66/1999

Annettu: 11.06.1999

Asetus kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta ja eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Liikenneministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä 1 päivänä heinäkuuta 1970 kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä tehty eurooppalainen sopimus (AETR), jonka eräät määräykset on hyväksytty 23 päivänä joulukuuta 1998 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (733/1999) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 23 päivänä joulukuuta 1998 ja jonka liittymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille 16 päivänä helmikuuta 1999, on voimassa 15 päivästä elokuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen hyväksymisen yhteydessä Suomi on antanut seuraavan selityksen:

Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden väliset kuljetukset katsotaan AETR-sopimuksessa tarkoitetuiksi kansallisiksi kuljetuksiksi, mikäli sellaiset kuljetukset eivät kulje AETR-sopimuksen sopijaosapuolena olevan kolmannen maan kautta.

3 §

Tarkempia määräyksiä sopimuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa liikenneministeriö.

4 §

Kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 23 päivänä joulukuuta 1998 annettu laki (733/1999) ja tämä asetus tulevat voimaan 15 päivänä elokuuta 1999.

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1999

EUROOPPALAINEN SOPIMUS

koskien

KANSAINVÄLISESSÄ MAANTIELIIKENTEESSÄ TOIMIVIEN AJONEUVOJEN MIEHISTÖJEN TYÖTÄ

(AETR)

ja allekirjoituspöytäkirja

Tehty Genevessä 1 päivänä heinäkuuta 1970

SOPIMUSPUOLET, jotka

haluavat edistää maanteiden kansainvälisen henkilö- ja tavaraliikenteen kehittämistä ja parantamista ja

ovat vakuuttuneita siitä, että on tarpeen lisätä maantieliikenteen turvallisuutta, antaa kansainvälisen maantieliikenteen tiettyjä työoloja koskevia säännöksiä Kansainvälisen työjärjestön periaatteiden mukaisesti ja ryhtyä yhdessä tiettyihin toimenpiteisiin, joilla huolehditaan näiden säännösten noudattamisesta,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

a) "ajoneuvolla" tarkoitetaan jokaista moottoriajoneuvoa tai perävaunua; tähän käsitteeseen sisältyvät kaikki ajoneuvoyhdistelmät;

b) "moottoriajoneuvolla" tarkoitetaan kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, joita tavanomaisesti käytetään tiellä henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen taikka henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen käytettyjen ajoneuvojen vetämiseen; tähän käsitteeseen eivät sisälly maataloustraktorit;

c) "perävaunulla" tarkoitetaan kaikkia moottoriajoneuvon vedettäväksi tarkoitettuja ajoneuvoja mukaan lukien puoliperävaunut;

d) "puoliperävaunulla" tarkoitetaan kaikkia perävaunuja, jotka on suunniteltu kytkettäväksi moottoriajoneuvoon siten, että osa perävaunusta lepää moottoriajoneuvon varassa ja että huomattava osa perävaunun painosta ja kuormituksesta kohdistuu moottoriajoneuvoon

e) "ajoneuvoyhdistelmällä" tarkoitetaan yhteenkytkettyjä, tiellä yhtenä yksikkönä kulkevia ajoneuvoja

f) "suurimmalla sallitulla painolla" tarkoitetaan suurinta kuormatun ajoneuvon painoa jonka ajoneuvon rekisteröintivaltion toimivaltainen viranomainen sallii;

g) "maantieliikenteellä" tarkoitetaan

(i) kaikkia tyhjänä tai kuormattuna tiellä tehtyjä matkoja ajoneuvoilla, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi vähintään 8 istuinta;

(ii) kaikkia tyhjänä tai kuormattuna tiellä tehtyjä matkoja ajoneuvoilla, jotka on tarkoitettu tavaran kuljetukseen

(iii) kaikkia matkoja, jotka koskevat sekä matkaa joka on määritelty tämän määritelmän (i) tai (ii) -kohdassa että välittömästi ennen tai jälkeen sanotun matkan ajoneuvon kuljettamista merellä, rautatiellä, ilmassa tai sisämaan vesireitillä

h) "kansainvälisellä liikenteellä" tarkoitetaan kuljetusta, joka ylittää vähintään yhden valtakunnanrajan;

(i) "säännöllisellä henkilöliikenteellä" tarkoitetaan liikennettä, jolla huolehditaan henkilöliikenteestä tietyin väliajoin tietyllä reitillä ja jolla matkustajia otetaan ja jätetään ennalta määrätyillä pysähdyspaikoilla.

Liikenteen harjoittamista tai siihen liittyviä sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä ja liikenteenharjoittajan ennen toiminnan aloittamista julkistamia asiakirjoja koskevissa säännöksissä on tarkasti mainittava liikenne-ehdot ja erityisesti liikenteen toistumistiheys, aikataulut, liikennemaksut ja velvollisuus ottaa matkustajia kuljetettavaksi, sikäli kuin näistä ehdoista ei ole säädetty laissa tai asetuksessa.

Liikenne, jolla huolehditaan tiettyjen matkustajaryhmien kuljetuksesta poissulkien muut matkustajat, kuten työntekijöiden kuljetus työpaikalle ja takaisin tai koululaiskuljetus kouluun ja takaisin, on riippumatta sen järjestäjästä katsottava säännölliseksi liikenteeksi, mikäli tällaista liikennettä järjestetään tämän määritelmän 1 kohdassa mainituilla ehdoilla.

j) "kuljettajalla" tarkoitetaan jokaista henkilöä, palkattua tai muuta, joka lyhyenkin ajan kuljettaa ajoneuvoa tai on mukana ajoneuvossa toimiakseen tarvittaessa kuljettajana

k) "miehistön jäsenellä" tarkoitetaan kuljettajaa tai kumpaa tahansa seuraavista, siitä riippumatta, saako henkilö palkkaa:

(i) autonapumiestä eli henkilöä, joka on kuljettajan mukana auttaakseen tätä tietyissä toimenpiteissä ja joka tavanomaisesti osallistuu aktiivisesti liikenteeseen, vaikka hän ei olekaan kuljettaja tämän artiklan j kohdan tarkoittamassa merkityksessä

(ii) lipuntarkastajaa eli henkilöä, joka on henkilöliikenteeseen käytetyn ajoneuvon kuljettajan mukana ja vastuussa erityisesti matkalippujen tai muiden matkustajien matkustamiseen kyseisessä ajoneuvossa oikeuttavien asiakirjojen antamisesta tai tarkastamisesta;

1) "viikolla" tarkoitetaan jokaisen seitsemän peräkkäisen päivän muodostamaa ajanjaksoa;

m) "päivittäisellä lepoajalla" tarkoitetaan tämän sopimuksen 6 artiklan mukaista yhtäjaksoista vähintään yhden tunnin mittaista aikaa, jonka miehistön jäsen saa käyttää haluamallaan tavalla;

n) "tauolla" tarkoitetaan yhtäjaksoista vähintään viidentoista minuutin aikaa, muuta kuin päivittäistä lepoaikaa, jonka miehistön jäsen saa käyttää haluamallaan tavalla;

o) "työtoiminnoilla" tarkoitetaan tämän sopimuksen liitteenä olevan valvonta-asiakirjan kohdissa 6, 7 ja 7a tarkoitettuja toimintoja.

2 artikla
Soveltamisala

1. Tätä sopimusta sovelletaan jokaisen sopimuspuolen alueella kaikkeen mainitun sopimuspuolen alueella tai toisen sopimuspuolen alueella rekisteröidyllä ajoneuvolla harjoitettuun kansainväliseen maantieliikenteeseen.

2. Kuitenkin

a) jos kansainvälisen maantieliikenteen aikana yksi tai useampi miehistön jäsen ei poistu sen valtion alueelta, jossa hän normaalisti harjoittaa ammattiaan, tuon alueen sopimuspuoli saa olla soveltamatta häneen tai heihin tämän sopimuksen määräyksiä;

b) elleivät ne sopimuspuolet, joiden aluetta käytetään, toisin sovi, tätä sopimusta ei sovelleta maanteiden kansainväliseen tavaraliikenteeseen, ajoneuvolla jonka suurin sallittu paino ei ylitä 3,5 tonnia;

c) kaksi sopimuspuolta, joiden alueet sivuavat toisiaan, voivat sopia, että ajoneuvon rekisteröintivaltion kotimaan lainsäädäntöä sekä sen valtion voimassaolevia työehtoja ja työehtosopimuksia yksistään sovelletaan kansainvälisiin maantiekuljetuksiin näiden kahden valtion alueella, jos käytettävä ajoneuvo

- ei kulje toisen asianomaisen valtion raja-alueeseen rajoittuvan ja näiden kahden sopimuspuolen raja-alueeksi määrittelemän alueen ulkopuolella, tai

- ylitä toista näistä alueista vain läpikulkuliikenteessä;

d) sopimuspuolet voivat sopia, että ajoneuvon rekisteröintivaltion kotimaan lainsäädännön säännöksiä ja voimassaolevia työehtoja ja työehtosopimuksia yksistään sovelletaan määrättyihin kansainvälisiin maantiekuljetuksiin, jotka rajoittuvat näiden alueisiin ja jotka ovat alle 100 kilometrin mittaisia laskettuna ajoneuvon lähtemis- ja saapumispaikasta, ja säännöllisen henkilöliikenteen suorituspaikasta.

3 artikla
Sopimuksen eräiden määräysten soveltaminen muilla kuin sopimusvaltioiden alueella rekisteröidyillä ajoneuvoilla suoritettaan tieliikenteeseen

1. Jokaisen sopimuspuolen on alueellaan sovellettava muun kuin tämän sopimuksen sopimuspuolena olevan valtion alueella rekisteröidyllä ajoneuvolla harjoitettuun kansainväliseen maantieliikenteeseen säännöksiä, jotka ovat ainakin yhtä ankarat kuin tämän sopimuksen 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 artiklojen ja 12 artiklan 1, 2, 6 ja 7 kappaleiden määräykset.

2. Jokaisella sopimuspuolella on kuitenkin oikeus olla soveltamatta tämän artiklan 1 kohtaa

a) tavaran kuljetukseen kansainvälisessä maantieliikenteessä ajoneuvolla jonka suurin sallittu paino ei ylitä 3,5 tonnia

b) kansainväliseen maantieliikenteeseen joka rajoittuu sen alueelle ja sellaisen sen alueeseen rajoittuvan valtion alueelle, joka ei ole tämän sopimuksen sopimuspuoli, jos kyseinen ajoneuvo ei ensinmainitun alueella kulje raja-alueeksi määritellyn rajavyöhykkeen ulkopuolella tai jos se kulkee sen alueen läpi vain läpikulkuliikenteessä.

4 artikla
Yleiset periaatteet

1. Kaikkeen kansainväliseen maantieliikenteeseen, johon tätä sopimusta sovelletaan, yrityksen ja miehistön jäsenten tulee noudattaa lepoaikojen, ajoaikojen ja miehityksen osalta sen valtion kotimaan lainsäädäntöä, työehtoja ja työehtosopimuksia, jossa miehistön jäsen tavallisesti harjoittaa työtoimintojaan; lepoajat ja ajoajat tulee laskea sanotun lainsäädännön, työehtojen ja työehtosopimusten mukaisesti. Mikäli mainitut säännökset ja määräykset eivät ole vähintään yhtä ankaria kuin tämän sopimuksen 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 artiklan määräykset jälkimmäisiä määräyksiä on noudatettava.

2. Lukuunottamatta asianomaisten sopimuspuolten välistä erityistä sopimusta tai sovellusalaa koskevaa poikkeusta tämän sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että tämän sopimuksen joitakin määräyksiä ei sovelleta, mikään sopimuspuoli ei valvo tämän sopimuksen sääntelemän kotimaan lainsäädäntönsä noudattamista toisen sopimuspuolen yritysten osalta, eikä toisen sopimuspuolen alueen miehistön jäsenten tai sen alueella rekisteröidyn ajoneuvon osalta, tapauksissa, joissa sanotut määräykset ovat ankarampia kuin tämän sopimuksen määräykset.

5 artikla
Vaatimukset kuljettajille

1. Kansainvälisten maantiekuljetusten kuljettajien alaikäraja on:

a) 18 vuotta, jos ajoneuvon suurin sallittu paino ei ylitä 7,5 tonnia,

b) muut ajoneuvot:

(i) 21 vuotta, tai

(ii) 18 vuotta jos henkilöllä on sellaisen sopimuspuolen tunnustama ammattitaitoa osoittava todistus, jonka alueella ajoneuvo on rekisteröity ja todistuksen mukaan hänellä on maanteiden tavaraliikenteen kuljettajien koulutus. Kuitenkin sellaisissa tapauksissa, joissa kuljettajien ikä on alle 21 vuotta, jokainen sopijapuoli voi

- kieltää kuljettajia ajamasta alueellaan sellaisia ajoneuvoja vaikka heillä on edellä mainittu todistus, tai

- rajoittaa lupaa kuljettaa sellaista ajoneuvoa niiden osalta, joilla on todistus maanteiden tavaraliikenteen kuljettajien koulutuksesta, jonka se tunnustaa yhdenmukaiseksi kuljettajien oman kansallisten lakien ja säännösten mukaisen koulutuksensa kanssa.

2. Jos tämän sopimuksen 10 artiklan ehtojen mukaan tarvitaan kaksi kuljettajaa, toisen kuljettajan on oltava 21 vuotta täyttänyt

3. Kansainvälisen henkilöliikenteen kuljettajien on oltava 21 vuotta täyttäneitä.

4. Ajoneuvojen kuljettajien on oltava vastuuntuntoisia ja luotettavia. Heillä on oltava riittävä kokemus ja kyky vaadittavien palvelujen tuottamiseen.

6 artikla
Vuorokautinen lepoaika

1. a) Lukuunottamatta tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, tulee kansainväliseen tavaroiden maantiekuljetukseen osallistuvan miehistön jäsenen pitää vähintään yhdentoista tunnin yhtäjaksoinen vuorokautinen lepoaika seuraavana 24 tunnin jakson aikana edeltäen jokaista aikaa milloin hän suorittaa työtehtäviään.

b) Vuorokautisen lepoajan, johon viitataan tämän kappaleen a-kohdassa, saa enintään kaksi kertaa viikon kuluessa lyhentää vähintään yhdeksään yhtäjaksoiseen tuntiin 24 tunnin ajanjaksona edellyttäen että lepoaika voidaan viettää miehistön jäsenen tavanomaisella asuinpaikalla, tai korkeintaan kaksi kertaa viikon aikana vähintään kahdeksan yhtäjaksoista tuntia, jos lepoa ei voi tehtävään liittyvistä syistä pitää miehistön jäsenen tavanomaisella asuinpaikalla.

