85/1999

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan ja Europol-yleissopimuksen 41 artiklan 3 kohdan perusteella tehty Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskeva PÖYTÄKIRJA

Tämän pöytäkirjan KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka ovat Euroopan unionin jäsenvaltioita ja

VIITTAAVAT 19 päivänä kesäkuuta 1997 annettuun neuvoston säädökseen

SEKÄ KATSOVAT, että

Europolilla, sen elinten jäsenillä sekä Europolin apulaisjohtajilla ja työntekijöillä on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtäväänsä suorittaessaan tarpeelliset erioikeudet ja vapaudet sen pöytäkirjan mukaisesti, jossa määritellään kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat säännöt,

OVAT SOPINEET SEURAAVASTA:

1 ARTIKLA
Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan

a) 'yleissopimuksella' Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehtyä yleissopimusta (Europol-yleissopimus),

b) 'Europolilla' Euroopan poliisivirastoa,

c) 'Europolin elimillä' yleissopimuksen 28 artiklassa tarkoitettua hallintoneuvostoa, yleissopimuksen 35 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua varainhoidon valvojaa sekä yleissopimuksen 35 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua varainhoitokomiteaa,

d) 'hallintoneuvostolla' yleissopimuksen 28 artiklassa tarkoitettua hallintoneuvostoa,

e) 'johtajalla' yleissopimuksen 29 artiklassa tarkoitettua Europolin johtajaa,

f) 'henkilöstöllä' yleissopimuksen 30 artiklassa tarkoitettua Europolin johtajaa, apulaisjohtajia ja työntekijöitä henkilöstösääntöjen 3 artiklassa tarkoitettua paikallista henkilöstöä lukuun ottamatta,

g) 'Europolin arkistolla' kaikkia muistiinpanoja, kirjeenvaihtoa, asiakirjoja, käsikirjoituksia, ATK- ja mediatietoa, valokuvia, filmejä sekä video- ja äänitallenteita, jotka kuuluvat Europolille tai jollekin sen työntekijälle tai ovat Europolin tai jonkin sen työntekijän hallussa, sekä mitä tahansa muuta samankaltaista aineistoa, jonka hallintoneuvosto ja johtaja yksimielisesti katsovat kuuluvan Europolin arkistoon.

2 ARTIKLA
Oikeudellinen koskemattomuus sekä vapautus etsinnästä, takavarikosta, pakkoluovutuksesta ja menettämisseuraamuksesta

1. Europolilla on oikeudellinen koskemattomuus yleissopimuksen 38 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun oikeudettomaan tai virheelliseen tietojenkäsittelyyn liittyvän vastuun osalta.

2. Europolin omaisuus ja varat, riippumatta siitä, missä jäsenvaltioiden alueella ne sijaitsevat ja kenen hallussa ne ovat, on vapautettu etsinnästä, takavarikosta, pakkoluovutuksesta, menettämisseuraamuksesta ja muista pakkokeinoista.

3 ARTIKLA
Arkistojen loukkaamattomuus

Europolin arkistot ovat loukkaamattomia riippumatta siitä, missä jäsenvaltioiden alueella ne sijaitsevat ja kenen hallussa ne ovat.

4 ARTIKLA
Vapautus veroista ja maksuista

1. Europol, sen varat, tulot ja muu omaisuus on Europolin virallisen toiminnan osalta vapautettu kaikista välittömistä veroista.

2. Europol on vapautettu sen virkakäyttöön hankitun ja huomattavia kustannuksia aiheuttavan irtaimen ja kiinteän omaisuuden ja palvelujen hintaan sisältyvistä välillisistä veroista ja maksuista. Vapautus voidaan myöntää palautuksena.

3. Tämän artiklan nojalla hankitut, arvonlisä- tai valmisteverosta vapautetut tavarat saa myydä tai muulla tavoin luovuttaa ainoastaan vapautuksen myöntäneen jäsenvaltion kanssa sovituin edellytyksin.

4. Vapautus ei koske sellaisia veroja ja maksuja, jotka ovat korvausta erityisistä palveluista.

5 ARTIKLA
Rahavarojen vapautus rajoituksista

Ilman että siihen kohdistetaan varainhoidon tarkastuksia, säännöstelyä, rahoitustoimia koskevaa ilmoitusvelvollisuutta tai minkäänlaisia maksuajan pidennyksiä, Europol voi vapaasti:

a) ostaa kaikkia valuuttoja virallisten kanavien kautta sekä pitää hallussaan ja luovuttaa niitä,

b) pitää tilejä missä tahansa valuutassa.

6 ARTIKLA
Yhteydenpitoon liittyvät helpotukset ja erivapaudet

1. Jäsenvaltiot sallivat Europolin ylläpitää vapaasti sen kaikkeen viralliseen toimintaan liittyviä yhteyksiä ilman erityislupaa ja turvaavat Europolin oikeuden tähän. Europolilla on oikeus käyttää koodeja sekä lähettää ja vastaanottaa virallista kirjeenvaihtoa ja muita virallisia viestejä kuriirin välityksellä tai sinetöidyissä säkeissä, joita menettelyjä koskevat samat erioikeudet ja vapaudet kuin diplomaattikuriireja ja -säkkejä.

