66/1999

EUROOPPALAINEN SOPIMUS

koskien

KANSAINVÄLISESSÄ MAANTIELIIKENTEESSÄ TOIMIVIEN AJONEUVOJEN MIEHISTÖJEN TYÖTÄ

(AETR)

ja allekirjoituspöytäkirja

Tehty Genevessä 1 päivänä heinäkuuta 1970

SOPIMUSPUOLET, jotka

haluavat edistää maanteiden kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen kehittämistä ja parantamista ja

ovat vakuuttuneita siitä, että on tarpeen lisätä maantieliikenteen turvallisuutta, antaa kansainvälisen maantieliikenteen tiettyjä työoloja koskevia säännöksiä Kansainvälisen työjärjestön periaatteiden mukaisesti ja ryhtyä yhdessä tiettyihin toimenpiteisiin, joilla huolehditaan näiden säännösten noudattamisesta,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

a) "ajoneuvolla" tarkoitetaan jokaista moottoriajoneuvoa tai perävaunua; tähän käsitteeseen sisältyvät kaikki ajoneuvoyhdistelmät;

b) "moottoriajoneuvolla" tarkoitetaan kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, joita tavanomaisesti käytetään tiellä henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen taikka henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen käytettyjen ajoneuvojen vetämiseen; tähän käsitteeseen eivät sisälly maataloustraktorit;

c) "perävaunulla" tarkoitetaan kaikkia moottoriajoneuvon vedettäväksi tarkoitettuja ajoneuvoja mukaan lukien puoliperävaunut;

d) "puoliperävaunulla" tarkoitetaan kaikkia perävaunuja, jotka on suunniteltu kytkettäväksi moottoriajoneuvoon siten, että osa perävaunusta lepää moottoriajoneuvon varassa ja että huomattava osa perävaunun painosta ja kuormituksesta kohdistuu moottoriajoneuvoon

e) "ajoneuvoyhdistelmällä" tarkoitetaan yhteenkytkettyjä, tiellä yhtenä yksikkönä kulkevia ajoneuvoja

f) "suurimmalla sallitulla painolla" tarkoitetaan suurinta kuormatun ajoneuvon painoa jonka ajoneuvon rekisteröintivaltion toimivaltainen viranomainen sallii;

g) "maantieliikenteellä" tarkoitetaan

(i) kaikkia tyhjänä tai kuormattuna tiellä tehtyjä matkoja ajoneuvoilla, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi vähintään 8 istuinta;

(ii) kaikkia tyhjänä tai kuormattuna tiellä tehtyjä matkoja ajoneuvoilla, jotka on tarkoitettu tavaran kuljetukseen

(iii) kaikkia matkoja, jotka koskevat sekä matkaa joka on määritelty tämän määritelmän (i) tai (ii) -kohdassa että välittömästi ennen tai jälkeen sanotun matkan ajoneuvon kuljettamista merellä, rautatiellä, ilmassa tai sisämaan vesireitillä

h) "kansainvälisellä liikenteellä" tarkoitetaan kuljetusta, joka ylittää vähintään yhden valtakunnanrajan;

(i) "säännöllisellä henkilöliikenteellä" tarkoitetaan liikennettä, jolla huolehditaan henkilöliikenteestä tietyin väliajoin tietyllä reitillä ja jolla matkustajia otetaan ja jätetään ennalta määrätyillä pysähdyspaikoilla.

Liikenteen harjoittamista tai siihen liittyviä sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä ja liikenteenharjoittajan ennen toiminnan aloittamista julkistamia asiakirjoja koskevissa säännöksissä on tarkasti mainittava liikenne-ehdot ja erityisesti liikenteen toistumistiheys, aikataulut, liikennemaksut ja velvollisuus ottaa matkustajia kuljetettavaksi, sikäli kuin näistä ehdoista ei ole säädetty laissa tai asetuksessa.

Liikenne, jolla huolehditaan tiettyjen matkustajaryhmien kuljetuksesta poissulkien muut matkustajat, kuten työntekijöiden kuljetus työpaikalle ja takaisin tai koululaiskuljetus kouluun ja takaisin, on riippumatta sen järjestäjästä katsottava säännölliseksi liikenteeksi, mikäli tällaista liikennettä järjestetään tämän määritelmän 1 kohdassa mainituilla ehdoilla.

j) "kuljettajalla" tarkoitetaan jokaista henkilöä, palkattua tai muuta, joka lyhyenkin ajan kuljettaa ajoneuvoa tai on mukana ajoneuvossa toimiakseen tarvittaessa kuljettajana

k) "miehistön jäsenellä" tarkoitetaan kuljettajaa tai kumpaa tahansa seuraavista, siitä riippumatta, saako henkilö palkkaa:

(i) autonapumiestä eli henkilöä, joka on kuljettajan mukana auttaakseen tätä tietyissä toimenpiteissä ja joka tavanomaisesti osallistuu aktiivisesti liikenteeseen, vaikka hän ei olekaan kuljettaja tämän artiklan j kohdan tarkoittamassa merkityksessä

(ii) lipuntarkastajaa eli henkilöä, joka on henkilöliikenteeseen käytetyn ajoneuvon kuljettajan mukana ja vastuussa erityisesti matkalippujen tai muiden matkustajien matkustamiseen kyseisessä ajoneuvossa oikeuttavien asiakirjojen antamisesta tai tarkastamisesta;

1) "viikolla" tarkoitetaan jokaisen seitsemän peräkkäisen päivän muodostamaa ajanjaksoa;

m) "päivittäisellä lepoajalla" tarkoitetaan tämän sopimuksen 6 artiklan mukaista yhtäjaksoista vähintään yhden tunnin mittaista aikaa, jonka miehistön jäsen saa käyttää haluamallaan tavalla;

n) "tauolla" tarkoitetaan yhtäjaksoista vähintään viidentoista minuutin aikaa, muuta kuin päivittäistä lepoaikaa, jonka miehistön jäsen saa käyttää haluamallaan tavalla;

o) "työtoiminnoilla" tarkoitetaan tämän sopimuksen liitteenä olevan valvonta-asiakirjan kohdissa 6, 7 ja 7a tarkoitettuja toimintoja.