2. a) Lukuunottamatta tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, jokainen kansainväliseen maanteiden henkilökuljetukseen osallistuvan miehistön jäsenen tulee pitää 24 tunnin jakson aikana, joka edeltää jokaista aikaa milloin hän suorittaa työtehtäviään, joko

(i) vähintään kymmenen tunnin yhtäjaksoinen vuorikautinen lepoaika, jota ei saa viikon aikana lyhentää, tai

(ii) vähintään yhdentoista tunnin yhtäjaksoinen lepoaika, jota voi lyhentää kaksi kertaa viikossa enintään 9 yhtäjaksoiseen tuntiin, edellyttäen että molemmissa viimeksimainituissa tapauksissa työvuoro sisältää vähintään neljän tunnin yhtäjaksoisen lepoajan tai kaksi vuoroon sisältyvää vähintään kahden tunnin yhtäjaksoista taukoa sekä että miehistön jäsen ei näiden taukojen aikana tee ammattiinsa kuuluvia tehtäviä tai muita työtehtäviä.

b) Tämän sopimuksen 12 artiklassa tarkoitetun henkilökohtaisen ajopäiväkirjan tulee sisältää tiedot, joista käy ilmi millä tavalla kuluvan viikon vuorokautinen lepoaika koskee kansainvälistä maanteiden henkilökuljetusta hoitavaa miehistön jäsentä.

3. Jos ajoneuvon miehistöön kuuluu kaksi jäsentä eikä ajoneuvossa ole makuupaikkaa, jossa miehistön jäsenet voivat mukavasti olla makuulla, tulee miehistön jäsenen olla saanut pitää vähintään kymmenen tunnin yhtäjaksoisen vuorokautisen lepoaikansa 27 tunnin ajanjaksona, joka edeltää jokaista ajanjaksoa milloin hän suorittaa jotakin ammattiinsa kuuluvaa työtehtävää.

4. Jos ajoneuvon miehistöön kuuluu kaksi jäsentä ja ajoneuvossa on makuupaikka, jossa miehistön jäsenet voivat mukavasta olla makuulla, tulee miehistön jäsenen olla pitänyt vähintään kahdeksan tunnin vuorokautinen yhtäjaksoinen lepoaika 30 tunnin ajanjaksona, joka edeltää jokaista ajanjaksoa milloin hän suorittaa jotakin ammattiinsa kuuluvaa työtehtävää.

5. Tämän artiklan tarkoittamat lepoajat täytyy pitää ajoneuvon ulkopuolella; jos kuitenkin ajoneuvossa on makuupaikka, jossa miehistön jäsenet voivat olla makuulla mukavasti, saa lepoajat viettää tällä makuupaikalla, edellyttäen että ajoneuvo on paikallaan.

7 artikla
Päivittäinen ajoaika, viikon ja kahden peräkkäisen viikon enimmäisajoaika

1. Yhteenlaskettu ajoaika kahden sellaisen toisiaan seuraavan vuorokautisen lepoajan välillä, jota tarkoitetaan tämän sopimuksen 6 artiklassa, myöhemmin "päivittäinen ajoaika", ei saa ylittää kahdeksaa tuntia.

2. Jos kuljettaja muussa ajoneuvossa kuin tämän sopimuksen 10 artiklassa tarkoitetussa ajoneuvossa, päivittäinen ajoaika saa poiketen tämän artiklan 1 kohdan määräyksistä, pidentää yhdeksään tuntiin enintään kaksi kertaa viikon aikana.

3. Ajoaika ei saa ylittää 48 tuntia viikon aikana eikä 92 tuntia kahden peräkkäisen viikon aikana.

8 artikla
Pisin yhtämittainen ajoaika

1. a) Yhtämittainen ajoaika ei saa olla pidempi kuin neljä tuntia paitsi niissä tapauksissa, milloin kuljettaja ei voi saavuttaa sopivaa pysähdyspaikkaa tai määränpäätään; sellaisessa tapauksessa ajoaikaa saadaan pidentää enintään 30 minuuttia edellyttäen että se ei johda tämän sopimuksen 7 artiklan määräysten rikkomiseen.

b) Ajoaika, joka keskeytetään vain muiden taukojen kuin sellaisten taukojen vuoksi, jotka täyttävät tämän artiklan 2 ja 3 kohtien vaatimukset, katsotaan yhtämittaiseksi.

2. a) Sellaisen ajoneuvon kuljettajan, jota tarkoitetaan tämän sopimuksen 10 artiklassa, tulee keskeyttää ajonsa vähintään tunnin. ajaksi 1 kohdassa tarkoitetun ajan kuluttua.

b) Tämä tauko voidaan korvata kahdella tauolla, joista molemmat ovat vähintään 30 minuuttia ja jotka jaetaan päivittäisen ajoaikaan niin että tämän artiklan 1 kohdan määräyksiä noudatetaan.

3. a) Muun ajoneuvon kuljettajan osalta kuin sellaisen, jota tarkoitetaan tämän sopimuksen 10 artiklassa, on voimassa, että jos päivittäinen ajoaika ei ylitä kahdeksaa tuntia, ajo on keskeytettävä vähintään 30 minuutiksi tämän artiklan 1 kohdassa mainitun ajan kuluttua.

b) Tämä tauko voidaan korvata kahdella vähintään 20 minuutin yhtäjaksoisella tauolla tai kolmella vähintään 15 minuutin yhtäjaksoisella tauolla, jotka kaikki saadaan sijoittaa osaksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle ajoajan sisään tai välittömästi sen jälkeen.

c) Jos päivittäinen ajoaika on pitempi kuin kahdeksan tuntia, tulee kuljettajan pitää vähintään kaksi keskeytystä ajossa, molemmat yhtäjaksoisesti vähintään 30 minuuttia.

4. Niiden taukojen aikana, joita tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetaan, kuljettaja ei saa tehdä muuta työtä kuin valvoa ajoneuvoa ja sen kuormaa. Jos ajoneuvossa on kuitenkin kaksi kuljettajaa, tämän artiklan 2 ja 3 kohdan vaatimusten katsotaan täyttyvän jos se kuljettaja jolla on tauko ei harjoita muuta toimintaa kuin tämän sopimuksen 12 artiklan tarkoittaman henkilökohtaisen ajopäiväkirjan päiväraportin 7a kohdassa tarkoitettua toimintaa.

9 artikla
Viikkolepo

1. Sen vuorokautisen lepoajan lisäksi, jota tarkoitetaan tämän sopimuksen 6 artiklassa miehistön jäsenen täytyy pitää vähintään 24 peräkkäisen tunnin pituinen viikkolepo, jonka on seurattava tai jota on edeltänyt mainitun 6 artiklan määräysten mukainen vuorokausilepo.

2. a) Kuitenkin 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään syyskuuta saavat miehistön jäsenet ajoneuvossa, jota käytetään kansainväliseen henkilöliikenteeseen, korvata tämän artiklan 1 kohdan tarkoittaman lepoajan vähintään 16 tunnin yhtäjaksoisella lepoajalla, joka pidetään loppuun ennen jokaisen enintään 14 vuorokauden jakson loppua. Tätä lepoaikaa on seurattava tai sitä on täytynyt edeltää vuorokausilepoa, joka on tämän sopimuksen 6 artiklan määräysten mukainen.

b) Tämän kohdan määräykset eivät koske säännölliseen henkilöliikenteeseen käytettävän ajoneuvon miehistön jäseniä.

10 artikla
Miehistö

Jos

a) ajoneuvoyhdistelmässä on enemmän kuin yksi perävaunu tai puoliperävaunu, tai

b) henkilökuljetukseen käytettävän ajoneuvoyhdistelmän perävaunun tai puoliperävaunun suurin sallittu enimmäispaino ylittää 5 tonnia, tai

c) tavarakuljetukseen käytettävän ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu kokonaispaino ylittää 20 tonnia

kuljettajalla on oltava mukana toinen kuljettaja ajoon lähdöstä alkaen tai hänet on korvattava toisella 450 kilometrin jälkeen, jos kahden toisiaan seuraavan vuorokausilevon välisen ajan aikana kuljettava matka ylittää 450 kilometriä.

11 artikla
Poikkeukselliset tilanteet

Edellyttäen että liikenneturvallisuutta ei vaaranneta, kuljettaja voi poiketa tämän sopimuksen 6, 7, 8 ja 10 artiklan määräyksistä vaaran, force majeuren tai avun hankkimiseksi taikka rikkoutumisen vuoksi varmistaakseen henkilöiden, ajoneuvon tai kuorman turvallisuuden päästäkseen sopivaan pysähdyspaikkaan. Kuljettajan on tehtävä tällaisen poikkeamisen luonteesta ja syystä merkintä valvontakirjaan.

12 artikla
Henkilökohtainen ajopäiväkirja

1. Kuljettajan tai apumiehen on päivän aikana merkittävä henkilökohtaiseen ajopäiväkirjaan työtehtävänsä ja lepoaikansa. Hänellä on oltava päiväkirja mukana ja se on esitettävä tarkastusviranomaiselle tämän vaatimuksesta.

2. Tarkemmat määräykset ajopäiväkirjasta ja sen täyttämisestä ovat tämän sopimuksen liitteessä.

3. Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin henkilökohtaisen ajopäiväkirjan julkaisemiseksi ja valvomiseksi, erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan ettei sama miehistön jäsen käyttäisi samanaikaisesti kahta kirjaa.

4. Jokaisen yrityksen on pidettävä kirjaa käyttämistään ajopäiväkirjoista. Kirjanpidon täytyy sisältää vähintään kirjan vastaanottaneen kuljettajan tai apulaisen nimi, marginaalissa kuljettajan tai apulaisen nimikirjaimet, kirjan numero, päivämäärä milloin kirja on luovutettu kuljettajalle tai apulaiselle ja viimeisen päiväkertomuksen päivämäärä, jonka kuljettaja tai apulainen on täyttänyt ennen ajopäiväkirjan lopullista palauttamista yritykselle käytön jälkeen.

5. Yrityksen on säilytettävä kirjoja vähintään 12 kuukautta sen jälkeen kun viimeinen merkintä on tehty ja se on esitettävä, kuten myös kirjanpito luovutetuista ajopäiväkirjoista, tarkastusviranomaiselle tämän pyynnöstä.

6. Kun kansainvälinen maantiekuljetus alkaa on jokaisella kuljettajalla tai tämän apulaisella oltava mukana henkilökohtainen ajopäiväkirja, joka on tämän sopimuksen liitteen määräysten mukainen ja jossa on vähintään seitsemän ajon alkamista edeltäneen vuorokauden tiedot. Jos kansallinen lainsäädäntö siinä valtiossa, jossa kuljettaja tai apulainen tavallisesti harjoittavat ammattia, ei sisällä velvollisuutta pitää tämän sopimuksen liitteen mukaista henkilökohtaista ajopäiväkirjaa tiekuljetuksissa, jotka eivät ole kansainvälisiä, on kuitenkin riittävää, että tiedot "keskeytymättömästä lepoajasta ennen tehtävän alkamista" ja "päivittäisestä ajoajasta" kyseessä olevasta seitsemästä vuorokaudesta on merkitty tämän sopimuksen liitteen määräysten mukaisen henkilökohtaisen ajopäiväkirjan päivä- tai viikkoraportin kohtiin 12 ja 13.

7. Sopimuspuoli saa, kun kysymyksessä on ajoneuvo, joka on rekisteröity tähän sopimukseen liittymättömässä valtiossa, vaatia tämän sopimuksen liitteen määräysten mukaisen henkilökohtaisen ajopäiväkirjan sijaan asiakirjat, jotka on laadittu samalla tavalla kuin sanotun ajopäiväkirjan päiväkohtaiset sivut.

13 artikla
Yrityksen suorittama valvonta

1. Yrityksen on järjestettävä maantieliikenteen harjoittaminen siten, että miehistön jäsenet voivat noudattaa tämän sopimuksen määräyksiä.

2. Sen on säännöllisesti tarkastettava ajoaikoja, muuhun työhön käytettyjä tunteja ja lepoaikoja kaikkien sen käytettävissä olevien asiakirjojen kuten yksilöllisten valvontakirjojenavulla. Jos se havaitsee, että tätä sopimusta on rikottu, sen on ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin rikkomuksen lopettamiseksi ja sen uusiutumisen estämiseksi esimerkiksi työaikoja ja reittejä muuttamalla.

14 artikla
Toimenpiteet sopimuksen valvomiseksi

1. Sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen tämän sopimuksen määräysten noudattamisen, erityisesti tietarkastuksin ja tarkastuksin jotka tehdään yritysten tiloissa. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset pitävät toisensa tietoisina niistä yleisistä toimenpiteistä, jotka tehdään tässä tarkoituksessa.

2. Sopimuspuolet avustavat toisiaan varmistaakseen tämän sopimuksen oikean soveltamisen ja tehokkaan valvonnan. Sopimuspuolet ryhtymällä henkilökohtaisten ajopäiväkirjojen pistokokeisiin valvovat että tämän sopimuksen määräyksiä noudatetaan kansainvälisissä maantiekuljetuksissa, jotka suoritetaan sen alueella rekisteröidyillä ajoneuvoilla.

3. Jos sopimuspuoli havaitsee toisen sopimuspuolen alueella asuvan henkilön tekemän tämän sopimuksen vakavan rikkomuksen, ensinmainitun puolen viranomaisten on ilmoitettava toisen puolen viranomaisille havaitusta rikkomuksesta ja mahdollisesta seuraamuksesta.

15 artikla
Siirtymäsäännökset

Jos tämä sopimus tulee 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti voimaan ennen 31 päivää joulukuuta 1973, ovat sopijapuolet yksimielisiä siitä, että tuona päivänä

a) poiketen tämän sopimuksen 7 artiklan 1 ja 2 kohtien määräyksistä kokonaisajoaika (vuorokautinen ajoaika) kahden sellaisen toisiaan seuraavan vuorokausilevon välisellä ajalla, josta määrätään tämän sopimuksen 6 artiklassa, ei saa ylittää yhdeksää tuntia millä tahansa ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ajettuna,

b) kaikki viittaukset tämän sopimuksen 7 artiklan 1 ja 2 kohtiin tulkitaan tarkoittavan tämän artiklan a alakohtaa.

Loppumääräykset

16 artikla

1. Tämä sopimus on 31 päivään maaliskuuta 1971 asti avoinna allekirjoituksia ja sen jälkeen liittymistä varten Euroopan talouskomission jäsenvaltioille ja komission sääntöjen mukaisesti 8 kohdan nojalla komissioon neuvonantajiksi hyväksytyille valtioille.

2. Tämä sopimus on ratifioitava.

3. Ratifioimis- tai liittymiskirjat on talletettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

4. Tämä sopimus tulee voimaan 180 päivässä siitä päivästä jona kahdeksas ratifioimis- tai liittymiskirja on talletettu.

5. Kunkin sellaisen valtion osalta, joka ratifioi tämän sopimuksen tai liittyy tähän sopimukseen tämän artiklan 4 kappaleessa tarkoitetun kahdeksannen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen jälkeen, tämä sopimus tulee voimaan 180 päivän kuluttua siitä, kun asianomainen valtio on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

17 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

2. Irtisanominen tulee voimaan 6 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääsihteeri saa siitä tiedon.

18 artikla

Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy, jos sopimuspuolten lukumäärä jonkin sopimuksen voimaantuloa seuraavan 12 perättäisen kuukauden ajan on vähemmän kuin kolme.

