6/1999

SOPIMUS Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Puolan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Suomen tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Venäjän federaation ja Viron tasavallan hallitusten välillä Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelukomission erioikeuksista ja vapauksista

Sopimuspuolet, jotka

ottavat huomioon Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen vuodelta 1974 sekä Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen vuodelta 1992;

kiinnittävät huomiota siihen, että Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio on 5 päivänä toukokuuta 1980 tehnyt Suomen hallituksen kanssa sopimuksen komission toimistosta sekä sen erioikeuksista ja vapauksista; ja

vahvistavat, että tämän sopimuksen tavoitteena on pyrkiä luomaan turvatut toimintamahdollisuudet Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelukomission tehokkaalle työskentelylle;

ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla
Määritelmät

Tässä sopimuksessa:

a) "Helsingin yleissopimus" tarkoittaa Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevaa yleissopimusta vuodelta 1974 tai Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevaa yleissopimusta vuodelta 1992 sen mukaan kumpi on voimassa;

b) "komissio" tarkoittaa Helsingissä sijaitsevaa Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissiota, joka on perustettu Helsingin yleissopimuksen mukaisesti;

c) "Helsingin yleissopimuksen sopimuspuoli" tarkoittaa Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolta;

d) "isäntämaasopimus" tarkoittaa Suomen hallituksen ja Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission välistä sopimusta komission toimistosta ja sen erioikeuksista ja vapauksista;

e) "edustajat" tarkoittaa Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolten edustajia ja viittaa kussakin tapauksessa valtuuskuntien johtajiin ja jäseniin;

f) "henkilökunnan jäsen" tarkoittaa pääsihteeriä ja kaikkia henkilöitä, jotka ovat vakinaisesti komission palveluksessa ja sen henkilöstöä koskevien määräysten alaisia ja joiden toimipaikka on Suomessa;

g) "lähetetty asiantuntija" tarkoittaa muuta henkilöä kuin henkilökunnan jäsentä, jonka tehtävänä on suorittaa tietty tehtävä komissiolle tai sen puolesta;

h) "virallinen toiminta" tarkoittaa komission suorittamia toimenpiteitä sen Helsingin yleissopimuksessa määritellyn tarkoituksen mukaisesti, mukaan lukien komission hallinnolliset toimet;

i) "arkisto" sisältää kaikki käsikirjoitukset, kirjeenvaihdon, asiakirjat, valokuvat, filmit, optiset ja magneettiset tallenteet, datatallenteet, graafiset esitykset ja tietokoneohjelmat, jotka kuuluvat komissiolle tai jotka ovat sen hallussa;

j) "omaisuus" tarkoittaa kaikkea, mihin omistusoikeus voi kohdistua, mukaan lukien sopimuksiin perustuvat oikeudet sekä irtain ja kiinteä omaisuus.

2 artikla
Komission oikeushenkilöllisyys

Komissiolla on sen tarkoituksen, toiminnan ja toimenpiteiden toteuttamisen vaatima oikeushenkilöllisyys. Se voi erityisesti tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, sekä ryhtyä oikeustoimiin.

3 artikla
Komission vapautus täytäntöönpanosta

Komission kaikki omaisuus ja varat ovat niiden sijainnista riippumatta vapaat etsinnästä, rajoituksista, takavarikoinnista, menettämisseuraamuksesta, pakkolunastuksesta, tai ulosmittauksesta, joka perustuu toimeenpanevan tai hallinto- tai oikeusviranomaisen päätökseen lukuun ottamatta:

a) vahingonkorvauskanteen osalta, joka johtuu komission omistaman tai sen käyttämän tai sen puolesta käytetyn moottoriajoneuvon tai muun liikennevälineen aiheuttamasta onnettomuudesta tai liikennerikkomuksesta, jossa sellainen ajoneuvo on osallisena;

b) vastakannetta, joka liittyy välittömästi komission alkuunpanemiin oikeustoimiin.

4 artikla
Arkiston loukkaamattomuus

Komission arkisto on loukkaamaton sen sijaintipaikasta riippumatta.

5 artikla
Vapautus veroista ja tullimaksuista

1. Virallisen toimintansa yhteydessä komissio ja sen omaisuus ja tulot ovat vapautetut kaikista kansallisista välittömistä ja muista veroista tai tullimaksuista, jotka eivät tavallisesti sisälly tavaroiden tai palvelujen hintaan. Komissio ei kuitenkaan voi vaatia vapautusta veroista, jotka todellisuudessa ovat vain yleisiä palvelumaksuja.

2. Jos komissio virallisen toimintansa yhteydessä hankkii tavaroita tai käyttää palveluita, jotka ovat huomattavan kalliita, ja jos näiden tavaroiden tai palvelujen hintaan sisältyy veroja tai tullimaksuja, sopimuspuoli ryhtyy mahdollisuuksien mukaan asianmukaisiin toimiin tällaisten verojen tai tullimaksujen palauttamiseksi.