2 artikla
Soveltamisala

1. Tätä sopimusta sovelletaan jokaisen sopimuspuolen alueella kaikkeen mainitun sopimuspuolen alueella tai toisen sopimuspuolen alueella rekisteröidyllä ajoneuvolla harjoitettuun kansainväliseen maantieliikenteeseen.

2. Kuitenkin

a) jos kansainvälisen maantieliikenteen aikana yksi tai useampi miehistön jäsen ei poistu sen valtion alueelta, jossa hän normaalisti harjoittaa ammattiaan, tuon alueen sopimuspuoli saa olla soveltamatta häneen tai heihin tämän sopimuksen määräyksiä;

b) elleivät ne sopimuspuolet, joiden aluetta käytetään, toisin sovi, tätä sopimusta ei sovelleta maanteiden kansainväliseen tavaraliikenteeseen, ajoneuvolla jonka suurin sallittu paino ei ylitä 3,5 tonnia;

c) kaksi sopimuspuolta, joiden alueet sivuavat toisiaan, voivat sopia, että ajoneuvon rekisteröintivaltion kotimaan lainsäädäntöä sekä sen valtion voimassaolevia työehtoja ja työehtosopimuksia yksistään sovelletaan kansainvälisiin maantiekuljetuksiin näiden kahden valtion alueella, jos käytettävä ajoneuvo

- ei kulje toisen asianomaisen valtion raja-alueeseen rajoittuvan ja näiden kahden sopimuspuolen raja-alueeksi määrittelemän alueen ulkopuolella, tai

- ylitä toista näistä alueista vain läpikulkuliikenteessä;

d) sopimuspuolet voivat sopia, että ajoneuvon rekisteröintivaltion kotimaan lainsäädännön säännöksiä ja voimassaolevia työehtoja ja työehtosopimuksia yksistään sovelletaan määrättyihin kansainvälisiin maantiekuljetuksiin, jotka rajoittuvat näiden alueisiin ja jotka ovat alle 100 kilometrin mittaisia laskettuna ajoneuvon lähtemis- ja saapumispaikasta, ja säännöllisen henkilöliikenteen suorituspaikasta.

3 artikla
Sopimuksen eräiden määräysten soveltaminen muilla kuin sopimusvaltioiden alueella rekisteröidyillä ajoneuvoilla suoritettaan tieliikenteeseen

1. Jokaisen sopimuspuolen on alueellaan sovellettava muun kuin tämän sopimuksen sopimuspuolena olevan valtion alueella rekisteröidyllä ajoneuvolla harjoitettuun kansainväliseen maantieliikenteeseen säännöksiä, jotka ovat ainakin yhtä ankarat kuin tämän sopimuksen 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 artiklojen ja 12 artiklan 1, 2, 6 ja 7 kappaleiden määräykset.

2. Jokaisella sopimuspuolella on kuitenkin oikeus olla soveltamatta tämän artiklan 1 kohtaa

a) tavaran kuljetukseen kansainvälisessä maantieliikenteessä ajoneuvolla jonka suurin sallittu paino ei ylitä 3,5 tonnia

b) kansainväliseen maantieliikenteeseen joka rajoittuu sen alueelle ja sellaisen sen alueeseen rajoittuvan valtion alueelle, joka ei ole tämän sopimuksen sopimuspuoli, jos kyseinen ajoneuvo ei ensinmainitun alueella kulje raja-alueeksi määritellyn rajavyöhykkeen ulkopuolella tai jos se kulkee sen alueen läpi vain läpikulkuliikenteessä.

4 artikla
Yleiset periaatteet

1. Kaikkeen kansainväliseen maantieliikenteeseen, johon tätä sopimusta sovelletaan, yrityksen ja miehistön jäsenten tulee noudattaa lepoaikojen, ajoaikojen ja miehityksen osalta sen valtion kotimaan lainsäädäntöä, työehtoja ja työehtosopimuksia, jossa miehistön jäsen tavallisesti harjoittaa työtoimintojaan; lepoajat ja ajoajat tulee laskea sanotun lainsäädännön, työehtojen ja työehtosopimusten mukaisesti. Mikäli mainitut säännökset ja määräykset eivät ole vähintään yhtä ankaria kuin tämän sopimuksen 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 artiklan määräykset jälkimmäisiä määräyksiä on noudatettava.

