22/1999

Alkuperäinen sopimus: 18/1990

Annettu: 1.4.1999

Asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

muutetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 18 päivänä toukokuuta 1990 annetun asetuksen (439/1990) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 285/1998, seuraavasti:

2 §

Suomi on tehnyt yleissopimukseen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi seuraavan varauman:

Yleissopimuksen 64 artiklan nojalla Suomen hallitus tekee yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen seuraavan oikeutta suulliseen käsittelyyn koskevan varauman.

Suomi ei voi toistaiseksi taata oikeutta suulliseen käsittelyyn sikäli kuin Suomen nykyinen lainsäädäntö ei sisällä sellaista oikeutta. Sanottu koskee:

1) käsittelyä vesioikeuksissa vesilain 16luvun 14 §:n (308/1990) mukaisesti.

Edellyttäen, että muutoksenhaun kohteena oleva käräjäoikeuden ratkaisu asiassa on annettu tai julistettu ennen toukokuun 1 päivää 1998, sanottu koskee myös käsittelyä korkeimmassa oikeudessa oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 20 §:n mukaisesti sekä käsittelyä hovioikeuksissa sovellettaessa oikeudenkäymiskaaren 26 luvun (661/1978) 7 ja 8 s:n säännöksiä hakemus-, riita- ja rikosasioissa.

Sanottu koskee lisäksi käsittelyä korkeimmassa oikeudessa ja hovioikeuksissa rikosasioissa, jotka ovat olleet käräjäoikeudessa vireillä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) tullessa voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997 ja joiden käsittelyyn on käräjäoikeudessa sovellettu tuon lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Sanottu koskee myös vesilain 15 luvun 23 s:n mukaisen hakemus-, valitus- ja virka-apuasioiden käsittelyä vesiylioikeudessa ennen hallintolainkäyttölain (586/1996) voimaantuloa 1 päivänä joulukuuta 1996 annetusta päätöksestä sekä tällaisen asian käsittelyä valituksen johdosta ylemmässä valitusviranomaisessa, samoin kuin riita- ja rikosasioiden käsittelyä vesiylioikeudessa vesilain 15 luvun 23 §:n mukaisesti, jos vesioikeuden ratkaisu on annettu ennen oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta annetun lain(165/1998) voimaantuloa 1 päivänä toukokuuta 1998;

2) käsittelyä lääninoikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sovellettaessa lääninoikeuslain (1021/1974) kumottua 16 §:ää ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (74/1918) kumottua 15 §:n 1momenttia valitukseen ja alistukseen, joka tehdään ennen hallintolain käyttölain voimaantuloa 1 päivänä joulukuuta 1996 annetusta päätöksestä, sekä tällaisen asian käsittelyyn valituksen johdosta ylemmässä valitusviranomaisessa;

3) käsittelyä, jossa vakuutusoikeus on viimeinen muutoksenhakuaste, vakuutusoikeuslain (14/1958) 9 §:n mukaisesti valitusasiassa, joka on tullut vireille ennen vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (278/1999) voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1999.

4) käsittelyä tarkastuslautakunnassa silloin kun valitusasia on tullut vireille ennen sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain (279/1999) voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1999.

----

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.