19 artikla

1. Jokainen valtio voi tämän sopimuksen allekirjoittaessaan tai ratifioimis- tai liittymiskirjansa tallettaessaan tai milloin tahansa sen jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella ilmoittaa, että tämän sopimuksen soveltamisalaa laajennetaan kaikkiin tai joihinkin niistä alueista, joiden kansainvälisistä suhteista se on vastuussa. Sopimusta sovelletaan ilmoituksessa mainittuun alueeseen tai siinä mainittuihin alueisiin 180:nnestä päivästä lähtien siitä, kun pääsihteeri vastaanottaa ilmoituksen, tai jos sopimus tuona päivänä ei ole vielä tullut voimaan, sen voimaantulopäivästä lähtien.

2. Jokainen valtio, joka edellisen kappaleen nojalla on tehnyt ilmoituksen, jolla tämä sopimus on tullut sovellettavaksi alueeseen, jonka kansainvälisistä suhteista se on vastuussa, voi irtisanoa tämän sopimuksen erikseen kyseisen alueen osalta sopimuksen 17 artiklan määräysten mukaisesti.

20 artikla

1. Kahden tai useamman sopimuspuolen riitaisuudet, jotka koskevat tämän sopimuksen soveltamista tai tulkintaa, on mahdollisuuksien mukaan soviteltava keskinäisin neuvotteluin.

2. Kaikki riitaisuudet, joita ei ratkaista neuvotteluilla, on alistettava välimiesmenettelyyn, jos joku asianomaisista sopimuspuolista sitä pyytää, ja ne on sen mukaisesti saatettava riitaisuuksien osapuolten sopimuksella valitun yhden tai useamman välimiehen ratkaistavaksi. Jos riitaisuuden osapuolet eivät kolmen kuukauden kuluessa välimiesmenettelyä koskevan pyynnön päivästä pysty sopimaan välimiehen tai välimiesten valinnasta, jokainen näistä sopimuspuolista voi pyytää Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriä nimittämään ainoan välimiehen, jonka ratkaistavaksi riitaisuus siirretään.

3. Edellisen kappaleen nojalla nimitetyn välimiehen tai sen nojalla nimitettyjen välimiesten päätös sitoo riitaisuuden osapuolina olevia sopimuspuolia.

21 artikla

1. Valtio voi tämän sopimuksen allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan taikka siihen liittyessään ilmoittaa, ettei se katso 20 artiklan 2 ja 3 kappaleiden sitovan itseään. Kyseiset kappaleet eivät sido muita sopimuspuolia sellaiseen sopimuspuoleen nähden, joka on tehnyt tällaisen varauman.

2. Jos valtio ratifioimis- tai liittymiskirjaansa tallettaessaan tekee muun kuin tämän artiklan 1 kappaleen mukaisen varauman, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava varaumasta valtioille, jotka ovat aikaisemmin tallettaneet ratifioimis- tai liittymiskirjansa ja jotka eivät sen jälkeen ole irtisanoneet tätä sopimusta. Varauma katsotaan hyväksytyksi, jos mikään mainituista valtioista ei kuuden kuukauden kuluessa tällaisesta ilmoituksesta ole ilmoittanut vastustavansa varauman hyväksymistä. Muutoin varaumaa ei hyväksytä ja, jos varauman tehnyt valtio ei peruuta sitä, mainitun valtion ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettaminen ei tule voimaan. Tätä kappaletta sovellettaessa ei oteta huomioon sellaisten valtioiden vastalauseita, joiden liittyminen tai ratifioiminen ei tämän kappaleen nojalla tule voimaan niiden tekemien varaumien vuoksi.

3. Jokainen sopimuspuoli, jonka varauma on hyväksytty tämän sopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa tai joka on tehnyt varauman tämän artiklan I kappaleen mukaisesti tai joka on tehnyt tämän artiklan 2 kappaleen mukaisesti hyväksytyn varauman, voi milloin tahansa peruuttaa tällaisen varauman pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.

22 artikla

1. Kun tämä sopimus on ollut voimassa kolme vuotta, jokainen sopimuspuoli voi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella pyytää, että kutsutaan koolle kokous tämän sopimuksen muuttamiseksi. Pääsihteerin on ilmoitettava pyynnöstä kaikille sopimuspuolille ja kutsuttava muutoskonferenssi koolle, jos vähintään kolmasosa sopimuspuolista ilmoittaa suostuvansa pyyntöön neljän kuukauden kuluessa pääsihteerin antamasta ilmoituksesta.

2. Jos kokous kutsutaan koolle edellisen kappaleen mukaisesti, pääsihteerin on ilmoitettava siitä kaikille sopimuspuolille ja kehotettava niitä antamaan kolmen kuukauden kuluessa ehdotukset, joita ne haluavat kokouksen käsittelevän. Pääsihteerin on toimitettava kaikille sopimuspuolille kokouksen työjärjestysluonnos ja ehdotusten tekstit vähintään kolme kuukautta ennen kokouksen alkamispäivää.

3. Pääsihteerin on kutsuttava tämän artiklan nojalla koolle kutsuttuun kokoukseen kaikki tämän sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut valtiot.

23 artikla

1. Jokainen sopimuspuoli voi ehdottaa yhtä tai useampaa muutosta tähän sopimukseen. Ehdotetun muutoksen teksti on toimitettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, jonka on toimitettava se kaikille sopimuspuolille ja ilmoitettava siitä kaikille muille tämän sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille.

2. Kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona pääsihteeri toimittaa ehdotetun muutoksen, jokainen sopimuspuoli voi ilmoittaa pääsihteerille:

a) että se vastustaa ehdotettua muutosta; tai

b) että, vaikka se aikoo hyväksyä ehdotuksen, tällaiseen hyväksymiseen tarvittavia edellytyksiä ei vielä ole täytetty asianomaisessa valtiossa.

3. Jos sopimuspuoli lähettää pääsihteerille tämän artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, se voi, siihen asti, kunnes se on ilmoittanut pääsihteerille hyväksyvänsä ehdotetun muutoksen, tehdä esitettyä muutosta koskevan vastalauseen yhdeksän kuukauden kuluessa sen ilmoitukselle määrätyn kuuden kuukauden määräajan päättymisestä.

4. Jos esitettyä muutosta koskeva vastalause on ilmoitettu tämän artiklan 2 ja 3 kappaleiden määräysten mukaisesti, muutosta ei katsota hyväksytyksi ja muutos ei tule voimaan.

5. Jos ehdotettuun muutokseen ei ole esitetty vastalausetta tämän artiklan 2 ja 3 kappaleiden nojalla, muutos on katsottava hyväksytyksi alla määrätystä päivämäärästä lukien:

a) jos mikään sopimuspuoli ei ole lähettänyt pääsihteerille ilmoitusta tämän artiklan 2 kappaleen b kohdan nojalla: tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan päättyessä;

b) jos joku sopimuspuoli on lähettänyt pääsihteerille tämän artiklan 2 kappaleen b kohdassa tarkoitetun ilmoituksen, seuraavasta kahdesta päivämäärästä varhaisempana:

- sinä päivänä, johon mennessä kaikki tällaisen ilmoituksen lähettäneet sopimuspuolet ovat ilmoittaneet pääsihteerille hyväksyvänsä ehdotuksen, kuitenkin niin, että jos kaikista hyväksymisistä ilmoitetaan ennen tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan päättymistä, tuota päivää pidetään mainitun kuuden kuukauden määräajan päättymispäivänä;

- tämän artiklan 3 kappaleessa tarkoitetun yhdeksän kuukauden määräajan päättymispäivänä.

6. Jokainen hyväksytyksi katsottava muutos tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona se katsottiin hyväksytyksi.

7. Pääsihteerin on viipymättä ilmoitettava kaikille sopimuspuolille, onko ehdotettuun muutokseen esitetty vastalausetta tämän artiklan 2 kappaleen a kohdan nojalla ja onko hän vastaanottanut yhdeltä tai useammalta sopimuspuolelta ilmoituksen tämän artiklan 2 kappaleen b kohdan nojalla. Jos hän on vastaanottanut tällaisen ilmoituksen yhdeltä tai useammalta sopimuspuolelta, hänen on sen jälkeen ilmoitettava kaikille sopimuspuolille, tekeekö tällaisen ilmoituksen tehnyt sopimuspuoli tai sopimuspuolet vastalauseen ehdotettuun muutokseen vai hyväksyvätkö ne ehdotetun muutoksen.

8. Tämän artiklan 1-6 kappaleissa määrätystä muutoksia koskevasta menettelytavasta riippumatta tämän sopimuksen liitettä voidaan muuttaa kaikkien sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten välisellä sopimuksella; jos jonkun sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut, että kansallisen lain nojalla sen sopimus riippuu tähän tarkoitukseen saadusta erityisvaltuutuksesta tai lainsäädäntöelimen hyväksynnästä, asianomaisen sopimuspuolen toimivaltaisen viranomaisen suostumusta liitteen muutokseen ei katsota annetuksi, ennen kuin mainittu toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut pääsihteerille, että tarvittava valtuutus tai hyväksyntä on saatu. Toimivaltaisten viranomaisten välisessä sopimuksessa on määrättävä muutetun liitteen voimaantulopäivä ja siinä voidaan määrätä, että siirtymäkauden aikana vanha liite pysyy kokonaan tai osaksi voimassa muutetun liitteen ohella.

24 artikla

Tämän sopimuksen 22 ja 23 artikloissa tarkoitettujen ilmoitusten lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava tämän sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille:

a) tämän sopimuksen ratifioimisesta tai tähän sopimukseen liittymisestä 16 artiklan nojalla;

b) tämän sopimuksen 16 artiklan mukaisista tämän sopimuksen voimaantulopäivistä;

c) irtisanomisesta tämän sopimuksen 17 artiklan nojalla;

d) tämän sopimuksen 18 artiklan mukaisesta päättymisestä

e) tämän sopimuksen 19 artiklan nojalla vastaanotetuista ilmoituksista

f) tämän sopimuksen 21 artiklan nojalla vastaanotetuista ilmoituksista ja tiedonannoista;

g) tämän sopimuksen 23 artiklan mukaisesta muutoksen voimaantulosta.

25 artikla

Tämän sopimuksen allekirjoituspöytäkirjan voimaantulo, voimassaolo ja kesto ovat samat kuin itse sopimuksen, jonka olennaiseksi osaksi se on katsottava.

26 artikla

Tämän sopimuksen alkuperäiskappale on talletettava 31 päivän maaliskuuta 1971 jälkeen Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan, jonka on toimitettava oikeaksi todistetut jäljennökset kaikille tämän sopimuksen 14 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtiolle.

Tämän vakuudeksi asianmukaisesti valtuutetut ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Genevessä 1. päivänä heinäkuuta 1970 yhtenä alkuperäiskappaleena, jonka englannin- ja ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Liite: Henkilökohtainen ajopäiväkirja jätetty tästä pois

Allekirjoituspöytäkirja

Allekirjoitettaessaan Eurooppalaisen sopimuksen kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä ovat allekirjoittaneet, asianmukaisesti valtuutetut, sopineet seuraavasta:

Sopimuspuolet vakuuttavat, ettei tämä sopimus muodostu esteeksi sellaisille säännöksille, joita myöhemmin saatetaan tarvittaessa laatia koskemaan työajan pituutta ja työpäivän laajuutta.

Lisäys sopimuksen 4 artiklaan

Säännöksiä 4 artiklan 2 kohdassa ei tule tulkita niin, että ne koskevat kuljetuksen suorittavan ajoneuvon rekisteröintivaltion ulkopuolella määrättyinä päivinä tai määrättyinä aikoina voimassa olevaa liikennöintikieltoa, jota kyseinen valtio voi soveltaa määrättyihin ajoneuvoluokkiin. Säännöksiä 4 artiklan 2 kohdassa ei tule tulkita niin, että ne estävät sopimuspuolta soveltamasta omalla alueellaan kansallista lainsäädäntöään ja johtosääntöjään, jotka kieltävät määrättyjen ajoneuvoluokkien liikennöinnin tiettyinä päivinä tai tiettyinä aikoina.

Sopimuspuoli, joka on solminut tämän sopimuksen (AETR) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun erityissopimuksen ja joka antaa luvan mainitun erityissopimuksen osapuolten alueilla alkaville ja päättyville kansainvälisille kuljetuksille käyttämällä ajoneuvoja, jotka on rekisteröity tämän sopimuksen (AETR) osapuolena olevassa valtiossa, joka ei ole mainitun erityissopimuksen osapuoli, voi pitää näihin kuljetuksiin oikeuttavien kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten solmimisehtona sitä, että näitä kuljetuksia suorittavien miehistöjen on mainitun erityissopimuksen tehneiden valtioiden alueilla noudatettava mainitun erityissopimuksen säännöksiä.

Lisäys sopimuksen 12 artiklaan

Allekirjoittaneet sitoutuvat sopimuksen tultua voimaan neuvottelemaan siitä, että sopimusta muutetaan lisäämällä siihen lauseke ajoneuvon päälle asennettavan tyyppihyväksytyn tarkastuslaitteen käytöstä, joka voisi niin pitkälle kuin mahdollista korvata henkilökohtaisen ajopäiväkirjan.

Lisäys sopimuksen 14 artiklaan

Sopimuspuolet pitävät toivottavana:

- että kukin sopimuspuoli ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin voidakseen poistaa tämän sopimuksen säännösten vastaiset rikkomukset, ei vain silloin kun rikkomukset tehdään sen omalla alueella, vaan myös silloin, kun niitä tapahtuu toisen valtion alueella kansainvälisten maantiekuljetuksen aikana sopimuspuolen rekisteröimällä ajoneuvolla,

- että he auttavat toisiaan rangaistakseen tehdyistä rikkomuksista.

Sopimuksen liitteeseen

Tämän sopimuksen liitteeseen yleissäännösten 4 kohdan estämättä Sveitsi saa olla soveltamatta sitä vaatimusta, että työnantajien tulee allekirjoittaa henkilökohtaisessa tarkkailukirjassa olevat viikkoraportit.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet ovat siihen asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

Tehty Genevessä heinäkuun ensimmäisenä päivänä tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä yhtenä kappaleena englannin ja ranskan kielillä, molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset.

EUROOPPALAINEN SOPIMUS

koskien

KANSAINVÄLISESSÄ MAANTIELIIKENTEESSÄ TOIMIVIEN AJONEUVOJEN MIEHISTÖJEN TYÖTÄ

(AETR)

ja allekirjoituspöytäkirja

Tehty Genevessä 1 päivänä heinäkuuta 1970

Ensimmäinen muutos (tullut voimaan 3 päivänä elokuuta 1983)

3 artikla
Sopimuksen tiettyjen määräysten soveltaminen muilla kuin sopimusvaltioiden alueella rekisteröidyillä ajoneuvoilla suoritettuun tieliikenteeseen

Nykyinen teksti korvataan seuraavasti:

1. Sopimuspuolet soveltavat alueellaan kansainvälisiin maantiekuljetuksiin, jotka suoritetaan muilla kuin sopimusvaltioiden alueella rekisteröidyllä ajoneuvolla, määräyksiä, jotka ovat vähintään yhtä ankaria kuin tämän sopimuksen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artiklojen ja 12 artiklan 1, 2, 6, ja 7 kappaleiden ja 12a artiklan määräykset.