2. Lukuunottamatta asianomaisten sopimuspuolten välistä erityistä sopimusta tai sovellusalaa koskevaa poikkeusta tämän sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että tämän sopimuksen joitakin määräyksiä ei sovelleta, mikään sopimuspuoli ei valvo tämän sopimuksen sääntelemän kotimaan lainsäädäntönsä noudattamista toisen sopimuspuolen yritysten osalta, eikä toisen sopimuspuolen alueen miehistön jäsenten tai sen alueella rekisteröidyn ajoneuvon osalta, tapauksissa, joissa sanotut määräykset ovat ankarampia kuin tämän sopimuksen määräykset.

5 artikla
Vaatimukset kuljettajille

1. Kansainvälisten maantiekuljetusten kuljettajien alaikäraja on:

a) 18 vuotta, jos ajoneuvon suurin sallittu paino ei ylitä 7,5 tonnia,

b) muut ajoneuvot:

(i) 21 vuotta, tai

(ii) 18 vuotta jos henkilöllä on sellaisen sopimuspuolen tunnustama ammattitaitoa osoittava todistus, jonka alueella ajoneuvo on rekisteröity ja todistuksen mukaan hänellä on maanteiden tavaraliikenteen kuljettajien koulutus. Kuitenkin sellaisissa tapauksissa, joissa kuljettajien ikä on alle 21 vuotta, jokainen sopijapuoli voi

- kieltää kuljettajia ajamasta alueellaan sellaisia ajoneuvoja vaikka heillä on edellä mainittu todistus, tai

- rajoittaa lupaa kuljettaa sellaista ajoneuvoa niiden osalta, joilla on todistus maanteiden tavaraliikenteen kuljettajien koulutuksesta, jonka se tunnustaa yhdenmukaiseksi kuljettajien oman kansallisten lakien ja säännösten mukaisen koulutuksensa kanssa.

2. Jos tämän sopimuksen 10 artiklan ehtojen mukaan tarvitaan kaksi kuljettajaa, toisen kuljettajan on oltava 21 vuotta täyttänyt

3. Kansainvälisen henkilöliikenteen kuljettajien on oltava 21 vuotta täyttäneitä.

4. Ajoneuvojen kuljettajien on oltava vastuuntuntoisia ja luotettavia. Heillä on oltava riittävä kokemus ja kyky vaadittavien palvelujen tuottamiseen.

6 artikla
Vuorokautinen lepoaika

1. a) Lukuunottamatta tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, tulee kansainväliseen tavaroiden maantiekuljetukseen osallistuvan miehistön jäsenen pitää vähintään yhdentoista tunnin yhtäjaksoinen vuorokautinen lepoaika seuraavana 24 tunnin jakson aikana edeltäen jokaista aikaa milloin hän suorittaa työtehtäviään.

b) Vuorokautisen lepoajan, johon viitataan tämän kappaleen a-kohdassa, saa enintään kaksi kertaa viikon kuluessa lyhentää vähintään yhdeksään yhtäjaksoiseen tuntiin 24 tunnin ajanjaksona edellyttäen että lepoaika voidaan viettää miehistön jäsenen tavanomaisella asuinpaikalla, tai korkeintaan kaksi kertaa viikon aikana vähintään kahdeksan yhtäjaksoista tuntia, jos lepoa ei voi tehtävään liittyvistä syistä pitää miehistön jäsenen tavanomaisella asuinpaikalla.

2. a) Lukuunottamatta tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, jokainen kansainväliseen maanteiden henkilökuljetukseen osallistuvan miehistön jäsenen tulee pitää 24 tunnin jakson aikana, joka edeltää jokaista aikaa milloin hän suorittaa työtehtäviään, joko

(i) vähintään kymmenen tunnin yhtäjaksoinen vuorikautinen lepoaika, jota ei saa viikon aikana lyhentää, tai

(ii) vähintään yhdentoista tunnin yhtäjaksoinen lepoaika, jota voi lyhentää kaksi kertaa viikossa enintään 9 yhtäjaksoiseen tuntiin, edellyttäen että molemmissa viimeksimainituissa tapauksissa työvuoro sisältää vähintään neljän tunnin yhtäjaksoisen lepoajan tai kaksi vuoroon sisältyvää vähintään kahden tunnin yhtäjaksoista taukoa sekä että miehistön jäsen ei näiden taukojen aikana tee ammattiinsa kuuluvia tehtäviä tai muita työtehtäviä.

b) Tämän sopimuksen 12 artiklassa tarkoitetun henkilökohtaisen ajopäiväkirjan tulee sisältää tiedot, joista käy ilmi millä tavalla kuluvan viikon vuorokautinen lepoaika koskee kansainvälistä maanteiden henkilökuljetusta hoitavaa miehistön jäsentä.

3. Jos ajoneuvon miehistöön kuuluu kaksi jäsentä eikä ajoneuvossa ole makuupaikkaa, jossa miehistön jäsenet voivat mukavasti olla makuulla, tulee miehistön jäsenen olla saanut pitää vähintään kymmenen tunnin yhtäjaksoisen vuorokautisen lepoaikansa 27 tunnin ajanjaksona, joka edeltää jokaista ajanjaksoa milloin hän suorittaa jotakin ammattiinsa kuuluvaa työtehtävää.

4. Jos ajoneuvon miehistöön kuuluu kaksi jäsentä ja ajoneuvossa on makuupaikka, jossa miehistön jäsenet voivat mukavasta olla makuulla, tulee miehistön jäsenen olla pitänyt vähintään kahdeksan tunnin vuorokautinen yhtäjaksoinen lepoaika 30 tunnin ajanjaksona, joka edeltää jokaista ajanjaksoa milloin hän suorittaa jotakin ammattiinsa kuuluvaa työtehtävää.

