98/1999

SOPIMUS Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoismaiden kehitysrahastosta

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset, jotka haluavat vahvistaa ja edelleen kehittää pohjoismaista kehitysyhteistyötä yhteisenä kansainvälisenä kehityslaitoksena toimivan Pohjoismaiden kehitysrahaston kautta, joka rinnastetaan muihin vastaavaa toimintaa Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella harjoittaviin oikeushenkilöihin, ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Pohjoismaiden kehitysrahaston, jonka englanninkielinen nimi on Nordic Development Fund ja josta jäljempänä käytetään "rahasto", tehtävänä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä osallistumalla Pohjoismaiden edun mukaisten hankkeiden pehmeäehtoiseen rahoitukseen.

Rahastolla on kansainvälisen oikeushenkilön asema ja täysi oikeustoimikelpoisuus, ja erityisesti oikeus tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä käyttää puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa.

2 artikla

Rahaston toimintaa harjoitetaan sen sääntöjen mukaisesti, jotka Pohjoismaiden ministerineuvosto vahvistaa. Sääntöjä voidaan muuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksellä rahaston hallituksen esityksestä tai sen antaman lausunnon perusteella.

3 artikla

Rahaston peruspääoman merkitsevät sopimusvaltiot. Peruspääoman korottamisesta päättää Pohjoismaiden ministerineuvosto rahaston hallituksen esityksestä.

Peruspääoman suuruudesta, pääoman korottamismahdollisuudesta sekä sen jakautumisesta sopimusvaltioiden kesken määrätään rahaston säännöissä.

4 artikla

Rahaston päätoimipaikka on Pohjoismaiden investointipankin päätoimipaikassa.

5 artikla

Kanne rahastoa vastaan voidaan nostaa ainoastaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa sellaisessa maassa, johon rahasto on perustanut konttorin, jossa rahasto on nimennyt asiamiehen haasteiden vastaanottamista varten tai jonka rahasto on muuten nimenomaisesti hyväksynyt. Sopimusvaltio tai henkilö, joka edustaa sopimusvaltiota tai jonka vaatimukset ovat peräisin sopimusvaltiosta, voi kuitenkin nostaa rahastoa vastaan kanteen ainoastaan sillä edellytyksellä, että rahasto on nimenomaisesti suostunut siihen.

Oikeus- tai hallintoviranomaisten päätöstä, joka koskee rahaston omaisuutta tai varoja, ei saa panna täytäntöön ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

6 artikla

Rahaston omaisuus ja varat on vapautettu kotietsinnästä, pakko-otosta, konfiskaatiosta ja pakkolunastuksesta.

Rahasto, sen omaisuus ja varat eivät voi olla oikeudenkäyntiin liittyvien turvaamistoimien kuten takavarikon kohteena.

7 artikla

Rahaston toimitilat, arkisto sekä rahastolle kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat loukkaamattomia.

8 artikla

Kukin sopimusvaltio kohtelee rahaston virallista viestintää samalla tavalla kuin toisen sopimusvaltion virallista viestintää.

9 artikla

Rahasto, sen tulot, varat ja omaisuus on vapautettu kaikesta verotuksesta tässä artiklassa olevin täsmennyksin.

Rahasto on vapautettu kiinteistöjen ja arvopaperien hankkimiseen ja luovuttamiseen kohdistuvasta verotuksesta, kun kyse on rahaston virallisesta toiminnasta.

Rahaston rahoitustoiminta ja rahaston pääoman korottaminen on vapautettu kaikista veroista ja veronluonteisista maksuista.

Kun rahasto tai muut rahastot, jotka ovat välittömässä yhteydessä rahaston toimintaan ja rahaston välittömän hallinnon alaisia, tekevät hankintoja tai käyttävät palveluja, joiden arvo on merkittävä ja jotka ovat tarpeellisia rahaston viralliselle toiminnalle, ja kun sellaisten hankintojen tai palvelujen hintaan sisältyy veroja tai tulleja, on verot tai tullit määränneen sopimusvaltion ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin myöntääkseen poikkeuksen näistä maksuista tai huolehtiakseen, että ne maksetaan takaisin, jos ne on mahdollista vahvistaa.

Tämän artiklan määräykset eivät koske veroja ja maksuja, jotka ovat ainoastaan maksuja yhteiskunnan tarjoamista palveluista.