6 a artikla
Päivittäisen lepoajan keskeyttäminen yhdistetyissä kuljetuksissa

Lisätään uusi artikla seuraavasti:

Jos tavara- tai henkilökuljetuksessa mukana oleva miehistön jäsen kuljettaa ajoneuvoa, jota kuljetetaan autolautalla tai junalla, vuorokautinen lepoaika voidaan keskeyttää korkeintaan kerran seuraavin ehdoin:

a) Vuorokautisen lepoajan osa, joka on vietetty maissa voidaan viettää ennen tai jälkeen autolautalla tai junassa vietettyä vuorokautisen lepoajan osuutta;

b) Kahden vuorokautisen lepoajan osuuden välin tulee olla niin lyhyt kuin mahdollista eikä se ennen laivan lastausta tai laivan purun jälkeen, joihin lasketaan kuuluvaksi tullimuodollisuudet saa missään tapauksessa ylittää yhtä tuntia;

c) Molempien lepoajan osuuksien aikana miehistön jäsenen täytyy voida päästä makuupaikalle;

d) Jos vuorokautinen lepo keskeytyy tällä tavoin, sitä täytyy lisätä kahdella tunnilla;

e) Autolautalla tai junassa vietettävä aika, joka eikä ole laskettavissa vuorokautiseen lepoaikaan katsotaan 8 artiklassa määritellyksi tauoksi.

10 artikla
Miehitys

Nykyinen teksti korvataan seuraavasti:

Tämän sopimuksen 12 a artiklan 2 kappaleen sääntöjen alaisena, jos

a) ajoneuvoyhdistelmässä on enemmän kuin yksi perävaunu tai puoliperävaunu; tai

b) henkilökuljetukseen käytettävän ajoneuvoyhdistelmän, jossa perävaunun tai puoliperävaunun suurin sallittu paino ylittää 5 metristä tonnia; tai

c) tavarakuljetukseen käytettävän ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu paino ylittää 20 metristä tonnia, kuljettajalla täytyy olla varakuljettaja matkan alusta alkaen tai hänen tilalleen täytyy tulla toinen kuljettaja 450 km jälkeen, jos matka kahden peräkkäisen vuorokautisen lepoajan välillä ylittää 450 km.

11 artikla
Erikoistapaukset

Nykyinen teksti korvataan seuraavasti:

Edellyttäen ettei siitä ole tieturvallisuudelle haittaa, kuljettaja voi poiketa tämän sopimuksen 6, 7, 8 ja 10 artiklojen säännöistä vaaratapauksissa, force majeure -tapauksissa, avunantotilanteissa tai onnettomuuden seurauksena siltä osin kuin on tarpeen voidakseen taata ihmisten, ajoneuvon tai sen kuorman turvallisuuden sekä päästäkseen sopivaan pysähdyspaikkaan tai olosuhteiden mukaan määränpäähänsä. Kuljettaja merkitsee henkilökohtaiseen ajopäiväkirjaansa tai 12a artiklassa mainitussa tapauksessa tarkoituksenmukaisesti raporttiin ja/tai muihin kyseisen artiklan 1 kappaleessa mainittuihin tarkastusasiakirjoihin säännöistä poikkeamisen tavan ja syyn.

12 a artikla
Tarkastuslaite

Lisätään uusi artikla seuraavasti:

1. Jos sopimuspuoli määrää tai valtuuttaa suorittamaan mekaanisen tarkastuslaitteen asennuksen ja käytön ajoneuvoissa, jotka on rekisteröity sen alueella, on mahdollista, että 12 artiklassa mainittua henkilökohtaista ajopäiväkirjaa ei tarvitse täyttää joko lainkaan tai osittain seuraavin ehdoin:

a) Tarkastuslaitteen tyypin täytyy olla yhden sopimuspuolen joko hyväksymä tai tunnistama;

b) Jos miehistöön kuuluu useampia henkilöitä ja jos merkinnät on tehty yhdelle eikä useammalle arkille, merkinnöistä täytyy käydä selvästi ilmi mitkä niistä viittaavat kuhunkin henkilöön;

c) Jos laite merkitsee miehistön jäsenten ajoajat, työajat, jotka eivät ole ajoaikoja ja lepoajat sekä ajoneuvon nopeudet ja ajetun matkan, henkilökohtaisen ajopäiväkirjan pidosta voidaan täysin vapauttaa;

d) Jos laite merkitsee vain ajoajan, ajan, jolloin ajoneuvo on pysähdyksissä, nopeuden ja ajetun matkan, vapautus on vain osittainen ja koskee mainitun ajopäiväkirjan päiväraportin merkintöjä. Miehistön jäsenet ovat velvollisia täyttämään päivittäin tämän sopimuksen liitteenä olevan malliraportin kanssa yhteneväisen viikkoraportin asianomaiset kohdat;

e) Jos ajoneuvoon asennetun tarkastuslaitteen normaali ja asianmukainen käyttö ei ole mahdollista, jokainen miehistön jäsen merkitsee käsin asianmukaista merkitsemistapaa käyttäen työ- ja lepoaikansa raporttiin tai tämän sopimuksen liitteenä olevan mallin mukaiseen päiväraporttiin;

f) Jos ajoneuvosta poistumisen takia miehistön jäsenet eivät voi käyttää laitetta, heidän täytyy merkitä käsin asianmukaista merkitsemistapaa käyttäen raporttiin tai tämän sopimuksen liitteenä olevan mallin c) mukaiseen päiväraporttiin heidän työaikojaan heidän poissa ollessaan vastaavat ajat;

g) Miehistön jäsenten täytyy pitää mukanaan ja kyetä esittämään tarkastusta varten seitsemää edeltävää päivää koskevat asianmukaiset raportit ja/tai muut tarkastusasiakirjat, jotka on täytetty tämän kappaleen kohdissa c), d), e) ja f) mainittujen säännösten mukaisesti;

h) Miehistön jäsenten täytyy taata, että tarkastuslaite aktivoidaan ja sitä käsitellään oikein, ja että vian sattuessa se korjataan mahdollisimman nopeasti.

2. Jos laite on 1 kappaleen mukaisesti asennettu ajoneuvoon ja käytetty ajoneuvossa, joka on rekisteröity jonkun sopimuspuolen alueella, muut sopimuspuolet eivät vaadi tämän sopimuksen 10 artiklan säännösten soveltamista kyseiseen ajoneuvoon.

3. Yritysten on säilytettävä asianmukaisesti tämän artiklan 1 kappaleen kohtien c), d), e) ja f) mukaisesti täytettyjä raportteja ja/tai muita tarkastusasiakirjoja vähintään kaksitoista kuukautta viimeisen merkinnän jälkeen ja esitettävä ne tarkastusviranomaisten pyynnöstä.

14 artikla
Sopimuksen toimeenpano

2 kappaletta muutetaan seuraavasti:

2. Sopimuspuolet auttavat toisiaan voidakseen taata tämän sopimuksen asianmukaisen toimeenpanon ja tehokkaan valvonnan. Erityisesti jokainen sopimuspuoli huolehtii raporttien ja muiden tarkastusasiakirjojen pistokokein, että tämän sopimuksen vaatimuksia valvotaan niiden alueella rekisteröityjen ajoneuvojen suorittamassa kansainvälisessä tieliikenteessä.

EUROOPPALAINEN SOPIMUS

koskien

KANSAINVÄLISESSÄ MAANTIELIIKENTEESSÄ TOIMIVIEN AJONEUVOJEN MIEHISTÖJEN TEKEMÄÄ TYÖTÄ

(AETR)

Tehty Genevessä 1 päivänä heinäkuuta 1970

Toinen muutos (Tullut voimaan 24 päivänä huhtikuuta 1992)

ja allekirjoituspöytäkirja

1 artikla

Muutetaan g-kappale seuraavasti:

g) "tiekuljetuksella" tarkoitetaan kaikkia yleiseen liikenteeseen käytettävillä teillä ajoneuvo tyhjänä tai kuormattuna tehtyjä matkustaja- tai tavaraliikenteen matkoja;

Muutetaan i-kappale seuraavasti:

i) "säännöllisellä liikenteellä" tarkoitetaan liikennettä, jolla huolehditaan henkilöliikenteestä tietyin väliajoin tietyllä reitillä ja jolla matkustajia otetaan ja jätetään ennalta määrätyillä pysähdyspaikoilla.

Liikenteen harjoittamista tai siihen liittyviä sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä ja liikenteenharjoittajan ennen toiminnan aloittamista julkistamia asiakirjoja koskevissa säännöksissä on tarkasti mainittava liikenne-ehdot ja erityisesti liikenteen toistumistiheys, aikataulut, liikennemaksut ja velvollisuus ottaa matkustajia kuljetettavaksi, sikäli kuin näistä ehdoista ei ole säädetty laissa tai asetuksessa.

Liikenne, jolla huolehditaan tiettyjen matkustajaryhmien kuljetuksesta poissulkien muut matkustajat, on riippumatta sen järjestäjästä katsottava säännölliseksi liikenteeksi, mikäli tällaista liikennettä järjestetään tämän määritelmän 1 kohdassa mainituilla ehdoilla. Tällaista liikennettä, erityisesti sellaista, jolla järjestetään työntekijöiden kuljetus työpaikalle ja takaisin tai koululaiskuljetus kouluun ja takaisin, kutsutaan jäljempänä "säännölliseksi erityisliikenteeksi";

Muutetaan l-kappale seuraavasti:

"viikolla tarkoitetaan maanantai kello 0000 ja sunnuntain kello 2400 välistä aikaa;"

Muutetaan m-kappale seuraavasti:

"levolla" tarkoitetaan yhtämittaista vähintään yhden tunnin pituista aikaa, jolloin kuljettaja voi vapaasti päättää ajankäytöstään"

Poistetaan n- ja o-kappaleet.

2 artikla
Soveltamisala

Muutetaan 2b kappale seuraavasti:

b) elleivät ne sopimuspuolet, Joiden aluetta käytetään, toisin sovi, tätä sopimusta ei sovelleta maanteiden kansainväliseen liikenteeseen, joka tapahtuu:

1. tavaraliikenteeseen tarkoitetulla ajoneuvolla, jos ajoneuvon suurin sallittu paino mahdollinen perävaunu ja puoliperävaunu mukaan lukien on korkeintaan 3,5 tonnia;

2. henkilöliikenteeseen tarkoitetuilla ajoneuvoilla, jotka rakenteensa tai varustelunsa vuoksi soveltuvat ja jotka on tarkoitettu kuljettaja mukaan lukien korkeintaan yhdeksän henkilön kuljetukseen;

3. säännölliseen henkilöliikenteeseen käytetyillä ajoneuvoilla, jos kyseisen liikennereitin pituus on korkeintaan 50 kilometriä;

4. ajoneuvoilla, joiden suurin sallittu nopeus on korkeintaan 30 kilometriä tunnissa;

5. puolustusvoimien, siviilipuolustuksen, palolaitoksen ja yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten käyttämillä tai niiden valvomilla ajoneuvoilla;

6. viemärilaitokseen, tulvantorjuntaan, vesi-, kaasu- ja sähkölaitoksen toimintaan, maanteiden kunnossapitoon ja valvontaan, jätteiden keruuseen ja kuljetukseen, lennätin- ja puhelinpalveluihin, postin kuljetukseen, radio- ja televisiolähetyksiin tai radio- ja televisiolähettimien tai -vastaanottimien paikantamiseen liittyvissä töissä käytetyillä ajoneuvoilla;

7. hätä- tai pelastusajoneuvoilla;

8. sairaanhoidon erikoisajoneuvoilla;

9. sirkusten ja vastaavien huvitilaisuuksien laitteita kuljettavilla ajoneuvoilla;

10. onnettomuusautojen kuljetukseen tarkoitetuilla erikoisajoneuvoilla;

11. teknisen kehittelyn, korjausten ja kunnossapidon testaamiseen käytetyillä ajoneuvoilla taikka uusilla tai uudistetuilla ajoneuvoilla, joita ei vielä ole otettu käyttöön;

12. yksityiseen, vastikkeettomaan tavaraliikenteeseen tarkoitetuilla ajoneuvoilla;

13. ajoneuvoilla, jotka on tarkoitettu maidon kokoamiseen maatiloilta ja maidonkuljetusastioiden tai eläinten rehuksi tarkoitettujen maitovalmisteiden palauttamiseen maatiloille.

Poistetaan kappaleet c) ja d) kohdasta 2.

3 artikla
Sopimuksen eräiden määräysten soveltaminen muilla kuin sopimusvaltioiden alueella rekisteröidyillä ajoneuvoilla suoritettuun tieliikenteeseen

Tämä artikla muutetaan seuraavasti:

3 artikla
Sopimuksen eräiden määräysten soveltaminen muilla kuin sopimusvaltioiden alueella rekisteröidyillä ajoneuvoilla suoritettuun tieliikenteeseen

1. Jokaisen sopimuspuolen on alueellaan sovellettava muun kuin tämän sopimuksen sopimuspuolena olevan valtion alueella rekisteröidyllä ajoneuvolla harjoitettuun kansainväliseen maantieliikenteeseen säännöksiä, jotka ovat ainakin yhtä ankarat kuin tämän sopimuksen 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 artiklojen määräykset.

2. Kun on kyse muun kuin tämän sopimuksen sopimuspuolena olevan valtion alueella rekisteröidyllä ajoneuvolla harjoitetusta kansainvälisestä maantieliikenteestä, sopimuspuoli voi vapaasti vaatia tämän sopimuksen liitteiden eritelmiä vastaavan valvontalaitteen asemesta kuljettajan käsin täyttämät päivittäiset tallennusarkit

4 artikla
Yleiset periaatteet

Tämä artikla muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 artikla
Yleiset periaatteet

Jokainen sopimuspuoli voi soveltaa 5-8 artiklassa säädetyt alarajat ylittäviä tai ylärajat alittavia säännöksiä. Tällaisista säännöksistä huolimatta sovelletaan tämän sopimuksen säännöksiä kuljettajiin, jotka harjoittavat kansainvälistä liikennettä toisessa sopimusvaltiossa tai muussa kuin sopimusvaltiossa rekisteröidyillä ajoneuvoilla.

5 artikla
Kuljettajien olosuhteet

Tämä artikla korvataan seuraavalla tekstillä:

5 artikla
Miehistö

1. Maantien tavaraliikenteen kuljettajien alaikärajat ovat seuraavat:

a) 18 vuotta, jos ajoneuvon ja siihen mahdollisesti kuuluvan perävaunun tai puoliperävaunun suurin sallittu paino on korkeintaan 7,5 tonnia;

b) muiden ajoneuvojen ollessa kyseessä:

- 21 vuotta, tai

- 18 vuotta, edellyttäen että kyseisellä henkilöllä on sopimuspuolen tunnustama ammattitaitotodistus, josta käy ilmi, että hän on suorittanut maantien tavaraliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajakurssin. Sopimuspuolten on ilmoitettava toisilleen voimassa olevasta maantien tavaraliikenteen kuljettajan kansallisesta vähimmäiskoulutustasostaja muista olennaisista ehdoista.