2. Jäsenvaltioiden on myönnettävä Europolin viralliselle yhteydenpidolle yhtä edullinen kohtelu kuin ne myöntävät kansainvälisille järjestöille tai hallituksille, tällaisen hallituksen diplomaattiedustustot mukaan lukien, postin, kaapeliviestinnän, sähkeiden, teleksien, radiosähkeiden, television, puhelimen, telekopioiden, satelliittien ja muiden keinojen avulla tapahtuvaa yhteyden pitoa koskevien etuoikeuksien osalta, sikäli kuin tämä on sopusoinnussa 6 päivänä marraskuuta 1982 tehdyn kansainvälisen teleliikenneyleissopimuksen kanssa.

7 ARTIKLA
Maahantulo, maassa oleskelu ja maasta poistuminen

Jäsenvaltiot helpottavat tarvittaessa 8 artiklassa lueteltujen henkilöiden virallisessa tarkoituksessa tapahtuvaa maahantuloa, maassa oleskelua ja maasta poistumista. Tämä ei estä vaatimasta asianmukaisia todisteita sen varmistamiseksi, että tämän artiklan mukaista kohtelua vaativat henkilöt kuuluvat 8 artiklassa määriteltyihin ryhmiin.

8 ARTIKLA
Europolin elinten jäsenten ja Europolin henkilöstöön kuuluvien erioikeudet ja vapaudet

1. Europolin elinten jäsenillä ja Europolin henkilöstöön kuuluvilla on seuraavat vapaudet:

a) oikeudellinen koskemattomuus heidän virantoimituksessaan esittämiensä suullisten tai kirjallisten lausumien sekä virantoimitukseen liittyvien toimien osalta, myös sen jälkeen, kun kyseinen henkilö ei enää ole Europolin elimen jäsen tai Europolin henkilöstöön kuuluva, tämän rajoittamatta sitä, mitä yleissopimuksen 32 artiklassa sekä soveltuvin osin 40 artiklan 3 kohdassa määrätään,

b) heidän virallisten asiapapereidensa ja asiakirjojensa sekä muun virallisen aineiston loukkaamattomuus.

2. Europolin henkilöstöön kuuluvat, joiden palkkoihin ja palkkioihin sovelletaan 10 artiklassa mainittua Europolille perittävää veroa, vapautetaan tuloverosta Europolin maksamien palkkojen ja palkkioiden osalta. Nämä palkat ja palkkiot voidaan kuitenkin ottaa huomioon määrättäessä muista lähteistä saatavasta tulosta perittävän veron määrää. Tätä kohtaa ei sovelleta entisille Europolin henkilöstöön kuuluville ja heidän huollettavanaan oleville henkilöille maksettavien eläkkeisiin ja elinkorkoihin.

3. Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 14 artiklaa sovelletaan Europolin henkilöstöön kuuluviin.

9 ARTIKLA
Poikkeukset erivapauksista

Edellä 8 artiklassa tarkoitetuille henkilöille myönnetty koskemattomuus ei koske tällaisen henkilön aiheuttamasta liikenneonnettomuudesta syntynyttä vahinkoa, mukaan lukien henkilövahinko tai kuolema, koskevaa kolmannen osapuolen kannetta.

10 ARTIKLA
Verotus

1. Vähintään vuodeksi palvelukseen otetut Europolin henkilöstöön kuuluvat ovat velvollisia maksamaan veroa Europolille sen maksamista palkoista ja palkkioista Europolin vahvistamien ja hallintoneuvoston hyväksymien edellytysten ja menettelyjen mukaisesti.

2. Jäsenvaltioille ilmoitetaan vuosittain tässä artiklassa mainittujen Europolin henkilöstöön kuuluvien sekä muun Europolin sopimusperusteisen henkilökunnan nimet ja osoitteet. Europol antaa kullekin heistä vuosittain todistuksen, josta ilmenevät kaikki Europolin asianomaiselta vuodelta maksamat palkat netto- ja bruttomääräisinä, mukaan lukien maksujen erittely ja laatu sekä ennakonpidätykset.

3. Tätä artiklaa ei sovelleta entisille Europolin henkilöstöön kuuluville ja heidän huollettavanaan oleville henkilöille maksettaviin eläkkeisiin ja elinkorkoihin.

11 ARTIKLA
Henkilöstön suojelu

Jäsenvaltioiden on johtajan pyynnöstä ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin kansallisten lakiensa mukaisesti huolehtiakseen tarpeellisista turvatoimista ja suojelusta niiden tässä pöytäkirjassa tarkoitettujen henkilöiden osalta, joiden turvallisuus vaarantuu heidän Europol-tehtäviensä vuoksi.

12 ARTIKLA
Erivapauksista luopuminen

1. Tämän pöytäkirjan säännösten mukaiset erioikeudet ja vapaudet myönnetään Europolin edun vuoksi eikä kyseisten henkilöiden henkilökohtaiseksi hyödyksi. Europolin ja kaikkien näistä erioikeuksista ja vapauksista nauttivien henkilöiden velvollisuutena on kaikilta muilta osin noudattaa jäsenvaltioiden lakeja ja asetuksia.