5. Tämän artiklan tarkoittamat lepoajat täytyy pitää ajoneuvon ulkopuolella; jos kuitenkin ajoneuvossa on makuupaikka, jossa miehistön jäsenet voivat olla makuulla mukavasti, saa lepoajat viettää tällä makuupaikalla, edellyttäen että ajoneuvo on paikallaan.

7 artikla
Päivittäinen ajoaika, viikon ja kahden peräkkäisen viikon enimmäisajoaika

1. Yhteenlaskettu ajoaika kahden sellaisen toisiaan seuraavan vuorokautisen lepoajan välillä, jota tarkoitetaan tämän sopimuksen 6 artiklassa, myöhemmin "päivittäinen ajoaika", ei saa ylittää kahdeksaa tuntia.

2. Jos kuljettaja muussa ajoneuvossa kuin tämän sopimuksen 10 artiklassa tarkoitetussa ajoneuvossa, päivittäinen ajoaika saa poiketen tämän artiklan 1 kohdan määräyksistä, pidentää yhdeksään tuntiin enintään kaksi kertaa viikon aikana.

3. Ajoaika ei saa ylittää 48 tuntia viikon aikana eikä 92 tuntia kahden peräkkäisen viikon aikana.

8 artikla
Pisin yhtämittainen ajoaika

1. a) Yhtämittainen ajoaika ei saa olla pidempi kuin neljä tuntia paitsi niissä tapauksissa, milloin kuljettaja ei voi saavuttaa sopivaa pysähdyspaikkaa tai määränpäätään; sellaisessa tapauksessa ajoaikaa saadaan pidentää enintään 30 minuuttia edellyttäen että se ei johda tämän sopimuksen 7 artiklan määräysten rikkomiseen.

b) Ajoaika, joka keskeytetään vain muiden taukojen kuin sellaisten taukojen vuoksi, jotka täyttävät tämän artiklan 2 ja 3 kohtien vaatimukset, katsotaan yhtämittaiseksi.

2. a) Sellaisen ajoneuvon kuljettajan, jota tarkoitetaan tämän sopimuksen 10 artiklassa, tulee keskeyttää ajonsa vähintään tunnin. ajaksi 1 kohdassa tarkoitetun ajan kuluttua.

b) Tämä tauko voidaan korvata kahdella tauolla, joista molemmat ovat vähintään 30 minuuttia ja jotka jaetaan päivittäisen ajoaikaan niin että tämän artiklan 1 kohdan määräyksiä noudatetaan.

3. a) Muun ajoneuvon kuljettajan osalta kuin sellaisen, jota tarkoitetaan tämän sopimuksen 10 artiklassa, on voimassa, että jos päivittäinen ajoaika ei ylitä kahdeksaa tuntia, ajo on keskeytettävä vähintään 30 minuutiksi tämän artiklan 1 kohdassa mainitun ajan kuluttua.

b) Tämä tauko voidaan korvata kahdella vähintään 20 minuutin yhtäjaksoisella tauolla tai kolmella vähintään 15 minuutin yhtäjaksoisella tauolla, jotka kaikki saadaan sijoittaa osaksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle ajoajan sisään tai välittömästi sen jälkeen.

c) Jos päivittäinen ajoaika on pitempi kuin kahdeksan tuntia, tulee kuljettajan pitää vähintään kaksi keskeytystä ajossa, molemmat yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuuttia.

4. Niiden taukojen aikana, joita tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetaan, kuljettaja ei saa tehdä muuta työtä kuin valvoa ajoneuvoa ja sen kuormaa. Jos ajoneuvossa on kuitenkin kaksi kuljettajaa, tämän artiklan 2 ja 3 kohdan vaatimusten katsotaan täyttyvän jos se kuljettaja jolla on tauko ei harjoita muuta toimintaa kuin tämän sopimuksen 12 artiklan tarkoittaman henkilökohtaisen ajopäiväkirjan päiväraportin 7a kohdassa tarkoitettua toimintaa.

9 artikla
Viikkolepo

1. Sen vuorokautisen lepoajan lisäksi, jota tarkoitetaan tämän sopimuksen 6 artiklassa miehistön jäsenen täytyy pitää vähintään 24 peräkkäisen tunnin pituinen viikkolepo, jonka on seurattava tai jota on edeltänyt mainitun 6 artiklan määräysten mukainen vuorokausilepo.

2. a) Kuitenkin 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään syyskuuta saavat miehistön jäsenet ajoneuvossa, jota käytetään kansainväliseen henkilöliikenteeseen, korvata tämän artiklan 1 kohdan tarkoittaman lepoajan vähintään 16 tunnin yhtäjaksoisella lepoajalla, joka pidetään loppuun ennen jokaisen enintään 14 vuorokauden jakson loppua. Tätä lepoaikaa on seurattava tai sitä on täytynyt edeltää vuorokausilepoa, joka on tämän sopimuksen 6 artiklan määräysten mukainen.

b) Tämän kohdan määräykset eivät koske säännölliseen henkilöliikenteeseen käytettävän ajoneuvon miehistön jäseniä.