2. Maantien henkilöliikenteen kuljettajan on oltava 21 vuotta täyttänyt.

Yli 50 kilometrin etäisyydelle ajoneuvon tavanomaisesta sijaintipaikkakunnasta ulottuvan henkilöliikenteen reitin kuljettajan on lisäksi täytettävä yksi seuraavista edellytyksistä:

a) hänellä on oltava vähintään yhden vuoden kokemus tavaraliikenteestä ajoneuvoilla, joiden suurin sallittu paino ylittää 3,5 tonnia;

b) hänellä on oltava vähintään yhden vuoden kokemus sellaisten ajoneuvojen kuljettamisesta, joita käytetään korkeintaan 50 kilometrin etäisyydelle ajoneuvon tavanomaisesta sijaintipaikkakunnasta ulottuvilla henkilöliikenteen reiteillä, tai muusta henkilöliikenteestä, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, edellyttäen että toimivaltainen viranomainen katsoo hänen siten saavuttaneen tarvittavan kokemuksen;

c) hänellä on sopimuspuolen tunnustama ammattitaitotodistus, josta käy ilmi, että hän on suorittanut maantien henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajakurssin.

6 artikla
Päivittäinen lepoaika

Tämä artikla korvataan seuraavalla tekstillä:

6 artikla
Ajoajat

1. Kahden vuorokautisen lepoajan tai vuorokautisen ja viikottaisen lepoajan välinen ajoaika, josta jäljempänä käytetään nimitystä "vuorokautinen ajoaika", saa olla korkeintaan yhdeksän tuntia. Sitä voidaan kahdesti viikon aikana pidentää kymmeneen tuntiin.

Viimeistään kuuden vuorokautisen ajoajan jälkeen kuljettajan on pidettävä 8 artiklan 3 kappaleessa määritelty viikottainen lepoaika.

Viikottaisen lepoajan saa siirtää kuudennen vuorokauden loppuun, edellyttäen että kyseisten kuuden päivän kokonaisajoaika ei ylitä kuuden vuorokautisen ajoajan sallittua enimmäisaikaa.

Kun on kyse kansainvälisestä henkilöliikenteestä, joka ei ole säännöllistä liikennettä, 2 ja 3 alakohdan sanat "kuuden" ja "kuudennen" korvataan sanoilla "kahdentoista" ja "kahdennentoista".

2. Kahden viikon yhteenlaskettu ajoaika saa olla korkeintaan 90 tuntia.

6 a artikla
Päivittäisen lepoajan keskeyttäminen yhdistetyissä kuljetuksissa

Tämän artiklan teksti poistetaan.

7 artikla
Päivittäinen ajoaika, pisin viikottainen ja kahden viikon ajoaika

Tämä artikla korvataan seuraavalla tekstillä:

7 artikla
Tauot ja lepoajat

1. Neljän ja puolen tunnin ajon jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin tauko, ellei hänen lepoaikansa ala silloin.

2. Tämä tauko voidaan korvata vähintään 15 minuuttia kestävillä tauoilla, jotka sijoitetaan ajoajan alun ja lopun väliin tai välittömästi ajoajan jälkeen niin, että 1 kappaleen ehdot täyttyvät.

3. Taukojen aikana kuljettaja ei saa tehdä muuta työtä. Tätä artiklaa sovellettaessa "muuna työnä" ei pidetä liikkuvassa ajoneuvossa, lautalla tai junassa vietettyä odotus- tai muuta aikaa, jota ei käytetä ajoneuvon kuljettamiseen.

4. Tämän artiklan nojalla pidettyjä taukoja ei lasketa vuorokautiseksi lepoajaksi.

8 artikla
Pisin yhtämittainen ajoaika

Artikla korvataan seuraavalla tekstillä:

8 artikla
Lepoajat

1. Jokaisen 24 tunnin jakson aikana kuljettajalla on oltava vähintään 11 tunnin yhtäjaksoinen vuorokautinen lepoaika, joka voidaan lyhentää yhdeksän tunnin yhtäjaksoiseksi lepoajaksi korkeintaan kolme kertaa yhden viikon aikana, edellyttäen että kuljettajalle annetaan lyhennystä vastaava lepoaika ennen seuraavan viikon loppua.

Sellaisina vuorokausina, jolloin lepoaikaa ei ole lyhennetty kappaleen mukaisesti, lepoaika voidaan kunkin 24 tunnin jakson aikana pitää kahtena tai kolmena erillisenä jaksona, joista yhden on oltava vähintään kahdeksan tunnin yhtäjaksoinen lepoaika. Tällöin lepoajan on yhteensä oltava vähintään 12 tuntia.

2. Jokaisen sellaisen 30 tunnin jakson aikana, jolloin ajoneuvon miehistönä on vähintään kaksi kuljettajaa, jokaisella kuljettajalla on oltava vähintään kahdeksan tunnin yhtäjaksoinen lepoaika.

3. Jokaisen viikon aikana yksi 1 ja 2 kappaleissa tarkoitetuista lepoajoista on pidennettävä 45 tunnin yhtäjaksoiseksi viikottaiseksi lepoajaksi. Tämä lepoaika voidaan lyhentää vähintään 36 tunnin yhtäjaksoiseksi lepoajaksi, jos se annetaan ajoneuvon tavanomaisella sijaintipaikkakunnalla tai kuljettajan asuinpaikkakunnalla, taikka vähintään 24 tunnin yhtäjaksoiseksi lepoajaksi, jos se annetaan muualla. Kukin lepoajan lyhennys on korvattava lyhennystä vastaavalla yhtäjaksoisella lepoajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua.

4. Viikottainen lepoaika, joka alkaa yhden viikon aikana ja päättyy toisen viikon aikana, voidaan laskea kumpaan tahansa näistä viikoista.

5. Jos on kyse sellaisesta henkilöliikenteestä, johon sovelletaan 6 artiklan 1 kappaleen 4 kohtaa, viikottainen lepoaika voidaan siirtää pidettäväksi yhtäjaksoisesti kyseistä viikkoa seuraavan viikon viikottaisen lepoajan yhteydessä.

6. Vuorokautisen tai viikottaisen lepoajan lyhentämisen korvaamiseksi annettava lepoaika on annettava yhtäjaksoisena muun vähintään kahdeksan tunnin lepoajan yhteydessä ja se on kuljettajan pyynnöstä annettava joko ajoneuvon tavanomaisella sijaintipaikkakunnalla tai kuljettajan asuinpaikkakunnalla.

7. Vuorokautisen lepoajan saa viettää ajoneuvossa, edellyttäen että siinä on vuode ja että ajoneuvo ei ole liikkeellä.

8. Kun tavara- tai henkilöliikenteen kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa, vuorokautinen lepoaika voidaan l kappaleen säännöksistä riippumatta keskeyttää korkeintaan yhden kerran, edellyttäen että seuraavat ehdot täytetään:

maissa vietettävä vuorokautinen lepoaika on pidettävä välittömästi ennen lautalla tai junassa vietettyä lepoaikajaksoa tai välittömästi sen jälkeen;

vuorokautisen lepoajan jaksojen välisen ajan on oltava mahdollisimman lyhyt ja se saa ylittää lautalle tai junaan lastaamiseen taikka lautalta tai junasta purkaamiseen sekä tullimuodollisuuksiin kuluvan ajan korkeintaan yhdellä tunnilla;

kummankin lepojakson aikana kuljettajalla on oltava käytettävissään vuode tai sohva.

Täten keskeytettyä vuorokautista lepoaikaa on pidennettävä kahdella tunnilla."

9 artikla
Viikottainen lepoaika

Tämän artiklan teksti poistetaan.

10 artikla
Miehistö

Tämän artiklan teksti poistetaan.

11 artikla
Poikkeustapaukset

Tämän artiklan numero ja teksti muutetaan seuraavasti:

9 artikla
Poikkeukset

Edellyttäen että liikenneturvallisuutta ei vaaranneta, kuljettaja voi poiketa tämän sopimuksen määräyksistä varmistaakseen henkilöiden, ajoneuvon tai kuorman turvallisuuden päästäkseen sopivaan pysähdyspaikkaan. Kuljettajan on tehtävä tällaisen poikkeamisen luonteesta ja syystä merkintä valvontalaitteen tallennusarkkiin tai työvuorolistaansa."

12 artikla
Yksilöllinen valvontakirja

Tämän artiklan teksti poistetaan.

12 b artikla
Valvontalaite

Tämän artiklan numero ja teksti muutetaan seuraavasti:

10 artikla
Valvontalaite

1. Sopimuspuolten on määrättävä valvontalaitteen asennuksesta ja käytöstä niiden alueella rekisteröidyissä ajoneuvoissa seuraavien vaatimusten mukaisesti:

a) Valvontalaitteen on rakenteeltaan, asennukseltaan, käytöltään ja testaukseltaan vastattava tämän sopimuksen vaatimuksia ja tämän sopimuksen olennaisena osana olevan liitteen vaatimuksia.

b) Jos ajoneuvoon asennetun valvontalaitteen tavanomainen ja asianmukainen käyttö ei ole mahdollista, jokaisen miehistön jäsenen on asianmukaista graafista esitystapaa käyttäen merkittävä tallennusarkkiin ammatillista toimintaansa ja lepoaikojaan vastaavat tiedot.

c) Jos miehistön jäsenet eivät voi käyttää laitetta, koska he ovat poissa ajoneuvon luota, heidän on merkittävä käsin poissaoloaikanaan suorittamaansa ammatillista toimintaa koskevat ajat.

d) Miehistön jäsenillä on aina oltava käytettävissään ja heidän on pystyttävä esittämään tarkastusta varten kuluvan viikon ja edellisen viikkonsa viimeisen ajopäivän tallennusarkit.

e) Miehistön jäsenten on huolehdittava siitä, että valvontalaite käynnistetään ja että sitä käytetään oikein ja että mahdollisen käyttöhäiriön sattuessa se korjataan viipymättä.

2. Työnantajan on annettava kuljettajille riittävä määrä tallennusarkkeja ottaen huomioon näiden arkkien henkilökohtainen luonne, liikenteen kestoaika ja velvollisuus tarvittaessa korvata vahingoittuneet tai valtuutetun tarkastusviranomaisen ottamat arkit. Työnantajan on annettava kuljettajille ainoastaan vahvistetun mallin mukaisia arkkeja, jotka soveltuvat käytettäviksi ajoneuvoon asennetussa laitteessa.

3. Työnantajan on säilytettävä asianmukaisesti tämän artiklan 1 kappaleen b, c ja d kohtien mukaisesti täytetyt tallennusarkit vähintään 12 kuukauden ajan viimeisestä niihin tehdystä merkinnästä ja esitettävä ne valvontaviranomaisten pyynnöstä.

13 artikla
Yrityksen suorittama valvonta

Tämän artiklan numeroksi muutetaan 11 ja siihen lisätään 3. kappale seuraavasti:

"3. Palkatuille kuljettajille ajomatkan tai kuljetettujen tavaroiden määrän perusteella maksettavat palkkiot ovat kiellettyjä myös silloin, kun ne maksetaan lisäpalkkioina tai palkanlisinä, paitsi silloin, kun tällaiset palkkiot eivät ole sellaisia, jotka ovat omiaan vaarantamaan liikenneturvallisuutta."

14 artikla
Sopimuksen täytäntöönpanomääräykset

Tämän artiklan numero ja teksti muutetaan seuraavasti:

12 Artikla
Sopimuksen täytäntöönpanomääräykset

1. Jokaisen sopimuspuolen on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että tämän sopimuksen määräyksiä noudatetaan, erityisesti riittävillä tiellä ja yritysten tiloissa suoritetuilla tarkastuksilla. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä toisensa tietoisina tämän tavoitteen toteuttamisen yleisistä toimenpiteistä.

2. Sopimuspuolten on avustettava toisiaan tämän sopimuksen soveltamisessa ja sen noudattamisen valvonnassa.

3. Tämän keskinäisen avunannon puitteissa sopimuspuolten asianomaisten viranomaisten on säännöllisesti lähetettävä toisilleen kaikki käytettävissä olevat tiedot:

- ulkomaalaisten tekemistä tämän sopimuksen rikkomuksista ja sellaisista rikkomuksista määrätyistä rangaistuksista;

- sopimuspuolen maassa asuville henkilöille määräämistä rangaistuksista sopimuspuolen alueella tehdyistä rikkomuksista.

Vakavien rikkomusten sattuessa tällaisiin tietoihin tulee sisältyä asianomaiselle määrätty rangaistus.

4. Jos toisen sopimuspuolen alueella rekisteröidyn ajoneuvon kuljettajaan tiellä kohdistetun tarkastuksen tulokset antavat aihetta uskoa, että on tapahtunut rikkomus, jota tarkastuksen aikana ei voida havaita tarvittavien tietojen puutteen vuoksi, asianomaisten sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on avustettava toisiaan tilanteen selvittämiseksi. Kun sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset tätä tarkoitusta varten tarkastavat yrityksen tiloja, tämän tarkastuksen tulokset on ilmoitettava toiselle asianomaiselle sopimuspuolelle."

15 artikla
Siirtymämääräykset

Tämän artiklan numero ja teksti muutetaan seuraavasti:

13 artikla
Siirtymämääräykset

Uuden 10 artiklan - valvontalaitteet - määräykset ovat pakottavia tämän sopimuksen sopimuspuolena olevissa valtioissa kolmen vuoden kuluttua näiden muutosten voimaan tulosta. Siihen asti sovelletaan edelleen entisen 12 artiklan - yksilöllinen valvontakirja -määräyksiä."

Loppumääräyksiä koskevien 16-18 artiklojen numerot muutetaan vastaavasti 14-16 artikloiksi.

19 artikla

Tämän artiklan numeroksi muutetaan 17 ja 2. kappaleen loppu muutetaan seuraavasti:

"2. ... sopimuksen 15 artiklan määräysten mukaisesti."

20 artikla

Tämän artiklan numeroksi muutetaan 18.

21 artikla

Tämän artiklan numeroksi muutetaan 19 ja 1. kappaleen ensimmäinen lause muutetaan seuraavasti:

"1. Valtio voi tämän sopimuksen allekirjoittaessaan tai ratifioidessaan taikka siihen liittyessään ilmoittaa, ettei se katso 18 artiklan 2 ja 3 kappaleiden sitovan itseään."

22 artikla

Tämän artiklan numeroksi muutetaan 20 ja 3. kappale muutetaan seuraavasti:

"3. Pääsihteerin on kutsuttava tämän artiklan nojalla koolle kutsuttuun kokoukseen kaikki tämän sopimuksen 14 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetut valtiot."

23 artikla

Tämän artiklan numeroksi muutetaan 21 ja l. kappaleen loppu muutetaan seuraavasti:

"1. ... tämän sopimuksen 14 artiklan l kappaleessa tarkoitetun ..."

Lisätään uusi 22 artikla seuraavasti:

22 artikla

1. Tämän sopimuksen liitteen 1 ja 2 liitettä voidaan muuttaa tässä artiklassa määrättyä menettelytapaa käytteen.

2. Sopimuspuolen pyynnöstä tämän sopimuksen liitteen 1 ja 2 liitteeseen ehdotettuja muutoksia käsitellään Euroopan talouskomission tieliikenteen päätyöryhmässä.

