Tällöin on varmistettava, että eroava valtio edelleenkin vastaa samassa laajuudessa kuin muut sopimuspuolet niistä yhtiön velvoitteista, jotka olivat voimassa asianomaisen valtion erotessa.

Tämän vakuudeksi kaikkien viiden valtion edustajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1998 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.