10 artikla
Miehistö

Jos

a) ajoneuvoyhdistelmässä on enemmän kuin yksi perävaunu tai puoliperävaunu, tai

b) henkilökuljetukseen käytettävän ajoneuvoyhdistelmän perävaunun tai puoliperävaunun suurin sallittu enimmäispaino ylittää 5 tonnia, tai

c) tavarakuljetukseen käytettävän ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonaispaino ylittää 20 tonnia

kuljettajalla on oltava mukana toinen kuljettaja ajoon lähdöstä alkaen tai hänet on korvattava toisella 450 kilometrin jälkeen, jos kahden toisiaan seuraavan vuorokausilevon välisen ajan aikana kuljettava matka ylittää 450 kilometriä.

11 artikla
Poikkeukselliset tilanteet

Edellyttäen että liikenneturvallisuutta ei vaaranneta, kuljettaja voi poiketa tämän sopimuksen 6, 7, 8 ja 10 artiklan määräyksistä vaaran, force majeuren tai avun hankkimiseksi taikka rikkoutumisen vuoksi varmistaakseen henkilöiden, ajoneuvon tai kuorman turvallisuuden päästäkseen sopivaan pysähdyspaikkaan. Kuljettajan on tehtävä tällaisen poikkeamisen luonteesta ja syystä merkintä valvontakirjaan.

12 artikla
Henkilökohtainen ajopäiväkirja

1. Kuljettajan tai apumiehen on päivän aikana merkittävä henkilökohtaiseen ajopäiväkirjaan työtehtävänsä ja lepoaikansa. Hänellä on oltava päiväkirja mukana ja se on esitettävä tarkastusviranomaiselle tämän vaatimuksesta.

2. Tarkemmat määräykset ajopäiväkirjasta ja sen täyttämisestä ovat tämän sopimuksen liitteessä.

3. Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin henkilökohtaisen ajopäiväkirjan julkaisemiseksi ja valvomiseksi, erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan ettei sama miehistön jäsen käyttäisi samanaikaisesti kahta kirjaa.

4. Jokaisen yrityksen on pidettävä kirjaa käyttämistään ajopäiväkirjoista. Kirjanpidon täytyy sisältää vähintään kirjan vastaanottaneen kuljettajan tai apulaisen nimi, marginaalissa kuljettajan tai apulaisen nimikirjaimet, kirjan numero, päivämäärä milloin kirja on luovutettu kuljettajalle tai apulaiselle ja viimeisen päiväkertomuksen päivämäärä, jonka kuljettaja tai apulainen on täyttänyt ennen ajopäiväkirjan lopullista palauttamista yritykselle käytön jälkeen.

5. Yrityksen on säilytettävä kirjoja vähintään 12 kuukautta sen jälkeen kun viimeinen merkintä on tehty ja se on esitettävä, kuten myös kirjanpito luovutetuista ajopäiväkirjoista, tarkastusviranomaiselle tämän pyynnöstä.

6. Kun kansainvälinen maantiekuljetus alkaa on jokaisella kuljettajalla tai tämän apulaisella oltava mukana henkilökohtainen ajopäiväkirja, joka on tämän sopimuksen liitteen määräysten mukainen ja jossa on vähintään seitsemän ajon alkamista edeltäneen vuorokauden tiedot. Jos kansallinen lainsäädäntö siinä valtiossa, jossa kuljettaja tai apulainen tavallisesti harjoittavat ammattia, ei sisällä velvollisuutta pitää tämän sopimuksen liitteen mukaista henkilökohtaista ajopäiväkirjaa tiekuljetuksissa, jotka eivät ole kansainvälisiä, on kuitenkin riittävää, että tiedot "keskeytymättömästä lepoajasta ennen tehtävän alkamista" ja "päivittäisestä ajoajasta" kyseessä olevasta seitsemästä vuorokaudesta on merkitty tämän sopimuksen liitteen määräysten mukaisen henkilökohtaisen ajopäiväkirjan päivä- tai viikkoraportin kohtiin 12 ja 13.

7. Sopimuspuoli saa, kun kysymyksessä on ajoneuvo, joka on rekisteröity tähän sopimukseen liittymättömässä valtiossa, vaatia tämän sopimuksen liitteen määräysten mukaisen henkilökohtaisen ajopäiväkirjan sijaan asiakirjat, jotka on laadittu samalla tavalla kuin sanotun ajopäiväkirjan päiväkohtaiset sivut.

13 artikla
Yrityksen suorittama valvonta

1. Yrityksen on järjestettävä maantieliikenteen harjoittaminen siten, että miehistön jäsenet voivat noudattaa tämän sopimuksen määräyksiä.

2. Sen on säännöllisesti tarkastettava ajoaikoja, muuhun työhön käytettyjä tunteja ja lepoaikoja kaikkien sen käytettävissä olevien asiakirjojen kuten yksilöllisten valvontakirjojenavulla. Jos se havaitsee, että tätä sopimusta on rikottu, sen on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin rikkomuksen lopettamiseksi ja sen uusiutumisen estämiseksi esimerkiksi työaikoja ja reittejä muuttamalla.

14 artikla
Toimenpiteet sopimuksen valvomiseksi

1. Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen tämän sopimuksen määräysten noudattamisen, erityisesti tietarkastuksin ja tarkastuksin jotka tehdään yritysten tiloissa. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset pitävät toisensa tietoisina niistä yleisistä toimenpiteistä, jotka tehdään tässä tarkoituksessa.