3. Jos muutos hyväksytään läsnä olevien ja äänestykseen osallistuvien jäsenten enemmistöllä ja jos tämä enemmistö käsittää enemmistön paikalla olevista ja äänestykseen osallistuvista sopimuspuolista, pääsihteerin on ilmoitettava muutos kaikkien sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten hyväksyttäväksi.

4. Muutos hyväksytään, jos kuuden kuukauden kuluessa ilmoituspäivästä vähemmän kuin yksi kolmasosa sopimuspuolten toimivaltaisista viranomaisista ilmoittaa pääsihteerille vastustavansa muutosta.

5. Pääsihteerin on ilmoitettava jokaisesta hyväksytystä muutoksesta kaikille sopimuspuolille ja muutos tulee voimaan kolmen kuukauden kuluessa sitä koskevasta tiedonannosta."

24 artikla

Tämän artiklan numeroidaan uudestaan ja muutetaan seuraavasti:

23 artikla

Tämän sopimuksen 20 ja 21 artikloissa tarkoitettujen ilmoitusten lisäksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin on ilmoitettava tämän sopimuksen 14 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille:

a) tämän sopimuksen ratifioimisesta tai tähän sopimukseen liittymisestä 14 artiklan nojalla;

b) tämän sopimuksen 14 artiklan mukaisista tämän sopimuksen voimaantulopäivistä;

c) irtisanomisesta tämän sopimuksen 15 artiklan nojalla;

d) tämän sopimuksen 16 artiklan mukaisesta päättymisestä;

e) tämän sopimuksen 17 artiklan nojalla vastaanotetuista ilmoituksista;

f) tämän sopimuksen 19 artiklan nojalla vastaanotetuista ilmoituksista ja tiedonannoista;

g) tämän sopimuksen 21 artiklan mukaisesta muutoksen voimaantulosta."

25 artikla

Tämän artiklan numeroksi muutetaan 24.

26 artikla

Tämän artiklan numeroksi muutetaan 25 ja tekstin loppuosa muutetaan seuraavasti:

"... tämän sopimuksen 14 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille ..."

LIITE - HENKILÖKOHTAINEN AJOPÄIVÄKIRJA

Tämä liite korvataan seuraavasti:

"LIITE - VALVONTALAITE

YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

I. TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

1 artikla

Valmistajan tai hänen edustajansa on tehtävä sopimuspuolelle valvontalaitetyyppiä tai tallennusarkkimallia koskeva tyyppihyväksyntähakemus asianmukaisine eritelmineen. Kutakin valvontalaitetyyppiä tai tallennusarkkimallia koskevan hakemuksen saa tehdä vain yhdelle sopimuspuolelle.

2 artikla

Sopimuspuolen on myönnettävä hyväksyntä jokaiselle tallenuslaitetyypille tai tallennusarkkimallille, joka vastaa tämän liitteen l liitteen vaatimuksia, edellyttäen että sopimusvaltiolla on mahdollisuus valvoa, että valmistusmallit vastaavat hyväksyttyä mallia.

Hyväksytyn mallin muutoksiin tai lisäyksiin on saatava alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntäneen sopimuspuolen täydentävä tyyppihyväksyntä.

3 artikla

Sopimuspuolten on annettava hakijalle 2 liitteessä olevaa mallia vastaava hyväksyntämerkki jokaista niiden 2 artiklan nojalla hyväksymää valvontalaitetyyppiä tai tallennusarkkimallia varten.

4 artikla

Sen sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten joille tyyppihyväksyntähakemus on tehty, on jokaisen sellaisen valvontalaitetyypin tai tallennusarkkimallin osalta, jonka ne hyväksyvät tai jota ne kieltäytyvät hyväksymästä, joko lähetettävä yhden kuukauden kuluessa muiden sopimuspuolten viranomaisille tyyppihyväksyntätodistuksen jäljennös ja asianomaisia eritelmiä koskevat jäljennökset tai muussa tapauksessa ilmoitettava näille viranomaisille, että hyväksyntä on evätty; kun ne eväävät hyväksynnän, niiden on ilmoitettava päätöksensä perustelut.

5 artikla

1. Jos 2 artiklassa säädetyn tyyppihyväksynnän myöntänyt sopimuspuoli havaitsee, että valvontalaite tai tallennusarkit, joissa on sen myöntämä tyyppihyväksyntämerkki, eivät vastaa sen hyväksymää mallia, sen on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että valmistusmallit vastaavat hyväksyttyä mallia. Toimenpiteisiin voi tarvittaessa sisältyä tyyppihyväksynnän peruuttaminen.

2. Tyyppihyväksynnän myöntäneen sopimuspuolen on peruutettava hyväksyntänsä, jos hyväksytty valvontalaite tai tallennusarkki ei vastaa tätä liitettä tai sen liitteitä tai jos sitä käytettäessä ilmenee yleinen vika, jonka vuoksi se ei sovellu aiottuun tarkoitukseen.

3. Jos toinen sopimuspuoli ilmoittaa tyyppihyväksynnän myöntäneelle sopimuspuolelle jostakin l ja 2 kappaleissa tarkoitetusta tapauksesta, viimeksi mainitun sopimuspuolen on ensin mainitun sopimuspuolen kanssa neuvoteltuaan ryhdyttävä näissä kohdissa säädettyihin toimenpiteisiin, ellei 5 kappaleessa toisin määrätä.

4. Sopimuspuoli, joka toteaa, että jokin 2 kappaleessa tarkoitettu tilanne on syntynyt, voi toistaiseksi kieltää valvontalaitteen tai tallennusarkkien markkinoinnin ja käyttöönoton. Sama koskee l kappaleessa mainittuja tapauksia, kun on kyse ensitarkistuksesta vapautetusta valvontalaitteesta tai tallennusarkeista, jos valmistaja asianmukaisen kehotuksen jälkeen ei saata laitetta vastaamaan hyväksyttyä mallia tai tämän liitteen vaatimuksia.

Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on joka tapauksessa ilmoitettava toisilleen yhden kuukauden kuluessa tyyppihyväksynnän peruuttamisesta tai muista 1,2 ja 3 kappaleen nojalla suoritetuista toimenpiteistä sekä ilmoitettava tällaisten toimenpiteiden perustelut.

5. Jos tyyppihyväksynnän myöntänyt sopimuspuoli kiistää sille ilmoitetun l tai 2 kappaleessa tarkoitetun tapauksen olemassaolon, asianomaisten sopimuspuolten on pyrittävä ratkaisemaan riitaisuus.

6 artikla

1. Tallennusarkkimallin tyyppihyväksynnän hakijan on hakemuksessaan ilmoitettava valvontalaitetyyppi tai -tyypit, jo(i)ssa kyseinen arkki on tarkoitettu käytettäväksi, ja toimitettava arkin testausta varten soveltuva tällaista tyyppiä tai tällaisia tyyppejä oleva laite.

2. Sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten on tallennusarkkimallin hyväksymistodistuksessa mainittava valvontalaitetyyppi tai -tyypit, jo(i)ssa tätä arkkimallia voidaan käyttää.

7 artikla

Sopimuspuoli ei saa kieltäytyä rekisteröimästä valvontalaitteella varustettua ajoneuvoa eikä kieltää tällaisen ajoneuvon käyttöönottoa ajoneuvon varustamiseen tällaisella laitteella liittyvistä syistä, jos laitteessa on 3 artiklassa tarkoitettu hyväksymismerkki ja 9 artiklassa tarkoitettu asennuskilpi.

8 artikla

Kaikissa tämän liitteen nojalla annetuissa päätöksissä, joissa valvontalaitteen tai tallennusarkkimallin tyyppihyväksyntä on evätty tai peruutettu, on mainittava päätösten yksityiskohtaiset perustelut. Päätös on annettava tiedoksi asianosaiselle, jolle on samalla ilmoitettava hänen käytettävissään sopimuspuolen lakien nojalla olevista oikeussuojakeinoista ja tällaisten oikeussuojakeinojen käyttöä koskevista määräajoista.

II. ASENNUS JA TARKASTUS

9 artikla

1. Valvontalaitteen saavat asentaa tai korjata asentajat tai korjaamot, jotka sopimus puolen toimivaltaiset viranomaiset ovat tähän tarkoitukseen hyväksyneet hankittuaan harkintansa mukaan sitä ennen asianomaisten valmistajien lausunnon.

2. Hyväksytyn asentajan tai korjaamon on merkittävä kiinnittämänsä sinetit erityisellä merkillä. Kunkin sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten on pidettävä luetteloa käytetyistä merkeistä.

3. Sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä toisilleen luettelonsa hyväksytyistä asentajista tai korjaamoista sekä käytettyjen merkkien jäljennökset.

4. Tämän liitteen l liitteessä säädetyllä tavalla kiinnitettyä asennuskilpeä käytetään todistamaan, että valvontalaitteen asennus on tapahtunut tämän liitteen vaatimusten mukaisesti.

III. LAITTEIDEN KÄYTTÖ

10 artikla

Työnantajan ja kuljettajien on tarkastettava, että laite toimii asianmukaisesti.

11 artikla

1. Kuljettajat eivät saa käyttää likaisia tai vahingoittuneita tallennusarkkeja. Arkit on tätä varten suojattava riittävästi.

Jos tallenteita sisältävä arkki vahingoittuu, kuljettajien on kiinnitettävä vahingoittunut arkki sen tilalla käytettyyn vara-arkkiin.

2. Kuljettajien on käytettävä tallennusarkkeja jokaisena ajopäivänään siitä hetkestä lähtien, jolloin he ottavat ajoneuvon haltuunsa. Tallennusarkkia ei saa poistaa ennen vuorokautisen työajan päättymistä, ellei sen poistaminen ole muulla perusteella sallittu. Mitään tallennusarkkia ei saa käyttää kattamaan pitempää kuin sen tarkoittamaa aikaa.

Jos kuljettaja on poistunut ajoneuvosta eikä täten voi käyttää ajoneuvoon asennettua laitetta, ajanjaksot merkitään arkille, joko käsin, automaattisen tallentamisen avulla tai muulla tavoin luettavasti ja arkkia likaamatta.

Jos ajoneuvossa on useampi kuin yksi kuljettaja, kuljettajien on tehtävä raportteihin tarvittavat muutokset, jotta l liitteen II luvun l-3 kohdissa tarkoitetut tiedot tallennetaan ajoneuvoa tosiasiassa kuljettavan kuljettajan raporttiin.

3. Valvontalaitteen on oltava siten suunniteltu, että valtuutettu tarkastusviranomainen voi tarvittaessa laitteen avattuaan lukea tarkastusaikaa edeltävän yhdeksän tunnin tallenteen arkkia pysyvästi vääntämättä, vahingoittamatta tai likaamatta.

Valvontalaitteen on lisäksi oltava suunniteltu siten, että koteloa avaamatta on mahdollista tarkistaa, että tallennukset tapahtuvat.

4. Kuljettajan on aina valtuutetun tarkastusviranomaisen pyytäessä pystyttävä esittämään kuluvan viikon tallennusarkit ja joka tapauksessa edellisen ajoviikon viimeisen päivän tallennusarkit."

LIITE - 1 LIITE

RAKENNETTA, TESTAUSTA, ASENNUSTA JA TARKASTUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

I. MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä:

a) "valvontalaitteella" tarkoitetaan tieajoneuvoihin asennettavaksi tarkoitettuja laitteita, jotka automaattisesti tai puoliautomaattisesti osoittavat ja tallentavat näiden ajoneuvojen liikkumista ja niiden kuljettajien tiettyjä työaikoja koskevat yksityiskohdat;

b) "tallennusarkilla" tarkoitetaan tallennuslaitteeseen sijoitettavaa tallennettavat tiedot vastaanottavaa ja säilyttävää arkkia, jolle tallennuslaitteen merkintälaitteet kirjaavat tallennettavia tietoja koskevan jatkuvan tallenteen;

c) "valvontalaitteen vakiolla" tarkoitetaan sen sisäänmenosignaalin arvoa osoittavaa numeerista ominaislukua, joka vaaditaan yhden kilometrin kulkumatkan osoittamiseen ja tallentamiseen; tämä vakio on ilmoitettava joko kierroksina kilometriä kohti (k = ... kierr/km) tai impulsseina kilometriä kohti (k = ... imp/km);

d) "ajoneuvon ominaiskertoimella" tarkoitetaan sen ulostulosignaalin arvoa osoittavaa numeerista ominaislukua jonka ajoneuvon valvontalaitteeseen yhdistävä osa (vaihdelaatikon ulostuloakseli) lähettää, kun ajoneuvo kulkee yhden mittakilometrin matkan tavanomaisissa koeolosuhteissa (katso tämän liitteen VI luku, 4 kappale). Ominaiskerroin ilmaistaan joko kierroksina kilometriä kohti (W = kierr/km) tai impulsseina kilometriä kohti (W s ...imp/km);

e) "pyörien renkaiden todellisella kehällä" tarkoitetaan ajoneuvoa kuljettavien eri pyörien (vetävien pyörien) yhden täydellisen kierroksen aikana kulkemien matkojen keskiarvoa. Nämä matkat on mitattava tavanomaisissa koeolosuhteissa (katso tämän liitteen VI luku, 4 kappale) ja ne ilmoitetaan muodossa: 1 = ...mm.

II. VALVONTALAITTEEN YLEISET PIIRTEET JA TOIMINTA

Valvontalaitteella on voitava tallentaa seuraavat:

1. Ajoneuvon kulkema matka;

2. Ajoneuvon nopeus;

3. Ajoaika;

4. Muut työ- tai varallaoloajat;

5. Tauot ja vuorokautiset lepoajat;

6. Tallennusarkin sisältävän kotelon avaamiset;

7. Elektronisen valvontalaitteen eli matka- ja nopeusanturin sähköisesti lähettämillä signaaleilla toimivan laitteen ollessa kyseessä tallennuslaitteen tai etäisyys- ja nopeusanturin virtalähteen yli 100 millisekunnin mittainen (muu kuin salaman aiheuttama) katkos sekä etäisyys- ja nopeusanturiin menevän signaalijohtimen katkos.

Kahden kuljettajan käyttämien ajoneuvon ollessa kyseessä valvontalaitteella on voitava samanaikaisesti mutta selvästi erillään ja kahdelle eri arkille tallentaa 3, 4 ja 5 kohdassa luetellut ajat.

III. VALVONTALAITTEEN RAKENNEVAATIMUKSET

A. YLEISIÄ SEIKKOJA

1. Valvontalaitteessa on oltava seuraavat:

a) Visuaaliset laitteet, jotka osoittavat:

kuljetun matkan (matkamittari),

nopeuden (nopeusmittari),

ajan (kello).

b) Tallennuslaitteet, jotka käsittävät:

kuljetun matkan tallentimen,

nopeuden tallentimen,

yhden tai useamman III luvun C kappaleen 4 kappaleessa määrätyt vaatimukset täyttävää ajan tallenninta.

c) Merkintälaite, joka osoittaa tallennusarkilla erikseen:

jokaisen tuon arkin sisältävän kotelon avaamisen,

tämän liitteen II luvun 7 kohdassa määrätyn elektronisen valvontalaitteen ollessa kyseessä valvontalaitteen virtalähteen yli 100 millisekunnin mittaisen (muun kuin salaman aiheuttaman) katkoksen viimeistään virran jälleenkytkeytymishetkellä;

tämän liitteen II luvun 7 kohdassa määrätyn elektronisen valvontalaitteen ollessa kyseessä etäisyys- ja nopeusanturin yli 100 millisekunnin mittaisen (muun kuin salaman aiheuttaman) katkoksen sekä etäisyys- ja nopeusanturiin menevän signaalijohtimen katkoksen.