10 artikla

Kaikille hallituksen jäsenille, heidän varajäsenilleen, rahaston henkilökunnalle ja rahaston valitsemille asiantuntijoille myönnetään heidän kansalaisuudestaan riippumatta vapaus lainkäyttövallasta sellaisten toimien osalta, joita he suorittavat toimiessaan rahaston puolesta. Rahasto voi kuitenkin luopua tällaisesta vapaudesta 14 artiklan mukaisesti. Vapaus ei koske siviilioikeudellista vastuuta vahingosta, joka johtuu näiden henkilöiden aiheuttamasta liikenneonnettomuudesta.

11 artikla

Kaikki hallituksen jäsenet, heidän varajäsenensä, rahaston henkilökunta sekä rahaston nimeämät asiantuntijat, jotka suorittavat virallisia tehtäviä rahaston toimeksiannosta:

1) on vapautettu maahanmuuttoa koskevista rajoituksista. Tämä koskee myös mainittujen henkilöiden puolisoita ja heistä riippuvaisia sukulaisia, ja

2) heille voidaan myöntää samoja matkustamiseen liittyviä helpotuksia kuin verrattavaa toimintaa harjoittaville laitoksille myönnetään kansainvälisen käytännön mukaisesti, kun tähän on erityistä tarvetta.

12 artikla

Rahasto voi ottaa vastaan ja sen hallussa voi olla rahavaroja ja kaikenlaista valuuttaa ja se voi käyttää kaikenlaisia valuuttatilejä; se voi myös vapaasti siirtää rahavarojaan ja ulkomaista valuuttaansa sopimusvaltioon ja sieltä pois sekä sopimusvaltion sisällä ja vaihtaa jokaista hallinnassaan olevaa valuuttaa mihin tahansa muuhun valuuttaan.

13 artikla

Rahastoon ei saa kohdistaa maksurajoituksia eikä luottopoliittisia toimenpiteitä, jotka jollain tavalla estävät tai vaikeuttavat rahaston toiminnan toteuttamista.

14 artikla

Erioikeudet ja vapaudet myönnetään tällä sopimuksella ainoastaan, jotta rahasto voi suorittaa tehtävänsä, eikä muiden eduksi.

Rahaston hallitus voi vahvistamassaan laajuudessa ja vahvistamillaan ehdoilla luopua tällä sopimuksella myönnetyistä erioikeuksista ja vapauksista silloin kun hallitus katsoo sellaisen toimenpiteen rahaston edun mukaiseksi.

15 artikla

Pohjoismaiden ministerineuvosto voi päättää, että rahasto lakkautetaan rahaston sääntöjen edellyttämää menettelyä noudattaen.

16 artikla

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Ruotsin ulkoasiainministeriölle sopimuksen hyväksymisestä, kuitenkin niin, että 9 artiklan määräyksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998 lukien.

Ruotsin ulkoasiainministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja sopimuksen voimaantulo-ajankohdan.

Sopimus talletetaan Ruotsin ulkoasiainministeriöön ja Ruotsin ulkoasiainministeriö toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset kullekin sopimusvaltiolle.

Marraskuun 3 päivänä 1988 allekirjoitetun Pohjoismaiden kehitysrahaston perustamissopimuksen voimassaolo päättyy, kun tämä sopimus tulee voimaan.

17 artikla

Jokainen sopimusvaltio voi irtisanoa sopimuksen antamalla sitä koskevan selityksen Ruotsin hallitukselle, joka välittömästi ilmoittaa tästä muille sopimuspuolille, Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja rahaston hallitukselle.

Irtisanominen tulee voimaan aikaisintaan irtisanomisvuotta lähinnä seuraavan tilivuoden päättyessä.

Jos Pohjoismaiden ministerineuvosto, vastaanotettuaan ilmoituksen irtisanomisesta, ei päätä rahaston lakkauttamisesta, tulee ministerineuvoston viimeistään ennen irtisanomisen voimaantuloa vahvistaa, miten rahaston ja eroavan jäsenvaltion välinen suhde puretaan. Tällöin on varmistettava, että eroava valtio edelleenkin vastaa samassa laajuudessa kuin muut sopimuspuolet niistä rahaston velvoitteista, jotka olivat voimassa asianomaisen valtion erotessa.

Tämän vakuudeksi kaikkien viiden valtion edustajat, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Tukholmassa marraskuun 9 päivänä 1998 yhtenä tanskan-, suomen-, islannin-, norjan- ja ruotsinkielisenä kappaleena, kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.