2. Sopimuspuolet avustavat toisiaan varmistaakseen tämän sopimuksen oikean soveltamisen ja tehokkaan valvonnan. Sopimuspuolet ryhtymällä henkilökohtaisten ajopäiväkirjojen pistokokeisiin valvovat että tämän sopimuksen määräyksiä noudatetaan kansainvälisissä maantiekuljetuksissa, jotka suoritetaan sen alueella rekisteröidyillä ajoneuvoilla.

3. Jos sopimuspuoli havaitsee toisen sopimuspuolen alueella asuvan henkilön tekemän tämän sopimuksen vakavan rikkomuksen, ensinmainitun puolen viranomaisten on ilmoitettava toisen puolen viranomaisille havaitusta rikkomuksesta ja mahdollisesta seuraamuksesta.

15 artikla
Siirtymäsäännökset

Jos tämä sopimus tulee 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti voimaan ennen 31 päivää joulukuuta 1973, ovat sopijapuolet yksimielisiä siitä, että tuona päivänä

a) poiketen tämän sopimuksen 7 artiklan 1 ja 2 kohtien määräyksistä kokonaisajoaika (vuorokautinen ajoaika) kahden sellaisen toisiaan seuraavan vuorokausilevon välisellä ajalla, josta määrätään tämän sopimuksen 6 artiklassa, ei saa ylittää yhdeksää tuntia millä tahansa ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ajettuna,

b) kaikki viittaukset tämän sopimuksen 7 artiklan 1 ja 2 kohtiin tulkitaan tarkoittavan tämän artiklan a alakohtaa.

Loppumääräykset

16 artikla

1. Tämä sopimus on 31 päivään maaliskuuta 1971 asti avoinna allekirjoituksia ja sen jälkeen liittymistä varten Euroopan talouskomission jäsenvaltioille ja komission sääntöjen mukaisesti 8 kohdan nojalla komissioon neuvonantajiksi hyväksytyille valtioille.

2. Tämä sopimus on ratifioitava.

3. Ratifioimis- tai liittymiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

4. Tämä sopimus tulee voimaan 180 päivässä siitä päivästä jona kahdeksas ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu.

5. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tämän sopimuksen tai liittyy tähän sopimukseen tämän artiklan 4 kappaleessa tarkoitetun kahdeksannen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen, tämä sopimus tulee voimaan 180 päivän kuluttua siitä, kun asianomainen valtio on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

17 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan 6 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri saa siitä tiedon.

18 artikla

Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy, jos sopimuspuolten lukumäärä jonkin sopimuksen voimaantuloa seuraavan 12 perättäisen kuukauden ajan on vähemmän kuin kolme.

19 artikla

1. Jokainen valtio voi tämän sopimuksen allekirjoittaessaan tai ratifioimis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan tai milloin tahansa sen jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella ilmoittaa, että tämän sopimuksen soveltamisalaa laajennetaan kaikkiin tai joihinkin niistä alueista, joiden kansainvälisistä suhteista se on vastuussa. Sopimusta sovelletaan ilmoituksessa mainittuun alueeseen tai siinä mainittuihin alueisiin 180:nnestä päivästä lähtien siitä, kun pääsihteeri vastaanottaa ilmoituksen, tai jos sopimus tuona päivänä ei ole vielä tullut voimaan, sen voimaantulopäivästä lähtien.

2. Jokainen valtio, joka edellisen kappaleen nojalla on tehnyt ilmoituksen, jolla tämä sopimus on tullut sovellettavaksi alueeseen, jonka kansainvälisistä suhteista se on vastuussa, voi irtisanoa tämän sopimuksen erikseen kyseisen alueen osalta sopimuksen 17 artiklan määräysten mukaisesti.

20 artikla

1. Kahden tai useamman sopimuspuolen riitaisuudet, jotka koskevat tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa, on mahdollisuuksien mukaan soviteltava keskinäisin neuvotteluin.

2. Kaikki riitaisuudet, joita ei ratkaista neuvotteluilla, on alistettava välimiesmenettelyyn, jos joku asianomaisista sopimuspuolista sitä pyytää, ja ne on sen mukaisesti saatettava riitaisuuksien osapuolten sopimuksella valitun yhden tai useamman välimiehen ratkaistavaksi. Jos riitaisuuden osapuolet eivät kolmen kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön päivästä pysty sopimaan välimiehen tai välimiesten valinnasta, jokainen näistä sopimuspuolista voi pyytää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä nimittämään ainoan välimiehen, jonka ratkaistavaksi riitaisuus siirretään.

3. Edellisen kappaleen nojalla nimitetyn välimiehen tai sen nojalla nimitettyjen välimiesten päätös sitoo riitaisuuden osapuolina olevia sopimuspuolia.

21 artikla

1. Valtio voi tämän sopimuksen allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan taikka siihen liittyessään ilmoittaa, ettei se katso 20 artiklan 2 ja 3 kappaleiden sitovan itseään. Kyseiset kappaleet eivät sido muita sopimuspuolia sellaiseen sopimuspuoleen nähden, joka on tehnyt tällaisen varauman.

