53/1999

Annettu: 1.5.1999

Asetus Viron kanssa merellä ja ilmassa tapahtuvasta yhteistyöstä etsintä- ja pelastuspalvelussa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tallinnassa 9 päivänä syyskuuta 1998 Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä merellä ja ilmassa tapahtuvasta yhteistyöstä etsintä- ja pelastus-palvelussa tehty sopimus, jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 4 päivänä syyskuuta 1998 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 8 päivänä maaliskuuta 1999, tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ MERELLÄ JA ILMASSA TAPAHTUVASTA YHTEISTYÖSTÄ ETSINTÄ- JA PELASTUS-PALVELUSSA

Suomen tasavallan hallitus ja Viron tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

jotka ottavat huomioon Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä 26 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyn sopimuksen yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa,

jotka ottavat huomioon vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä sekä vuoden 1944 kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 12 liitteen määräykset,

jotka ovat tietoisia nopean avunsaannin ja kansainvälisen yhteistyön edelleen kehittämisen ja parantamisen merkityksestä hädässä oleville ihmisille,

ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla
Soveltamisala ja määritelmät

1. Tätä sopimusta sovelletaan yhteistyöhön etsintä- ja pelastuspalvelussa merellä ja ilmassa.

2. Tätä sopimusta sovellettaessa käytetään käsitteitä ja määritelmiä, jotka on mainittu etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen liitteen I luvussa sekä vuoden 1944 kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 12 liitteen I luvussa.

2 artikla
Velvollisuudet ja toimivaltaiset viranomaiset

1. Sopimuspuolet pitävät Tampereen lentotiedotusalueen ja Tallinnan lentotiedotusalueen välistä rajaa etsintä- ja pelastuspalvelualueidensa rajana merellä ja ilmassa. Tässä suhteessa lentotiedotusalue ei merkitse olemassa olevan lainkäyttövallan ja/tai suvereniteetin rajoittamista tai rajoittamisen tunnustamista sopimuspuolen alueen osalta. Suomen tasavallan ja Viron tasavallan etsintä- ja pelastuspalvelualueiden rajan määrittely merellä ja ilmassa ei vaikuta näiden valtioiden välisten muiden rajojen määrittelyyn.

2. Kumpikin sopimuspuoli varmistaa omalla etsintä- ja pelastuspalvelualueellaan riittävät etsintä- ja pelastuspalvelut merellä ja ilmassa, jäljempänä etsintä- ja pelastuspalvelut.

3. Tämän sopimuksen liitteessä mainitaan sopimuspuolten toimivaltaiset etsintä- ja pelastusviranomaiset. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen diplomaattiteitse näiden viranomaisten muutoksista.

3 artikla
Sovellettava lainsäädäntö

Etsintä- ja pelastustoimet jommankumman sopimuspuolen aluemerellä ja sisäisillä aluevesillä ja niiden yläpuolella sekä maalla toteutetaan kyseisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti.

4 artikla
Toimintaohjeet

1. Jos sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelu saa tiedon siitä, että ihmishenki on tai sen uskotaan olevan vaarassa sen omalla etsintä- ja pelastuspalvelualueella, tämä etsintä- ja pelastuspalvelu ryhtyy viipymättä kaikkiin tarvittaviin etsintä- ja pelastustoimiin.

2. Jos sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelu saa tiedon siitä, että ihmishenki on tai sen uskotaan olevan vaarassa toisen sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelualueella, Itämerellä tai Suomen, Viron tai kolmannen valtion raja-alueen läheisyydessä, tämä etsintä- ja pelastuspalvelu ilmoittaa siitä viipymättä toisen sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelulle ja aloittaa kaikki tarvittavat etsintä- ja pelastustoimet.

3. Jos etsintä- ja pelastuspalvelu, jolle on ilmoitettu tämän artiklan 1 kappaleessa tarkoitetusta tilanteesta, pitää toisen sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelun apua tarpeellisena, se voi pyytää tällaista apua. Pyynnön vastaanottanut etsintä- ja pelastuspalvelu antaa apua parhaan kykynsä mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa molempien sopimuspuolten etsintä- ja pelastuspalvelut ryhtyvät jatkotoimenpiteisiin yhteistyössä.

4. Apua annetaan jokaiselle, joka on tai jonka uskotaan olevan vaarassa sopimuspuolen etsintä- ja pelastuspalvelualueella riippumatta hänen kansallisuudestaan tai asemastaan tai olosuhteista, joissa hänet löydetään.

5. Sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen toimivaltaisten viranomaisten välityksellä toisen sopimuspuolen kansalaisten pelastamisesta tai löytymisestä kuolleena. Ilmoitus annetaan viipymättä ja sen tulee sisältää mahdollisuuksien mukaan pelastetun henkilön sukunimi, etunimi, syntymäaika, kotiosoite sekä terveydentilaa koskevat tiedot ja olinpaikka, tai paikka, jossa kuolleen henkilön ruumista säilytetään.

5 artikla
Täytäntöönpano käytännössä

1. Sopimuspuolet vahvistavat etsintä- ja pelastuspalvelujensa välistä yhteistyötä. Tällainen yhteistyö sisältää muun muassa yhteisiä etsintä- ja pelastusharjoituksia, säännöllisiä valtioiden välisten viestiyhteyksien kokeiluja, etsintä- ja pelastuspalvelun asiantuntijoiden keskinäisiä vierailuja sekä etsintä- ja pelastuspalveluja koskevien tietojen ja kokemusten vaihtoa.

2. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset valmistelevat tämän sopimuksen täytäntöönpanoa käytännössä ja sopivat siitä.

3. Sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset tapaavat tarvittaessa käsitelläkseen ja ratkaistakseen käytännön yhteistyötä koskevia asioita.

6 artikla
Tulli- ja rajavalvontamenettelyt

Etsintä- ja pelastustoimiin merellä ja ilmassa liittyvien avustuslaitteiden tuonnin ja viennin sekä rajanylitysmuodollisuuksien osalta tähän sopimukseen sovelletaan 26 päivänä kesäkuuta 1995 tehdyn yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa onnettomuustapauksissa koskevan sopimuksen 9 artiklan määräyksiä.

7 artikla
Kustannukset

Kumpikin sopimuspuoli vastaa kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sen osallistumisesta etsintä- ja pelastustoimiin tämän sopimuksen mukaisesti.

8 artikla
Muut sopimukset

Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta millään tavalla sopimuspuolten oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka aiheutuvat muista kansainvälisistä sopimuksista.

9 artikla
Loppumääräykset

1. Tämä sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä päivästä, jona on vastaanotettu jälkimmäinen sopimuspuolten toisilleen antamista kirjallisista ilmoituksista siitä, että valtiosäännön mukaiset edellytykset sopimuksen voimaantulolle on täytetty.

2. Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti diplomaattiteitse. Irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta.

3. Tehty Tallinnassa 9 päivänä syyskuuta 1998 kahtena suomen-, viron- ja englanninkielisenä kappaleena. Tulkintojen poiketessa toisistaan englanninkielinen teksti on ratkaiseva.

I LIITE TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

Suomen tasavalta:

1. Rajavartiolaitos merellä tapahtuvan etsinnän ja pelastuksen osalta

1. Ilmailulaitos ilmassa tapahtuvan etsinnän ja pelastuksen osalta

Viron tasavalta:

1. Rajavartiolaitos merellä tapahtuvan etsinnän ja pelastuksen osalta

1. Ilmailulaitos ilmassa tapahtuvan etsinnän ja pelastuksen osalta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.