2. Jos laitteistoon on lisätty muita kuin yllä lueteltuja laitteita, ne eivät saa haitata pakollisten laitteiden asianmukaista toimintaa tai niiden lukemista.

Valvontalaite on esitettävä hyväksyttäväksi kaikkine tällaisine mahdollisine lisälaitteineen.

3. Materiaalit

a) valvontalaitteen kaikki rakenneosat on valmistettava materiaaleista, jotka ovat riittävän vakaita ja joilla on riittävä mekaaninen lujuus ja vakaat sähköiset ja magneettiset ominaisuudet.

b) Valvontalaitteen rakenneosan tai sen valmistuksessa käytettyjen materiaalien luonteen muutos on ennen niiden käyttämistä valmistuksessa esitettävä valvontalaitteen tyyppihyväksynnän myöntäneen viranomaisen hyväksyttäväksi.

4. Kuljetun matkan mittaus

Kuljetut matkat voidaan mitata ja tallentaa joko:

sekä eteenpäin että taaksepäin tapahtuneen liikkeen osalta, tai

ainoastaan eteenpäin tapahtuneen liikkeen osalta.

Taaksepäin tapahtuneen liikkeen tallennus ei missään tapauksessa saa vaikuttaa muiden tallenteiden selkeyteen eikä tarkkuuteen.

5. Nopeusmittaus

a) Nopeusmittausten vaihteluväli on ilmoitettava tyyppihyväksyntätodistuksessa.

b) Mittalaitteen ominaisfrekvenssin ja vaimennuksen on oltava sellaiset, että nopeutta osoittavat ja tallentavat laitteet voivat mittauksen vaihteluvälillä ja hyväksyttyjen toleranssien asettamissa rajoissa seurata korkeintaan 2m/s 2 olevia kiihtyvyyden muutoksia.

6. Ajanmittaus (kello)

a) Kellon asetusajan käyttömekanismin on sijaittava tallennusarkin sisältävän kotelon sisällä; tallennusarkille on automaattisesti tallennuttava jokainen tuon kotelon avaaminen.

b) Jos kello säätelee tallennusarkin eteenpäin tapahtuvan liikkeen mekanismia, sen ajan, jonka kello täyteen vetämisen jälkeen käy oikein, on oltava vähintään 10 % pitempi kuin laitteen suurinta mahdollista arkkikuormaa vastaava tallennusaika.

7. Valaistus ja suojaus

a) Valvontalaitteen visuaaliset laitteet on varustettava riittävillä häikäisemättömillä valoilla.

b) Tavanomaisissa käyttöoloissa valvontalaitteen kaikkien sisäosien on oltava kosteus- ja pöly suojatut. Lisäksi niiden siirtely on estettävä koteloilla, jotka voidaan sinetöidä.

B. VISUAALISET LAITTEET

1. Kuljetun matkan osoitin (matkamittari)

a) Valvontalaitteen kuljettua matkaa osoittavan asteikon pienimmän arvon on oltava 0,1 kilometriä. Hehtometrejä osoittavien numeroiden on erotuttava selvästi kokonaisia kilometrejä osoittavista numeroista.

b) Matkamittarin numeroiden on oltava selvästi luettavia ja niiden näennäiskorkeuden on oltava vähintään 4 mm.

c) Matkamittarin on pystyttävä näyttämään vähintään 99.999,9 kilometrin lukema.

2. Nopeuden osoittimet (nopeusmittari)

a) Mittausalueella nopeus asteikon on oltava tasavälinen 1,2,5 tai 10 kilometriä tunnissa olevilla asteikkoväleillä. Nopeuden asetuksen arvo (kahden peräkkäisen merkin välissä oleva tila) saa ylittää korkeintaan 10 %:lla asteikon osoittaman suurimman nopeuden.

b) Mitatun alueen ulkopuolella olevaa aluetta ei tarvitse merkitä numeroin.

c) Jokaisen asteikolla 10 kilometrin tuntinopeuseroa osoittavan välin pituuden on oltava vähintään 10 millimetriä.

d) Osoittimella varustetussa näytössä osoittimen ja valvontalaitteen etupinnan välinen etäisyys ei saa ylittyä 3 millimetriä.

3. Ajan osoitin (kello)

Ajan osoittimen on oltava nähtävissä valvontalaitteen ulkopuolelta ja sen on annettava selkeä, yksinkertainen ja yksiselitteinen lukema.

C. TALLENNUSLAITTEET

1. Yleisiä seikkoja

a) Riippumatta tallennusarkin muodosta (liuska tai levy) kaikissa laitteissa on oltava merkki, jonka avulla tallennusarkki voidaan sijoittaa laitteeseen oikein, jotta varmistetaan, että kellon osoittama aika ja arkin aikamerkintä vastaavat toisiaan.

b) Tallennusarkin siirtomekanismin on varmistettava, että siirtoarkki siirtyy ilman hukkaliikettä ja että se voidaan vapaasti asettaa laitteeseen ja poistaa siitä.

c) Levyn muotoisia tallennusarkkeja eteenpäin siirtävän laitteen on oltava kellomekanismi-käyttöinen. Tässä tapauksessa arkin on käännyttävä jatkuvasti ja tasaisesti vähintään 7 millimetrin tuntinopeudella mitattuna nopeuden tallennusalueen reunaa osoittavan renkaan sisäreunasta.

Jos nauhatyyppisen laitteen arkkeja eteenpäin siirtävä laite on kellomekanismikäyttöinen, eteenpäin tapahtuvan suoraviivaisen liikkeen nopeuden on oltava vähintään 10 millimetriä tunnissa.

d) Kuljetun matkan, ajoneuvon nopeuden ja tallennusarkin tai -arkit sisältävän kotelon avaamisen on tallennuttava automaattisesti.

2. Kuljetun matkan tallennus

a) Kuljetun matkan jokaista kilometriä on tallenteessa edustettava sitä vastaavan koordinaatin vähintään l millimetrin ero.

b) Matkan tallenteen on jopa mitta-alueen ylärajan saavuttavilla nopeuksilla oltava selvästi luettava.

3. Nopeuden tallennus

a) Tallennusarkin muodosta riippumatta nopeudentallennuspiirtimen on normaalisti siirryttävä suoraviivaisesti suorassa kulmassa tallennusarkin siirtymissuuntaan nähden.

Piirtimen liike voi kuitenkin olla kaareva, edellyttäen että seuraavat ehdot täytetään:

piirtimen piirtämän jäljen on (levyn muotoisten arkkien ollessa kyseessä) oltava kohtisuorassa nopeuden tallennukseen varatun alueen kehän keskiarvoa tai (nauhan muotoisten arkkien ollessa kyseessä) sen akselia kohteen.

piirtimen piirtämän jäljen kaaren säteen ja nopeuden tallenukseen varatun alueen leveyden suhde on tallennusarkin muodosta riippumatta oltava vähintäin 2.4:1,

aika-asteikolla olevien merkintöjen on leikattava tallennusalue käyrällä, jonka säde on sama kuin piirtimen piirtämän jäljen säde. Aika-asteikolla olevien merkintöjen välien on edustettava korkeintaan yhden tunnin jaksoa.

b) Jokaisen 10 km/h nopeuden muutoksen on tallenteessa vastattava 1.5 millimetrin eroa vastaavassa koordinaatissa.

4. Ajan tallennus

a) Valvontalaitteen on oltava rakennettu siten, että ajoaika tallentuu aina automaattisesti ja että sillä voidaan tarvittaessa kytkinlaitteen avulla tallentaa erikseen seuraavat ajat:

(Merkit puuttuvat tästä)

odotusaika eli aika., jolloin kuljettajien on pysyttävä työpaikoillaan ainoastaan vastatakseen ajamisen aloittamista tai jatkamista tai muun työn suorittamista koskeviin puheluihin,

ajoneuvon ollessa liikkeellä kuljettajan vieressä vietetty aika,

ajoneuvon ollessa liikkeessä vuoteessa vietetty aika:

(Merkki puuttuu tästä)

Sopimuspuoli voi sallia, että sen alueella rekisteröidyissä ajoneuvoissa käytetyillä tallennusarkeilla kaikki edellä ii ja iii luetelmakohdassa tarkoitetut ajat voidaan tallentaa merkillä

b) Jäljen ominaispiirteistä, niiden suhteellisista sijainneista ja tarvittaessa 4 kappaleen a kohdassa määrätyistä merkeistä on voitava selvästi erottaa en ajat.

Eri aikojen olisi tallenteessa erotuttava toisistaan asianomaisten jäljen paksuuden perusteella tai muulla tallenteen luettavuuden ja helpon tulkittavuuden kannalta vähintään yhtä tehokkaalla tavalla.

c) Kun on kyse ajoneuvoista, joiden miehistössä on enemmän kuin yksi kuljettaja, 4 kappaleen a kohdassa tarkoitetut tallenteet on tehtävä kahdelle erilliselle arkille, joista kukin koskee yhtä kuljettajaa. Tässä tapauksessa erillisten arkkien siirtyminen eteenpäin on toteutettava joko yhdellä ainoalla mekanismilla tai erillisillä synkronisoiduilla mekanismeilla.

D. SULKULAITE

1. Tallennusarkin tai -arkit sisältävä kotelo ja kellon asetuksen käyttömekanismi on varustettava lukolla.

2. Tallennusarkin tai -arkin sisältävän kotelon aukaiseminen ja kellon asetuksen käyttömekanismin muutoksen on automaattisesti tallennuttava arkille tai arkeille.

E. MERKINNÄT

1. Valvontalaitteen kojetaulussa on oltava seuraavat merkinnät:

matkamittarin osoittaman lukeman lähellä matkan mittayksikkö osoitettuna lyhenteellä "km",

nopeusasteikon lähellä merkintä "km/h" nopeusmittarin mitta-alue muodossa "Vmin ... km/h. Vmax ...km/h". Tätä merkintää ei tarvita, JOS se ilmenee laitteen selostekilvestä.

Näitä vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta ennen 10 päivää elokuuta 1970 hyväksyttyihin valvontalaitteisiin.

2. Selostekilven on oltava laitteeseen sisäänrakennettu ja siinä on oltava seuraavat merkinnät, joiden on näyttävä asennetussa valvontalaitteessa:

laitteen valmistajan nimi ja osoite,

valvontalaitetyypin hyväksymismerkki,

laitteen vakio muodossa "k =... kierr/km" tai "k = imp/km".

haluttaessa nopeuden mitta-alue l kohdassa osoitetussa muodossa,

jos kojeen herkkyys kallistuskulmalle voi vaikuttaa laitteen antamaan lukemaan sallittuja toleransseja enemmän, sallittu kulma ilmaistaan seuraavasti:

(Kuva puuttuu tästä)

jossa a on sen laitteen (ylöspäin asennetun) etureunan vaakatasosta mitattu kulma, jolle koje on kalibroitu, ja b ja d edustavat kalibrointikulman suurinta sallittua poikkeamaa ylöspäin ja alaspäin.

F. SUURIMMAT SALLITUT TOLERANSSIT (VISUAALISET LAITTEET JA TALLENNUSLAITTEET)

1. Koealustalla ennen asennusta:

a) kuljettu matka:

todellinen matka ± 1 %, jos matka on vähintään l kilometri;

b) nopeus:

todellinen nopeus ± 3 km/h;

c) aika:

± 2 min/vrk ja korkeintaan 10 minuuttia 7 vuorokautta kohti silloin, kun kellon käyntiaika vetämisen jälkeen on vähintään kyseisen ajan mittainen.

2. Asennettaessa

a) Kuljettu matka:

todellinen matka ± 2 %, jos matka on vähintään l kilometri;

b) Nopeus:

todellinen nopeus ± 4 km/h;

c) Aika:

± 2 min/vrk, tai

± 10 min/7 vrk.

3. Käytössä:

a) Kuljettu matka:

todellinen matka ± 4 %, jos tuo matka on vähintään l kilometri:

b) Nopeus:

todellinen nopeus ± 6 km/h;

c) Aika:

± 2 min/vrk, tai

± 10 min/7 vrk.

4. Edellä l, 2 ja 3 kappaleissa määrätyt suurimmat sallitut toleranssit pätevät 0–40 C lämpötilalla mitattuna laitteen välittömässä läheisyydessä.

5. Edellä 2 ja 3 kappaleissa määrätyt suurimmat sallitut toleranssit on mitattava VI luvussa määrätyissä olosuhteissa.

IV. TALLENNUSARKIT

A. YLEISIÄ SEIKKOJA

1. Tallennusarkit eivät saa haitata laitteen normaalia toimintaa ja niiden sisältämien tallenteiden on oltava pysyvät ja helposti luettavat ja tunnistettavat.

Tallennusarkkien on säilytettävä mittansa ja niille tehdyt tallenteet tavanomaisissa kosteus- ja lämpötilaoloissa. Lisäksi miehistön jokaisen jäsenen on voitava merkitä arkeille niitä vahingoittamatta ja tallenteiden luettavuutta heikentämättä seuraavat tiedot:

a) arkin käyttöä aloitettaessa - sukunimensä ja etunimensä,

b) päivä ja paikka, jossa arkin käyttö alkaa, ja päivä ja paikka, jossa tällainen käyttö päättyy,

c) jokaisen ajoneuvon rekisterinumero, johon hänet on osoitettu, sekä enimmäisen arkille tallennetun matkan alkamisaika että sen jälkeinen ajoneuvon vaihtaminen arkin käytön aikana,

d) matkamittarin lukema:

arkille tallennetun ensimmäisen matkan alkaessa,

arkille tallennetun viimeisen matkan päättyessä,

ajoneuvon vaihtuessa työpäivän aikana (hänen edellisen ajoneuvonsa lukema ja hänelle osoitetun uuden ajoneuvon lukema),

e) ajoneuvon vaihtumisajankohta.

Tavallisissa säilytysoloissa tallennusten on säilyttävä selvästi luettavina vähintään yhden vuoden ajan.

2. Arkkien muodosta huolimatta niiden pienimmän suurimman sallitun tallennuskapasiteetin on oltava 24 tuntia.

Jos useita levyjä liitetään yhteen ilman henkilökunnan toimia käytettävissä olevan yhtäjaksoisen tallennuskapasiteetin lisäämiseksi, eri levyjen väliset liittymät on suoritettava siten, että levyltä toiselle siirryttäessä tallennuksessa ei ole katkoja eikä päällekkäisyyttä.

B. TALLENNUSALUEET JA NIIDEN ASTEITUS

1. Tallennusarkeilla on oltava seuraavat tallennusalueet:

yksinomaan nopeuteen liittyville tiedoille varattu alue;

yksinomaan kuljettua matkaa koskeville tiedoille varattu alue,

yksi tai useampia alueita kuljettajien ajoaikaa, muuta työaikaa sekä taukoja ja lepoaikoja koskeviin tietoihin.