2. Jos valtio ratifioimis- tai liittymiskirjaansa tallettaessaan tekee muun kuin tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen varauman, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava varaumasta valtioille, jotka ovat aikaisemmin tallettaneet ratifioimis- tai liittymiskirjansa ja jotka eivät sen jälkeen ole irtisanoneet tätä sopimusta. Varauma katsotaan hyväksytyksi, jos mikään mainituista valtioista ei kuuden kuukauden kuluessa tällaisesta ilmoituksesta ole ilmoittanut vastustavansa varauman hyväksymistä. Muutoin varaumaa ei hyväksytä ja, jos varauman tehnyt valtio ei peruuta sitä, mainitun valtion ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettaminen ei tule voimaan. Tätä kappaletta sovellettaessa ei oteta huomioon sellaisten valtioiden vastalauseita, joiden liittyminen tai ratifioiminen ei tämän kappaleen nojalla tule voimaan niiden tekemien varaumien vuoksi.

3. Jokainen sopimuspuoli, jonka varauma on hyväksytty tämän sopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa tai joka on tehnyt varauman tämän artiklan I kappaleen mukaisesti tai joka on tehnyt tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti hyväksytyn varauman, voi milloin tahansa peruuttaa tällaisen varauman pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

22 artikla

1. Kun tämä sopimus on ollut voimassa kolme vuotta, jokainen sopimuspuoli voi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella pyytää, että kutsutaan koolle kokous tämän sopimuksen muuttamiseksi. Pääsihteerin on ilmoitettava pyynnöstä kaikille sopimuspuolille ja kutsuttava muutoskonferenssi koolle, jos vähintään kolmasosa sopimuspuolista ilmoittaa suostuvansa pyyntöön neljän kuukauden kuluessa pääsihteerin antamasta ilmoituksesta.

2. Jos kokous kutsutaan koolle edellisen kappaleen mukaisesti, pääsihteerin on ilmoitettava siitä kaikille sopimuspuolille ja kehotettava niitä antamaan kolmen kuukauden kuluessa ehdotukset, joita ne haluavat kokouksen käsittelevän. Pääsihteerin on toimitettava kaikille sopimuspuolille kokouksen työjärjestysluonnos ja ehdotusten tekstit vähintään kolme kuukautta ennen kokouksen alkamispäivää.

3. Pääsihteerin on kutsuttava tämän artiklan nojalla koolle kutsuttuun kokoukseen kaikki tämän sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut valtiot.

23 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi ehdottaa yhtä tai useampaa muutosta tähän sopimukseen. Ehdotetun muutoksen teksti on toimitettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, jonka on toimitettava se kaikille sopimuspuolille ja ilmoitettava siitä kaikille muille tämän sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille.

2. Kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona pääsihteeri toimittaa ehdotetun muutoksen, jokainen sopimuspuoli voi ilmoittaa pääsihteerille:

a) että se vastustaa ehdotettua muutosta; tai

b) että, vaikka se aikoo hyväksyä ehdotuksen, tällaiseen hyväksymiseen tarvittavia edellytyksiä ei vielä ole täytetty asianomaisessa valtiossa.

3. Jos sopimuspuoli lähettää pääsihteerille tämän artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, se voi, siihen asti, kunnes se on ilmoittanut pääsihteerille hyväksyvänsä ehdotetun muutoksen, tehdä esitettyä muutosta koskevan vastalauseen yhdeksän kuukauden kuluessa sen ilmoitukselle määrätyn kuuden kuukauden määräajan päättymisestä.

4. Jos esitettyä muutosta koskeva vastalause on ilmoitettu tämän artiklan 2 ja 3 kappaleiden määräysten mukaisesti, muutosta ei katsota hyväksytyksi ja muutos ei tule voimaan.

5. Jos ehdotettuun muutokseen ei ole esitetty vastalausetta tämän artiklan 2 ja 3 kappaleiden nojalla, muutos on katsottava hyväksytyksi alla määrätystä päivämäärästä lukien:

a) jos mikään sopimuspuoli ei ole lähettänyt pääsihteerille ilmoitusta tämän artiklan 2 kappaleen b kohdan nojalla: tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan päättyessä;

b) jos joku sopimuspuoli on lähettänyt pääsihteerille tämän artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, seuraavasta kahdesta päivämäärästä varhaisempana:

- sinä päivänä, johon mennessä kaikki tällaisen ilmoituksen lähettäneet sopimuspuolet ovat ilmoittaneet pääsihteerille hyväksyvänsä ehdotuksen, kuitenkin niin, että jos kaikista hyväksymisistä ilmoitetaan ennen tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan päättymistä, tuota päivää pidetään mainitun kuuden kuukauden määräajan päättymispäivänä;

- tämän artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun yhdeksän kuukauden määräajan päättymispäivänä.

6. Jokainen hyväksytyksi katsottava muutos tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona se katsottiin hyväksytyksi.

7. Pääsihteerin on viipymättä ilmoitettava kaikille sopimuspuolille, onko ehdotettuun muutokseen esitetty vastalausetta tämän artiklan 2 kappaleen a kohdan nojalla ja onko hän vastaanottanut yhdeltä tai useammalta sopimuspuolelta ilmoituksen tämän artiklan 2 kappaleen b kohdan nojalla. Jos hän on vastaanottanut tällaisen ilmoituksen yhdeltä tai useammalta sopimuspuolelta, hänen on sen jälkeen ilmoitettava kaikille sopimuspuolille, tekeekö tällaisen ilmoituksen tehnyt sopimuspuoli tai sopimuspuolet vastalauseen ehdotettuun muutokseen vai hyväksyvätkö ne ehdotetun muutoksen.