2. Johtajan on luovuttava Europolin ja sen henkilökuntaan kuuluvien erivapauksista, jos ne estäisivät oikeuden toteutumisen ja jos niistä luopuminen ei vahingoita Europolin etua. Hallintoneuvostolla on vastaava velvoite johtajan, varainhoidon valvojan ja varainhoitokomitean jäsenten osalta. Hallintoneuvoston jäsenten osalta erivapauksista luopuminen kuuluu asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaan.

3. Jos 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta erivapaudesta on luovuttu, jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten määräämät etsinnät ja takavarikot suoritetaan johtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön läsnäollessa yleissopimuksen mukaisten tai sen perusteella annettujen luottamuksellisuutta koskevien sääntöjen mukaisesti.

4. Europol toimii aina yhteistyössä jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen asianmukaista oikeudenkäyttöä ja estää tämän pöytäkirjan säännösten mukaisesti myönnettyjen erioikeuksien ja vapauksien väärinkäytön.

5. Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai oikeudenkäyttöviranomainen katsoo, että tämän pöytäkirjan mukaisesti myönnettyä erioikeutta tai vapautta on käytetty väärin, on elimen, joka 2 kohdan mukaan vastaa erivapauksista luopumisesta, pyynnöstä neuvoteltava asianomaisten viranomaisten kanssa sen toteamiseksi, onko väärinkäytöstä tapahtunut. Jos näissä neuvotteluissa ei päästä molempia osapuolia tyydyttävään tulokseen, asia ratkaistaan 13 artiklan mukaista menettelyä noudattaen.

13 ARTIKLA
Erimielisyyksien ratkaiseminen

1. Erimielisyyksistä, jotka koskevat kieltäytymistä luopua erioikeuksista Europolin tai sellaisen henkilön osalta, jolla virka-asemansa vuoksi on 8 artiklan 1 kohdassa mainitut erivapaudet, keskustellaan neuvostossa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastossa määrätyn menettelyn mukaisesti ratkaisun löytämiseksi.

2. Jos erimielisyyksistä ei päästä sopimukseen, neuvosto päättää yksimielisesti menettelyistä, joiden mukaisesti ne ratkaistaan.

14 ARTIKLA
Varaumat

Tähän pöytäkirjaan ei saa tehdä varaumia.

15 ARTIKLA
Voimaantulo

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tämä pöytäkirja valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat tallettajalle valtiosääntöjensä asettamien vaatimusten mukaisten, tämän pöytäkirjan hyväksymiseksi tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

3. Tämä pöytäkirja tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä lukien, kun viimeinen niistä valtioista, jotka olivat Euroopan unionin jäseniä neuvoston hyväksyessä tämän pöytäkirjan tekemistä koskevan säädöksen, on tehnyt 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen.

16 ARTIKLA
Liittyminen

1. Tähän pöytäkirjaan voi liittyä jokainen valtio, josta tulee Euroopan unionin jäsen.

2. Liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

3. Tämän pöytäkirjan teksti, joka on tehty liittyvän valtion kielellä Euroopan unionin neuvostossa, on todistusvoimainen.

4. Tämä pöytäkirja tulee voimaan jokaisen siihen liittyneen valtion osalta yhdeksänkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, kun valtio on tallettanut liittymiskirjansa, tai tämän pöytäkirjan voimaantulopäivänä, jos se ei ole vielä tullut voimaan kyseisen yhdeksänkymmenen päivän määräajan päättyessä.

17 ARTIKLA
Arviointi

1. Kahden vuoden kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta suoritetaan sen arviointi hallintoneuvoston valvonnan alaisena.

2. Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen koskemattomuus myönnetään vain niiden virkatoimien osalta, jotka on suoritettava yleissopimuksen, sen sisältöisenä kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1995 allekirjoitettuna, 3 artiklassa määrättyjen tehtävien suorittamiseksi. Ennen yleissopimuksen 3 artiklassa määrättyjen tehtävien muutamista tai laajentamista suoritetaan ensimmäisen kohdan mukainen, erityisesti 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 13 artiklaa koskeva arviointi.

18 ARTIKLA
Muutokset

1. Jokainen jäsenvaltio, joka on korkea sopimuspuoli, voi ehdottaa muutoksia tähän pöytäkirjaan. Kaikki muutosehdotukset lähetetään tallettajalle, joka toimittaa ne edelleen neuvostolle.

2. Neuvosto tekee muutokset yksimielisesti ja suosittaa jäsenvaltioille niiden hyväksymistä niiden valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti.

3. Näin tehdyt muutokset tulevat voimaan 15 artiklan säännösten mukaisesti.

4. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri ilmoittaa muutosten voimaantulopäivän kaikille jäsenvaltioille.

19 ARTIKLA
Tallettaja

1. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri on tämän pöytäkirjan tallettaja.

2. Tallettaja julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tätä pöytäkirjaa koskevat ilmoitukset, asiakirjat tai tiedoksiannot.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.