3. Vapautusta ei myönnetä tavaroiden tai palvelujen osalta, jotka komissio on hankkinut tai saanut henkilökunnan jäsenten henkilökohtaiseksi eduksi, jolleivat kyseisen sopimuspuolen lait tai muut määräykset sitä salli.

6 artikla
Varat, valuutta ja arvopaperit

Komissio voi ottaa vastaan ja pitää hallussaan kaikenlaisia varoja, valuuttaa tai arvopapereita sekä luovuttaa niitä vapaasti virallisessa toiminnassaan. Se voi pitää tilejä missä tahansa valtiossa siinä määrin kuin sen sitoumusten täyttäminen vaatii.

7 artikla
Henkilökunnan jäsenten vapaudet

1. Henkilökunnan jäsenille myönnetään virkamatkan yhteydessä:

a) vapautus vangitsemisesta ja pidättämisestä ja henkilökohtaisten matkatavaroidensa takavarikoimisesta;

b) vapautus lainkäyttövallasta komission virallisen toiminnan yhteydessä annettujen suullisten tai kirjallisten lausuntojen tai suoritettujen toimien osalta;

c) kaikkien komission määräämään työhön liittyvien paperien ja asiakirjojen loukkaamattomuus;

d) valuuttaan ja valuutanvaihtoa koskeviin määräyksiin liittyvät helpotukset sen mukaan kuin on tarpeellista tehtävien tehokkaan hoidon kannalta.

Vapautus lainkäyttövallasta ei koske liikennerikkomusta, johon henkilökunnan jäsen on syyllistynyt tai tällaisen henkilön omistaman tai ohjaaman moottoriajoneuvon aiheuttamaa vahinkoa.

2. Komissio voi myöntää henkilökortin henkilöille, jotka tekevät virkamatkoja komission palveluksessa. Asiakirja, joka ei korvaa tavallista matkustusasiakirjaa, myönnetään A liitteessä annetun lomakkeen mukaisesti ja se oikeuttaa omistajansa saamaan siinä määritetyn kohtelun.

8 artikla
Henkilökunnan jäsenten verohelpotukset

Komission henkilökunnan jäsenille maksamat palkat ja palkkiot vapautetaan tuloverosta siitä päivästä lukien, jona nämä ovat tulleet velvollisiksi suorittamaan komissiolle komission hyödyksi tulevan veron palkastaan. Sopimuspuolet voivat ottaa nämä palkat ja palkkiot huomioon määritellessään muista lähteistä maksettavalle tulolle määrättävän veron suuruutta. Sopimuspuolten ei edellytetä takaavan vapautusta tuloverosta entisille henkilökunnan jäsenille näille maksettujen eläkkeiden ja elinkorkojen osalta.

9 artikla
Helsingin yleissopimuksen sopimuspuoltenedustajat

1. Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolten edustajat nauttivat virallisia tehtäviään suorittaessaan ja matkoillaan komission suojeluksessa pidettäviin kokouksiin ja sieltä pois seuraavista erioikeuksista ja vapauksista:

a) vapautus kaikenlaisesta pidättämisestä ja vangitsemisesta ennen oikeudenkäyntiä;

b) vapautus lainkäyttövallasta myös tehtävänsä päättymisen jälkeen koskien virallisten tehtäviensä yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta, mukaan lukien suulliset ja kirjalliset lausunnot; vapautus ei kuitenkaan koske edustajan liikennerikkomuksia tai hänen omistamansa tai ohjaamansa moottoriajoneuvon tai muun liikennevälineen aiheuttamia vahinkoja;

c) edustajien kaikkien virallisten asiakirjojen koskemattomuus;

d) samat helpotukset valuutan ja valuuttarajoitusten suhteen kuin annetaan väliaikaisia virallisia tehtäviä suorittaville vieraiden valtioiden diplomaattisille edustajille;

e) samat tullimaksuja koskevat helpotukset edustajien henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta kuin annetaan väliaikaisia virallisia tehtäviä suorittaville vieraiden valtioiden diplomaattisille edustajille.

2. Edellä olevan 1 kappaleen määräyksiä ei sovelleta Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolen ja sen edustajien välillä. Edelleen 1 kappaleen a-, d- ja e-kohtaa ei sovelleta Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolen ja sen kansalaisten tai vakituisten asukkaiden välillä.