2. Nopeuden tallennusalueella on oltava asteikko, jonka asteikkojako on korkeintaan 20 km/h. Asteikon kutakin merkkiä vastaava nopeus on osoitettava numeroin merkin vieressä. Tunnuksen "km/h" on oltava vähintään yhden kerran tällä alueella. Asteikon viimeisen merkin on yhdyttävä mitta-alueen ylärajan merkkiin.

3. Kuljetun matkan tallennusalue on asetettava siten, että kuljettujen kilometrien määrä voidaan lukea vaikeuksitta.

4. Edellä l kappaleessa tarkoitettujen aikojen tallentamiseen varatut alueet on merkittävä siten, että eri ajat voidaan selkeästi erottaa toisistaan.

C. TALLENNUSARKEILLE PAINETTAVAT TIEDOT

Jokaisella arkilla on oltava painettuna seuraavat tiedot:

valmistajan nimi ja osoite tai toiminimi,

arkin mallin hyväksymistunnus,

sen valvontalaitetyypin tai -tyyppien hyväksymismerkki, jossa arkkia saa käyttää;

nopeuden mitta-alueen yläraja painettuna km/h.

Vähimmäislisävaatimuksina kullakin arkilla on oltava siten painettu aika-asteikko, että aika voidaan lukea suoraan 15 minuutin välein ja kukin 5 minuutin väli voidaan määritellä vaikeuksitta.

D. VAPAA TILA KASIN KIRJOITETTUJA LISÄYKSIÄ VARTEN

Arkeilla on oltava vapaata tilaa, niin että kuljettajat voivat kirjoittaa vähintään seuraavat tiedot:

kuljettajan sukunimi ja ensimmäinen etunimi; arkin käytön aloitusaika ja -paikka sekä käytön lopetusaika ja -paikka;

sen ajoneuvon tai niiden ajoneuvojen rekisterinumero(t), johon/joihin kuljettaja on määrätty arkin käytön aikana;

sen ajoneuvon matkamittarin lukema, johon kuljettaja on määrätty arkin käytön aikana;

aika, jolloin ajoneuvo vaihtuu.

V. VALVONTALAITTEEN ASENNUS

A. YLEISIÄ SEIKKOJA

1. Valvontalaite on sijoitettava ajoneuvoon niin, että kuljettaja voi istuimeltaan esteettä nähdä nopeusmittarin, matkamittarin ja kellon ja että näiden laitteiden kaikki osat mukaan luettuna niiden käyttöosat on samalla suojattu tapaturmaiselta vahingolta.

2. Valvontalaitteen vakio on voitava säätää ajoneuvon ominaiskertoimelle asianmukaisella, muuntimeksi kutsuttavalla laitteella.

Ajoneuvoissa, joissa on vähintään kaksi taka-akselisuhdetta, on oltava kytkinlaite, jolla nämä suhteet voidaan automaattisesti saada vastaamaan sitä suhdetta, jolle valvontalaite on ajoneuvoa varten muunnettu.

3. Sen jälkeen, kun ajoneuvo on asennuksen yhteydessä tarkastettu, ajoneuvoon on kiinnitettävä asennuskilpi laitteen viereen tai itse laitteeseen siten, että se on selvästi näkyvissä. Kun hyväksytty asentaja tai korjaaja suorittaa tarkastuksen, joka vaatii asennuksen asetuksen muutoksen, aikaisemman kilven tilalle on kiinnitettävä uusi kilpi.

Kilvessä on oltava vähintään seuraavat tiedot:

hyväksytyn asentajan tai korjaamon nimi, osoite tai toiminimi;

ajoneuvon ominaiskerroin muodossa "w = ... kierr/km" "v = ...imp/km";

pyörien renkaiden todellinen kehä muodossa "1 = ... mm";

päivät, jolloin ajoneuvon ominaiskerroin on määrätty sekä, pyörien renkaiden todellinen kehä.

B. SINETÖINTI

Seuraavat osat on sinetöitävä:

a) asennuskilpi, ellei sitä ole kiinnitetty niin, että sitä ei voida poistaa tuhoamatta siinä olevia merkintöjä;

b) varsinaisen valvontalaitteen ja ajoneuvon välisen kiinnityksen molemmat päät;

c) itse muunnin ja kohta, jossa se on liitetty virtapiiriin;

d) niiden ajoneuvojen kytkinmekanismi, joissa on vähintään kaksi akselisuhdetta;

e) ne liittimet, jotka yhdistävät muuntimen ja kytkinmekanismin valvontalaitteen muuhun osaan;

f) liitteen III luvun A osan 7 alakohdan b kohdassa vaadittu kotelointi.

Erityistapauksissa voidaan ajoneuvon tyyppihyväksynnän yhteydessä vaatia myös muita sinettejä, ja tällaisten sinettien sijainti on merkittävä hyväksyntätodistukseen.

Vain b, c ja e kohdassa mainitut sinetit saa hätätapauksessa poistaa; jokaisesta tilanteesta, jolloin nämä sinetit on murrettu, on laadittava toimenpiteen perustelut sisältävä lausunto, joka on annettava toimivaltaisen viranomaisen käytettäväksi.

VI. TARKISTUKSET JA TARKASTUKSET

Sopimuspuolen on nimitettävä elimet, joiden on suoritettava tarkistukset ja tarkastukset.

1. Uusien tai korjattujen laitteiden todistaminen

Jokaisen uuden tai korjatun yksittäisen laitteiston osalta on tämän liitteen V luvun B osan f kappaleen mukaisesti suoritetulla sinetöinnillä vahvistettava laitteiston moitteeton toiminta ja sen lukemien ja tallenteiden tarkkuus tämän liitteen III luvun F osan l kappaleessa määrätyissä rajoissa.

Tätä tarkoitusta varten sopijapuoli voi määrätä suoritettavaksi ensitarkastuksen, jossa tarkistetaan ja vahvistetaan, että uusi tai korjattu laitteisto vastaa tyyppihyväksyttyä mallia tai tämän liitteen ja sen liitteiden vaatimuksia, tai siirtää tämän vahvistusoikeuden valmistajille tai heidän valtuutetuille edustajilleen.

2. Asennus

Kun valvontalaitteisto asennetaan ajoneuvoon, laitteiston ja koko asennuksen on vastattava III luvun F osan 2 kappaleessa annettuja suurinta sallittua toleranssia koskevia määräyksiä.

Hyväksytyn asentajan tai korjaamon on omalla vastuullaan suoritettava tarkastukset.

3. Säännöllisin väliajoin suoritettavat tarkastukset

a) Ajoneuvoihin asennettu valvontalaitteisto on tarkastettava säännöllisin väliajoin vähintään kerran kahdessa vuodessa, ja nämä tarkastukset voidaan suorittaa ajoneuvojen katsastuksen yhteydessä.

Näissä tarkastuksissa on tarkistettava seuraavat seikat:

että valvontalaite toimii moitteettomasti;

että valvontalaitteessa on tyyppihyväksyntämerkki;

että asennuskilpi on kiinnitetty;

että valvontalaitteessa ja asennuksen muissa osissa olevat sinetit ovat ehjät;

pyörien renkaiden todellinen kehä.

b) Tarkistus, jossa varmistetaan suurimmista sallituista toleransseista III luvun F osan 3 kappaleessa annettujen määräysten mukaisuus, on suoritettava vähintään kerran kuudessa vuodessa, mutta kukin sopimuspuoli voi määrätä alueellaan rekisteröityjen ajoneuvojen osalta tällaisen tarkastuksen lyhyemmästä aikavälistä. Tällaisissa tarkastuksissa asennuskilpi on vaihdettava.

4. Virheiden mittaaminen

Virheiden mittaaminen asennuksen yhteydessä ja käytön aikana on suoritettava seuraavissa olosuhteissa, joita on pidettävä vakiokoe-olosuhteina:

ajoneuvo kuormaamattomana, tavanomaisessa ajokunnossa;

renkaiden paine valmistajan ohjeiden mukainen;

renkaiden kuluminen lain sallimissa rajoissa;

ajoneuvon liikkuminen: ajoneuvon on oman moottorinsa avulla liikuttava suoraviivaisesti tasaisella pinnalla 50 ± 5 km/h nopeudella; koe voidaan suorittaa myös asianmukaisella koealustalla, edellyttäen että se on yhtä tarkka.

LIITE - 2 LIITE

HYVÄKSYMISMERKKI JA -TODISTUS

I. HYVÄKSYMISMERKKI

1. Hyväksymismerkki koostuu seuraavista:

Nelikulmiosta, jonka sisälle on sijoitettu "E" kirjain ja sen perässä hyväksynnän myöntäneen maan tunnusnumero käyttäen seuraavia perinteisiä tunnuksia:

Norja l
Espanja 2
Ruotsi 3
Portugali 4
Kreikka5
Jugoslavia 6
Itävalta 7
Saksa 8
Tsekkoslovakian liittotasavalta 9
Belgia 10
Tanska 11
Luxemburg 12
Alankomaat 13
Yhdistynyt kuningaskunta 14
Ranska 15
Neuvostoliitto 16
Italia 17
Irlanti 18

Seuraavat numerot annetaan muille maille siinä järjestyksessä, jossa ne ratifioivat tämän sopimuksen tai liittyvät tähän sopimukseen

ja

valvontalaitteen tai tallennusarkin prototyypille laaditun tyyppihyväksyntätodistuksen numeroa vastaava hyväksymisnumero sijoitettuna johonkin tämän neliön vieressä olevaan kohtaan.

2. Hyväksymismerkin on oltava jokaisen valvontalaiteyksikön selostekilvellä ja jokaisella tallennusarkilla. Se on merkittävä pysyvästi, ja sen on aina oltava selvästi luettavissa.

3. Alle piirretyn hyväksymismerkin mitat on ilmaistu millimetreinä, ja nämä mitat ovat vähimmäismitat. Mittojen väliset suhteet on säilytettävä.

(Kuva puuttuu tästä.)

II. HYVÄKSYMISTODISTUS

Tyyppihyväksynnän myöntäneen sopimuspuolen on annettava hakijalle hyväksymistodistus, jonka malli on alla. Ilmoittaessaan muille sopimuspuolille myöntämistään hyväksymisistä tai tarvittaessa niiden peruuttamisesta sopimuspuolen on käytettävä tämän todistuksen jäljennöksiä.

HYVÄKSYMISTODISTUS

Toimivaltaisen hallintoelimen nimi

ilmoitus, joka koskee (Tarpeeton yliviivataan.):

valvontalaitteen tyyppihyväksyntää

valvontalaitteen tyyppihyväksynnän peruuttamista

tallennusarkkimallin hyväksymistä

tallennusarkin hyväksymisen peruuttamista

Hyväksymisnumero

1. Toiminimi tai nimi

2. Tyypin tai mallin nimi

3. Valmistajan nimi

4. Valmistajan osoite

5. Esitetty hyväksyttäväksi (päivä)

6. Kokeet suoritettu (laitos)

7. Koeraportin päivämäärä ja numero

8. Hyväksymispäivä

9. Hyväksymisen peruutuspäivä

10. Valvontalaitetyyppi tai -tyypit, jo(i)ssa arkki on tarkoitettu käytettäväksi

11. Paikka

12. Päiväys

13. Liitteenä seuraavaat kuvaavat asiakirjat

14. Huomautuksia

(Allekirjoitus)

EUROOPPALAINEN SOPIMUS

koskien

KANSAINVÄLISESSÄ MAANTIELIIKENTEESSÄ TOIMIVIEN AJONEUVOJEN MIEHISTÖJEN TYÖTÄ

(AETR)

Tehty Genevessä l päivänä heinäkuuta 1970

Kolmas muutos (Tullut voimaan 28 päivänä helmikuuta 1995)

10 artikla - valvontalaite

Tämän artiklan kappaleen l lopussa, kohtaan a lisätään seuraava lause:

"Valvontalaitteen, jonka rakenne, asennus, käyttö ja testaus noudattaa neuvoston asetusta (ETY) N:o 3821/85 20.12.1985 katsotaan noudattavan tämän artiklan vaatimuksia."

13 artikla - siirtymäsäännökset

Muutetaan:

"Uuden 10 artiklan valvontalaitetta koskevat säännökset eivät ole pakollisia tämän sopimuksen sopimuspuolina oleville maille ennen 24 huhtikuuta 1995. Ennen edellä mainittua päivämäärää vanhan 12 artiklan henkilökohtaista tarkastuskirjaa koskevat säännökset ja vanhan 12 artiklan valvontalaitetta koskevat säännökset ovat edelleen voimassa."

LIITTEET - 2 LIITE, I LUKU

HYVÄKSYMISMERKKI JA -TODISTUS

I. HYVÄKSYMISMERKKI

Muutetaan:

"1. Hyväksymismerkin tulee koostua:

Suorakaiteesta, jossa tulee olla kirjaimen "e" jälkeen hyväksynnän myöntäneen maan maatunnus, joka on seuraavien sovittujen merkkien mukainen:

Saksa 1
Ranska 2
Italia3
Alankomaat4
Ruotsi 5
Belgia 6
Tsekin tasavalta 8
Espanja 9
Jugoslavia 10
Iso-Britannia11
Itävalta 12
Luxemburg 13
Norja 16
Tanska 18
Romania 19
Puola 20
Portugal 21
Venäjän federaatio 22
Kreikka23
Irlanti 24
Kroatia 25
Slovenia 26
Slovakia 27
Valko-Venäjä 28
Viro 29
Moldovan tasavalta30
Bosnia ja Hertsegovina 31
Latvia 32

Annetaan seuraavat numerot:

(i) Maille, jotka ovat v. 1958 tehdyn Moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisen vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen sopimuspuolia, samat numerot kuin kyseisille maille on mainitussa sopimuksessa määrätty.

(ii) Niille maille, jotka eivät ole vuoden 1958 sopimuksen sopimuspuolia, numerot annetaan siinä aikajärjestyksessä, jossa maat ratifioivat tämän sopimuksen tai liittyvät tähän sopimukseen.

ja

Hyväksymisnumero, joka vastaa valvontalaitteen tai piirturilevyn prototyyppiä varten laaditun hyväksymistodistuksen numeroa, sijoitetaan suorakaiteen välittömään läheisyyteen.

HUOMAUTUS: Jotta varmistetaan vuoden 1958 sopimuksen mukaisten sovittujen merkkien ja AETR sopimuksessa sovittujen merkkien yhdenmukaisuus tulevaisuudessa, uusille sopimuspuolille tulisi määrätä samat numerot molemmissa sopimuksissa.

2. Hyväksymismerkin täytyy näkyä kaikissa tarkastuslaitteiden tunnuslaatoissa ja jokaisessa piirturilevyssä. Merkki ei saa hävitä ja sen täytyy aina olla helposti luettavissa.

3. Hyväksymismerkin mitat on alla esitetty millimetreissä ja ne ovat minimimittoja. Mittojen väliset suhteet tulee säilyttää.

(Kuva puuttuu tästä)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.