8. Tämän artiklan 1-6 kappaleissa määrätystä muutoksia koskevasta menettelytavasta riippumatta tämän sopimuksen liitettä voidaan muuttaa kaikkien sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten välisellä sopimuksella; jos jonkun sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut, että kansallisen lain nojalla sen sopimus riippuu tähän tarkoitukseen saadusta erityisvaltuutuksesta tai lainsäädäntöelimen hyväksynnästä, asianomaisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen suostumusta liitteen muutokseen ei katsota annetuksi, ennen kuin mainittu toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut pääsihteerille, että tarvittava valtuutus tai hyväksyntä on saatu. Toimivaltaisten viranomaisten välisessä sopimuksessa on määrättävä muutetun liitteen voimaantulopäivä ja siinä voidaan määrätä, että siirtymäkauden aikana vanha liite pysyy kokonaan tai osaksi voimassa muutetun liitteen ohella.

24 artikla

Tämän sopimuksen 22 ja 23 artikloissa tarkoitettujen ilmoitusten lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava tämän sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille:

a) tämän sopimuksen ratifioimisesta tai tähän sopimukseen liittymisestä 16 artiklan nojalla;

b) tämän sopimuksen 16 artiklan mukaisista tämän sopimuksen voimaantulopäivistä;

c) irtisanomisesta tämän sopimuksen 17 artiklan nojalla;

d) tämän sopimuksen 18 artiklan mukaisesta päättymisestä

e) tämän sopimuksen 19 artiklan nojalla vastaanotetuista ilmoituksista

f) tämän sopimuksen 21 artiklan nojalla vastaanotetuista ilmoituksista ja tiedonannoista;

g) tämän sopimuksen 23 artiklan mukaisesta muutoksen voimaantulosta.

25 artikla

Tämän sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan voimaantulo, voimassaolo ja kesto ovat samat kuin itse sopimuksen, jonka olennaiseksi osaksi se on katsottava.

26 artikla

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale on talletettava 31 päivän maaliskuuta 1971 jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, jonka on toimitettava oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille tämän sopimuksen 14 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtiolle.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Genevessä 1. päivänä heinäkuuta 1970 yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Liite: Henkilökohtainen ajopäiväkirja jätetty tästä pois

Allekirjoituspöytäkirja

Allekirjoitettaessaan Eurooppalaisen sopimuksen kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti valtuutetut, sopineet seuraavasta:

Sopimuspuolet vakuuttavat, ettei tämä sopimus muodostu esteeksi sellaisille säännöksille, joita myöhemmin saatetaan tarvittaessa laatia koskemaan työajan pituutta ja työpäivän laajuutta.

Lisäys sopimuksen 4 artiklaan

Säännöksiä 4 artiklan 2 kohdassa ei tule tulkita niin, että ne koskevat kuljetuksen suorittavan ajoneuvon rekisteröintivaltion ulkopuolella määrättyinä päivinä tai määrättyinä aikoina voimassa olevaa liikennöintikieltoa, jota kyseinen valtio voi soveltaa määrättyihin ajoneuvoluokkiin. Säännöksiä 4 artiklan 2 kohdassa ei tule tulkita niin, että ne estävät sopimuspuolta soveltamasta omalla alueellaan kansallista lainsäädäntöään ja johtosääntöjään, jotka kieltävät määrättyjen ajoneuvoluokkien liikennöinnin tiettyinä päivinä tai tiettyinä aikoina.

Sopimuspuoli, joka on solminut tämän sopimuksen (AETR) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun erityissopimuksen ja joka antaa luvan mainitun erityissopimuksen osapuolten alueilla alkaville ja päättyville kansainvälisille kuljetuksille käyttämällä ajoneuvoja, jotka on rekisteröity tämän sopimuksen (AETR) osapuolena olevassa valtiossa, joka ei ole mainitun erityissopimuksen osapuoli, voi pitää näihin kuljetuksiin oikeuttavien kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten solmimisehtona sitä, että näitä kuljetuksia suorittavien miehistöjen on mainitun erityissopimuksen tehneiden valtioiden alueilla noudatettava mainitun erityissopimuksen säännöksiä.

Lisäys sopimuksen 12 artiklaan

Allekirjoittaneet sitoutuvat sopimuksen tultua voimaan neuvottelemaan siitä, että sopimusta muutetaan lisäämällä siihen lauseke ajoneuvon päälle asennettavan tyyppihyväksytyn tarkastuslaitteen käytöstä, joka voisi niin pitkälle kuin mahdollista korvata henkilökohtaisen ajopäiväkirjan.

Lisäys sopimuksen 14 artiklaan

Sopimuspuolet pitävät toivottavana:

- että kukin sopimuspuoli ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin voidakseen poistaa tämän sopimuksen säännösten vastaiset rikkomukset, ei vain silloin kun rikkomukset tehdään sen omalla alueella, vaan myös silloin, kun niitä tapahtuu toisen valtion alueella kansainvälisten maantiekuljetuksen aikana sopimuspuolen rekisteröimällä ajoneuvolla,

- että he auttavat toisiaan rangaistakseen tehdyistä rikkomuksista.

Sopimuksen liitteeseen

Tämän sopimuksen liitteeseen yleissäännösten 4 kohdan estämättä Sveitsi saa olla soveltamatta sitä vaatimusta, että työnantajien tulee allekirjoittaa henkilökohtaisessa tarkkailukirjassa olevat viikkoraportit.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Genevessä heinäkuun ensimmäisenä päivänä tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä yhtenä kappaleena englannin ja ranskan kielillä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.