10 artikla
Komission lähetetyt asiantuntijat

1. Komission lähetetyt asiantuntijat nauttivat virallisia tehtäviään hoitaessaan ja matkoillaan komission suojeluksessa pidettäviin kokouksiin ja niistä pois seuraavia erioikeuksia ja vapauksia:

a) vapautus kaikenlaisesta pidättämisestä ja vangitsemisesta ennen oikeudenkäyntiä;

b) vapautus lainkäyttövallasta myös tehtävänsä päättymisen jälkeen koskien virallisten tehtäviensä yhteydessä suorittamiensa toimenpiteiden osalta, mukaan lukien suulliset ja kirjalliset lausunnot; vapautus ei kuitenkaan koske asiantuntijan liikennerikkomuksia tai hänen omistamansa tai ohjaamansa ajoneuvon tai muun liikennevälineen aiheuttamia vahinkoja;

c) asiantuntijoiden kaikkien virallisten asiakirjojen koskemattomuus;

d) samat helpotukset valuutan ja valuuttarajoitusten suhteen kuin annetaan väliaikaisia virallisia tehtäviä suorittaville vieraiden valtioiden diplomaattisille edustajille; ja

e) samat tullimaksuja koskevat helpotukset henkilökohtaisten matkatavaroiden osalta kuin annetaan väliaikaisia virallisia tehtäviä suorittaville vieraiden valtioiden diplomaattisille edustajille.

2. 1 kappaleen a-, d- ja e-kohtaa ei sovelleta Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolen ja sellaisten asiantuntijoiden välillä, jotka ovat sopimuspuolen kansalaisia tai kyseisessä valtiossa vakituisesti asuvia.

11 artikla
Erioikeuksista ja vapauksista luopuminen

1. Tässä sopimuksessa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä yksittäisten henkilöiden henkilökohtaiseksi eduksi, vaan komission virallisen toiminnan tehokkaaksi toteuttamiseksi.

2. Jos alla lueteltujen viranomaisten mielestä erioikeudet ja vapaudet todennäköisesti estävät oikeuden toteutumisen ja kaikissa tapauksissa, joissa niistä voidaan luopua haittaamatta sen tarkoituksen toteutumista, jonka vuoksi ne on myönnetty, näillä viranomaisilla on oikeus ja velvollisuus peruuttaa ne seuraavasti:

a) sopimuspuolet edustajiensa osalta;

b) komissio pääsihteerin osalta;

c) pääsihteeri henkilökunnan jäsenten ja lähetettyjen asiantuntijoiden osalta;

d) komission kokous, joka kokoontuu tarpeen mukaan ylimääräisiin istuntoihin, komission osalta.

12 artikla
Menettelytapojen toimintaedellytykset

Pääsihteerin komission puolesta esittämän pyynnön mukaisesti sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin helpottaakseen edustajien, henkilökunnan jäsenten ja lähetettyjen asiantuntijoiden saapumista komission tai sen alaelinten niiden alueella pidettäviin kokouksiin maksutta ja viivytyksettä.

13 artikla
Riitojen ratkaiseminen

Tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvät sopimuspuolten väliset riidat ratkaistaan diplomaattiteitse.

14 artikla
Suhde isäntämaasopimukseen

Mikäli tämän sopimuksen määräyksen ja isäntämaasopimuksen määräyksen välille syntyy ristiriita, noudatetaan isäntämaasopimuksen määräystä.

15 artikla
Allekirjoittaminen, ratifiointi, hyväksyminen ja liittyminen

1. Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten kaikille Helsingin yleissopimuksen sopimusvaltioille. Sopimus on ratifioitava tai hyväksyttävä.

2. Sopimuksen tultua voimaan 16 artiklan 1 kappaleen mukaisesti mikä tahansa Helsingin yleissopimuksen sopimusvaltiosta voi liittyä siihen.

3. Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan Suomen hallituksen huostaan.

16 artikla
Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika

1. Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua kolmannen ratifioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamisesta.

2. Sellaisen sopimuspuolen osalta, joka ratifioi tai hyväksyy sopimuksen tai liittyy siihen myöhemmin, sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjan tallettamispäivästä.

3. Tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, jos Helsingin yleissopimus lakkaa olemasta voimassa.

17 artikla
Irtisanominen

Milloin tahansa sen jälkeen, kun kaksi vuotta on kulunut tämän sopimuksen voimaantulosta sopimuspuolen osalta, kyseinen sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen toimittamalla kirjallisen ilmoituksen tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivämäärästä, jolloin tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen tai sellaisena myöhempänä päivänä, josta sovitaan irtisanomisilmoituksessa.

18 artikla
Tallettaja

Suomen hallitus, joka toimii tallettajana:

a) ilmoittaa kaikille sopimuspuolille ja komission pääsihteerille:

i) allekirjoituksista;

ii)kaikkien ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisesta;

iii)tämän sopimuksen voimaantulopäivämääristä;

iv)irtisanomisilmoituksista ja irtisanomisten voimaantulopäivämääristä;

v)muista tähän sopimukseen liittyvistä toimista tai ilmoituksista.

b) toimittaa tämän sopimuksen oikeaksi todistetut jäljennökset Helsingin yleissopimuksen sopimuspuolille ja komission pääsihteerille.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Helsingissä 2 päivänä helmikuuta 1998 yhtenä todistusvoimaisena englanninkielisenä kappaleena, joka talletetaan Suomen hallituksen huostaan.

Liite A on jätetty tästä pois.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.